wz

Zpět na hlavní stránku!


Je pravda, že Lahola o komunistické provokaci věděl dopředu?

Před listopadem 1989 jsem byl permanentně pronásledován za své přesvědčení. Kromě jiného tehdejší totalitní režim mi například vyjma povinné základní školní docházky znemožnil z politických a náboženských důvodů absolutně jakékoliv další vzdělávání.

Po listopadových událostech roku 1989 jsem se jako hluboce věřící křesťan – římský katolík začal tedy skrze rozjímání a modlitby zamýšlet, abych v souladu s Boží vůli poznal cestu, kterou mi připravil můj Pán Ježíš Kristus, zejména pak to, zda-li mé vzdělávání je skutečně Boží vůle a tedy “sine qua non” toho, abych teď “ex post” skutečně začal studovat nějakou střední školu.

Protože skrze mé modlitby a rozjímání mi můj Pán Ježíš Kristus zjevil, že to Boží vůle skutečně je, přihlásil jsem se tedy ke studiu na katolickém Biskupském Gymnasium v Brně. Následně jsem absolvoval přijímací řízení a navzdory obrovskému počtu uchazečů jsem byl přijatý ke studiu na katolickém Biskupském Gymnasiu v Brně.

Úpřimně řečeno: díky tomu, a jen díky tomu že můj Pán Ježíš Kristus po celou dobu mých studií stál při mně a moji duši tak během celé doby těchto studií naplňoval milostí Ducha Svatého, patřil jsem mezi nejlepší studenty, neřeknu-li přímo, že jsem byl zřejmě nejlepším studentem katolického Biskupského Gymnasia v Brně. Profesoři katolického Biskupského Gymnasia v Brně byli mými neuvěřitelně skvělými studijními výsledky doslova šokování, jako kdyby to byla moje “lidská” zásluha. V květnu 1993 jsem toto studium na katolickém Biskupském Gymnasiu v Brně ukončil maturitou s vyznamenáním, respektive s maturitou se samými jedničkami.

Následně jako hluboce věřící křesťan – římský katolík jsem se v období let 1993 a 1994 věnoval rozjímání a modlitbám, abych opět mohl poznat Boží vůli, abych i nadále šel životem věrně dál tou cestou, kterou mi připravil můj Pán Ježíš Kristus. A můj Pán Ježíš Kristus mi opět zjevil svoji vůli, a to tak, že si nepřeje abych teď usiloval o kněžství, jáhenství nebo řeholní stav, ale že si přeje, abych coby katolický laik zachovával absolutní chudobu, panictví své duše i těla a absolutní věrnost katolické církvi a římskému otci papeži. Současně mi můj Pán Ježíš Kristus zjevil, abych se nebál hlásit se a poté i studovat na právnické a filozofické fakultě současně. Veden tímto Božím zjevením jsem si roce 1994 tedy skutečně podal dvě přihlášky na vysokou školu. Výsledkem bylo, že přijali mně obě dvě fakulty.

V roce 2000 jsem pak úspěšně ukončil jak právnickou fakultu tak i filozofickou fakultu a získal jsem jak akademický titul magistra práv Univerzity Karlovy v Praze, tak rovněž i akademický titul magistra filozofie Univerzity Karlovy v Praze. Z Božího vnuknutí jsem následně na obou fakultách Univerzity Karlovy v Praze podstoupil i rigorózní řízení, které jsem i v obou případech úspěšně ukončil. Dne 15 února 2005 jsem získal akademický titul doktora práv Univerzity Karlovy v Praze. O deset měsíců později dne 15 prosince 2005 jsem získal akademický titul doktora filozofie Univerzity Karlovy v Praze.

Bývalého starostu obce Babice pana Vyskočila prakticky téměř vůbec neznám. S panem Miloslavem Maňáskem z Babic jsem se seznámil v roce 2002. Následně v letech 2003 a 2004 jsem vykonával čestnou funkci předsedy Komise k projednávání přestupků obce Babice.Kromě toho jsem se v tamté době věnoval prakticky téměř veškeré právní problematice, která vyplynula z činnosti obce Babice nebo Obecního úřadu Babice. Téměř každý den jsem od včasného rána do pozdního večera seděl ve své kanceláři na Obecním úřadě v Babicích a věnoval se jednak přestupkové správní agendě, jednak i všem ostatním právním věcem se kterými se na mně kdokoliv ze zaměstnanců anebo zastupitelů obrátil. Osobně jsem byl velice spokojen a měl obrovskou radost, že alespoň tímto způsobem si mohu vykonávat vůbec nějakou právní praxi, která mi jinak byla absolutně nepřístupná.

V tomto čase mé osobní vztahy se starostou obce Babice byli v podstatě absolutně nejlepší jaké mohli být. A kdybych chtěl,, moje mimořádně dobré vztahy se starostou obce Babice panem Miloslavem Maňáskem mohli trvat dodnes. Viděno ze zorního úhlu čistě osobního hlediska, respektive čistě svých osobních zájmů bylo by to z tohoto hlediska naprosto ideální, protože bych z toho osobně měl řadu výhod a privilegií.

Přesto však když jsem charakter Miloslava Maňáska poznal blíže, upřednostnil jsem výčitky svého vlastního svědomí v důsledku čeho jsem slušnosti, pravdě, spravedlnosti a právu dal přednost před svými osobními zájmy, respektive před mým osobním užitkem a prospěchem, které pro mě z přátelství se starostou obce plynuly a mohly plynout i nadále. A jsem nesmírně hrdý na to, že jsem našel sílu upřednostnit hlas svého svědomí a lásku k pravdě, spravedlnosti a právu před veškerými čistě osobními zájmy a zbabělými lidskými ohledy, že jsem dne 22.12.2004 podal proti Miloslavu Maňáskovi trestní oznámení.

Kausa nákupního střediska je totiž doslova a do písmena učebnicovým příkladem mnohomilionového trestného činu podvodu podle ustanovení § 250 odst.4 trestního zákona. Rakouský státní občan Jiří Srb požádal Komerční banku, a.s. o úvěr. Obec Babice na tento úvěr nabídla bance zřízení zástavního práva na budovu svého nákupního střediska. Nákupní středisko má hodnotu asi tři milióny Kč. Znalec ve znaleckém posudku však uvede, že hodnota Nákupního střediska je 30 miliónů Kč/!!!/. Banka se stává obětí podvodu, protože uvěří tomu, že v její prospěch zastavené Nákupní středisko jehož vlastníkem je obec Babice má hodnotu 30 miliónů Kč jak tvrdí nepravdivý znalecký posudek, ač ve skutečnosti hodnota této nemovitosti je pouhé tři milióny Kč. Pokud jde o úvěry, ty banky poskytují v případě zřízení zástavního práva ve výši 90% hodnoty zastavených nemovitostí. A tak i zde tato banka vzhledem k tomu, že ocenění nákupního střediska ve znaleckém posudku výši 30 miliónů Kč pokládala za pravdivé, poskytla na jeho základě dlužníkovi Srbovi úvěr ve výši 90% z těchto 30 miliónů Kč. Samozřejmě, že první dlužník, tj.pan Srb svůj dluh nikdy nesplatil! Druhý dlužník, tj.zástavce (obec Babice) samozřejmě, že dluh taky odmítne zaplatit, protože za tento 27 miliónový úvěr ručí pouze touto svou relativně bezcennou nemovitostí ve výši 3 milióny Kč. Ergo: Vidíme přímo učebnicový příklad trestného činu podvodu podle ustanovení § 250 odst.4 trestního zákona!!!

Jediní kdo zde trestní čin podvodu nevidí sou pouze vyšetřovatelé z Okresního ředitelství Policie České republiky v Uherském Hradišti a státní zástupci z Okresního státního zastupitelství v Uherském Hradišti.

Když první dlužník svůj dluh nesplatí a není ochoten tak učinit ani druhý dlužník, tj.zástavce (obec Babice), pak má věřitel pouze možnost hojit se fakticky pouze výtěžkem ze zpeněžení zástavy. Navíc podle v té době platné úpravy zástavního práva musel věřitel požádat druhého dlužníka tj.zástavce (obec Babice) o jeho souhlas se zpeněžením předmětu zástavy.

To že druhý dlužník, tj.zástavce odmítl věřiteli uhradit v hotovosti 27-miliónový dluh prvního dlužníka je ovšemže z racionálního hlediska rozumné. Ptám se však: Co tento fakt ale znamená v případě starosty Miloslava Maňáska? Logicky vzato – možné jsou totiž jen dvě varianty!

1./ První varianta je ta, že starosta Miloslav Maňásek věděl, že zastavená nemovitost nemá hodnotu 30 miliónů Kč. A tedy v případě, že starosta Miloslav Maňásek věděl, že zastavená nemovitost nemá hodnotu 30 miliónů Kč, je spolupachatelem trestného činu podvodu podle ustanovení § 250 odst.4 trestního zákona!

2./ Druhá varianta je ta, že starosta Miloslav Maňásek nevěděl, že zastavená nemovitost nemá hodnotu 30 miliónů Kč. A tedy v případě, že starosta Miloslav Maňásek nevěděl, že zastavená nemovitost nemá hodnotu 30 milónů Kč pak se dopustil trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku podle ustanovení § 255 odst.1 a odst.2 písm.a/, b/ trestního zákona a to ve formě pokusu tohoto trestného činu podle ustanovení § 8 trestného zákona ve formě skutkového omylu pozitivního. Pokud by připadala v úvahu tato druhá varianta, pak pokud jde o subjektivní stránku tohoto skutkového omylu pozitivního u starosty Miloslava Maňáska, třeba upozornit na to, že pachatel aniž by vůbec uvažoval o mimosoudní dohodě s věřitelem při splacení 27-milionového dluhu prvního dlužníka se raději smiřuje ve svém omylu s tím, že obec ztratí 30-miliónovou nemovitost!

Pachatel (Miloslav Maňásek) se navíc pouští s věřitelem do již předem prohraných soudního sporů před krajským a vrchním soudem, což znamená z finančního hlediska další zbytečné náklady obce Babice přinejmenším na soudní poplatky, odměny advokátů, znalecké posudky, jízdné a podobně.

Jinými slovy shrnuto a podtrženo: První varianta je ta, že starosta Miloslav Maňásek věděl, že zastavená nemovitost nemá hodnotu 30-miliónů Kč. Druhá varianta je ta, že starosta Miloslav Maňásek nevěděl, že zastavená nemovitost nemá hodnotu 30-miliónů Kč. Třetí varianta totiž neexistuje!

Eventuálně usilovat o osobní exculpaci oháněním se požehnáním zastupitelstva, které v duchu tradic takzvaného demokratického centralismu vždy jednomyslně odhlasuje všechno mu starosta k odhlasování předloží je právně irelevantní. Maximálně by snad to mohlo vést k spoluzodpovědnosti i dalších zastupitelů, kteří sice sami osobně absolutně o ničem nevěděli, ač vzhledem ke svému postavení zastupitelů – teoreticky - vzato o všem vědět měli a mohli.

Že byl zde spáchán trestný čin je každému jasné. Ovšemže vyjma vyšetřovatelů z Okresního ředitelství Policie České republiky v Uherském Hradišti a státního zastupitelství z Okresního státního zastupitelství v Uherském Hradišti.

Já osobně poté co jsem 22.12.2004 podal trestní oznámení jsem celou věc vypustil z hlavy, protože jsem naivně důvěřoval Okresnímu ředitelství Policie České republiky v Uherskému Hradišti a Okresnímu státnímu zastupitelství v Uherském Hradišti, že budou mít zájem trestnou činnost vyšetřit. A pokud by nyní v měsíci říjnu 2006 nedošlo ke komunistickým provokacím spojeným s volbami do obecního zastupitelstva, již nikdy více bych si sám o sobě ani jen nevzpomněl, že jsem kdysi přede dvěma lety v roce 2004 před Vánocemi podával jakési trestní oznámení. Z mého zapomnění mně “probudil” teprve až úterý 17.říjen 2006 když jsem šel nakupovat potraviny do Obchodního domu Globus, kdy jsem poprvé uviděl anonymní velkoplošný textový komunistický plakát znamenající skrytou propagaci starosty Miloslava Maňáska, který ve volbách do zastupitelstva obce Babice byl leadrem kandidátní listiny Komunistické strany Čech a Moravy. /dále jen “KSČM”/.

Tento anonymní velkoplošný textový komunistický plakát nalepený zevnitř Obchodního domu Globus navíc ještě lživě tvrdil, že jsem prý já v noci ze 12. na 13.října 2006 rozšiřoval jakési letáky, kritizující některé zastupitele v souvislosti s kausou Nákupního střediska v Babicích, respektive uvádějící prý nějaké nepravdivé a lživé informace.

Přede dnem 19.říjnem 2006 žádná “protikomunistická tiskovina” z největší pravděpodobností vůbec nikdy ani neexistoval! Babičtí komunisté si ho sami napsali teprve až dne 19.října 2006!! Jinými slovy – když v pondělí dne 16.října v rámci své předvolební kampaně vylepovali dotyčné velkoplošné textové komunistické plakáty na všechny tři potravinářské obchody v obci Babice, na jednu z úředních desek obce Babice jako veřejnoprávní korporace a na nástěnku umístěnou v budově Obecního úřadu v Babicích přímo u vchodu do budoucí volební místnosti – v této době tento leták ani neexistoval!!

Vyzývám veřejně tímto Okresní policejní ředitelství Uherské Hradiště společně i Okresním státním zastupitelstvím Uherské Hradiště aby pro novináře a občanskou veřejnost zveřejnili jednak obsah těchto velkoplošných textových komunistických letáků vyvěšeným komunisty v obci Babice na klíčová místa v obci dne 16.října 2006 a současně aby zveřejnili rovněž i text podvržené “protikomunistické tiskoviny”, kterou jsem údajně – podle tvrzení babických komunistů - napsal nejpozději dne 12.října 2006 (podle tvrzení babických komunistů byla totiž rozšiřována údajně totiž v noci z 12. na 13.října 2006!), ve skutečnosti však tuto “protikomunistickou tiskovinu” si nejen že vyrobili sami komunisté pouze v jednom jediném exempláři, ale ba co víc, k výrobě této protikomunistické tiskoviny došlo teprve – s největší pravděpodobností – až dne 19.října 2006.

I kdybych se ale třeba mýlil a dotyčná “protikomunistická tiskovina”, třeba i byla napsána dříve než onoho dne 19.října 2006, je na základě vzájemné komparace textu této “protikomunistické tiskoviny” s textem dotyčných dne 16.října 2006 vyvěšených velkoplošných komunistických textových letáků v obci Babice zcela evidentní z hledisek exaktní literární kritiky obou textů, že dotyčné velkoplošné textové komunistické letáky vyvěšené komunisty na klíčové místa v obci Babice dne 16.října 2006 byli zcela evidentně – z časového hlediska - napsány dříve než byla napsána dotyčná “protikomunistická tiskovina”, která dle tvrzení babických komunistů měla být distribuována do poštovních schránek babických občanů již dne 12. nebo 13.října 2006.

Dotyčné velkoplošné komunistické textové letáky, právě tak jako i ještě donedávna ještě i oficiální webové stránky obce Babice zveřejnili jemnější verzi těchto velkoplošných komunistických textových letáků. Tuto komunistickou “webovou verzi” jsem naštěstí si zkopíroval na internetu a zveřejňuji ji na mých webových stránkách!!!

Jakmile se mi podaří od Okresního ředitelství policie České republiky v Uherském Hradišti nebo do Okresního státního zastupitelství podaří získat text této “protikomunistické tiskoviny” jsem ho rovněž připraven okamžitě zveřejnit, čím nezaujatému čtenáři umožním vzájemnou komparaci této komunisty podvržené “protikomunistické tiskoviny” s obsahem již na mých webových stránkách zveřejněného textu, který jsem zkopíroval z oficiálních webových stránkách obce Babice, kde ještě donedávna byl umístěn.

Vzájemnou literárně-kritickou komparací obou těchto textů je zřejmé:

Pokud by bylo pravdou, že dotyčné velkoplošné textové komunistické letáky umístěné na klíčová místa v obci Babice byli napsány – z časového hlediska – později než dotyčná podvržená “protikomunistická tiskovina” pak by nutně jejich pisatel měl možnost “vycházet” z obsahu této podvržené “protikomunistické tiskoviny”!! Ve skutečnosti však autor těchto velkoplošných textových komunistických letáků nejenže s této “protikomunistické tiskoviny” ani ni necituje a ani nijak konkrétně nevychází, ale kritizuje ji v jakési neosobní  čistě abstraktní všeobecné rovině jako kdyby kritizoval něco co nikdy ani nečetl (což je ostatně pravda, protože v této době táto kritizovaná “protikomunistická tiskovina” ještě vůbec ani neexistovala!!) Navíc obsah této kritiky obsažený v dotyčných textových velkoplošných komunistických plakátech evokuje logickou představu, že obsahem této - v té době ještě neexistující - “protikomunistické tiskoviny” je ostrá kritika osoby starosty obce a ostatních členů zastupitelstva obce Babice kvůli Nákupnímu středisku v obci Babice jejímž obsahem jsou nějaké otázky ekonomické výhodnosti či nevýhodnosti postupu zastupitelstva obce Babice v této záležitosti!!

Jinými slovy – záběr argumentace v dotyčných velkoplošných textových komunistických plakátech je jednak všeobecně-abstraktní, jednak tzv.”úzký” tj.točící se kolem ekonomických otázek!!

Naopak jak mi policisté umožnili dne 23.11.2006 si text této podvržené “protikomunistické tiskoviny” si přečíst – její záběr nejen že není všeobecně-abstraktní jak by se logicky od časově “dřívějšího textu dalo očekávat, ale právě naopak je velice barvitá a konkrétní. Ve své konkrétnosti a barvitosti “poslušně” jezdí po kolejích, které jí babičtí komunisté postavili svými velkoplošnými textovými plakáty dne 16.října 2006 vyvěšené v obci Babice! A co je ještě závažnější, nejezdí jen po postavených kolejích, ale překračuje těmity plakáty ze dne 16.října 2006 vytyčené ekonomické dimenze!

Tato podvržená “protikomunistická tiskovina” tvrdí že podnikatel Srb je kamarádem starosty Miloslava Maňáska, spekuluje jak podnikatel Srb s těmito penězi naložil, zda-li se s někým v obci třeba nepodělil o tyto peníze, neuvádí však výšku úvěru podnikatele Srba, říká, že starosta Maňásek vydělává 40.tisíc měsíčně, spekuluje o úplatcích atd. atd. Jak to, že na takovéto závažná tvrzení dotyčné velkoplošné komunistické textové velkoplošné plakáty nijak nereagují? Ba dokonce se o nich nijak ani nezmiňují?

Ovšemže, když se kritizuje teprve “budoucí text” co ještě neexistuje, je tato schizofrenie zcela přirozená. Navíc otázkou je i to, zda-li již v době kdy se komponoval text dotyčných anonymních velkoplošných textových komunistických plakátů existoval úmysl také napsat i dotyčnou kritizovanou doposud neexistující “protikomunistickou tiskovinu”. Domnívám se že nikoliv! Ostatně vždyť k čemu by byla? Právě tak i anonymita těchto velkoplošných komunistických textových plakátů byla zcela ideální. Počítalo se totiž, že “pobožný dobráčik” Lahola proti tomu se nijak ohrazovat nebude. Jenže se babičtí soudruzi přepočítali a Lahola se začal bránit!

A to znamenalo – změnu plánu!! Za prvé dotyčné anonymní velkoplošné komunistické textové plakáty již nemohou dále zůstávat jako “anonymní” protože je třeba důrazně popřít, že se jedná o součást komunistické volební kampaně ve volbách do zastupitelstva obce Babice. A to lze udělat pouze tím, že se k jejich autorství přihlásí nějaká veřejnoprávní autorita! A bylo třeba jednat okamžitě! Proto na zvolávání zastupitelstva, které by Miloslavu Maňáskovi odkývalo, že dotyčné velkoplošné anonymní komunistické velkoplošné plakáty jsou “dílo” zastupitelstva obce Babice nebylo dostatek času, a proto se tedy k autorství těchto velkoplošných komunistických textových plakátů “coby autor” přihlásila rada obce Babice. Má to sice maličkou vadu krásy: podle ustanovení § 99 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., zákona o obcích v platném znění je rada obce výkonným orgánem obce ve věcech samostatné působnosti a jako taková podléhá zastupitelstvu obce. V oblasti přenesené působnosti pak rada obce vykonává působnost pouze v těch oblastech, kde je k tomu zmocněna zákonem.

Za druhé – teď již bylo nebytné kvůli vlastnímu alibi napsat i dotyčnou “protikomunistickou tiskovinu” která by formálně “ospravedlnila” vyvěšené dotyčných velkoplošných komunistických textových plakátů. Kdyby ten blbec Lahola držel hubu a nestrkal nos do soukromých věcí nás babických komunistů nikdy bychom tuto protikomunistickou tiskovinu ani nepsali, ale takto jsme již neměli na výběr! Cvok jeden blbý, sám nikdy nekandiduje, tak co se nám vůbec do toho míchal?!”

A samozřejmě, že pokud by autor dotyčné dodatečně a neplánovaně “horkou jehlou”, nebo spíše horkým perem narychlo musel napsat dotyčnou “protikomunistickou tiskovinu” stál před velice složitým úkolem napsat ji ve shodě s vytyčenými mantinely dotyčných velkoplošných komunistických textových plakátů. Ovšemže tyto mantinely se mu zdály příliš těsné!

A spackal to opravdu dokonale! Ovšemže ho napadli (alespoň subjektivně se mu tak zřejmě zdálo) mnohé skvělé myšlenky které do této “protikomunistické tiskoviny” lze napsat! Problémem však je to, že tyto skvělé myšlenky nemají žádnou obsahovou oporu v dotyčných velkoplošných komunistických textových plakátů, oni se totiž navzdory jejich veliké závažnosti o nich vůbec ani jen nezmiňují!!

A spackal to i obráceně! Naopak některé důležité skutečnosti, které jsou předmětem kritiky dotyčných velkoplošných komunistických textových plakátů úplně zapomněl do dotyčné “protikomunistické tiskoviny” napsat! Dotyčné velkoplošné komunistické textové plakáty argumentují tím, kolik moc peněz získala obec Babice z nájmů budovy Nákupního střediska v dotyčných letech. Logicky by se tedy očekávalo, že dotyčná “protikomunistická tiskovina” bude tohle zpochybňovat a kvůli zachování kompatibility bylo tedy třeba do dotyčné “protikomunistické tiskoviny” napsat něco v tom smyslu “jak to bylo pro obec Babice nevýhodné, jak málo peněz získala z nájmů v tomto období atd. atd” – Tohle tam však ale naprosto chybí!

Autor dotyčné “protikomunistické tiskoviny” však udělal hrubou chybu když tyhle věci do ní zapomněl napsat navzdory tomu, že ve velkoplošných komunistických textových plakátech je právě tohle explicitně kritizováno i s uvedením konkrétních čísel, kolik obci Babice tyto nájmy vynesly!!!

Já JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola jsem objetí těchto komunistických intrig, neměl jsem s nimi nic společného a nevěděl jsem o nich. A ani jsem nemohl. Jsem totiž tím posledním na naší planetě kdo by chtěl jakkoliv pomoci komunistům k “vylepšení” jejich volebního výsledku. Tím méně snad dokonce přímo v obci kde já sám bydlím! Slyšel jsem totiž v této věci strašné pomluvy! A rozhodně na margo těchto pomluv mojí osoby musím říci, mně nelze podezírat, že jsem na těchto komunistických provokacích s cílem zmanipulovat volební výsledky v obci Babice ve volbách do zastupitelstva “kolaboroval” s babickými komunisty a Miloslavem Maňáskem. Nekolaboroval jsem!! A dokonce jsem o ničem ani jen nevěděl!!! Vždyť ostatně - proč bych to pro Kristovy Rány dělal?? Cožpak jsem si toho v mém životě od komunistů a estébáků v minulosti již dost nevytrpěl???

V Uherském Hradišti 25.12.2006

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!