wz

Zpět na hlavní stránku!

Studny.Odběry a vypouštění vod.

Varování! Zaniká povolení k odběru a vypouštění vod!!

1.)Ve všeobecnosti platí, že každý kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu, nebo kdo do těchto vod vypouští odpadní vodu, musí mít povolení vodoprávního úřadu.

2.) Toto povolení však ale není třeba, pokud se k odběru povrchové vody nevyužívá technické zařízení.

3.) Toto povolení není třeba ani tehdy, pokud je voda dodávána nebo odváděna jiným subjektem, tj.vodárenskou či kanalizační společností, obcí…atd.

4.) Povolení vydaná dne 1.1.2002 a později, tj.povolení vydaná za účinnosti zákona č.254/2001 Sb., o vodách na základě povolení příslušného vodoprávního úřadu, včetně odběrů podzemních vod jsou i nadále platná do doby platnosti uvedené v rozhodnutí, tj.stavby studní v převážné většině případů na dobu trvalou – odběr dle doby uvedené v povolení.

5.) Stavby studní včetně odběrů podzemních vod určených pro individuální zásobování jedné domácnosti vodou, které byli postaveny přede dnem 1.1.1955 a stále slouží výhradně k individuálnímu zásobování domácností pitnou vodou (tzn.k pití, vaření, koupání, splachování WC, zalévání zahrady….atd.), přičemž není podstatné to, zda-li se jedná o zásobování domácnosti v  místě trvalého bydliště anebo jinde (např.chata, chalupa… atd.) se považují i nadále za povolené a není třeba žádat o nové povolení, respektive tyto studny není nutné přihlašovat na úřadě. U ostatních staveb studní (tj.které nejsou určeny pouze pro individuální zásobování jedné domácnosti vodou), které byli postaveny přede dnem 1.1.1955 je nutno formálně požádat o povolení odběru podzemních vod. V těchto případech tuto stavbu studny by měl správní orgán pouze formálně legalizovat dle ustanovení § 125 (nového) stavebního zákona č.183/2006 Sb., tj.ověření účelu k němuž je stavba určena, jinak by ale v těchto případech neměli být žádné jiné problémy.

6.) Stavby studní včetně odběrů podzemních vod určených pro individuální zásobování jedné domácnosti vodou,které byli postaveny od 1.1.1955 do 31.12.2001 je třeba dokladovat povolením stavby studny včetně odběru podzemních vod od příslušného vodoprávního úřadu. Povolené odběry podzemních vod, které jsou určeny pro individuální zásobování domácností pitnou vodou, tj.k pití, vaření, koupání, splachování WC, zalévání zahrady …atd. se považují i nadále za povolené a není třeba zde žádat o nové povolení. U odběrů podzemních vod povolených pro jiné účely než zásobování domácností pitnou vodou (tzn. K pití, vaření, koupání, splachování WC, zalévání zahrady…atd.) včetně povolení stavby studny se považují i nadále za povolené a není třeba žádat o nové povolení. U odběru podzemních vod povolených pro jiné účely než zásobování domácností pitnou vodou je nutno požádat o prodloužení tohoto povolení nejpozději do 30.6.2007, nebo o vydání nového povolení k odběru příslušný vodoprávní úřad. Ostatní studny povolené do 31.12.2001, respektive studny vybudované na základě povolení příslušného vodoprávního úřadu do 31.12.2001 včetně povolení k odběru platnost povolení k odběru končí dne 31.12.2007 (samotné povolení stavby studny je ale nadále platné!). Zde je možno požádat o prodloužení povolení k odběru podzemních vod v souladu s ustanovením § 9 odst.4 a 5 vodního zákona č.254/2001 Sb, tj.minimálně šest měsíců před vypršením platnosti povolení k odběru uvedené v povolení. Jinak je totiž nutné požádat o nové povolení k odběru podzemních vod.

7.) Studny, které byli postaveny dne 1.1.1955 a později bez povolení příslušného vodoprávního úřadu jako i u nepovolených odběrů by bylo třeba postupovat podle ustanovení § 129 stavebního zákona č.183/2006 Sb., tj.usilovat o dodatečné povolení vodoprávního úřadu. Zde je současně též nutné usilovat o povolení k odběru podzemních vod podle ustanovení § 8 odst.1 písm.b/ bod 1 zákona č.254/2001 Sb. o vodách. Zde je nutno za tímto účelem doložit doklady v rozsahu vyhlášky č.432/2001 Sb. U hydrogeologického posudku pak státní správa doporučován postup podle ustanovení § 9 odst.1 vodního zákona.

8.) Subjekt, který odebírá povrchovou nebo podzemní vodu nebo do těchto vod vypouští odpadní vodu bez příslušného povolení, vystavuje se možné pokutě, která může činit u fyzické osoby (u níž se nejedná o konání v souvislosti s její podnikatelskou činností) až 50 000 Kč; respektive u právnické osoby anebo fyzické osoby – podnikatele (u kterého se jedná o konání v souvislosti s jeho podnikatelskou činností) možné pokutě až do výše 1 000 000 Kč.

9.) Pokud si ještě ani nyní nejste zcela jisti jaká je ve Vašem konkrétním specifickém případě Vaše konkrétní právo anebo povinnost, potažmo co máte dělat, doporučuji Vám obrátit se s Vašimi speciálními dotazy buď na Váš věcně a místně příslušný vodoprávní úřad anebo zatelefonujte na bezplatní infolinku – telefonní číslo: 800 101 197. Dalším zdrojem informací může být Ministerstvo zemědělství České republiky, Těšnov č.p.17, Praha 1; telefonní číslo na Ministerstvo zemědělství do Prahy je: 221 811 111; či webové stránky Ministerstva zemědělství České republiky se nacházejí na adrese: www.mze.cz anebo zdrojem informací může být i Ministerstvo životního prostředí České republiky, Vršovická č.p.65, Praha 10; telefonní číslo na Ministerstvo životního prostředí do Prahy je: 267 121 111; či webové stránky Ministerstva životního prostředí České republiky se nacházejí na adrese: www.env.cz anebo pokud Vás zajímá tato problematika z aspektů přestupkového práva pak se lze obrátit i na Ministerstvo vnitra České republiky. Telefon na Ministerstvo vnitra České republiky do Prahy je: 974 811 111. Webové stránky Ministerstva vnitra České republiky se nacházejí na adrese: www.mvcr.cz

10.) Na závěr bych chtěl vzpomenout ještě jeden šokující příběh, který se stal jednomu občanu babickému, který se na problematiku studní a odběrů vody ptal na jakémsi úřadě veřejné správy v Uherském Hradišti, nicméně dotyčná drzá úřednice (což je v dnešní smutné době u ctihodného damstva – úřednictva jinak bohužel zcela “normální” chování) ho arogantně odbila s tím, že prý ona nic neví a aby se prý vrátil zpátky do svých Babic a zeptal se tam na to svého vlastního starosty!! Jinými slovy dotyčná drzá úřednice ho poslala “na lampárnu”…

Protože – zejména – v posledních letech jsem obdobných hulvátských projevů ze strany úřednic ( ba někdy dokonce i úředníků!) zaznamenal více, chtěl bych lidi upozornit na jednu důležitou skutečnost. Podle ustanovení § 4 odst.1 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu je veřejná správa službou veřejnosti, a proto každý, kdo plní úkoly vyplývající z působnosti správního orgánu, má povinnost se k dotčeným osobám chovat zdvořile a podle možností jim vycházet vstříc. Za takovéto chování rozhodně nelze pokládat to, když úřednice pošle stránku na lampárnu!!

Povinností úředníka veřejné správy (a úřednic se to týká také!!) je stránce meritorně odpovědět na všechny kladené otázky pokud dotazovaná věc spadá do kompetence dotazovaného úředníka, a pokud do jeho kompetence věc, o kterou se stránka zajímá do kompetence daného úředníka nepatří, pak alespoň poskytnout fundovanou informaci o tom, do kompetence kterého úřadu, orgánu, odboru či oddělení veřejné správy tato kompetence spadá a současně i říct občanovi jak se tam dostane (tj.které patro, číslo dveří atd.). Vzhledem k tomu, že úřednice veřejné správy berou až pohádkově vysoké platy (až pěticiferné!!) měly by být v každém případě schopné pro dotazujícího se občana udělat více než ho pouze arogantně odbít tím, že ho paušálně pošlou na lampárnu!!

Na nepřiměřené chování takovéto úřednice je plně na místě si pak následně stěžovat její vedoucí (vedoucímu) – podle okolností – oddělení či odboru, eventuálně jedná-li se o samostatný úřad veřejné správy tak zpravidla ředitelce (řediteli) tohoto úřadu anebo pokud se jedná o správní orgán působící v rámci nějakého městského úřadu “obce s rozšířenou působností” tak si jít písemně stěžovat tajemníkovi (tajemnici) dotyčného městského úřadu.

Tuto stručnou informaci pro občany napsal:

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!