wz

Zpět na hlavní stránku!


Poděkování Univerzitě Karlově – Filozofické fakultě v Praze na závěr promoce ze dne 15.12.2005 ve jménu čerstvých doktorů filozofie přednesl PhDr.Mgr.Stanislav Vejvar, narozen v Kladně.

Vaše magnificence pane prorektore, spectabilis pani proděkanko, honorabilis pani promotorko, honorabiles učitelé, vážení kolegové!

Dostalo se mi výjimečné cti promluvit k Vám jménem všech absolventů rigorózního řízení na půdě starobylé univerzity, která je považována za zdroj národní kultury, vědy a vzdělanosti. A vyjádřit pocity, které v tento slavnostní okamžik v prostředí staroslavného Karolina prožíváme.

Přijetím akademického titulu doktora filozofie završuje většina z nás určitou životní etapu. V tento slavnostní okamžik si uvědomujeme, že cesta k získanému akademickému titulu doktora filozofie nebyla snadná.

Pro jeho získání jsme museli podstoupit nemalou zkoušku svých profesních a osobních kvalit.

Mimo studijní povinnosti jsme museli zvládnout požadavky a nároky vyplývající z našeho pracovního, osobního a společenského života. O to vděčněji nyní myslíme na ty, kteří byli a jsou našimi průvodci na naší cestě za věděním a poznáváním. Děkujeme našim učitelům, školitelům a konzultantům, kteří v nás zažehli a rozňali plamínek touhy po poznávání, sebevzdělávání a sebezdokonalování. Inspirovali nás ke kladení otázek a hledání odpovědí. Poskytovali nám teoretické poznatky, zkušenosti a vedli nás ke kritickému posuzování daných faktů, dodávali nám optimismus, který jsme potřebovali pro překonávání překážek na cestě k věčnému cíli. Bez jejich pomoci, podpory a naděje bychom těžko v tak náročném studiu uspěli. Naše poděkování patří také našim nejbližším – rodičům, rodinám a přátelům, kteří byli pro nás velkou oporou. Snažili se nám vytvářet vhodné prostředí a podmínky ke studiu. Měli pro nás pochopení, byli k nám trpěliví a dodávali nám sílu, abychom studium mohli zdárně dokončit. Naše vzpomínka a poděkování patří i těm, kteří se našeho slavnostního zakončení studia nedožili a nemohou se s námi podělit o naše radostné pocity. Stále jim patří čelné místo v našich myslích a srdcích.

Dnešní významný den je pro nás nejen slavnostní, plný radosti a spokojenosti, ale současně nás motivuje a zavazuje k další touze po vědění a poznávání v snaze pokračovat v dalším zdokonalování, vzdělávání a ve svém profesním a osobním růstu.

Vynasnažíme se nepromarnit příležitost, kterou nám nabídl Bůh!

Děkuji za pozornost. (Potlesk)

Zpět na hlavní stránku!