wz

Zpět na hlavní stránku!


Právníci. JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola – Seznam.

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze – neoficiální seznam (výběr) rigorózních (dizertačních), diplomových a bakalářských prací z let 1992 – 2007.

Univerzita Karlova – Právnická fakulta - Katedry:

Katedra evropského práva, Katedra finančního práva a financí, Katedra mezinárodního práva, Katedra národního hospodářství, Katedra obchodního práva, Katedra občanského práva, Katedra právních dějin, Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, Katedra práva životního prostředí, Katedra správního práva a správní vědy, Katedra trestního práva, Katedra teorie práva a právních učení, Katedra ústavního práva, Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního.

Druh příslušné vědecké práce: rigorózní (disertační) práce, diplomová práce, bakalářská práce.

Akademický rok zadání příslušné vědecké práce: 2006/2007, 2005/2006, 2004/2005, 2003/2004, 2002/2003, 2001/2002, 2000/2001, 1999/2000, 1998/1999, 1997/1998, 1996/1997, 1995/1996, 1994/1995, 1993/1994, 1992/1993, tj. akademické roky 1992/1993 až 2006/2007.

Vysvětlení zde použité systematiky řazení: Název vědecké práce - Rok zadání vědecké práce – Druh vědecké práce – jméno a přijmení konzultanta této vědecké práce (pouze u rigorózních a dizertačních vědeckých prací!) - jméno a přijmení autora příslušné vědecké práce -Datum zadání příslušné vědecké práce.

Žaloba 203 diplomová práce Josef Fikar 29.01.2004

Teoretickoprávní aspekty účinků rozhodnutí v rámci soudní... 2006 diplomová práce Tomáš Herc 10.10.2006

Právní úprava ochrany zvířat proti týrání 2006 diplomová práce Michal Kučera 09.10.2006

Právní nástroje ochrany čistoty vod 2006 diplomová práce Jana Malinová 09.10.2006

Převodní ceny v daňovém právu 2006 rigorózní práce Petr Kotáb Martin Novotný 09.10.2006

Meze pravomocí Společenství a soudní přezkoumatelnost jejich... 2006 rigorózní práce Jan Tlamycha 09.10.2006

Sousedská práva 2006 rigorózní práce Jan Dvořák Petr Hradil 05.10.2006

Veřejnoprávní regulace reklamy a etický komplex 2006 diplomová práce Radka Velikovská 04.10.2006

Společné legislativní projekty skandinávských zemí v 19. a... 2006 diplomová práce Martin Procházka 04.10.2006

Polygraf (jedna ze sporných metod prověřování pravdivosti... 2006 diplomová práce Barbora Pešková 04.10.2006

Zajištění věcí pro účely trestního řízení 2006 rigorózní práce Jiří Jelínek Ivo Davídek 25.09.2006

Trestný čin vraždy - trestněprávní a kriminologické aspekty 2006 rigorózní práce Josef Zapletal Lenka Ježková 25.09.2006

Liberalizace poštovních služeb v evropském a českém právu 2006 dizertační práce Luboš Tichý Štěpán Svoboda 24.02.2006

Soudní ochrana v případě porušování povinností členskými... 2006 dizertační práce Luboš Tichý Miroslav Slášťan 24.02.2006

Ochrana základních lidských práv při provádění komunitárního... 2006 dizertační práce Luboš Tichý Karol Marsovszky 24.02.2006

Charta základních práv Evropské unie a předvídané... 2006 dizertační práce Luboš Tichý Jindřich Kloub 24.02.2006

Regulace finančního a kapitálového trhu v České republice a... 2006 dizertační práce Milan Bakeš Petr Koblovský 13.02.2006

Evropský soudní systém a koncept multikonstitucionalismu 2006 dizertační práce Pavel Svoboda Jan Komárek 13.02.2006

Procesně právní aspekty mediace v právu ES 2006 dizertační práce Michal Tomášek Eva Rivera 13.02.2006

Státní dohled na úseku finanční činnosti 2006 dizertační práce Marie Karfíková Petr Voříšek 13.02.2006

Institucionální rámec spolupráce ve věcech trestních v EU 2006 dizertační práce Michal Tomášek Jiří Vlastník 13.02.2006

Překážky efektivnosti práva 2006 dizertační práce Aleš Gerloch Hynek Baňouch 13.02.2006

Delegovaná pravomoc Evropské komise 2006 dizertační práce Richard Král Jiří Lenfeld 13.02.2006

Meze okolností vylučujících protiprávnost a právní následky... 2006 dizertační práce Oto Novotný Zdeněk Tesner 02.02.2006

Právní vztahy uzavírané prostřednictvím internetu v... 2006 dizertační práce Monika Pauknerová Helena Hrubešová 02.02.2006

Zabezpečení obchodních závazků podle obchodního zákoníku 2006 dizertační práce Stanislav Plíva Silvia Kaveschánová 02.02.2006

Ochrana hospodářské soutěže v síťových odvětvích 2006 dizertační práce Michal Tomášek Miroslav Zajíček 02.02.2006

Finanční trh, jeho právní úprava a rozvoj 2006 dizertační práce Milan Bakeš Petr Wawrosz 02.02.2006

Smluvní dispozice s nemovitostmi 2006 dizertační práce Josef Salač Jan Vyjídák 02.02.2006

Nepřímá držba cenných papírů 2006 dizertační práce Stanislava Černá Ondřej Vondráček 02.02.2006

Problematika trestu odnětí svobody na doživotí 2006 dizertační práce Oto Novotný Jana Tůmová 02.02.2006

Smlouva o prodeji podniku 2006 dizertační práce Stanislava Černá Vladimír Trnavský 02.02.2006

Ochrana osobnosti v oblasti péče o zdraví 2006 dizertační práce Jiří Švestka Petr Šustek 02.02.2006

Vývoj právní úpravy postavení státních civilních úředníků v... 2006 dizertační práce Karel Malý Jiří Šouša 02.02.2006

Role soudů v ochraně životního prostředí 2006 dizertační práce Milan Damohorský Zuzana Šnejdrlová 02.02.2006

Probační a mediační služba České republiky a její význam v... 2006 dizertační práce Dagmar Císařová Dana Šindelářová 02.02.2006

Diskriminace v pracovněprávních vztazích se zaměřením na... 2006 dizertační práce Margerita Vysokajová Kamil Šebesta 02.02.2006

Instituty islámského práva prizmatem euroamerického... 2006 dizertační práce Aleš Gerloch Marcel Šebek 02.02.2006

Leasing v obchodněprávních vztazích 2006 dizertační práce Stanislav Plíva Martin Svoboda 02.02.2006

Právní rámec mezinárodního platebního styku 2006 dizertační práce Marie Karfíková David Řemínek 02.02.2006

Česká a komunitární úprava skončení pracovního poměru 2006 dizertační práce Petr Tröster Martin Putík 01.02.2006

Právní problematika operací s cennými papíry a finančními... 2006 dizertační práce Marie Karfíková Patrik Przyhoda 01.02.2006

Veřejnoprávní regulace médií 2006 dizertační práce Vladimír Vopálka Olga Pouperová 01.02.2006

Vymáhání peněžitých plnění 2006 dizertační práce Alena Winterová Karel Pospíšil 01.02.2006

Ochrana ekonomických zájmů spotřebitele 2006 dizertační práce Luboš Tichý Lucie Poljaková 01.02.2006

Obnova právního řádu v poválečném Československu 2006 dizertační práce Jan Kuklík Petr Podlaha 01.02.2006

Právo na informace a účast veřejnosti ve věcech životního... 2006 dizertační práce Milan Damohorský Magdaléna Peterková 01.02.2006

Smlouva o prodeji podniku 2006 dizertační práce Stanislav Plíva Petr Panchártek 01.02.2006

Ochrana práva na spravedlivý proces ve vztahu k řízení o... 2006 dizertační práce Michal Tomášek Petra Němečková 01.02.2006

Kolize jmen ochranných známek a doménových jmen 2006 dizertační práce Stanislava Černá Václav Nekola 01.02.2006

Právo na příznivé životní prostředí jako základní lidské... 2006 dizertační práce Milan Damohorský Hana Müllerová 01.02.2006

Emise peněz centrální bankou a její výhledy po vstupu do... 2006 dizertační práce Marie Karfíková Jaroslav Moravec 01.02.2006

Odpovědnost dopravce a odpovědnost zasílatele v mezinárodní... 2006 dizertační práce Monika Pauknerová David Mašek 01.02.2006

Ochrana životního prostředí v územním plánování 2006 dizertační práce Jaroslav Drobník Jan Mareček 01.02.2006

Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele 2006 dizertační práce Margerita Vysokajová Hana Macourková 01.02.2006

Odpovědnost veřejnoprávních korporací za vydání právních... 2006 dizertační práce Vladimír Mikule Michaela Lodlová 01.02.2006

Zabezpečení účastníků odboje a jeho právní problémy 2006 dizertační práce Petr Tröster Roman Lang 01.02.2006

Postavení obětí porušování lidských práv v mezinárodním... 2006 dizertační práce Stanislava Hýbnerová Veronika Kristková 01.02.2006

Zadávání veřejných zakázek 2006 dizertační práce Stanislav Plíva Michal Krenk 01.02.2006

Správní delikty v životním prostředí 2006 dizertační práce Jaroslav Drobník Ester Krčmářová 01.02.2006

Obchodování zasvěcených osob s investičními nástroji 2006 dizertační práce Stanislav Plíva Vladimír Koranda 01.02.2006

Dozor nad regulovanými subjekty finančního trhu 2006 dizertační práce Milan Bakeš Michael Kohajda 01.02.2006

Integrace administrativních nástrojů ochrany životního... 2006 dizertační práce Jaroslav Drobník Lucie Klocová 01.02.2006

Právo na sebeobranu v současném mezinárodním právu 2006 dizertační práce Stanislava Hýbnerová Jan Kittrich 01.02.2006

Reforma správního řízení v České republice-vybrané instituty 2006 dizertační práce Vladimír Vopálka Jiří Kaucký 01.02.2006

Právní úprava státní a samosprávy ve školství 2006 dizertační práce Vladimír Vopálka Pavla Katzová 01.02.2006

Ochrana lidských práv a základních svobod v ČR v procesu... 2006 dizertační práce Jana Reschová Robert Kaňka 01.02.2006

Zákaz diskriminace a princip rovného zacházení v... 2006 diplomová práce Pavel Šturma Kristýna Kabelová 01.02.2006

Smluvní právo v mezinárodním obchodu a evropské smluvní... 2006 dizertační práce Monika Pauknerová Petr Juliš 01.02.2006

Postavení menšinového akcionáře-srovnání právní úpravy ČR a... 2006 dizertační práce Stanislava Černá Lucie Josková 01.02.2006

Právní úprava nakládání s lidskými pozůstatky a ostatky 2006 dizertační práce Vladimír Vopálka Petra Jakešová 01.02.2006

Rozhodnutí Světové obchodní organizace, otázky interpretace... 2006 dizertační práce Pavel Šturma Jitka Ivančíková 01.02.2006

Trestněprávní odpovědnost členů statutárních orgánů... 2006 dizertační práce Dagmar Císařová Václav Chum 01.02.2006

Dokazování v občanském soudním řízení... 2006 dizertační práce Alena Winterová Lucia Chrapková 01.02.2006

Právní a ekonomický vývoj českého zemědělství v letech... 2006 dizertační práce Ladislav Soukup Zdeněk Hraba 01.02.2006

Trestněprávní a kriminologické aspekty vražd 2006 dizertační práce Jaromír Hořák 01.02.2006

Dokazování v civilním procesu s důrazem na spory v oblasti... 2006 dizertační práce Alena Winterová Tomáš Holčapek 01.02.2006

Zástavní právo 2006 dizertační práce Jan Dvořák Jiří Hermann 01.02.2006

Poskytování zdravotní péče ve vybraných zemích EU a její... 2006 dizertační práce Petr Tröster Dušan Hebort 01.02.2006

Výživné 2006 dizertační práce Senta Radvanová Filip Havrda 01.02.2006

Státní dozor nad finančním trhem a perpektivy jeho dalšího... 2006 dizertační práce Milan Bakeš David Fyrbach 01.02.2006

Nové právní nástroje ochrany proti terorismu a lidská práva 2006 dizertační práce Michal Tomášek Martin Fott 01.02.2006

Ochrana soukromí 2006 dizertační práce Jan Dvořák Eva Fialová 01.02.2006

Společenství vlastníků jednotek 2006 dizertační práce Josef Salač Zdeněk Fiala 01.02.2006

Kogentní normy v mezinárodních obchodních vztazích 2006 dizertační práce Monika Pauknerová Monika Feigerlová 01.02.2006

Mezinárodní právo rodinné vybraných evropských států 2006 dizertační práce Monika Pauknerová Zdeněk Dvořák 01.02.2006

Soudcovská tvorba práva. Srovnání Evropského soudního dvora... 2006 dizertační práce Luboš Tichý Tomáš Dumbrovský 01.02.2006

Odpovědnost členů představenstva a dozorčí rady akciové... 2006 dizertační práce Stanislava Černá Barbora Dubanská 01.02.2006

Dětská práva ve světle mezinárodněprávních závazků ČR 2006 dizertační práce Stanislava Hýbnerová Radka Dohnalová 01.02.2006

Axiologické aspekty efektivnosti působení práva 2006 dizertační práce Aleš Gerloch Petr Čechák 01.02.2006

Exekuce prodejem nemovitých věcí 2006 dizertační práce Alena Winterová Ondřej Čech 01.02.2006

Lidská práva a mezinárodní trestní řízení 2006 dizertační práce Pavel Šturma Pavel Bureš 01.02.2006

Evropské mezinárodní právo soukromé na rozcestí(otázky... 2006 dizertační práce Monika Pauknerová Petr Bříza 01.02.2006

Ochrana spotřebitele 2006 dizertační práce Jan Dvořák Eva Brejchová 01.02.2006

Soutěžní právo ve vztazích s mezinárodním prvkem 2006 dizertační práce Monika Pauknerová Veronika Brázdová 01.02.2006

Právní a etické aspekty ochrany počátku a konce lidského... 2006 dizertační práce Aleš Gerloch Petr Blažek 01.02.2006

Skupinová ochrana práv v cicilním soudním řízení 2006 dizertační práce Alena Winterová Jan Balarin 01.02.2006

Podmínky prohlášení konkursu 2006 diplomová práce Magda Hovorková 30.01.2006

Obhajoba v přípravném řízení 2005 rigorózní práce Jiří Herczeg Dagmar Vrbová 18.09.2006

Excindační žaloba 2005 rigorózní práce Alena Winterová Blanka Merková 19.06.2006

Právní postavení rodičů při osvojení 2005 rigorózní práce Senta Radvanová Andrea Vyskočilová 19.06.2006

Nepřípustné žaloby proti rozhodnutím správních orgánů podle... 2005 rigorózní práce Vladimír Mikule Petr Holcman 19.06.2006

Alternativní řešení sporů 2005 rigorózní práce Zdeněk Kučera Kamil Polách 19.06.2006

Společné jmění manželů - vývoj právní úpravy 2005 rigorózní práce Alois Coufalík 19.06.2006

Zkrácené přípravné řízení a zjednodušené řízení před soudem 2005 rigorózní práce Jiří Jelínek Zdeněk Váňa 19.06.2006

Právní úprava zdaňování silničních motorových vozidel v ČR a... 2005 rigorózní práce Miloš Borovička Eva Horniaková 19.06.2006

Bankovní dohled Evropské centrální banky 2005 diplomová práce Lenka Vavřichová 15.06.2006

Natura 2000 - Směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních... 2005 diplomová práce Michal Pálka 15.06.2006

Právní odpovědnost za škodu na životním prostředí a... 2005 diplomová práce Filip Orel 15.06.2006

Stanovy družstva 2005 diplomová práce Václav Kůs 15.06.2006

Azylové řízení v České republice 2005 diplomová práce Vít Bavor 15.06.2006

Nástroje ochrany životního prostředí v právní úpravě ochrany... 2005 diplomová práce Zuzana Žáková 15.06.2006

Ústavno-právne hl´adisko európského zatýkacieho rozkazu 2005 diplomová práce Alexandra Vernarská 15.06.2006

Ochrana před zásahy policejních a obdobných orgánů 2005 diplomová práce Helena Nutilová 15.06.2006

Regulace reklamy 2005 rigorózní práce Jindřiška Munková Jitka Blažková 14.06.2006

Mezinárodní kontext práva státního občanství ve střední... 2005 rigorózní práce Tünde Lelkes 14.06.2006

Metodika vyšetřování organizované kriminality 2005 diplomová práce Milan Kuljaček 13.06.2006

Trestné činy páchané z nenávisti (psychologická... 2005 diplomová práce Jaroslava Brožková 13.06.2006

Výživné mezi rozvedenými manžely (Srovnání české a německé... 2005 diplomová práce Michaela Navrátilová 13.06.2006

Správní delikty právnických osob 2005 diplomová práce Pavel Haloun 13.06.2006

Uznávání kvalifikací pro profesní účely v evropském právu 2005 diplomová práce Tomáš Přenosil 13.06.2006

Právní postavení poslanců Evropského parlamentu 2005 diplomová práce Marek Hannibal 13.06.2006

Ochranná známka Společenství a její vztah k národní ochranné... 2005 diplomová práce Eva Štěpánová 13.06.2006

Obhajoba obviněného v přípravném řízení 2005 rigorózní práce Jiří Jelínek Markéta Oravčíková 13.06.2006

Ochrana soukromí a moderní sledovací technologie 2005 rigorózní práce Milan Chládek 13.06.2006

Právní úprava bydlení v ČR 2005 rigorózní práce Martin Kalaš 13.06.2006

Exekuční postih majetku ze společného jmění manželů 2005 rigorózní práce Alena Winterová Eva Kovalovská 13.06.2006

Právní předpisy územních samosprávných celků 2005 rigorózní práce Dušan Hendrych Klára Pondělíčková 13.06.2006

Právní předpoklady rodičovství 2005 rigorózní práce Dagmar Klimentová 09.06.2006

Přechod práva k nájmu bytu z hlediska práva hmotného a... 2005 rigorózní práce Marek Bureš 09.06.2006

Vládní legislativní proces 2005 rigorózní práce Vladimír Mikule Kateřina Pavlištová 09.06.2006

Bydlení a kriminalita 2005 14.12.2006 12:00:00 rigorózní práce Rudolf Vokoun Jiří Velíšek 09.06.2006

Mezinárodní systémy ochranných známek se zvláštním zřetelem... 2005 rigorózní práce Jan Kříž Marcus Schulz 09.06.2006

Skončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele 2005 rigorózní práce Věra Štangová Jana Kožená 09.06.2006

Drogová kriminalita mladistvých 2005 rigorózní práce Marcela Balíková 09.06.2006

Vznik a skončení státně zaměstnaneckých vztahů ve veřejné... 2005 rigorózní práce Taisia Čebišová Ludvík Matoušek 09.06.2006

Státní občanství a jeho úprava v České republice 2005 14.06.2006 11:00:00 rigorózní práce Jiří Hřebejk Jakub Hájek 08.06.2006

Zaměstnávání cizinců 2005 diplomová práce Pavel Broum 08.06.2006

Zabezpečení v nezaměstnanosti a jeho právní úprava v České... 2005 diplomová práce Hana Čiberová 08.06.2006

Zneužívání výkonu práv a povinností v pracovněprávních... 2005 diplomová práce Pavel Bejšovec 08.06.2006

Sociální služby a úloha nestátních organizací v sociálním... 2005 diplomová práce Šárka Husáková 08.06.2006

Zahájení trestního stíhání podle § 160 odst. 1 tr. řádu 2005 rigorózní práce Jiří Jelínek Dita Havlínová 07.06.2006

Institut vazby v českém trestním řízení 2005 rigorózní práce Jiří Jelínek Tereza Tušlová 07.06.2006

Finančněprávní aspekty zavedení eura 2005 rigorózní práce Marie Karfíková Bystrík Bugan 07.06.2006

Peněžité zadostiučinenie ako právný prostriedok ochrany... 2005 diplomová práce Ivana Mrázová 07.06.2006

Odklon v trestním řízení 2005 rigorózní práce Jiří Jelínek Lenka Konrádová 07.06.2006

Nepodmíněný trest odnětí svobody 2005 rigorózní práce Marie Vanduchová Eva Hilšerová 07.06.2006

Soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty ochrany průmyslového... 2005 rigorózní práce Eva Biskupová 07.06.2006

Zajištění závazků z obchodních vztahů s mezinárodním prvkem 2005 rigorózní práce Eva Veselá 07.06.2006

Rozhodování o občanskoprávních námitkách ve vztahu ke... 2005 rigorózní práce Pavel Drumev 07.06.2006

Sporné řízení správní 2005 rigorózní práce Vladimír Mikule Miroslav Uřičař 06.06.2006

Odvolání v trestním řízení 2005 rigorózní práce Jiří Jelínek Hana Mitterová 05.06.2006

Odpovědnost zaměstance za škodu 2005 diplomová práce Lukáš Kaplan 02.06.2006

Investiční pobídky z pohledu daňového práva 2005 rigorózní práce Marie Karfíková Jaroslav Zahradník 01.06.2006

Licenční smlouvy 2005 rigorózní práce Petra Žikovská Jakub Synek 01.06.2006

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění 2005 rigorózní práce Marie Karfíková Lenka Austerlitzová 01.06.2006

Ochrana před domácím násilím - srovnání české a italské... 2005 rigorózní práce Marie Vanduchová Karolina Balousová 01.06.2006

Právní postavení německé menšiny v Československu v letech... 2005 rigorózní práce Ondřej Koutek 31.05.2006

Založení a vznik akciové společnosti 2005 diplomová práce Michal Korbel 31.05.2006

Řízení ve věcech obchodního rejstříku 2005 diplomová práce Gabriela Jandová 31.05.2006

Právní vztahy pronajímatele a nájemce bytu zejména se... 2005 rigorózní práce Miroslav Jirák 31.05.2006

Činnost státního zástupce v přípravném řízení trestním 2005 diplomová práce Marek Svojanovský 30.05.2006

Historie vývoje lesního práva v Čechách a na Moravě 2005 rigorózní práce Markéta Voráčková 30.05.2006

Smlouva o výstavbě podle zák. o vlalstnictví bytů 2005 rigorózní práce Jaroslav Oehm Václav Vondrášek 30.05.2006

President ČSR T.G. Masaryk - vybrané kompetence 2005 rigorózní práce Barbora Haberová 30.05.2006

Česká konfederace z roku 1619 ve vývoji teritoriální a... 2005 diplomová práce Markéta Kramperová 30.05.2006

Kolektivní vyjednávání 2005 diplomová práce Karolina Šimerková 30.05.2006

Daňové aspekty vlastnictví nemovitostí a jejich převodů se... 2005 diplomová práce Andrea Knoflíčková 30.05.2006

Komparace českého a polského společenstevního práva 2005 rigorózní práce Andrea Jędrzejczyková 29.05.2006

Evropské právo zadávání veřejných zakázek 2005 diplomová práce Irena Kubátová 26.05.2006

Kodexy právnické dvouletky v ČSR 2005 diplomová práce Dalibor Rakouš 26.05.2006

Činnost Mimořádného lidového soudu v Táboře v letech... 2005 diplomová práce Jan Šmejkal 26.05.2006

Vlastnictví a vyvlastnění v ČSR po skončení druhé světové... 2005 diplomová práce Jakub Grafnetter 26.05.2006

Vývoj evidence obyvatelstva v českých zemích a ČSR 2005 diplomová práce Petra Brabcová 26.05.2006

Právní úprava vlastnictví k družstevním bytům 2005 diplomová práce Ratmír Šunkevič 26.05.2006

Založení a vznik akciové společnosti 2005 diplomová práce Lenka Smolová 26.05.2006

Představenstvo akciové společnosti a postavení jeho členů 2005 diplomová práce Oldřich Řeháček 26.05.2006

Společníci jednotlivých forem obchodních společností 2005 diplomová práce Ladislav Peterka 26.05.2006

Stanovy společenství vlastníků jednotek podle zákona... 2005 diplomová práce Martin Panuška 26.05.2006

Dobrovolné ručení jako způsob zajištění obchodního závazku 2005 diplomová práce Veronika Konšelová 26.05.2006

Státní sociální podpora a její vývoj 2005 diplomová práce Miloš Fiala 26.05.2006

Nemocenské pojištění, jeho vývoj a koncepce 2005 diplomová práce Barbora Pavlíčková 26.05.2006

Zákaz diskriminace v oblasti volného pohybu pracovníků v ES 2005 diplomová práce Markéta Heřmanová 26.05.2006

Orgány družstva 2005 diplomová práce Štěpán Tyl 26.05.2006

Právní úprava likvidace obchodní společnosti 2005 diplomová práce Branislav Šrámek 26.05.2006

Ochrana menšinových akcionářů se zvláštním zřetelem na podíl... 2005 diplomová práce Jakub Kříž 26.05.2006

Otevřené organizmy kolektivního investování v tuzemské a... 2005 diplomová práce Michal Filip 26.05.2006

Společnosti v mezinárodním právu soukromém 2005 diplomová práce Michal Dittrich 26.05.2006

Aktuální otázky řízení a správy společností (corporate... 2005 diplomová práce Josef David 26.05.2006

Nájemné s přihlédnutím k jeho regulaci 2005 diplomová práce Tomáš Vágner 26.05.2006

Problematika nájemních bytů - právní úprava v České... 2005 diplomová práce Petr Raška 26.05.2006

Nájem a vlastnictví nebytových prostor 2005 diplomová práce Jana Kyseľová 26.05.2006

Vypořádání společného jmění manželů obecně a v konkursu... 2005 diplomová práce Vít Hrnčiřík 26.05.2006

Vypořádání společného jmění manželů 2005 diplomová práce Karel David 26.05.2006

Koncepce důchodového pojištění a česká důchodová reforma 2005 diplomová práce Jaroslava Zelená 26.05.2006

Druhy a náležitosti směnek 2005 diplomová práce Jakub Tatoušek 25.05.2006

Evropská směrnice o finančních zajištěních, její význam a... 2005 diplomová práce Jiří Nováček 25.05.2006

Právní úprava obchodního rejstříku 2005 diplomová práce Magdaléna Novotná 25.05.2006

Pojem a druhy směnek 2005 diplomová práce Martin Janota 25.05.2006

Nemovitosti jako součást společného jmění manželů 2005 diplomová práce Michaela Vilhelmová 25.05.2006

Registrované partnerství v České republice a v Německu... 2005 diplomová práce David Šimek 25.05.2006

Zánik manželství 2005 diplomová práce Simona Pjajková 25.05.2006

Zapsané partnerství a jeho možné majetkové důsledky 2005 diplomová práce Magdalena Kubátová 25.05.2006

Právní úprava registrovaného partnerství v ČR a SRN... 2005 diplomová práce Hana Klofáčová 25.05.2006

Ekonomické a právní aspekty podnikání v elektronických... 2005 diplomová práce Michael Novák 25.05.2006

Regulace komerčního bankovnictví centrální bankou 2005 diplomová práce Martin Valoušek 25.05.2006

Nabývání nemovitostí devizovými cizozemci 2005 diplomová práce Jaroslava Musilová 25.05.2006

Cenné papíry a jejich právní úprava 2005 diplomová práce Zuzana Mrkvičková 25.05.2006

Daňové aspekty vlastnictví nemovitostí - komparace české a... 2005 diplomová práce Miloš Lippert 25.05.2006

Svoboda svědomí a náboženského vyznání v českém právním řádu 2005 diplomová práce Ladislav Rychtář 25.05.2006

Zákonodarná moc vo Francúzsku 2005 diplomová práce Marián Giba 25.05.2006

Dohody narušující hospodářskou soutěž Kartelové dohody typu... 2005 diplomová práce David Mikulecký 25.05.2006

Joint ventures z pohledu soutěžního práva 2005 diplomová práce Jiří Besser 25.05.2006

Přezkum návrhů vnějších smluv Evropským soudním dvorem... 2005 diplomová práce Eliška Ketzerová 25.05.2006

Smlouva o dílo - pojetí a podmínky provedení díla 2005 diplomová práce Jan Recman 25.05.2006

Právní úprava kapitálové přiměřenosti bank 2005 diplomová práce Vladimír Wimmer 25.05.2006

Zapsané partnerství a jeho možné majetkové důsledky 2005 diplomová práce Tereza Vančurová 25.05.2006

Trest domácího vězení 2005 rigorózní práce Marie Vanduchová Petra Müllerová 25.05.2006

Historický vývoj právní úpravy pracovních podmínek žen... 2005 diplomová práce Lucie Štěpaníková 24.05.2006

Okamžité zrušení pracovního poměru 2005 diplomová práce Lubor Šída 24.05.2006

Zmeny základného kapitálu akciovej spoločnosti 2005 diplomová práce Anna Hergottová 24.05.2006

Josephine - trestní zákoník z roku 1708 2005 diplomová práce Draga Gregorová 24.05.2006

Vývoj trestního práva v 2. polovině 19. století v našich... 2005 diplomová práce František Červenka 24.05.2006

Zvláštní pracovní podmínky žen 2005 diplomová práce Kateřina Caháková 24.05.2006

Vývoj svobody volného pohybu pracovníků v EU 2005 diplomová práce Pavel Klíma 24.05.2006

Rovné zacházení a zákaz diskriminace zaměstnanců v... 2005 diplomová práce Markéta Cebrovská 24.05.2006

Mezinárodní a evropské mechanismy proti korupci a praní... 2005 diplomová práce David Černý 24.05.2006

Mezinárodní soudní tribunál pro Rwandu 2005 diplomová práce Ladislav Bátora 24.05.2006

Diplomatická ochrana 2005 diplomová práce Jana Režná 24.05.2006

Práva dítěte v působnosti orgánu sociálně právní ochrany... 2005 diplomová práce Jana Vagaská 24.05.2006

Ústavní péče a její společensko-právní problematika 2005 diplomová práce Petra Šachová 24.05.2006

Opatření státu zasahující do výkonu rodičovských práv 2005 diplomová práce Marie Klusová 24.05.2006

Odzbrojení a omezení zbrojení v mezinárodním právu se... 2005 diplomová práce Erich Wolny 24.05.2006

Možnosti a meze mírových operací OSN v kontextu konfliktu... 2005 diplomová práce David Oplatek 24.05.2006

Mezinárodněprávní aspekty záchranných operací na moři 2005 diplomová práce Petra Novotná 24.05.2006

Právní režim kosmických stanic 2005 diplomová práce František Fleišman 24.05.2006

Zastoupení nezletilého v soukromém právu 2005 diplomová práce Kateřina Veselá 24.05.2006

Právní subjektivita dítěte a ochrana jeho práv v právu... 2005 diplomová práce Klára Pravdová 24.05.2006

Úprava styku s nezletilými dětmi 2005 diplomová práce Lucie Laurincová 24.05.2006

Předpoklady rozvodu manželství 2005 diplomová práce Jana Lamačová 24.05.2006

Rodičovská zodpovědnost a její výkon 2005 diplomová práce Eva Jandová 24.05.2006

Uzavření manželství (aktuální problémy) 2005 diplomová práce Jindřich Habada 24.05.2006

Evidence cenných papírů 2005 diplomová práce Tomáš Růžička 24.05.2006

Problematika a základní principy vyživovací povinnosti 2005 diplomová práce Julie Gutwirthová 24.05.2006

Zastoupení nezletilého v soukromém právu 2005 diplomová práce Ján Káša 24.05.2006

Ohledání místa činu 2005 diplomová práce Anna Svášková 23.05.2006

Pojem a podstata daktyloskopie 2005 diplomová práce Petr Stropnický 23.05.2006

Pojem a podstata daktyloskopie 2005 diplomová práce Hana Staňková 23.05.2006

Podmíněné zastavení trestního stíhání 2005 diplomová práce Jiří Kafka 23.05.2006

Metodika vyšetřování silničních dopravních nehod (vybrané... 2005 diplomová práce Markéta Česánková 23.05.2006

Rekonstrukce trestného činu 2005 diplomová práce Zuzana Čapková 23.05.2006

Identifikace mrtvol a kostrových nálezů 2005 diplomová práce Vít Brožek 23.05.2006

Kriminalistická balistika 2005 diplomová práce Pavel Borčevský 23.05.2006

Ochrana před korupcí a úplatkářstvím a jejich prevence 2005 diplomová práce Jan Blaha 23.05.2006

Problematika osobnosti pachatele v kriminologii 2005 diplomová práce Hana Franková 23.05.2006

Výpověď z pracovního poměru 2005 diplomová práce Jiří Hušek 23.05.2006

Zneužívání výkonu práv a povinností v pracovně právních... 2005 diplomová práce Jan Fidler 23.05.2006

Nejvyšší správní soud 2005 diplomová práce Lenka Somolová 23.05.2006

Ústřední orgány moci zákonodárné, výkonné a vládní... 2005 diplomová práce David Moravec 23.05.2006

Kodexy právnické dvouletky v ČSR 2005 diplomová práce Štěpán Tůma 23.05.2006

Kupní smlouva včetně vedlejších ujednání 2005 rigorózní práce Jan Dvořák Zuzana Zátopková 23.05.2006

Notář jako soudní komisař v dědickém řízení (stav a... 2005 rigorózní práce Alena Macková Radim Duda 23.05.2006

Založení a vznik S.R.O. 2005 rigorózní práce Marie Zahradníčková Jan Buřil 23.05.2006

Obecní majetek v Čechách 1848 - 1938 Základy právní úpravy z... 2005 rigorózní práce Karel Malý Jiří Šouša 23.05.2006

Převody vlastnictví družstevních bytů a nebytových prostor 2005 diplomová práce Kateřina Kraliková 23.05.2006

Trestný čin podvodu podle § 250, 250a, 250b trestního zákona 2005 diplomová práce Petr Pacholík 23.05.2006

Právní úprava obalů a obalových odpadů 2005 diplomová práce Tomáš Vítek 22.05.2006

Právní prostředky ochrany před znečištěním moří ropou 2005 diplomová práce Markéta Lindnerová 22.05.2006

Administrativní a ekonomické nástroje ochrany životního... 2005 diplomová práce Jan Danihelka 22.05.2006

České atomové právo 2005 diplomová práce Josef Valuš 22.05.2006

Právní problematika zdaňování příjmů společníků obchodních... 2005 rigorózní práce Miloš Borovička Irena Škodová 22.05.2006

Zápisy do obchodního rejstříku a jejich právní význam 2005 diplomová práce Jana Táborová 19.05.2006

Ochrana práv menšinových akcionářů 2005 diplomová práce Tomáš Varoščák 19.05.2006

Rozpočtový proces a kontrola rozpočtového hospodaření 2005 diplomová práce Petr Plášil 19.05.2006

Postavení a činnost Finančního arbitra ČR 2005 diplomová práce Adriana Bártová 19.05.2006

Universální jurisdikce nad teroristickými činy 2005 diplomová práce Renata Kalášková 19.05.2006

Vybrané otázky koncernového práva v ČR 2005 rigorózní práce Stanislava Černá Tomáš Bílek 18.05.2006

Újma na zdraví vzniklá při poskytování zdravotní péče 2005 diplomová práce Michal Synek 17.05.2006

Právní následky porušení smlouvy v občanském právu 2005 diplomová práce Denisa Sudolská 17.05.2006

Odpovědnost za škodu způsobenou vadným (nebezpečným)... 2005 diplomová práce Otakar Hájek 17.05.2006

Odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla 2005 diplomová práce Lukáš Fiala 17.05.2006

Ochrana osobnosti fyzické osoby v tiskovém zákoně 2005 diplomová práce Anna Dolejší 17.05.2006

Právní prostředky ochrany osobnosti fyzické osoby v... 2005 diplomová práce Tereza Bartošková 17.05.2006

Náprava nemajetkové újmy v občanském právu 2005 diplomová práce Daniela Machová 17.05.2006

Zdaňování příjmů fyzických osob ze živnostenského podnikání 2005 rigorózní práce Miloš Borovička Alice Tutterová 17.05.2006

Vyvolání nebezpečí záměny 2005 diplomová práce Milan Vraspír 17.05.2006

Prvý dodatek americké ústavy a vývoj jeho interpretace 2005 diplomová práce Eva Staňková 16.05.2006

Problematika osobnosti pachatele v kriminologii 2005 diplomová práce Oleksandr Zahorskyy 16.05.2006

Vývoj a struktura kriminality mládeže v České republice 2005 diplomová práce Leoš Mynařík 16.05.2006

Ochrana průmyslového vlastnictví v komunitárním právu 2005 rigorózní práce Radka Soudková 16.05.2006

Metodika vyšetřování vražd se zaměřením na fyziodetekční... 2005 rigorózní práce Jan Musil Michal Pavlas 15.05.2006

Právní odpovědnost za sdílení děl chráněných autorským... 2005 diplomová práce Tereza Tesaříková 15.05.2006

Přezkoumání správních rozhodnutí v oblasti průmyslového... 2005 diplomová práce Miloslav Hainz 15.05.2006

Neoprávněné užití autorských děl 2005 diplomová práce Petr Štefka 15.05.2006

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 2005 diplomová práce Ondřej Voda 15.05.2006

Právní problematika nepřímých daní 2005 diplomová práce Radek Mičulka 15.05.2006

Právní úprava pojišťovacích zprostředkovatelů 2005 diplomová práce Radomil Bajer 15.05.2006

Postavení a činnost soudního exekutora 2005 diplomová práce Pavel Vanča 15.05.2006

Podmínky prohlášení konkursu 2005 diplomová práce Daniel Továrek 15.05.2006

Žaloby ve správním soudnictví 2005 diplomová práce Radka Součková 15.05.2006

Postavení a organizace advokacie v České republice 2005 diplomová práce Ondřej Staněk 15.05.2006

Zpeněžení nemovité zástavy při výkonu rozhodnutí, v řízení... 2005 diplomová práce Igor Sloboda 15.05.2006

Spory vyvolané výkonem rozhodnutí, konkursem a vyrovnáním 2005 diplomová práce Jaroslav Slanina 15.05.2006

Postavení věřitelů v konkursu 2005 diplomová práce Naďa Severinová 15.05.2006

Právo na spravedlivý proces 2005 diplomová práce Pavel Rybář 15.05.2006

Věřitelé v konkurzním řízení 2005 diplomová práce Jan Morávek 15.05.2006

Civilní žaloba 2005 diplomová práce Jana Janoušková 15.05.2006

Postavení věřitelů v konkursu 2005 diplomová práce Šárka Jandová 15.05.2006

Nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci 2005 diplomová práce Michal Holan 15.05.2006

Postavení správce konkurzní podstaty 2005 diplomová práce Martin Grácz 15.05.2006

Veřejné dražby a aukce, elektronické dražby a aukce 2005 diplomová práce Jiří Bureš 15.05.2006

Advokát a klient 2005 diplomová práce Petra Hájková 15.05.2006

Institut práva stavby a jeho výskyt v českém právním řádu 2005 diplomová práce Pavel Dostálek 15.05.2006

Druhy civilního procesu 2005 diplomová práce Viktor Kotyza 15.05.2006

Společné jmění manželů 2005 rigorózní práce Jan Dvořák Kateřina Rychterová 11.05.2006

Postavenie Svalbardu v historických a súčasných... 2005 rigorózní práce Slavomír Rudenko 11.05.2006

Nařízení ES o soudní příslušnosti, uznání a výkonu soudních... 2005 diplomová práce Peter Vrábel 11.05.2006

Právo nekalé soutěže v ČR, SRN a EU 2005 diplomová práce Eva Pilařová 11.05.2006

Mezinárodní právo soukromé ve srovnávacím pohledu (srovnání... 2005 diplomová práce Magdalena Pfeifferová 11.05.2006

Internet a mezinárodní právo soukromé 2005 diplomová práce Tomáš Jenčík 11.05.2006

Pracovní smlouva 2005 diplomová práce Veronika Forejtová 11.05.2006

Unifikace práva v oblasti mezinárodní přepravy a Úmluva o... 2005 diplomová práce Peter Devínsky 11.05.2006

Nabídka převzetí 2005 diplomová práce Petr Vybíral 10.05.2006

Omezení vlastnictví 2005 diplomová práce Vojtěch Cepl Pavla Vyskočilová 10.05.2006

Manželská překážka příbuzenství (srovnávací studie... 2005 diplomová práce Petr Bělovský Roman Staněk 10.05.2006

Cenné papíry 2005 diplomová práce Zdeněk Přibyl Jana Malečková 10.05.2006

Rozhodčí řízení v mezinárodním obchodním styku 2005 diplomová práce Květoslav Růžička Jana Kubíčková 10.05.2006

Založení, vznik, změna, zrušení a neplatnost obchodní... 2005 diplomová práce Zdeněk Přibyl Ana Bačanji 10.05.2006

Odpovědnost dopravce v mezinárodní přepravě zboží se... 2005 diplomová práce Monika Pauknerová Michaela Glosíková 10.05.2006

Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku 2005 diplomová práce Zdeněk Kučera Kateřina Bauerová 10.05.2006

Mezinárodní právo procesní se zvláštním zaměřením... 2005 diplomová práce Monika Pauknerová Jakub Chmelík 09.05.2006

Alternativní řešení sporů v ČR 2005 rigorózní práce Alena Macková Kateřina Hájková 05.05.2006

Modifikace společného jmění manželů 2005 rigorózní práce Jan Dvořák Markéta Fujová 05.05.2006

Justiční spolupráce v trestních věcech v evropském justičním... 2005 rigorózní práce Jiří Jelínek Zdeňka Streblová 05.05.2006

Výkon práv a povinností rozvedeného rodiče 2005 rigorózní práce Senta Radvanová Klára Doležalová 04.05.2006

Kupní smlouva 2005 rigorózní práce Jan Dvořák Ilona Štrosová 04.05.2006

Vzájemné interference mezi ESLP a ESD s akcentem na locus... 2005 rigorózní práce Kateřina Štěpánová 04.05.2006

Subjekty konkurzního řízení 2005 rigorózní práce František Zoulík Ján Gajdoš 04.05.2006

Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí 2005 rigorózní práce Milan Damohorský Alice Štěpánová 04.05.2006

Soudnictví v českých zemích v letech 1848 - 1938 2005 rigorózní práce Ladislav Soukup Michal Princ 04.05.2006

Podmínky přijatelnosti stížnosti ve smyslu čl. 35 odst. 1... 2005 rigorózní práce JUDr. Eva Hubálková, Ph.D. Blanka Kalcsová 04.05.2006

Nutná obrana a krajní nouze v judikatuře 2005 rigorózní práce Rudolf Vokoun Jakub Kadlec 04.05.2006

Odpovědnost státu za regulaci nájemného z bytu 2005 rigorózní práce Jan Dvořák Jiří Svoboda 04.05.2006

Pohledávky státu v působnosti Úřadu pro zastupování státu 2005 rigorózní práce Jan Dvořák Lubomír Jirouš 04.05.2006

Odvolání v civilním procesu 2005 rigorózní práce Alena Macková Jaroslava Hejzlarová 04.05.2006

Právo výkupu účastnických cenných papírů 2005 rigorózní práce Petr Čech Daniel Tyraj 04.05.2006

Doručování dle o.s.ř. na území ČR 2005 rigorózní práce Alena Macková Tomáš Lis 04.05.2006

Výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí 2005 rigorózní práce Alena Macková Jiří Straka 04.05.2006

Představenstvo akciové společnosti a postavení jeho členů 2005 rigorózní práce Petr Huk 03.05.2006

Význam strukturálních fondů v politice hospodářské a... 2005 diplomová práce Pavel Seknička Šárka Lošťáková 27.04.2006

Vývoj právního postavení Lužických Srbů 2005 diplomová práce Radim Seltenreich Jan Janda 26.04.2006

Rasistické zákonodárství nacistického Německa 2005 diplomová práce Stanislav Balík Lucie Homolková 28.04.2006

Pracovně právní vztahy zaměstnanců veřejné správy 2005 rigorózní práce Petr Polák 28.04.2006

Zvláštní pracovní podmínky žen 2005 diplomová práce Věra Štangová Kateřina Götzová 25.04.2006

Odklon v trestním řízení 2005 diplomová práce Antonín Růžek Petr Lánský 21.04.2006

Trestní příkaz 2005 diplomová práce Dagmar Císařová Václav Červený 21.04.2006

Odpovědnost dopravce v rámci mezinárodních přepravních smluv 2005 rigorózní práce Oldrich Lejnar 25.04.2006

Odpovědnost zaměstnance za škodu 2005 rigorózní práce Věra Štangová Filip Vaněk 25.04.2006

Právní úprava myslivosti ve vztahu k ochraně lesa 2005 rigorózní práce Milan Damohorský Lea Latnerová 25.04.2006

Vybrané otázky fúzí kapitálových společností 2005 rigorózní práce Stanislava Černá Martin Němeček 25.04.2006

Česká národní banka, právní postavení a náplň činnosti 2005 diplomová práce Milan Bakeš Ivona Vodičková 25.04.2006

Nabývání vlastnictví 2005 rigorózní práce Petr Tégl 24.04.2006

Zahájení trestního stíhání 2005 diplomová práce Jiří Jelínek Michal Vrběcký 24.04.2006

Trest smrti 2005 diplomová práce Marie Vanduchová Jan Řeháček 21.04.2006

Trest obecně prospěšných prací a jeho výkon 2005 diplomová práce Marie Vanduchová Dana Kučerová 21.04.2006

Majetkové trestné činy so zameraním na trestný čin podvodu 2005 diplomová práce Jiří Jelínek Lenka Ďurišová 21.04.2006

Problémy trestního soudnictví nad mládeží 2005 diplomová práce Jiří Jelínek Josef Wajgl 21.04.2006

Spotřební daně a harmonizace právní úpravy s právem... 2005 diplomová práce Marie Karfíková Vojtěch Široký 18.04.2006

Právní úprava daňových a poplatkových povinností spojených... 2005 diplomová práce Hana Marková Petr Slepička 18.04.2006

Státní dozor v pojišťovnictví v ČR ve srovnání s právní... 2005 diplomová práce Marie Karfíková Miloš Franc 18.04.2006

Převody členských práv a povinností členů bytových družstev 2005 rigorózní práce Jaroslav Oehm Robert Pekárek 18.04.2006

Vlastnictví pozemků, staveb a bytů z pohledu daně z... 2005 rigorózní práce Miloš Borovička Lucie Hrivňáková 13.04.2006

Metodika vyšetřování vražd (vybrané právní, kriminalistické... 2005 rigorózní práce Jan Musil Lenka Jechová 13.04.2006

Narovnání v trestním řízení 2005 rigorózní práce Hana Švarcová 13.04.2006

Náhrada škody v českém soukromém právu 2005 rigorózní práce Jiří Švestka Tomáš Bělina 12.04.2006

Právní úprava nájmu a vlastnictví družstevních bytů 2005 rigorózní práce Jaroslav Oehm David Černý 12.04.2006

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu 2005 rigorózní práce Miroslav Bělina Renata Honzíková 12.04.2006

Vznik a zánik členství v bytovém družstvu 2005 rigorózní práce Jaroslav Oehm Kateřina Němcová 12.04.2006

Daňové povinnosti bank se zaměřením na daň z příjmů... 2005 rigorózní práce Hana Marková Stanislav Machek 12.04.2006

Původní dramatické dílo a možnosti jeho zpracování 2005 rigorózní práce Michaela Kratzer 12.04.2006

Právo výkupu účastnických cenných papírů (tzv. squeeze-out) 2005 rigorózní práce Stanislava Černá Jan Hart 12.04.2006

Základní zásady ochrany životního prostředí 2005 diplomová práce Jaroslav Drobník Kateřina Škábová 10.04.2006

Právní režim nakládání s obaly a odpady z obalů v České... 2005 diplomová práce Michal Sobotka Petr Gala 10.04.2006

Potravinové právo a geneticky modifikované organismy... 2005 diplomová práce Milan Damohorský Jana Charvátová 10.04.2006

Statut příslušníka ozbrojených sil České republiky... 2005 diplomová práce Harald Scheu Andrej Čírtek 06.04.2006

Skončení pracovního poměru 2005 rigorózní práce Věra Štangová Barbora Flaková 10.04.2006

Probace a mediace a jejich uplatnění v českém trestním právu 2005 rigorózní práce Jiří Jelínek Petr Zelenka 07.04.2006

Pracovní podmínky těhotných žen a matek 2005 diplomová práce Věra Štangová Šárka Klápštová 06.04.2006

Rozhodování sporů v mořském právu 2005 diplomová práce Jan Ondřej David Pavlíček 29.03.2006

Dosažení neplatnosti evropského právního aktu osobami... 2005 diplomová práce Pavel Svoboda Hana Krišlová 27.03.2006

Občanskoprávní prostředky ochrany vlastnického práva 2005 diplomová práce Jan Dvořák Lucie Doležalová 04.04.2006

Obecná ochrana subjektivních občanských práv 2005 diplomová práce Jan Dvořák Ondřej Dlouhý 04.04.2006

Práva zaměstnanců při převodu k jinému zaměstnavateli a... 2005 rigorózní práce Kristina Koldinská Jana Pavlasová 06.04.2006

Ekonomická a právní analýza horizontálních kartelových dohod 2005 rigorózní práce Jiří Konečný 04.04.2006

Nová soudní organizace dle zák. č. 319/1948 Sb. a její další... 2005 diplomová práce Ladislav Soukup Petra Vávrová 03.04.2006

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů v právu... 2005 rigorózní práce Jan Pichrt Tereza Řihošková 03.04.2006

Právo stavby 2005 rigorózní práce Jiří Mikeš Ondřej Klička 03.04.2006

Vklady a podíly v obchodních společnostech 2005 diplomová práce Stanislav Plíva Luboš Jindra 31.03.2006

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2005 diplomová práce Petr Tröster Dana Skalická 23.03.2006

Etika v advokacii 2005 rigorózní práce Ondřej Šoka 29.03.2006

Postavení kraje v systému veřejné správy 2005 rigorózní práce Martin Kopecký Helena Lucáková 29.03.2006

Obhájce v trestním řízení 2005 rigorózní práce Jiří Jelínek Kateřina Kafková 29.03.2006

Metodika vyšetřování krádeží (trestněprávní a... 2005 rigorózní práce Jan Musil Václav Hanousek 29.03.2006

Soukromoprávní omezení vlastnického práva 2005 diplomová práce Jan Dvořák Kateřina Cvachová 29.03.2006

Povolenie k činnosti obchodníka s cennými papiermi 2005 rigorózní práce Petr Kotáb Lukáš Valúšek 28.03.2006

Národní modely postihu zločinů podlel mezinárodního práva 2005 rigorózní práce Helena Blechová 28.03.2006

Vývoj právní povahy elektrické energie a zásahy státu... 2005 diplomová práce Vladimír Kindl Jakub Handrlica 27.03.2006

Právní otázky komerčního a investičního bankovnictví 2005 diplomová práce Petr Kotáb Tomáš Budař 27.03.2006

Smlouva o dílo podle občanského zákoníku 2005 rigorózní práce Jiří Švestka Pavel Ulrych 24.03.2006

Dynamika nájemního vztahu - změny na straně jeho subjektů 2005 rigorózní práce Zdeněk Buchta 24.03.2006

Trestněprávní ochrana a odpovědnost veřejných činitelů 2005 diplomová práce Rudolf Vokoun Radislav Višňák 23.03.2006

Pojem a právní důsledky překročení mezí nutné obrany a... 2005 diplomová práce Rudolf Vokoun David Kramný 23.03.2006

Mezinárodněprávní aspekty řízení ve věcech uprchlických 2005 diplomová práce Harald Scheu Petra Kotásková Šenkýřová 09.03.2006

Sporné otázky nutné obrany v judikatuře 2005 diplomová práce Rudolf Vokoun Pavel Duriš 23.03.2006

Práva a postavení pacienta 2005 diplomová práce Dagmar Císařová Robert Černý 23.03.2006

Nájem bytu 2005 rigorózní práce Josef Salač Anna Bartůňková 22.03.2006

Vybrané otázky právní úpravy obchodních společností v Irské... 2005 rigorózní práce Stanislava Černá Dušan Malota 22.03.2006

Programy české politické reprezentace v 2. pol. 19. století... 2005 rigorózní práce Jan Kuklík Jan Jušta 22.03.2006

Způsoby skončení pracovního poměru 2005 rigorózní práce Martin Putík 22.03.2006

Československá vojenská justice ve Velké Británii v letech... 2005 rigorózní práce Jan Kuklík Martin Reichl 22.03.2006

Ochrana osobnosti fyzické osoby v občanském právu 2005 rigorózní práce Lukáš Vymazal 22.03.2006

Podílový fond 2005 rigorózní práce Petr Čech Miroslav Kovář 22.03.2006

Mezery v právu 2005 diplomová práce Aleš Gerloch Jiří Voda 20.03.2006

Organizace a činnost státní báňské správy 2005 diplomová práce Dušan Hendrych Michal Herudek 21.03.2006

Klamavá reklama 2005 05.06.2006 11:30:00 rigorózní práce Vladimíra Bláhová 21.03.2006

Systém a struktura práva 2005 rigorózní práce Aleš Gerloch Ondřej Dokoupil 20.03.2006

Vztah Rady bezpečnosti OSN a mezinárodního trestního soudu 2005 rigorózní práce Barbora Holá 20.03.2006

Právní úprava ochrany biodiverzity 2005 14.06.2006 13:00:00 rigorózní práce Veronika Kramlová 20.03.2006

Obecná ochrana přírody a krajiny 2005 rigorózní práce Vojtěch Stejskal Adam Křístek 20.03.2006

Současná právní úprava dědického řízení a jeho vývoj od roku... 2005 rigorózní práce Jiří Mikeš Sylva Lhotáková 17.03.2006

Opatrovník pro civilní řízení 2005 rigorózní práce Alena Winterová Pavel Jaroš 17.03.2006

Horizontální přímý účinek základních svobod vnitřního trhu... 2005 rigorózní práce Jiří Zemánek Robert Mulač 16.03.2006

Společné jmění manželů 2005 rigorózní práce Josef Salač Richard Tománek 16.03.2006

Vybrané otázky soudnictví a postavení soudce ve Švýcarské... 2005 rigorózní práce Joseph Franciscus Vedlich 16.03.2006

Právní rámec bytové politiky ve vybraných členských státech... 2005 rigorózní práce Josef Salač Jitka Krčmářová 14.03.2006

Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech v Evropě 2005 rigorózní práce Pavel Šturma Jitka Bukvaldová 13.03.2006

Náklady civilního řízení 2005 rigorózní práce Dita Melicharová Martin Skalický 13.03.2006

Postavení poškozeného v českém trestním procesu. Srovnání s... 2005 09.06.2006 09:00:00 rigorózní práce Adéla Šubjáková 10.03.2006

Šlechtitelství a plemenářství z pohledu práva 2005 rigorózní práce Milan Damohorský Martina Sovová 10.03.2006

Skončení pracovního poměru 2005 rigorózní práce Margerita Vysokajová Petra Mauci 10.03.2006

Povinnosti a odpovědnost při řízení a správě akciové... 2005 rigorózní práce Petr Čech Martina Otrubová 09.03.2006

Žaloba pro zmatečnost 2005 rigorózní práce Jiří Beran 09.03.2006

Postavení státního zástupce v přípravném řízení 2005 diplomová práce Jiří Jelínek Jakub Tuček 03.03.2006

Odstranění stavby 2005 diplomová práce Martin Kopecký Kateřina Nadrchalová 06.03.2006

Právní institut vypořádání 2005 diplomová práce Michaela Zuklínová Ondřej Křička 07.03.2006

Problémy trestního soudnictví nad mládeží 2005 diplomová práce Jiří Jelínek Lucie Filipová 08.03.2006

Problémy institutu vazby 2005 diplomová práce Jiří Jelínek Marek Černý 08.03.2006

Vývoj právní úpravy politických stran v českých zemích v... 2005 rigorózní práce Jakub Rákosník 08.03.2006

Náhrada nemajetkové újmy v soukromém právu 2005 rigorózní práce Jiří Švestka Pavel Freibert 07.03.2006

Právní úprava podnikání cizinců na území ČR 2005 rigorózní práce Květoslav Růžička Jan Mauric 07.03.2006

Zánik nájmu bytu 2005 rigorózní práce Dita Melicharová Alice Karpíšková 07.03.2006

Držba a vydržení v občanském právu 2005 rigorózní práce Jan Dvořák Lenka Mužíková 07.03.2006

Společenství vlastníků bytů 2005 rigorózní práce Jan Dvořák Kamil Vacík 07.03.2006

Stavební spoření v ČR - srovnání se zahraničními právními... 2005 08.06.2006 11:00:00 rigorózní práce Pavlína Vondráčková Hana Šonková 07.03.2006

První dodatek americké ústavy a vývoj jeho interpretace 2005 diplomová práce Šimon Stoklasa 02.03.2006

Právní problematika katastru nemovitostí 2005 rigorózní práce Jiří Mikeš Miluše Vaclíková 01.03.2006

Sociální zabezpečení na území ČR ve 20. století 2005 diplomová práce Jan Kvapil 28.02.2006

Systém státní sociální podpory 2005 diplomová práce Ester Hlavačková 28.02.2006

Důchody pozůstalých 2005 diplomová práce Jana Zemanová Ivana Slavíková 28.02.2006

Česká národní banka, právní postavení a činnost 2005 diplomová práce Hana Zelborová 27.02.2006

Právní a společenské aspekty římského manželství do konce... 2005 rigorózní práce Michal Skřejpek Jitka Zenáhlíková 27.02.2006

Trestněprávní úprava podvodných jednání 2005 30.05.2006 11:00:00 rigorózní práce Rudolf Vokoun Tomáš Černý 06.03.2006

Perspektivy a budoucí možnosti IPO v České republice 2005 diplomová práce Jan Štíbr 27.02.2006

Trestný čin lichvy 2005 rigorózní práce Marie Vanduchová Ladislav Koudelka 24.02.2006

Faktický koncern 2005 rigorózní práce Stanislava Černá Eva Párová 23.02.2006

Pěstounská péče - současnost a perspektivy 2005 rigorózní práce Senta Radvanová Karolina Gritzerová 23.02.2006

Efektivita soudního výkonu rozhodnutí a exekuce 2005 rigorózní práce Daniel Zděnek 23.02.2006

Řádné opravné prostředky ve správním řízení 2005 rigorózní práce Josef Staša Michal Dvořák 23.02.2006

Zdaňování vlastnictví, převodů a pronájmů nemovitostí 2005 rigorózní práce Marie Karfíková Kateřina Mazáčová 22.02.2006

Jméno a příjmení s důrazem na zákon o rodině 2005 diplomová práce Jana Plechatá 21.02.2006

Insolvenční správce 2005 rigorózní práce Jiří Kohoutek 20.02.2006

Svoboda projevu a její meze podle zvláštní části trestního... 2005 07.04.2006 09:00:00 rigorózní práce Jiří Jelínek Martin Malůš 22.02.2006

Ochrana lidského plodu v trestním právu 2005 diplomová práce Radoslav Olejník 17.02.2006

Problematika obětí trestných činů z kriminologického... 2005 diplomová práce Vlasta Langhamerová 17.02.2006

Trestný čin vraždy - trestněprávní, kriminologické a... 2005 rigorózní práce Marie Vanduchová Jan Vojta 16.02.2006

Postavení svědka v trestním řízení a jeho ochrana 2005 28.04.2006 10:00:00 rigorózní práce Jiří Jelínek Bronislava Coufalová 16.02.2006

Odpovědnost zaměstnance za škodu 2005 rigorózní práce Miroslav Bělina Jan Brož 16.02.2006

Česká konfederace jako ústavní základ středoevropského... 2005 rigorózní práce Petr Kožíšek 15.02.2006

Práva výrobce zvukového a zvukově obrazového záznamu 2005 rigorózní práce Alexandra Wünschová Pujmanová Libor Vašíček 15.02.2006

Psychologické profilování pachatele 2005 diplomová práce Ludmila Čírtková Linda Brejníková 13.02.2006

Společné jmění manželů 2005 rigorózní práce Jan Dvořák Zuzana Limbergová 15.02.2006

Evropské mezinárodní právo soukromé 2005 diplomová práce Jindřich Kubát 15.02.2006

Psychologické aspekty příčin a kontroly trestné činnosti... 2005 diplomová práce Olga Janíková 15.02.2006

Aktuální otázky regulace mezinárodní letecké přepravy 2005 diplomová práce Petr Veleman 15.02.2006

Počítačové pirátství 2005 rigorózní práce Michal Matějka 14.02.2006

Odpovědnost za škodu v pracovním právu 2005 22.05.2006 14:00:00 rigorózní práce Patrik Roman 14.02.2006

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a... 2005 rigorózní práce Petr Tröster Tereza Vandrolová 09.02.2006

Unifikace práva v oblasti mezinárodní přepravy. Zvláštní... 2005 02.05.2006 14:30:00 rigorózní práce Martin Špička 08.02.2006

Řízení o ochranných známkách před Úřadem průmyslového... 2005 diplomová práce Kristína Podzimková Miedzgová 07.02.2006

Majetková práva autorská 2005 diplomová práce Marija Bartl 07.02.2006

Implementace předpisů společné zemědělské politiky EU do... 2005 rigorózní práce Jiří Kolman 07.02.2006

Notář v dědickém řízení (stav a perspektivy) 2005 diplomová práce Alena Macková Martina Ulmanová 30.01.2006

Právní úprava ochrany před ionizujícím zářením 2005 rigorózní práce Milan Damohorský Štěpán Kochánek 06.02.2006

Sociální politika v USA - vývoj a současné zaměření 2005 rigorózní práce Gabriela Munková Soňa Adamová 03.02.2006

Systém sociálního zabezpečení ve Francii 2005 diplomová práce Jaroslav Tomek 02.02.2006

Evropská úmluva o lidských právech v judikatuře Ústavního... 2005 rigorózní práce Jiří Hřebejk Robert Pávek 02.02.2006

Informační směrnice a její implementace 2005 rigorózní práce Irena Holcová Jan Mates 02.02.2006

Aktuální otázky postavení poškozeného v trestním řízení 2005 30.05.2006 11:00:00 rigorózní práce Rudolf Vokoun Dita Schautová 09.03.2006

Paradigma standardizace informovaného souhlasu 2005 23.03.2006 11:30:00 rigorózní práce Rudolf Vokoun Petr Šustek 01.02.2006

Občanská práva v Československu v letech 1945-1989 (teorie a... 2005 diplomová práce Ladislav Soukup Alexandr Thöndel 01.02.2006

Zásada vzájemného uznávání při volném pohybu bankovních... 2005 diplomová práce Michal Tomášek Jana Horská 01.01.2006

Právní následky rozvodu manželství v oblasti majetkové 2005 diplomová práce Karin Tachecí 31.01.2006

Výpovědní důvody z nájmu bytu 2005 diplomová práce Pavla Šťastná 31.01.2006

Právo stavby uplatněné na našem území a jeho výskyt v... 2005 diplomová práce Radek Neděla 31.01.2006

Právo stavby 2005 diplomová práce Ondřej Klička 31.01.2006

Záruky soudcovské nezávislosti 2005 diplomová práce Andrej Šnajder 31.01.2006

Deliktní odpovědnost za porušování povinností při ochraně... 2005 diplomová práce Petr Škopek 31.01.2006

Právní úprava členských vztahů v bytovém družstvu 2005 diplomová práce Ivan Soudek 31.01.2006

Česká inspekce životního prostředí 2005 diplomová práce Jaroslava Přibylová 31.01.2006

Právní úprava podnikání cizinců na území ČR 2005 diplomová práce Lucia Poliaková 31.01.2006

Aktuální otázky v letecké dopravě 2005 diplomová práce Ondřej Popelka 31.01.2006

Právní ochrana před neoprávněnými zásahy policie 2005 diplomová práce Jiří Písečka 31.01.2006

Význam Evropské společnosti a její úprava v českém právním... 2005 diplomová práce Šárka Pětivlasová 31.01.2006

Výkon rozhodnutí a exekuce - srovnání 2005 diplomová práce Petra Pavlová 31.01.2006

Rozhodčí řízení v mezinárodním obchodě 2005 diplomová práce Zuzana Fantová 31.01.2006

Juristické kategorie v díle Franze Kafky 2005 diplomová práce Jan Dvořák 31.01.2006

Řízení v trestních věcech mladistvých 2005 03.03.2006 09:00:00 rigorózní práce Jiří Jelínek Tomáš Herblich 31.01.2006

Právní úprava nakládání s nebezpečnými odpady 2005 diplomová práce Helena Pániková 30.01.2006

Rozhodování orgánů obcí a krajů ve věcech státní správy 2005 diplomová práce Vít Mikolášek 30.01.2006

Ústavní stížnost a civilní soudní řízení 2005 diplomová práce Petra Maťátková 30.01.2006

Právní úprava ochrany biodiverzity 2005 diplomová práce Veronika Kramlová 30.01.2006

Režim zacházení s osobami, které se nacházejí na území České... 2005 diplomová práce Martin Krahulík 30.01.2006

Postavení a činnost soudního exekutora 2005 diplomová práce Iva Kožuská 30.01.2006

Právní úprava nakládání s geneticky modifikovanými organismy... 2005 diplomová práce Jaroslav Borovička 30.01.2006

Rozhodčí řízení v České republice 2005 diplomová práce Josef Balín 30.01.2006

Řízení o dědictví 2005 diplomová práce Dita Melicharová Zbyněk Fibich 30.01.2006

Rovné zacházení a zákaz diskriminace zaměstnanců v... 2005 diplomová práce Matěj Daněk 27.01.2006

Právní aspekty odsunu sudetských Němců 2005 diplomová práce Martin Zídek 27.01.2006

Právně filosofické zdroje a realizace práva na odpor podle... 2005 diplomová práce Adam Knapek 27.01.2006

Organizace a fungování Mezinárodního trestního soudu 2005 diplomová práce Luboš Rendla 27.01.2006

Vztah Rady bezpečnosti OSN a Mezinárodního trestního soudu 2005 diplomová práce Barbora Holá 27.01.2006

Hospodaření krajů s nemovitostmi 2005 rigorózní práce Jan Janeček 27.01.2006

Vznik nájmu bytu 2005 diplomová práce Martin Votava 26.01.2006

Daňové povinnosti spojené s prodejem nemovitostí a bytů 2005 diplomová práce Oldřich Šulák 26.01.2006

Regulace nájemného 2005 diplomová práce Barbora Škubnová 26.01.2006

Dynamické aspekty diplomatického protokolu 2005 diplomová práce Viktor Šanc 26.01.2006

Ekologické aspekty v daňové a poplatkové soustavě České... 2005 diplomová práce Daniela Rybková 26.01.2006

Náprava nemajetkové újmy v občanském právu 2005 diplomová práce Viktor Rossmann 26.01.2006

Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví 2005 diplomová práce Matěj Přenosil 26.01.2006

Zřízení, pravomoc a působení apelačního soudu v době... 2005 diplomová práce Jaroslav Pleskot 26.01.2006

Postavení pronajímatele a nájemce bytu; srovnání české a... 2005 diplomová práce Markéta Palová 26.01.2006

Orgány družstva 2005 diplomová práce Michal Moroz 26.01.2006

Zdaňování příjmů z autorských a jim příbuzných práv 2005 diplomová práce Petr Micka 26.01.2006

Podílové spoluvlastnictví 2005 diplomová práce Barbora Měchurová 26.01.2006

Jaderné zbraně a úloha mezinárodní agentury pro atomovou... 2005 diplomová práce Helena Lišuchová 26.01.2006

Realizace práv ze směnky 2005 diplomová práce Michal Kurcik 26.01.2006

Softwarové pirátství 2005 diplomová práce Pavel Kuchař 26.01.2006

Právní úprava vlastnictví a vyvlastňování v poválečné ČSR... 2005 diplomová práce Miloš Kubíček 26.01.2006

Ochranná známka - pojem, druhy a práva majitele 2005 diplomová práce Lukáš Křivánek 26.01.2006

Soukromoprávní aspekty poskytování zdravotní péče 2005 diplomová práce Jana Kovářová 26.01.2006

Informovaný souhlas jako podmínka legality lékařského... 2005 diplomová práce Kateřina Klímová 26.01.2006

Ochrana spotřebitele proti nepřiměřeným smluvním podmínkám v... 2005 diplomová práce Klára Hůrková 26.01.2006

Daňové povinnosti spojené s vlastnictvím nemovitostí 2005 diplomová práce Lucie Hrivňáková 26.01.2006

Právní problematika zdanění silničních motorových vozidel 2005 diplomová práce Eva Horniaková 26.01.2006

Trestní řízení, veřejnost a média 2005 diplomová práce Tomáš Holzapfel 26.01.2006

Neoprávněné užití autorského díla a odměna autora 2005 diplomová práce Denisa Čižinská 26.01.2006

Právní aspekty mezinárodních prostorů, se zvláštním... 2005 diplomová práce Jakub Černý 26.01.2006

Konstitucionalismus a vlastnictví 2005 diplomová práce Kateřina Eleonora Cempírková 26.01.2006

Žaloby ve správním soudnictví 2005 diplomová práce Ondřej Blaha 26.01.2006

Přechod práva k nájmu bytu z hlediska práva hmotného a... 2005 diplomová práce Marek Bureš 25.01.2006

Zvláštní pracovní podmínky žen 2005 rigorózní práce Zuzana Navrátilová 25.01.2006

Probace a mediace v českém trestním právu 2005 rigorózní práce Jiří Jelínek Karolína Růžičková 25.01.2006

Právní úprava kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 diplomová práce Pavlína Vondráčková David Šmíd 24.01.2006

Daň z přidané hodnoty a harmonizace právní úpravy s právem... 2005 diplomová práce Marie Karfíková Václav Pátek 23.01.2006

Cenné papíry vydávané akciovou společností 2005 rigorózní práce Zdeněk Přibyl Marek Švehlík 23.01.2006

Společná zahraniční a bezpečnostní politika (SZBP) a... 2005 rigorózní práce Stanislava Hýbnerová Anela Oganessian 19.01.2006

Odpovědnost v pracovním právu 2005 22.05.2006 14:00:00 rigorózní práce Roman Lang 19.01.2006

Trestněprávní úprava drogových deliktů 2005 rigorózní práce Jiří Jelínek Petr Doležal 18.01.2006

Nekalá soutěž (koncepce právní úpravy a nástroje ochrany... 2005 diplomová práce Lucie Valouchová 18.01.2006

Akcie, jejich pojetí a druhy 2005 diplomová práce David Jahoda 18.01.2006

Akcie, jejich právní povaha a členění podle druhů 2005 diplomová práce Petra Gerlichová 18.01.2006

Ochrana průmyslového vlastnictví a mezinárodní právo 2005 diplomová práce Zuzana Tenková 17.01.2006

Vznik manželství 2005 rigorózní práce Michaela Zuklínová Magdalena Rubínová 17.01.2006

Vývoj diplomatických vztahů mezi Apoštolským stolcem a... 2005 rigorózní práce Vladimír Kindl Jiří Bílek 16.01.2006

Obhajoba obhájcem v přípravném řízení 2005 rigorózní práce Jiří Jelínek Karel Bocek 13.01.2006

Obhajoba obhájcem v trestním řízení 2005 rigorózní práce Jiří Jelínek Jana Tkáčová Sumarová 13.01.2006

Vysílání zaměstnanců v rámci Evropské unie 2005 rigorózní práce Věra Štangová Ladislav Smejkal 13.01.2006

K úloze českého právního prostředí pro malé podnikatele -... 2005 diplomová práce Marek Krejčí 12.01.2006

Právní následky rozvodu v oblasti majetkové a vyživovací... 2005 rigorózní práce Senta Radvanová Pavel Šuser 11.01.2006

Péče o zaměstnance 2005 rigorózní práce Martina Folková 10.01.2006

Srovnání právní úpravy audiovizuálních děl v českém a... 2005 diplomová práce Tadeáš Petr 10.01.2006

Ochrana životního prostředí v trestním právu (porovnání se... 2005 diplomová práce Kateřina Moučková 10.01.2006

Právní úprava mezinárodního obchodu ohroženými druhy rostlin... 2005 diplomová práce Zuzana Hrádková 10.01.2006

Daňová kontrola daně z příjmů právnických osob 2005 diplomová práce Jakub Bílý 09.01.2006

Narovnání v trestním řízení 2005 diplomová práce Hana Švarcová 06.01.2006

Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek 2005 diplomová práce Petr Kilies 06.01.2006

Odpovědnost dopravce v mezinároní přepravě zboží 2005 diplomová práce Jitka Háková 06.01.2006

Dovolání v trestním řízení 2005 diplomová práce Dagmar Císařová Daniel Krempa 05.01.2006

Veřejná obchodní soutěž 2005 diplomová práce Jan Herál 05.01.2006

Vybrané aspekty obchodních společností ve světle českého a... 2005 rigorózní práce Natalia Melnikova 04.01.2006

Současnost a budoucnost důchodového systému České a... 2005 rigorózní práce Jana Zemanová Petra Pospíšilová 04.01.2006

Vybrané instituty anglického a českého civilního procesu 2005 rigorózní práce Alena Winterová Iva Jermanová 04.01.2006

Kontrola koncentrací v právu Evropského... 2005 diplomová práce Soňa Sedláčková 03.01.2006

Mezinárodní aspekty soutěžního práva ES 2005 diplomová práce Samuel Schreiber 03.01.2006

Zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností 2005 diplomová práce Jan Hejtmánek 03.01.2006

Metodika vyšetřování silničních dopravních nehod 2005 diplomová práce Iveta Kazdová 03.01.2006

Kriminologické a trestněprávní aspekty domácího násilí 2005 diplomová práce Martina Šnajderová 03.01.2006

Trh práce a politika zaměstnanosti 2005 diplomová práce Renata Havránková 03.01.2006

Retribuční soudnictví na Chebsku - uložené hrdelní tresty 2005 diplomová práce Jan Jung 03.01.2006

Metodika vyšetřování vražd (vybrané problémy) 2005 diplomová práce Lenka Jechová 03.01.2006

Postavení státního zástupce v trestním řízení 2005 diplomová práce Štěpán Janáč 03.01.2006

Národní modely postihu zločinů podle mezinárodního práva 2005 diplomová práce Helena Blechová 03.01.2006

Vznik a zánik nájmu bytu 2005 rigorózní práce Josef Salač Jakub Havlíček 02.01.2006

Srovnávací studie právní úpravy převodu a licence ochranné... 2005 15.05.2006 10:00:00 rigorózní práce Iva Bíliková 02.01.2006

Zástavní právo 2005 rigorózní práce Jan Dvořák Martin Šubrt 29.12.2005

Vývoj mezinárodně smluvní úpravy boje proti terorismu 2005 rigorózní práce Pavel Šturma Simona Corradiniová 29.12.2005

Institut probace v trestním právu 2005 rigorózní práce Marie Vanduchová Miloš Klátik 29.12.2005

Věřitelé v konkurzním řízení 2005 rigorózní práce Klára Trnková 29.12.2005

Sanační způsoby řešení úpadku 2005 rigorózní práce František Zoulík Zdeněk Šoustal 28.12.2005

Aktuální problémy mezinárodní adopce 2005 rigorózní práce Tereza Kostrová 22.12.2005

Právní úprava zdravotní péče 2005 rigorózní práce Jana Zemanová Monika Jamborová 16.12.2005

Dovolání v civilním procesu 2005 rigorózní práce Dita Melicharová Štěpán Klapka 13.03.2006

Ochrana osobnosti fyzické osoby v občanském právu 2005 diplomová práce Lukáš Vymazal 15.12.2005

Náhrada škody v občanském právu 2005 diplomová práce Petr Opletal 15.12.2005

Rawlsova koncepce spravedlnosti a její zdůvodnění v Teorii... 2005 diplomová práce Kateřina Nohejlová 15.12.2005

Pravomoc rozhodce ve vztazích s mezinárodním prvkem... 2005 02.05.2006 14:30:00 rigorózní práce Monika Pauknerová Michaela Orságová 14.12.2005

Trestněprávní souvislosti konkurzního řízení 2005 07.04.2006 09:00:00 rigorózní práce Rudolf Vokoun Vratislava Soldánová 19.01.2006

Rakouské trestní právo v druhé polovině 19. st. K počátkům... 2005 rigorózní práce Karel Malý Pavlína Chocová 14.12.2005

Ochranná opatření 2005 rigorózní práce Jiří Jelínek Lucie Dvořáková 14.12.2005

Řešení sporů z mezinárodních investic 2005 rigorózní práce Hilmi Yassen Ahmed Saleh 13.12.2005

Ochrana životního prostředí a vlastnické právo 2005 diplomová práce Pavel Široký 13.12.2005

Zkrácená řízení o přestupcích 2005 diplomová práce Květoslava Křenková 13.12.2005

Právní úprava veterinární péče 2005 diplomová práce Alena Hojdekrová 13.12.2005

Právní režim národních parků v České republice a v zahraničí 2005 23.10.2006 13:00:00 rigorózní práce Milan Cikánek 13.12.2005

Vývoj lesního práva a ochrana lesa 2005 diplomová práce Jaroslav Drobník Markéta Voráčková 12.12.2005

Genetický původ dítěte podle vybraných zahraničních právních... 2005 rigorózní práce Petra Klustová 12.12.2005

Pronájem nebytových prostor ,2005 rigorózní práce Jan Dvořák Kryštof Mann 12.12.2005

Vývoj právní úpravy rozvodu 2005 rigorózní práce Jan Dvořák Lenka Zohnová 09.12.2005

Předkupní právo 2005 rigorózní práce Jan Dvořák Jiří Bárta 09.12.2005

Komanditní společnost 2005 rigorózní práce Marie Zahradníčková Pavel Medek 09.12.2005

Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele 2005 rigorózní práce Jan Pichrt Martina Kalhousová 09.12.2005

Výpověď z pracovního poměru 2005 rigorózní práce Marie Kalenská Markéta Špirková Neklová 09.12.2005

Dokazování po novele trestního řádu z roku 2001 2005 23.03.2006 11:30:00 rigorózní práce Marie Vanduchová Dana Havlíčková 08.12.2005

Aktuální otázky regulace mezinárodní letecké přepravy 2005 diplomová práce Radka Holubová 08.12.2005

Sociální stát - historická a teoretická východiska 2005 diplomová práce Margaréta Popovová 07.12.2005

Euthanasie jako právně sociologický problém 2005 diplomová práce Ivan Mucha Tereza Jelínková 06.12.2005

Vznik samostatného československého státu a první léta jeho.. 2005 15.06.2006 13:00:00 rigorózní práce Karolina Adamová Zbyněk Jiroušek 06.12.2005

Trestné činy v sexuální oblasti. Úvahy de lege lata a de... 2005 rigorózní práce Rudolf Vokoun Iva Berková 06.12.2005

Selektivní distribuce v Evropském právu 2005 diplomová práce Václav Audes 05.12.2005

Zaviněná nepříčetnost v trestním právu 2005 rigorózní práce Jiří Jelínek Jiří Říha 05.12.2005

Zdaňování nemovitostí v porovnání s právní úpravou v... 2005 rigorózní práce Marie Karfíková Ladislav Tranta 05.12.2005

Právní úprava odškodnění účastníků národního boje za... 2005 rigorózní práce Jana Zemanová Lenka Lemingerová 02.12.2005

Pachatel trestného činu (Úvahy z hlediska trestního práva... 2005 rigorózní práce Rudolf Vokoun Jan Miller 02.12.2005

Srovnání výkonu rozhodnutí a exekuce z pohledu věřitele 2005 rigorózní práce Petr Smolík Dana Hanáková 02.12.2005

Péče o ženy v právu sociálního zabezpečení 2005 diplomová práce Tereza Rychtaříková 02.12.2005

Procesné inštitúty konania pred Súdnym dvorom Európskych... 2005 10.05.2006 11:00:00 rigorózní práce Veronika Vencková 02.12.2005

Zvláštní pracovní podmínky mladistvých 2005 rigorózní práce Věra Štangová Martina Víšková 02.12.2005

Veřejná dražba se zvláštním zřetelem k ochraně věřitelů,... 2005 diplomová práce Tomáš Petrů 01.12.2005

Právní předpoklady rodičovství 2005 diplomová práce Dagmar Klimentová 01.12.2005

Důchodové zabezpečení migrujících osob 2005 rigorózní práce Margerita Vysokajová Jan Páv 01.12.2005

Odpovědnost za škodu na zdraví v občanském právu 2005 rigorózní práce Jan Dvořák Martin Schus 30.11.2005

Právní úprava povolování liniových staveb 2005 rigorózní práce Martin Kopecký Pavla Píšová 30.11.2005

Právní předpoklady osvojení - srovnání mezi českou a... 2005 rigorózní práce Kateřina Soldánová 30.11.2005

Užití autorského díla 2005 diplomová práce Tomáš Hendrych 29.11.2005

Vymáhání justičních pohledávek a pohledávek vězeňské služby 2005 rigorózní práce Alena Macková Marcela Pröllerová 29.11.2005

Pracovněprávní vztahy v podmínkách společnosti s ručením... 2005 rigorózní práce Margerita Vysokajová Dalibor Šaman 29.11.2005

E-komunikace v českém právním řádu 2005 rigorózní práce Barbora Šimarová 29.11.2005

Zkrácená civilní řízení 2005 rigorózní práce Alena Macková Simona Vojíková 29.11.2005

Kolektivní vyjednávání - srovnání české a německé právní... 2005 rigorózní práce Margerita Vysokajová Helena Krause 29.11.2005

Stát a církve v Československu v letech 1948 až 1989 2005 rigorózní práce Vít Svoboda 29.11.2005

Právní úprava zaměstnanosti a zabezpečení v nezaměstnanosti 2005 rigorózní práce Margerita Vysokajová Lenka Fialková 29.11.2005

Právní ochrana manželství 2005 rigorózní práce Senta Radvanová Martina Otáhalová 29.11.2005

Regulace reklamy v evropském právu ochrany spotřebitele 2005 12.06.2006 15:00:00 rigorózní práce Michal Tomášek Adéla Míková 14.03.2006

Způsoby skončení pracovního poměru 2005 rigorózní práce Miroslav Schüller 29.11.2005

Vládní legislativní proces při tvorbě nařízení vlády a... 2005 rigorózní práce Vladimír Mikule Klára Jelínková 29.11.2005

Mezinárodní soudní dvůr a jeho jurisdikce ve sporných věcech 2005 dizertační práce Stanislava Hýbnerová Soňa Kašparová 29.11.2005

Kolizní normy závazkového práva 2005 rigorózní práce Martin Vlk 29.11.2005

Administrativní sankce v soutěžním právu dle právní úpravy... 2005 diplomová práce Kateřina Pintová 28.11.2005

Změna sídla obchodní společnosti v rámci sekundární svobody... 2005 diplomová práce Jan Mraček 28.11.2005

Městské soudnictví v Poděbradech v době předbělohorské ve... 2005 diplomová práce Lenka Kreuzová 25.11.2005

Pracovní smlouva 2005 diplomová práce Daniel Choděra 25.11.2005

Investiční společnost s variabilním kapitálem - pojem,... 2005 08.06.2006 09:00:00 rigorózní práce Ondřej Caska 25.11.2005

Franchisingová smlouva 2005 diplomová práce Hana Čmakalová 24.11.2005

Pracovní poměr poslance parlamentu ČR 2005 rigorózní práce Margerita Vysokajová Zdeněk Švec 23.11.2005

Právní problematika ochrany biodiverzity 2005 dizertační práce Milan Damohorský Jiří Zicha 23.11.2005

Autorskoprávní otázky vystavovatelské činnosti muzeí a... 2005 diplomová práce Lucie Vobořilová 23.11.2005

Mimosmluvní instituty užití autorského díla 2005 diplomová práce Tereza Peřinová 23.11.2005

Ochrana práv porušovaných v souvislosti s hudebním... 2005 diplomová práce Lucie Brandalíková 23.11.2005

Bezprostřední účinek směrnic EU v oblasti výstavby 2005 dizertační práce Michal Tomášek Roman Rácz 22.11.2005

Uplatňování zákazu diskriminace při vzniku pracovního poměru 2005 dizertační práce Margerita Vysokajová Petra Lichnovská 22.11.2005

Skončení nájmu bytu s důrazem na ochranu nájemního vztahu,... 2005 rigorózní práce Josef Salač Halka Pavlíková 21.11.2005

Odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem 2005 rigorózní práce Jan Dvořák Martina Petřeková 21.11.2005

Ochrana osobnosti 2005 rigorózní práce Jiří Švestka Šárka Břečťanová 21.11.2005

Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci... 2005 rigorózní práce Jan Trkan 21.11.2005

Franchising v mezinárodním právu soukromém 2005 rigorózní práce Monika Pauknerová Pavlína Širůčková 21.11.2005

Pojišťovací zprostředkovatelé a jejich role na českém... 2005 rigorózní práce Marie Karfíková Petr Neuvirth 21.11.2005

Držba, vývoj institutu a jeho ochrana v platném právu 2005 rigorózní práce Bohuslav Petr 21.11.2005

Uplatňování zásad rovného zacházení a zákazu diskriminace v... 2005 rigorózní práce Margerita Vysokajová Veronika Nožková 21.11.2005

Moc soudní 2005 rigorózní práce Jiří Hřebejk Ivo Látal 21.11.2005

Public private partnership 2005 rigorózní práce Jindřiška Munková Jan Lašmanský 21.11.2005

Pěstounská péče (různé koncepce) 2005 rigorózní práce Markéta Kožená 21.11.2005

Mezinárodní terorismus a jeho potlačování z hlediska... 2005 rigorózní práce Jan Ondřej Monika Konečná 21.11.2005

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 2005 rigorózní práce Margerita Vysokajová Marcela Wainerová 21.11.2005

Pracovní smlouva 2005 rigorózní práce Petr Hůrka Lucie Hoschová 21.11.2005

Pozůstalostní důchody a jejich vývoj v souvislosti s... 2005 rigorózní práce Jana Zemanová Alice Vrbská 16.02.2006

Pořizování anotací 2005 diplomová práce Tomáš Mls 16.11.2005

Česká národní banka a podmínky vstupu do Evropské měnové... 2005 08.06.2006 11:00:00 rigorózní práce Marie Karfíková Petr Pavelec 16.11.2005

Kriminologické aspekty drogové kriminality 2005 diplomová práce Petr Hulán 16.11.2005

Prednosť komunitárneho práva pred vnútroštátnym právom 2005 rigorózní práce Richard Král Peter Jendreják 16.11.2005

Srovnání autorskoprávní ochrany autorů a výkonných umělců 2005 diplomová práce Martin Dikoš 16.11.2005

Dopravní přestupky 2005 27.03.2006 11:00:00 rigorózní práce Helena Prášková Jan Zůbek 16.11.2005

Právní předpisy obcí v česko-rakouské komparaci 2005 rigorózní práce Vladimír Sládeček David Hruška 16.11.2005

Ochrana osobnosti fyzické osoby podle občanského práva... 2005 rigorózní práce Michaela Zuklínová David Ešner 16.11.2005

Srovnání právních úprav invelidních důchodů v zemích... 2005 rigorózní práce Jana Zemanová Boris Vršinský 14.11.2005

"Pražské jaro" v ústavních dějinách 2005 diplomová práce Michal Urban 14.11.2005

Obchod se ženami jako součást mezinárodní zločinnosti 2005 diplomová práce Kateřina Hájková 14.11.2005

Kategorický požadavek ochrany spotřebitele 2005 diplomová práce Tomáš Knotek 14.11.2005

Právní úprava financování politických stran 2005 diplomová práce Barbora Benešová 14.11.2005

K některým aspektům přičitatelnosti protiprávního chování... 2005 09.05.2006 15:00:00 rigorózní práce Pavel Šturma Miroslav Hrstka 14.11.2005

Právní otázky převodu energie v mezinárodním obchodním styku 2005 rigorózní práce Gayane Khachatryan 14.11.2005

Srovnání ochrany spotřebitele v evropském a českém právu 2005 rigorózní práce Solange Grondin 14.11.2005

Postavení a úloha veřejného žalobce v českém a španělském... 2005 rigorózní práce Věra Linhartová 14.11.2005

Ochranná známka jako předmět právních vztahů 2005 diplomová práce Markéta Němečková 08.11.2005

Doménová jména 2005 diplomová práce Barbara Lisá 08.11.2005

Efektivnost forem marketingové komunikace a jejich právní... 2005 diplomová práce David Hejzlar 08.11.2005

Vlastnictví bytů 2005 diplomová práce Filip Bouček 08.11.2005

Finanční a právní aspekty organizačních složek státu 2005 rigorózní práce Radim Boháč 08.11.2005

Ústavní systémy členských států a evropské právo 2005 rigorózní práce Jakub Camrda 07.11.2005

Zánik nájmu bytu 2005 rigorózní práce Jiří Šmrha 04.11.2005

Vznik a zánik manželství a jejich právní následky zejména v... 2005 rigorózní práce Josef Salač Antonín Wirth 04.11.2005

Právní úprava nájemních vztahů s důrazem na nájem a podnájem... 2005 rigorózní práce Josef Salač Eva Somrová 04.11.2005

Předkupní právo 2005 rigorózní práce Jiří Švestka Markéta Surgová 04.11.2005

Zahájení trestního stíhání 2005 rigorózní práce Jiří Jelínek Radek Závodný 04.11.2005

Právní ochrana životního prostředí v hornictví 2005 rigorózní práce Milan Damohorský Michal Bernard 04.11.2005

Aktuální otázky vazby v českém trestním řízení 2005 rigorózní práce Rudolf Vokoun Petr Novotný 04.11.2005

Podnikání zahraničních osob v ČR 2005 diplomová práce Michal Hrnčíř 02.11.2005

Taktika výslechu 2005 diplomová práce Barbora Flaková 02.11.2005

Zástavní právo 2005 rigorózní práce Jan Dvořák Pavel Jendrulek 02.11.2005

Majetková práva autorská 2005 diplomová práce Edmund Čučka 01.11.2005

Představenstvo akciové společnosti 2005 rigorózní práce Petr Čech Adam Černý 01.11.2005

Soudní přezkum rozhodnutí orgánů veřejné správy 2005 dizertační práce Vladimír Vopálka Tomáš Zadražil 31.10.2005

Odpovědnost za škodu: česká úprava a moderní trendy... 2005 dizertační práce Jan Dvořák David Elischer 31.10.2005

Obchodní firma a obchodní tajemství v českém a anglickém... 2005 dizertační práce Stanislav Plíva Jana Smlsalová 31.10.2005

Komunitární právo a jeho vliv na české právo autorské 2005 rigorózní práce Irena Holcová Marie Soušková 31.10.2005

Vydržení vlastnického práva a oprávnění odpovídajícího... 2005 rigorózní práce David Koura 26.10.2005

Posuzování vlivů na životní prostředí a jeho právní úprava... 2005 rigorózní práce Jan Kubišta 26.10.2005

Problematika okolností vylučujících protiprávnost 2005 07.04.2006 10:00:00 rigorózní práce Jiří Jelínek Radka Hemelková 13.02.2006

Obchodní tajemství 2005 rigorózní práce Stanislav Plíva Jana Smlsalová 24.10.2005

Dluhopisy - vybrané právní aspekty 2005 rigorózní práce Petr Čech Michal Tomica 24.10.2005

Způsoby skončení pracovního poměru 2005 rigorózní práce Věra Štangová Tomáš Turek 20.10.2005

Závěť 2005 rigorózní práce Jan Dvořák Vladimíra Baumová 20.10.2005

Systém uznávání odborné kvalifikace v právu ES a poslední... 2005 rigorózní práce Jiří Zemánek Michaela Kúdeľková 19.10.2005

Právní postavení rodiče a jeho dítěte při osvojení 2005 rigorózní práce Senta Radvanová Veronika Hasíková 19.10.2005

Jednotná licence obchodníků s cennými papíry 2005 08.06.2006 09:30:00 rigorózní práce Petr Kotáb Evžen Šťastný 18.10.2005

Vyvlastnění nemovitostí 2005 rigorózní práce Pavel Bednařík 14.10.2005

Nabývání vlastnictví 2005 rigorózní práce Jan Dvořák Jan Pitrák 12.10.2005

Smlouva o prodeji podniku 2005 rigorózní práce Stanislav Plíva Svatava Křivancová 12.10.2005

Postavení společníků ve společnosti s ručením omezeným s... 2005 rigorózní práce Marie Zahradníčková Markéta Tvrdá 06.10.2005

Odpovědnost za škodu způsobenou sportovní činností 2005 dizertační práce Jan Dvořák Martin Sup 06.10.2005

Dovolené protisoutěžní dohody v komunitárním právu. 2005 dizertační práce Pavel Svoboda Luděk Pestr 06.10.2005

Nejvyšší kontrolní úřad v procesu evropské integrace 2005 14.06.2006 13:30:00 rigorózní práce Vladimír Sládeček Radka Kleeová 05.10.2005

Zástavní právo 2005 rigorózní práce Jan Dvořák Darina Vránová 03.10.2005

Občanskoprávní vztahy a jejich ochrana 2005 rigorózní práce Pavel Tachezy 29.09.2005

Právní úprava mezinárodní letecké přepravy 2005 rigorózní práce Monika Pauknerová Klára Vodáková 05.01.2006

Společná zahraniční a bezpečnostní politika a evropská... 2005 rigorózní práce Stanislava Hýbnerová Nina Veškrnová 26.09.2005

Dědění se zvláštním zaměřením... 2005 diplomová práce Josef Salač Pavel Kolesár 23.09.2005

Subjekty zákonodárného procesu (Teoretické a praktické... 2005 07.06.2006 16:00:00 rigorózní práce Aleš Gerloch Miroslav Šimůnek 22.09.2005

Podmíněné zastavení trestního stíhání 2005 rigorózní práce Jiří Jelínek Soňa Sýkorová 21.09.2005

Bankovní záruka 2005 rigorózní práce Stanislav Plíva Jan Kocábek 20.09.2005

Účastníci správních řízení podle stavebního zákona 2005 rigorózní práce Josef Staša Dagmar Šimáková 15.09.2005

Problémy institutu vazby v českém trestním řízení 2005 07.04.2006 09:00:00 rigorózní práce Jiří Jelínek Romana Ševců 13.12.2005

Trest obecně prospěšných prací 2005 rigorózní práce Marie Vanduchová Michal Barbořík 12.10.2005

Ochranná známka, ochranná známka Společenství a doménové... 2005 rigorózní práce Jan Kříž Martin Janoušek 12.09.2005

Zvláštní povinnosti zaměstnanců ve veřejné správě 2005 rigorózní práce Bohuslav Kahle Lucie Koštová 13.03.2006

Zásady dědického práva 2005 rigorózní práce Jan Dvořák Markéta Menclerová 06.09.2005

Odpovědnost za porušení komunitárního práva. 2005 dizertační práce Pavel Svoboda Jan Malíř 23.05.2005

Aktivní legitimace k řízení před evropskými soudy ve věcech... 2005 dizertační práce Michal Tomášek Kateřina Douchová 16.05.2005

Rozptýlené vlastnictví akcií. 2005 dizertační práce Jan Dědič Aleš Borkovec 19.04.2005

České pojišťovny a evropský pojistný trh. 2005 dizertační práce Marie Karfíková Erika Mačáková 05.04.2005

Uznávání dohledu mezi členskými státy při poskytování služeb... 2005 dizertační práce Michal Tomášek Maryna Lonskaya 05.04.2005

Právní otázky mezinárodní silniční přepravy. 2005 dizertační práce Monika Pauknerová Hana Kojecká 05.04.2005

Vybrané právní problémy správy a řízení akciových... 2005 dizertační práce Stanislava Černá Václav Filip 05.04.2005

Právnické osoby veřejného práva. 2005 dizertační práce Jiří Boguszak Karel Beran 05.04.2005

Mezinárodní rozhodčí řízení. 2005 dizertační práce Monika Pauknerová Ladislav Zvolský 23.03.2005

Význam zásady veřejnosti v trestním procesu. 2005 dizertační práce Antonín Růžek Ondřej Závodský 23.03.2005

Recentní koncepty spravedlnosti. 2005 dizertační práce Aleš Gerloch Lukáš Valúšek 23.03.2005

Principy ovládající právní úpravu akciových společností. 2005 dizertační práce Stanislava Černá Jana Trunkátová 23.03.2005

Relace soukromého a veřejného práva-tradice a současnost. 2005 dizertační práce Aleš Gerloch Anna Šafránková 23.03.2005

Vztah rámcových rozhodnutí EU k mezinárodním závazkům ČR... 2005 dizertační práce Michal Tomášek Anna Syková 23.03.2005

Deliktní odpovědnost fyzických osob v právu životního... 2005 dizertační práce Milan Damohorský Zuzana Svobodová 23.03.2005

Ochrana osobnosti a poskytnutí zadostiučinění v právu ČR a... 2005 dizertační práce Jan Dvořák Hana Svobodová 23.03.2005

Pojišťovací zprostředkovatelé v podmínkách Evropské unie. 2005 dizertační práce Marie Karfíková Petr Slovák 22.03.2005

Dekrety prezidenta republiky ve vztahu k majetkovým otázkám... 2005 dizertační práce Jan Kuklík Tomáš Sirovátko 22.03.2005

Reforma dozoru nad finančním trhem. 2005 dizertační práce Milan Bakeš Petr Scholz 22.03.2005

Metody interpretace normativního právního textu. 2005 dizertační práce Aleš Gerloch Petra Říhová 22.03.2005

Postavení konkursních věřitelů-srovnání českého apráva s... 2005 dizertační práce František Zoulík Thomas Rechberger 22.03.2005

Aplikace zákazu zneužití dominantního postavení v právu ES. 2005 dizertační práce Michal Tomášek Ondřej Rathouský 22.03.2005

Legislativní a regulatorní rámec řízení rizik. 2005 dizertační práce Milan Bakeš Zdeněk Radil 22.03.2005

Vybrané kapitoly jurisdikce státu. 2005 dizertační práce Jan Ondřej Miroslav Pulgret 22.03.2005

Veřejnoprávní aspekty práv duševního vlastnictví. 2005 dizertační práce Vladimír Mikule Stanislav Polčák 22.03.2005

Karel Kramář a České státní právo. 2005 dizertační práce Jan Kuklík Michal Petrus 22.03.2005

Metody jazykového výkladu evropského práva. 2005 dizertační práce Michal Tomášek Ivo Petrů 22.03.2005

Zneužití dominantního postavení v právu České republiky a... 2005 dizertační práce Stanislava Černá Šimon Peták 22.03.2005

Zákaz obchodu se ženami v mezinárodním právu. 2005 dizertační práce Stanislava Hýbnerová Goča Očigava 22.03.2005

Řešení sporů z mezinárodního obchodního styku v rozhodčím... 2005 dizertační práce Zdeněk Kučera Tereza Naučová 22.03.2005

Majetková práva a jejich ochrana ve starém Římě. 2005 dizertační práce Michal Skřejpek Kateřina Mikšová 22.03.2005

Paralelní import v prostředí informačních technologií. 2005 dizertační práce Pavel Svoboda Martin Maxa 22.03.2005

Případy zvláštní odpovědnosti za škodu podle občanského... 2005 dizertační práce Jan Dvořák Jan Matějíček 22.03.2005

Právní úprava objektů kapitálového trhu. 2005 dizertační práce Stanislava Černá Zuzana Lacová 22.03.2005

Zásada přednosti v judikatuře Evropského soudního dvora,... 2005 dizertační práce Pavel Svoboda Tomáš Kukliš 22.03.2005

Srovnání judikatury výboru pro lidská práva a evropského... 2005 dizertační práce Pavel Šturma Jan Kratochvíl 22.03.2005

Vnitrostátní aplikace a implementace nařízení ES. 2005 dizertační práce Luboš Tichý Richard Král 22.03.2005

Uživatelská práva v informační společnosti. 2005 dizertační práce Jan Kříž Jiří Jirsa 22.03.2005

Právní úprava veřejných dražeb v České republice. 2005 dizertační práce Jiří Mikeš Eva Zajíčková 22.03.2005

Nezletilý v civilním procesu. 2005 dizertační práce Alena Macková Jana Hyklová 22.03.2005

Historický vývoj jazykového práva v Českých zemích. 2005 dizertační práce Karel Malý Milan Hulík 22.03.2005

Definice uprchlíka, její výklad a aplikace v současném... 2005 dizertační práce Pavel Šturma Věra Honusková 22.03.2005

Postavení žen v pracovněprávních vztazích. 2005 dizertační práce Margerita Vysokajová Barbara Havelková 22.03.2005

Ochrana spotřebitele. 2005 dizertační práce Jan Dvořák Jana Girmanová 22.03.2005

Právnické osoby. 2005 dizertační práce Jan Dvořák Ondřej Frinta 22.03.2005

Společné jmění manželů. 2005 dizertační práce Josef Salač Ilona Drbohlavová 22.03.2005

Bankovní regulace a dohled. 2005 dizertační práce Milan Bakeš Pavel Čížek 22.03.2005

Mezinárodní ochrana obětí obchodu se ženami a dětmi. 2005 dizertační práce Stanislava Hýbnerová Miroslava Burčíková 22.03.2005

Změny v subjektech závazků. 2005 dizertační práce Jan Dvořák Tomáš Benák 22.03.2005

Evropská akciová společnost. 2005 dizertační práce Stanislava Černá Petr Čech 22.03.2005

Římská provinční správa do roku 44 př.n.l. 2005 dizertační práce Michal Skřejpek Tomáš Běhounek 22.03.2005

Skrytá reklama z pohledu nekalé soutěže. 2005 dizertační práce Stanislava Černá Aleš Bartl 22.03.2005

Zásady evropského smluvního práva a úprava smluvního práva v... 2005 dizertační práce Jan Dvořák Lubomír Bartál 22.03.2005

Principy voleb v České republice v kontextu demokratických... 2005 dizertační práce Václav Pavlíček Marek Antoš 22.03.2005

Identifikace osob podle vnějších znaků 2005 diplomová práce Pavlína Seiferová 21.02.2005

Subsidiární úloha trestního práva 2005 diplomová práce Milan Jašurek 21.02.2005

Předkupní právo 2005 diplomová práce Blanka Pugnerová 15.05.2006

Evropské soudní systémy ochrany lidských práv a perspektiva... 2004 dizertační práce Stanislava Hýbnerová Karolína Tylová 22.11.2005

Finanční deriváty v České republice a ve Spojených státech... 2004 dizertační práce Jan Dědič Josef Neskusil 22.11.2005

Trust v angloamerickém a evropském kontinentálním právu 2004 dizertační práce Stanislava Černá Daniel Hájek 21.11.2005

Smlouva o nájmu podniku 2004 dizertační práce Martin Kalista 08.11.2005

Veřejné zdravotní pojištění a jeho pojetí v České republice 2004 diplomová práce Věra Sloupová 01.11.2005

Patentové právo České republiky ve srovnání s obdobným... 2004 diplomová práce Jiří Kubíček 26.10.2005

Internet a autorské právo 2004 diplomová práce Radka Čížová 26.10.2005

Pojem a právní důsledky překročení mezí nutné obrany 2004 diplomová práce Pavel Vintr 12.10.2005

Představenstvo akciové společnosti a postavení jeho členů 2004 diplomová práce Michal Palata 12.10.2005

Ochrana lidského plodu v trestním právu 2004 diplomová práce Jindřich Kotrba 12.10.2005

Trestněprávní ochrana a odpovědnost veřejných činitelů 2004 diplomová práce Jan Kadlec 12.10.2005

Představenstvo akciové společnosti a postavení jeho členů 2004 diplomová práce Petr Huk 12.10.2005

Právní postavení římskokatolické církve v Čechách... 2004 diplomová práce Kateřina Vejskrabová 10.10.2005

Pražské květnové povstání v roce 1945 na úseku velitelství... 2004 diplomová práce Matouš Jíra 03.10.2005

Odpovědnost za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím 2004 diplomová práce Alena Vlachová 03.10.2005

Některé aspekty posuzování spojení soutěžitelů 2004 diplomová práce Václav Staňkovský 03.10.2005

Organizace veřejné správy v ČR 2004 diplomová práce Pavel Kučera 03.10.2005

Článek 87/1 Smlouvy o ES 2004 diplomová práce Martin Abraham 30.09.2005

Ochranná známka a evropské soutěžní právo 2004 diplomová práce Ivana Dobíšková 30.09.2005

Mexická ústavnost se zaměřením na demokratickou transformaci... 2004 diplomová práce Kryštof Kozák 30.09.2005

Výkon rozhodnutí 2004 diplomová práce Martin Zlatuška 30.09.2005

Efektivita soudního výkonu rozhodnutí 2004 diplomová práce Daniel Zděnek 30.09.2005

Manželství a jiné formy soužití partnerů 2004 diplomová práce Jana Vonásková 30.09.2005

Obecní policie v ČR 2004 diplomová práce Pavel Vetešník 30.09.2005

Ochrana majetkových práv nezletilého 2004 diplomová práce Sabina Vališová 30.09.2005

Žaloba na obnovu řízení a pro zmatečnost 2004 diplomová práce Marie Važanová 30.09.2005

Zánik nájmu bytu 2004 diplomová práce Jiří Topka 30.09.2005

Zdaňování příjmů fyzických osob ze soukromého podnikání 2004 diplomová práce Richard Tománek 30.09.2005

Operace s cennými papíry a jejich právní úprava 2004 diplomová práce Jiří Švehla 30.09.2005

Právní aspekty ochrany zvířat proti týrání 2004 diplomová práce Zuzana Šnejdrlová 30.09.2005

Smrt a zánik manželství 2004 diplomová práce Eva Sumerauerová 30.09.2005

Účast veřejnosti při rozhodování o otázkách životního... 2004 diplomová práce Miroslav Stehlík 30.09.2005

Rovné zacházení a zákaz diskriminace zaměstnanců... 2004 diplomová práce Barbora Soukupová Hudečková 30.09.2005

Náklady civilního řízení 2004 diplomová práce Martin Skalický 30.09.2005

Ochranná známka Společenství a její vztahy k národní... 2004 diplomová práce Hana Sekyrová 30.09.2005

Správa konkursní podstaty 2004 diplomová práce Michaela Rýdlová 30.09.2005

Dokazování v civilním řízení 2004 diplomová práce Jana Růžičková 30.09.2005

Účastníci řízení v civilním procesu 2004 diplomová práce Eva Růžičková 30.09.2005

Správní řízení ve věcech stavebních 2004 diplomová práce Tereza Pukowietzová 30.09.2005

Likvidace obchodní společnosti 2004 diplomová práce Tomáš Půček 30.09.2005

Daňové aspekty finančního trhu 2004 diplomová práce Jiří Přibyl 30.09.2005

Rodičovská zodpovědnost a její výkon 2004 diplomová práce Radka Pavlišová 30.09.2005

Evropská (akciová) společnost 2004 diplomová práce Markéta Pašková 30.09.2005

Pracovní podmínky těhotných žen a matek 2004 diplomová práce Kateřina Pacltová 30.09.2005

Ústavní systém Arménie 2004 diplomová práce Anela Oganessian 30.09.2005

Trest smrti 2004 diplomová práce František Nonnemann 30.09.2005

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu 2004 diplomová práce Karel Moravec 30.09.2005

Právní úprava podnikání cizinců na území ČR 2004 diplomová práce Katarína Molnárová 30.09.2005

Regulace reklamy v evropském právu ochrany spotřebitele 2004 diplomová práce Adéla Míková 30.09.2005

Porovnání autorskoprávní ochrany autorů a výkonných umělců 2004 diplomová práce Peter Mikita 30.09.2005

Právní subjektivita dítěte, ochrana jeho práv v právu... 2004 diplomová práce Nikola Macharáčková 30.09.2005

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu 2004 diplomová práce Aleš Landsman 30.09.2005

Právní předpoklady osvojení 2004 diplomová práce Lenka Králová 30.09.2005

Pěstounská péče (různé koncepce) 2004 diplomová práce Markéta Kožená 30.09.2005

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 2004 diplomová práce Barbora Kovalová 30.09.2005

Nabývání vlastních akcií 2004 diplomová práce Marketa Kováčiková 30.09.2005

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2004 diplomová práce Lenka Koucká 30.09.2005

Účastníci pracovněprávních vztahů 2004 diplomová práce Petra Koubová 30.09.2005

Způsoby skončení pracovního poměru 2004 diplomová práce Roman Kotuč 29.09.2005

Právní úprava vlastnictví a vyvlastňování v Československu... 2004 diplomová práce Radek Košťál 29.09.2005

Aktuální problémy mezinárodní adopce 2004 diplomová práce Tereza Kostrová 29.09.2005

Manželství a jiné formy soužití partnerů 2004 diplomová práce Lucie Kopecká 29.09.2005

Problematika trestu odnětí svobody na doživotí 2004 diplomová práce Aneta Kneiflová 29.09.2005

Dovolání v civilním procesu 2004 diplomová práce Štěpán Klapka 29.09.2005

Podmínky chování firmy na trhu v České republice 2004 diplomová práce Michal Kaizar 29.09.2005

Zkrácená řízení 2004 diplomová práce Jitka Jenčeková 29.09.2005

Procesní zásady týkající se dokazování 2004 diplomová práce Martin Jebavý 29.09.2005

Ochranné léčení sexuologické 2004 diplomová práce Michal Hubálek 29.09.2005

Rozsah a postavení principu non-refoulement v kontextu... 2004 diplomová práce Magda Hrabinová 29.09.2005

Subjekty konkursního řízení 2004 diplomová práce Tomáš Holubec 29.09.2005

Internet a mezinárodní právo soukromé 2004 diplomová práce Jiří Hes 29.09.2005

Developerské projekty v oblasti nemovitostí v České... 2004 diplomová práce Lukáš Hejduk 29.09.2005

Bankovní obchody a jejich právní úprava 2004 diplomová práce Jan Handl 29.09.2005

Fúze podle evropského práva a úloha ekonomických kritérií 2004 diplomová práce Pavel Gonda 29.09.2005

Rozhodčí řízení v České republice 2004 diplomová práce Markéta Fujová 29.09.2005

Majetková a osobnostní práva autorská - srovnání úpravy... 2004 diplomová práce Monika Faltová 29.09.2005

Environmentální aspekty současné daňové soustavy... 2004 diplomová práce Alena Dodoková 29.09.2005

Pěstounská péče v soukromém a veřejném právu 2004 diplomová práce Kateřina Čočková 29.09.2005

Efektivnost působení práva (vybrané otázky) 2004 diplomová práce Petr Čechák 29.09.2005

Právní podmínky zavedení eura a jejich výklad 2004 diplomová práce Bystrík Bugan 29.09.2005

Právní status soudce v České republice 2004 diplomová práce Adam Borgula 29.09.2005

Vývoj diplomatických vztahů mezi Apoštolským stolcem... 2004 diplomová práce Jiří Bílek 29.09.2005

Kolektivní investování a jeho právní úprava v SR a ČR 2004 diplomová práce Vendelín Balog 29.09.2005

Evropské mezinárodní právo soukromé se zvláštním zaměřením... 2004 diplomová práce Eva Valentová 23.09.2005

Dědění ze závěti 2004 diplomová práce Ondřej Rejman 23.09.2005

Díla audiovizuální 2004 diplomová práce Ondřej Panenka 23.09.2005

Právní úprava institutů pohřebního práva s přihlédnutím... 2004 diplomová práce Zuzana Mazancová 23.09.2005

Předmět společného jmění manželů 2004 diplomová práce Lenka Havlenová 23.09.2005

Vlastnictví bytů 2004 diplomová práce Lukáš Havel 23.09.2005

Autorskoprávní ochrana databází 2004 diplomová práce David Fiala 23.09.2005

Srovnání nájmu bytu a nebytových prostor 2004 diplomová práce Eva Bartůňková 23.09.2005

Vznik a zánik manželství 2004 diplomová práce Jaroslava Bartončíková 23.09.2005

Nájem nebytových prostor 2004 diplomová práce Lukáš Shánělec 23.09.2005

Ochrana práv dítěte podle Rady Evropy 2004 diplomová práce Drahomíra Vlasáková 22.09.2005

Mezinárodní terorismus a jeho potlačování z hlediska... 2004 diplomová práce Monika Konečná 22.09.2005

Ochranné léčení, zvláště ve výkonu trestu odnětí svobody 2004 diplomová práce Jana Bartošová 21.09.2005

Právní postavení Židů, zejména smíšených manželství,... 2004 diplomová práce Karolina Hájková 21.09.2005

Harmonizace českého pracovního práva s právem Evropských... 2004 diplomová práce Petra Vopatová 20.09.2005

Péče o zaměstnance 2004 diplomová práce Martina Folková 20.09.2005

Vývoj právní úpravy politických stran v českých zemích... 2004 diplomová práce Jakub Rákosník 16.09.2005

Uplatňování daně z přidané hodnoty při prodeji zboží 2004 diplomová práce Kateřina Handlová 16.09.2005

Paradigma standardizace informovaného souhlasu a odpovědnost... 2004 diplomová práce Petr Šustek 14.09.2005

Právní problematika obchodního bankovnictví (se zvláštním... 2004 diplomová práce Roman Winkler 13.09.2005

Daňová soustava a dohody o zamezení dvojího zdanění 2004 diplomová práce Petr Šrámek 13.09.2005

Financování římskokatolických farností na Moravě v letech... 2004 diplomová práce Jitka Zderčíková 12.09.2005

Odpovědnost za škodu ve vztazích s mezinádroním prvkem se... 2004 diplomová práce Monika Pauknerová Kateřina Stránská 01.09.2004

Trestný čin znásilnění 2004 rigorózní práce Marie Vanduchová Ondřej Načeradský 08.09.2005

Aktuální otázky regulace mezinárodní letecké přepravy 2004 diplomová práce Martin Vališ 08.09.2005

Výpověď z pracovního poměru 2004 diplomová práce Markéta Špirková Neklová 08.09.2005

Poskytování mezd 2004 diplomová práce Milan Matoušek 08.09.2005

Povinná nabídka převzetí 2004 rigorózní práce Jan Dědič Iva Javorská 07.09.2005

Trestný čin podvodu podle § 250, 250a, 250b TZ 2004 diplomová práce Veronika Rosolová 06.09.2005

Smlouvy a dohody v individuálním pracovním právu 2004 diplomová práce Jan Lehovec 05.09.2005

Postavení pronajímatele a nájemce bytu 2004 diplomová práce Lukáš Kos 01.09.2005

Ústavně-právní důsledky členství Spojeného království Velké... 2004 diplomová práce Irena Homolová 01.09.2005

Pravomoci komise podle nařízení 1/2003 2004 rigorózní práce Ondřej Rob 29.08.2005

Idea prirodzeného práva v dielach Thomasa Hobbesa a Johna... 2004 rigorózní práce Michal Považan 24.08.2005

Bankovní záruka zajištění v obchodní praxi 2004 rigorózní práce Marie Zahradníčková Simona Rašková 24.08.2005

Voľný pohyb osôb a služieb v rámci EÚ 2004 rigorózní práce Richard Král Iveta Alexovičová 24.08.2005

Demokratický deficit v legislativním procesu Evropských... 2004 diplomová práce Tomáš Dumbrovský 16.08.2005

Podnikání zahraničních osob na území ČR 2004 rigorózní práce Roman Štencl 22.07.2005

Převod státní zemědělské půdy do vlastnictví právnických... 2004 rigorózní práce Aleš Sova 22.07.2005

Národní shromáždění ČSR v letech 1945 - 1992 2004 diplomová práce Pavel Voska 20.07.2005

Poškozený v trestním řízení 2004 rigorózní práce Jiří Jelínek Jana Bláhová 19.07.2005

Soudní výkon rozhodnutí v ČR a v SR 2004 rigorózní práce Alena Macková Ivana Berníková 15.07.2005

Alternativní formy soužití páru: komparace francouzské a... 2004 rigorózní práce Senta Radvanová David Elischer 14.07.2005

Mimosmluvní instituty užití autorského díla 2004 rigorózní práce Irena Holcová Darina Veverková 13.07.2005

Trestní právo a zdravotnictví - vybrané problémy 2004 rigorózní práce Rudolf Vokoun Jan Mašek 13.07.2005

Ochrana domorodého obyvatelstva ve světle rozhodnutí... 2004 rigorózní práce Harald Scheu Jitka Ivančíková 13.07.2005

Vztahy mezi Evropským soudním dvorem a Evropským soudem... 2004 diplomová práce Kristýna Oberfalcerová 11.07.2005

Mezinárodní dimenze trestu smrti 2004 rigorózní práce Oto Novotný Martin Fott 08.07.2005

Výživné pro děti v české a francouzské právní úpravě 2004 rigorózní práce Michaela Zuklínová Lenka Vávrová 07.07.2005

Ochranné známky a jejich právní ochrana v České republice 2004 rigorózní práce Ludvík Mühlberger 07.07.2005

Právní postavení židů v Slovenském státě v období 2. světové... 2004 rigorózní práce Karel Malý Tomáš Dvořák 07.07.2005

Odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání 2004 rigorózní práce Marie Kalenská Jakub Špitálský 20.09.2005

Práva výrobců zvukového a zvukově obrazového záznamu 2004 diplomová práce Libor Vašíček 01.07.2005

Působnost veřejné správy v procesu náhradních restitucí... 2004 diplomová práce Roman Valeš 01.07.2005

Práva a povinnosti na základě smluvních vztahů kolektivních... 2004 diplomová práce Filip Šutry 01.07.2005

Kolektivní správa autorských práv a práv souvisejících... 2004 diplomová práce Dana Štěrbáčková 01.07.2005

Vybrané otázky reformy veřejné správy v ČR 2004 diplomová práce David Svoboda 01.07.2005

Právní režim a problémy při nakládání s odpady 2004 diplomová práce Richard Singer 01.07.2005

Vznik autorského díla v pracovním poměru 2004 diplomová práce Tomáš Procházka 01.07.2005

Pozemkové vlastnictví 2004 diplomová práce Ladislav Málek 01.07.2005

Právní úprava krmiv v ČR 2004 diplomová práce Kamil Magda 01.07.2005

Právní úprava vlastnictví a vyvlastňování v Československu... 2004 diplomová práce Milan Kytlička 01.07.2005

Obecná ochrana přírody a krajiny 2004 diplomová práce Adam Křístek 01.07.2005

Mezinárodní ochrana práv dítěte se zaměřením na... 2004 diplomová práce Veronika Kristková 01.07.2005

Uplatňování retribučních dekretů v okrese Český Brod... 2004 diplomová práce Tomáš Klinecký 01.07.2005

Správněprávní a trestněprávní ochrana finančních zájmů... 2004 diplomová práce Zuzana Karlová 01.07.2005

Kolektivní smlouvy 2004 diplomová práce Vladimír Horčák 01.07.2005

Právní aspekty ochrany zvířat proti týrání 2004 diplomová práce Milan Hadrava 01.07.2005

Vyvlastnění nemovitostí 2004 diplomová práce Jana Dvořáková 01.07.2005

Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví 2004 diplomová práce Jan Bureš 01.07.2005

Právní režim národních parků v České republice a v zahraničí 2004 diplomová práce Milan Cikánek 01.07.2005

Zástavní právo 2004 rigorózní práce Jan Dvořák Lukáš Zahrádka 30.06.2005

Ochrana spotřebitele a duševní vlastnictví 2004 rigorózní práce Jiří Švestka Filip Hruška 16.03.2006

Trestněprávní regulace drogové kriminality 2004 09.06.2006 09:00:00 rigorózní práce Jiří Jelínek Hana Kachnáčová 08.03.2006

Náhrada škody na zdraví 2004 rigorózní práce Jan Dvořák Roman Pfeifer 30.06.2005

Historickoprávní zdroje novodobé evropské sociální politiky 2004 14.06.2006 15:00:00 rigorózní práce Dagmar Pasevová 30.06.2005

Způsoby skončení pracovního poměru 2004 rigorózní práce Věra Štangová Lukáš Brádler 29.06.2005

Státní symboly ČSR a ČR v ústavním vývoji 2004 rigorózní práce Ján Gronský Jan Skořepa 29.06.2005

Obecná úprava odpovědnosti za škodu podle obchodního... 2004 diplomová práce Andrea Siráková 24.06.2005

Čas jako právní skutečnost (se zaměřením na vybrané... 2004 diplomová práce David Hrček 24.06.2005

Ústava V. francouzské republiky 2004 diplomová práce Pavla Fridrichová 24.06.2005

Doménová jména ve vztahu k právům na označení 2004 rigorózní práce Jaroslav Tajbr 24.06.2005

Účinky patentu a jejich omezení 2004 diplomová práce Jan Špirk 23.06.2005

Smlouvy v hospodářské soutěži - ekonomická a právní analýza 2004 diplomová práce Jiří Konečný 23.06.2005

Investiční společnost s variabilním kapitálem - pojem,... 2004 diplomová práce Ondřej Caska 23.06.2005

Druhy odklonů v českém trestním procesu 2004 rigorózní práce Rudolf Vokoun Jiří Žižka 22.06.2005

Metodika vyšetřování drogové kriminality 2004 diplomová práce Zuzana Krenová 21.06.2005

Metodika vyšetřování drogové kriminality 2004 diplomová práce Václav Ježek 21.06.2005

Metodika vyšetřování počítačové kriminality 2004 diplomová práce Gabriela Grézlová 21.06.2005

Pojem a podstata daktyloskopie 2004 diplomová práce Hana Dvořáčková 21.06.2005

Věková hranice trestní odpovědnosti 2004 rigorózní práce Josef Zapletal Eva Krsková 20.06.2005

Odstoupení od smlouvy 2004 rigorózní práce Jiří Švestka František Divíšek 20.06.2005

Smlouvy a dohody v individuálním pracovním právu 2004 diplomová práce Václav Zelenka 17.06.2005

Výpověď z pracovního poměru 2004 diplomová práce Vladimír Vlasák 17.06.2005

Pracovní smlouva 2004 diplomová práce Petra Fukalová 17.06.2005

Odpovědnost zaměstnance za škodu 2004 diplomová práce Jan Brož 17.06.2005

Vybrané aspekty prosazování cílů a požadavků Úmluvy o... 2004 rigorózní práce Jan Ondřej Jan Chára 16.06.2005

Hmotné zabezpečení žen v těhotenství a mateřství 2004 rigorózní práce Věra Štangová Taťána Novotná 07.12.2005

Právní úprava nájmu a podnájmu nebytových prostor v... 2004 rigorózní práce Josef Salač Veronika Kučíková 14.06.2005

Právní nástroje ochrany lesa a jejich uplatňování v praxi 2004 rigorózní práce Jaroslav Drobník Gabriela Kuběnová 14.06.2005

Správce konkurzní podstaty 2004 rigorózní práce František Zoulík Miloslav Zwiefelhofer 08.06.2005

Pojetí a druhy obchodních závazkových vztahů 2004 rigorózní práce Stanislav Plíva Robert Pastorčák 08.06.2005

Mezinárodněprávní ochrana obětí krajních forem exploatace... 2004 rigorózní práce Stanislava Hýbnerová Tereza Koucká Höfferová 08.06.2005

Státoprávní projekty v české politice v období před 1918 2004 diplomová práce Julie Kušnir 08.06.2005

Omezení vlastnického práva z důvodů ochrany životního... 2004 rigorózní práce Vojtěch Stejskal Martin Kusák 08.06.2005

Sociální politika Německa 2004 rigorózní práce Jan Kotous Lada Austová 08.06.2005

Aktuální otázky ochrany práv dítěte v trestním právu 2004 rigorózní práce Rudolf Vokoun Ladislav Jirásek 07.06.2005

Trestní příkaz 2004 rigorózní práce Jana Navrátilová Vlastimil Matula 07.06.2005

Autorskoprávní ochrana počítačových programů 2004 rigorózní práce Irena Holcová Jana Halbrštátová 07.06.2005

Zásada NE BIS IN IDEM v judikatuře soudů 2004 rigorózní práce Antonín Růžek Jan Synek 02.06.2005

Postavení Ústavního soudu v ústavním systému České... 2004 diplomová práce Lukáš Pospíšil 01.06.2005

Smrt a zánik manželství 2004 diplomová práce Andrea Pokorná 01.06.2005

Právní postavení německé menšiny v Československu... 2004 diplomová práce Ondřej Koutek 01.06.2005

Ochrana osobnosti fyzické osoby podle občanského práva... 2004 diplomová práce David Ešner 01.06.2005

Modifikace společného jmění manželů 2004 rigorózní práce Michaela Zuklínová Monika Radová 01.06.2005

Omezení vnitřního trhu za účelem ochrany životního prostředí 2004 rigorózní práce Luboš Tichý Štěpán Holub 01.06.2005

Nabývání dědictví 2004 rigorózní práce Hana Jelínková 01.06.2005

Azylová politika EU 2004 diplomová práce Zuzana Valoušková 31.05.2005

Řešení mezinárodních obchodních sporů v rámci... 2004 diplomová práce Radka Machalová 31.05.2005

Odvozené nabytí vlastnického práva se zaměřením na kupní... 2004 diplomová práce Martina Klusáčková 26.05.2005

Čeština v právu od poloviny 17. století do poloviny... 2004 diplomová práce Milan Štěrba 26.05.2005

Způsoby skončení pracovního poměru 2004 diplomová práce Martin Putík 26.05.2005

Institut námitek ochranné známky 2004 diplomová práce Jana Pohanková 26.05.2005

Instituty obtěžování a jednání proti dobrým mravům... 2004 diplomová práce Igor Páč 26.05.2005

Odpovědnost v pracovním právu 2004 diplomová práce Roman Lang 26.05.2005

Ochrana označení původu výrobků v českém právu... 2004 diplomová práce Lenka Kuthanová 26.05.2005

Národní shromáždění 1945 - 1992 2004 diplomová práce Lukáš Korych 26.05.2005

Patentová ochrana léčiv 2004 diplomová práce Jakub Korbelář 26.05.2005

Pracovní smlouva 2004 diplomová práce Martina Janečková 26.05.2005

Přezkoumávání správních rozhodnutí v oblasti průmyslového... 2004 diplomová práce Monika Hrinková 26.05.2005

Stíhanie nepriatel'ov českého a slovenského národa... 2004 diplomová práce Ondrej Dostál 26.05.2005

Omezení výlučných práv plynoucích ze zápisu ochranné... 2004 diplomová práce Tomáš Bejček 26.05.2005

Státní fond životního prostředí ČR 2004 rigorózní práce Milan Damohorský Martin Kubica 26.05.2005

Trestní odpovědnost a sankcionování mladistvých 2004 rigorózní práce Jiří Jelínek Jitka Potužníková 26.05.2005

Vlastnické právo 2004 rigorózní práce Jiří Švestka Peter Kučera 26.05.2005

Odpovědnost státu za porušení komunitárního práva 2004 diplomová práce Lukáš Wagner 25.05.2005

Smlouva o dílo v investiční výstavbě (smlouva stavební) 2004 diplomová práce Pavel Ulrych 25.05.2005

Azylová politika v EU 2004 diplomová práce Lucie Sýkorová 25.05.2005

Náprava nemajetkové újmy v občanském právu 2004 diplomová práce Eva Fialová 25.05.2005

Převody členských práv a povinností 2004 diplomová práce Erik Ambrus 25.05.2005

Odpovědnost za škodu způsobenou zdroji zvýšeného... 2004 diplomová práce Jan Teplý 25.05.2005

Pojetí institutu darování v občanském právu 2004 diplomová práce Eva Wijová 24.05.2005

Vznik zástavního práva notářským zápisem k zástavní smlouvě 2004 diplomová práce Alice Vágnerová 24.05.2005

Vydržení vlastnického práva k nemovitostem a oprávnění... 2004 diplomová práce Gabriel Talaga 24.05.2005

Zásady dědického práva 2004 diplomová práce Markéta Menclerová 24.05.2005

Odvozené nabývání vlastnictví 2004 diplomová práce Milan Černý 24.05.2005

Bezdůvodné obohacení v občanském právu 2004 diplomová práce Jaroslav Bořuta 24.05.2005

Vyvlastnění nemovitostí 2004 diplomová práce Pavel Bednařík 24.05.2005

Občanskoprávní vztahy a jejich ochrana 2004 diplomová práce Pavel Tachezy 24.05.2005

Sousedské právo 2004 diplomová práce Lenka Popovičová 24.05.2005

Právo na účinnou ochranu občana v řízení o náhradě škody... 2004 diplomová práce Barbora Holušová 24.05.2005

Darování v občanském právu 2004 diplomová práce Petra Hlavinková 24.05.2005

Statutární orgány a zástupci podnikatele 2004 diplomová práce Martina Havlová 24.05.2005

Občanskoprávní prostředky ochrany osobnosti 2004 diplomová práce Aleš Gola 24.05.2005

Práva a povinnosti společníků ve veřejné obchodní... 2004 diplomová práce Nina Dorrell 24.05.2005

Odpovědnost v občanském právu 2004 diplomová práce Klára Bechyňová 24.05.2005

Mezinárodněprávní rámec měnových a devizových vztahů... 2004 diplomová práce Klára Vaculíková 23.05.2005

Franchising v České republice 2004 diplomová práce Petr Samec 23.05.2005

Právní rámec mezinárodního platebního styku 2004 diplomová práce David Řemínek 23.05.2005

Zdaňování příjmů fyzických osob z pronájmu nemovitostí,... 2004 diplomová práce Jana Peková 23.05.2005

Podílové fondy 2004 diplomová práce Miroslav Kovář 23.05.2005

Zaknihované cenné papíry a systém jejich evidence 2004 diplomová práce Šárka Hotmarová 23.05.2005

Zneužití dominantního postavení v evropském právu... 2004 diplomová práce Šimon Peták 23.05.2005

Právní ochrana nezletilých v systému náhradní výchovy 2004 diplomová práce Ivana Holubová 20.05.2005

Právní předpoklady osvojení 2004 diplomová práce Linda Votrubová 19.05.2005

Fúze obchodních společností 2004 diplomová práce Magdalena Vosátková 19.05.2005

Pracovněprávní aspekty konkurenční doložky 2004 diplomová práce Barbora Treppeschová 19.05.2005

Určení a popření otcovství 2004 diplomová práce Anna Ryšánková 19.05.2005

Postpenitenciární zacházení a prevence recidivy 2004 diplomová práce Ondřej Načeradský 19.05.2005

Trest obecně prospěšných prací a jeho výkon 2004 diplomová práce Hana Kasičová 19.05.2005

Předcházení praní špinavých peněz podle evropského a českého... 2004 diplomová práce Táňa Hostašová 19.05.2005

Založení a vznik společnosti s ručením omezeným 2004 diplomová práce Filip Exner 19.05.2005

Klamavá reklama 2004 diplomová práce Vladimíra Bláhová 19.05.2005

Alternativní tresty k trestu odnětí svobody ve Velké... 2004 diplomová práce Zdeněk Bajar 19.05.2005

Výpovědní důvod z nájmu bytu dle § 711 odst. 1 písm. d)... 2004 rigorózní práce Josef Salač Gabriela Bašná 19.05.2005

Společné jmění manželů 2004 rigorózní práce Josef Salač Jindřiška Ziaťková 19.05.2005

Právní úprava ochrany lesa při lesním hospodaření 2004 rigorózní práce Jaroslav Drobník Marcela Bartošová Holická 19.05.2005

Právní problematika regulátorů kapitálových trhů v zahraničí 2004 rigorózní práce Milan Bakeš Tereza Štěpánková 19.05.2005

Distribuce a servis motorových vozidel z hlediska ochrany... 2004 rigorózní práce Jindřiška Munková Pavel Weikert 19.05.2005

Nájem bytu - judikatura a teorie v českém právu 2004 rigorózní práce Jan Dvořák Tomáš Nevečeřal 19.05.2005

Vývoj právní úpravy rozvodu 2004 diplomová práce Lenka Zohnová 18.05.2005

Vypořádání společného jmění manželů 2004 diplomová práce Eliška Zavřelová 18.05.2005

Zánik nájmu bytu 2004 diplomová práce Milada Toscherová 18.05.2005

Společné jmění manželů 2004 diplomová práce Petr Semecký 18.05.2005

Odstoupení od smlouvy 2004 diplomová práce Filip Netopil 18.05.2005

Právní tituly užívání bytu 2004 diplomová práce Tereza Holečková 18.05.2005

Vznik, změna a zánik nájmu nebytových prostor

2004 diplomová práce Zuzana Hladíková 18.05.2005

Regulace nájemného z bytů 2004 diplomová práce Petra Fejlková 18.05.2005

Předmět společného jmění manželů 2004 diplomová práce Irena Coubalová 18.05.2005

Podílové spoluvlastnictví 2004 diplomová práce Pavel Brada 18.05.2005

Dědění ze zákona 2004 diplomová práce Martina Kubalová 18.05.2005

Právní úprava pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 2004 diplomová práce Jana Šetřilová 18.05.2005

Právní prostředí pojišťoven z hlediska corporate governance 2004 diplomová práce Patrik Przyhoda 18.05.2005

Daňové povinnosti spojené s převodem nemovitostí a bytů 2004 diplomová práce Jindřich Lev 18.05.2005

Burza cenných papírů 2004 diplomová práce Zuzana Krajhanzlová 18.05.2005

Fúze obchodních společností 2004 diplomová práce Miloslav Čutka 18.05.2005

Právní úprava pojišťovací činnosti se zaměřením na využití... 2004 diplomová práce Václav Bezděkovský 18.05.2005

Vznik a založení akciové společnosti 2004 diplomová práce Barbora Albrechtová 18.05.2005

Možnosti využití německého práva nekalé soutěže pro české... 2004 diplomová práce Radek Vršecký 18.05.2005

Pozůstalostní důchody 2004 diplomová práce Alice Vrbská 17.05.2005

Procesní nástupnictví v civilním procesu sporném 2004 diplomová práce Klára Valentová 17.05.2005

Pojem a právní důsledky překročení mezí nutné obrany... 2004 diplomová práce Zdeněk Tesner 17.05.2005

Konkursní podstata 2004 diplomová práce Petr Schenk 17.05.2005

Pozemkové úpravy 2004 diplomová práce Roman Kvasnička 17.05.2005

Právní úprava ochrany ovzduší v České republice, Polsku... 2004 diplomová práce Lukáš Kryňski 17.05.2005

Presumce neviny 2004 diplomová práce Jiří Kos 17.05.2005

Bezdůvodné obohacení a promlčení 2004 diplomová práce Veronika Jančárková 17.05.2005

Dispoziční úkony účastníků - žaloba 2004 diplomová práce Kristina Holaňová 17.05.2005

Mezinárodní úmluvy v oblasti ochrany přírody a jejich... 2004 diplomová práce David Hesoun 17.05.2005

Právní úprava ochrany zemědělských a lesních pozemků 2004 diplomová práce Darina Čunderlíková 17.05.2005

Ochrana před domácím násilím - srovnání české a italské... 2004 diplomová práce Karolina Balousová 17.05.2005

Právní úprava ochrany vod v Evropské unii 2004 diplomová práce Ivana Novotná 17.05.2005

Právní úprava mezinárodního obchodu s ohroženými... 2004 diplomová práce Zuzana Kluchová 17.05.2005

Právní úprava ochrany biodiverzity v Evropské unii a její... 2004 diplomová práce Lucie Kindlmannová 17.05.2005

Právní úprava nakládání s nebezpečným odpadem 2004 diplomová práce Zdeněk Horáček 17.05.2005

Právní úprava integrované ochrany životního prostředí 2004 diplomová práce Marek Hejduk 17.05.2005

Problematika trestu odnětí svobody na doživotí 2004 diplomová práce Jana Tůmová 16.05.2005

Pomoc obětem trestných činů 2004 diplomová práce Michaela Pecová 16.05.2005

Prevence kriminality 2004 diplomová práce Eva Medková 16.05.2005

Ručení společníků za závazky společnosti v irské právní... 2004 diplomová práce Dušan Malota 16.05.2005

Pomoc obětem trestných činů 2004 diplomová práce Jan Lelek 16.05.2005

Invalidní důchody 2004 diplomová práce Boris Vršinský 13.05.2005

Důchodové pojištění a doplňkové důchody 2004 diplomová práce Petra Pospíšilová 13.05.2005

Automobil a daňové a poplatkové povinnosti s ním spojené 2004 rigorózní práce Miloš Borovička Marek Havránek 13.05.2005

Zabezpečení žen v těhotenství a mateřství 2004 diplomová práce Daniela Blažková 13.05.2005

Vypořádání společného jmění manželů se zaměřením na dohodu... 2004 rigorózní práce Senta Radvanová Jiří Gorčík 12.05.2005

Nájem nebytových prostor 2004 rigorózní práce Jan Tomášek 12.05.2005

Zástavní smlouva 2004 rigorózní práce Dušan Ružič 12.05.2005

Koncept parlamentní suverenity ve Spojeném království 2004 rigorózní práce Zdeněk Jičínský Miluše Kindlová 12.05.2005

Vývoj právní úpravy obrany ČSR 1918 - 1936... 2004 rigorózní práce Ladislav Soukup Martin Janák 12.05.2005

Právní úprava dávek v nezaměstnanosti po vstupu ČR do EU 2004 rigorózní práce Margerita Vysokajová Eva Lettlová 12.05.2005

Rozhodovací činnost v oblasti zaměstnanosti a nový správní... 2004 rigorózní práce Vladimír Vopálka Marie Kalužová 12.05.2005

Zadání veřejných zakázek v otevřeném řízení 2004 rigorózní práce Stanislav Plíva Tereza Hanušová 12.05.2005

Držba 2004 rigorózní práce Josef Salač Eva Tryznová 12.05.2005

Poučovací povinnost soudu 2004 rigorózní práce Alena Winterová Alžběta Přibylová 12.05.2005

Zákon o ochraně hospodářské soutěže 2004 30.03.2006 14:00:00 rigorózní práce Marcela Fryštenská 12.05.2005

Řízení o porušení smlouvy ES podle čl. 226 2004 rigorózní práce Jiří Zemánek Jana Jirkalová 12.05.2005

Oběti trestných činů - Struktura obětí, organizace... 2004 rigorózní práce Oto Novotný Miroslava Tučková 12.05.2005

Vazba a vazební řízení po novelizacích trestního řádu 2004 03.03.2006 09:00:00 rigorózní práce Rudolf Vokoun Denisa Knoblochová 04.12.2005

Konkursní podstata 2004 diplomová práce Jan Turek 11.05.2005

Nesporná řízení a jejich zvláštnosti 2004 diplomová práce Jana Špidlenová 11.05.2005

Věřitelé v konkurzním řízení 2004 diplomová práce Klára Trnková 11.05.2005

Řízení ve věcech obchodního rejstříku 2004 diplomová práce Markéta Přenosilová 11.05.2005

Civilní exekuce podle exekučního řádu 2004 diplomová práce Karel Pospíšil 11.05.2005

Výkon rozhodnutí a exekuce - srovnání 2004 diplomová práce Lenka Lemingerová 11.05.2005

Srovnávání výhod a nevýhod rozhodčího a soudního řízení v ČR 2004 diplomová práce Jana Krajníková 11.05.2005

Výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního... 2004 diplomová práce David Hozman 11.05.2005

Reforma sociálního zabezpečení v České republice... 2004 diplomová práce Bronislava Wlasáková 11.05.2005

Mezinárodní obchodní arbitráž 2004 diplomová práce Darina Vránová 11.05.2005

Zvláštní pracovní podmínky mladistvých 2004 diplomová práce Martina Víšková 11.05.2005

Rozhodčí smlouva a pravomoc rozhodčího soudu ve vztazích... 2004 diplomová práce Michaela Orságová 11.05.2005

Obchodní společnosti v mezinárodním právu soukromém 2004 diplomová práce Eva Brixová 11.05.2005

Srovnání rakouského a českého autorského práva 2004 diplomová práce Martin Ridzoň 10.05.2005

Srovnání autorskoprávní ochrany autorů a výkonných umělců 2004 diplomová práce Marta Heřmanová 10.05.2005

Právní problematika leasingu 2004 rigorózní práce Tomáš Horáček Pavel Pravda 09.05.2005

Vývoj a perspektivy ekonomické integrace některých členů... 2004 diplomová práce Elina Yurchykova 06.05.2005

Temporalita právních norem a právních předpisů 2004 diplomová práce Radek Trtík 06.05.2005

Pracovněprávní aspekty zákazu konkurence 2004 diplomová práce Martin Heřmánek 06.05.2005

Alternativní formy soužití páru: komparace francouzské... 2004 diplomová práce David Elischer 06.05.2005

Euthanasie 2004 diplomová práce Kateřina Zlámalová 04.05.2005

Původní dramatické dílo a možnost jeho zpracování 2004 diplomová práce Michaela Kratzer 04.05.2005

Kriminologické aspekty terorismu 2004 diplomová práce Jan Valenta 04.05.2005

Způsoby skončení pracovního poměru 2004 diplomová práce David Šula 04.05.2005

Stanovy společenství vlastníků jako právnické osoby 2004 diplomová práce Jaroslav Suttner 04.05.2005

Ochrana investorů prostřednictvím prospektu v případě emisí... 2004 diplomová práce Zuzana Slosarčíková 04.05.2005

Právní dějiny katolické církve v Čechách, na Moravě... 2004 diplomová práce Martin Rucki 04.05.2005

Ochrana lidského plodu v trestním právu 2004 diplomová práce Tereza Prokůpková 04.05.2005

Zkrácené přípravné řízení 2004 diplomová práce Eva Pelikánová 04.05.2005

Omezení výlučných práv plynoucích ze zápisu ochranné... 2004 diplomová práce František Novotný 04.05.2005

Pomoc obětem trestných činů 2004 diplomová práce Nikol Mondoková 04.05.2005

Zaměstnanecké dílo, dílo na objednávku, kolektivní dílo 2004 diplomová práce Simona Corradiniová 04.05.2005

Patentová ochrana léčiv 2004 diplomová práce Eva Adamcová 04.05.2005

Velšské národní shromáždění: postavení a pravomoci 2004 diplomová práce Veronika Jašková 04.05.2005

Vznik nájmu bytu 2004 diplomová práce Anna Bartůňková 28.04.2005

Imunita ústavních činitelů - historie a současnost 2004 diplomová práce Zdeněk Švec 28.04.2005

Základní otázky právní úpravy rozvodu v současné Evropě 2004 rigorózní práce Andrea Kožená 28.04.2005

Problematika osobnostních práv autorských 2004 rigorózní práce Irena Holcová Martin Purkyt 28.04.2005

Státní rozpočet a daně v ústavách vybraných evropských... 2004 diplomová práce Jan Vyjídák 27.04.2005

Působnost Ústavního soudu v ústavním systému České... 2004 diplomová práce Tomáš Turek 27.04.2005

Kolektivní investování na kapitálovém trhu 2004 diplomová práce Karel Nejtek 27.04.2005

Problematika přímé demokracie v ústavním systému ČR 2004 diplomová práce Jaroslav Janovec 27.04.2005

Reklama a její regulace 2004 diplomová práce Petr Graca 27.04.2005

Doručování a dokazování 2004 rigorózní práce Miloslav Kaminský 27.04.2005

Příjmy obcí daňového charakteru 2004 08.06.2006 10:00:00 rigorózní práce Hana Marková David Vozák 27.04.2005

Mezinárodní právo procesní se zvláštním zaměřením... 2004 diplomová práce Jiří Šafka 26.04.2005

Zásada rovných příležitostí mužů a žen 2004 diplomová práce Lucie Georgievová 26.04.2005

Problematika institutu vazby 2004 rigorózní práce Jan Sváček Kateřina Janstová 26.04.2005

Vznik a vývoj britského parlamentu do roku 1918 2004 diplomová práce Lucie Hasnedlová 22.04.2005

Společnosti v mezinárodním právu soukromém 2004 diplomová práce Jan Barták 22.04.2005

Odvolání v občanském soudním řízení 2004 rigorózní práce Alena Macková Jana Rybová 20.04.2005

Trest obecně prospěšných prací a jeho výkon 2004 diplomová práce František Švadlena 20.04.2005

Veřejnoprávní aspekty užívání některých staveb a pozemků 2004 diplomová práce Karel Šemík 20.04.2005

Význam vlastnictví v díle F. A. Hayeka 2004 diplomová práce Martin Kotora 20.04.2005

Společnost občanského práva v SRN, srovnání právních... 2004 diplomová práce Petr Juliš 20.04.2005

Česká národní banka, její postavení a činnost 2004 diplomová práce Ladislav Hájek 20.04.2005

Žaloba na obnovu řízení a pro zmatečnost 2004 diplomová práce Jiří Beran 20.04.2005

Regulace komerčního bankovnictví centrální bankou 2004 diplomová práce Michaela Baráčková 20.04.2005

Sporné otázky nutné obrany v judikatuře 2004 diplomová práce Vlastimil Kokeš 20.04.2005

Způsoby skončení pracovního poměru 2004 diplomová práce Martin Hart 20.04.2005

Právní úprava zaměstnanosti a zabezpečení v nezaměstnanosti 2004 diplomová práce Lenka Fialková 20.04.2005

Vývoj majetkových daní v českých zemích - od středověku... 2004 rigorózní práce Karolina Adamová Josef Hoskovec 19.04.2005

Způsob a význam zjišťování majetku v řízení o dědictví 2004 rigorózní práce Jan Dvořák Adéla Matějková 19.04.2005

Dekrety prezidenta Beneše a česko-německé vztahy 2004 rigorózní práce Václav Pavlíček Aleš Perman 19.04.2005

Integrace bankovních a investičních produktů na... 2004 rigorózní práce Petr Kotáb Kateřina Novotná 19.04.2005

Nabývání vlastnického práva 2004 rigorózní práce Jiří Švestka Gabriela Koubková 19.04.2005

Elektronické zadávání veřejných zakázek v členských státech... 2004 rigorózní práce Luboš Tichý Michal Nop 19.04.2005

Předpoklady rozvodu manželství 2004 rigorózní práce Jan Dvořák Markéta Lajpertová 19.04.2005

Omezení osobní svobody v trestním řízení 2004 rigorózní práce Rudolf Vokoun Jana Dubišarová 11.04.2005

Důkazní břemeno v daňovém řízení 2004 rigorózní práce Milan Bakeš Jiří Palla 11.04.2005

Pracovní smlouva 2004 rigorózní práce Věra Štangová Hana Bachrachová 08.04.2005

Právní problematika družstevních bytových nástaveb a... 2004 rigorózní práce Jaroslav Oehm Tomáš Černý 08.04.2005

Daňová soustava po vstupu České republiky do Evropské unie 2004 08.06.2006 10:30:00 rigorózní práce Marie Karfíková Petra Koubová 27.02.2006

Trestný čin pomluvy podle § 206 tr. zákona 2004 rigorózní práce Jiří Jelínek Jakub Schejbal 08.04.2005

Právní problematika daňové kontroly 2004 rigorózní práce Miloš Borovička Pavel Matyáš 08.04.2005

Limity smluvní svobody subjektů právních vztahů v oblasti... 2004 rigorózní práce Petr Hůrka Antonín Havlík 14.09.2005

Projektové financování a jeho úprava v českém právu 2004 rigorózní práce Stanislav Plíva Barbora Balaštíková 07.04.2005

Problematika vztahu banky a klienta 2004 rigorózní práce Stanislav Plíva Zuzana Boďová 07.04.2005

Retribuční dekrety prezidenta republiky 2004 rigorózní práce Jan Kuklík Michaela Marešová 07.04.2005

Problematika dozoru v oblasti volného pohybu služeb 2004 rigorózní práce Michal Tomášek Martin Líčeník 07.04.2005

Sbližování daňové správy v souladu s právem EU 2004 rigorózní práce Milan Bakeš Eduard Grygar 07.04.2005

Bezdůvodné obohacení 2004 rigorózní práce Michaela Zuklínová Jiří Zoubek 07.04.2005

Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele 2004 rigorózní práce Jan Pichrt Jana Štorková 07.04.2005

Film v české právní úpravě - role producenta a právní vztahy... 2004 rigorózní práce Veronika Křesťanová Marek Štencl 07.04.2005

Ústavní postavení centrální banky 2004 rigorózní práce Jiří Hřebejk Martina Kubištová 13.06.2005

Osobní statut obchodních společností a podmínky jejich... 2004 rigorózní práce Monika Pauknerová Petr Novotný 15.04.2005

Trestní odpovědnost lékaře 2004 rigorózní práce Rudolf Vokoun Karolina Broďáková 07.04.2005

Dědění ze zákona 2004 rigorózní práce Jan Dvořák Petra Bílková 07.04.2005

Změny vlastnických vztahů k zemědělským pozemkům v... 2004 rigorózní práce Jan Dvořák Monika Primusová 07.04.2005

Terorismus a trestní právo 2004 30.05.2006 11:00:00 rigorózní práce Rudolf Vokoun Lucie Chovancová 16.03.2006

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu 2004 rigorózní práce Miroslav Bělina Pavel Vlach 01.02.2006

Bankovní záruka v mezinárodním obchodě 2004 02.05.2006 14:30:00 rigorózní práce Monika Pauknerová Barbora Biedermannová 08.03.2006

Čs. rozpočtové právo ve vztahu k právu komunitárnímu 2004 rigorózní práce Milan Bakeš Dora Neunerová 06.04.2005

Skončení pracovního poměru výpovědí 2004 rigorózní práce Miroslav Bělina Simona Skřivanová 06.04.2005

Harmonizace právní úpravy pojištění odpovědnosti za škodu... 2004 rigorózní práce Marie Karfíková Eliška Zemanová 04.04.2005

Prostituce a trestná činnost s ní související 2004 rigorózní práce Rudolf Vokoun Michal Spěvák 01.04.2005

Závodní preventivní péče v České republice 2004 rigorózní práce Margerita Vysokajová Irena Haluzová 01.04.2005

Právní úprava odměňování v pracovněprávních vztazích 2004 rigorózní práce Věra Štangová Pavel Kocourek 01.04.2005

Evropské mezinárodní právo soukromé 2004 rigorózní práce Monika Pauknerová Tereza Kadlecová 01.04.2005

Trestněprávní ochrana před korupcí a její prevence 2004 rigorózní práce Rudolf Vokoun Hana Ulbrichová 31.03.2005

Právní úprava zastupování zaměstnanců v pracovněprávních... 2004 rigorózní práce Margerita Vysokajová Lukáš Krejčí 31.03.2005

Státní občanství 2004 rigorózní práce Josef Staša Rita Šobrová 31.03.2005

Sporné otázky neposkytnutí pomoci v judikatuře nejen českých... 2004 rigorózní práce Rudolf Vokoun Hynek Rybák 31.03.2005

Hradská správní soustava 2004 rigorózní práce Karel Malý Lukáš Králík 31.03.2005

Zástavní právo k pohledávkám v bankovní praxi 2004 rigorózní práce Marta Olivková 31.03.2005

Ústavnost v šíitském prostředí Íránské islámské republiky 2004 diplomová práce Cyril Bumbálek 31.03.2005

Legislativní proces 2004 diplomová práce Michaela Bělohlávková 31.03.2005

Zákaz použití některých konvenčních zbraní v ozbrojených... 2004 diplomová práce Jan Oswald 29.03.2005

Kolektivní vyjednávání - srovnání české a německé právní... 2004 diplomová práce Helena Krause 29.03.2005

Majetková práva autorská 2004 diplomová práce Denisa Kopková 29.03.2005

Rovné zacházení a zákaz diskriminace zaměstnanců... 2004 diplomová práce Dana Hanáková 29.03.2005

Soudní ochrana před správním rozhodnutím 2004 diplomová práce Pavel Mikše 24.03.2005

Doložky Incoterms v mezinárodní kupní smlouvě 2004 diplomová práce Jan Mikuláš 23.03.2005

Trestné činy páchané z nenávisti (psychologická... 2004 diplomová práce Jan Piazza 22.03.2005

Ochrana menšinových akcionářů (s důrazem na práva... 2004 rigorózní práce Tomáš Porupka 18.03.2005

Osobnostní práva autorská, jejich vývoj, včetně zamyšlení... 2004 rigorózní práce Petra Žikovská Blanka Doškářová 18.03.2005

Společnosti v evropském mezinárodním právu společností se... 2004 rigorózní práce Stanislav Vachta 18.03.2005

Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech 2004 rigorózní práce Rudolf Vokoun Jaromír Hořák 18.03.2005

Způsoby skončení pracovního poměru 2004 12.10.2006 11:30:00 rigorózní práce Tomáš Pavlíček 18.03.2005

Působení základních práv v soukromoprávních vztazích 2004 rigorózní práce Věra Jirásková Jan Linda 18.03.2005

Doménová jména a právo: Kolize doménových jmen s právy... 2004 rigorózní práce Monika Pauknerová Helena Hrubešová 18.03.2005

Právní úprava zaměstnanosti a ochrany v nezaměstnanosti 2004 diplomová práce Lukáš Klátil 18.03.2005

Dovolená na zotavenou 2004 diplomová práce Martina Sadilová 17.03.2005

Rozbor mezinárodních instrumentů k potlačení nelegálního... 2004 rigorózní práce Alles Salimou Baba-Bodi 16.03.2005

Předmět podnikání spořitelních a úvěrních družstev 2004 rigorózní práce Jaroslav Oehm Josef Valter 16.03.2005

Mimosmluvní instituty užití autorského díla 2004 diplomová práce Darina Veverková 15.03.2005

Role mezinárodních nevládních organizací v mechanismu... 2004 diplomová práce Pavla Šlapáková 14.03.2005

Třetí bezpečná země v právu národním a mezinárodním 2004 diplomová práce Michal Bernard 14.03.2005

Societas Europaea 2004 diplomová práce Jan Štekl 11.03.2005

Vztah státu a římskokatolické církve v Československu... 2004 rigorózní práce Vladimír Kindl Josef Marcel 25.03.2005

Právní aspekty vnějších vztahů Evropské unie se zeměmi... 2004 diplomová práce Jindřich Kubovský 04.03.2005

Sexuální delikvence (aktuální otázky) 2004 rigorózní práce Rudolf Vokoun Ladislav Škeřík 25.03.2005

Právní aspekty vytváření software v ČR a jeho prodeje... 2004 diplomová práce Hynek Sládeček 03.03.2005

Sankce za porušování povinností účastníků pracovněprávních... 2004 diplomová práce Ivana Korenčíková 02.03.2005

Některé aspekty právní úpravy obchodního rejstříku... 2004 diplomová práce Tomáš Urban 01.03.2005

Dobrovolné a zákonné ručení ve směnečném právu 2004 diplomová práce Jiří Brožek 01.03.2005

Známkové právo a problematika paralelních dovozů 2004 diplomová práce Klára Studená 01.03.2005

Právní prostředky potírání výrobkového pirátství 2004 diplomová práce Karel Bareš 01.03.2005

Nepodmíněný trest odnětí svobody 2004 diplomová práce Jakub Havlíček 01.03.2005

Apelace v civilním soudním řízení 2004 rigorózní práce Alena Winterová Lenka Mikulcová 28.02.2005

Velká novela občanského soudního řádu a její důsledky... 2004 rigorózní práce Petr Hlavsa Jaromír Jirsa 28.02.2005

Pojem a formy sociálního zabezpečení 2004 diplomová práce Lenka Machů 28.02.2005

Majetková práva autorská 2004 diplomová práce Lucie Paulů 28.02.2005

Trest obecně prospěšných prací v právní úpravě České... 2004 rigorózní práce Otakar Osmančík Petr Kouble 28.02.2005

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 2004 rigorózní práce Petr Tröster Michal Pavlíček 21.03.2005

Postavení divadelního režiséra dle platné právní úpravy 2004 diplomová práce Jan Mates 22.02.2005

Právní problematika operací s cennými papíry a deriváty 2004 diplomová práce Zuzana Stuchlíková 21.02.2005

Role finančního trhu v postproduktivním věku obyvatelstva 2004 diplomová práce Petr Nevola 21.02.2005

Daňové soustavy zemí Evropské unie 2004 diplomová práce Monika Mašková 21.02.2005

Právní úprava bankovních obchodů s cennými papíry 2004 diplomová práce Olga Mandáková 21.02.2005

Státní dozor nad kapitálovým trhem 2004 diplomová práce David Fyrbach 21.02.2005

Smlouvy o mezinárodní a vnitrostátní silniční přepravě zboží 2004 rigorózní práce Květoslav Růžička Michal Hanko 25.03.2005

Právní úprava letové způsobilosti civilních letadel... 2004 diplomová práce Josef Suchý 21.02.2005

Německá a česká právní úprava podomních obchodů v kontextu... 2004 diplomová práce Lucie Poljaková 21.02.2005

Eurojust 2004 diplomová práce Alan Landa 17.02.2005

Právní úprava mezinárodního obchodu ohroženými druhy... 2004 diplomová práce Jakub Špryngl 16.02.2005

Právní režim chráněných území a ochranných pásem... 2004 diplomová práce Eva Orságová 16.02.2005

Odvolání v trestním řízení. 2004 dizertační práce Jiří Jelínek Irena Dvořáková 16.02.2005

Trestněprávní aspekty korupce. 2004 dizertační práce Jiří Jelínek Ivana Rabinská 16.02.2005

Poškozený v českém a polském trestním řízení. 2004 dizertační práce Jiří Jelínek Katarzyna Jadwiga Krzysztyniak 16.02.2005

Postavení obhájce v trestním řízení. 2004 dizertační práce Jiří Jelínek Marta Uhlířová 16.02.2005

Trestní odpovědnost právnických osob. 2004 dizertační práce Jiří Jelínek Dita Řepková 16.02.2005

Zajištění osob v trestním řízení. 2004 dizertační práce Jiří Jelínek Veronika Paroulková 16.02.2005

Zánik závazku 2004 rigorózní práce Jiří Švestka Jiří Hruš 14.02.2005

Spory z mezinárodního franchisingu 2004 rigorózní práce Monika Pauknerová Pavlína Vanická 10.02.2005

Cestovní smlouva v českém a evropském právu 2004 diplomová práce Martin Šíp 09.02.2005

Identifikace mrtvol a kostrových nálezů 2004 diplomová práce Pavla Píšová 08.02.2005

Psychologické profilování pachatele 2004 diplomová práce Lenka Janouchová 08.02.2005

Soutěžněprávní aspekty průmyslových práv v EU 2004 diplomová práce Jan Jakoubek 08.02.2005

Pojem a podstata daktyloskopie 2004 diplomová práce Marie Hlaváčová 08.02.2005

Ochrana osobnosti při transplantacích orgánů a tkání 2004 rigorózní práce Jiří Švestka Kateřina Römerová 04.02.2005

Vybrané personální činnosti a jejich právní zabezpečení... 2004 rigorózní práce Jana Syrovátková 04.02.2005

Vztah manželského světského práva k právu církevnímu na... 2004 02.06.2006 13:00:00 rigorózní práce Vladimír Kindl Tomáš Tuza 04.02.2005

Dva české pokusy o evropskou integraci v 15. až 17. století 2004 rigorózní práce Karolina Adamová Milan Svoboda 04.02.2005

Sexuální obtěžování ve sféře pracovně-právních vztahů 2004 rigorózní práce Margerita Vysokajová Kamil Šebesta 04.02.2005

Postavení notáře v právním řádu ČR 2004 rigorózní práce Jan Dvořák Jana Seemanová 04.02.2005

Poskytování mezd - právní úprava mezd v pracovněprávních... 2004 diplomová práce Jan Mikulecký 02.02.2005

Rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích 2004 diplomová práce Kateřina Hrdinová 02.02.2005

Sociální politika Evropské unie a její priority 2004 diplomová práce Zuzana Tomková 02.02.2005

Veřejné podpory v evropském právu se zřetelem na vracení... 2004 rigorózní práce Luboš Tichý Hana Fraňková 01.02.2005

Územní orgány finanční správy - jejich právní postavení... 2004 diplomová práce Marek Svatoš 31.01.2005

Závěť 2004 rigorózní práce Jan Dvořák Silvia Kürtiová 28.01.2005

Evropský standard mezinárodní ochrany práv žen 2004 diplomová práce Hana Peníšková 27.01.2005

Nároky zaměstnanců při insolventnosti zaměstnavatele 2004 diplomová práce Jana Paroulková 27.01.2005

Zastoupení nezletilého v soukromém právu 2004 diplomová práce Petr Vít 27.01.2005

Náhrada škody v občanském právu 2004 diplomová práce Peter Vígh 27.01.2005

Obecně závazné vyhlášky na Říčansku 2004 diplomová práce Josef Vacek 27.01.2005

Advokát a klient 2004 diplomová práce Ilona Štrosová 27.01.2005

Právní následky porušení smlouvy v občanském právu... 2004 diplomová práce Ivo Štorek 27.01.2005

Možnosti právní úpravy prostituce ve správním právu 2004 diplomová práce Kamil Štěpánek 27.01.2005

Podílové fondy 2004 diplomová práce Eva Brejchová 27.01.2005

Práva akcionáře v české a polské právní úpravě s ohledem... 2004 diplomová práce Irena Řezníčková 27.01.2005

Aktuální otázky řízení a správy obchodních společností 2004 diplomová práce Lukáš Máchal 27.01.2005

Leasing 2004 diplomová práce František Brož 27.01.2005

Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí 2004 diplomová práce Eva Šírková 26.01.2005

Ochrana osobnosti v tiskovém zákoně 2004 diplomová práce Jan Poláček 26.01.2005

Rozhodnutí soudu v civilním řízení (zvláštní formy... 2004 diplomová práce Markéta Pechová 26.01.2005

Dokazování v civilním procesu 2004 diplomová práce Michal Gottwald 26.01.2005

Nájemní smlouva 2004 diplomová práce Dagmar Pecková 25.01.2005

Vztah známkoprávní a autorskoprávní ochrany v českém právu 2004 diplomová práce Robert Pavlů 25.01.2005

Odpovědnost za škodu způsobenou vadným (nebezpečným)... 2004 diplomová práce Michaela Papoušková 25.01.2005

Rozhodčí řízení v ČR 2004 diplomová práce Naďa Lešanovská 25.01.2005

Omezení vlastnického práva z důvodů ochrany životního... 2004 diplomová práce Martin Kusák 25.01.2005

Určení a popření otcovství 2004 diplomová práce Lucie Krčmářová 25.01.2005

Náhrada škody způsobené lékařským zákrokem 2004 diplomová práce Linda Krákorová 25.01.2005

Postavení pronajímatele a nájemce bytu 2004 diplomová práce Miroslav Jirák 25.01.2005

Správní činnost Českého telekomunikačního úřadu 2004 diplomová práce Jan Huňka 25.01.2005

Občanskoprávní prostředky ochrany osobnosti 2004 diplomová práce Markéta Humlová 25.01.2005

Aktuální problémy osvojení 2004 diplomová práce Zuzana Doubravová 25.01.2005

Právní následky porušení smlouvy v občanském právu 2004 diplomová práce František Divíšek 25.01.2005

Omezení vlastnického práva a jeho právní důsledky 2004 diplomová práce Radka Benešová 25.01.2005

Právní způsobilost v občanském právu 2004 diplomová práce Pavel Bartoň 25.01.2005

Trest obecně prospěšných prací (kriminologické a... 2004 diplomová práce Michal Barbořík 25.01.2005

Právní problematika daní z nabytí a převodu majetku 2004 diplomová práce Josef Petržík 24.01.2005

Výkon advokacie v českých zemích od vydání Provizorního... 2004 rigorózní práce Vladimír Kindl Karolína Zímová 24.01.2005

Právní aspekty derivátů 2004 rigorózní práce Petr Kotáb Tomáš Tureček 24.01.2005

Problematika biologického a právního rodičovství 2004 rigorózní práce Senta Radvanová Ondřej Frinta 24.01.2005

Rozhodčí řízení v mezinárodním obchodním styku 2004 rigorózní práce Oto Kunz Markéta Traplová 24.01.2005

Srovnání autorskoprávní ochrany práv autora a výkonného... 2004 diplomová práce Zuzana Wróbelová 21.01.2005

Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek 2004 diplomová práce Pavel Fifka 21.01.2005

Problémy trestního soudnictví nad mládeží 2004 diplomová práce Petr Dvořák 21.01.2005

Rovné zacházení a zákaz diskriminace zaměstnanců... 2004 diplomová práce David Vyhnálek 20.01.2005

Zvláštní pracovní podmínky žen 2004 diplomová práce Pavla Vodová 20.01.2005

Pracovní smlouva 2004 diplomová práce Lucie Hoschová 20.01.2005

Rozdělení obchodních společností 2004 diplomová práce Richard Hořejší 20.01.2005

Ochranná známka Společenství a její vztah k národní ochranné... 2004 diplomová práce Radka Červenková 20.01.2005

Nájemní smlouva 2004 diplomová práce Oksana Čerňavská 20.01.2005

Způsoby skončení pracovního poměru 2004 rigorózní práce Věra Štangová Martin Valdauf 20.01.2005

Metodika vyšetřování drogové kriminality (vybrané problémy) 2004 28.04.2006 10:00:00 rigorózní práce Petra Širůčková 20.01.2005

Občanskoprávní ochrana tělesné integrity fyzické osoby 2004 rigorózní práce Jan Dvořák Petra Halounová 20.01.2005

Mimořádné opravné prostředky v českém trestním řízení 2004 rigorózní práce Adam Zlámal 20.01.2005

Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích 2004 rigorózní práce Margerita Vysokajová Ludmila Nováková 09.03.2006

Lékař, pacient a trestní právo 2004 diplomová práce Jan Mašek 18.01.2005

Privitizace bytů a nebytových prostorů ve vlastnictví... 2004 diplomová práce Jana Zilvarová 17.01.2005

Trestněprávní regulace drogové kriminality 2004 rigorózní práce Jiří Jelínek Klára Lukavcová 17.01.2005

Primární emise akcií 2004 rigorózní práce Petr Čech Petr Kuhn 17.01.2005

Řízení v nemocenském pojištění a o pojistném na sociální... 2004 rigorózní práce Jana Zemanová Lucie Rodová 21.03.2005

Fakultativní zastavení trestního stíhání a otázky... 2004 rigorózní práce Dagmar Císařová Jana Šubrtová 17.01.2005

Právo znát svůj genetický původ a lidská práva 2004 rigorózní práce Senta Radvanová Věra Šilhánková 17.01.2005

Incidenční spory v konkurzu a ve vyrovnání s přihlédnutím k... 2004 rigorózní práce František Zoulík Petr Michal 30.11.2005

Srovnání právní úpravy zaměstnanosti v České republice a... 2004 rigorózní práce Margerita Vysokajová Jan Montag 17.01.2005

Právo elektronického obchodu v mezinárodním kontextu 2004 rigorózní práce Květoslav Růžička Tomáš Kubec 17.01.2005

Obecně prospěšná společnost 2004 rigorózní práce Jan Dvořák Barbara Červenková 17.01.2005

Ochrana osobního soukromí 2004 rigorózní práce Richard Kotásek 13.01.2005

Psychologické profilování pachatele 2004 diplomová práce Lucie Kubínková 07.01.2005

Identifikace mrtvol a kosterních nálezů 2004 diplomová práce Martin Holý 07.01.2005

Problémy trestního soudnictví nad mládeží 2004 diplomová práce Josef Adam 07.01.2005

Metodika vyšetřování sériových vražd 2004 diplomová práce Markéta Mašková 07.01.2005

Rovné příležitosti mužů a žen v pracovním právu 2004 rigorózní práce Věra Štangová Petra Sochorová 06.01.2005

Výkon rozhodnutí pro peněžitá plnění v českém právním řádu 2004 rigorózní práce Alena Macková Zuzana Pancířová 06.01.2005

Trestněprávní problematika ochrany životního prostředí .2004 diplomová práce Vít Zahálka 05.01.2005

Kolizní normy závazkového práva v právu českém a španělském 2004 diplomová práce Martin Vlk 05.01.2005

Právní úprava ochrany ozónové vrstvy Země 2004 diplomová práce Jan Vařecha 05.01.2005

Osobní nehmotné statky a jednotný vnitřní trh EU 2004 dizertační práce Jan Kříž Jindřich Kysela 05.01.2005

Majetková práva spojená s akcií se zvláštním zřetelem na... 2004 rigorózní práce Tomáš Horáček 05.01.2005

Bytové vlastnictví v České republice 2004 rigorózní práce Josef Salač Kateřina Sekaninová 25.03.2005

Problematika převodu bytů a zápis do katastru nemovitostí 2004 rigorózní práce Josef Salač Jitka Kalinová 03.01.2005

Kartelové zmluvy v automobilovom priemysle 2004 rigorózní práce Luboš Tichý Róbert Ondrášik 03.01.2005

Správní řízení při ukončení pobytu cizince na území České... 2004 rigorózní práce Josef Staša Vladimír Doležal 03.01.2005

Postavení žen v oblasti odměňování 2004 rigorózní práce Petr Tröster Barbara Havelková 30.12.2004

Reklama a ochrana osobnosti v nekalé soutěži 2004 27.03.2006 12:30:00 rigorózní práce Jindřiška Munková Barbora Jedličková 29.12.2004

Sudetoněmecká otázka a její řešení 2004 diplomová práce Šárka Oleárníková 27.12.2004

Kriminologické a trestněprávní aspekty domácího násilí 2004 diplomová práce Irena Laštovičková 27.12.2004

Mezinárodní spolupráce ve věcech trestních 2004 diplomová práce Jaromír Hořák 27.12.2004

Regulované nájemné 2004 diplomová práce Ondřej Čech 27.12.2004

Mírové operace OSN v kontextu systému kolektivní bezpečnosti 2004 diplomová práce Eva Burgetová 27.12.2004

Trestní odpovědnost lékaře 2004 diplomová práce Karolina Broďáková 27.12.2004

Vliv televizního násilí na kriminalitu dětí a mládeže a jeho... 2004 diplomová práce Jiří Vlastník 27.12.2004

Pracovněprávní zákonodárství ČSR 1945 - 1965 2004 diplomová práce Pavla Koktanová 27.12.2004

Právo na sebeurčení a postavení domorodého obyvatelstva 2004 diplomová práce Jitka Ivančíková 27.12.2004

Rozhodčí řízení při řešení mezinárodních sporů z investic 2004 rigorózní práce Květoslav Růžička Václav Beneš 27.12.2004

Právní povaha zásahu do lidského těla v mezinárodním... 2004 rigorózní práce Rudolf Vokoun Irena Janáková 27.12.2004

Mezinárodní obchodní arbitráže v oblasti ochrany investic 2004 rigorózní práce Zdeněk Kučera Petr Matoušek 27.12.2004

Majetková trestná činnost a vybrané aktuální problémy s ní... 2004 rigorózní práce Rudolf Vokoun Marie Toťová 21.12.2004

Vymáhání daňových nedoplatků 2004 rigorózní práce Miloš Borovička Alena Králová 21.12.2004

Problematika majetkových restitucí ve světle judiciální... 2004 rigorózní práce Eva Hubálková 21.12.2004

Medzinárodnoprávna ochrana detí 2004 rigorózní práce Stanislava Hýbnerová Andrea Theisová 16.12.2004

Právní úprava ochrany živočišstva 2004 rigorózní práce Milan Damohorský Martina Blahoušová 16.12.2004

Vybrané aspekty teritoriální jurisdikce státu 2004 rigorózní práce Jan Ondřej Miroslav Pulgret 16.12.2004

Duševně nemocní v občanském soudním řízení (vybrané... 2004 rigorózní práce Alena Macková Robert Kaňka 16.12.2004

Problémy trestního postihu mladistvých 2004 rigorózní práce Marie Vanduchová Kateřina Mračíková 16.12.2004

Porovnání právní úpravy rozvodu v českém a německém právu 2004 rigorózní práce Jan Dvořák Tereza Volfová 16.12.2004

Smlouva o veřejno-soukromém partnerství 2004 rigorózní práce Stanislava Černá Pavel Pražák 16.12.2004

Okolnosti vylučující protiprávnost, zejména nutná obrana a... 2004 rigorózní práce Roman Nacu 16.12.2004

Veřejnoprávní úpravy v oblasti silniční dopravy 2004 14.06.2006 12:00:00 rigorózní práce Josef Staša Lucie Radkovičová 10.03.2006

Realizace zájmů zaměstnanců v kolektivním vyjednávání 2004 rigorózní práce Petr Hůrka Lukáš Franc 16.12.2004

Zneužití dominantního postavení na trhu v evropském právu 2004 15.05.2006 17:30:00 rigorózní práce Miloš Temel 15.12.2004

Smlouva o nájmu podniku. 2004 dizertační práce Stanislav Plíva Petr Kališ 15.12.2004

Mimořádné opravné prostředky v trestním řízení. 2004 dizertační práce Dagmar Císařová Ondřej Sekvard 15.12.2004

Smrt jako právní událost a právní důsledky s ní spojené 2004 rigorózní práce Eliška Špoková 14.12.2004

Kolektivní investování v Evropské unii 2004 rigorózní práce Radek Pilař 10.12.2004

Dovolání v trestním řízení 2004 rigorózní práce Rudolf Vokoun Ondřej Sekvard 09.12.2004

Srovnání difamačního práva v České republice a ve Velké... 2004 04.04.2006 15:00:00 rigorózní práce Jan Krouský 09.12.2004

Dědění ze zákona 2004 diplomová práce Jiří Souček 03.12.2004

Osobnostní práva autorská a jejich vývoj po dobu trvání... 2004 diplomová práce Robert Georgiev 03.12.2004

Zvláštní režimy ochrany u některých druhů autorských... 2004 diplomová práce Petra Birtusová 03.12.2004

Věcná práva 2004 rigorózní práce Jakub Adam 02.12.2004

Odklon v trestním řízení se zaměřením na narovnání 2004 rigorózní práce Jiří Jelínek Tomáš Zlesák 02.12.2004

Právní úprava daňové exekuce v České republice ve srovnání... 2004 rigorózní práce Marie Karfíková Milan Chmelík 01.12.2004

Licencování v evropském právu s ohledem na soutěžní aspekty 2004 diplomová práce Jiří Pilař 30.11.2004

Odpovědnost dopravce v mezinárodní přepravě zboží... 2004 rigorózní práce Monika Pauknerová David Mašek 30.11.2004

Předpoklady nabytí směnečného práva a ochrana poctivého... 2004 rigorózní práce Zdeněk Kovařík David Zoubek 30.11.2004

Soukromoprávní odpovědnost za výrobek 2004 rigorózní práce Tomáš Těmín 30.11.2004

Právní problematika bankovního dohledu 2004 rigorózní práce Iva Strouhalová 30.11.2004

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu 2004 rigorózní práce Petr Hůrka Lada Jouzová 30.11.2004

Známkové právo a problematika paralelních dovozů v českém... 2004 rigorózní práce Michal Růžička Martin Guttmann 30.11.2004

Daňové aspekty koncernového práva 2004 diplomová práce Kryštof Kruliš 29.11.2004

Mezinárodní kupní smlouva ve srovnávacím pohledu 2004 rigorózní práce Monika Pauknerová Kateřina Hallmann 26.11.2004

Odklon v trestním řízení 2004 rigorózní práce Jiří Jelínek Lucie Šleszarová 26.11.2004

Způsoby skončení pracovního poměru 2004 rigorózní práce Jan Pichrt Miloslava Boháčová 26.11.2004

Právní úprava pojištění osob 2004 rigorózní práce Josef Salač Silvie Svobodová 26.11.2004

Zvyšování a prohlubování kvalifikace zaměstnanců... 2004 rigorózní práce Margerita Vysokajová Radka Medková 26.11.2004

Právnické osoby v neziskovém sektoru 2004 rigorózní práce Jiří Švestka Lenka Houdková 26.11.2004

Sousedské právo 2004 rigorózní práce Jan Dvořák Veronika Pokorná 26.11.2004

Zdaňování příjmů fyzických osob ze soukromého podnikání 2004 rigorózní práce Miloš Borovička Tereza Folprechtová 26.11.2004

Daňová kontrola 2004 rigorózní práce Marie Karfíková Petra Skřepková 26.11.2004

Právní aspekty centrálního bankovnictví po vstupu ČR do EU 2004 rigorózní práce Petr Kotáb Jakub Krč 26.11.2004

Majetková práva autorská 2004 rigorózní práce Petra Žikovská Tomáš Opletal 26.11.2004

Institut zahájení trestního stíhání v rámci přípravného... 2004 rigorózní práce Rudolf Vokoun Stanislav Tichý 26.11.2004

Poměry rodičů a dětí po rozvodu manželství 2004 rigorózní práce Senta Radvanová Martin Bouček 26.11.2004

Vznik a vývoj anglického parlamentu do roku 1918 2004 diplomová práce Eva Hánečková 25.11.2004

Orgány kraje 2004 rigorózní práce Richard Pomahač Rudolf Cogan 25.11.2004

Vybrané trestněprávní a kriminalistické aspekty trestného... 2004 rigorózní práce Josef Zapletal Tomáš Korotvička 25.11.2004

Ochrana osobnosti ve zpravodajství podle občanského práva 2004 04.04.2006 15:00:00 rigorózní práce Jiří Švestka Jakub Vaněk 25.11.2004

Nemovitosti a obecné otázky spojené s jejich vlastnictvím 2004 rigorózní práce Antonín Hedrlín 24.11.2004

Spojování soutěžitelů 2004 rigorózní práce Stanislav Dvořák 24.11.2004

Právní odpovědnost za správní delikty v ochraně životního... 2004 rigorózní práce Veronika Langrová 24.11.2004

Metodika vyšetřování vražd spáchaných střelnými zbraněmi 2004 diplomová práce Pavel Zedník 24.11.2004

Metodika vyšetřování drogové kriminality 2004 diplomová práce Jan Michanek 24.11.2004

Kriminalistické učení o oběti trestného činu 2004 diplomová práce Eva Gruzovská 24.11.2004

Právní úprava osvojení v České republice a ve Spolkové... 2004 diplomová práce Kateřina Váňová 24.11.2004

Smluvní právo autorské 2004 diplomová práce Jan Beneš 23.11.2004

Odpovědnost členského státu Evropské unie za škodu... 2004 diplomová práce Martin Schimmer 23.11.2004

Idea suverenity lidu a realita politického stranictví v... 2004 rigorózní práce Jan Kysela David Vybíral 22.11.2004

Právní následky rozvodu v oblasti majetkové (kogentní... 2004 rigorózní práce Senta Radvanová Miluše Svobodová 22.11.2004

Vnitřní bezpečnost Španělského království 2004 diplomová práce Jaroslav Valenta 18.11.2004

Ústavní systém Austrálie - nejvyšší federativní orgány 2004 diplomová práce Tomáš Polák 18.11.2004

Územní samospráva - kraje 2004 diplomová práce Martin Kubica 18.11.2004

Zvláštní pracovní podmínky těhotných žen a matek 2004 rigorózní práce Věra Štangová Lucie Bukvicová 18.11.2004

Regulace mezinárodních obchodních vztahů a ochrana zájmů... 2004 rigorózní práce Peter Trebatický 18.11.2004

Zdaňování příjmů právnických osob v České republice v... 2004 rigorózní práce Andrea Šolcová 18.11.2004

Územní ohraničení trhů v rámci evropské kontroly fúzí 2004 rigorózní práce Jiří Ctibor 16.11.2004

Dozor v pojišťovnictví ve srovnání s právní úpravou v zemích... 2004 rigorózní práce Klára Kořínková 15.11.2004

Podvodná jednání proti majetku se zaměřením na pojistný... 2004 rigorózní práce Jiří Jelínek Jan Šimon 15.11.2004

Aktuální problémy nepodmíněného trestu odnětí svobody 2004 rigorózní práce Marie Vanduchová Richard Koliba 15.11.2004

Zásada rovných příležitostí mužů a žen v českém a... 2004 rigorózní práce Věra Štangová Zuzana Pláničková 31.05.2005

Právní úprava obchodní firmy 2004 rigorózní práce Jiří Jaroš 15.11.2004

Soudní přezkum správních rozhodnutí v oboru sociálního... 2004 rigorózní práce Jiří Veselý 15.11.2004

Vývoj trestního práva procesního v Československu v letech... 2004 rigorózní práce Karolina Adamová Petr Strupek 15.11.2004

Správní soudnictví ve věcech daňových 2004 rigorózní práce Petr Kuchynka 15.11.2004

Hospodářská soutěž po vstupu ČR do EU 2004 rigorózní práce Zuzana Slováková Sylva Kolderová 03.01.2005

Právní aspekty zdaňování nadací, nadačních fondů, obecně... 2004 rigorózní práce Zdenka Hudcová 15.11.2004

Trestněprávní ochrana dětí v českém právním řádu 2004 09.06.2006 09:00:00 rigorózní práce Marie Vanduchová David Mošna 15.11.2004

Přestupky a jiné správní delikty v judikatuře... 2004 diplomová práce Petr Opluštil 12.11.2004

Nepřípustné žaloby proti rozhodnutím správních orgánů... 2004 diplomová práce Petr Holcman 12.11.2004

Postavení Židů ve veřejném životě v Protektorátu... 2004 diplomová práce Jindřiška Ziaťková 11.11.2004

Vybrané otázky mezinárodního úpadkového práva v rámci... 2004 diplomová práce Linda Weidenhofferová 11.11.2004

Mezinárodní organizace práce a její dokumenty 2004 diplomová práce Daniel Tichý 11.11.2004

Dekrety prezidenta republiky a česko-německé vztahy 2004 diplomová práce Aleš Perman 11.11.2004

Povinnosti členů představenstva ve srovnání s německým... 2004 diplomová práce Barbora Dubanská 11.11.2004

Zásady, jimiž byla a je ovládána evidence právních vztahů... 2004 diplomová práce Jiří Papula 11.11.2004

Vývoj odpovědnosti členského státu za škodu způsobenou... 2004 diplomová práce Klára Adamcová 11.11.2004

Mimořádné stavy 2004 diplomová práce Hana Hulíková 11.11.2004

Dekrety prezidenta republiky a problém kontinuity právního... 2004 30.03.2006 11:00:00 rigorózní práce Petr Podlaha 04.11.2004

Kupní smlouva v mezinárodním styku - Vídeňská úmluva OSN... 2004 rigorózní práce Monika Pauknerová Rostislav Silný 14.11.2005

Zaměstnávání cizinců a právní úprava podmínek podnikání... 2004 rigorózní práce Margerita Vysokajová Jaroslaw Czernek 04.11.2004

Řízení před Ústavním soudem ČR 2004 rigorózní práce Jiří Hřebejk Marek Zich 04.11.2004

Způsoby zajištění pohledávek v právních vztazích 2004 rigorózní práce Jan Dvořák Petr Jelínek 04.11.2004

Veřejné dražby 2004 rigorózní práce Jiří Mikeš Petr Panýr 04.11.2004

Právní úprava společenství vlastníků jednotek a bytových... 2004 rigorózní práce Josef Salač Dana Jiříčková 04.11.2004

Péče o zaměstnance 2004 diplomová práce Lukáš Fládr 03.11.2004

Komplexní pohled na právní aspekty ochrany spotřebitele 2004 04.05.2006 13:45:00 rigorózní práce Tomáš Hulva 02.11.2004

Euthanasie a trestní právo 2004 rigorózní práce Rudolf Vokoun Vladimír Kouba 01.11.2004

Právní úprava vymáhání pohledávek a postavení dlužníka... 2004 rigorózní práce Jana Zemanová Karel Hulec 25.10.2004

Srovnávací reklama v evropském právu, transpozice evropské... 2004 rigorózní práce Petr Šochman 25.10.2004

Ochranné známky - pojem, druhy, práva majitele 2004 rigorózní práce Jaroslav Oehm Tomáš Vašíček 25.10.2004

Rozhodčí řízení v mezinárodním obchodním styku 2004 rigorózní práce Monika Pauknerová Jiří Janoušek 25.10.2004

Právní úprava nekalé soutěže 2004 rigorózní práce Stanislava Černá Martin Grepl 25.10.2004

Právní následky rozvodu manželství 2004 rigorózní práce Senta Radvanová Pavla Floriánová 25.10.2004

Řízení ve věcech mladistvých 2004 rigorózní práce Jiří Jelínek Hana Tučková 25.10.2004

Kriminologické a trestněprávní aspekty domácího násilí 2004 rigorózní práce Marie Vanduchová Drahomíra Jindrová 25.10.2004

Imunita a trestní odpovědnost jednotlivce v mezinárodním... 2004 rigorózní práce Stanislava Hýbnerová Adéla Krbcová 25.10.2004

Právní aspekty provozování skládky odpadů 2004 rigorózní práce Lubomír Dvořák 25.10.2004

Právní úprava zdravotního pojištění a zdravotní péče a... 2004 rigorózní práce Jana Zemanová Petr Honěk 25.10.2004

Řízení o udělení patentu na léky a léčivé přípravky. 2004 dizertační práce Vladimír Pítra Vítězslav Pantlík 04.06.2004

Ochrana příjemce úvěrových a leasingových služeb podle... 2004 rigorózní práce Michal Tomášek Martin Kofroň 29.09.2004

Umísťování a provádění staveb pro bydlení 2004 rigorózní práce Josef Staša Markéta Zavadilová 29.09.2004

Ochrana základních práv zaměstnanců v judikatuře Evropského... 2004 rigorózní práce Věra Štangová Lukáš Prchlík 29.09.2004

Vzájemné uznávání povolení k poskytování investičních služeb... 2004 rigorózní práce Michal Tomášek Jana Jeglová 29.09.2004

Problematika nedokonalé subjektivity v obchodním právu. 2004 dizertační práce Zdeněk Přibyl Robert Pelikán 23.09.2004

Právní postavení českých zemí v období 1866 - 1914 (1918) a... 2004 rigorózní práce Vladimír Kindl Jan Zenkl 21.09.2004

Trestné činy proti Československé republice 1918 - 1945 2004 rigorózní práce Jan Kuklík Karolina Zelenková 21.09.2004

Právo finančných derivátov 2004 rigorózní práce Petr Kotáb Blanka Gáborová 21.09.2004

Dějiny notářství v českých zemích 2004 rigorózní práce Karolina Adamová Lucie Foukalová 21.09.2004

Presumpce neviny 2004 rigorózní práce Rudolf Vokoun Jiří Drobeček 21.09.2004

Výjimky ze zákazu kartelových dohod před a po novele... 2004 03.05.2006 13:00:00 rigorózní práce Jindřiška Munková Štěpán Svoboda 21.09.2004

Věcná břemena 2004 rigorózní práce Zdeněk Drtina 21.09.2004

Aktuální pojetí základních zásad trestního řízení 2004 rigorózní práce Rudolf Vokoun Kamila Davidová 21.09.2004

Právní problematika daní z nabytí a převodu majetku 2004 rigorózní práce Miloš Borovička Zbyněk Zacha 20.09.2004

Právní povinnosti státních orgánů vůči ohroženým dětem 2004 rigorózní práce Helena Víznerová 20.09.2004

Podílové spoluvlastnictví 2004 rigorózní práce Pavlína Sabevová 20.09.2004

Vlastnictví bytu a nebytových prostor 2004 rigorózní práce Jiří Payer 20.09.2004

Subsidiarita - princip subsidiarity v právu EU 2004 rigorózní práce Jiří Krátký 20.09.2004

Skončení pracovního poměru 2004 rigorózní práce Milada Benešová 20.09.2004

Licenční smlouva jakožto právní titul užití autorského díla 2004 rigorózní práce Irena Holcová Jan Rudolf (narozen v Plzni) práce zadána 16.09.2004, promoce za doktora práv Univerzity Karlovy v Praze dne 15.2.2005 na slavnostní promoci v pražském Karolinu se začátkem promoce od 13.30 hod.

Problematika právní úpravy zaměstnanosti v ČR po roce 1989 2004 rigorózní práce Petr Malec 15.09.2004

Český vodní zákon ve světle právní úpravy vodní politiky... 2004 rigorózní práce Petra Beranová 15.09.2004

Rozhodčí řízení v mezinárodním obchodním styku 2004 rigorózní práce Zdeněk Kučera Petr Dobiáš 10.09.2004

Způsoby zániku nájmu bytu a jejich řešení v právní teorii a... 2004 rigorózní práce Josef Salač Miroslava Sixtová 10.09.2004

Společný nájem bytu z pohledu právní teorie a soudní praxe 2004 rigorózní práce Josef Salač Libor Zhříval 10.09.2004

Náhradní rodinná péče ,2004 rigorózní práce Senta Radvanová Lenka Bartáková 10.09.2004

Ochrana práv z průmyslového vlastnictví v mezinárodním... 2004 rigorózní práce Květoslav Růžička Jan Hák 10.09.2004

Imunita členů zákonodárného sboru, historie a současnost 2004 rigorózní práce Zdeněk Jičínský Kristýna Kabelová 02.09.2004

Proč užívání konopných drog podléhá přílišné trestní represi 2004 rigorózní práce Rudolf Vokoun Jan Polanecký 01.09.2004

Společné jmění manželů 2004 rigorózní práce Josef Salač Marek Luhan 01.09.2004

Soukromá obžaloba v trestním řízení 2004 rigorózní práce Jan Musil Tomáš Holčapek 01.09.2004

Mimokonkurzní řešení úpadku. 2004 dizertační práce František Zoulík Ludovít Pavela 02.04.2004

Odvolání v českém a polském trestním procesu 2004 rigorózní práce Jiří Jelínek Katarzyna Jadwiga Krzysztyniak 20.04.2004

Vztahy ústavních soudů ČR a SR k Evropskému soudnímu dvoru. 2004 dizertační práce Michal Tomášek Martina Jánošíková 26.03.2004

Ochrana mořské biodiverzity v mezinárodním právu. 2004 dizertační práce Milan Damohorský Karolina Žákovská 24.03.2004

Apelace a kasace v českém trestním řízení. 2004 dizertační práce Jiří Jelínek Vladimír Vočka 24.03.2004

Územní plánování jako nástroj trvale udržitelného rozvoje. 2004 dizertační práce Milan Damohorský Veronika Vlčková 24.03.2004

Evropské trestní právo 2004 dizertační práce Jiří Jelínek Taťána Vávrová 24.03.2004

Změny soutěžního práva EU a řešení jejich vlivu v ČR. 2004 dizertační práce Jindřiška Munková Ondřej Trubač 24.03.2004

Poškozený v trestním řízení a jeho ochrana. 2004 dizertační práce Jiří Jelínek Tomáš Švec 24.03.2004

Institut extradice v současném mezinárodním právu. 2004 dizertační práce Stanislava Hýbnerová Zuzana Weisová 24.03.2004

Fúze akciových společností a jejich dopad na ochranu... 2004 dizertační práce Stanislava Černá Petr Syrovátko 24.03.2004

Odpovědnost za vadu u smluv o dílo. 2004 dizertační práce Jiří Švestka Jakub Svoboda 24.03.2004

Vybrané otázky mezinárodního civilního procesního práva. 2004 dizertační práce Monika Pauknerová Marta Zavadilová 24.03.2004

Vliv hospodářské politiky na právní řád České republiky v... 2004 dizertační práce Petr Pithart Tomáš Říčka 24.03.2004

Kupní smlouva a smlouva o dílo v mezinárodním pohledu. 2004 dizertační práce Monika Pauknerová Alena Rozkošná 24.03.2004

Dozorčí rada kapitálových obchodních společností. 2004 dizertační práce Stanislava Černá Ivan Rada 24.03.2004

Veřejná správa v nacistickém Německu. 2004 dizertační práce Radim Seltenreich Stanislav Pšenička 24.03.2004

Právo na spravedlivý trestní proces. 2004 dizertační práce Jan Musil Václav Průcha 24.03.2004

Posudek znalce v obchodních věcech včetně mezinárodního... 2004 dizertační práce Květoslav Růžička Bohumil Poláček 24.03.2004

Přemístění sídla obchodních společností ve srovnávacím... 2004 dizertační práce Monika Pauknerová Lukáš Poddaný 24.03.2004

Kolizní úprava obchodních společností. 2004 dizertační práce Monika Pauknerová Josef Pivoňka 24.03.2004

Dědění ze závěti. 2004 dizertační práce Jan Dvořák Tomáš Pirk 24.03.2004

Pojetí a problémy aplikace smluvní pokuty v obchodních... 2004 dizertační práce Stanislav Plíva Daniel Patěk 24.03.2004

Teorie systému a sociologie práva. 2004 dizertační práce Ivan Mucha Pavel Novotný 24.03.2004

Právní prostředky regulace kapitálového trhu. 2004 dizertační práce Milan Bakeš Martin Draslar 24.03.2004

Trestní odpovědnost a ukládání sankcí mladistvým. 2004 dizertační práce Jiří Jelínek Alena Němcová 19.03.2004

Problematika insolvence s mezinárodním prvkem. 2004 dizertační práce Květoslav Růžička Zdeněk Mikuláš 19.03.2004

Pronikání mezinárodního práva do rozhodovací činnosti... 2004 dizertační práce Pavel Šturma Petr Mikeš 19.03.2004

Právní úprava ekonomických nástrojů ochrany životního... 2004 dizertační práce Jaroslav Drobník Vojtěch Máca 19.03.2004

Skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. 2004 dizertační práce Petr Tröster Jakub Lichnovský 19.03.2004

Společné jmění manželů. 2004 dizertační práce Jiří Švestka Dorota Líbalová 19.03.2004

Soudní ochrana průmyslového vlastnictví. 2004 dizertační práce Jan Kříž Petr Kupka 19.03.2004

Ústavněprávní komparace ochrany lidských práv ve Spojeném... 2004 dizertační práce Václav Pavlíček Miluše Kindlová 18.03.2004

Dohody narušující hospodářskou soutěž. 2004 dizertační práce Stanislava Černá Jiří Kindl 18.03.2004

Právní režim ochrany rostlinstva. 2004 dizertační práce Jaroslav Drobník Eva Kášová 18.03.2004

Vlastnické právo k movitým věcem v českém a německém právu. 2004 dizertační práce Monika Pauknerová Vladimír Jašek 18.03.2004

Zrušení manželství za života manželů v právu českém a... 2004 dizertační práce Michaela Zuklínová Miloš Holub 18.03.2004

Průmyslová práva ve vztahu k evropskému soutěžnímu právu. 2004 dizertační práce Luboš Tichý Helena Hailichová 18.03.2004

Zásada legality a oportunity v českém trestním řízení. 2004 dizertační práce Jiří Jelínek Petra Gřivnová 18.03.2004

Ústava pro Evropu-prameny úpravy a proces vzniku. 2004 dizertační práce Věra Jirásková Jiří Feichtinger 18.03.2004

Civitas romana.Význam a zánik právní instituce. 2004 dizertační práce Valentin Urfus David Falada 18.03.2004

Práva pacientů v evropském právu a české zdravotnictví. 2004 dizertační práce Michal Tomášek Ondřej Dostál 18.03.2004

Důsledky rozvoje informačních technologií na ochranu... 2004 dizertační práce Jan Kříž Petr Dobeš 18.03.2004

Právní účinky rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. 2004 dizertační práce Pavel Šturma Anna Červeňáková 18.03.2004

Standard lidských práv v Evropě-srovnání Evropské úmluvy a... 2004 dizertační práce Pavel Šturma Dagmar Černá 18.03.2004

Uznání a výkon soudních rozhodnutí v Evropské unii. 2004 09.06.2006 10:00:00 dizertační práce Monika Pauknerová Jan Brodec 18.03.2004

Ochrana před diskriminací v oblasti hospodářských a... 2004 dizertační práce Stanislava Hýbnerová Pavla Boučková 18.03.2004

Regulatorní aspekty institutu asset managementu 2004 rigorózní práce Milan Bakeš Matěj Vácha 15.03.2004

Aktuální otázky zástavního práva v teorii a praxi 2004 rigorózní práce Jan Dvořák Tomáš Troup 01.03.2004

Právní aspekty veřejné podpory v České republice a... 2004 rigorózní práce Petr Novotný Radim Neubauer 27.01.2004

Ochrana svědka a otázky související 2004 diplomová práce Tomáš Janata 19.01.2004

Vývoj sociálního pojištění v ČSR 1918-1938 2004 diplomová práce David Korba 05.01.2003

Postavení migrujících osob z hlediska pracovního práva a... 2003 dizertační práce Margerita Vysokajová Jan Páv 13.02.2006

Zástupci zaměstnanců u zaměstnavatelů 2003 dizertační práce Petr Tröster Bořivoj Šubrt 13.02.2006

Právní úprava akciové společnosti ve vztazích s mezinárodním... 2003 dizertační práce Monika Pauknerová Lucie Bányaiová 13.02.2006

Záruky realizace sociáních práv u zdravotně postižených osob 2003 dizertační práce Margerita Vysokajová Lucie Víšková 23.11.2005

Procesní prostředky ochrany životního prostředí 2003 dizertační práce Jaroslav Drobník Tereza Tichá 22.11.2005

Výpověď pracovního poměru z organizačních důvodů 2003 dizertační práce Miroslav Bělina Martin Štefko 22.11.2005

Zvláštní druhy pracovního poměru 2003 dizertační práce Petr Tröster Eva Svobodová 22.11.2005

Dobré mravy v soukromých právních vztazích 2003 dizertační práce Jan Dvořák Pavel Rubeš 22.11.2005

Zájmy a subjektivní právo 2003 dizertační práce Michaela Zuklínová Zdeněk Pulkrábek 22.11.2005

Právní aspekty sekuritizace v České republice 2003 dizertační práce Stanislava Černá Petr Plavec 22.11.2005

Základní práva podnikatele podle Charty základních práv EU 2003 dizertační práce Pavel Svoboda Martin Peckl 22.11.2005

Diskriminace v pracovním právu České republiky 2003 dizertační práce Margerita Vysokajová Radim Pastrňák 22.11.2005

Vyrovnání podle zákona o konkursu a vyrovnání 2003 15.06.2006 09:30:00 dizertační práce František Zoulík Libor Morávek 22.11.2005

Ústavní soudnictví v německy mluvících zemích a jeho vztah k... 2003 dizertační práce Věra Jirásková Petr Mlsna 22.11.2005

Příspěvek Mezinárodního tribunálu pro bývalou Jugoslavii k... 2003 dizertační práce Pavel Šturma Václav Mlnářík 22.11.2005

Proces uzavírání smluv v soukromém právu 2003 dizertační práce Jan Dvořák Daniel Mališ 22.11.2005

Odvolání v českém trestním právu procesním 2003 dizertační práce Jiří Jelínek Petr Langer 22.11.2005

Trest obecně prospěšných prací 2003 dizertační práce Oto Novotný Pavel Kuděla 22.11.2005

Směnečné řízení 2003 dizertační práce Alena Macková Štěpán Kratěna 22.11.2005

Postavení a činnost centrálních bank ve vybraných zemích 2003 dizertační práce Milan Bakeš Jan Kotous 22.11.2005

Pojetí směnky ve Velké Britániii 2003 dizertační práce Zdeněk Přibyl Jiří Kokeš 22.11.2005

Soukromoprávní rámec distančních smluv uzavíraných... 2003 dizertační práce Jiří Švestka Petr Kočí 22.11.2005

Vztah ústavního práva na území ČR a mezinárodního práva 2003 dizertační práce Václav Pavlíček Jan Kněžínek 22.11.2005

Správní žaloba 2003 dizertační práce Alena Winterová Jana Janderová 21.11.2005

Mezinárodní právní pomoc v trestních věcech 2003 dizertační práce Vendulka Hubáčková 21.11.2005

Evropskoprávní aspekty paralelních dovozů 2003 dizertační práce Alena Hošková 21.11.2005

Soukromá žaloba v trestním řízení 2003 dizertační práce Tomáš Gřivna 21.11.2005

Zásada non refoulement v mezinárodním právu a její aplikace... 2003 dizertační práce Lucia Fulmeková 21.11.2005

Instituty správního práva se zaměřením na ochranu životního... 2003 dizertační práce Filip Dienstbier 21.11.2005

Prodej a nájem podniku 2003 dizertační práce Stanislav Plíva Michal Wija 01.11.2005

Právní principy a jejich použití v procesu aplikace práva 2003 dizertační práce Aleš Gerloch Jan Tryzna 01.11.2005

Vybrané aspekty služebního poměru státních zaměstnanců 2003 dizertační práce Margerita Vysokajová Luděk Trykar 01.11.2005

Financování výstavby a akvizice nemovitostí 2003 dizertační práce Jiří Mikeš Ivan Telecký 01.11.2005

Dobrá víra v občanském právu 2003 dizertační práce Jiří Mikeš Petr Tégl 01.11.2005

Odklon v českém trestním řízení 2003 dizertační práce Jiří Jelínek Filip Ščerba 01.11.2005

Evropská ochrana náboženské svobody 2003 dizertační práce Stanislava Hýbnerová Daniel Spratek 01.11.2005

Ochrana základních práv v Evropské unii 2003 dizertační práce Pavel Svoboda Josef Schwarz 01.11.2005

Mezinárodně právní úprava uprchlictví v kontextu... 2003 dizertační práce Stanislava Hýbnerová Munira Sanginova 31.10.2005

Vliv ekonomických myšlení při analýze působení práva 2003 dizertační práce Aleš Gerloch Pavel Říha 31.10.2005

Finanční a právní aspekty organizačních složek státu 2003 dizertační práce Hana Marková Radim Boháč 31.10.2005

Účastensví v trestním právu 2003 dizertační práce Jiří Jelínek Jiří Říha 31.10.2005

Státní dozor Komise pro cenné papíry 2003 dizertační práce Milan Bakeš Martin Pros 31.10.2005

Předsmluvní odpovědnost v občanském právu z pohledu... 2003 dizertační práce Luboš Tichý Jiří Hrádek 29.03.2005

Právní dimenze rozpočtových vztahů mezi ČR a EU. 2003 dizertační práce Hana Marková Martina Matejová 29.03.2005

Srovnání protižidovské legislativy v Protektorátu Čechy a... 2003 rigorózní práce Ladislav Soukup Barbora Potůčková 18.03.2005

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2003 diplomová práce Jana Moravcová 03.11.2004

Zaměnitelnost komunitárních ochranných známek v judikatuře... 2003 diplomová práce Michaela Vondráková 02.11.2004

Srovnání právního postavení sezdaných a nesezdaných... 2003 diplomová práce Luděk Bohucký 01.11.2004

Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí 2003 diplomová práce Eva Skálová 27.10.2004

Advokacie v Liberci v letech 1848-1939 2003 diplomová práce Denisa Kalfeřtová 27.10.2004

Rozhodování soudu o společném jmění manželů (hmotněprávní... 2003 diplomová práce Roman Čonka 27.10.2004

Vybrané otázky spojené s odpovědností za škodu... 2003 diplomová práce Daniel Tyraj 27.10.2004

Bytová politika - aktuální otázky bydlení v České republice 2003 diplomová práce Jiří Urbánek 27.10.2004

Díla audiovizuální 2003 diplomová práce Jan Bičiště 26.10.2004

Historickoprávní zdroje novodobé sociální politiky 2003 diplomová práce Dagmar Pasevová 25.10.2004

Nutná obrana 2003 diplomová práce Benedikt Vangeli 21.10.2004

Právní úprava manželství a rodiny v ČSR (1918-1945) 2003 diplomová práce Petra Nováková 21.10.2004

Regulace investičního bankovnictví v České republice 2003 diplomová práce Daniel Melichar 21.10.2004

Emisní operace s cennými papíry 2003 diplomová práce Barbora Hřivnáčová 21.10.2004

Koncepce vysokoškolského právního vzdělání 2003 diplomová práce Magda Salyková 15.10.2004

Poškozený v trestním řízení a jeho ochrana 2003 diplomová práce Alena Blumensteinová 15.10.2004

Kriminologické aspekty násilné kriminality 2003 diplomová práce Eva Krsková 13.10.2004

Česká národní banka, právní postavení a činnost 2003 diplomová práce Jiří Kocík 11.10.2004

Státoprávní postavení Podkarpatské Rusi v Československé... 2003 diplomová práce Tetyana Sikorska 11.10.2004

Statut Mezinárodního trestního soudu-otázky jurisdikce 2003 diplomová práce Jan Šindelář 08.10.2004

Zákaz diskriminace v mezinárodním právu ochrany lidských... 2003 diplomová práce Aleš Uchytil 07.10.2004

Softwarové pirátství v České republice 2003 diplomová práce Marika Trýznová 06.10.2004

Autorské právo v digitálním prostředí 2003 diplomová práce Jakub Fröhlich 06.10.2004

Vliv britské empirické tradice na utilitaristickou etiku... 2003 diplomová práce Adam Doležal 05.10.2004

Římské právo v sochařství a ikonografii 2003 diplomová práce Kateřina Vítová 05.10.2004

Rodičovský příspěvek 2003 diplomová práce Eva Králíčková 05.10.2004

Vlastnictví bytů 2003 diplomová práce Radim Vítek 04.10.2004

Přezkoumávání správních rozhodnutí v oblasti průmyslového... 2003 diplomová práce Jan Rath 04.10.2004

Trest smrti 2003 diplomová práce Jana Pavlasová 04.10.2004

Pracovní doba, její délka a rozvržení 2003 diplomová práce Jana Němcová 04.10.2004

Právní úprava rozvodu (srovnávací studie - česká... 2003 diplomová práce Miroslav Mrázek 04.10.2004

Podílové spoluvlastnictví 2003 diplomová práce Jaroslava Hejzlarová 04.10.2004

Dluhopisy 2003 diplomová práce Michal Tomica 04.10.2004

Obchodní rejstřík, jeho význam a právní úprava 2003 diplomová práce Ondřej Špulka 04.10.2004

Vztah státu a církve v Československu v letech 1945-1948 2003 diplomová práce Josef Marcel 04.10.2004

Zástavní právo (vybrané otázky) 2003 diplomová práce Lukáš Zahrádka 01.10.2004

Ochrana cti, důstojnosti a soukromí v občanském právu 2003 diplomová práce Nina Veškrnová 01.10.2004

Koordinace systémů sociálního zabezpečení v EU 2003 diplomová práce Lenka Vavřínová 01.10.2004

Ochrana osobnosti ve zpravodajství podle občanského práva 2003 diplomová práce Jakub Vaněk 01.10.2004

Pomoc obětem trestných činů 2003 diplomová práce Miroslava Tučková 01.10.2004

Dědění ze závěti 2003 diplomová práce Martin Trojan 01.10.2004

Právní postavení Židů v Protektorátu Čechy a Morava 2003 diplomová práce Kateřina Tresová 01.10.2004

Nájem nebytových prostor 2003 diplomová práce Jan Tomášek 01.10.2004

Volný pohyb sportovců v Evropské unii 2003 diplomová práce Jan Tomaier 01.10.2004

Ochrana osobnosti v občanském právu se zvláštním zřetelem... 2003 diplomová práce Petr Šuhaj 01.10.2004

Právní následky rozvodu manželství v oblasti majetkové 2003 diplomová práce Martina Šubrtová 01.10.2004

Zdaňování příjmů společníků obchodních společností 2003 diplomová práce Irena Škodová 01.10.2004

Odvolání v civilním procesu 2003 diplomová práce Zdeněk Stránský 01.10.2004

Srovnání náležitostí pracovních smluv v České republice... 2003 diplomová práce Soňa Rydlová 01.10.2004

Odvolání 2003 diplomová práce Jana Rybová 01.10.2004

Ekonomické nástroje v souvislosti s implementací Kjótského... 2003 diplomová práce Michal Pončík 01.10.2004

Soukromoprávní omezení vlastnického práva se zvláštním... 2003 diplomová práce Veronika Pokorná 01.10.2004

Nabývání vlastnictví 2003 diplomová práce Jan Pitrák 01.10.2004

Žaloba 2003 diplomová práce Danka Pešková 01.10.2004

Římské "vojenské" právo v období republiky v dílech římských... 2003 diplomová práce Vladimír Pavlis 01.10.2004

Elektronický podpis 2003 diplomová práce Markéta Nováková 01.10.2004

Zvláštní pracovní podmínky žen 2003 diplomová práce Zuzana Navrátilová 01.10.2004

Řešení sporů z mezinárodních investic 2003 diplomová práce Radek Musílek 01.10.2004

Způsob a význam zjišťování majetku v řízení o dědictví 2003 diplomová práce Adéla Matějková 01.10.2004

Odpovědnost dopravce v mezinárodní přepravě zboží (silniční,... 2003 diplomová práce David Mašek 01.10.2004

Výkon vlastnického práva a jeho omezení 2003 diplomová práce Eva Marečková 01.10.2004

Společné jmění manželů 2003 diplomová práce Jiří Lehečka 01.10.2004

Patentoví zástupci 2003 diplomová práce Tereza Langnerová 01.10.2004

Zvláštní povinnosti zaměstnanců ve státní správě 2003 diplomová práce Lucie Koštová 01.10.2004

Výpověď z pracovního poměru 2003 diplomová práce Pavla Kočárová 01.10.2004

Ekonomické aspekty fungování justice 2003 diplomová práce Ondřej Knot 01.10.2004

Rozvod a jeho právní důsledky 2003 diplomová práce Petra Holznerová 01.10.2004

Určování otcovství 2003 diplomová práce Luboš Holík 01.10.2004

Audiovizuální dílo 2003 diplomová práce Markéta Holcová 01.10.2004

Právní úprava ochrany menšin na základě čl. 27 Mezinárodního... 2003 diplomová práce Ladislav Hireš 01.10.2004

Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody 2003 diplomová práce Štěpán Hebron 01.10.2004

Sociálně-právní ochrana dítěte v teorii a praxi 2003 diplomová práce Martin Hadaš 01.10.2004

Spoluautorství a spoluvlastnictví (podobnosti a odlišnosti) 2003 diplomová práce Michaela Fleknová 01.10.2004

Známkové právo a problematika paralelních dovozů v českém... 2003 diplomová práce Jan Dziama 01.10.2004

Vznik nájmu bytu 2003 diplomová práce Jan Čvančara 01.10.2004

Správa konkursní podstaty 2003 diplomová práce Gabriela Chvalová 01.10.2004

Právní následky rozvodu manželství v oblasti majetkové 2003 diplomová práce Jan Chmelík 01.10.2004

Konanie na rozkaz ako liberačná a polahčujúca okolnosť pred... 2003 rigorózní práce Pavel Šturma Ján Malovec 29.07.2004

Úkoly České národní banky ve světle evropské integrace ve... 2003 08.06.2006 10:30:00 rigorózní práce Marie Karfíková Denisa Jindřichová 27.07.2004

Subsidiarita - princip subsidiarity v právu EU 2003 rigorózní práce Jiří Krátký 22.07.2004

Společný nájem bytu z pohledu právní teorie a soudní praxe 2003 rigorózní práce Libor Zhříval 19.07.2004

Způsoby zániku nájmu bytu a jejich řešenív právní teorii a... 2003 rigorózní práce Miroslava Sixtová 19.07.2004

Právne postavenie cudzincov a občanov EU 2003 rigorózní práce Pavel Šturma Martina Čiháková 19.07.2004

Zadávání veřejných zakázek 2003 26.04.2006 08:30:00 rigorózní práce Stanislav Plíva Jarmila Páslerová 19.07.2004

Zakázané prostředky a způsoby vedení ozbrojených konfliktů 2003 rigorózní práce Jan Ondřej Petra Hyťhová 19.07.2004

Právní vztahy související s používáním a fungováním debetní... 2003 rigorózní práce Hana Červená 19.07.2004

Věřitelé s nárokem na oddělené uspokojení 2003 rigorózní práce František Zoulík Karel Miča 13.10.2005

Právo na život a trest smrti 2003 21.04.2006 09:00:00 rigorózní práce Radovan Suchánek Petr Žižka 19.07.2004

Skončení pracovního poměru 2003 rigorózní práce Milada Benešová 19.07.2004

Aktuální problémy trestního postihu mladistvých 2003 rigorózní práce Kristýna Machová 19.07.2004

Právní povinnosti státních orgánů vůči ohroženým dětem 2003 rigorózní práce Helena Víznerová 19.07.2004

Stavební spoření a jeho místo v soukromém právu 2003 13.06.2006 13:00:00 rigorózní práce Senta Radvanová Josef Hovořák 19.07.2004

Problémy právní úpravy zvyšování a prohlubování kvalifikace... 2003 rigorózní práce Margerita Vysokajová Šárka Procházková 19.07.2004

Podílové spoluvlastnictví 2003 rigorózní práce Pavlína Sabevová 19.07.2004

Dobré jméno v právu známkovém 2003 13.05.2006 09:00:00 rigorózní práce Zdeněk Pelc 19.07.2004

Vlastnictví bytu a nebytových prostor 2003 rigorózní práce Jiří Payer 19.07.2004

Nájemní právo k bytu 2003 rigorózní práce Jan Dvořák Lubomír Miškovský 19.07.2004

Právní úprava veřejných dražeb a její nedostatky 2003 rigorózní práce Jiří Mikeš Eva Zajíčková 25.03.2005

Některé aspekty harmonizačního procesu daně z přidané... 2003 08.06.2006 11:00:00 rigorózní práce Marie Karfíková Tereza Nekovářová 12.07.2004

Harmonizace pracovního práva s právem EU 2003 diplomová práce Eva Kirschnerová 08.07.2004

Diskriminace žen v oblasti odměňování 2003 diplomová práce Barbara Havelková 08.07.2004

Společné jmění manželů a jeho modifikace 2003 rigorózní práce Josef Salač Lukáš Klee 08.07.2004

Srovnání ústavního vývoje v České a Slovenské republice po... 2003 rigorózní práce Jana Rácová 08.07.2004

Trest smrti 2003 diplomová práce Martin Fott 08.07.2004

Právní aspekty zadlužení obcí v České republice 2003 rigorózní práce Milan Fritz 08.07.2004

Právní úprava partnerství veřejného a soukromého sektoru 2003 rigorózní práce Jan Krofta 08.07.2004

Žaloba na obnovu řízení a pro zmatečnost 2003 rigorózní práce Alena Winterová Jakub Kavalír 08.07.2004

Ciceronovy řeči v procesech o násilí 2003 rigorózní práce Veronika Pösslová 08.07.2004

Vztahy obecných soudů a ústavního soudu v právním řádu ČR 2003 rigorózní práce Tomáš Urban 08.07.2004

Stát a církve v Československu v letech 1948 až 1956 2003 diplomová práce Vít Svoboda 01.07.2004

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních... 2003 diplomová práce Lukáš Matějíček 01.07.2004

Odraz římského náboženství v právu 2003 diplomová práce Jaroslava Homolková 01.07.2004

Sociální politika Evropské unie a její priority 2003 diplomová práce Soňa Hóborová 01.07.2004

Právní úprava podnikání cizinců v České republice 2003 diplomová práce Bagrat Verdiyan 30.06.2004

Internet a autorské právo - peer to peer sítě 2003 diplomová práce Martin Sup 30.06.2004

Účastenství ve správním řízení ve světle judikatury... 2003 diplomová práce Petr Soukup 30.06.2004

Odůvodnění civilních soucních rozhodnutí. 2003 dizertační práce František Zoulík Kamil Podhola 28.06.2004

Metodika vyšetřování trestných činů spáchaných mládeží 2003 diplomová práce Simona Záveská 28.06.2004

Kriminalistická balistika 2003 diplomová práce Jiří Vlach 28.06.2004

Strukturální fondy v ČR 2003 diplomová práce Michael Mizera 28.06.2004

Vývoj právní úpravy jazykové problematiky na českém území... 2003 diplomová práce Ladislav Šouša 25.06.2004

Obecní majetek v Čechách 1848 - 1918 2003 diplomová práce Jiří Šouša 25.06.2004

Odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem 2003 diplomová práce Martina Petřeková 25.06.2004

Právo na stávku a na výluku 2003 diplomová práce Radek Jambor 25.06.2004

Cikáni-Romové v právních předpisech ČSR 2003 diplomová práce Daniel Rajchrt 25.06.2004

Vývoj ústavy republiky Tádžikistán 2003 diplomová práce Fariz Shahidi 25.06.2004

Československo-polské právní vztahy v období meziválečném 2003 rigorózní práce Jan Kuklík Daniel Karzel 25.06.2004

Správa Římské říše v období raného císařsdtví v dílech... 2003 rigorózní práce Veronika Horová 25.06.2004

Majetkové poměry manželů a jejich vliv na vypořádání... 2003 rigorózní práce Senta Radvanová Kamila Holubová 25.06.2004

Právní úprava posuzování vlivů na životní prostředí 2003 diplomová práce Lucie Klocová 23.06.2004

Financování veřejného zdravotního pojištění ve vztahu... 2003 diplomová práce Monika Jamborová 23.06.2004

Evropské strukturální fondy 2003 diplomová práce Ondřej Vondráček 23.06.2004

Odpovědnost státu za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím 2003 diplomová práce Jan Trkan 23.06.2004

Krajské zřízení v České republice 2003 diplomová práce Eva Přibylová 23.06.2004

Politické stranictví v relaci k volebním systémům 2003 diplomová práce David Vybíral 22.06.2004

Odpovědnost dpravce v mezinárodní silniční dopravě 2003 diplomová práce Jana Stejskalová 17.06.2004

Vybrané otázky institucionálního rozhodčího řízení 2003 diplomová práce Martina Píchová 17.06.2004

Zájmové skupiny a lobbing v institucionální ekonomii 2003 diplomová práce Bedřich Čížek 17.06.2004

Sociální zákonodárství 1. republiky 2003 diplomová práce Simona Tösérová 16.06.2004

Právo na život a trest smrti 2003 diplomová práce Pavel Pajer 16.06.2004

Metodika vyšetřování silničních dopravních nehod 2003 diplomová práce Renata Vaníková 15.06.2004

Metodika vyšetřování vražd 2003 diplomová práce Eva Špůrková 15.06.2004

Kriminalistická balistika 2003 diplomová práce Jan Šafařík 15.06.2004

Kriminalistické zkoumání ručního písma 2003 diplomová práce Radka Mazurková 15.06.2004

Kriminalistické zkoumání ručního písma 2003 diplomová práce Anežka Paříková 15.06.2004

Metodika vyšetřování krádeží (vybrané problémy) 2003 diplomová práce Václav Hanousek 15.06.2004

Autorské právo a Internet 2003 diplomová práce Michal Nulíček 15.06.2004

Autorskoprávní vztahy v procesu výroby a exploatace... 2003 diplomová práce Tereza Danielisová 15.06.2004

Právní úprava veřejných podpor v České republice... 2003 diplomová práce Jan Škripko 15.06.2004

Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních... 2003 rigorózní práce Vladislava Poradová 11.06.2004

Vyčerpání práv duševního vlastnictví v EU 2003 diplomová práce Dominika Svozilová 10.06.2004

Vydávací praxe České republiky s ohledem na Evropský zatykač 2003 rigorózní práce Michael Radovan Palaty 09.06.2004

Způsoby skončení pracovního poměru 2003 diplomová práce Robert Solich 08.06.2004

Způsoby skončení pracovního poměru 2003 diplomová práce Tomáš Pavlíček 08.06.2004

Vertikální kartely v evropském právu 2003 diplomová práce Jitka Václavíčková 08.06.2004

Právní a sociální regulace alkoholismu 2003 diplomová práce Monika Radová 04.06.2004

Přehled zvláštních režimů ochrany u jednotlivých druhů... 2003 diplomová práce Viktor Klíma 03.06.2004

Kolektivní investování a jeho právní úprava v ČR 2003 diplomová práce Dušan Hebort 03.06.2004

Odpovědnost zaměstnavatele za škody na zdraví 2003 rigorózní práce Tomáš Mikulka 03.06.2004

Smlouva o prodeji podniku 2003 rigorózní práce David Michal 03.06.2004

Kolektivní správa práv autorských a práv souvisejících s... 2003 rigorózní práce Tomáš Louda 03.06.2004

Nepodmíněný trest odnětí svobody 2003 diplomová práce Pavel Všetečka 01.06.2004

Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek 2003 diplomová práce Lubomír Kučera 01.06.2004

Soukromá obžaloba v trestním řízení 2003 diplomová práce Tomáš Holčapek 01.06.2004

Problémy institutu vazby 2003 diplomová práce Eva Cigánková 01.06.2004

Problematika trestu odnětí svobody na doživotí 2003 diplomová práce Tomáš Chleboun 01.06.2004

Správce konkursní podstaty 2003 diplomová práce Miloslav Zwiefelhofer 31.05.2004

Zvláštní pracovní podmínky žen 2003 diplomová práce Klára Tvarůžková 31.05.2004

Účinnost trestního řízení a úprava přípravného řízení 2003 diplomová práce Jitka Potužníková 31.05.2004

Probační a mediační služba v trestním řízení 2003 diplomová práce Radim Duda 31.05.2004

Veřejnoprávní regulace reklamy a ochrana dětí 2003 diplomová práce Hana Vavřincová 31.05.2004

Alternativy trestu odnětí svobody 2003 diplomová práce František Valeš 31.05.2004

Spolky a spolkové právo na našem území po roce 1863 2003 rigorózní práce Karolina Adamová Jan Rouček 31.05.2004

Systém trestů v trestním právu Finska a České republiky... 2003 diplomová práce Lucie Škvorová 31.05.2004

Správní řízení ve věcech stavebních 2003 diplomová práce Jakub Schejbal 31.05.2004

Advokát a klient 2003 diplomová práce Alexandr Wojnar 31.05.2004

Odvolání v civilním procesu 2003 diplomová práce Jáchym Vaněček 31.05.2004

Ústavní stížnost a civilní soudní řízení 2003 diplomová práce Markéta Štáfková 31.05.2004

Rozhodčí řízení 2003 diplomová práce Tereza Naučová 31.05.2004

Odvolání v civilním procesu 2003 diplomová práce Zuzana Limbergová 31.05.2004

Obecné soudy a Ústavní soud 2003 diplomová práce Jana Ignatoková 31.05.2004

Zásada rovných příležitostí mužů a žen v českém... 2003 diplomová práce Zuzana Pláničková 31.05.2004

Právní úprava zaměstnanosti a zabezpečení v nezaměstnanosti... 2003 diplomová práce Petr Malec 31.05.2004

Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovských... 2003 diplomová práce Ivana Spoustová 29.05.2004

Vývoj pracovního práva 1945-1965 2003 diplomová práce Ivana Weberová 28.05.2004

Válečné zločiny podle Statutu Mezinárodního trestního soudu 2003 diplomová práce Dana Škeříková 28.05.2004

Vybrané personální činnosti a jejich právní zabezpečení... 2003 diplomová práce Jana Syrovátková 28.05.2004

Mezinárodní právo a moderní zbraně, zbraně hromadného ničení... 2003 diplomová práce Martin Ráž 28.05.2004

Zvláštní pracovní podmínky žen 2003 diplomová práce Iva Pospíšilová 28.05.2004

Pracovní doba, její délka a rozvržení 2003 diplomová práce Vladimír Pírko 28.05.2004

Zvláštní pracovní podmínky těhotných žen a matek 2003 diplomová práce Zdeňka Pelnářová 28.05.2004

Sociální zabezpečení žen v těhotenství a mateřství 2003 diplomová práce Taťána Novotná 28.05.2004

Systémy sociálního zabezpečení ve Švédsku a v České... 2003 diplomová práce Petra Madarová 28.05.2004

Členství 2003 diplomová práce Vladislava Lišková 28.05.2004

Trest smrti 2003 diplomová práce Luboš Horák 28.05.2004

Komoditní burzy v ČR 2003 diplomová práce Lucie Hampejsová 28.05.2004

Institut imunity z hlediska současné úpravy mezinárodního... 2003 diplomová práce Zuzana Ferenčíková 28.05.2004

Diskriminace a zneužívání výkonu práv a povinností... 2003 diplomová práce Eva Doložílková 28.05.2004

Etické aspekty řízení podniku se zaměřením na etické kodexy 2003 diplomová práce Martin Čížek 28.05.2004

Pracovní podmínky těhotných žen a matek 2003 diplomová práce Petra Bílková 28.05.2004

Reformní snahy v antickém Římě (proměny římských... 2003 diplomová práce Jan Vohnout 27.05.2004

Odpovědnost za škodu způsobenou zdroji zvýšeného nebezpečí 2003 diplomová práce Lukáš Vacek 27.05.2004

Způsoby určování cen nemovitostí 2003 diplomová práce Jan Soukup 27.05.2004

Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovských... 2003 diplomová práce Alžběta Schirlová 27.05.2004

Ochrana osobnosti fyzické osoby v občanském právu 2003 diplomová práce Josef Petr 27.05.2004

Vznik věcného břemene ze zákona rozhodnutím soudu nebo... 2003 diplomová práce Jiří Ondrůšek 27.05.2004

Práva dětí v působnosti orgánů sociálněprávní ochrany dětí 2003 diplomová práce Veronika Kovaříková 27.05.2004

Politická a sociální práva v čs. ústavách 2003 diplomová práce Ivan Karfík 27.05.2004

Právní úprava veřejných dražeb a její nedostatky 2003 diplomová práce Eva Zajíčková 27.05.2004

Cena nemovitosti a způsoby jejího zjišťování 2003 diplomová práce Pavla Hýblová 27.05.2004

Rozpor s dobrými mravy v občanském právu 2003 diplomová práce Jiří Hermann 27.05.2004

Peněžité zadostiučinění jako právní prostředek ochrany... 2003 diplomová práce Pavel Freibert 27.05.2004

Smluvní zajištění projektového financování 2003 diplomová práce Barbora Balaštíková 27.05.2004

Postavení profesní samosprávy v ČR se zvláštním zaměřením... 2003 diplomová práce Martin Hančl 27.05.2004

Hlavní líčení v České a Slovenské republice 2003 rigorózní práce Pavol Antoš 27.05.2004

Uplatňování zásad rovného zacházení a zákazu diskriminace... 2003 rigorózní práce Blanka Kudrová 27.05.2004

Správní řízení ve věcech ukončení pobytu cizince na území ČR 2003 diplomová práce Vladimír Doležal 26.05.2004

Soudní organizace a trestní řízení v ČSR po roce 1948 2003 diplomová práce Barbora Haberová 26.05.2004

Vývoj československé prokuratury 2003 diplomová práce Eva Truhlářová 26.05.2004

Implementace norem komunitárního práva v právním řádu... 2003 diplomová práce Gabriela Veisová 25.05.2004

Daň z přidané hodnoty ve srovnání s právní úpravou ve... 2003 diplomová práce Olga Vaněčková 25.05.2004

Daňové a poplatkové povinnosti spojené s vlastnictvím psů... 2003 diplomová práce Eva Slováčková 25.05.2004

Internet a autorské právo s ohledem na vývoj v oblasti... 2003 diplomová práce Václav Schovánek 25.05.2004

Kolektivní správa práv autorských 2003 diplomová práce Tomáš Panáček 25.05.2004

Právní prostředky potírání výrobkového pirátství 2003 diplomová práce Matěj Duben 25.05.2004

Právní aspekty financování politických stran 2003 diplomová práce Tomáš Bureš 25.05.2004

Práva výrobců zvukového a zvukově obrazového záznamu 2003 diplomová práce David Böhm 25.05.2004

Řízení před Ústavním soudem ČR 2003 diplomová práce Marek Zich 25.05.2004

Problematika referenda v České republice po zániku ČSFR 2003 diplomová práce Petr Pelikán 25.05.2004

Ochranné známky, jejich účinky a užívání 2003 diplomová práce Martin Janoušek 25.05.2004

Postavení prezidenta republiky a jeho vztah k moci výkonné 2003 diplomová práce Jan Fuchs 25.05.2004

Právní problematika daní z nabytí a převodu majetku 2003 diplomová práce Zbyněk Zacha 24.05.2004

Stavební spořitelny jako specializované banky 2003 diplomová práce Kateřina Novotná 24.05.2004

Daň z přidané hodnoty s ohledem na harmonizaci s právem... 2003 diplomová práce Tereza Nekovářová 24.05.2004

Stavby a stavební pozemky z pohledu daně z nemovitosti 2003 diplomová práce Alena Králová 24.05.2004

Právní úprava vyměřování daně a její odraz v judikatuře 2003 diplomová práce Radek Dvořák 24.05.2004

Odpovědnost za výrobek v právu České republiky 2003 diplomová práce Martin Drvoštěp 24.05.2004

Burza cenných papírů 2003 diplomová práce Roman Bubeníček 24.05.2004

Zneužití dominantního postavení v právu ES 2003 diplomová práce Terézia Gergeľová 24.05.2004

Trestní právo v rámci evropské integrace 2003 rigorózní práce Taťána Vávrová 24.05.2004

Právní ochrana manželství 2003 diplomová práce Martina Otáhalová 21.05.2004

Předpoklady rozvodu manželství 2003 diplomová práce Tomáš Lehovec 21.05.2004

Právní postavení rodiče dítěte při jeho osvojení 2003 diplomová práce Veronika Hasíková 21.05.2004

Pěstounská péče v soukromém a veřejném právu 2003 diplomová práce Karolina Gritzerová 21.05.2004

Dozor Komise pro cenné papíry nad obchodováním s cennými... 2003 diplomová práce Lenka Malurová 20.05.2004

Porovnání právní úpravy rozvodu v českém a německém právu 2003 diplomová práce Tereza Volfová 20.05.2004

Práva společníků ve společnosti s ručením omezeným 2003 diplomová práce Markéta Tvrdá 20.05.2004

Zánik nájmu bytu 2003 diplomová práce Jiří Šmrha 20.05.2004

Směnky - právní povaha a druhy 2003 diplomová práce Jan Macháček 20.05.2004

Práva a povinnosti akcionára akciovej spoločnosti 2003 rigorózní práce Vladimír Novák 20.05.2004

Evropský zatýkací rozkaz 2003 rigorózní práce Rudolf Vokoun Tome Frankič 20.05.2004

Centrální banka, její postavení a činnost 2003 diplomová práce Jakub Krč 20.05.2004

Věcná práva a způsoby jejich nabývání 2003 diplomová práce Lukáš Šíma 20.05.2004

Rozvod manželství a jeho právní důsledky 2003 diplomová práce Ladislav Ocelák 20.05.2004

Vývoj bytového družstevnictví od vzniku samostatného... 2003 diplomová práce Iva Dvořáčková 20.05.2004

Nájem nebytových prostor 2003 diplomová práce Hana Kukrálová 20.05.2004

Státní zřízení a právo za protektorátu 2003 rigorózní práce Jan Kuklík Jaroslav Švamberk 19.05.2004

Problematika obalů v České republice, Švédském království... 2003 diplomová práce Štěpán Holub 19.05.2004

Bezdůvodné obohacení 2003 diplomová práce Jiří Zoubek 18.05.2004

Smrt jako právní událost (se zvláštním zřetelem... 2003 diplomová práce Hana Jelínková 18.05.2004

Vyživovací povinnost v rodinném právu 2003 rigorózní práce Jan Vodička 18.05.2004

Právní ochrana dítěte v soukromém a veřejném právu 2003 rigorózní práce Petra Svobodová 18.05.2004

Ústavní vývoj v Čechách v první polovině 17. století 2003 diplomová práce Milan Svoboda 17.05.2004

Obchodní veřejná soutěž 2003 diplomová práce Alice Přikrylová 17.05.2004

Právní úprava a problémy při nakládání s odpady 2003 diplomová práce Petr Novotný 17.05.2004

Právní režim Národního parku České Švýcarsko 2003 diplomová práce Radka Holatová 17.05.2004

Právní postavení rodičů při osvojení 2003 diplomová práce Kamila Zinčenková 14.05.2004

Zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností 2003 diplomová práce Michal Pavlíček 14.05.2004

Právní předpoklady osvojení 2003 diplomová práce Kateřina Meisnerová 14.05.2004

Předběžná opatření v občanském soudním řízení 2003 diplomová práce Lenka Chamradová 01.10.2004

Zvláštní pracovní podmínky těhotných žen a matek 2003 diplomová práce Lucie Bukvicová 01.10.2004

Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí 2003 diplomová práce Marek Beneš 01.10.2004

Právní postavení České televize 2003 diplomová práce Lukáš Beldík 01.10.2004

Ekonomické a právní aspekty restrukturalizace energetických... 2003 diplomová práce Miroslav Zajíček 01.10.2004

Obecně závazné vyhlášky obcí a krajů 2003 diplomová práce Štěpán Kern 29.09.2004

Obrana proti nepřátelským nabídkám převzetí 2003 diplomová práce Václav Filip 24.09.2004

Primární emise akcií v českém právním řádu 2003 diplomová práce Marek Demo 24.09.2004

Trestněprávní ochrana a odpovědnost veřejných činitelů 2003 diplomová práce Hana Ulbrichová 24.09.2004

Narovnání v trestním řízení 2003 diplomová práce Petr Šťastný 24.09.2004

Sporné otázky neposkytnutí pomoci v judikatuře českých soudů 2003 diplomová práce Hynek Rybák 24.09.2004

Pojem a právní důsledky překročení mezí nutné obrany... 2003 diplomová práce Ondřej Kmoch 24.09.2004

Pojem a právní důsledky překročení mezí nutné obrany... 2003 diplomová práce Dita Fryčová 24.09.2004

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným 2003 diplomová práce Martin Černý 24.09.2004

Evropský standard mezinárodní ochrany práv žen 2003 diplomová práce Marie Strachotová 24.09.2004

Ústavní vývoj na území Svaté říše římské v 17. století 2003 diplomová práce Jan Vandas 23.09.2004

Právní úprava nakládání s komunálním odpadem 2003 diplomová práce Alice Štěpánová 23.09.2004

Právní odpovědnost za škodu na životním prostředí... 2003 diplomová práce Lukáš Roztočil 23.09.2004

Ústavní otázky společné zahraniční a bezpečnostní politiky... 2003 diplomová práce Markéta Kalistová 23.09.2004

Právní úprava ochrany zemědělských a lesních pozemků 2003 diplomová práce Radka Hofmanová 23.09.2004

Zdaňování příjmů fyzických osob ze soukromého podnikání 2003 diplomová práce Tereza Folprechtová 23.09.2004

Právní základy absolutismu ve Francii 2003 diplomová práce Zuzana Fišerová 23.09.2004

Právní úprava ochrany ozónové vrstvy Země 2003 diplomová práce David Černý 23.09.2004

Zpeněžení nemovité zástavy při výkonu rozhodnutí, v řízení... 2003 diplomová práce Karel Somol 23.09.2004

Odpovědnost za škodu způsobenou vadným (nebezpečným)... 2003 diplomová práce Jana Pekařová 23.09.2004

Incidenční žaloby (žaloby podle zákona o konkurzu a... 2003 diplomová práce Petr Michal 22.09.2004

Právní aspekty zřízení Mezinárodního trestního soudu 2003 diplomová práce Petra Mašková 22.09.2004

Administrativně-právní problematika v Suetoniových... 2003 diplomová práce Barbora Mařatková 22.09.2004

Osobnostní práva autorská a jejich vývoj po dobu trvání... 2003 diplomová práce Věra Horáčková 22.09.2004

Doménová jména ve vztahu k právům na označení 2003 diplomová práce Jaroslav Tajbr 21.09.2004

Softwarové pirátství 2003 diplomová práce Michal Matějka 21.09.2004

Autorskoprávní ochrana počítačových programů 2003 diplomová práce Jana Halbrštátová 21.09.2004

Smluvní právo autorské se zaměřením na licenční ujednání... 2003 diplomová práce Zuzana Boháčiková 21.09.2004

Kriminalistická balistika 2003 diplomová práce Eva Chlebíková 21.09.2004

Zřízení, pravomoc a působení apelačního soudu v době... 2003 diplomová práce Ladislav Král 21.09.2004

Úprava některých distribučních systémů v komunitárním právu... 2003 diplomová práce Ondřej Majer 20.09.2004

Občanská práva v Československu v letech 1945 - 1989 /teorie... 2003 diplomová práce Martin Janák 20.09.2004

Vydržení vlastnického práva k nemovitosti a oprávnění... 2003 diplomová práce Martin Hrdlík 20.09.2004

Kolektivní investování a jeho právní úprava v ČR 2003 diplomová práce Dušan Hebort 17.09.2004

Srovnání právní úpravy zaměstnanosti ve Spolkové republice... 2003 diplomová práce Jan Montag 17.09.2004

Řádné a mimořádné soudy nacistické justice v českých zemích 2003 diplomová práce Daniel Hájek 17.09.2004

Societas Europea - vývoj a přínos 2003 diplomová práce Jan Chlumský 16.09.2004

Reformní snahy v antickém Řecku a Římě 2003 diplomová práce Michal Dvořák 16.09.2004

Zákazy diskriminace daňových poplatníků podle evropského a... 2003 rigorózní práce Marie Karfíková Miroslav Pokorný 16.09.2004

Okamžité zrušení pracovního poměru 2003 diplomová práce Petra Bielinová 15.09.2004

Druhy pracovněprávních vztahů 2003 diplomová práce Kristýna Beránková 15.09.2004

Autorskoprávní ochrana počítačových programů 2003 diplomová práce Petr Anton 15.09.2004

Ochrana průmyslového vlastnictví a mezinárodní právo 2003 diplomová práce Romana Kaletová 14.09.2004

Právní úprava zdaňování nemovitostí a jejich převodů 2003 diplomová práce Ladislav Tranta 13.09.2004

Daňová exekuce 2003 diplomová práce Milan Chmelík 13.09.2004

Mezinárodní kupní smlouva ve srovnávacím pohledu 2003 diplomová práce Kateřina Hallmann 09.09.2004

Česká národní banka, právní postavení, činnost a funkce 2003 diplomová práce Petr Pavelec 07.09.2004

Bankovnictví a jeho úkoly v souvislosti se vstupem České... 2003 diplomová práce Petra Koubová 07.09.2004

Princip laického státu a záruky svobody náboženského vyznání... 2003 diplomová práce Jana Hájková 07.09.2004

Aktuální problémy trestního postihu mladistvých 2003 rigorózní práce Marie Vanduchová Kristýna Machová 02.09.2004

Pravomoci Komise podle nařízení č. 1/2003 EC 2003 diplomová práce Ondřej Rob 30.08.2004

Právní následky rozvodu v oblasti majetkové 2003 diplomová práce Miluše Svobodová 13.05.2004

Právní subjektivita dítěte, ochrana jeho práv v právu... 2003 diplomová práce Eva Pfefferová 13.05.2004

Problematika biologického a právního rodičovství 2003 diplomová práce Ondřej Frinta 13.05.2004

Hmotněprávní a procesněprávní účinky prohlášení konkurzu 2003 rigorózní práce František Zoulík Jaroslav Svoboda 13.05.2004

Úprava výživného v českém právním řádu 2003 04.04.2006 16:00:00 rigorózní práce Josef Salač Pavel Veber 13.05.2004

Právní postavení jednatele 2003 rigorózní práce Marie Zahradníčková Martin Zavázal 13.05.2004

Odpovědnost dopravce v mezinárodní přepravě zboží... 2003 diplomová práce Petr Tulis 11.05.2004

Právní úprava podnikání na území ČR 2003 diplomová práce Zuzana Štefánková 11.05.2004

Komparace evropského, českého a německého kartelového práva 2003 diplomová práce Štěpán Svoboda 11.05.2004

Institucionální rozhodčí řízení v zahraničí 2003 diplomová práce Marek Pokorný 11.05.2004

Vliv kontinentálního a angloamerického právního systému na... 2003 diplomová práce Daniela Kozáková 11.05.2004

Zneužití dominantního postavení 2003 diplomová práce Jan Čapek 11.05.2004

Mezinárodní právo soukromé ve srovnávacím pohledu se... 2003 diplomová práce Anna Chalova 11.05.2004

Zásada ne bis in idem v judikatuře soudů 2003 diplomová práce Jan Synek 11.05.2004

Zásada ne bis in idem v judikatuře soudů 2003 diplomová práce Jan Sklenář 11.05.2004

Presumce neviny 2003 diplomová práce Lukáš Rothanzl 11.05.2004

Lékař, pacient a trestní právo 2003 diplomová práce Irena Janáková 11.05.2004

Aktuální problematika nájmu bytu 2003 rigorózní práce Josef Salač Jitka Bludská 11.05.2004

Postavení a využití podnikového řízení ochrany životního... 2003 rigorózní práce Václav Mezřický Jiří Zicha 10.05.2004

Trestný čin podvodu, pojistného podvodu a úvěrového podvodu 2003 rigorózní práce Jiří Jelínek Libor Němec 10.05.2004

Zásady mezinárodní koordinace sociálního zabezpečení a... 2003 rigorózní práce Věra Štangová Gabriela Pikorová 25.03.2005

Postavení oběti v českém trestním právu hmotném a procesním 2003 rigorózní práce Marie Vanduchová Helena Frankičová 09.09.2004

Návrhy změn Ústavy České republiky, které v praxi umožní... 2003 rigorózní práce Radovan Suchánek David Lorenc 10.05.2004

Nezaopatřenost dítěte v sociálním zabezpečení 2003 rigorózní práce Jana Zemanová Martina Suková 10.05.2004

Výpověď z pracovního poměru z důvodu organizačních změn 2003 rigorózní práce Jan Pichrt Ivana Vrbová 10.05.2004

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku 2003 04.04.2006 14:30:00 rigorózní práce Jiří Švestka Petr Šťovíček 10.05.2004

Veřejné zakázky a jejich zadávání v České republice 2003 rigorózní práce Stanislav Plíva Michal Krenk 10.05.2004

Zřízení, pravomoc a působení apelačního soudu v Praze... 2003 rigorózní práce Karolina Adamová Stanislav Pešek 10.05.2004

Hospodářská soutěž: ekonomické a právní vymezení konkurence... 2003 diplomová práce Jan Chudoba 07.05.2004

Daně a poplatky z provozu silničních motorových vozidel 2003 rigorózní práce Miloš Borovička Pavel Pešek 05.05.2004

Imunita členů zákonodárného sboru, historie a současnost 2003 diplomová práce Kristýna Kabelová 05.05.2004

Vztah manželského světského práva k právu církevnímu na... 2003 diplomová práce Tomáš Tuza 04.05.2004

Zákonodárná moc v ČR (vztahy orgánů ČR při tvorbě zákonů) 2003 diplomová práce Kateřina Rubášová 03.05.2004

Státní občanství podle platného právního řádu ČR 2003 diplomová práce Dagmar Miková 03.05.2004

Ústava Albánské republiky z r. 1998 2003 diplomová práce Altin Kutra 03.05.2004

Srovnání svobody projevu ve vztahu k veřejnému životu... 2003 diplomová práce Petr Konůpka 03.05.2004

Dekrety prezidenta republiky - místo v československých... 2003 diplomová práce Lukáš Franc 03.05.2004

Ombudsman 2003 diplomová práce Marek Dolejš 03.05.2004

Okamžité zrušení pracovního poměru 2003 diplomová práce Michal Dejmek 30.04.2004

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu 2003 diplomová práce Lada Jouzová 30.04.2004

Metodika vyšetřování vražd (vybrané problémy) 2003 diplomová práce Jan Vaněk 27.04.2004

Zaměstnanecké dílo, dílo na objednávku, kolektivní dílo 2003 diplomová práce Roman Loučka 27.04.2004

Legislativní funkce vlády a její význam pro proces... 2003 diplomová práce Miroslava Lazarová 27.04.2004

Taktické metody překonávání lživé výpovědi 2003 diplomová práce Ivo Hudeček 27.04.2004

Sociální dimenze vyživovací povinnosti rodičů k dětem zletilým z hlediska rodinného práva 2003 rigorózní práce Alena Macková Henryk Lahola (narozen v Bratislavě) práce zadána 26.04.2004, obhajoba rigorózní práce a rigorózní zkouška dne 7.12.2004, rigorózní zkouška promoce za doktora práv Univerzity Karlovy v Praze dne 15.2.2005 na slavnostní promoci v pražském Karolinu se začátkem promoce od 13.30 hod.

Právní problematika přímých daní důchodového typu 2003 diplomová práce Jan Faltejsek 26.04.2004

Ochranná známka Společenství 2003 diplomová práce Pavlína Hojecká 23.04.2004

Postavení nezávislé centrální banky podle evropského... 2003 diplomová práce Lukáš Chaloupka 22.04.2004

Evropská bezpečnostní a obranná politika 2003 diplomová práce Jiří Jirsa 22.04.2004

Fúze kapitálových společností 2003 rigorózní práce Stanislava Černá Petr Suchý 22.04.2004

Odpovědnost zaměstnance za škodu podle zákoníku práce... ,2003 rigorózní práce Miroslav Bělina Kateřina Janstová 22.04.2004

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 2003 rigorózní práce Margerita Vysokajová Zdeněk Černohouz 22.04.2004

Ochrana majetkových práv nezletilého 2003 rigorózní práce Senta Radvanová Martin Svoboda 22.04.2004

Právní úprava ochrany zvířat proti týrání 2003 rigorózní práce Milan Damohorský Jana Spurná 22.04.2004

Vlastnictví bytů a katastr nemovitostí 2003 rigorózní práce Jaroslav Oehm Soňa Táborská 22.04.2004

Likvidace akciové společnosti 2003 rigorózní práce Stanislav Plíva Ladislav Štorek 22.04.2004

Trestná činnost s extremistickým podtextem 2003 rigorózní práce Rudolf Vokoun Vít Berka 31.08.2004

Ústavní zřízení islámských zemí 2003 rigorózní práce Věra Jirásková Jiří Feichtinger 22.04.2004

Kolizní normy v evropském právu společností ve světle... 2003 rigorózní práce Jan Dědič Petr Čech 23.04.2004

Autorská práva majetková a procesní předpoklady uplatnění... 2003 rigorózní práce Jan Veselý 22.04.2004

Hrdelní soud města Říčan v 16. - 18. století 2003 rigorózní práce Vladimír Stejskal 22.04.2004

Filmové právo za Protektorátu Čechy a Morava 2003 rigorózní práce Vladimír Kindl Petra Procházková 21.04.2004

Prezidentské volby v USA 2003 rigorózní práce Věra Jirásková Marek Antoš 21.04.2004

Státní symboly jako projevy státnosti 2003 rigorózní práce Václav Pavlíček Josef Sedláček 21.04.2004

Majetková práva autorská 2003 rigorózní práce Petra Žikovská Daniel Gája 21.04.2004

Zástavní právo v českém právním řádu 2003 rigorózní práce Jiří Švestka Tomáš Lebeda 20.04.2004

Odvolání v trestním řízení 2003 rigorózní práce Jiří Jelínek Irena Dvořáková 12.05.2004

Burza cenných papírů 2003 rigorózní práce Stanislava Černá David Kuboň 07.04.2004

Veřejné zdravotní pojištění 2003 diplomová práce Michal Trkan 19.04.2004

Druhy pracovněprávních vztahů 2003 diplomová práce Marek Šrámek 15.04.2004

Překážky v práci na straně zaměstnance 2003 diplomová práce Luboš Patočka 15.04.2004

Právní ochrana software 2003 diplomová práce Michal Bielecki 13.04.2004

Přestupkové řízení 2003 diplomová práce Ludmila Puršlová 06.04.2004

Sociální politika Evropské unie a její priority 2003 diplomová práce Ivana Berníková 06.04.2004

Daň z příjmů fyzických a právnických osob v České... 2003 diplomová práce Jelena Gončarova 05.04.2004

Pojišťovnictví - právní úprava ve srovnání s právem... 2003 rigorózní práce Marie Karfíková Petr Voříšek 31.03.2004

Daňové zatížení subjektů v České republice a ve Spolkové... 2003 rigorózní práce Marie Karfíková Pavel Maršálek 31.03.2004

Kolektivní správa autorských práv a práv souvisejících s... 2003 rigorózní práce Irena Holcová Radka Jeriová 01.04.2004

Uznání a výkon cizích soudních rozhodnutí 2003 02.05.2006 14:30:00 rigorózní práce Monika Pauknerová Ladislav Zvolský 31.03.2004

Akciová společnost založená jediným akcionářem 2003 rigorózní práce Stanislava Černá Vladimír Vedral 31.03.2004

Rovnost stran v trestním řízení 2003 rigorózní práce Iveta Janů 31.03.2004

Nařízení rady č. 1/2003 a souběžná aplikace pravidel... 2003 rigorózní práce Tomáš Dufek 31.03.2004

Právní povaha zásahu do lidského těla v mezinárodním... 2003 rigorózní práce Rudolf Vokoun Ondřej Dostál 01.04.2004

Zajišťovací převod práva jako zajišťovací prostředek 2003 04.04.2006 12:00:00 rigorózní práce Jan Dvořák Jana Drastíková 31.03.2004

Pojistné smlouvy v právní úpravě a praxi - principy, úvahy... 2003 rigorózní práce Jan Dvořák Jiří Holas 30.03.2004

Dovolání 2003 diplomová práce Ondřej Sekvard 25.03.2004

Právní úprava daňové a poplatkové povinnosti spojené... 2003 diplomová práce Michal Nedělka 23.03.2004

Imunita a trestní odpovědnost jednotlivce v mezinárodním... 2003 diplomová práce Adéla Krbcová 23.03.2004

Transplantační medicína s ohledem na novou právní úpravu... 2003 rigorózní práce Rudolf Vokoun Klara Beverly 20.04.2004

Důsledky porušování předpisů o dokazování 2003 rigorózní práce Magdalena Bartošová 22.03.2004

Nájemní bydlení manželů 2003 rigorózní práce Michaela Zuklínová Marie Prokopová 19.03.2004

Koncentrace civilního soudního řízení 2003 rigorózní práce Alena Macková Anna Jirotková 19.03.2004

Způsoby skončení pracovního poměru a jejich uplatnění v... 2003 rigorózní práce Petr Hůrka Pavel Štrbík 19.03.2004

Autorskoprávní problematika volně šiřitelných počítačových... 2003 rigorózní práce Irena Holcová Josef Aujezdský 19.03.2004

Efektivita soudní ochrany a opravná řízení v civilním... 2003 rigorózní práce Alena Macková Jiří Ostrýt 19.03.2004

Změna zákonné dědické posloupnosti 2003 rigorózní práce Jiří Mikeš Miloslav Peterka 17.03.2004

Okamžité zrušení pracovního poměru 2003 diplomová práce Vojtěch Pavel Traurig 17.03.2004

Správa obcí a její dekoncentrace v územně členěných městech 2003 rigorózní práce Vladimír Mikule Jiří Exner 11.03.2004

Právní úprava mezinárodní letecké přepravy 2003 rigorózní práce Zdeněk Kučera Jakub Disman 16.03.2004

Nedovolené obmedzovanie hospodárskej súťaže podla článku... 2003 rigorózní práce Filip Krajčovič 15.03.2004

Vydání bezdůvodného obohacení 2003 diplomová práce Štěpán Peichl 15.03.2004

Srovnání pojmu nezávislosti centrální banky v evropském a... 2003 rigorózní práce Michal Tomášek Jan Jírovec 11.03.2004

Penitenciární a postpenitenciární zacházení 2003 rigorózní práce Marie Vanduchová Tereza Muchová 11.03.2004

Mezinárodněprávní ochrana dítěte v dokumentech OSN 2003 rigorózní práce Gabriela Kvíčalová 10.03.2004

Řízení před evropskými soudy se zvláštním zřetelem k řízení... 2003 rigorózní práce Luboš Tichý Michael Makovec 10.03.2004

Výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí 2003 rigorózní práce Jiří Mikeš Martina Zralá 04.03.2004

Způsoby ukončení pracovního poměru 2003 diplomová práce Miloslava Boháčová 04.03.2004

Právo na zákonného soudce 2003 rigorózní práce František Zoulík David Falta 04.03.2004

Společné jmění manželů 2003 rigorózní práce Jan Dvořák Alena Uhlířová 04.03.2004

Ochrana investic a řešení investičních sporů 2003 rigorózní práce Monika Pauknerová Lukáš Polák 02.03.2004

Řešení sporů v mezinárodním obchodním styku 2003 rigorózní práce Monika Pauknerová Nina Culková 01.03.2004

Svoboda projevu podle článku 10 Evropské úmluvy o lidských... 2003 rigorózní práce Eva Danová 01.03.2004

Srovnání principů a institutů občanského soudního a... 2003 rigorózní práce Alena Winterová Veronika Nedbalová 01.03.2004

Předpoklady nabytí dědictví 2003 rigorózní práce Jan Dvořák Marta Večeřová 01.03.2004

Evropský justiční prostor s přihlédnutím k problematice... 2003 rigorózní práce Jiří Zemánek Martin Gajda 01.03.2004

Uznání a výkon cizích soudních rozhodnutí v civilních věcech 2003 rigorózní práce Monika Pauknerová Alena Tomková 01.03.2004

Trestněprávní aspekty držení tzv. měkkých drog 2003 rigorózní práce Rudolf Vokoun Vladimír Hackl 01.03.2004

Autorskoprávní ochrana databází 2003 rigorózní práce Alena Dvořáková 01.03.2004

Zdaňování příjmu fyzických osob ze zaměstnaneckého poměru 2003 rigorózní práce Miloš Borovička Kateřina Sirotková 01.03.2004

Vývojové změny institutu nutná obrana a krajní nouze 2003 rigorózní práce Rudolf Vokoun Margareta Šrámková 01.03.2004

Hlavní líčení 2003 rigorózní práce Jiří Jelínek Vlasta Svatá 01.03.2004

Právní regulace činnosti obchodníka s cennými papíry 2003 rigorózní práce Petr Kotáb Eva Bobková 01.03.2004

Právní úprava na ochranu zvláště chráněných území 2003 rigorózní práce Milan Damohorský Jan Tichý 01.03.2004

Právní úprava zdaňování příjmů v ČR ve srovnání s právní... 2003 rigorózní práce Marie Karfíková Michaela Šubrtová 01.03.2004

Právní úprava zdaňování převodů nemovitostí ve srovnání... 2003 rigorózní práce Marie Karfíková Zdeňka Tesařová 01.03.2004

Obecní samospráva v Čechách 1918 - 1938 2003 rigorózní práce Ladislav Soukup Petra Roubíková 07.04.2004

Problematika trestní odpovědnosti právnických osob 2003 rigorózní práce Jiří Jelínek Ivana Rabinská 01.03.2004

Právní problematika poskytovatele finančního leasingu 2003 rigorózní práce Stanislav Plíva David Pavlů 01.03.2004

Článek 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních... 2003 rigorózní práce Stanislava Hýbnerová Eva Petrová 01.03.2004

Bankovní záruka v českém právním řádu 2003 rigorózní práce Stanislav Plíva Jiří Obršlík 29.03.2004

Specifika předběžných opatření v akciovém právu 2003 rigorózní práce Jan Dědič Martin Uzsák 28.04.2004

Vyčerpání práv k duševnímu vlastnictví v právu EU 2003 rigorózní práce Pavel Svoboda Alice Veverková 01.03.2004

Odpovědnost zaměstnance za škodu 2003 rigorózní práce Miroslav Bělina Jan Fifka 24.02.2004

Stát versus Společenství a princip loajality 2003 diplomová práce Jaroslav Šuchman 26.02.2004

Jméno a příjmení ve světle statusových práv 2003 rigorózní práce Senta Radvanová Lenka Piskačová 25.02.2004

Zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností 2003 diplomová práce Dana Jílková 24.02.2004

Koncepce důchodového pojištění a česká důchodová... 2003 diplomová práce Štěpán Patočka 24.02.2004

Trest smrti 2003 diplomová práce Jan Pileček 24.02.2004

Římské právo v době archaické (do vydání Zákona dvanácti... 2003 diplomová práce Dana Kadlecová 24.02.2004

Počítačový program jako objekt práva 2003 rigorózní práce Irena Holcová Jiří Buryan 20.02.2004

Pracovní podmínky - skutečnosti významné pro charakter... 2003 rigorózní práce Věra Štangová Jan Fendrych 20.02.2004

Stavební spoření 2003 diplomová práce Olga Nemravová 20.02.2004

Veřejné zdravotní pojištění 2003 diplomová práce Libor Šuráň 12.02.2004

E-commerce a ochrana spotřebitele 2003 diplomová práce Helena Hrubešová 09.02.2004

Ekonomické a právní aspekty maloobchodního podnikání... 2003 diplomová práce Václav Honzl 05.02.2004

Autorskoprávní problematika audiovizuálních děl 2003 diplomová práce Kateřina Kolnerová 22.02.2005

Srovnání protižidovské legislativy v Protektorátu Čechy a... 2003 diplomová práce Barbora Potůčková 03.02.2004

Obecné soudy a Ústavní soud České republiky 2003 diplomová práce Jana Smlsalová 03.02.2004

Nová soudní organizace dle zák. č. 319/1948 Sb. a její další... 2003 diplomová práce Ludmila Parobková 03.02.2004

Nejvyšší soud a jeho role v civilním procesu 2003 diplomová práce Radek Šnajdr 02.02.2004

Společné jmění manželů a ochrana manžela a třetích osob 2003 bakalářská práce Tomáš Vodný 30.01.2004

Ochrana manžela ve společném jmění manželů 2003 diplomová práce Jakub Vavřík 30.01.2004

Nájem bytu - judikatura a teorie v českém právu 2003 diplomová práce Tomáš Nevečeřal 30.01.2004

Podílové spoluvlastnictví 2003 diplomová práce Marek Jirman 30.01.2004

Vydání bezdůvodného obohacení 2003 diplomová práce Tomáš Hanák 30.01.2004

Harmonizace českého pracovního práva s právem Evropské unie 2003 diplomová práce Jan Urbanec 29.01.2004

Charakter československého trestního řízení... 2003 diplomová práce Radka Mašková 29.01.2004

Nezávislost centrální banky a její právní zajištění 2003 diplomová práce Jiří Urban 29.01.2004

Problematika účasti cizího subjektu na právnické osobě... 2003 diplomová práce Elena Trefilova 29.01.2004

Rozdělení akciové společnosti 2003 diplomová práce Květoslava Šmatová 29.01.2004

Kontrola koncentrací v evropském právu (Vztah evropského... 2003 diplomová práce Lucie Josková 29.01.2004

Práva akcionáře 2003 diplomová práce Hynek Rozkovec 29.01.2004

Odvolání 2003 diplomová práce Jan Rambousek 29.01.2004

Práva a povinnosti držitele a vydavatele platebních karet... 2003 diplomová práce Barbora Procházková 29.01.2004

Nabídka převzetí-implementace návrhu Třinácté směrnice... 2003 diplomová práce Stanislav Janoch 29.01.2004

Podnikatelská seskupení 2003 diplomová práce Zdeňka Adámková 29.01.2004

Schvalování silničních vozidel 2003 diplomová práce Jakub Novotný 28.01.2004

Psychologické profilování pachatele 2003 diplomová práce Pavel Vávra 28.01.2004

Nauka o oběti trestného činu 2003 diplomová práce Kateřina Tomanová 28.01.2004

Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání 2003 diplomová práce Jakub Špitálský 28.01.2004

Určení a popření otcovství 2003 diplomová práce Radek Paclík 28.01.2004

Manželství a jiné formy soužití partnerů 2003 diplomová práce Tomáš Oujezký 28.01.2004

Právní úprava zaměstnanosti a zabezpečení... 2003 diplomová práce Jan Martynek 28.01.2004

Česká konfederace jako ústavní základ středoevropského... 2003 diplomová práce Petr Kožíšek 28.01.2004

Právní úprava mírového využití jaderné energie 2003 diplomová práce Jiří Kawalec 28.01.2004

Právní následky rozvodu v oblasti majetkové 2003 diplomová práce Kamila Holubová 28.01.2004

Právní úprava obecné ochrany přírody a krajiny 2003 bakalářská práce Milan Chládek 28.01.2004

Posuzování vlivů na životní prostředí 2003 diplomová práce Lubor Bystřický 28.01.2004

Anonymita a práva dítěte 2003 diplomová práce Věra Šilhánková 28.01.2004

Vývoj a soudobé možnosti přirozenoprávní teorie 2003 diplomová práce Jan Šmíd 27.01.2004

Výhrady k mezinárodním smlouvám 2003 rigorózní práce Dagmar Lantajová 27.01.2004

Právní úprava životního pojištění z pohledu práva ES 2003 rigorózní práce Marie Karfíková Pavla Hejnová 27.01.2004

Padělání a pozměňování peněz (trestněprávní a... 2003 rigorózní práce Jan Musil Taťána Pešková 27.01.2004

Zajišťovací převod práva 2003 rigorózní práce Isabela Pátá 27.01.2004

Pojetí státu v díle Františka Palackého 2003 rigorózní práce Zdeněk Čermák 27.01.2004

Porušování autorského práva se zaměřením na zvukové... 2003 rigorózní práce Vladimír Mirc 27.01.2004

Bytové náhrady 2003 rigorózní práce Josef Salač David Hladík 27.01.2004

Formy pomoci zdravotně postiženým 2003 rigorózní práce Pavel Musil 27.01.2004

Převody vlastnictví k nemovitostem a daňové povinnosti s... 2003 rigorózní práce Miloš Borovička Alena Vobořilová 27.01.2004

Zdaňování převodů a nabytí majetku ve srovnání s právní... 2003 rigorózní práce Marie Karfíková Eva Vaníčková 26.01.2004

Právo národů na sebeurčení na příkladu Kurdů 2003 rigorózní práce Harald Scheu Jan Kučera 20.02.2004

Soudní ochrana základních práv v návrhu ústavní smlouvy EU 2003 rigorózní práce Jiří Zemánek Johana Kalvodová 26.01.2004

Mezinárodní obchodní arbitráže týkající se ochrany investic 2003 diplomová práce Petr Matoušek 22.01.2004

Právní úprava přeměny společnosti s ručením omezeným... 2003 diplomová práce Michal Knitl 22.01.2004

Společenství vlastníků jednotek a bytová družstva 2003 diplomová práce Dana Jiříčková 22.01.2004

Ochrana soukromí a osobních údajů se zaměřením na... 2003 rigorózní práce Stanislava Hýbnerová Helena Svatošová 21.01.2004

Nájemné a s tím související bytová politika 2003 diplomová práce Marek Zelený 20.01.2004

Retroaktivita komunitárních právních předpisů 2003 rigorózní práce Luboš Tichý David Petrlík 15.01.2004

Metodika vyšetřování drogové kriminality s ohledem na... 2003 diplomová práce Petra Širůčková 19.01.2004

Právní aspekty zadlužení obcí v České republice 2003 diplomová práce Milan Fritz 20.01.2004

Trestný čin vraždy - trestněprávní a kriminologické aspekty 2003 diplomová práce Lenka Ježková 19.01.2004

Trestná činnnost extremistů a extremistických skupin 2003 diplomová práce Vít Berka 19.01.2004

Problematika oběti trestného činu v kriminologii 2003 diplomová práce Helena Čapková 19.01.2004

Metodika vyšetřování trestných činů spáchaných mladistvými... 2003 diplomová práce Tereza Bubáková 19.01.2004

Překážky soudního řízení v prvním stupni 2003 rigorózní práce Šárka Hůrková 14.01.2004

Skončení pracovního poměru 2003 rigorózní práce Aleš Postupa 14.01.2004

Postavení a působnost Úřadu pro zastupování státu ve věcech... 2003 rigorózní práce Stanislav Plíva Vladimír Kremlík 15.09.2004

Věřitelé v konkurzním řízení 2003 rigorózní práce Alena Winterová Jitka Medřická 14.01.2004

Pojem trestný čin v návrhu nového trestního zákona... 2003 rigorózní práce Rudolf Vokoun Miloslav Toman 23.04.2004

Zásady trestního práva procesního de lege lata a de lege... 2003 rigorózní práce Vladislav Jirka 14.01.2004

Veřejná správa v českých zemích v letech 1918-1945 2003 diplomová práce Vladislav Šimčík 13.01.2004

Aktuální otázky zdravotnictví ve vztahu k trestnímu právu se... 2003 rigorózní práce Rudolf Vokoun Vlasta Hlaváčková 08.01.2004

Byt jako předmět právních vztahů 2003 rigorózní práce Jan Dvořák Tomáš Kubík 06.01.2004

Právní režim a problémy při nakládání s odpady 2003 diplomová práce Tomáš Kaštil 05.01.2004

Nová soudní organizace dle zák. č.319/1948 Sb. a její... 2003 diplomová práce Jan Miller 05.01.2004

Aplikace komunitárního práva národními soudy členských států... 2003 rigorózní práce Richard Král Zuzana Jirásková 30.03.2004

Katastr nemovitostí ve světle zásad jeho vedení 2003 rigorózní práce Jiří Mikeš Barbora Roubcová (narozená ve Znojmě) práce zadána 02.01.2004, promoce za doktora práv Univerzity Karlovy v Praze dne 15.2.2005 na slavnostní promoci v pražském Karolinu se začátkem promoce od 13.30 hod.

Společnost s ručením omezeným 2003 rigorózní práce Renáta Svobodová 02.01.2004

Metodika vyšetřování vražd (vybrané problémy) 2003 diplomová práce Tomáš Korotvička 23.12.2003

Některé problémy restitucí podle zákona o půdě 2003 rigorózní práce Jaroslav Drobník Karel Koláček 23.12.2003

Veřejnoprávní regulace elektronických komunikací v České... 2003 rigorózní práce Vladimír Mikule Jan Stárek 23.12.2003

Český telekomunikační úřad - jeho postavení a funkce 2003 rigorózní práce Vladimír Mikule Lenka Othmanová 23.12.2003

Sociální zabezpečení ve stáří 2003 rigorózní práce Věra Štangová Markéta Munková 23.12.2003

Státní dozor nad kapitálovým trhem 2003 rigorózní práce Petra Pejchalová 22.12.2003

Společné jmění manželů 2003 rigorózní práce Jan Dvořák Jana Hladíková 22.12.2003

Podnik ohrožený insolvencí - některé jeho aspekty 2003 rigorózní práce Irena Pelikánová Tereza Králová 22.12.2003

Právní úprava automobilismu v českých zemích do roku 1945 2003 rigorózní práce Karolina Adamová Jan Štemberk 25.02.2004

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu zaměstnanci při výkonu... 2003 rigorózní práce Marie Kalenská Martin Švorčík 22.12.2003

Právo na spravedlivý proces dle Úmluvy o ochraně lidských... 2003 rigorózní práce Stanislava Hýbnerová Lukáš Trojan 22.12.2003

Dovolání v civilním řízení 2003 rigorózní práce Alena Winterová Michal Vaňha 22.12.2003

Česká národní banka - právní postavení a činnost 2003 rigorózní práce Milan Bakeš Erika Hronová 26.04.2004

Účast veřejnosti při výkonu státní správy 2003 rigorózní práce Josef Staša Hana Borovičková 22.12.2003

Etické a právní aspekty asistované reprodukce 2003 rigorózní práce Zdeněk Kühn Petr Blažek 22.12.2003

Majetková účast člena v bytovém družstvu 2003 rigorózní práce Jaroslav Oehm Richard Houdek 22.12.2003

Právní aspekty a ochrana autorských děl v prostředí... 2003 rigorózní práce Irena Holcová Jana Jandusová 22.12.2003

Nájem bytu se zvláštním zřetelem na zánik nájmu bytu 2003 rigorózní práce Josef Salač Kamila Blechová 19.12.2003

Regulace komerčních bank a její právní aspekty 2003 rigorózní práce Petr Kotáb Karel Anderle 19.12.2003

Teorie a praxe petičního práva a jejich vývoj na území České... 2003 rigorózní práce Václav Pavlíček Otakar Martinec 19.12.2003

Nevládní organizace v mezinárodním právu 2003 rigorózní práce Lucie Kociánová 19.12.2003

Podílové spoluvlastnictví 2003 rigorózní práce Kamila Steinbachová 19.12.2003

Ekonomická a právní problematika finančního trhu 2003 rigorózní práce Jan Urban 19.12.2003

Pokusy o unifikaci obchodního práva v Československé... 2003 rigorózní práce Petr Mlnařík 19.12.2003

Aproximace českého práva s právem ES 2003 rigorózní práce Markéta Whelanová 19.12.2003

Podnikání zahraničních osob na území České republiky 2003 rigorózní práce Richard Gürlich 19.12.2003

Regulace síťových odvětví - právní a ekonomické aspekty 2003 diplomová práce Dalibor Šalek 19.12.2003

Odpovědnost za vady díla 2003 diplomová práce Hana Chaloupková 19.12.2003

Ochrana základních práv zaměstnanců v judikatuře Evropského... 2003 diplomová práce Lukáš Prchlík 19.12.2003

Aktivní legitimace fyzických a právnických osob k žalobě... 2003 diplomová práce Tomáš Pazourek 18.12.2003

Veřejné dražby 2003 diplomová práce Dalibor Šimeček 17.12.2003

Konzulární styky 2003 diplomová práce Kateřina Hejtmánková 17.12.2003

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku 2003 diplomová práce Petr Šťovíček 17.12.2003

Zástavní právo 2003 rigorózní práce Eva Schumacherová 16.12.2003

Mezinárodní zločin genocidia a genocida podle mezinárodního... 2003 rigorózní práce Ivo Šlosarčík 16.12.2003

Stavba na cizím pozemku 2003 rigorózní práce Jan Dvořák Tereza Patočková 24.03.2004

Ochrana osobnosti v občanském právu 2003 rigorózní práce Roman Švaňhal 16.12.2003

Právní důsledky neprovedení evropských směrnic 2003 rigorózní práce Lenka Leszay 16.12.2003

Základy trestní odpovědnosti mládeže a ukládání sankcí 2003 rigorózní práce Jiří Jelínek Slavomír Koreček 16.12.2003

Soudní organizace 19. století v českých zemích 2003 rigorózní práce Ladislav Soukup Tomáš Uldrich 03.05.2004

Sexuální trestné činy - právní, kriminologické a... 2003 rigorózní práce Josef Zapletal Martina Samková 01.04.2004

Právní úprava členství v družstvu 2003 rigorózní práce Jaroslav Oehm Zuzana Petráčková 25.02.2004

Pojištění v mezinárodní přepravě zboží 2003 rigorózní práce Monika Pauknerová Markéta Pěčková 16.12.2003

Neoprávněné užití autorských děl 2003 diplomová práce Vladimír Nyč 16.12.2003

Rozvod manželství a úprava poměrů nezletilých dětí... 2003 rigorózní práce Senta Radvanová Jana Humečková 16.12.2003

Investiční fondy a společnosti a corporate governance 2003 rigorózní práce Petr Čech Jan Holub 02.09.2004

Mezinárodní terorismus a jeho potlačování z hlediska... 2003 diplomová práce Emil Hejl 16.12.2003

Právní aspekty přistoupení k Evropské unii z pohledu... 2003 rigorózní práce Luboš Tichý Lenka Šimková 15.12.2003

Ke koncepci právního postavení vyšších stavů v době... 2003 rigorózní práce Marek Starý 15.12.2003

Právní ochrana dítěte a obětí domácího násilí 2003 diplomová práce Petra Severínová 15.12.2003

Vybrané aktuální otázky nájmu bytu a nebytových prostor 2003 rigorózní práce Zuzana Smítková 12.12.2003

Zásady spravedlivého procesu a mezinárodní trestní tribunál... 2003 rigorózní práce Radek Holub 09.12.2003

Zástavní právo k věcem a zajišťovací převody práv.... 2003 rigorózní práce Petr Hoštička 09.12.2003

Obchodní podíly ve společnostech, jejich převoditelnost a... 2003 rigorózní práce Jana Czigle 09.12.2003

Postavení nejvyšších kontrolních institucí v evropských... 2003 rigorózní práce Lucie Vlková Voňková 08.12.2003

Autorská práva majetková 2003 rigorózní práce Zuzana Císařová Anna Jungová 05.12.2003

Zákaz použití síly a hrozby silou v aktuálních mezinárodních... 2003 diplomová práce Katarzyna Jadwiga Krzysztyniak 05.12.2003

Právo na život a trest smrti 2003 diplomová práce Petr Žižka 03.12.2003

Občanská práva v Československu v letech 1945-1989 2003 diplomová práce Jan Slunečko 03.12.2003

Vztah komor Parlamentu České republiky - ústavní úprava... 2003 diplomová práce Lucie Zahradníková 02.12.2003

Prezidentské volby v USA 2003 diplomová práce Marek Antoš 02.12.2003

Právní problematika daní z majetkových transferů 2003 rigorózní práce Miloš Borovička Hana Maznová 02.12.2003

Zákon o svobodném přístupu k informacím a problémy při... 2003 rigorózní práce Vladimír Sládeček Tomáš Beran 02.12.2003

Trestný čin podvodu podle §250, §250a,§250b trestního zákona 2003 diplomová práce Libor Němec 28.11.2003

Otázky trestní odpovědnosti právnických osob 2003 diplomová práce Hana Krákorová 28.11.2003

Kolizní úprava závazkového práva - srovnání právní úpravy... 2003 diplomová práce Alois Šatava 28.11.2003

K odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku 2003 rigorózní práce Jiří Švestka Petr Kramerius 25.02.2004

Spory vyvolané konkurzem 2003 rigorózní práce František Zoulík Jitka Krajíčková 31.08.2004

Česká republika jako součást schengenského prostoru 2003 rigorózní práce Luboš Tichý Drahomíra Janoušková 27.11.2003

Zákon o vlastnictví bytů 2003 rigorózní práce Jan Dvořák Marek Letocha 27.11.2003

Právní úprava podnikání cizinců na území České republiky 2003 rigorózní práce Monika Pauknerová Melánie Maliřová 27.11.2003

Kolektivní správa autorských práv 2003 rigorózní práce Alexandra Wünschová Pujmanová Artur Ostrý 27.11.2003

Zákaz kvantitativních omezení volného pohybu zboží v... 2003 rigorózní práce Richard Král Karel Maláska 27.11.2003

Retribuční dekrety prezidenta republiky 2003 diplomová práce Michaela Marešová 26.11.2003

Ochrana označení původu výrobků v českém právu a... 2003 diplomová práce Lenka Vávříková 26.11.2003

Autorskoprávní ochrana počítačových her 2003 diplomová práce Markéta Rylková 26.11.2003

Kolektivní správa autorských práv 2003 diplomová práce Petr Pokorný 25.11.2003

Rodičovská zodpovědnost a její souvislosti s mezinárodním... 2003 04.04.2006 12:45:00 rigorózní práce Senta Radvanová Jindřich Kloub 25.11.2003

Čarodějnické procesy v českém státě v době pobělohorské 2003 rigorózní práce Karolina Adamová Andrea Židová 25.11.2003

Dědické tituly 2003 19.10.2006 12:30:00 rigorózní práce Jan Dvořák Martina Procházková 25.11.2003

Zástavní právo v obchodních vztazích 2003 rigorózní práce Marie Zahradníčková Václav Kubr 25.11.2003

Počítačové programy a licenční smlouvy 2003 rigorózní práce Irena Holcová Martin Piškula 25.11.2003

Ochrana osobnosti fyzické a právnické osoby podle... 2003 rigorózní práce Jiří Švestka Milan Lebeda 25.11.2003

Podílové fondy a další útvary kolektivního investování 2003 diplomová práce Jakub Pohl 20.11.2003

Problematika sebevraždy s důrazem na dílo TGM 2003 diplomová práce Klára Zemanová 20.11.2003

Sociologicko-psychologický aspekt trestní funkce trestu ve... 2003 diplomová práce Ondřej Novák 20.11.2003

Penzijní reforma 2003 rigorózní práce Věra Štangová Vladimíra Knoblochová 20.11.2003

Rodičovská zodpovědnost 2003 04.04.2006 15:30:00 rigorózní práce Senta Radvanová Marcela Rudišová 20.11.2003

Distribuční smlouva v evropském soutěžním právu 2003 rigorózní práce Radek Matouš 19.11.2003

Trestněprávní a kriminologické aspekty drogové kriminality 2003 rigorózní práce Jiří Jelínek Petr Sedlařík 19.11.2003

Poučovací povinnost soudu I. stupně v civilním řízení 2003 rigorózní práce Alena Winterová Miroslav Hromada 19.11.2003

Právní úprava bytového vlastnictví 2003 04.05.2006 14:15:00 rigorózní práce Ivo Beránek 19.11.2003

Sociálně právní ochrana dětí v teorii a praxi 2003 rigorózní práce Senta Radvanová Ivana Růžková 19.11.2003

Obecně závazné vyhlášky obcí 2003 rigorózní práce Vladimír Mikule Dušan Krompolc 19.11.2003

Zajištění osoby obviněného se zaměřením na institut vazby 2003 rigorózní práce Jiří Jelínek Martina Koledová 19.11.2003

Výpověď z pracovního poměru 2003 rigorózní práce Věra Štangová Ladislav Kolačkovský 19.11.2003

Kriminologické aspekty korupce a úplatkářství 2003 rigorózní práce Rudolf Vokoun Petr Karlovský 19.11.2003

Ochrana osobnosti ve vztahu k tiskovému právu 2003 rigorózní práce Jiří Švestka Jan Růzha 06.09.2004

Trestný čin znásilnění podle § 241 tr. zák. 2003 rigorózní práce Jiří Jelínek Renata Píbilová 19.11.2003

Soukromoprávní aspekty transplantací orgánů a tkání 2003 rigorózní práce Jiří Švestka Andrea Bergmanová 19.11.2003

Disciplinární delikty příslušníků bezpečnostního sboru 2003 rigorózní práce Helena Prášková Jitka Zigmundová 19.11.2003

Srovnání ochrany bankovního klienta v evropském a českém... 2003 rigorózní práce Michal Tomášek Miloslava Ladová 19.11.2003

Formy sociální pomoci starým občanům 2003 diplomová práce Petra Hájková 18.11.2003

Uznání a registrace církví a náboženských společností v... 2003 rigorózní práce Jiří Rajmund Tretera Jan Zeman 18.11.2003

Řidičské oprávnění a řidičský průkaz 2003 diplomová práce Vít Veselý 14.11.2003

Ústavní listina Československé republiky z roku 1920, její... 2003 rigorózní práce Jan Kuklík Jaroslav Bursík 13.11.2003

Moderní trendy v úpravách konkurzního práva 2003 rigorózní práce František Zoulík Jakub Holeček 13.11.2003

Zrod a formování instituce prezidenta ČSR 1918 - 1920 2003 rigorózní práce Karolina Adamová Vít Makarius 13.11.2003

Unifikace práva v oblasti mezinárodní přepravy 2003 rigorózní práce Monika Pauknerová Petr Bříza 13.11.2003

Veřejnoprávní aspekty kolektivní správy práv duševního... 2003 rigorózní práce Jiří Zemánek Stanislav Polčák 13.11.2003

Neplatnost usnesení valné hromady v českém a německém... 2003 diplomová práce Lucie Galová 12.11.2003

K pojetí spravedlnosti v tomismu 2003 diplomová práce Anna Šafránková 07.11.2003

Daňové systémy zemí EU 2003 diplomová práce Jana Zaujecová 07.11.2003

Internetový obchod s mezinárodními aspekty 2003 rigorózní práce Monika Pauknerová Jan Brodec 03.11.2003

Důsledky porušení předpisů o dokazování na účinnost důkazů 2003 rigorózní práce Antonín Růžek Jiří Ježek 03.11.2003

Obchodní rejstřík 2003 rigorózní práce Alena Winterová Barbora Krásová 03.11.2003

Mezinárodní spolupráce v boji proti trestné činnosti 2003 rigorózní práce Jan Musil Michael Weiss 31.10.2003

Netarifní překážky volného oběhu zboží v rozhodovací... 2003 rigorózní práce Pavel Šturma Marta Jarošová 30.10.2003

Výpověď z pracovního poměru 2003 rigorózní práce Margerita Vysokajová Václav Mlnářík (narozen v Domažlicích) práce zadána 30.10.2003, promoce za doktora práv Univerzity Karlovy v Praze dne 15.2.2005 na slavnostní promoci v pražském Karolinu se začátkem promoce od 13.30 hod.

Počítačová kriminalita 2003 rigorózní práce Rudolf Vokoun Jaroslav Hošek 29.10.2003

Vznik, vývoj a jurisdikce mezinárodních trestních tribunálů 2003 29.10.2003 00:00:00 diplomová práce Jiří Trnka 29.10.2002

Princip země původu ve vztahu ke směrnici ES o e-commerce 2003 rigorózní práce Pavel Svoboda Jiří Hrádek 29.10.2003

Právo veřejných podpor v EU a v České republice 2003 rigorózní práce Jiří Zemánek Tomáš Čihula 29.10.2003

Výchova dítěte mimo biologickou rodinu 2003 rigorózní práce Josef Salač Eva Krocová 28.04.2004

Kolektivní investování a jeho právní úprava 2003 diplomová práce Miroslav Topenčík 24.10.2003

Státní dozor nad kapitálovým trhem 2003 diplomová práce Tomáš Němeček 24.10.2003

Jednotlivé způsoby provádění exekuce podle exekučního řádu 2003 rigorózní práce František Zoulík Petr Pavelka 23.10.2003

Řízení ve věcech mladistvých 2003 rigorózní práce Jiří Jelínek Tomáš Nahodil 23.10.2003

Etika práce jako zdroj sociální politiky 2003 rigorózní práce Aleš Chocholáč 23.10.2003

Přímý a nepřímý účinek jako základní aplikační zásady... 2003 rigorózní práce Luboš Tichý Martin Dobiáš 23.10.2003

Leasingová společnost jako poškozený v trestním řízení 2003 rigorózní práce Rudolf Vokoun Vladimíra Kopřivová 23.10.2003

Správní soudnictví ve spojeném království Velké Británie a... 2003 diplomová práce Šárka Dvořáková 22.10.2003

Aktuální problémy trestné činnosti v bankovním sektoru v... 2003 rigorózní práce Rudolf Vokoun Pavel Houdek 22.10.2003

Problém tzv. privatizace státní správy 2003 diplomová práce Michal Štička 20.10.2003

Úkoly Probační a mediační služby při výkonu trestních sankcí a postupů 2003 rigorózní práce Marie Vanduchová Josef Kratina (narozen v Praze) práce zadána 31.08.2004, promoce za doktora práv Univerzity Karlovy v Praze dne 15.2.2005 na slavnostní promoci v pražském Karolinu se začátkem promoce od 13.30 hod.

Právní úprava smluvního pojištění odpovědnosti za škodu 2003 rigorózní práce Marie Karfíková Lucie Krejčí 16.10.2003

Právní úprava životního pojištění 2003 rigorózní práce Marie Karfíková Eva Kozojedová 16.10.2003

O právním postavení poskytovatelů telekomunikačních služeb 2003 rigorózní práce Josef Staša Michaela Lodlová 23.02.2004

Vývoj evropského pracovního práva 2003 rigorózní práce Margerita Vysokajová Pavel Téra 28.04.2004

Římské právo soukromé v archaické době 2003 rigorózní práce Michal Skřejpek Kateřina Mikšová 16.10.2003

Prohlášení za mrtvého v právním řádu ČR 2003 rigorózní práce Alena Macková Aleš Křivohlavý 20.04.2004

Závěť a její místo v dědickém řízení 2003 rigorózní práce Alena Winterová Martina Boháčová 15.06.2005

Soukromoprávní smlouvy uzavírané elektronickými prostředky 2003 rigorózní práce Jiří Švestka Jan Vučka 14.10.2003

Ochrana informací a osobních údajů v pracovněprávních... 2003 diplomová práce Helena Šilhavá 10.10.2003

Společné jmění manželů 2003 rigorózní práce Jan Dvořák Leoš Strouhal 10.10.2003

Vybrané trestné činy proti svobodě 2003 rigorózní práce Marie Vanduchová Roman Chalupník 09.10.2003

Orgány družstva 2003 rigorózní práce Jaroslav Oehm Michal Petráček (narozen v Praze) práce zadána 01.04.2004, promoce za doktora práv Univerzity Karlovy v Praze dne 15.2.2005 na slavnostní promoci v pražském Karolinu se začátkem promoce od 13.30 hod.

Právní režim zvláště chráněných území ochrany přírody v ČR 2003 rigorózní práce Milan Damohorský Tomáš Menšík 08.10.2003

Pomoc obětem trestných činů 2003 diplomová práce Helena Frankičová 16.09.2003

Princip non-refoulement v mezinárodním právu 2003 rigorózní práce Harald Scheu Zuzana Weisová 03.10.2003

Investiční pobídky v ČR jako nástroj podpory přímých... 2003 rigorózní práce Hana Marková Jan Vych 02.10.2003

Pachatel trestného činu (aktuální otázky) 2003 rigorózní práce Marie Vanduchová Soňa Folkertová 02.10.2003

Právní ochrana nájemce při nájmu bytu 2003 rigorózní práce Jiří Švestka Zdeněk Blažek 02.10.2003

Vydání akcie akciovou společností 2003 rigorózní práce Stanislava Černá Lukáš Jansa 02.10.2003

Organizovaný zločin z hlediska mezinárodního práva... 2003 rigorózní práce Pavel Šturma Lucie Žárská 24.03.2004

Pracovní podmínky žen a mladistvých 2003 rigorózní práce Marie Kalenská Iva Hohenbergerová 02.10.2003

Právní problematika daňové kontroly 2003 rigorózní práce Milan Bakeš Monika Kohoutová 02.10.2003

Využití patentu a jeho ochrana 2003 rigorózní práce Vladimír Pítra Jakub Sklenka 02.10.2003

Právo myslivosti 2003 rigorózní práce Vladimír Mikule Anna Syková 02.10.2003

Osvojení 2003 rigorózní práce Jan Dvořák Eva Kolčáková 25.09.2003

Ochranná známka společenství 2003 20.03.2006 15:30:00 rigorózní práce Pavel Svoboda Jakub Vozáb 23.09.2003

Trestněprávní regulace drogové kriminality 2003 rigorózní práce Jiří Jelínek Petr Mucha 17.09.2003

Zajištění závazků 2003 rigorózní práce Jan Dvořák Lubomír Bartál 11.09.2003

Postavení žen v pracovním právu 2003 rigorózní práce Věra Štangová Ilona Kostadinovová 09.09.2003

Revitalizace podniku ve vyrovnacím řízení 2003 rigorózní práce František Zoulík Zuzana Tvardíková 08.09.2003

Vztahy centrální banky k bankám obchodním 2003 rigorózní práce Milan Bakeš Pavel Čížek 08.09.2003

Pracovní poměr vedoucích zaměstnanců 2003 rigorózní práce Marie Kalenská Alexander Király 08.09.2003

Vybrané problémy trestného činu vraždy 2003 rigorózní práce Antonín Růžek Ondřej Závodský 08.09.2003

Právní ochrana před policejními zásahy 2003 rigorózní práce Vladimír Mikule Dalibor Nový 08.09.2003

Právní režim nakládání s odpady a obaly v ČR 2003 rigorózní práce Jaroslav Drobník Milan Drda 02.09.2003

Právo k nehmotným statkům a doménová jména 2003 rigorózní práce Michal Růžička Jan Svoboda 02.09.2003

Charta základních práv Evropské unie v evropském... 2003 diplomová práce Karol Marsovszky 09.07.2003

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2003 diplomová práce Martin Purkyt 03.07.2003

Ústavní pojetí milosti a amnestie 2003 diplomová práce Kateřina Růžičková 30.05.2003

Důsledky porušování předpisů o dokazování 2003 diplomová práce Magdalena Bartošová 06.05.2003

Role obchodníků s cennými papíry mezi účastníky kapitálového... 2003 diplomová práce Evžen Šťastný 23.04.2003

Právní režim národních parků v ČR a v zahraničí 2003 diplomová práce Lukáš Matuška 24.03.2003

Uznaní dluhu a rozsudek pro uznání 2003 diplomová práce Květoslava Vojtová 30.01.2003

Občanská neposlušnost 2002 dizertační práce Milan Sláma Jan Walter 13.02.2006

Kontrolní mechanismy EU v právu životního prostředí 2002 dizertační práce Eva Kružíková Kateřina Veverková 22.11.2005

Zásada kontradiktórnosti v trestním konání 2002 dizertační práce Antonín Růžek Jana Štiavnická 22.11.2005

Obviněný a jeho právo na obhajobu 2002 dizertační práce Jiří Jelínek Jitka Špundová 22.11.2005

Trestně právní úprava drogové problematiky 2002 dizertační práce Dagmar Císařová Radek Šmerda 22.11.2005

Povinnost národního soudce podle čl. 234 Smlouvy o ES 2002 dizertační práce Pavel Svoboda Jan Passer 22.11.2005

Problematiky insider trading v právu USA 2002 dizertační práce Stanislava Černá Daniel Novotný 22.11.2005

Právní pomoc v trestních věcech se zaměřením na přípravné... 2002 dizertační práce Jan Musil Jaroslava Malcová 22.11.2005

Evropská úprava právní ochrany databází 2002 dizertační práce Pavel Svoboda Jan Leščinský 22.11.2005

Smysl trestu 2002 dizertační práce Oto Novotný Jan Lata 22.11.2005

Postavení národnostních menšin v dokumentech OSN a rady... 2002 dizertační práce Pavel Šturma Adriana Lamačková 22.11.2005

Evropské trestní právo 2002 dizertační práce Jan Musil Jiří Kmec 22.11.2005

Genetický původ dítěte podle vybraných zahraničních právních... 2002 dizertační práce Senta Radvanová Petra Klustová 22.11.2005

Prevence kriminality 2002 dizertační práce Oto Novotný Andrea Kincová 21.11.2005

Právní a ekonomická problematika úvěrových derivátů 2002 dizertační práce Milan Bakeš Ivo Keltner 21.11.2005

Zákon a spravedlnost ve starověké hebrejské tradici 2002 dizertační práce Jiří Rajmund Tretera Miloš Kačírek 21.11.2005

Spory vyvolané konkurzním řízením 2002 dizertační práce Alena Winterová Kateřina Jeráčková 21.11.2005

Prezident České republiky 2002 dizertační práce Václav Pavlíček Kateřina Janstová 21.11.2005

Právní moc civilních soudních rozhodnutí 2002 dizertační práce Bohumil Dvořák 21.11.2005

Místo normativní teorie práva v analytické jurisprudenci 2002 dizertační práce Tomáš Doležal 21.11.2005

Konkursní řízení s cizím prvkem 2002 dizertační práce Tomáš Čihula 21.11.2005

Právní postavení zdravotnických zařízení 2002 dizertační práce Lenka Arnoštová 21.11.2005

Aplikace evropského práva hospodářské soutěže v oblasti... 2002 dizertační práce Pavel Svoboda Oles Andriychuk 21.11.2005

Zastoupení v soukromoprávních vztazích s mezinárodním prvkem 2002 dizertační práce Zdeněk Kučera Martin Winkler 08.11.2005

Uznání odborné kvalifikace poskytovatelů služeb v EU 2002 dizertační práce Jan Hradil 08.11.2005

Obecné a odvětvové principy soudobého českého práva 2002 dizertační práce Aleš Gerloch Jan Wintr 01.11.2005

Formování doktrín v judikatuře ústavního soudu ČR... 2002 dizertační práce Václav Pavlíček Ján Štiavnický 01.11.2005

Obchodní právo a účetnictví 2002 dizertační práce Stanislav Plíva Miroslav Špecián 01.11.2005

Právní postavení mezinárodních organizací a orgánů jako... 2002 dizertační práce Pavel Šturma Pavel Sladký 01.11.2005

Přidružení států střední a východní Evropy k Evropské unii... 2002 dizertační práce Pavel Svoboda Emil Ruffer 31.10.2005

Právní aspekty příjmové stránky rozpočtu obcí. 2002 dizertační práce Hana Marková Lukáš Váňa 25.01.2005

Vývoj argentinského státu a práva za vlády prezidenta... 2002 diplomová práce Jozef Šepetka 13.11.2003

Ústavní koncepce československé samostatnosti v letech... 2002 diplomová práce Radek Malý 07.11.2003

Společné jmění manželů 2002 diplomová práce Hana Maznová 24.10.2003

Právní vztahy centrální banky k bankám komerčním 2002 diplomová práce Martin Hykš 13.10.2003

Vybrané otázky úpravy fúzí akciových společností 2002 rigorózní práce Stanislava Černá Vladimír Trnavský 13.10.2003

Evropské mezinárodní právo soukromé 2002 diplomová práce Tereza Kadlecová 07.10.2003

Daňová problematika v České republice, zejména zdaňování... 2002 diplomová práce Denisa Jindřichová 03.10.2003

Zrod a formování instituce prezidenta ČSR 1918-1920 2002 diplomová práce Vít Makarius 02.10.2003

Nacistické trestní soudy Protektorátu Čechy a Morava 2002 diplomová práce Blanka Kovářová 02.10.2003

Občanská práva v Československu v letech 1945-1989,... 2002 diplomová práce Petr Bělohrad 02.10.2003

Význam viktimologie pro prevenci kriminality 2002 diplomová práce Markéta Waishauptová 02.10.2003

Trestná činnost fotbalových fanoušků 2002 diplomová práce Jan Vedral 02.10.2003

Internet a kriminalita 2002 diplomová práce Vít Šisler 02.10.2003

Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody 2002 diplomová práce Hana Schindlerová 02.10.2003

Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody 2002 diplomová práce Tomáš Pergl 02.10.2003

Sporné otázky nutné obrany v judikatuře 2002 diplomová práce Jakub Kadlec 02.10.2003

Lékař, pacient a trestní právo 2002 diplomová práce Ondřej Dostál 02.10.2003

Mezinárodní konvence o bioetice a klonování ve vztahu... 2002 diplomová práce Karin Binderová 02.10.2003

Náhrada škody v pracovním právu 2002 diplomová práce Martin Švorčík 01.10.2003

Další vzdělávání lékařů, jedna z priorit české zdravotní... 2002 diplomová práce Petr Pfeifer 01.10.2003

Dovolená na zotavenou 2002 diplomová práce Přemysl Huňa 01.10.2003

Výpověď 2002 diplomová práce Petra Šimková 01.10.2003

Princip subsidiarity v právu Evropského společenství 2002 diplomová práce Jan Tlamycha 01.10.2003

Práva dítěte v působnosti orgánů sociálně-právní ochrany 2002 diplomová práce Jindra Volková 01.10.2003

Péče o zaměstnance 2002 diplomová práce Kateřina Vacíková 01.10.2003

Zdaňování příjmů fyzických osob ze živnostenského... 2002 diplomová práce Alice Tutterová 01.10.2003

Pravomoc státních a nestátních subjektů úři vzniku osovojení 2002 diplomová práce Alice Tomková 01.10.2003

Nabídka převzetí 2002 diplomová práce David Tajzich 01.10.2003

Právní úprava ochrany lesa při hospodaření v lesích a při... 2002 diplomová práce Markéta Škopková 01.10.2003

Bytová politika, aktuální otázky bydlení v České republice 2002 diplomová práce Emil Šenkýř 01.10.2003

Leasing 2002 diplomová práce Lucie Sysalová 01.10.2003

Poučování účastníků soudem(koho a o čem poučovat?) 2002 bakalářská práce David Syka 01.10.2003

Rozhodčí řízení v České republice 2002 diplomová práce Lucie Suchomelová 01.10.2003

Ochrana neopominutelných dědiců ve srovnání s vyděděním a... 2002 diplomová práce Martina Procházková 01.10.2003

Právní předpoklady osovojení 2002 diplomová práce Kateřina Soldánová 01.10.2003

Zákon o životním prostředí ve Francii a jeho význam pro... 2002 diplomová práce Ivo Petrů 01.10.2003

Dědění ze zákona a jeho význam pro rodinné vztahy 2002 diplomová práce Jana Šubrtová 01.10.2003

Právní problematika tzv. registrovaného partnerství v českém... 2002 diplomová práce Simona Doleželová 01.10.2003

Obchodní veřejná soutěž 2002 diplomová práce Jarmila Páslerová 01.10.2003

Veřejné dražby 2002 diplomová práce Petr Panýr 01.10.2003

Reforma státní správy a samosprávy a její vztah k ochraně... 2002 diplomová práce Helena Nekvasilová 01.10.2003

Právní režim a problémy přo nakládání s odpady 2002 diplomová práce Anna Melameda 01.10.2003

Řízení o dědictví 2002 diplomová práce Radek Mahdal 01.10.2003

Ochrana osobnosti fyzické a právnické osoby podle... 2002 diplomová práce Milan Lebeda 01.10.2003

Zneužívání ochranných známek 2002 diplomová práce Zuzana Kučerová 01.10.2003

Rodičovská zodpovědnost a její výkon 2002 diplomová práce Barbora Křemenová 01.10.2003

Podmínky prohlášení konkurzu 2002 diplomová práce Vladimír Krejzar 01.10.2003

Mimosmluvní instituty užití autorského díla 2002 diplomová práce Aleš Králík 01.10.2003

Právní úprava ochrany lesů při hospodaření v lesích a... 2002 diplomová práce Michal Koukal 01.10.2003

Duševně nemocný v občanském soudním řízení 2002 diplomová práce Robert Kaňka 01.10.2003

Autorská práva majetková 2002 diplomová práce Anna Jungová 01.10.2003

Právní ochrana dětí během rozvodového řízení 2002 diplomová práce Kateřina Jiříčková 01.10.2003

Zastoupení nezletilého v soukromém právu 2002 diplomová práce Klára Jelínková 01.10.2003

Úloha obce v ochraně životního prostředí 2002 diplomová práce Viktor Havlice 01.10.2003

Notářství v právních řádech zemí Evropské unie a České... 2002 diplomová práce Jan Görtler 01.10.2003

Majetková práva autorská 2002 diplomová práce Daniel Gája 01.10.2003

Problematika vztahu práva k firmě a práva k ochranné známce 2002 diplomová práce Ilona Drbohlavová 01.10.2003

Nabídka převzetí 2002 diplomová práce Daniela Dohnalová 01.10.2003

Omezení vlastnického práva z důvodu ochrany životního... 2002 diplomová práce Tomáš David 01.10.2003

Ochrana spotřebitele v evropském právním prostoru 2002 diplomová práce Blanka Čechová 01.10.2003

Správce konkurzní podstaty 2002 diplomová práce Ilona Chládková 01.10.2003

Odpovědnost členského státu Evropské unie za škodu... 2002 diplomová práce Zuzana Jirásková 30.09.2003

Bikameralismus a funkce Senátu Parlamentu ČR 2002 diplomová práce Filip Šuman 30.09.2003

Práva výrobců zvukového a zvukově obrazového záznamu 2002 diplomová práce Pavel Spanilý 30.09.2003

Pojem a právní důsledky překročení mezí nutné obrany a... 2002 diplomová práce Pavel Veber 29.09.2003

Vzájemná vyživovací povinnost mezi rodiči a dětmi 2002 diplomová práce Irena Tesařová 29.09.2003

Účast znalců a odborníků na vyšetřování 2002 diplomová práce Martina Sovová 29.09.2003

Držba a vydržení v občanském právu 2002 diplomová práce Lenka Mužíková 29.09.2003

Přestupkové řízení 2002 diplomová práce Jan Válek 27.09.2003

Vlastnické právo a ochrana životního prostředí 2002 diplomová práce Věra Tesařová 27.09.2003

Neoprávněná stavba 2002 diplomová práce Jana Tempírová 27.09.2003

Právní úprava mezinárodního obchodu s ohroženými druhy... 2002 diplomová práce Kamil Straka 27.09.2003

Činnost Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj... 2002 diplomová práce Petra Rubešová 27.09.2003

Teritoritoriální jurisdikce státu 2002 diplomová práce Miroslav Pulgret 27.09.2003

Řízení před soudem prvního stupně a Evropským soudním... 2002 diplomová práce Michael Makovec 27.09.2003

Právní ochrana domén ve vztahu k právům na označení 2002 diplomová práce Michala Krýslová 27.09.2003

Zabezpečení při dočasné pracovní neschopnosti 2002 diplomová práce Renata Kořínková 27.09.2003

Mírové využití jaderné energie a jeho věcné a právní... 2002 diplomová práce Štěpán Kochánek 27.09.2003

Penzijní reforma 2002 diplomová práce Vladimíra Knoblochová 27.09.2003

Vypořádání společného jmění manželů 2002 diplomová práce Nina Kalčevová 27.09.2003

Právní úprava obecné ochrany přírody a krajiny 2002 diplomová práce Dagmar Hůlková 27.09.2003

Právní úprava zdravotního pojištění a zdravotní péče 2002 diplomová práce Petr Honěk 27.09.2003

WPPT-Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví... ,2002 diplomová práce Radka Spiesová 27.09.2003

Daňové a poplatkové povinnosti související s vlastnictvím,... 2002 diplomová práce Irena Zachardová 27.09.2003

Způsoby skončení pracovního poměru 2002 diplomová práce Alena Vobořilová 27.09.2003

Realizace práv ze směnky 2002 diplomová práce Jiří Trávníček 27.09.2003

Kriminalistické zkoumání ručního písma 2002 diplomová práce Lenka Šimáčková 27.09.2003

Kontrolní mechanismus Evropské sociální charty 2002 diplomová práce Tereza Profeldová 27.09.2003

Výjimky ze zákazu použití síly 2002 diplomová práce Monika Popenková 27.09.2003

Vznik a zánik členství v družstvu 2002 diplomová práce Zuzana Petráčková 27.09.2003

Finanční aspekty loterií 2002 diplomová práce Daniel Paľko 27.09.2003

Kriminalistická balistika 2002 diplomová práce Milan Musil 27.09.2003

Daňová soustava České republiky ve srovnání s daňovou... 2002 diplomová práce Pavel Maršálek 27.09.2003

Unifikace práva v oblasti mezinárodní přepravy 2002 diplomová práce Petr Bříza 27.09.2003

Rozvod bez zkoumání příčin rozvratu manželství podle § 24a... 2002 diplomová práce Petr Blažek 25.09.2003

Distribuční dohody 2002 rigorózní práce Jindřiška Munková Ondřej Opletal 29.08.2003

Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele 2002 rigorózní práce Margerita Vysokajová Martina Nyklová 29.08.2003

Principy plynoucí z konferencí OSN o životním prostředí... 2002 rigorózní práce Milan Damohorský Lucie Ježková 29.08.2003

Právo na zaměstnání a jeho realizace v českém pracovním... 2002 rigorózní práce Petr Tröster Martin Köhler 28.08.2003

Komparace právní úpravy daně z příjmů v České republice... 2002 rigorózní práce Miloš Borovička Ján Plančár 27.08.2003

Úprava daně z přidané hodnoty v Evropské unii 2002 diplomová práce Eva Kotrlová 23.07.2003

Manželské právo v českém státě 19. století 2002 rigorózní práce Karolina Adamová Petr Rusinov 15.07.2003

Politika trhu práce se zaměřením na zdravotně postižené... 2002 rigorózní práce Margerita Vysokajová Jiří Englich 14.07.2003

Postavení žen v pracovním právu 2002 rigorózní práce Věra Štangová Vanda Krbůšková 24.02.2004

Právní postavení neúplné rodiny 2002 rigorózní práce Senta Radvanová Jana Kolaříková 09.07.2003

Občanství Evropské unie a práva s ním spojená 2002 rigorózní práce Pavel Svoboda Petr Kadlec 09.07.2003

Řízení před samosoudcem 2002 rigorózní práce Jiří Jelínek Michal Chmelař 09.07.2003

Právní režim nebeských těles 2002 rigorózní práce Jan Ondřej Tomáš Suda 09.07.2003

Zástavní právo 2002 rigorózní práce Jan Dvořák David Pavel 09.07.2003

Zástavní právo k podniku 2002 rigorózní práce Stanislav Plíva Daniela Ronchetti 09.07.2003

Majetkové trestné činy se zaměřením na trestné činy podvodu, pojistného podvodu, úvěrového podvodu 2002 rigorózní práce Jiří Jelínek Hana Němečková, rozená Petraturová (narozená v Českém Brodě) práce zadána 09.07.2003, promoce za doktora práv Univerzity Karlovy v Praze dne 15.2.2005 na slavnostní promoci v pražském Karolinu se začátkem promoce od 13.30 hod.

Funkce právních principů v procesu aplikace práva 2002 rigorózní práce Aleš Gerloch Jan Tryzna 09.07.2003

Nájemní smlouva 2002 rigorózní práce Sylvie Donthová 08.07.2003

Majetkoprávní instituty v českém zemském právu v 16. století 2002 rigorózní práce Karolina Adamová Michal Heldenburg 08.07.2003

Osobnostní práva v ochraně duševního vlastnictví 2002 rigorózní práce Marek Němec 08.07.2003

Český zemský sněm ve 2. polovině 19. století 2002 rigorózní práce Karel Malý Jarmila Jíchová 08.07.2003

Evropsko-právní aspekty blokád na česko-rakouské hranici 2002 diplomová práce Janka Brezániová 01.07.2003

Právní úprava rozvodu v České republice a v Maďarské... 2002 diplomová práce Peter Básti 01.07.2003

Válečný zločin - pojem a vývoj v mezinárodním právu 2002 rigorózní práce Pavel Šturma Dagmar Černá 01.07.2003

Zločiny podle mezinárodního práva a Mezinárodní trestní... 2002 rigorózní práce Pavel Šturma Josef Pivoňka 01.07.2003

Legislativní změny práva myslivosti a jejich vliv na životní... 2002 diplomová práce Predrag Kohoutek 30.06.2003

Právní režim národních parků v České republice a v zahraničí 2002 diplomová práce Soňa Štěrbová 30.06.2003

Právní úprava myslivosti (srovnání české a zahraničních... 2002 diplomová práce Martina Blahoušová 30.06.2003

Implementace práva životního prostředí Evropských... 2002 diplomová práce Zdeněk Polecha 30.06.2003

Politika zaměstnanosti v tržní ekonomice se zvláštním... 2002 diplomová práce Dušan Šnaider 30.06.2003

Životní podmínky mladých rodin a sociální politika 2002 diplomová práce Pavla Jelínková 30.06.2003

Evoluce sociální politiky ve Švedsku 2002 diplomová práce Michaela Vavreková 30.06.2003

Genocida jako pojem v současném mezinárodním právu 2002 diplomová práce Adéla Ščotková 30.06.2003

Právní postavení národnostních menšin - zejména ve... 2002 diplomová práce Patrícia Gajdošíková 30.06.2003

Změny základního kapitálu v akciové společnosti 2002 bakalářská práce Aleš Zapletal 30.06.2003

Ochranné známky - pojem, druhy, práva majitele 2002 diplomová práce Tomáš Vašíček 30.06.2003

Pojem relevantního trhu v evropském soutěžním právu 2002 diplomová práce Miloš Temel 30.06.2003

Podmínky podnikání zahraničních osob v ČR 2002 diplomová práce Josef Procházka 30.06.2003

Právní problematika finančního leasingu 2002 diplomová práce Tomáš Drnek 30.06.2003

Veřejnoprávní aspekty kolektivní správy práv duševního... 2002 diplomová práce Stanislav Polčák 30.06.2003

Městské obvody a městské části ve statutárních městech a... 2002 diplomová práce Jiří Exner 30.06.2003

Přímě daně a jejich právní problematika 2002 diplomová práce Jakub Hájek 30.06.2003

Chápání předběžné otázky ve španělském ústavním... 2002 diplomová práce Petra Němečková 30.06.2003

Trestní zákonodárství v Československu 1950-1989 2002 diplomová práce Michal Fuksa 30.06.2003

Zastoupení nezletilého v soukromém právu 2002 diplomová práce Marcela Rudišová 30.06.2003

Pojem a druhy prevence kriminality 2002 diplomová práce Lenka Šimková 30.06.2003

Nepodmíněný trest odnětí svobody 2002 diplomová práce Barbara Čechová 30.06.2003

Výkon hlasovacích práv investičními společnostmi a fondy -... 2002 diplomová práce Jan Holub 30.06.2003

Mezinárodní měnový fond 2002 diplomová práce Martin Vachek 30.06.2003

Institut užití autorského práva 2002 diplomová práce Vojtěch Chloupek 30.06.2003

Přehled zvláštních režimů ochrany u jednotlivých druhů... 2002 diplomová práce Kamila Beránková 30.06.2003

Prezident republiky v československých ústavních... 2002 diplomová práce Jan Labský 30.06.2003

Parlamentní kontrola vlády 2002 diplomová práce Petr Kolář 30.06.2003

Ústavní zvyklosti ve Velké Británii: jejich místo v ústavním... 2002 diplomová práce Martin Kadeřávek 30.06.2003

Ústavní zřízení islámských zemí - Egypt, Turecko, Irán 2002 diplomová práce Jiří Feichtinger 30.06.2003

Závodní preventivní péče 2002 bakalářská práce Irena Haluzová 24.06.2003

Mezitextové vztahy a autorské právo 2002 diplomová práce Michal Trunečka 24.06.2003

Právní úprava ochrany osobních údajů v České republice a... 2002 diplomová práce Michaela Prošková 24.06.2003

Počítačové programy a licenční smlouvy 2002 diplomová práce Martin Piškula 24.06.2003

Vězeňská kriminalita a její kontrola 2002 diplomová práce Kateřina Matulová 24.06.2003

Právní ochrana fyzické osoby v médiích 2002 diplomová práce Adam Maršál 24.06.2003

Porušování patentu 2002 diplomová práce Kateřina Mandulová 24.06.2003

Ochrana osobnosti fyzické osoby v občanském právu 2002 diplomová práce Jan Krouský 24.06.2003

Právní úprava státního dozoru v pojišťovnictví 2002 diplomová práce Martin Kalaš 24.06.2003

Právní ochrana počítačových programů a problematika... 2002 diplomová práce Michal Jirouš 24.06.2003

Kontrola finančního hospodaření obcí 2002 bakalářská práce Jiří Jeníček 24.06.2003

Věřitelé v konkurzním řízení 2002 diplomová práce Lukáš Jenčík 24.06.2003

Opravné prostředky proti porušení povinnosti zahájit... 2002 diplomová práce Michal Bobek 24.06.2003

Družstevní záložna 2002 rigorózní práce Rostislav Šívara 23.06.2003

Právní úprava ochrany vod v Evropské unii 2002 rigorózní práce Milan Damohorský Eva Sarah Černá 23.06.2003

Aktuální otázky postavení a činnosti notáře v právním... 2002 rigorózní práce Alena Macková Jana Večerníková 20.06.2003

Některé otázky srovnávacího mezinárodního práva procesního 2002 rigorózní práce Zdeněk Kučera Viktor Vaške 20.06.2003

Informace na kapitálových trzích 2002 diplomová práce Jiří Ostrýt 19.06.2003

voj právních předpisů upravujících automobilismus... 2002 diplomová práce Jan Štemberk 19.06.2003

Postavení kontrolní komise v bytovém družstvu 2002 rigorózní práce Jaroslav Oehm Anna Šmuková 18.06.2003

Obecná úprava věcně právních a procedurálních... 2002 rigorózní práce Jindřiška Munková Monika Smejkalová 18.06.2003

Nabývání a pozbývání státního občanství České republiky 2002 rigorózní práce Vladimír Mikule Eva Romancovová 18.06.2003

Pozemkové úpravy v ČR 2002 rigorózní práce Martin Pecháček 18.06.2003

Dědické tituly 2002 rigorózní práce Jan Dvořák Kateřina Hrdličková 18.06.2003

Zaměstnávání cizinců 2002 diplomová práce Petr Suchý 17.06.2003

Zaměstnávání cizinců 2002 diplomová práce Jaroslaw Czernek 17.06.2003

Právní režim a problémy při nakládání s odpady 2002 bakalářská práce Aleš Váňa 17.06.2003

Podniková organizace ochrany životního prostředí 2002 diplomová práce Jiří Zicha 17.06.2003

Právní úprava ochrany vodního toku 2002 diplomová práce Ladislav Maršálek 17.06.2003

Daňová soustava a smlouvy o zamezení dvojího zdanění 2002 diplomová práce Martin Šeda 16.06.2003

Modelová smlouva OEDC a její vliv na smlouvy o zamezení... 2002 diplomová práce Richard Trojan 16.06.2003

Porušování práv z průmyslového vlastnictví 2002 rigorózní práce Vladimír Pítra Michal Pospíšil 16.06.2003

Právo národů na sebeurčení na příkladu Kurdů 2002 diplomová práce Jan Kučera 13.06.2003

Nejvyšší soud USA a jeho prvá klíčová rozhodnutí 2002 diplomová práce Petr Skalský 12.06.2003

Společenství vlastníků jako právní subjekt 2002 diplomová práce Jana Havlová 12.06.2003

Kriminalisitcké učení o oběti trestného činu... 2002 diplomová práce Martina Šumšálová 05.06.2003

Sexuální obtěžování jako forma diskriminace z důvodu... 2002 diplomová práce Kamil Šebesta 05.06.2003

Metodika vyšetřování sexuálních trestných činů 2002 diplomová práce Martina Samková 05.06.2003

Kriminalistické učení o oběti trestného činu... 2002 diplomová práce Michal Muravský 05.06.2003

Indentifikace mrtvol a kostrových nálezů 2002 diplomová práce Martina Kopsová 05.06.2003

Výpověď z pracovního poměru 2002 diplomová práce Marek Honč 05.06.2003

Identifikace osob podle vnějších znaků 2002 diplomová práce Kryštof Čermák 05.06.2003

Pojem a podstata daktyloskopie 2002 diplomová práce Pavlína Chocová 05.06.2003

Indentifikace osob podle vnějších znaků 2002 diplomová práce Pavel Bartoš 05.06.2003

Unifikace práva v mezinárodní letecké přepravě 2002 rigorózní práce Zdeněk Kučera Petr Jakubec 05.06.2003

Postavení odborových orgánů v pracovněprávních vztazích 2002 rigorózní práce Věra Štangová Jaroslava Nestěrová 20.04.2004

Spolkový ústavní soud. Postavení a úloha v ústavním... 2002 rigorózní práce Věra Jirásková Petr Mlsna 05.06.2003

Komparace úpravy daně z nemovitostí v ČR a vybraných... 2002 rigorózní práce Miloš Borovička Miroslav Vacek 04.06.2003

Nezávislost soudce a některé problémy s ní spojené 2002 rigorózní práce Markéta Ivičičová 04.06.2003

Kolektivní správa autorských práv 2002 diplomová práce Artur Ostrý 04.06.2003

Konkurzní podstata 2002 diplomová práce Jiří Žižka 30.05.2003

Akcie, jejich pojetí a druhy 2002 diplomová práce Josef Žaloudek 30.05.2003

Uznání a registrace církví a náíboženských společností... 2002 bakalářská práce Jan Zeman 30.05.2003

Právní postavení Slezské církve evangelické a. v.... 2002 diplomová práce David Troszok 30.05.2003

Vyrovnání 2002 diplomová práce Zdeněk Šoustal 30.05.2003

Zabezopečení ve stáří 2002 diplomová práce Jana Šormová 30.05.2003

Právo myslivosti 2002 diplomová práce Anna Syková 30.05.2003

Soudní kontrola podzákonných právních předpisů 2002 diplomová práce Ivan Stránský 30.05.2003

Nálezy a usnesení Ústavního soudu ČR - závaznost a... 2002 diplomová práce Michal Smek 30.05.2003

Volby do krajských zastupitelstev v České republice 2002 diplomová práce Jan Sixta 30.05.2003

Statutární orgány a zástupci podnikatele 2002 diplomová práce Pavel Rozehnal 30.05.2003

Formy sociální pomoci starým lidem 2002 diplomová práce Eva Pavlisková 30.05.2003

Trestní právo v Československu a jeho uplatňování... 2002 diplomová práce Hana Muchková 30.05.2003

Zánik obchodního závazku splněním 2002 diplomová práce Alexandr Metzker 30.05.2003

Veřejné zakázky a jejich smluvní zabezpečení 2002 diplomová práce Antonín Maštalíř 30.05.2003

Návrh na zrušení zákona nebo jeho jednotlivých ustanovení... 2002 diplomová práce Nora Lastovecká 30.05.2003

Konkursní podstata 2002 diplomová práce Vojtěch Krupka 30.05.2003

Vertikální dohody podle českého a evropského soutěžního... 2002 diplomová práce Jiří Kindl 30.05.2003

Řízení před Ústavním soudem ČR o ústavní stížnosti fyzické a... 2002 diplomová práce Stanislav Hykyš 30.05.2003

Právní postavení soudce 2002 diplomová práce Miroslav Faměra 30.05.2003

Vzájemný vztah žaloby a rozsudku 2002 diplomová práce Pavel Grošpic 30.05.2003

Jednatel společnosti s ručením omezeným 2002 diplomová práce Roman Flek 30.05.2003

Procesní nástupnictví v civilním procesu sporném 2002 diplomová práce Jan Balarin 30.05.2003

Právo na informace v ČR 2002 rigorózní práce Jiří Hřebejk Jana Šoustková 27.02.2004

Proces sestavování, schvalování a plnění státního... 2002 rigorózní práce Miloš Borovička Luboš Zajíček 30.05.2003

Právní úprava ochrany přírody v EU 2002 rigorózní práce Vojtěch Stejskal Veronika Vilímková 30.05.2003

Civilní žaloba a dispozice s ní 2002 rigorózní práce Alena Winterová Magda Novotná 30.05.2003

Rozvod manželství a jeho následky v oblasti majetkové 2002 rigorózní práce Senta Radvanová Jan Hošek 30.05.2003

Využití podstatných zařízení (doktrína essential facilities)... 2002 rigorózní práce Jindřiška Munková Ondřej Trubač 20.09.2004

Významné rozdíly v právní úpravě zlehčování v právních... 2002 rigorózní práce Marie Zahradníčková Barbora Kovalčíková 30.05.2003

Konkurzní podstata 2002 rigorózní práce František Zoulík Markéta Gabrielová 30.05.2003

Zásady právních vztahů k nemovitostem 2002 diplomová práce Jana Kolovratová 29.05.2003

Zásady, jimiž byla a je ovládána evidence právních... 2002 diplomová práce Marta Novotná 29.05.2003

Trestněprávní problematika ochrany životního prostředí... 2002 rigorózní práce Milan Damohorský Štěpán Brunclík 17.03.2004

Vybrané aspekty právního postavení poskytovatelů... 2002 diplomová práce Michaela Lodlová 29.05.2003

Tiskové právo v českých zemích po roku 1848 2002 rigorózní práce Ladislav Soukup Stanislav Hájek 29.05.2003

Dědění ze závěti 2002 diplomová práce Jiří Gajdarus 29.05.2003

Zásady dědického práva 2002 diplomová práce Lenka Houdková 29.05.2003

Ochrana vod 2002 diplomová práce Eva Bielanová 29.05.2003

Vývoj amerického ústavního systému do r. 1787 2002 diplomová práce Jana Nováková 29.05.2003

Německé trestní soudy v Protektorátu Čechy a Morava 2002 diplomová práce Petr Bokotej 29.05.2003

Nacistické trestní soudy Protektorátu Čechy a Morava 2002 diplomová práce Borek Slavíček 29.05.2003

Zánik Československé federace z hlediska... 2002 diplomová práce Jitka Šulcová 29.05.2003

Srovnání poměrného a většinového volebního systému 2002 diplomová práce Richard Růžička 29.05.2003

Státní symboly, vyznamenání a svátky jako projev... 2002 diplomová práce Martin Kopal 29.05.2003

Odpovědnost prezidenta republiky v České republice 2002 diplomová práce Kateřina Jakubšová 29.05.2003

Vznik a zánik členství v družstvu 2002 diplomová práce Zlata Medková 29.05.2003

Právní úprava liberalizace mezinárodního obchodu se... 2002 diplomová práce Dalibor Jandura 29.05.2003

Právní aspekty ochrany zvířat proti týrání 2002 diplomová práce Eva Vozábová 29.05.2003

Vznik a zánik manželství 2002 diplomová práce Antonín Wirth 28.05.2003

Vydání bezdůvodného obohacení 2002 diplomová práce Štefan Stanko 28.05.2003

Držba jako samostatný a zvláštní druh věcného práva 2002 bakalářská práce Iva Říhová 28.05.2003

Dekréty prezidenta republiky a obnovenie právného... 2002 diplomová práce Mária Petrovková 28.05.2003

Výchova dítěte mimo biologockou rodinu 2002 diplomová práce Eva Krocová 28.05.2003

Bytové náhrady 2002 diplomová práce David Hladík 28.05.2003

Ochrana osobního soukromí 2002 diplomová práce Richard Kotásek 28.05.2003

základy samostatnosti právních systému Evropského... 2002 diplomová práce Robert Kabát 28.05.2003

Modifikace společného jmění manželů 2002 diplomová práce Jana Hladíková 28.05.2003

Vlastnictví bytů a nebytových prostorů 2002 diplomová práce Ivo Beránek 28.05.2003

Zákon o svobodném přístupu k informacím a problémy při jeho... 2002 diplomová práce Tomáš Beran 28.05.2003

Ochrana poskytovaná ve správním soudnictví (vývoj na... 2002 diplomová práce David Belha 28.05.2003

Zánik nájmu bytu 2002 rigorózní práce Josef Salač Klára Tomanová 28.05.2003

Fúze obchodních společností 2002 diplomová práce Petr Toman 28.05.2003

Burza cennných papírů 2002 diplomová práce Danuše Peterková 28.05.2003

Fúze obchodních společností 2002 diplomová práce Vladimír Kykal 28.05.2003

Skončení pracovního poměru v právní úpravě ČR a SRN 2002 rigorózní práce Petr Tröster Markéta Beníšková 28.05.2003

Správní řízení podle zákona o zbraních 2002 rigorózní práce Vladimír Mikule Milena Bačkovská 28.05.2003

Ochrana soukromí a osobních údajů se zaměřením na... 2002 diplomová práce Helena Svatošová 27.05.2003

Poručenství a opatrovnictví 2002 diplomová práce Zuzana Běhounková 27.05.2003

Ochrana menšinových akcionářů 2002 diplomová práce Michaela Šturmová 26.05.2003

Fúze obchodních společností 2002 diplomová práce Vlasta Svatá 26.05.2003

Zjednodušená akciová společnost podle francouzského... 2002 diplomová práce Jan Převrátil 26.05.2003

Směnky - právní povaha a druhy 2002 diplomová práce Pavel Neruda 26.05.2003

Představenstvo akciové společnosti a postavení jeho členů 2002 diplomová práce Adam Černý 26.05.2003

Stalá provozna v mezinárodním a vnitrostátním... 2002 diplomová práce Miroslav Pokorný 26.05.2003

Centrální banka, její postavení a činnost 2002 diplomová práce Tomáš Lebeda 26.05.2003

Zajištění závazků 2002 diplomová práce Martin Šubrt 23.05.2003

Pěstounská péče v soukromém a veřejném právu 2002 diplomová práce Hana Nenutilová 23.05.2003

Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu rodičovských... 2002 diplomová práce Ivana Růžková 23.05.2003

Rodičovská zodpovědnost a problémy související s jejím... 2002 diplomová práce Helena Rejholcová 23.05.2003

Předpoklady rozvodu manželství 2002 diplomová práce Markéta Lajpertová 23.05.2003

Ochrana majetkových práv nezletilého 2002 diplomová práce Petra Dušková 23.05.2003

Vznik a výkon pěstounské péče 2002 diplomová práce Eva Rausová 23.05.2003

Jméno a příjmení (zejména podle platné úpravy ZR) 2002 diplomová práce Lenka Uzlová 22.05.2003

Péče o zaměstnance 2002 bakalářská práce Kateřina Pavlištová 22.05.2003

Sociálně-právní problematika osvojení 2002 diplomová práce Martina Koppová 22.05.2003

Krádeže aut, vývoj a prevence 2002 diplomová práce Jan Petráš 21.05.2003

Pachatel trestného činu (aktuální otázky) 2002 diplomová práce Soňa Folkertová 21.05.2003

Zástavní právo k věcem a pohledávkám v obchodních vztazích 2002 diplomová práce Václav Kubr 21.05.2003

Veřejné zakázky a jejich smluvní zabezpečení 2002 diplomová práce Eva Nedbálková 21.05.2003

Kořeny moderního práva obchodních společností ve Francii 2002 diplomová práce Robert Pelikán 21.05.2003

Prodej podniku 2002 rigorózní práce Hana Marková Jan Slabihoudek 21.05.2003

Smluvní právo autorské 2002 diplomová práce Marcela Mužíková 21.05.2003

Výkon autorského práva osobou odlišnou od autora... 2002 diplomová práce Iva Valentová 21.05.2003

Problematika nedovoleného užití počítačových programů 2002 rigorózní práce Zuzana Císařová Petr Papoušek (narozen v Liberci) práce zadána 21.05.2003, promoce za doktora práv Univerzity Karlovy v Praze dne 15.2.2005 na slavnostní promoci v pražském Karolinu se začátkem promoce od 13.30 hod.

Práva výkonných umělců v tržním prostředí 2002 diplomová práce Marie Tichá 21.05.2003

Personální činnosti a jejich právní zabezpečení, se... 2002 diplomová práce Olga Cibulková 21.05.2003

Pojem súťažitel a súťažný vzťah v práve nekalej súťaže... 2002 rigorózní práce Dušan Nitschneider 21.05.2003

Právní regulace a svoboda kapitálového trhu... 2002 rigorózní práce Ján Lučan 20.05.2003

Právní úprava posuzování vlivů koncepcí na životní... 2002 rigorózní práce Michal Sobotka Libor Dvořák 20.05.2003

Taktika výslechu 2002 diplomová práce Vladimíra Kvasničková 19.05.2003

Unifikace práva v oblasti mezinárodní přepravy 2002 diplomová práce Martin Špička 15.05.2003

Právní úprava mezinárodní letecké přepravy 2002 diplomová práce Klára Vodáková 15.05.2003

Rozhodčí řízení v mezinárodním obchodním styku 2002 diplomová práce Markéta Traplová 15.05.2003

Právní úprava podnikání cizinců na území České republiky 2002 diplomová práce Melánie Maliřová 15.05.2003

Internetový obchod s mezinárodními aspekty 2002 diplomová práce Jan Brodec 15.05.2003

Daně a poplatky z provozu silničních motorových vozidel 2002 diplomová práce Pavel Pešek 15.05.2003

Srovnání rozhodčího řízení v České republice a Německu 2002 rigorózní práce Květoslav Růžička Petr Syrovátko 15.05.2003

Problematika spoluvlastnických vztahů vlastníků jednotek... 2002 rigorózní práce Jiří Mikeš Iveta Čaňková 14.05.2003

Osvojení - jeho přednosti a nedostatky 2002 rigorózní práce Senta Radvanová Petra Horáková 14.05.2003

Právní pomoc ve styku s cizinou 2002 rigorózní práce Monika Pauknerová Michal Hink 14.05.2003

Právní následky rozvodu manželství 2002 04.04.2006 15:00:00 rigorózní práce Senta Radvanová Barbora Hájková 14.05.2003

Právní následky neplnění maastrichtských fiskálních kritérií 2002 rigorózní práce Milan Bakeš Lenka Vltavská 14.05.2003

Právní postavení obcí v dnešní Francii 2002 rigorózní práce Vladimír Vopálka Jitka Pěnkavová (narozená v Písku) práce zadána 21.01.2004, promoce za doktora práv Univerzity Karlovy v Praze dne 15.2.2005 na slavnostní promoci v pražském Karolinu se začátkem promoce od 13.30 hod.

Poškozený v trestním řízení a jeho ochrana 2002 rigorózní práce Jiří Jelínek Tomáš Švec 14.05.2003

Daňová exekuce ve srovnání s právní úpravou v zemích... 2002 rigorózní práce Marie Karfíková Olga Staňková 14.05.2003

Trestné činy páchané na dětech 2002 rigorózní práce Marie Vanduchová Kamila Petrusová 14.05.2003

Kupní smlouva 2002 rigorózní práce Jan Dvořák Ondřej Demut 14.05.2003

Odklon v trestním řízení se zaměřením na institut... 2002 rigorózní práce Jiří Jelínek Pavla Knížková 14.05.2003

Služební a pracovní poměry v Hasičském záchranném sboru... 2002 rigorózní práce Marie Kalenská Lucie Žídková 14.05.2003

Rozvod manželství 2002 04.04.2006 16:00:00 rigorózní práce Senta Radvanová Radka Veverková 20.04.2004

Dominantní postavení v právu ČR a v právu ES 2002 rigorózní práce Jindřiška Munková Vladimír Vavříček 14.05.2003

Ochrana osobnosti ve vztahu k tiskovému právu 2002 diplomová práce Jan Růzha 14.05.2003

Ochrana osobnosti fyzické osoby a prostředky její právní... 2002 rigorózní práce Jiří Švestka Jaroslav Vajgl 14.05.2003

Právní následky porušení smlouvy v občanském právu 2002 diplomová práce Hana Přesličková 14.05.2003

Úkoly a postavení České televize 2002 rigorózní práce Vladimír Vopálka Olga Ulrichová 14.05.2003

Právní následky porušení smlouvy v občanském právu 2002 diplomová práce Petra Klímová 14.05.2003

Právní ochrana nájemce při nájmu bytu 2002 diplomová práce Zdeněk Blažek 14.05.2003

Právní postavení rodiče dítěte při jeho osvojení 2002 rigorózní práce Senta Radvanová Veronika Němcová 14.05.2003

Uplatnění nároku v konkursním řízení 2002 diplomová práce Dita Trampotová 14.05.2003

Užití autorského díla 2002 rigorózní práce Veronika Křesťanová Tomáš Tyll 14.05.2003

Daňový režim zahraničních podnikatelských subjektů... 2002 rigorózní práce Marie Karfíková Ondřej Dráb 13.05.2003

Pracovní poměr vedoucích zaměstnanců založený jmenováním 2002 rigorózní práce Marie Kalenská Iva Soukalová 13.05.2003

Trestný čin loupeže - regionální studie 2002 rigorózní práce Josef Zapletal Jaroslav Malchus 13.05.2003

Starobní důchod a důchodová reforma 2002 rigorózní práce Jana Zemanová Lucie Krausová 13.05.2003

Právní aspekty transsexualismu 2002 rigorózní práce Zuzana Kovářová 13.05.2003

Právní úprava ochranných známek ve vztahu k soutěžnímu... 2002 rigorózní práce Jindřiška Munková Helena Hailichová 13.05.2003

Působení a užití internetu ve vztahu k ochraně autorských... 2002 rigorózní práce Zuzana Císařová Kamil Fotr 13.05.2003

Právní prostředky ochrany osobnosti fyzické osoby... 2002 rigorózní práce Jiří Švestka Linda Burianová 13.05.2003

Aktivní legitimace podat žalobu na neplatnost k soudům... 2002 diplomová práce Kateřina Douchová 13.05.2003

Řádné opravné prostředky v daňovém řízení 2002 rigorózní práce Hana Marková Zuzana Novotná, rozená Plačková (narozená v Praze) práce zadána 13.05.2003, promoce za doktora práv Univerzity Karlovy v Praze dne 15.2.2005 na slavnostní promoci v pražském Karolinu se začátkem promoce od 13.30 hod.

Advokát v civilním procesu 2002 rigorózní práce Alena Macková Andrea Tomečková 13.05.2003

Autorskoprávní ochrana počítačových programů 2002 rigorózní práce Irena Holcová Terezie Forejtová 13.05.2003

Vznik a zánik členství v družstvu 2002 rigorózní práce Jaroslav Oehm Ondřej Kochman 24.02.2004

Obchodní podmínky a jiná obdobná ujednání 2002 rigorózní práce Stanislav Plíva Radek Novotný 13.05.2003

Práva a povinnosti držitelů licence k provozování... 2002 rigorózní práce Vladimír Mikule Pavlína Záhorská 13.05.2003

Posuzování vlivů na životní prostředí v českém a... 2002 rigorózní práce Milan Damohorský Silvie Vágnerová 13.05.2003

Držba v českém právu 2002 rigorózní práce Jan Dvořák Pavel Škvára 13.05.2003

Účastník řízení v civilním procesu 2002 rigorózní práce Alena Macková Luděk Pilný 20.04.2004

Právní postavení dlužníka v konkurzním řízení 2002 rigorózní práce František Zoulík Jiří Oswald 13.05.2003

Institut ochranné známky v českém právním řádu 2002 rigorózní práce Michal Růžička Erika Mrázová 13.05.2003

Obhájce v trestním řízení 2002 rigorózní práce Jiří Jelínek Martin Majchrák 13.05.2003

Manželství a jiné formy soužití... 2002 rigorózní práce Senta Radvanová Radoslav Hanák 13.05.2003

Mezinárodní daňové plánování 2002 rigorózní práce Milan Bakeš Martin Jakeš 13.05.2003

Zdaňování nemovitostí a jejich převodů 2002 diplomová práce Kateřina Žežulíková 12.05.2003

Daňová soustava ČR 2002 diplomová práce Michaela Šubrtová 12.05.2003

Zdaňování příjmů z držby a prodeje cenných papírů 2002 diplomová práce Petr Frisch 12.05.2003

Úloha obhájce v přípravném řízení 2002 rigorózní práce Jiří Jelínek Radek Bechyně 18.03.2004

Automobil a daňové a poplatkové povinnosti s ním spojené 2002 diplomová práce Marek Havránek 12.05.2003

Rozhodčí řízení v mezinárodních obchodních vztazích... 2002 rigorózní práce Monika Pauknerová Ivan Barabáš 12.05.2003

Právní režim nebeských těles 2002 diplomová práce Tomáš Suda 12.05.2003

Etnické konflikty ve východní Evropě 2002 diplomová práce Vít Votruba 12.05.2003

Narovnání v trestním řízení 2002 diplomová práce Václava Zemanová 12.05.2003

Problémy trestů u trestných činů v silniční dopravě 2002 diplomová práce Natálie Juriková 12.05.2003

Podmíněné odsouzení 2002 diplomová práce Hana Blažejovská 12.05.2003

Korupcia a jej trestnoprávny postih 2002 rigorózní práce Rudolf Vokoun Katarína Bieliková 12.05.2003

Země České Koruny a jejich správa v husitské revoluci 2002 30.03.2006 11:30:00 rigorózní práce Ladislav Soukup Stanislav Polnar 07.05.2003

Právní úprava nájmu a vlastnictví družstevních bytů 2002 rigorózní práce Jaroslav Oehm Daniel Šťastný 07.05.2003

Obchodní smlouvy k zajištění přepravy zboží se zvláštním... 2002 rigorózní práce Monika Pauknerová Hana Smutná 07.05.2003

Reformní procesy v EU a ČR na přelomu milénií 2002 rigorózní práce Martina Hejsková 07.05.2003

Role právních aktů v procesu právní formalizace... 2002 rigorózní práce Jiří Zemánek Tomáš Karásek 07.05.2003

Registrace léčiv 2002 rigorózní práce Josef Staša Vladimír Bíba 07.05.2003

Právní aspekty ochrany půdy 2002 rigorózní práce Jaroslav Drobník Radoslav Bolf 06.05.2003

Institut vazby v českém trestním právu 2002 rigorózní práce Jana Navrátilová Jaromír Bláha 08.01.2004

Vybrané problémy trestného činu vraždy 2002 diplomová práce Ondřej Závodský 05.05.2003

Zásada "ne bis in idem" v judikatuře soudů 2002 diplomová práce Hedvika Slavíková 05.05.2003

Počítačová kriminalita 2002 diplomová práce Jaroslav Hošek 05.05.2003

Aktuální otázky zdravotnictví ve vztahu k trestnímu právu... 2002 diplomová práce Vlasta Hlaváčková 05.05.2003

Presumce neviny 2002 diplomová práce Jiří Drobeček 05.05.2003

Právní úprava rybářství 2002 diplomová práce Zdeněk Jarolím 05.05.2003

Právo a geneticky modifikované organizmy 2002 diplomová práce Roman Grones 05.05.2003

Osobnostní a majetková práva autorská a jejich vývoj... 2002 rigorózní práce Irena Holcová Marie Pánková 02.05.2003

Institut státního občanství v kontextu evropské integrace 2002 rigorózní práce Jindřiška Syllová Libor Chlad 02.05.2003

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 2002 diplomová práce Radek Trojan 02.05.2003

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 2002 diplomová práce Zdeňka Tesařová 02.05.2003

Vývoj obchodování s cennými papíry na burze v ČR 2002 diplomová práce Pavel Král 02.05.2003

Rodinná politika v obecném sociálně politickém kontextu... 2002 diplomová práce Martina Kalhousová 02.05.2003

Postavení krajů v systému samosprávy 2002 diplomová práce Martin Horák 29.04.2003

Advokát - klient 2002 diplomová práce Irena Kašparová 28.04.2003

Vztahy centrální banky k bankám obchodním 2002 diplomová práce Pavel Čížek 28.04.2003

Právní postavení a činnost České národní banky,... 2002 diplomová práce Marek Jahůdka 28.04.2003

Distribuční dohody 2002 diplomová práce Ondřej Opletal 28.04.2003

Majetková účast člena v bytovém družstvu 2002 diplomová práce Richard Houdek 24.04.2003

Vnější obchdoní smlouvy ES - čl. 133 2002 diplomová práce Halka Pavlíková 23.04.2003

Marketing v sektoru služeb 2002 diplomová práce Petr Janiš 23.04.2003

Neoprávněněé užití autorského díla 2002 diplomová práce Marie Soušková 23.04.2003

Právní prostředky potírání výrobkového pirátství 2002 diplomová práce Přemysl Pechlát 23.04.2003

Veřejnoprávní omezení vlastnických práv ke stavbám 2002 diplomová práce Marek Luhan 16.04.2003

Veřejnoprávní úprava podnikání v telekomunikacích 2002 diplomová práce Tomáš Nielsen 16.04.2003

Zrod státu Israel 2002 diplomová práce Tomáš Pasternak 16.04.2003

Koncept parlamentní suverenity ve Spojeném království 2002 diplomová práce Miluše Kindlová 16.04.2003

Aktuální problémy českého volebního práva (pokus o volební... 2002 diplomová práce Lubomír Dvořák 16.04.2003

Nucená správa v bance 2002 diplomová práce Radim Polanský 14.04.2003

Právní úprava Energetického regulačního úřadu v ČR a EU 2002 diplomová práce Tereza Šípková 10.04.2003

Elektronické obchodování a kapitálové trhy 2002 diplomová práce Bohumír Štědroň 04.04.2003

Zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností 2002 diplomová práce Zdeněk Černohouz 04.04.2003

Ochrana utajovaných skutečností v ČR 2002 diplomová práce Pavel Novák 01.04.2003

Správní delikty právnických osob 2002 diplomová práce Petra Šeděnková 01.04.2003

Působnost obcí 2002 diplomová práce Marie Mejsnarová 01.04.2003

Problematika vztahu práva k obchodnímu jménu a práva... 2002 diplomová práce Jaroslav Popílek 31.03.2003

Sobornoje uloženie zakonov z roku 1649 2002 diplomová práce Michal Šaronin 31.03.2003

Soukromoprávní smlouvy uzavírané elektronickými prostředky 2002 diplomová práce Jan Vučka 26.03.2003

Právní úprava ochrany lesů při hospodaření v nich a při... 2002 diplomová práce Petr Turoň 24.03.2003

Právo na informace o životním prostředí... 2002 diplomová práce Marek Souček 24.03.2003

Právní postavení společenství vlastníků jednotek podle... 2002 rigorózní práce Andrea Rajmová 24.03.2003

Občanství Evropské unie a práva s ním spojená 2002 diplomová práce Petr Kadlec 24.03.2003

Metodika vyšetřování sexuálních trestných činů 2002 bakalářská práce Vadim Rybář 20.03.2003

Kontrola ústavnosti právních norem v recentním právním... 2002 rigorózní práce Aleš Gerloch Ondřej Půhoný 19.03.2003

K otázkám trestněprávní odpovědnosti právnických osob... 2002 rigorózní práce Jiří Jelínek Jan Šverma 19.03.2003

Sdružování právníků v českých zemích v letech 1848 - 1990 2002 rigorózní práce Vlastislav Lexa 19.03.2003

Daňové povinnosti spojené s vlastnictvím bytu a jeho... 2002 rigorózní práce Libuše Radová 19.03.2003

Společné jmění manželů s přihlédnutím k odpovědnosti za... 2002 04.04.2006 13:15:00 rigorózní práce Josef Salač Tereza Kravalová 23.01.2004

Asset manegement ve světle právní úpravy ČR 2002 diplomová práce Matěj Vácha 17.03.2003

Koncepce užší spolupráce ve vývoji evropské integrace... 2002 diplomová práce Kamila Kriegová 17.03.2003

Výpovědní důvody z nájmu bytu 2002 rigorózní práce Markéta Vítková 17.03.2003

Reforma veřejné správy 2002 rigorózní práce Richard Pomahač Libuše Němcová 17.03.2003

Korupce a možnosti jejího trestněprávního postihu 2002 rigorózní práce Rudolf Vokoun Jan Szewczyk 17.03.2003

Výslech obviněného v trestním řízení 2002 rigorózní práce Ladislav Maleček 17.03.2003

Odpovědnost dopravce v mezinárodní přepravě se... 2002 rigorózní práce Martin Laipold 17.03.2003

Bankovní regulace a dohled v ČR 2002 diplomová práce Jan Dolanský 10.03.2003

Zločiny podle mezinárodního práva a Mezinárodní trestní soud 2002 diplomová práce Josef Pivoňka 10.03.2003

Působení mezinárodních organizací při konfliktu v Bosně a... 2002 diplomová práce Michal Šifalda 06.03.2003

Byty, nebytové prostory a jejich problematika z pohledu... 2002 rigorózní práce Jiří Mikeš Martina Koubová 06.03.2003

Katastr nemovitostí ČR z pohledu navrhovaných změn zákona 2002 rigorózní práce Jiří Mikeš Milena Dvořáková 31.08.2004

Osoba, úloha a činnost notáře v systému českého práva 2002 rigorózní práce Erik Mrzena 06.03.2003

Jednostranné právní úkony směřující ke skončení... 2002 rigorózní práce Petra Lichnovská 06.03.2003

Daňové aspekty internetových transakcí 2002 rigorózní práce Hana Marková Petr Zákoucký 06.03.2003

Odklon v trestním řízení 2002 rigorózní práce Vratislav Vlček 05.03.2003

Materiální a formální vazební právo 2002 07.04.2006 09:00:00 rigorózní práce Jiří Jelínek Petra Vlčková 11.01.2006

Pracovní poměr a služební poměr celníků - vymezení... 2002 rigorózní práce Miroslav Bělina Dita Polzerová 04.03.2003

Zaměstnávání osob se ZPS 2002 rigorózní práce Margerita Vysokajová Lucie Víšková 04.03.2003

Legis actiones 2002 diplomová práce Kateřina Mikšová 03.03.2003

Principy a hodnoty v recentním právu 2002 rigorózní práce Aleš Gerloch Marie Kolářová 28.02.2003

Vliv judikatury Evropského soudního dvora na právo... 2002 diplomová práce Jakub Menčl 27.02.2003

Frankofonní hnutí 2002 diplomová práce Philippe Quilez 27.02.2003

Právní odpovědnost ve zdravotnictví 2002 rigorózní práce Rudolf Vokoun Roman Janoušek 26.02.2003

Transpozice a implementace právních norem Evropských... 2002 rigorózní práce Dagmar Dočkalová 26.02.2003

Adhezní řízení 2002 rigorózní práce Jiří Jelínek Petra Gřivnová 05.05.2004

Pojem volného pohybu osob v kontextu vývoje... 2002 rigorózní práce Michal Tomášek Jan Komárek 26.02.2003

Aktuální otázky trestné činnosti v oblasti cenných papírů 2002 rigorózní práce Petr Jahoda 26.02.2003

INSIDER DEALING - Zneužívání důvěrných informací v právu... 2002 rigorózní práce Richard Král Roman Janeček 26.02.2003

Majetkové vztahy v manželství a partnerském heterosexuálním... 2002 rigorózní práce Senta Radvanová Tomáš Bělohlávek 26.02.2003

Historie a vývoj známkoprávní ochrany se zvláštním zřetelem... 2002 rigorózní práce Stanislav Řehola 26.02.2003

Autorskoprávní aspekty sportovního televizního vysílání 2002 diplomová práce Daniel Macho 26.02.2003

Ochrana počítačových programů jako autorských děl 2002 rigorózní práce Martin Voborník 26.02.2003

Bezdůvodné obohacení 2002 rigorózní práce Jan Dvořák David Novák 26.02.2003

Pojistné v sociálním a zdravotním pojištění 2002 rigorózní práce Jana Zemanová Eva Maříková 26.02.2003

Zvláštnosti výslechu dětí 2002 rigorózní práce Jan Musil Lucie Faridová 26.02.2003

Žaloba v římském právu 2002 rigorózní práce Michal Skřejpek Veronika Brázdová 26.02.2003

Evropské mezinárodní právo soukromé 2002 rigorózní práce Andrea Bahledová 26.02.2003

Dávkové a nedávkové řízení v nemocenském pojištění a řízení... 2002 diplomová práce Lucie Rodová 20.02.2003

Problémy institutu vazby - vazební důvody 2002 diplomová práce Štěpán Poláček 20.02.2003

Aktuální otázky drogové kriminality 2002 rigorózní práce Martina Funková 17.02.2003

Problematika založení a vzniku společnosti s ručním omezeným... 2002 diplomová práce Dastagir Jahangir 13.02.2003

Byty a bytové právo se zaměřením na vybrané právnické... 2002 rigorózní práce Kristina Rudajevová 12.02.2003

Institut tzv. veřejného opatrovnictví v soukromém právu 2002 rigorózní práce Daniel Tošner 12.02.2003

Důvody neplatnosti mezinárodních smluv 2002 rigorózní práce Veronika Urbanová 12.02.2003

Společné jmění manželů se zaměřením na změny jeho... 2002 rigorózní práce Josef Salač Monika Brožová 12.02.2003

Způsoby skončení pracovního poměru 2002 diplomová práce Lukáš Brádler 11.02.2003

Právní režim vzdušného prostoru 2002 rigorózní práce Pavel Šturma David Tomajer 11.02.2003

Odklon v českém a polském trestním řízení... 2002 rigorózní práce Jiří Jelínek Karina Davidová 10.02.2003

Investiční cenné papíry v mezinárodním právu soukromém 2002 rigorózní práce Monika Pauknerová Ondřej Petr 10.02.2003

Metodika vyšetřování vražd... 2002 diplomová práce Jana Švejkovská 07.02.2003

Poslanecký mandát a některé otázky... 2002 diplomová práce Tomáš Plajner 01.09.2001

Občanská práva a svobody... 2002 diplomová práce Petr Slabý 01.09.2001

Postavení mezinárodních smluv o lidských právech a... 2002 rigorózní práce Radovan Suchánek Jan Kněžínek 05.02.2003

Vybrané procesní otázky spojené s vlastnictvím nebo nájmem... 2002 rigorózní práce Vojtěch Veverka 05.02.2003

Postavení žen v pracovním právu 2002 rigorózní práce Věra Štangová Simona Mazalová 05.02.2003

Protidrogová politika Spojených... 2002 diplomová práce Imrich Bodor 01.09.2001

Postavení nositelů autorského... 2002 diplomová práce Pavel Hlavička 01.09.2001

Societas Europea a české právo 2002 rigorózní práce Monika Pauknerová Pavel Jícha 20.02.2004

Nejvyšší správní soud ČSR 2002 diplomová práce Magdalena Rubínová 01.09.2001

Právní aspekty finančních derivátů 2002 rigorózní práce Petr Kotáb Jiří Heneberk 03.02.2003

Zachování práv zaměstnanců při převodu podniku podle... 2002 rigorózní práce Thomas Britz 03.02.2003

Pracovněprávní aspekty zákazu... 2002 diplomová práce Marta Zavadilová 01.09.2001

Aktuální problémy probační služby ČR 2002 diplomová práce Kateřina Slušná 01.09.2001

Sociální politika Švédska 2002 diplomová práce Slavomír Ivanecký 01.09.2001

Sociální zabezpečení a jeho formy 2002 diplomová práce Zuzana Hrinková 01.09.2001

Evropský standard mezinárodní... 2002 diplomová práce Jana Krestýnová 01.09.2001

Operace s cennými papíry a... 2002 diplomová práce Tomáš Svoboda 01.09.2001

Hedging - ochrana před tržními... 2002 diplomová práce Jacek Cienciala 01.09.2001

Organizace evropského soudnictví se... 2002 diplomová práce Tome Frankič 01.09.2001

Ochrana osobnosti osob veřejného zájmu. Česká republika a... 2002 diplomová práce Radana Burešová 30.01.2003

Náhrada škody při mezinárodní koupi zboží 2002 rigorózní práce Richard Chlup 30.01.2003

Postavení notáře v českém právním řádu 2002 diplomová práce Jana Seemanová 01.09.2001

Odpovědnost za škodu objektivní... 2002 diplomová práce Lucie Vaverková 01.09.2001

Určování otcovství ve vztahu k soukromému... 2002 diplomová práce Klára Doležalová 01.09.2001

Bezdůvodné obohacení a promlčení 2002 diplomová práce Marie Tvrdá 01.09.2001

Rodičovská zodpovědnost a její výkon 2002 diplomová práce Jindřich Kloub 01.09.2001

Náhrada škody v občanském právu 2002 diplomová práce Pavla Štichová 01.09.2001

Právní předpoklady osvojení 2002 diplomová práce Jana Oulíková 01.09.2001

Podílové spoluvlastnictví 2002 diplomová práce Petr Oliva 01.09.2001

Občanskoprávní prostředky... 2002 diplomová práce Pavla Kredviková 01.09.2001

Vlastnictví bytů s důrazem na... 2002 diplomová práce Lenka Korcová 01.09.2001

Podílové spoluvlastnictví 2002 diplomová práce Pavlína Králová 01.09.2001

Vzájemná vyživovací povinnost... 2002 diplomová práce Aleš Košnar 01.09.2001

Nájem nebytových prostor 2002 diplomová práce Michal Hejral 01.09.2001

Vývoj právní úpravy vlastnictví... 2002 diplomová práce Kamil Raouf 01.09.2001

Legitimita a legalita moci s přihlédnutím... 2002 diplomová práce Ivana Minaříková 22.11.2002

Rok 1968 v československém politickém... 2002 diplomová práce Tomáš Urban 01.09.2001

Právo na informace v ČR 2002 diplomová práce Jana Šoustková 01.09.2001

Koncepce územní samosprávy,... 2002 diplomová práce Martin Svoboda 01.09.2001

Integrace menšin do většinové... 2002 diplomová práce Marta Nováková 01.09.2001

Československá federace... 2002 diplomová práce Mojmír Florian 01.09.2001

Právo na sebeobranu v současném mezinárodním právu 2002 rigorózní práce Harald Scheu Petr Válek 30.01.2003

Antidopingová problematika v českém právním řádu 2002 rigorózní práce Josef Staša Lenka Nekolová 30.01.2003

Trestní příkaz 2002 rigorózní práce Jiří Jelínek Michal Basík 30.01.2003

Odpovědnost za vady prodané věci 2002 rigorózní práce Jan Dvořák Jitka Divínová 20.01.2004

Správní soudnictví 2002 rigorózní práce Ivana Millerová 29.01.2003

Kolizní problematika přechodu a převodu věcných práv... 2002 rigorózní práce Elona Khalaila 29.01.2003

Mimosmluvní odpovědnost Evropských společenství 2002 rigorózní práce Jiří Zemánek Jan Malíř 29.01.2003

Převody vlastnictví k nemovitostem... 2002 diplomová práce Kateřina Mazáčová 01.09.2001

Právní úprava zdaňování příjmů... 2002 diplomová práce Jan Kliner 01.09.2001

Postavení a působnost NKÚ v oblasti... 2002 diplomová práce Štěpán Stupčuk 01.09.2001

Daňová kontrola 2002 diplomová práce Tomáš Pekárek 01.09.2001

Zdaňování příjmů autorů a jejich... 2002 diplomová práce Rostislav Perník 01.09.2001

Daň z příjmů fyzických osob a porovnání... 2002 diplomová práce Ján Plančár 01.09.2001

Právo na informace o životním... 2002 diplomová práce Viktor Zelinka 01.09.2001

Pozemkové úpravy 2002 diplomová práce Jan Štimák 01.09.2001

Právní úprava posuzování... 2002 diplomová práce Nikola Schreibová 01.09.2001

Česká inspekce životního... 2002 diplomová práce Tomáš Adamec 01.09.2001

Zákaz diskriminace a omezování... 2002 diplomová práce Martin Gajda 01.09.2001

Pojem a podstata daktyloskopie 2002 diplomová práce Jiří Petřík 28.01.2003

Odpovědnost zaměstnance za škodu 2002 diplomová práce Marek Sladkovský 01.09.2001

Ústavní systém Norského království 2002 diplomová práce Dora Boková 01.09.2001

Metodika vyšetřování drogové... 2002 diplomová práce Michal Spěvák 01.09.2001

Metodika vyšetřování silničních... 2002 diplomová práce Martin Lisa 01.09.2001

Pojem a podstata daktyloskopie 2002 diplomová práce Ota Kalaš 01.09.2001

Normativní činnost exilového... 2002 diplomová práce Jakub Augustinský 01.09.2001

Kupní smlouva v mezinárodním obchodním... 2002 diplomová práce Rostislav Silný 01.09.2001

Daňové povinnosti spojené s vlastnictvím... 2002 diplomová práce Eva Pavlíková 01.09.2001

Daňová zvýhodnění poskytovaná... 2002 diplomová práce Vítězslav Pantlík 01.09.2001

Unifikace práva v mezinárodní... 2002 diplomová práce Petr Jakubec 01.09.2001

Právní úprava mezinárodní... 2002 diplomová práce Jakub Disman 01.09.2001

Vybrané právní aspekty užití zvukových... 2002 diplomová práce Petr Dobeš 01.09.2001

Omezení výlučných práv... 2002 diplomová práce Klára Šedivá 01.09.2001

Institut státního občanství... 2002 diplomová práce Libor Chlad 27.11.2001

Nálezy a usnesení Ústavního soudu -... 2002 diplomová práce František Povolný 01.09.2001

Působení základních práv... 2002 diplomová práce Jan Linda 01.09.2001

Pojem a právní důsledky překročení... 2002 diplomová práce Jan Kulhánek 01.09.2001

Loupeže, jejich faktory a prevence 2002 diplomová práce Jaroslav Malchus 01.09.2001

Ochrana lidského plodu v... 2002 diplomová práce Josef Jebavý 01.09.2001

Trestněprávní ochrana a odpovědnost... 2002 diplomová práce Jindřich Arabasz 01.09.2001

Problémy trestního postihu mladistvých ,2002 rigorózní práce Zlata Sailerová 24.01.2003

Právní postavení správce... 2002 diplomová práce Igor Tomášek 01.09.2001

Právní úprava uzavírání manželství... 2002 diplomová práce Alan Šturm 01.09.2001

Postavení svědka v civilním... 2002 diplomová práce Taťána Pešková 01.09.2001

Žaloba a rozsudek - jejich... 2002 diplomová práce Petra Kubíková 01.09.2001

Řízení o prohlášení za mrtvého 2002 diplomová práce Aleš Křivohlavý 01.09.2001

Právní postavení rodiče a jeho dítěte při osvojení 2002 rigorózní práce Jana Mokrá 22.01.2003

Vznik ČSR a její právní zakotvení 2002 diplomová práce Šárka Kruntorádová 01.09.2001

Opravné prostředky v civilním... 2002 diplomová práce Linda Janků 01.09.2001

Konkursní správce 2002 diplomová práce Petr Horáček 01.09.2001

Ústavní stížnost a civilní řízení... 2002 diplomová práce Petr Fohl 01.09.2001

Vývoj vydržení v 19. a 20. století v Čechách 2002 rigorózní práce Jaroslav Grinc 22.01.2003

Vybrané aspekty zvyšování základního... 2002 diplomová práce Petra Schleissová 01.09.2001

Samostatná působnost podle zákona... 2002 diplomová práce Zuzana Pancířová 01.09.2001

Ochrana před nezákonnou nečinností... 2002 diplomová práce Anna Jirotková 01.09.2001

Právní ochrana před policejními... 2002 diplomová práce Dalibor Nový 01.09.2001

Právo na přístup k informacím... 2002 diplomová práce Martina Mařatková 01.09.2001

Právní postavení a působnost Centrální banky Evropy v... 2002 22.05.2006 10:00:00 rigorózní práce Milan Bakeš Taras Moroz 21.01.2003

Státní správa v oboru vězeňství 2002 rigorózní práce Vladimír Mikule Vlastimil Göttinger 21.01.2003

Postoupení pohledávky 2002 rigorózní práce Jan Dvořák Tomáš Benák 21.01.2003

Proměny českého státu na počátku 17. století 2002 rigorózní práce Lenka Karonisová 21.01.2003

Trestné činy proti lidské důstojnosti 2002 rigorózní práce Rudolf Vokoun Jan Fršlínek 21.01.2003

Aktuální otázky trestu obecně prospěšných prací 2002 rigorózní práce Jana Navrátilová Marek Šťastný 21.01.2003

Vlastnické právo a ochrana životního prostředí 2002 rigorózní práce Markéta Zachová 21.01.2003

Postavení věřitele v soukromoprávních vztazích 2002 rigorózní práce Robert Šulc 21.01.2003

Právní postavení organizační složky zahraniční... 2002 rigorózní práce Vladan Rámiš 21.01.2003

Problematika zajištění závazků 2002 rigorózní práce Luboš Nevrkla 21.01.2003

Ústavní vývoj na území Svaté říše římské v 17. století 2002 diplomová práce Pavlína Nohavcová 21.01.2003

Sociální zákonodárství v letech 1918 - 1938 2002 diplomová práce Eva Cempírková 21.01.2003

Právní režim národních parků... 2002 diplomová práce Petra Martiníková 01.09.2001

Právní úprava deliktní odpovědnosti právnických... 2002 diplomová práce Pavel Černohous 01.09.2001

Právní úprava ochrany zemědělských... 2002 diplomová práce Radoslav Bolf 01.09.2001

Ochrana životního prostředí... 2002 diplomová práce Štěpán Brunclík 01.09.2001

Společná obchodní politika ES 2002 diplomová práce Jitka Krausová 01.09.2001

Ekonomické a právní aspekty trhu... 2002 diplomová práce Miloš Felgr 01.09.2001

Aplikace komunitárního práva při... 2002 diplomová práce František Havlíček 01.09.2001

Volný pohyb zdravotnických... 2002 diplomová práce Zuzana Šmilauerová 01.09.2001

Trestněprávní regulace drogové kriminality 2002 rigorózní práce Marie Vanduchová Marcela Klimková 31.08.2004

Zajištění osob v trestním řízení 2002 rigorózní práce Jiří Jelínek Veronika Paroulková 16.01.2003

Euthanasie v trestním právu 2002 diplomová práce Daniela Dejdarová 01.12.2000

Společenská smlouva s.r.o. z pohledu notáře 2002 rigorózní práce Tomáš Horáček Světlana Sikstová 13.01.2003

Odvolání jako prostředek nápravy vadných rozhodnutí... 2002 rigorózní práce Denisa Postupová 13.01.2003

Ochrana osobních údajů v občanském právu 2002 rigorózní práce Martin Lukáš 13.01.2003

Autorskoprávní ochrana hudebních děl s textem i bez textu a... 2002 rigorózní práce Irena Holcová Petr Anděl 01.04.2004

Vlastnictví bytů 2002 04.04.2006 12:00:00 rigorózní práce Jan Dvořák Markéta Fichtnerová 13.01.2003

Odpovědnost v pracovním právu 2002 rigorózní práce Miroslav Bělina Vladislav Prokůpek (narozen ve Zlíně) práce zadána 13.01.2003, promoce za doktora práv Univerzity Karlovy v Praze dne 15.2.2005 na slavnostní promoci v pražském Karolinu se začátkem promoce od 13.30 hod.

Právní problematika operací s... 2002 diplomová práce Jiří Štěrba 01.09.2001

Zmluvy o cenných papieroch z pohladu bankovej praxe 2002 rigorózní práce Zdeněk Přibyl Zuzana Lacová 13.01.2003

Péče o zaměstnance 2002 rigorózní práce Věra Štangová René Kurka 13.01.2003

Interaktivní počítačové programy, zejména herní software,... 2002 rigorózní práce Jana Fučíková 13.01.2003

Odlišnosti pracovního poměru při přípravě absolventů... 2002 rigorózní práce Věra Štangová Jana Kurková 13.01.2003

Mezinárodněprávní úprava diplomatických výsad a imunit 2002 rigorózní práce Jan Ondřej Zuzana Trávníčková, rozená Kalová (narozena v Novém Jičíně), práce zadána 13.01.2003, promoce za doktora práv Univerzity Karlovy v Praze dne 15.2.2005 na slavnostní promoci v pražském Karolinu se začátkem promoce od 13.30 hod.

Delicta et crimina 2002 rigorózní práce Michal Skřejpek Josef Benda 13.01.2003

Význam zjišťování majetku v dědickém řízení 2002 rigorózní práce Jiří Mikeš Luboš Prokeš 13.01.2003

Nabývání vlastnictví 2002 rigorózní práce Marta Knappová Jiří Kokeš 25.03.2005

Jiné než manželské formy soužití partnerů 2002 rigorózní práce Kateřina Nováková 13.01.2003

Svědek v trestním řízení a jeho ochrana 2002 rigorózní práce Michaela Burešová 13.01.2003

Využitelnost kriminalistických expertiz jako důkazního... 2002 rigorózní práce Monika Selvičková 10.01.2003

Metodika vyšetřování finanční kriminality 2002 rigorózní práce František Klička 10.01.2003

Smluvní pojištění 2002 rigorózní práce Petr Suchánek 10.01.2003

Status civitatis 2002 rigorózní práce Lubomír Ptáček 10.01.2003

Zástavní právo 2002 rigorózní práce Petr Poledne 10.01.2003

Dohody narušující hospodářskou soutěž 2002 rigorózní práce Andrea Löfflerová 10.01.2003

Převod a přechod směnky 2002 rigorózní práce Martin Krejza 10.01.2003

Zajištění obchodních závazků 2002 rigorózní práce Monika Kaňková 10.01.2003

Právní úprava vztahů vzniklých na základě leasingu 2002 rigorózní práce Jiří Hradecký 10.01.2003

Žalobní návrh 2002 rigorózní práce Iva Čacká Pavlíková 10.01.2003

Výjimky ze zákazu státních podpor 2002 diplomová práce Zdeněk Beránek 01.06.2002

Transparentnost a přístup k dokumentům... 2002 diplomová práce Radek Muroň 01.06.2002

Opatření s účinkem rovnocenným... 2002 diplomová práce Ondřej Rejsek 01.09.2001

Ústavný súd a jeho rol'a v československom... 2002 diplomová práce Mariana Košťálová 01.01.2001

Sociální zákonodárství ČSR v letech... 2002 diplomová práce Sylva Hanáková 01.01.2002

Sociologický rozbor rozvodovosti 2002 diplomová práce Kamila Davidová 01.09.2001

Československé zákonodárství v době... 2002 diplomová práce Simona Greinerová 01.03.2002

Drogy a kriminalita 2002 rigorózní práce Lenka Bradáčová 06.01.2003

Aktuální problémy zaměstnanosti se zaměřením na postavení... 2002 rigorózní práce Margerita Vysokajová Petr Kazda 06.01.2003

Drážní právo 2002 rigorózní práce Vladimír Mikule Lukáš Pleticha 03.01.2003

Vývoj právní úpravy generální klauzule a jednotlivých... 2002 rigorózní práce Jiří Macek Eva Procházková 03.01.2003

Právní úprava činnosti náboženských a školských... 2002 rigorózní práce Záboj Horák 03.01.2003

Obchodní závazkový právní vztah a jeho subjekty 2002 rigorózní práce Ivana Kolerová 03.01.2003

Nucená správa v družstevních záložnách 2002 rigorózní práce Luděk Lisse 03.01.2003

Snahy o reformu právnického studia v Československu... 2002 rigorózní práce Ladislav Soukup Dominika Perutková 03.01.2003

Právní prostředky ochrany osobnosti... 2002 diplomová práce Filip Hrazdira 01.09.2001

Hospodářská kriminalita 2002 diplomová práce Otakar Foltýn 01.09.2001

Autorskoprávní ochrana databází 2002 diplomová práce Alena Dvořáková 01.09.2001

Vybrané aspekty právní problematiky... 2002 diplomová práce Jan Sochorek 01.09.2001

Výkon autorského práva osobou... 2002 diplomová práce Sylvie Matějková 01.09.2001

Likvidace obchodních společností 2002 diplomová práce Josef Hovořák 01.03.2001

Účast obhájce v přípravném řízení 2002 diplomová práce Štěpán Rybář 01.09.2001

Pojištění odpovědnosti za škodu v právním řádu ČR... 2002 rigorózní práce Pavel Horák 16.12.2002

Výpověď pracovního poměru podle práva ČR a SRN 2002 rigorózní práce Alena Čechtická 13.12.2002

Zaměstnávání zdravotně postižených... 2002 diplomová práce Ivana Šragová 01.05.2001

Niektoré aspekty štátneho občianstva s prihliadnutím na... 2002 rigorózní práce Čestmír Čepelka Alan Neradný 11.12.2002

Vývoj ústav evangelických církví v českých zemích od... 2002 rigorózní práce Vladimír Kindl Lukáš Kuboň 11.12.2002

Obecně prospěšné práce jako alternativní výkon sankce... 2002 rigorózní práce Daniela Černá 11.12.2002

Poškozený a náhrada škody v trestním řízení 2002 rigorózní práce Jozef Bohdan 11.12.2002

Zneužití dominantního postavení 2002 diplomová práce Magda Olyšarová 01.09.2001

Limity liberálně - demokratického systému... 2002 diplomová práce Josef Aujezdský 01.09.2001

Právní úprava manželství a rodiny... 2002 diplomová práce Alena Zemková 01.01.2000

Právní úkony v elektronické formě 2002 rigorózní práce Michal Pravda 05.12.2002

Rozvod v ČR a Itálii - komparatistická studie 2002 rigorózní práce Michaela Zuklínová Miloš Holub 05.12.2002

Finanční aspekty systému investičních pobídek 2002 rigorózní práce David Marek 05.12.2002

Dekrety prezidenta republiky... 2002 rigorózní práce Jan Kuklík Jan Olejníček 05.12.2002

Únor 1948 v ústavněprávním vývoji 2002 rigorózní práce Václav Pavlíček Diana Kubrová 12.01.2006

Slib a přísaha v českém právním řádu 2002 rigorózní práce Michal Maglia 05.12.2002

Manželství 2002 rigorózní práce Dana Srovnalová 05.12.2002

Normativní teorie - na pomezí filozofie a práva 2002 rigorózní práce Miloš Večeřa Tomáš Doležal 05.12.2002

Počátky cechovního zřízení v českém státě 2002 rigorózní práce Karolina Adamová Jaroslav Blažek 03.12.2002

Vlastnické právo a ochrana lesa 2002 diplomová práce Zuzana Ježková 01.09.2001

Právní úprava mezinárodního obchodu... 2002 diplomová práce Alice Veverková 01.09.2001

Dávky státní sociální podpory... 2002 diplomová práce Markéta Jarešová 01.12.2000

Působení zahraničních subjektů kolektivního investování... 2002 rigorózní práce Petr Kotáb Jan Ditrych 29.11.2002

Hospodářská kriminalita 2002 diplomová práce Petr Klimeš 01.09.2001

Pomoc obětem trestných činů 2002 diplomová práce Jan Kulhánek 01.09.2001

Dějiny právní regulace prostituce... 2002 diplomová práce Robert Falbr 01.09.2001

Skončení pracovního poměru výpovědí z organizačních... 2002 rigorózní práce Jan Pichrt Martin Štefko 28.11.2002

Nedostatky stávající úpravy pojistné smlouvy v pojištění... 2002 rigorózní práce Věra Škopová Norbert Černý 13.01.2004

Správní soudnictví ve věcech pozemkových úprav 2002 diplomová práce Martin Pecháček 01.09.2001

Ochrana spotřebitele ve správním... 2002 diplomová práce Jana Jirkalová 01.05.2001

Metodologie ekonomické analýzy práva... 2002 diplomová práce Pavel Urban 01.09.2001

Kontrola koncentrací podniků v evropském právu 2002 diplomová práce Zuzana Picková 20.10.2001

Právní úprava dluhopisů v České republice 2002 rigorózní práce Marie Zahradníčková Alois Soppé 25.11.2002

Právní subjektivita dítěte a ochrana jeho práv v právu... 2002 rigorózní práce Senta Radvanová Pavlína Sabová 25.11.2002

Výživné v rodině 2002 rigorózní práce Barbora Rybářová 25.11.2002

Výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí v soudní praxi 2002 rigorózní práce Bohdana Parýzková 25.11.2002

Rozhodování soudu v přípravném řízení trestním 2002 rigorózní práce Jiří Jelínek Martin Fišer 25.11.2002

Úpadkové trestné činy 2002 rigorózní práce Rudolf Vokoun Jiří Beer 10.05.2004

Evropský soudní dvůr jako ochránce základních práv... 2002 diplomová práce Jan Kubišta 25.11.2002

Evropská měnová unie jako další... 2002 diplomová práce Pavel Štrbík 25.03.2002

Operace s cennými papíry 2002 diplomová práce Petr Jirouš 17.02.1997

Daňové úlevy jako forma veřejné podpory 2002 diplomová práce Tomáš Kubík 01.09.2001

Zásada koncentrace v civilním procesu 2002 rigorózní práce František Zoulík Michaela Šerá 25.11.2002

Trestní právo v Suetoniových Životopisech dvanácti císařů -... 2002 diplomová práce Kateřina Pösslová 01.09.2001

Zaměstnávání cizinců 2002 diplomová práce Petr Vaněk 01.04.2001

Některé sporné důkazní prostředky v trestním řízení 2002 rigorózní práce Jan Musil Petr Novák 20.01.2004

Právní úprava pojištění odpovědnosti... 2002 diplomová práce Petra Horáková 01.09.2001

Právní postavení rodičů při osvojení 2002 rigorózní práce Senta Radvanová Jana Zábojová 09.03.2004

Právní úprava systémů odměňování v České republice 2002 rigorózní práce Kristina Pavlisová 08.11.2002

Právní úprava ochrany utajovaných skutečností v České... 2002 rigorózní práce Petr Mrázek 08.11.2002

Právní tituly užívání bytů 2002 rigorózní práce Josef Salač Martin Láníček 08.11.2002

Kupní smlouva, srovnání právní úpravy podle římského... 2002 rigorózní práce Michal Skřejpek Martina Klimešová 06.01.2004

Osvojení 2002 rigorózní práce Jana Kliková 08.11.2002

Ochrana dětí v mezinárodním právu soukromém.... 2002 rigorózní práce Zdeněk Kučera Karin Irene Gandalovičová 08.11.2002

Zástavní právo k bytům a nebytovým prostorům 2002 rigorózní práce Jiří Mikeš Lenka Černá 08.11.2002

Všeobecný dozor prokuratury v Československu v letech... 2002 rigorózní práce Ladislav Soukup Zdeněk Hraba 08.11.2002

Sjednocování rozhodovací činnosti soudů 2002 rigorózní práce František Zoulík Adam Furek 13.04.2004

Vlastnické právo a jeho omezení, zejména vyvlastnění 2002 rigorózní práce Jan Dvořák Jiří Jirsa 08.11.2002

Obchodní rejstřík 2002 rigorózní práce Zdeněk Přibyl Zita Sešínová 07.11.2002

Společné jmění manželů se zvláštním zřetelem na... 2002 rigorózní práce Jolana Jedličková 07.11.2002

Statut evropské akciové společnosti 2002 rigorózní práce Luboš Tichý Anna Čecháková 04.11.2002

Článek 13 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv... 2002 rigorózní práce Stanislava Hýbnerová Daniela Koutná 01.11.2002

Institucionální rozhodčí řízení 2002 rigorózní práce Zdeněk Kučera Petr Přecechtěl 25.10.2002

Zdaňování příjmů fyzických osob ze živnostenského... 2002 rigorózní práce Miloš Borovička Blanka Truhlářová 23.10.2002

Význam probační a mediační služby v českém trestním... 2002 rigorózní práce Marie Vanduchová Filip Ščerba 21.10.2002

Výpověď z pracovního poměru 2002 rigorózní práce Margerita Vysokajová Hana Macourková 21.10.2002

Postavení žen v pracovním právu 2002 rigorózní práce Věra Štangová Eva Svobodová 21.10.2002

Daňové řízení přípravné a vyměřovací 2002 rigorózní práce Jiří Meduna 21.10.2002

Zajišťovací řízení v civilním soudnictví 2002 rigorózní práce František Zoulík Filip Langer 20.02.2004

Právní styk s cizinou v obchodně právním řízení 2002 rigorózní práce Kumar Sunil 15.10.2002

Ochranná známka společenství jako nástroj překonávání... 2002 rigorózní práce Jiří Zemánek Michal Havlík 14.10.2002

Trestní soudnictví nad mládeží 2002 rigorózní práce Jan Musil Markéta Písaříková 14.10.2002

Bezprostřední účinek práva Evropského společenství 2002 rigorózní práce Jiří Zemánek Josef Schwarz 14.10.2002

Daňové řízení se zvláštním zřetelem na výkon rozhodnutí 2002 08.06.2006 09:30:00 rigorózní práce Milan Bakeš Václav Janský 10.10.2002

Výpovědní důvody z nájmu bytu 2002 rigorózní práce Senta Radvanová Petra Zelená 09.10.2002

Vazba v českém trestním řízení 2002 rigorózní práce Rudolf Vokoun Jana Hronková 09.10.2002

Právní aspekty procesu s protektorátní vládou 2002 rigorózní práce Jan Kuklík Michal Tupý 04.10.2002

Uzavírání obchodních smluv 2002 rigorózní práce Stanislav Plíva Jana Trunkátová 04.10.2002

Územní správa a samospráva 2002 rigorózní práce Martin Kopecký Lenka Malovcová 04.10.2002

Právo k cenným papírům a práva spojená s cennými papíry 2002 rigorózní práce Štefan Elek 03.10.2002

Problematika autorských děl pevně spojených se stavbou nebo... 2002 rigorózní práce Jan Kříž Hana Houžvičková 23.02.2004

Donucení organizovaným společenstvím států 2002 09.05.2006 15:00:00 rigorózní práce Pavel Šturma František Zbořil 21.03.2005

Legislativně technické požadavky na tvorbu právních předpisů 2002 rigorózní práce Miloš Večeřa Veronika Turková 01.10.2002

Trestněprávní aspekty ochrany životního prostředí 2002 rigorózní práce Jaroslav Drobník Tereza Tichá 26.09.2002

Historický exkurz do vývoje dražeb v českých zemích 2002 rigorózní práce Jan Kuklík Jan Teska 26.09.2002

Veřejný ochránce práv 2002 18.05.2006 11:00:00 rigorózní práce Jiří Hřebejk Hana Vopálenská 26.09.2002

Právní problematika obchodního tajemství 2002 rigorózní práce Zdeněk Přibyl Ondřej Ležatka 26.09.2002

Postavení a úloha státního zástupce v trestním řízení 2002 rigorózní práce Jiří Jelínek Jana Otoupalíková 26.09.2002

Okolnosti vylučující protiprávnost (vybrané obecné otázky) 2002 rigorózní práce Rudolf Vokoun Tomáš Gřivna 26.09.2002

Role Senátu ČR v zákonodárném procesu 2002 diplomová práce Martina Morawska 30.06.2003

Směnka jako zajišťovací prostředek 2002 rigorózní práce Zdeněk Přibyl Martin Hůda 03.09.2002

Pracovní podmínky mladistvých 2002 diplomová práce Iva Čtvrtečková 17.10.2001

Vztah občana a státu v soudobé české společnosti 2001 dizertační práce Jiří Přibáň Petr Tesař 22.11.2005

Právní režim ozbrojených sil na území cizího státu založený... 2001 dizertační práce Stanislava Hýbnerová Petr Rybák 22.11.2005

Hospodářská soutěž a správní řízení 2001 dizertační práce Luboš Tichý Young Me Kim 21.11.2005

Filosofické a právně-teoretické koncepce práva na život 2001 dizertační práce Aleš Gerloch Štěpán Hůlka 21.11.2005

Význam diplomatických misi států v současném mezinárodním... 2001 dizertační práce Serghei Diaconu 21.11.2005

Jurisdikční imunity státu 2001 dizertační práce Pavel Caban 21.11.2005

Úprava vnitrostátních ozbrojených konfliktů v mezinárodním... 2001 dizertační práce Veronika Bílková 21.11.2005

Práva a povinnosti při prodeji zboží v obchodě 2001 dizertační práce Jiří Švestka Daniel Srnec 08.11.2005

Ústavní systémy nástupnických států SSSR... 2001 dizertační práce Václav Pavlíček Pavel Uhl 01.11.2005

Ochrana rodinného a soukromého života v občanském... 2001 dizertační práce Jiří Švestka Tomáš Richter 31.10.2005

Úloha parlamentu České republiky v procesu integrace ČRdo EU 2001 dizertační práce Ján Gronský Magdaléna Svobodová 22.11.2001

Elektronické platby a evropské právo 2001 dizertační práce Stanislava Černá Kateřina Varenne 11.01.2005

Uzavírání obchodních smluv 2001 diplomová práce Hana Pořízková 01.03.2001

Burzy cenných papírů v tržní ekonomice 2001 diplomová práce Martina Hirešová 01.09.2001

Aktuální právní otázky související se skončením... 2001 rigorózní práce Margerita Vysokajová Patricie Švarcová 06.11.2002

Právní akty a proces právní formalizace... 2001 diplomová práce Tomáš Karásek 01.09.2001

Právo na život a trest smrti 2001 diplomová práce Tomáš Menšík 29.06.2001

Úloha vlády, prezidenta a Parlamentu při vytváření české... 2001 diplomová práce Jana Rácová 01.09.2001

Kolektivní správa autorských práv 2001 diplomová práce Kryštof Orel 01.10.2001

Postavení hlavy státu v SRN 2001 diplomová práce Alena Uhlířová 30.10.2002

Euthanasie - právní a sociální aspekty 2001 diplomová práce Pavel Příhoda 01.06.2001

Postavení ruské menšiny v Estonsku v 90. letech 20. století... 2001 diplomová práce Jan Kratochvíl 29.10.2002

Přezkumné řízení při zadávání veřejných zakázek... 2001 diplomová práce Jan Jílek 01.03.2002

Zákaz rasové diskriminace - implementační... 2001 diplomová práce Petra Lapková 10.10.2002

Určení a popření otcovství 2001 diplomová práce Martina Boháčová 01.09.2001

Trestní zákonodárství v Československu... 2001 diplomová práce Michal Prskavec 01.09.2001

Mezinárodněprávní ochrana životního... 2001 diplomová práce Robert Skalina 01.09.2001

Dovolená na zotavenou 2001 diplomová práce Renata Šímová 01.10.2000

Právní persekuce židovského... 2001 diplomová práce Magda Novotná 01.09.2001

Ochrana osobnosti při transplantacích... 2001 diplomová práce Kateřina Römerová 01.09.2001

Poškozený v trestním řízení a jeho... 2001 diplomová práce Petra Gřivnová 01.09.2001

Zajištění osoby v českém trestním... 2001 diplomová práce Veronika Paroulková 01.09.2001

Smlouva o úvěru 2001 diplomová práce Radim Neubauer 01.09.2001

Srovnání právní úpravy pěstounské... 2001 diplomová práce Hana Měšťánková 01.09.2001

Prodlení a jeho důsledky 2001 diplomová práce Petr Kovařík 01.03.2001

Probace a mediace v českém trestním právu 2001 diplomová práce Radim Faltus 01.09.2001

Rozhodné právo závazkových... 2001 diplomová práce Zdeněk Dvořák 01.09.2001

Chudoba a její řešení v systémech... 2001 diplomová práce Karolína Cveklová 01.09.2001

Nabídka převzetí 2001 diplomová práce David Bregar 01.03.2001

Harmonizace českého pracovního... 2001 diplomová práce Hana Budíková 01.09.2001

Starobní důchod 2001 diplomová práce Lucie Krausová 01.03.2001

Zřízení, pravomoc a působení apelačního... 2001 diplomová práce Stanislav Pešek 01.01.2001

Sociální zákonodárství Československé... 2001 diplomová práce Blanka Müller 01.01.2001

Trestní právo v ČSR a jeho uplatňování... 2001 diplomová práce Jan Benda 01.01.2001

Kogentní ustanovení v Principech... 2001 diplomová práce Petra Tonová 01.03.2001

Trestná činnost související se... 2001 diplomová práce Michaela Pomikálková 01.09.2001

Reforma státní správy v... 2001 diplomová práce Veronika Horová 01.09.2001

Světová zdravotnická organizace, struktura a činnost 2001 diplomová práce Zuzana Trávníčková, rozená Kalová (narozena v Novém Jičíně) práce zadána 25.10.2000

Nezaměstnanost a základní koncepce... 2001 diplomová práce Veronika Veselá 01.09.2001

K právní závaznosti rozhodovacích... 2001 diplomová práce Michaela Vojtechová 01.03.2001

Sociální zabezpečení žen v těhotenství... 2001 diplomová práce Renata Fojtíková 01.01.2001

Reforma financování systému... 2001 diplomová práce Karel Bláha 01.09.2000

Právní problémy sexuálních menšin 2001 diplomová práce Zuzana Kovářová 01.09.2001

Registrace léčiv 2001 diplomová práce Vladimír Bíba 01.09.2001

Článek 81 z horizontální perspektivy 2001 diplomová práce Michal David 01.04.2002

Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním zabezpečení 2001 diplomová práce Lucie Peringrová 01.02.2001

Zaměstnávání cizinců 2001 diplomová práce Michal Abrahámek 01.09.2001

Námitky proti zápisu ochranné známky 2001 diplomová práce Jana Zábršová 01.10.2001

Známkové právo a problematika... 2001 diplomová práce Adela Hegedüšová 01.10.2001

Námietky proti zápisu ochrannej známky 2001 diplomová práce Dominika Horvátová 01.09.2001

Veřejné podpory v právu ES a jejich... 2001 diplomová práce Gabriela Halmová 06.10.2001

Daňové povinnosti spojené s vlastnictvím... 2001 diplomová práce Hana Valentová 01.09.2001

Převody vlastnictví k nemovitostem... 2001 diplomová práce Marek Horáček 01.09.2001

Trest smrti 2001 diplomová práce Jaroslav Strouhal 18.04.2001

Dovolená na zotavenou 2001 diplomová práce Šárka Majdlová 01.09.2001

Integrace kolizního práva v rámci... 2001 diplomová práce Zdeňka Streblová 01.03.2002

Úprava pracovní doby v ČR a ve Francii 2001 diplomová práce Vlasta Zadinová 01.09.2001

Nikdo nesmí být odňat svému... 2001 diplomová práce David Falta 01.09.2001

Záruky soudcovské nezávislosti 2001 diplomová práce Monika Petříková 01.09.2001

Důkazní prostředky 2001 diplomová práce Robert Vala 01.09.2001

Právní subjektivita dítěte, ochrana jeho práv... 2001 diplomová práce Alena Břicháčková 01.03.2000

Manželství a jiné formy soužití /srovnávací... 2001 diplomová práce Radoslav Hanák 01.03.2000

Pozemkové úpravy 2001 diplomová práce Zdeněk Šafář 01.09.2001

Právo a geneticky modifikované... 2001 diplomová práce Jan Kubica 01.09.2001

Právní úprava nakládání s odpady a... 2001 diplomová práce Michal Kojan 01.09.2001

Právní úprava nakládání s odpady se... 2001 diplomová práce Vendula Pohlová 01.09.2000

Manželství a jiné formy soužití partnerů... 2001 diplomová práce Jana Komišová 01.09.2001

Ochrana majetkových práv nezletilého 2001 diplomová práce Gabriela Kalusová 01.09.2001

Burza cenných papírů Praha, a.s. 2001 diplomová práce Jiří Strachota 01.09.2001

Právní úprava daňových a úvěrových nástrojů... 2001 diplomová práce Eva Plšková 01.09.2001

Daňové aspekty pronájmu pracovní síly 2001 diplomová práce Radim Kotlaba 19.03.2001

Právní úprava nepřímých daní a jejich... 2001 diplomová práce Aleš Večerník 15.11.1999

Státní dozor nad kapitálovým trhem 2001 diplomová práce Lukáš Tvrdík 02.04.2001

Sporné otázky nutné obrany v judikatuře 2001 diplomová práce Markéta Humlová 01.09.2000

Kriminologické aspekty tzv.domácího násilí 2001 diplomová práce Nikola Pešková 01.01.2000

Motorová vozidla a majetkové trestné činy 2001 diplomová práce Daniel Slavík 01.12.2001

Násilná a sexuální kriminalita páchaná na... 2001 diplomová práce Zuzana Krahulcová 01.12.2000

Právní úprava vinohradnictví a vinařství v České republice... 2001 rigorózní práce Jaroslav Drobník Jana Hyklová 25.09.2002

Smluvní modifikace společného jmění manželů 2001 diplomová práce Leoš Strouhal 01.09.2001

Trestní řízení, veřejnost a média 2001 diplomová práce Markéta Závodská 01.09.2001

Licenční smlouva 2001 diplomová práce František Táborský 01.09.2001

Rozvod malželství bez zjišťování příčin... 2001 diplomová práce Karolína Šímová 01.09.2000

Držba oprávněná a neoprávněná 2001 diplomová práce Eva Tryznová 01.09.2000

Nájem bytu se zaměřeněním na nedružstevní byty 2001 diplomová práce Ludmila Plzová 01.09.2000

Smlouva o úschově 2001 diplomová práce Kristýna Novotná 01.09.2000

Jednotlivé případy bezdůvodného obohacení 2001 diplomová práce Jana Loskotová 01.09.2001

Osvojení 2001 diplomová práce Jindra Jelínková 01.03.2000

Smlouvy o nakládání s cennými papíry 2001 diplomová práce Peter Szmuda 01.03.2000

Interpretace v právu a literární vědě 2001 diplomová práce Alena Mrázková 01.02.2000

Právní problematika nepřímých daní 2001 diplomová práce Jana Týrová 01.09.2001

Vývoj právní úpravy hranic ČSR,... 2001 diplomová práce Jan Vrána 01.01.2001

Rozvod v italské právní úpravě ve... 2001 diplomová práce Miloš Holub 01.09.2001

Politika zaměstnanosti v tržní ekonomice se... 2001 diplomová práce Petr Kazda 01.09.2001

Úloha prezidenta republiky v rámci legislativního procesu 2001 diplomová práce Petr Mikeš 01.09.2001

Právní aspekty odsunu českých Němců 2001 diplomová práce Tomáš Láska 20.01.2000

Vývoj ústavy Evropské unie 2001 diplomová práce Martina Zralá 01.01.2002

Identifikace mrtvol a kostrových nálezů 2001 diplomová práce Ivan Romportl 01.02.2000

Euthanasie a trestní právo 2001 diplomová práce Vladimír Kouba 01.01.2000

Trestní příkaz 2001 diplomová práce Michal Basík 01.09.2001

Autorskoprávní ochrana počítačových programů 2001 diplomová práce Kateřina Rokosová 01.01.2002

Příprava zákona o volbách do Evropského parlamentu... 2001 rigorózní práce Jiří Hřebejk Petra Wagnerová 08.08.2002

Podvod, pojistný podvod, úvěrový podvod 2001 rigorózní práce Petra Škopová 08.08.2002

Pracovní podmínky těhotných žen a matek 2001 rigorózní práce Věra Štangová Lucie Kalenská 08.08.2002

Ochranné známky a hospodářská soutěž 2001 rigorózní práce Jiří Macek Jan Špaček (narozen v Praze) práce zadána 02.03.2004, promoce za doktora práv Univerzity Karlovy v Praze dne 15.2.2005 na slavnostní promoci v pražském Karolinu se začátkem promoce od 13.30 hod.

Antidumping v Evropském společenství 2001 rigorózní práce Petr Jiška 08.08.2002

Problematika okolností vylučujících protiprávnost 2001 rigorózní práce Jana Navrátilová Miroslav Mašek 08.08.2002

Právní problematika daňového řízení v ČR 2001 rigorózní práce Jitka Zelenková 15.07.2002

Spotřebitelský úvěr a jeho právní úprava 2001 rigorózní práce Jitka Šmídová 15.07.2002

Zvláštní případy odpovědnosti za škodu v občanském zákoně 2001 rigorózní práce Jan Dvořák Jitka Janatová 28.01.2004

Problematika trestných činů vojenských v historicko-... 2001 rigorózní práce Jana Navrátilová Helena Matulová 08.01.2004

Zdaňování vlastnictví a úplatných převodů nemovitostí 2001 rigorózní práce Marie Karfíková Simona Mašková 15.07.2002

Správní uvážení 2001 rigorózní práce Vladimír Mikule Marie Kočičková 15.07.2002

Úloha NKÚ při kontrole plnění státního rozpočtu 2001 rigorózní práce Markéta Kandráčová 15.07.2002

Odklony v trestním řízení 2001 rigorózní práce Monika Hůlová 15.07.2002

Založení, vznik a zánik společnosti s ručením omezeným 2001 rigorózní práce Marie Zahradníčková Aleš Doubek 15.07.2002

Zásady legality a oportunity v českém trestním řízení 2001 rigorózní práce Zbyněk Vondra 15.07.2002

Výjimečný trest v českém trestním právu 2001 rigorózní práce Marie Vanduchová David Černecký 20.02.2004

Odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla 2001 rigorózní práce Jiří Adolt 09.07.2002

Společné jmění manželů v platné právní úpravě 2001 rigorózní práce Alžběta Skřivanová 09.07.2002

Znalec a tlumočník v civilním procesuf (česká a německá... 2001 rigorózní práce Alexandra Hesslerová 09.07.2002

Trest smrti 2001 rigorózní práce Marie Vanduchová Eva Navrátilová 08.07.2002

Právní poměry v luterské církvi na těšínsku do roku l781 a... 2001 rigorózní práce Vladimír Kindl Daniel Spratek 08.07.2002

Bezdůvodné obohacení v českém soukromém právu 2001 rigorózní práce Jiří Švestka Tomáš Novosad 08.07.2002

Exekuční řízení dle zák. č. 120/2001 Sb. 2001 rigorózní práce Jiří Nevřela 08.07.2002

Dědické tituly 2001 rigorózní práce Jan Dvořák Kateřina Kotrbová 08.07.2002

Německé trestní soudnictví v Protektorátu Čechy a Morava 2001 rigorózní práce Jan Kuklík Marek Frank 08.07.2002

Hospodářská komora ČR a její význam... 2001 diplomová práce Jana Školoutová 01.09.2001

Organizace vrchnostenské správy... 2001 diplomová práce Roman Říha 01.01.2001

Vývoj patronátního práva v českých zemích... 2001 diplomová práce Stanislav Pšenička 01.09.2001

Právní úprava ochrany lesů při hospodaření... 2001 diplomová práce Lenka Šteklová 01.09.2001

Trestní právo a ochrana životního... 2001 diplomová práce Hana Kojecká 01.09.2001

Územní plánování jako nástroj ochrany... 2001 diplomová práce Matouš Koliha 01.09.2001

Právní režim národních parků v ČR a soustava... 2001 diplomová práce Jiří Velenský 01.09.2001

Právní úprava nakládání s nebezpečnými odpady... 2001 diplomová práce Prokop Verner 01.09.2001

Rasové zákonodárství v protektorátu Čechy a Morava 2001 rigorózní práce Jan Kuklík Petra Karbanová 02.07.2002

Porušování povinností při správě majetku soukromoprávních... 2001 rigorózní práce Jiří Jelínek Vladimír Koranda 28.04.2004

Trestný čin krádeže vloupáním - srovnání právní úpravy... 2001 rigorózní práce Petr Polach 02.07.2002

Konzulární služba 2001 diplomová práce Radka Suchá 01.09.2001

Kontrola dodržování závazků v oblasti... 2001 diplomová práce Katarína Šurdová 01.09.2000

Právní režim Antarktidy se zaměřením... 2001 diplomová práce Juraj Koprda 01.09.1999

Využití nerostných zdrojů mořského... 2001 diplomová práce Petr Fryc 30.11.1999

Právní režim mořského dna za... 2001 diplomová práce Ivo Kameš 24.11.2000

Opatření státních orgánů zasahujících... 2001 diplomová práce Petra Svobodová 01.09.2001

Právní předpoklady uzavření manželství... 2001 diplomová práce Eva Pazderková 01.09.2001

Společnosti v mezinárodním právu soukromém 2001 diplomová práce Viktória Veszelei 01.06.2000

Správní delikty osob podléhajících vojenské... 2001 diplomová práce Miroslav Míkovec 01.03.2001

Drážní právo 2001 diplomová práce Lukáš Pleticha 01.11.2001

Přestupkové řízení 2001 diplomová práce Libor Kutra 01.09.2001

Právní režim orbitálních kosmických... 2001 diplomová práce Michal Okurowski 08.01.1999

Mezinárodněprávní aspekty případu Lockerbie 2001 diplomová práce Monika Csaszar 14.02.2002

Možnosti trestního práva jako jednoho z prostředků... 2001 diplomová práce Tomáš Haltuf 01.12.1998

Díla audiovizuální 2001 diplomová práce Zuzana Skalná 01.09.2001

Řízení proti členským státům EU pro porušení... 2001 diplomová práce Michaela Suchardová 01.09.2001

Nezávislost Evropské centrální banky a centrálních... 2001 diplomová práce Jan Jírovec 01.09.2001

Regulace bankovních a finančních trhů 2001 rigorózní práce Martin Gross 25.06.2002

Pojistné na sociální zabezpečení 2001 diplomová práce Eva Maříková 01.09.2001

Trestný čin podvodu se zaměřením na podvodné jednání... 2001 rigorózní práce Martina Vrchlavská 18.06.2002

Vznik a vývoj Mezinárodního měnového fondu 2001 diplomová práce Tereza Štěpánková 01.09.2001

Automobil - právní úprava daňových a poplatkových povinností... 2001 diplomová práce Roman Pfeifer 01.09.2001

Význam a vývoj československého a českého zahraničního... 2001 diplomová práce Šárka Novotná 01.09.2001

Daňově - právní problematika tzv. offshore území 2001 diplomová práce Martin Jakeš 01.09.2001

Ochranná známka Společenství jako nástroj překonávání... 2001 diplomová práce Michal Havlík 01.09.2001

Ochrana lesa při hospodaření v lesích 2001 diplomová práce Antonín Jeníček 01.09.2001

Dobrá víra v občanském právu 2001 diplomová práce Jindřich Král 01.09.2001

Česká národní banka - právní postavení a činnost 2001 diplomová práce Erika Hronová 01.09.2001

Postoupení pohledávky 2001 diplomová práce Tomáš Benák 01.09.2001

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu 2001 diplomová práce Vladislav Prokůpek (narozen ve Zlíně) práce zadána 01.09.2001

Termínové kontrakty jako nástroje řízení kurzových a... 2001 diplomová práce Zdeněk Radil 01.09.2000

Úmluva o právech dítěte a její implementace do českého a... 2001 diplomová práce Paola Spoladore 01.09.2001

Peněžité zadostiučinění jako právní prostředek ochrany... 2001 diplomová práce Milada Moupicová 01.03.2001

Náhrada škody v občanském právu ve srovnání s právem... 2001 diplomová práce Tomáš Bělina 01.03.2000

Vydržení vlastnického práva a oprávnění odpovídající... 2001 diplomová práce David Koura 01.09.2001

Vyvlastnění nemovitostí 2001 diplomová práce Jiří Jirsa 01.09.2001

Individuální výjimky podle článku 81/3 SES 2001 diplomová práce Václav Mlnářík 15.10.2001

Základní principy ochrany kulturních památek 2001 rigorózní práce Vladimír Vopálka Martin Zídek 07.06.2002

Obecně prospěšné práce v trestním právu 2001 rigorózní práce Marie Vanduchová Petr Veselý 07.06.2002

Pravomoci Rady bezpečnosti OSN ve světle současného... 2001 diplomová práce Petr Válek 01.09.2001

Vady vůle v soukromém právu 2001 diplomová práce Jiří Hladík 01.09.2001

Právní úprava převodů a přechodů práv a povinností... 2001 rigorózní práce Klára Knoblochová 06.06.2002

Důchodový věk v sociálním zabezpečení 2001 diplomová práce Martin Pech 01.02.2001

Postavení ženy v pracovním právu 2001 diplomová práce Petra Zelená 01.02.2001

Zákaznický majetek u obchodníka s cennými papíry 2001 rigorózní práce Lenka Novotná 05.06.2002

Pracovněprávní zákonodárství ČSR 1945 - 1965 2001 diplomová práce Andrea Sulejová 01.01.2001

Podnikatelská seskupení 2001 diplomová práce Jakub Vozáb 01.09.2001

Ochrana osobnosti 2001 rigorózní práce Vladimír Řezníček 04.06.2002

Trestní příkaz jako forma odklonu v trestním řízení 2001 rigorózní práce Jakub Pinta 04.06.2002

Koupční vazby mezi ekonomickou a administrativní sférou... 2001 rigorózní práce Jan Kuklík Vladimír Mahdal 04.06.2002

Procesní podmínky civilního řízení 2001 rigorózní práce Alena Winterová Michal Hruška 04.06.2002

Veřejné užívání 2001 rigorózní práce Klára Holubová 04.06.2002

Trestněprávní regulace drogové kriminality 2001 rigorózní práce Jaroslav Beneš 04.06.2002

Rada Evropy a ochrana žadatelů o azyl, uprchlíků a jiných... 2001 rigorózní práce Andrea Baršová 04.06.2002

Ochranná opatření 2001 rigorózní práce Rudolf Vokoun Alena Augustinová 04.06.2002

Veřejná správa v ČSR v letech 1945 - 1950, zvl. krajská... 2001 diplomová práce Luděk Litera 01.01.2001

Výkon rozhodnutí se zaměřením na problematiku... 2001 rigorózní práce Petr Hlavsa Martina Jursíková 04.06.2002

Malý retribuční dekret a jeho uplatňování v praxi 2001 diplomová práce Marek Malý 01.01.2000

Trestní právo v Československé socialistické republice... 2001 diplomová práce Zdeněk Valášek 01.01.2001

České státní občanství 2001 rigorózní práce Věra Jirásková Andrea Holasová 04.06.2002

Prohlášení o majetku v českém právním řádu 2001 rigorózní práce Alena Macková Lucie Šimáková (narozená v Sokolově) práce zadána 11.03.2004, promoce za doktora práv Univerzity Karlovy v Praze dne 15.2.2005 na slavnostní promoci v pražském Karolinu se začátkem promoce od 13.30 hod.

Nájom bytu 2001 rigorózní práce Mária Rohalová 03.06.2002

Nekalosoutěžní jednání podle § 46 obch. zák. a právní... 2001 rigorózní práce Jiří Macek Daniel Patěk 03.06.2002

Ručení podle obchodního zákoníku 2001 rigorózní práce Stanislav Plíva Petra Nováková 31.08.2004

Bezdůvodné obohacení 2001 rigorózní práce Jan Dvořák Miroslav Houška 03.06.2002

Telekomunikační stavby 2001 diplomová práce Martin Velík 01.05.2001

Živnostenské oprávnění a podmínky živnostenského podnikání 2001 diplomová práce Rita Šobrová 01.09.2001

Efektivnost veřejné správy 2001 diplomová práce Jakub Kavalír 01.05.2001

Ochrana spotřebitele ve správním právu 2001 diplomová práce Monika Hošková 01.02.2001

Správní delikty související s prováděním a užíváním staveb 2001 diplomová práce Michael Dub 01.02.2001

Zákon o České televizi 2001 diplomová práce Zuzana Chudomelová 01.01.2001

Právo na přístup k informacím o životním prostředí 2001 diplomová práce Lubomír Bartál 01.01.2001

Pozemkové reformy na území České republiky 2001 rigorózní práce Jaroslav Drobník Ondřej Fabián 03.06.2002

Podílové spoluvlastnictví 2001 diplomová práce Tereza Benešová 01.09.2000

Dohody omezující hospodářskou soutěž 2001 diplomová práce Libor Morávek 01.09.2001

Akcie, jejich pojetí a druhy 2001 diplomová práce Martin Botík 01.09.2001

Směnky- právní povaha, druhy 2001 diplomová práce Norbert Hink 01.09.2001

Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví 2001 diplomová práce Milena Nožinová 01.09.2001

Leasing 2001 diplomová práce Jiří Salač 01.03.2001

Rozvoj ústav evangelických církví v českých zemích od roku... 2001 diplomová práce Lukáš Kuboň 01.09.2001

Antidumpingová politika EU ve světle rozhodnutí Evropského... 2001 diplomová práce Tomáš Trnka 01.12.2001

Profesní a zájmové sdružování právníků v českých zemích... 2001 diplomová práce Vlastislav Lexa 01.01.2001

Mezinárodně právní a komunitární úprava ochrany ozónové... 2001 diplomová práce Jana Kuželová 01.09.2001

Právní postavení Židů v Protektorátu Čechy a Morava 2001 diplomová práce Drahomíra Jindrová 01.01.2001

Právní dějiny židovských obcí v českých zemích od... 2001 diplomová práce Terezie Jenisová 01.01.2001

Právní způsobilost v občanském právu 2001 diplomová práce Jitka Vostárková 01.03.2001

Evropskoprávní odpovědnost internetových poskytovatelů... 2001 diplomová práce Jiří Hrádek 01.09.2001

Volný pohyb zboží v EU a sbližování práva České republiky... 2001 diplomová práce Klára Donathová 01.09.2000

Ochrana osobnosti před uveřejňováním informací v... 2001 diplomová práce Marek Plajner 01.09.2001

Zástavní právo k nemovitostem 2001 diplomová práce Erik Řihošek 01.09.2001

Dobré mravy ve světle soudního rozhodování 2001 diplomová práce Pavel Rubeš 01.09.2001

Ceny nemovitostí a způsob jejich zjišťování 2001 diplomová práce Šárka Šubová 01.09.2001

Ochrana osobnosti fyzických osob se zaměřením na... 2001 diplomová práce Petr Jelínek 01.09.2001

Odstoupení od smlouvy o převodu nemovitostí (věcněprávní... 2001 diplomová práce Josef Hampl 01.03.2001

Právní prostředky ochrany osobnosti fyzické osoby v... 2001 diplomová práce Linda Burianová 01.03.2001

Právní aspekty asistované reprodukce 2001 diplomová práce Andrea Csirke 01.06.2001

Zvláštní pracovní podmínky žen 2001 diplomová práce Simona Mazalová 01.02.2001

Veřejné zdravotní pojištění 2001 diplomová práce Markéta Škutová 01.04.2001

Způsoby skončení pracovního poměru 2001 diplomová práce Eva Lettlová 20.03.2002

Politika zaměstnanosti v tržní ekonomice se zvláštním... 2001 diplomová práce Jan Kindl 01.09.2000

Etika práce jako zdroj sociální politiky 2001 diplomová práce Aleš Chocholáč 01.01.2001

Zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností 2001 diplomová práce Lucie Víšková 01.06.2001

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2001 diplomová práce Martin Votruba 01.09.2001

Zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností 2001 diplomová práce Marcela Wainerová 01.09.2001

Právní, sociální a ekonomické aspekty nezaměstnanosti 2001 diplomová práce Barbora Dvořáková 01.09.2001

Daňové aspekty internetových transakcí 2001 diplomová práce Petr Zákoucký 01.09.2001

Trest smrti 2001 diplomová práce Kamil Vacík 01.09.2001

Právní a ústavní principy v judikatuře Ústavního soudu 2001 diplomová práce Jan Tryzna 01.09.2001

Mandát poslanců a senátorů 2001 diplomová práce Jan Šverma 01.09.2001

Suverenita státu a ozbrojené síly 2001 diplomová práce Petr Kocián 01.09.2001

Prezident republiky v československých ústavních dějinách 2001 diplomová práce Tomáš Hora 01.09.2001

Postavení zastupitelstva obce - působnost 2001 diplomová práce Alžběta Panušková 01.09.2001

Ústavní soudnictví v Itálii - pojem, funkce a pozitivní... 2001 diplomová práce Jela Pártošová 01.09.2001

Vznik a zánik funkce prezidenta České republiky 2001 diplomová práce Hynek Zoubek 01.09.2001

Spolkový ústavní soud - jeho působnost s ohledem na... 2001 diplomová práce Petr Mlsna 01.09.2001

Postavení mezinárodních smluv o lidských právech... 2001 diplomová práce Jan Kněžínek 01.09.2001

Slib a přísaha v českém právním řádu 2001 diplomová práce Michal Maglia 01.09.2001

Práva a povinnosti společníků ve veřejné obchodní... 2001 diplomová práce Lucie Vostatková 01.09.2001

Výkon dvojitých mandátů členem představenstva 2001 diplomová práce Martin Němeček 01.09.2001

Realizace práv ze směnky 2001 diplomová práce Helena Jenšová 01.09.2001

Významné rozdíly v právní úpravě zlehčování v právních... 2001 diplomová práce Barbora Kovalčíková 01.09.2001

Právní postavení uprchlíka v České republice 2001 diplomová práce Pavla Vrátná 30.03.2000

Pojem, funkce a obsah práv k průmyslovému vzoru 2001 diplomová práce Štěpán Kratěna 01.09.2001

Právní problematika doménových jmen 2001 diplomová práce Gabriela Popovová 01.09.2001

Autorskoprávní ochrana hudebních děl s textem i bez textu a... 2001 diplomová práce Petr Anděl 01.09.2001

Námitky proti zápisu ochrané známky 2001 diplomová práce Helena Hailichová 01.09.2001

Srovnání právní úpravy zeměpisných označení v ČR a SRN 2001 diplomová práce Markéta Perháčová 01.09.2001

Řízení v sociálním zabezpečení 2001 diplomová práce Martina Suková 01.09.2001

Neoprávněné užití díla a autorská odměna 2001 diplomová práce Martin Štencel 01.10.2001

Právní ochrana domén ve vztahu k právům na označení 2001 diplomová práce Jana Sehnalová 01.10.2001

Právní postavení rodičů při osvojení 2001 diplomová práce Jana Zábojová 01.09.2001

Změny základního kapitálu akciové společnosti 2001 diplomová práce Nikola Planková 01.09.2001

Dvanáctá evropská směrnice o jednočlenné společnosti a... 2001 diplomová práce Roman Pečenka 01.09.2001

Vybrané problémy právní lingvistiky 2001 diplomová práce Hana Kosová 01.09.2001

Antidumping v Evropském společenství 2001 diplomová práce Petr Jiška 01.09.2001

Právní úprava majetkových vztahů mezi manžely 2001 diplomová práce Marie Prokopová 01.09.2001

Placení daní a vymáhání daňových nedoplatků 2001 diplomová práce Olga Staňková 01.09.2001

Vybrané soutěžní aspekty ochrané známky v ES 2001 diplomová práce Alena Hošková 01.09.2001

Sociální zákonodárství v období první republiky 2001 diplomová práce Jiří Payer 01.03.2001

Bezprostřední účinek práva Evropských společenství 2001 diplomová práce Josef Schwarz 01.11.2001

Zneužití dominantního postavení podle čl. 82 SES doktrína... 2001 diplomová práce Ondřej Trubač 20.05.2001

Vlastnictví bytů a nebytových prostor 2001 diplomová práce Jana Trunkátová 01.05.2000

Obchod se ženami 2001 diplomová práce Peter Nahodil 22.11.2001

Spoluautorství a spoluvlastnictví (podrobnosti a odlišnosti) 2001 diplomová práce Zuzana Karhánková 01.09.2001

Pojem a právní důsledky překročení mezí nutné obrany a... 2001 diplomová práce Kateřina Karásková 01.01.2001

Základní principy ochrany životního prostředí v právním řádu... 2001 diplomová práce Markéta Finnová 01.09.2001

Založení a vznik akciové společnosti 2001 diplomová práce Veronika Janíková 01.03.2001

Psychologické profilování pachatele 2001 diplomová práce Klára Pánková 01.01.2001

Ochrana doménových jmen na Internetu 2001 diplomová práce Tomáš Ptáček 01.09.2001

Pojem a právní důsledky překročení mezí nutné obrany a... 2001 diplomová práce Ondřej Pivoňka 01.09.2001

Právní úprava daně z přidané hodnoty a její postavení v... 2001 diplomová práce Miroslava Černá 01.09.2001

Statut Mezinárodního trestního soudu 2001 diplomová práce Daniel Thelen 09.10.2000

Daň z příjmů z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele 2001 diplomová práce Jakub Steidl 17.01.2001

Promítnutí směrnice č. 77/388/EEC do platné právní úpravy... 2001 diplomová práce Jiří Novák 09.10.2001

Právní analýza tuzemského platebního styku 2001 diplomová práce Zdeněk Fiala 01.09.2001

Insider dealing -... 2001 diplomová práce Roman Janeček 01.09.2001

Dovolené riziko 2001 diplomová práce Michal Bureš 01.09.2001

Problematika uprchlictví z hlediska mezinárodního práva... 2001 diplomová práce Ana Lužaičová 24.01.2001

Ochrana dětských práv 2001 diplomová práce Kateřina Kučerová 18.04.2002

Daňové aspekty pronájmu pracovní síly 2001 diplomová práce Dana Korbelová 28.03.2002

Právní úprava nakládání s dočasně volnými finančními... 2001 diplomová práce Tomáš Chalupa 29.04.2002

Přehled zvláštních režimů ochrany u jednotlivých druhů... 2001 diplomová práce Magdalena Vaněčková 01.09.2001

Euthanasie a trestní právo 2001 diplomová práce Pavel Norek 01.04.2002

Právní úprava životního pojištění v České republice 2001 diplomová práce Silvie Svobodová 22.05.2002

Materiální a procesní úprava postavení uprchlíků... 2001 diplomová práce Dagmar Černá 22.05.2002

Trestná činnost policistů 2001 diplomová práce Pavlína Kostková 01.09.2001

Prevence kriminality na místní úrovni 2001 diplomová práce Věra Kantorková 01.01.2001

Právní odpovědnosti ve zdravotnictví - zejména trestní 2001 diplomová práce Roman Janoušek 01.04.2002

Problémy mezinárodní zadluženosti a jejich řešení 2001 diplomová práce Tomáš Zemek 04.11.1999

Výpovědní důvody z nájmu bytu 2001 diplomová práce Petra Zelená 01.03.2000

Smlouvy upevňující po rozvodu vypořádání vzájemných... 2001 diplomová práce Dagmar Volná 01.03.2000

Držba oprávněná a neoprávněná 2001 diplomová práce Pavel Turza 01.09.2001

Tresněprávní aspekty ochrany životního prostředí 2001 diplomová práce Tereza Tichá 01.09.2001

Právo na informace o životním prostředí 2001 diplomová práce Jan Šafránek 01.09.2001

Ochrana majetkových práv nezletilého 2001 diplomová práce Martin Svoboda 01.09.2001

Neoprávněná stavba 2001 diplomová práce Petr Slovák 01.09.2001

Implementace práva životního prostředí EU do českého... 2001 diplomová práce Petra Beranová 01.09.2001

Postavení poplatníka daně z příjmů v ČR a v Německu 2001 diplomová práce Marek Rotrekl 01.09.2001

Institucionalizace penitenciární a postpenitenciární péče 2001 diplomová práce Tereza Muchová 01.09.2001

Centrální banka, její postavení a činnost 2001 diplomová práce Jana Mikulíková 01.09.2001

Postavení správce podle zákona o vlastnictví bytů 2001 diplomová práce Petr Matějíček 01.09.2001

Obec a ochrana životního prostředí 2001 diplomová práce Michal Koman 01.09.2001

Právní úprava vinohradnictví a vinařství v České republice... 2001 diplomová práce Jana Hyklová 01.09.2001

Rozvod manželství 2001 diplomová práce Jana Humečková 01.09.2001

Daňové problémy operací s cennými papíry 2001 diplomová práce Radek Halíček 01.09.2001

Právní režim národních parků v ČR a v zahraničí 2001 diplomová práce Tomáš Dundr 01.09.2001

Regulace trhu kolektivního investování v ČR 2001 diplomová práce Jan Čupa 01.09.2001

Nabývání vlastnictví 2001 diplomová práce Petr Tégl 01.09.2001

Držba jako samostatný a zvláštní druh věcného práva 2001 diplomová práce Pavel Škvára 01.09.2001

Postavení žen v pracovním právu 2001 diplomová práce Eva Svobodová 01.09.2001

Patentová ochrana léčiv v České republice 2001 diplomová práce Martin Guttmann 01.09.2001

Okolnosti vylučující protiprávnost (vybrané obecné otázky) 2001 diplomová práce Tomáš Gřivna 01.09.2001

Právní subjektivita dítěte, ochrana jeho práv v právu... 2001 diplomová práce Hana Vopálenská 01.09.2001

Právní postavení rodiče dítěte při jeho osvojení 2001 diplomová práce Veronika Němcová 01.09.2001

Poškozený v trestním řízení a jeho ochrana 2001 diplomová práce Tomáš Švec 01.09.2001

Právní subjektivita dítěte a ochrana jeho práv v právu... 2001 diplomová práce Pavlína Sabová 01.09.2001

Trestný čin opilství podle § 201a trestního zákona 2001 diplomová práce Jiří Říha 01.09.2001

Trest obecně prospěšných prací a jeho výkon 2001 diplomová práce Radim Boháč 01.09.2001

Předpoklady rozvodu manželství 2001 diplomová práce Martin Líčeník 01.03.2000

Trestní příkaz 2001 diplomová práce Pavla Knížková 01.01.2001

Manželství a partnerské heterosexuální soužití - právní... 2001 diplomová práce Tomáš Bělohlávek 01.03.2001

Institucionální rozhodčí řízení 2001 diplomová práce Petr Přecechtěl 01.03.2001

Právo mezinárodní železniční přepravy 2001 diplomová práce Jiří Nálevka 01.03.2001

Investiční společnosti a investiční fondy 2001 diplomová práce Martin Barák 01.05.1997

Evropské mezinárodní právo soukromé 2001 diplomová práce Lukáš Poddaný 01.09.2001

Společnosti v mezinárodním právu soukromém se zvláštním... 2001 diplomová práce Stanislav Vachta 01.09.2001

Úloha soudů v mezinárodní obchodní arbitráži 2001 rigorózní práce Zdeněk Kučera Jiří Šmída 17.05.2002

Neplatnost a odporovatelnost právního úkonu 2001 rigorózní práce Jiří Švestka Jindřich Rajchl 17.05.2002

Obhajoba obhájcem v trestním řízení 2001 rigorózní práce Jiří Jelínek Martin Krumich 17.05.2002

Komparatistika právní úpravy rozvodu 2001 diplomová práce Denisa Vetešková 01.03.2000

Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte - CAN 2001 diplomová práce Helena Víznerová 01.09.2001

Postavení homosexuálů, problém sociální a právní 2001 diplomová práce Helena Brychová 01.02.2002

Eutanasie 2001 diplomová práce Martin Schaffer 20.01.2002

Bankovní dohled České národní banky 2001 diplomová práce Jaroslav Klapal 01.09.2000

Identifikace osob podle vnějších znaků 2001 diplomová práce Vladislav Jíra 01.12.2000

Ohledání místa činu 2001 diplomová práce Alena Švecová 01.09.2001

Trestní zákonodárství v Československu 1950 - 1989 2001 diplomová práce Petr Strupek 01.09.2001

Stolypinovy agrární reformy 2001 diplomová práce Polina Maslova 01.09.2001

Metodika vyšetřování vražd (vybrané problémy) 2001 diplomová práce Radim Vaculovič 01.12.2000

Metodika vyšetřování vražd (vybrané problémy) 2001 diplomová práce Jan Škrabal 01.12.2000

Správní žaloba 2001 diplomová práce Filip Langer 01.03.2001

Taktické postupy překonávání lživé výpovědi 2001 diplomová práce Marián Krejčík 01.12.2000

Taktika výslechu se zaměřením na výslech sexuálně... 2001 diplomová práce Helena Kotrubenková 01.01.2000

Klamavá reklama 2001 diplomová práce Libuše Kolouchová 01.03.2001

Zvláštnosti výslechu dětí 2001 diplomová práce Kamila Brabcová 01.12.2000

Kriminalistická fotografie 2001 diplomová práce Josef Bartoš 01.12.2000

Kolektivní a individuální odpovědnost v trestním právu 2001 rigorózní práce Jan Musil Jaroslav Smitka 14.05.2002

Postavení státního zástupce v přípravném řízení a v řízení... 2001 rigorózní práce Blanka Jeňková 14.05.2002

Právní problematika ústavní výchovy 2001 rigorózní práce Vendula Holoubková 14.05.2002

Výkon majetkových autorských práv a práv souvisejících... 2001 rigorózní práce Blanka Březinová 14.05.2002

Právní zajištění ekumenických vztahů mezi církvemi 2001 rigorózní práce Stanislav Přibyl 14.05.2002

Prameny práva ve Vietnamu do roku 1945 2001 rigorózní práce Hoang Hung Nguyen Chu 14.05.2002

Základní kapitál obchodních společností, jeho funkce,... 2001 rigorózní práce Dušan Zach 14.05.2002

Finanční nástroje podpory podnikání v České republice 2001 rigorózní práce Mária Staňková 14.05.2002

Vývoj právní úpravy veřejného zdravotního pojištění... 2001 rigorózní práce Barbora Půžová 14.05.2002

Vícečinný souběh trestných činů 2001 rigorózní práce Roman Smetka 14.05.2002

Relevantní trh v evropském soutěžním právu 2001 rigorózní práce Jindřiška Munková Kateřina Schlupková 14.05.2002

Kupní smlouva dle Občanského zákoníku 2001 rigorózní práce Jan Dvořák Natálie Navrátilová 14.05.2002

Obecná problematika spravedlnosti v právu a možnost... 2001 rigorózní práce Aleš Gerloch Bohuslav Maléř 14.05.2002

Právní úprava držení a nošení střelných zbraní 2001 rigorózní práce Bohdan Kysela 14.05.2002

Ochrana menšinových akcionářů v koncernu v právu... 2001 rigorózní práce Martina Koubová 14.05.2002

Trest smrti 2001 rigorózní práce Oto Novotný Ondřej Kubát 14.05.2002

Trestný čin zpronevěry podle § 248 tr. zákona 2001 rigorózní práce Jiří Jelínek Kamila Kocajová 14.05.2002

Majetkoprávní perzekuce židovského obyvatelstva v... 2001 rigorózní práce Michal Jordán 14.05.2002

Právní problematika daní z příjmů 2001 rigorózní práce Helena Faltusová 14.05.2002

Problematika zápisu vlastnických a jiných věcných práv... 2001 rigorózní práce Josef Salač Zdeňka Brožová 05.05.2004

Evropské právo obchodných spoločností 2001 rigorózní práce Andrea Androvičová 14.05.2002

Proces sestavování, schvalování a plnění státního rozpočtu 2001 diplomová práce Luboš Zajíček 01.03.2001

Dary a daňové povinnosti s nimi spojené 2001 diplomová práce Radka Procházková 01.03.2001

Rozsudek pro zmeškání 2001 diplomová práce Soňa Táborská 01.03.2001

Zásada koncentrace v civilním procesu 2001 diplomová práce Michaela Šerá 01.03.2001

Prohlášení o majetku s přihlédnutím k pomoci soudu podle... 2001 diplomová práce Václava Serédi 01.03.2001

Konkursní věřitelé 2001 diplomová práce Markéta Konečná 01.03.2001

Rozsah přezkoumání správních rozhodnutí soudem 2001 diplomová práce Jana Janderová 01.03.2001

Procesní zásady týkající se dokazování 2001 diplomová práce Libor Illek 01.03.2001

Moderní trendy v úpravách konkursního práva 2001 diplomová práce Jakub Holeček 01.03.2001

Účinky prohlášení konkurzu 2001 diplomová práce Jiří Beer 01.03.2001

Opravná řízení a efektivnost soudní ochrany práv 2001 diplomová práce Jana Spurná 01.03.2001

Záruky soudcovské nezávislosti 2001 diplomová práce Jana Hronková 01.03.2001

Konkurz a vyrovnání (obecná charakteristika) 2001 diplomová práce Daniel Kaucký 01.03.2001

Advokát a klient 2001 diplomová práce Marta Janoušková 01.03.1999

Právní moc a vykonatelnost rozhonutí 2001 diplomová práce Jiří Janoušek 01.03.2001

Záruky soudcovské nezávislosti 2001 diplomová práce Markéta Ivičičová 01.03.2001

Účastníci řízení o žalobách proti rozhodnutím správních... 2001 diplomová práce Adam Furek 01.03.2001

Účinky prohlášení konkursu 2001 diplomová práce Milan Edelmann 01.03.2001

Evropské právo obchodních společností 2001 rigorózní práce Richard Král Miroslav Špecián 13.05.2002

Poskytování platu 2001 diplomová práce Marie Kalenská Kristina Pavlisová 01.09.2001

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění v kontextu s daňovým... 2001 diplomová práce Milan Bakeš Vincent Hegedüš 01.09.2001

Přechod k Evropské měnové unii 2001 diplomová práce Milan Bakeš Lenka Vltavská 01.09.2001

Česká národní banka, právní postavení a její činnost 2001 diplomová práce Milan Bakeš Marek Pastucha 01.09.2001

Sociálně nepřizpůsobení občané - sociální a právní aspekty 2001 diplomová práce Gabriela Munková Lukáš Vencl 01.09.2001

Partnerské soužití osob téhož pohlaví a jeho právní důsledky 2001 diplomová práce Gabriela Munková Lenka Slunská 01.09.2001

Autorskoprávní ochrana hudebního díla 2001 diplomová práce Veronika Křesťanová Lucia Vaverčáková 01.09.2001

Práva výrobců zvukového a zvukově obrazového záznamu 2001 diplomová práce Jiří Janeček 01.09.2001

Věcná břemena ve srovnání s omezením vlastnického práva 2001 diplomová práce Petr Michník 01.03.1999

Protektorátní vláda v systému správy protektorátu... 2001 rigorózní práce Magda Dostálová 18.04.2002

Podnikání zahraničních osob na území ČR (se zvláštním... 2001 rigorózní práce Marta Gregorová 18.04.2002

Ekonomické a právní aspekty finančních derivátů 2001 diplomová práce Josef Valter 19.04.2000

Důsledky porušení předpisů o dokazování pro účinnost... 2001 rigorózní práce Jiří Jelínek Milena Vlková 17.04.2002

Odvolací důvody v občanském soudním řízení 2001 rigorózní práce Alena Winterová Vladimír Zonek 17.04.2002

Zánik nájmu bytu 2001 rigorózní práce Michal Vogel 17.04.2002

Právní následky porušení smluv v občanském právu 2001 rigorózní práce Jiří Švestka Martina Šrolová 17.04.2002

Postavení státního zástupce v přípravném řízení trestním 2001 rigorózní práce Vlastimil Matula Simona Šnejdárková 17.04.2002

Předkupní právo 2001 rigorózní práce Michaela Zuklínová Lukáš Svoboda 17.04.2002

Nakládání s chemickými látkami v mezinárodním a... 2001 rigorózní práce Milan Damohorský Jana Schöttnerová 17.04.2002

Alternativní tresty v českém trestním právu 2001 rigorózní práce Eva Rejchrtová 17.04.2002

Zástavní právo k movitým věcem v bankovní praxi 2001 rigorózní práce Jiří Mikeš Tomáš Osička 17.04.2002

Trestní odpovědnost a trestání mladistvých 2001 rigorózní práce Jiří Jelínek Jana Zonková 17.04.2002

Právní aspekty vzniku a činnosti obchodníka s cennými... 2001 rigorózní práce Zlata Kunešová 17.04.2002

Právní předpisy obcí 2001 rigorózní práce Vladimír Vopálka Jana Kulhová 17.04.2002

Rozhodnutí ve věcech trestních 2001 rigorózní práce Jiří Jelínek Pavla Kučerová, rozená Hejtmánková (narozená ve Vysokém Mýtě) práce zadána 31.08.2004, promoce za doktora práv Univerzity Karlovy v Praze dne 15.2.2005 na slavnostní promoci v pražském Karolinu se začátkem promoce od 13.30 hod.

Daňové otázky obchodování prostřednictvím internetu 2001 rigorózní práce Petr Kotáb Richard Knobloch 17.04.2002

Okolnosti vylučující protiprávnost 2001 rigorózní práce Radmila Hůdová 17.04.2002

Ketuba (manželská smlouva podle židovského práva) 2001 rigorózní práce Markéta Trimble Landová 17.04.2002

Rozsah společného jmění manželů a jeho modifikace 2001 04.04.2006 15:30:00 rigorózní práce Josef Salač Martina Nastisová 17.04.2002

Ústavněprávní vývoj Československa 1945 - 1948 2001 rigorózní práce Jan Kuklík Ivana Kohoutová Valentová 17.04.2002

Nová koncepce okolností vylučujících protiprávnost 2001 rigorózní práce Martin Sadílek 17.04.2002

Smlouva o tichém společenství s přihlédnutím... 2001 rigorózní práce Květoslav Krejčí 16.04.2002

Realizace výsledků finanční kontroly (se zřetelem na... 2001 rigorózní práce Zdeňka Zenkerová 16.04.2002

Funkce ochranné známky v tržním prostředí 2001 rigorózní práce Gabriela Vendlová 16.04.2002

Srovnání českého a evropského policejního práva se... 2001 rigorózní práce Daniela Annette Heid 16.04.2002

Odpovědnost za vady výrobků. Srovnání připravované... 2001 rigorózní práce Radek Časta 16.04.2002

Reforma státní správy ve vztahu k ochraně životního... 2001 diplomová práce Michal Sobotka Ivan Olšovec 01.01.2001

Zkrácené civilní soudní řízení 2001 rigorózní práce Alena Winterová Helena Nutilová 15.04.2002

Mezinárodněprávní aspekty obchodování se ženami 2001 rigorózní práce Čestmír Čepelka Petra Mirovská 15.04.2002

Regulace přístupu k bankovnímu podnikání v ČR 2001 rigorózní práce Petr Kotáb Veronika Wertlenová 15.04.2002

Okamžité zrušení pracovního poměru 2001 rigorózní práce Jana Steidlová 15.04.2002

Krajská samospráva z pohledu práva ústavního 2001 rigorózní práce Libor Jehlička 15.04.2002

Vybrané autorskoprávní aspekty Internetu 2001 rigorózní práce Irena Holcová Jiří Čermák 15.04.2002

Zvláštní pracovní podmínky žen 2001 rigorózní práce Věra Štangová Zdeňka Bělohlávková 11.04.2002

Současný vývoj v oblalsti péče o zaměstnance 2001 rigorózní práce Gabriela Nedvědová 11.04.2002

Globalizace světové ekonomiky 2001 diplomová práce Jan Skřipský 16.05.2000

Právní aspekty sdílení telekomunikačních sítí... 2001 rigorózní práce Václav Špunda 10.04.2002

Trestní právo a ochrana životního prostředí 2001 rigorózní práce Dagmar Císařová Adam Bašný 10.04.2002

Operativně pátrací prostředky v právním řádu České... 2001 rigorózní práce Marcela Wajtrová 08.04.2002

Místní referendum 2001 rigorózní práce Vladimír Mikule Dagmar Vacková 08.04.2002

Věcná břemena a omezení vlastnického práva 2001 rigorózní práce Jiří Mikeš Věra Liakou 08.04.2002

Problematika rozvodu rodičů nezletilého dítěte 2001 rigorózní práce Blanka Kosařová 08.04.2002

Specifické problémy související s autorskoprávní ochranou... 2001 rigorózní práce Irena Holcová Petra Žikovská 08.04.2002

Interpretace práva. Metody interpretace právních předpisů. 2001 rigorózní práce František Novák Ondřej Přidal 08.04.2002

Osvojení 2001 diplomová práce Jan Dvořák Eva Kolčáková 01.03.2000

Vybrané aktuální problémy platné právní úpravy... 2001 rigorózní práce František Púry Václav Průcha 28.03.2002

Nezletilý při rozvodu rodičů a po něm 2001 rigorózní práce Lucie Kubenová 28.03.2002

Právní úprava ochrany nemovitého kulturního dědictví 2001 rigorózní práce Dušan Hendrych Pavel Hoke 28.03.2002

Narovnání v trestním řízení 2001 rigorózní práce Vlastimil Matula Jan Onheiser 28.03.2002

Poskytování zdravotní péče v nestátních... 2001 rigorózní práce Anna Knajflová 26.03.2002

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou... 2001 rigorózní práce Věra Štangová Ilona Košťálová 26.03.2002

Veřejnoprávní úprava podnikání v taxislužbě 2001 14.06.2006 12:00:00 rigorózní práce Josef Staša Ondřej Michalčík 26.03.2002

Rozhodcovske konanie v slovenskom právnom poriadku 2001 rigorózní práce Zdeněk Kučera Peter Pompa 26.03.2002

Akvizice a přeměny obchodních společností z hlediska... 2001 rigorózní práce Vojtěch Tříska 22.03.2002

Druhy civilního procesu 2001 rigorózní práce František Zoulík Antonín Křížek 22.03.2002

Postavení a činnost centrálních bank v současnosti 2001 rigorózní práce Jan Kotous 22.03.2002

Neúčinnost důkazů v trestním řízení 2001 rigorózní práce Jan Musil Lukáš Havel 22.03.2002

Právní problematika přijetí společné evropské měny v Irsku 2001 diplomová práce Jiří Oswald 18.10.2001

Nesezdaná soužití a adopce 2001 diplomová práce Dagmar Kaňovská 01.03.2000

Právní problematika smluvních typů užívaných v teorii a... 2001 diplomová práce Josef Salač Renata Kodadová 01.03.2000

Statutární orgány obchodních společností 2001 rigorózní práce Radek Paštika 13.03.2002

Vývoj četnické pátrací služby v Československu do... 2001 rigorózní práce Ladislav Soukup Michal Dlouhý 13.03.2002

Aktuální trestněprávní otázky transplantací 2001 rigorózní práce Vlastimil Matula Marek Bilej 13.03.2002

Vazba v českém právním řádu 2001 rigorózní práce Jiří Jelínek František Partík 31.08.2004

Společné jmění manželů 2001 rigorózní práce Věra Schillerová 13.03.2002

Trest zákazu činnosti v českém trestním právu 2001 rigorózní práce Daniel Maňas 13.03.2002

Právní problematika zadávání veřejných zakázek 2001 rigorózní práce Tomáš Horáček Eva Klečková 13.03.2002

Některé zvláštní způsoby dokazování v trestním řízení 2001 rigorózní práce Jiří Jelínek Pavel Nastis 13.03.2002

Trestněprávní úprava drogové problematiky 2001 rigorózní práce Vlastimil Matula Radek Šmerda 13.03.2002

Vertikální dohody o distribuci 2001 bakalářská práce Kateřina Šafránková 12.03.2002

Postavení mladistvých a osob blízkých věku... 2001 rigorózní práce Renata Šťastná 07.03.2002

Mezinárodněprávní ochrana menšin 2001 rigorózní práce Monika Forejtová 06.03.2002

Ústavní změny za druhé republiky 2001 rigorózní práce Jakub Schlitter 05.03.2002

Daňové povinnosti související s nájmem a... 2001 rigorózní práce Petr Oehm 05.03.2002

Sbližování práva České republiky s právem... 2001 rigorózní práce Dana Štrupová 05.03.2002

Zajištění osob pro účely trestního řízení... 2001 rigorózní práce Roman Šebek 05.03.2002

Senát v ústavním systému České republiky 2001 rigorózní práce Radovan Suchánek 05.03.2002

Právní ochrana půdy jakožto složky životního prostředí 2001 rigorózní práce Petr Petržílek 05.03.2002

Vybrané otázky nutné obrany 2001 rigorózní práce Iveta Nývltová 05.03.2002

Odpovědnost za škodu podle občanského... 2001 rigorózní práce Jaromír Mlejnský 05.03.2002

Finančně právní otázky elektronického obchodu a... 2001 rigorózní práce Roman Kramařík 05.03.2002

Dějiny advokacie, notářství a soudnictví na okrese... 2001 rigorózní práce Miroslava Kořínková 05.03.2002

Obchodní rejstřík - právní význam zápisu 2001 rigorózní práce Dana Kořínková 05.03.2002

Zajištění závazků z úvěrové smlouvy se zvláštním... 2001 rigorózní práce Petr Hromek 05.03.2002

Problematika specifické právní úpravy kolektivního... 2001 rigorózní práce Ivan Holub 05.03.2002

Zásada veřejnosti v právu veřejném 2001 rigorózní práce Kateřina Eichlerová 05.03.2002

Ochrana minoritních akcionářů v právním řádu České... 2001 rigorózní práce Dagmar Dubecká 05.03.2002

Zánik nájmu bytu 2001 rigorózní práce Hana Dejlová 05.03.2002

Joint-venture v soutěžním právu Evropského společenství 2001 rigorózní práce Pavel Dejl 05.03.2002

Právní formy uspokojování bytových potřeb 2001 rigorózní práce Žofie Chromcová 05.03.2002

Soudnictví, státní zastupitelství, notářství a advokacie... 2001 rigorózní práce Václav Bílý 05.03.2002

Soudní exekuce - nový způsob vymáhání pohledávek 2001 rigorózní práce Alena Macková Dagmar Klásková 04.03.2002

Ustavování soudců ústavních soudů 2001 rigorózní práce Věra Jirásková Tomáš Zadražil (narozen v Litoměřicích) práce zadána 10.03.2004, promoce za doktora práv Univerzity Karlovy v Praze dne 15.2.2005 na slavnostní promoci v pražském Karolinu se začátkem promoce od 13.30 hod.

Stárnutí populace a možnosti legislativního řešení... 2001 rigorózní práce Jana Zemanová Marta Nováková 01.03.2002

Územně plánovací dokumentace (vybrané právní... 2001 rigorózní práce Kateřina Leopoldová 01.03.2002

Úloha obhájce v trestním řízení po novele trestního řádu 2001 rigorózní práce Markéta Kiliánová 01.03.2002

Evropské mezinárodní právo soukromé 2001 rigorózní práce Monika Pauknerová Markéta Vavrochová 01.03.2002

Nájem bytu 2001 rigorózní práce Miroslav Pavlík 01.03.2002

Založenie a vznik obchodných spoločností 2001 rigorózní práce Michal Kujan 01.03.2002

Organizační složka zahraniční právnické osoby 2001 rigorózní práce Jiří Kaňka 01.03.2002

Právo patronátní a stavební konkurence na území dnešní... 2001 rigorózní práce Vladimír Kindl Marek Krejčí 28.02.2002

Vznik a zánik manželství 2001 rigorózní práce Josef Salač Pavel Božek 28.02.2002

Konflikt doktrín: přednost komunitárního práva proti... 2001 diplomová práce Pavel Svoboda Martin Junek 10.09.2001

Zabezpečení ve stáří 2001 diplomová práce Jana Zemanová Věra Matoušová 23.11.1999

Trest smrti 2001 diplomová práce Vlastimil Matula Jan Hraško 20.12.2001

Odklon v trestním řízení 2001 diplomová práce Dalibor Jílek Markéta Písaříková 22.02.2002

Charakteristické principy práva a právních odvětví 2001 rigorózní práce Jiří Boguszak Jan Wintr 21.02.2002

Patentové licenční smlouvy - volný pohyb zboží a hospodářská... 2001 rigorózní práce Jindřiška Munková Jana Ammerlaanová 21.02.2002

Vývoj posuzování vlivů na životní prostředí v EU a v ČR 2001 rigorózní práce Václav Votruba 21.02.2002

Autorskoprávní ochrana počítačových programů 2001 rigorózní práce Daniel Wrana 21.02.2002

Průmyslové vzory a jejich právní ochrana 2001 rigorózní práce Marie Zahradníčková Jiří Kroupa 20.02.2002

Protektorátní vláda v systému správy Protektorátu Čechy a... 2001 diplomová práce Magda Dostálová 14.02.2002

Právní postavení církví v meziválečném Rakousku a... 2001 diplomová práce Pavel Čižinský 14.02.2002

Právní perzekuce židovského obyvatelstva v protektorátu 2001 diplomová práce Michal Jordán 14.02.2002

Právo stavby 2001 rigorózní práce Jana Zaoralová 14.02.2002

Obchodování s cennými papíry na veřejném trhu 2001 rigorózní práce Marie Zahradníčková Radan Marek 14.02.2002

Psychika pachatele trestného činu 2001 diplomová práce Eva Meningerová 20.03.2001

Právní otázky oddělení obchodního a investičního... 2001 diplomová práce Petr Kotáb Jan Bursa 01.10.2000

Podniková organizace ochrany životního prostředí a... 2001 rigorózní práce Václav Mezřický Petra Živnůstková 13.02.2002

Posuzování vlivů na životní prostředí 2001 rigorózní práce Jaroslav Drobník Jan Komárek 12.02.2002

Právní a kriminalistické aspekty využití fyziodetekčních... 2001 rigorózní práce Jan Musil Tomáš Dokulil 12.02.2002

Jednatel ve společnosti s ručením omezeným 2001 diplomová práce Jana Dufková 12.02.2002

Smlouva na systémovou integraci 2001 diplomová práce Slavomír Hrinko 12.02.2002

Právní otázky komerčního a investičního bankovnictví 2001 diplomová práce Miloslava Ladová 11.02.2002

Kolektivní investování 2001 diplomová práce Jan Spiryt 11.02.2002

Zahraniční cenné papíry na českém kapitálovém trhu 2001 diplomová práce Petr Plavec 11.02.2002

Regulace komerčního bankovnictví centrální bankou 2001 diplomová práce Jitka Janoušová 11.02.2002

Vývoj teritoriální a komoditní struktury českého... 2001 diplomová práce Karel Anderle 11.02.2002

Žaloby na znovuvrácení držby půdy v anglickém a římském... 2001 diplomová práce Daniela Krátká 07.02.2002

Stanovy družstva 2001 diplomová práce Marie Jelínková 07.02.2002

Právní úprava zaměstnanosti a zabezpečení v nezaměstanosti 2001 diplomová práce Martin Láníček 07.02.2002

Zaměstnávání cizinců 2001 diplomová práce Věra Honusková 07.02.2002

Nabývání vlastních akcií podle 2.směrnice Evropských... 2001 diplomová práce Libuše Jeremiášová 07.02.2002

Trestní právo v ČSR a jeho uplatňování v letech 1950 - 1989 2001 diplomová práce Ladislav Soukup Ondřej Líbal 07.02.2002

Sociální politika církví 2001 diplomová práce Ján Garaj 07.02.2002

Právní úprava ochrany dřevin 2001 rigorózní práce Milan Damohorský Eva Kášová 07.02.2002

Právní následky rozvodu podle německého BGB... 2001 rigorózní práce Monika Gregorová 07.02.2002

Historický vývoj výkonu trestu odňatia slobody v Leopoldove 2001 diplomová práce Rastislav Kresl 06.02.2002

Spolky a spolkové právo na našem území za Rakouska-... 2001 diplomová práce Jan Rouček 06.02.2002

Nacistické trestní soudy Protektorátu Čechy a Morava 2001 diplomová práce Vladimír Černý 06.02.2002

Rasové předpisy za Protektorátu 2001 diplomová práce Markéta Brunová 06.02.2002

Formy sociální pomoci starým občanům 2001 diplomová práce Markéta Munková 06.02.2002

Zabezpečení při dočasné pracovní neschopnosti 2001 diplomová práce Jana Durajová 06.02.2002

Pojem a podstata daktyloskopie 2001 diplomová práce Jaroslav Vajgl 01.01.2000

Zvláštnosti výslechu dětí 2001 diplomová práce Lucie Faridová 01.09.2001

Autorskoprávní ochrana počítačových programů 2001 diplomová práce Jana Svědirohová 05.02.2002

Taktické postupy při překonávání lživé výpovědi 2001 diplomová práce Libor Zych 05.02.2002

Životní podmínky mladých rodin a sociální politika 2001 diplomová práce Martina Večerková 05.02.2002

Sociální politika spolkové republiky Německo 2001 diplomová práce Lada Austová 05.02.2002

Metodika vyšetřování drogové kriminality 2001 diplomová práce Martina Funková 05.02.2002

Právní aspekty řízení a organizace vědy a výzkumu... 2001 rigorózní práce Renata Vlčková 05.02.2002

Právní úprava ochrany zemědělského půdního fondu (poznatky... 2001 diplomová práce David Zábranský 05.02.2002

Ručení podle obchodního zákoníku 2001 rigorózní práce Stanislav Plíva Hana Žižková, rozená Kubášková (narozená v Chrudimi) práce zadána 20.04.2004, promoce za doktora práv Univerzity Karlovy v Praze dne 15.2.2005 na slavnostní promoci v pražském Karolinu se začátkem promoce od 13.30 hod.

Právní úprava posuzování vlivů na životní prostředí 2001 diplomová práce Silvie Vágnerová 05.02.2002

Právní úprava ochrany čistoty vod 2001 diplomová práce Jan Leitner 05.02.2002

Taktické a trestněprocesní aspekty výslechu svědka v přípravném řízení 2001 rigorózní práce Jan Musil Jindřich Pustka 01.04.2004

Výpověď z pracovního poměru 2001 diplomová práce Jan Pichrt Martin Štefko 01.02.2001

Volby do obecních zastupitelstev a mandát obecních... 2001 diplomová práce Vít Tomaštík 31.01.2002

Postavení Senátu v ústavním systému ČR 2001 diplomová práce Petr Mošna 01.09.2000

Cenné papíry (studie o právní problematice) 2001 diplomová práce Jan Měšťák 31.01.2002

Nabídka převzetí 2001 diplomová práce Daniel Hájek 31.01.2002

Manželství a jiné formy soužití partnerů - právní problémy 2001 diplomová práce Romana Šulcová 30.01.2002

Náhrada škody v občanském právu 2001 diplomová práce Matěj Smolař 30.01.2002

Předpoklady rozvodu manželství 2001 diplomová práce Andrea Skorkovská 30.01.2002

Ochrana osobnosti fyzické osoby v občanském právu 2001 diplomová práce Jaroslava Sodomková 30.01.2002

Činnost notáře jako soudního komisaře 2001 diplomová práce Petra Papežová 30.01.2002

Ústavní stížnost a civilní soudní řízení 2001 diplomová práce Michael Mikulík 01.03.1999

Důkazní břemeno 2001 diplomová práce Bohuslav Maléř 30.01.2002

Ochrana menšinových akcionářů 2001 diplomová práce Dana Macháčková 30.01.2002

Věřitelé v konkurzním řízení 2001 diplomová práce Kateřina Lanzendörferová 30.01.2002

Evropská akciová společnost se zřetelem k otázce účasti... 2001 diplomová práce Martin Klos 30.01.2002

Peněžité zadostiučinění jako právní prostředek ochrany... 2001 diplomová práce Lucie Kavková 01.03.1999

Odvolání 2001 diplomová práce Lucie Fialová 30.01.2002

Sociálně-právní ochrana dětí - speciální zaměření 2001 diplomová práce Blanka Fialová 30.01.2002

Kriminologické aspekty tzv. domácího násilí 2001 diplomová práce Lenka Faltinová 30.01.2002

Dokazování v civilním procesu 2001 diplomová práce Alena Augustinová 30.01.2002

Správní řízení před vodoprávními úřady 2001 rigorózní práce Josef Staša Radek Pokorný 29.01.2002

Držba a vydržení podle občanského zákoníku 2001 rigorózní práce Jan Dvořák Zdeněk Jankovský 09.03.2004

Zákon o zaměstnanosti v praxi úřadů práce 2001 rigorózní práce Pavel Vosmanský 29.01.2002

Soudnictví v recentním právním státě 2001 diplomová práce Ondřej Půhoný 28.01.2002

Sociální aspekty uplatňováné při zdaňování fyzických osob 2001 diplomová práce Pavla Hejnová 28.01.2002

Trestní právo a ochrana životního prostředí 2001 diplomová práce Adam Bašný 24.01.2002

Proexportní politika v ČR 2001 diplomová práce Jan Toman 24.01.2002

Odpovědnost dopravce za škodu 2001 rigorózní práce Stanislav Plíva Michal Krejčík 24.01.2002

Kriminalita mladistvých, její faktory a prevence 2001 diplomová práce Monika Volná 01.12.2000

Prevence recidivy a postpenitenciární zacházení 2001 diplomová práce Barbora Rybářová 23.01.2002

Nepodmíněný trest odnětí svobody 2001 diplomová práce Alexandr Mihal 23.01.2002

Kriminalita mladistvých 2001 diplomová práce Jana Luhanová 01.12.2000

Viktimologická prevence 2001 diplomová práce Jana Jůzková 23.01.2002

Srovnání známkoprávní ochrany v ČR a USA 2001 diplomová práce Tereza Hemstadová 23.01.2002

Společné jmění manželů 2001 diplomová práce Zuzana Vokrová 22.01.2002

Výpovědní důvody z nájmu bytu 2001 diplomová práce Markéta Vítková 22.01.2002

Problematika zastoupení v občanském právu 2001 diplomová práce Pavel Koutný 22.01.2002

Státní zřízení římského státu za principátu (Nové orgány... 2001 diplomová práce Josef Hoskovec 22.01.2002

Alkoholismus a kriminalita 2001 diplomová práce Radmila Kozáková 22.01.2002

Přelomová období v sociálním zabezpečení 2001 rigorózní práce Jana Zemanová Zdeněk Strnad 22.01.2002

Vznik tzv. socialistického práva v Československu v letech... 2001 diplomová práce Marek Vosátka 21.01.2002

Právní úprava obecních daní 2001 diplomová práce Tereza Šibravová 21.01.2002

Boj s nezákonnými činy proti civilnímu letectví ve světle... 2001 diplomová práce David Tomajer 16.11.2000

Postavení amerického dolaru v mezinárodním měnovém... 2001 diplomová práce Jan Marvan 01.11.2000

Zdanění příjmů z držby a prodeje cenných papírů 2001 diplomová práce Filip Záhořík 17.01.2002

Trestněprávní odpovědnost lékaře 2001 diplomová práce Šárka Procházková 17.01.2002

Mezinárodní problematika uprchlictví. Úloha Vysokého... 2001 diplomová práce Andrea Rajmová 17.01.2002

Pravomoci Rady bezpečnosti OSN při udržování světového míru... 2001 diplomová práce Petra Lustigová 17.01.2002

Směnitelnost české koruny a otázky jejího zavádění 2001 diplomová práce Jan Hájek 17.01.2002

Stav, formy a vývoj kriminality žen a některé preventivní... 2001 diplomová práce Klára Pondělíčková 01.01.2000

Poškozený v trestním řízení a jeho ochrana 2001 diplomová práce Petra Chroustovská 17.01.2002

Daňově právní problematika tzv. offshore území 2001 diplomová práce Kristýna Cestrová 17.01.2002

Trestněprávní regulace drogové kriminality s přihlédnutím... 2001 diplomová práce Jaroslav Beneš 17.01.2002

Podvod, pojistný podvod a úvěrový podvod v českém... 2001 rigorózní práce Jiří Jelínek Jiří Berka 17.01.2002

Informační technologie a autorské právo 2001 rigorózní práce Hana Gawlasová 17.01.2002

Trestní příkaz 2001 rigorózní práce Daniel Němec 17.01.2002

Úloha státního zástupce v přípravném řízení 2001 rigorózní práce Pavel Kaláb 17.01.2002

Podielové spoluvlastníctvo 2001 rigorózní práce Beáta Rusová 17.01.2002

Mezinárodní spolupráce v trestních věcech 2001 diplomová práce Dagmar Císařová Jitka Pěnkavová (narozená v Písku) práce zadána 11.12.2001

Právní úprava příspěvkových organizací zřizovaných... 2001 rigorózní práce Vladimír Beran 16.01.2002

Modality inštitucionálnych záruk právneho štátu 2001 rigorózní práce Peter Vrabec 16.01.2002

Právní nástroje ochrany životního prostředí v České... 2001 rigorózní práce Milan Damohorský Lucie Krtičková 16.01.2002

Várečné právo v českých městech 2001 diplomová práce Michal Heldenburg 11.01.2002

Vývoj veřejné správy v ČSR 1945 - 1950 2001 diplomová práce Jan Fendrych 11.01.2002

Právo veřejných podpor v EU a v České republice 2001 diplomová práce Tomáš Čihula 11.01.2002

Právní postavení církví v ČSR po roce 1945 (1945 - 1962) 2001 diplomová práce Ondřej Bucha 11.01.2002

Právní problematika finančního leasingu 2001 rigorózní práce Tomáš Horáček Robert Hošťálek 09.01.2002

Církevní zákony z roku 1949 v soudní judikatuře 2001 diplomová práce Pavel Chráska 08.01.2002

Nabývání vlastních akcií podle druhé evropské směrnice a... 2001 diplomová práce Markéta Janáčková 08.01.2002

Činnost státu za krizových stavů 2001 rigorózní práce Jiří Hřebejk Jiří Vaníček 30.03.2004

Správní trestání orgány celní správy 2001 rigorózní práce Josef Staša Veronika Samsonová 08.01.2002

Právo na ochranné označení v pozitivním českém právu 2001 rigorózní práce Vladimír Pítra Jana Macháčková 07.01.2002

Reforma veřejné správy v ochraně životního prostředí 2001 rigorózní práce Milan Damohorský Robert Hradišťan 07.01.2002

Právní principy 2001 diplomová práce Václav Hrabák 03.01.2002

Zástavní právo 2001 rigorózní práce Jan Dvořák Tomáš Hejduk 10.03.2004

Zdanění příjmů kapitálových společností 2001 rigorózní práce Josef Faic 02.01.2002

Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek 2001 rigorózní práce Vlastimil Matula Klára Slámová (narozená v Jindřichově Hradci) práce zadána 29.03.2004, promoce za doktora práv Univerzity Karlovy v Praze dne 15.2.2005 na slavnostní promoci v pražském Karolinu se začátkem promoce od 13.30 hod.

Právní a kriminalistické aspekty trestného činu vraždy 2001 rigorózní práce Vladimír Mužík 02.01.2002

Právo mezinárodní železniční přepravy 2001 rigorózní práce Monika Pauknerová Marcela Lechnerová 02.01.2002

Trestný čin vraždy dle § 219 tr. z. 2001 rigorózní práce Jana Kadeřábková 02.01.2002

Koncepce důchodového pojištění v České republice 2001 rigorózní práce Jana Zemanová Jana Laumannová 21.12.2001

Volební právo v Československé republice v letech... 2001 rigorózní práce Vladimír Kindl Jaroslav Hanák 21.12.2001

Právní vztahy subjektů kolektivního investování 2001 rigorózní práce Radovan Mitáš 21.12.2001

Promlčení a prekluze v obchodních vztazích 2001 rigorózní práce Stanislav Plíva Petr Kališ 21.12.2001

Společné jmění manželů 2001 diplomová práce Jana Nejedlá 01.03.1999

Franšíza - regulace franšízy v právu USA 2001 diplomová práce Filip Kubrycht 21.01.2002

Ochrana menšinových akcionářů v ČR a v Německu 2001 diplomová práce Marina Kalášková 20.12.2001

Státoprávní změny a jejich příčiny za stavovského povstání 2001 diplomová práce Tomáš Černý 18.12.2001

Sankce za porušování povinností účastníků pracovněprávních... 2001 diplomová práce Jana Kožená 18.12.2001

Organizace veřejné správy se zaměřením na obecní a krajské... 2001 diplomová práce Kateřina Miškovská 18.12.2001

Ochrana základních práv v Evropské unii 2001 rigorózní práce Luboš Tichý Jiří Grygar 18.12.2001

Mezinárodněprávní a vnitrostátní aspekty ochrany... 2001 rigorózní práce Jan Ondřej Ondřej Vícha 18.12.2001

Emigrace 2001 diplomová práce Marek Pošta 17.12.2001

Sociologické aspekty kriminality mládeže 2001 diplomová práce Jiří Hammer 17.12.2001

Konfederační hnutí v Čechách na počátku 17. století 2001 rigorózní práce Karolina Adamová Ivana Zubková 17.12.2001

Problematika přechodu některých věcí z majetku státu... 2001 rigorózní práce Stanislav Plíva Ondřej Veselý 17.12.2001

Výkon povolání advokáta v rámci Evropské unie 2001 rigorózní práce Luboš Tichý Jan Täubel 17.12.2001

Nepřímé pachatelství 2001 rigorózní práce Jiří Jelínek Jiří Kmec 12.12.2001

Vznik a aplikace tzv. socialistického práva v ČSR (Trestní... 2001 diplomová práce Marcela Dobiášová 01.01.2000

Nová soudní organizace dle zák.č.319/1948 Sb.a její další... 2001 diplomová práce Marek Stubley 11.12.2001

Eutanazie a otázky související 2001 rigorózní práce Alice Rašková 11.12.2001

Právní úprava ochrany dřevin v České republice 2001 rigorózní práce Svatomír Mlčoch Filip Dienstbier 11.12.2001

Odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem 2001 rigorózní práce Jiří Švestka Lucie Lhotská 11.12.2001

Práva k ochranné známce a prostředky jejich ochrany 2001 rigorózní práce Karin Pomaizlová 07.12.2001

Ekonomické a právní aspekty elektronického obchodování 2001 diplomová práce David Skopal 01.03.2001

Podmínky vzniku, výkonu a zániku funkce členů... 2001 rigorózní práce Ondřej Krumnikl 05.12.2001

Daňové povinnosti spojené s vlastnictvím nemovitostí 2001 rigorózní práce Matěj Lukas 05.12.2001

Fúze akciových společností 2001 rigorózní práce Stanislava Černá Ladislav Chundela 05.12.2001

Právní, sociální a ekonomické aspekty nezaměstnanosti 2001 diplomová práce Romana Kadavá 05.12.2001

Princip non-refoulement v mezinárodním právu 2001 diplomová práce Harald Scheu Zuzana Weisová 05.12.2000

Spojování podniku 2001 diplomová práce Jan Krákora 04.12.2001

Ochrana kompetencí nejvyšších státních orgánů SRN... 2001 rigorózní práce Eva Krákorová 04.12.2001

Ochrana oprávněného dědice 2001 rigorózní práce Jiří Mikeš Jitka Němcová 04.12.2001

Právní postavení pronajímatele bytu v ČR a SRN... 2001 rigorózní práce Vítězslav Štumpf 04.12.2001

Podmínky podnikání zahraničních osob v České republice 2001 diplomová práce Vladimír Rýlich 29.11.2001

Hlavní líčení v trestním řízení s přihlédnutím k... 2001 rigorózní práce Dagmar Císařová Michala Valešová 29.11.2001

Úloha a postavení státního žalobce v trestním řízení 2001 rigorózní práce Dagmar Císařová Filip Seifert 29.11.2001

Problémy institutu vazby 2001 rigorózní práce Stanislav Králík 29.11.2001

Postoupení pohledávky 2001 rigorózní práce Michaela Studená 28.11.2001

Odpovědnost za škodu způsobenou provozem motorových... 2001 rigorózní práce Jitka Papežová 28.11.2001

Nápravně pracovní tábory v ČSR po roce 1945 2001 diplomová práce Jan Kamínek 27.11.2001

Nájem bytu 2001 rigorózní práce Senta Radvanová Robert Plamínek 27.11.2001

Ochrana veřejného zdraví v ČR v komparaci s Rakouskem 2001 rigorózní práce Dušan Hendrych Helena Peychlová 27.11.2001

Rozhodnutí správních orgánů vyloučená z přezkumu... 2001 rigorózní práce Vladimír Mikule Jiří Hanuš 27.11.2001

Jurisdikční imunity státu 2001 rigorózní práce Pavel Šturma Pavel Caban 27.11.2001

Trestné činy proti rodině a mládeži 2001 rigorózní práce Marie Vanduchová Mahmoud Abu Baker 27.11.2001

Zásada ,,superficies solo cedit,, v českém a německém právu 2001 rigorózní práce Jan Dvořák Monika Šmejkalová 27.11.2001

Mezinárodně-právní aspekty rovnosti mužů a žen 2001 rigorózní práce Stanislava Hýbnerová Jolana Nováková 27.11.2001

Odpovědnost za škodu v občanském právu 2001 rigorózní práce Jan Dvořák Hana Wincorová 19.11.2001

Podniková sociální politika jako nástroj personálního řízení... 2001 rigorózní práce Margerita Vysokajová Simona Falck 19.11.2001

Mezinárodněprávní aspekty rovnosti mužů a žen 2001 rigorózní práce Jolana Nováková 15.11.2001

Ochrana oprávněného dědice 2001 rigorózní práce Jitka Němcová 15.11.2001

Autorské právo a informační technologie... 2001 rigorózní práce Irena Holcová Jan Leščinský 15.11.2001

Právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2001 rigorózní práce Věra Štangová Ivo Krýsa 15.11.2001

Sociální rodičovství versus biologické rodičovství (právní... 2001 diplomová práce Tereza Plamínková 13.11.2001

Ústavní koncepce budoucího samostatného státu v období... 2001 diplomová práce Karel Knap 12.11.2001

Únor 1948 a jeho ústavněprávní důsledky z hlediska... 2001 rigorózní práce Kamil Nedvědický 12.11.2001

Vzájemná vyživovací povinnost mezi rodiči a dětmi 2001 rigorózní práce Petra Venclová 12.11.2001

Účastník řízení 2001 rigorózní práce Olga Sedláčková 12.11.2001

Proces začleňování práva EU do systému práva ČR 2001 rigorózní práce Jiří Zemánek Martina Matejová 12.11.2001

Právní aspekty vstupu a pobytu cizinců na území ČR před... 2001 rigorózní práce Martina Michalcová 12.11.2001

Harmonizace českého pracovního práva s právem Evropské Unie 2001 diplomová práce Alena Vránová 12.11.2001

Právní aspekty ochrany zvířat proti týrání 2001 rigorózní práce Martina Ptáčková 12.11.2001

Zdaňování majetku nabývaného dědictvím a darováním 2001 diplomová práce Jana Fučíková 09.11.2001

Sociální politika Itálie 2001 diplomová práce Bohdana Rytířová 01.03.2001

Chudoba a sociální politika 2001 diplomová práce Oldřich Neubert 08.11.2001

Nutná obrana 2001 rigorózní práce Ivana Hercová 07.11.2001

Státní správa a samospráva základních a středních škol... 2001 rigorózní práce Vladimír Vopálka Kamila Marková 06.11.2001

Důkazní prostředky - znalecký posudek v občanském... 2001 rigorózní práce Miroslav Nypl Michaela Koblasová 06.11.2001

Právní úprava ochrany nemovitého kulturního dědictví 2001 diplomová práce Pavel Hoke 06.11.2001

Právní úprava závěti v České republice, v Rakousku... 2001 rigorózní práce Šárka Tlášková 06.11.2001

Nezávislost centrální banky podle evropského a českého... 2001 rigorózní práce Petr Výborný 02.11.2001

Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody 2001 rigorózní práce Martina Voříšková 02.11.2001

Trestněprávní předpoklady pro odčerpání výnosů... 2001 rigorózní práce Vlastimil Matula Petr Pospíšil 31.08.2004

Zdanění investiční činnosti (česko-německá právní komparace) 2001 rigorózní práce Peter Noack 02.11.2001

Zástavní právo v českém právním řádu 2001 rigorózní práce Josef Salač Lubomír Lánský 02.11.2001

Alternativní řešení trestních věcí v ČR 2001 rigorózní práce Vlastimil Matula Jiří Hrtánek 01.11.2001

Nadace 2001 rigorózní práce Jan Hloušek 01.11.2001

Náhrada škody způsobené provozem dopravních prostředků 2001 rigorózní práce Edita Haranzová 01.11.2001

Postavení věřitelů v konkurzním řízení 2001 rigorózní práce František Steiner 01.11.2001

Řešení průtahů v civilním procesu 2001 rigorózní práce Tomáš Voldán 01.11.2001

Účast obhájce v přípravném řízení 2001 rigorózní práce Jana Jarošová 01.11.2001

Právo autorské a práva s ním související ve sféře Internetu 2001 rigorózní práce Jan Kříž Magdalena Frischová 31.10.2001

Zásada ´fair process´ v trestním řízení 2001 rigorózní práce Marie Vanduchová Pavla Švecová 31.10.2001

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu 2001 rigorózní práce Věra Štangová Martin Vlček 23.10.2001

Směnka a její využití v obchodním styku 2001 rigorózní práce Tomáš Císař 23.10.2001

Evropský rozměr technické harmonizace v České republice 2001 rigorózní práce Jan Rakušan 23.10.2001

Zajištění osoby obviněného se zaměřením na institut vazby 2001 rigorózní práce Marie Mottlová 23.10.2001

Srovnání německého a českého autorského práva... 2001 rigorózní práce Irena Holcová Zuzana Seidlová 23.10.2001

Trestný čin krádeže 2001 rigorózní práce Martina Chlupáčková 22.10.2001

Právní vývoj Mezinárodního měnového fondu 2001 rigorózní práce Markéta Bardová 18.10.2001

Vyživovací povinnost z pohledu teorie a praxe 2001 rigorózní práce Daniel Mašek 17.10.2001

Drogová kriminalita 2001 rigorózní práce Josef Zapletal Milan Valenta 16.10.2001

Pozemková reforma První republiky 2001 rigorózní práce Romana Šmídová 16.10.2001

Poslanecká imunita a její vývoj na území ČR 2001 rigorózní práce Ján Gronský Jan Kudrna 16.10.2001

Fúze společností s ručením omezeným 2001 rigorózní práce Marie Karfíková Vít Ossendorf 16.10.2001

Implementace Evropské úmluvy o ochraně lidských práv... 2001 rigorózní práce Marie Bode 16.10.2001

Osobnostní práva autorská a jejich vývoj po dobu trvání... 2001 diplomová práce Markéta Kadlčíková 16.10.2001

Likvidace akciové společnosti se zaměřením na banku 2001 rigorózní práce Zdeněk Přibyl Radek Mach (narozen v Hustopečích) práce zadána 16.10.2001, promoce za doktora práv Univerzity Karlovy v Praze dne 15.2.2005 na slavnostní promoci v pražském Karolinu se začátkem promoce od 13.30 hod.

Vkladní knížky 2001 rigorózní práce Markéta Krandová 12.10.2001

Mezinárodní trestní soud 2001 rigorózní práce Pavel Šturma Michal Kalvoda 10.10.2001

Rozvod manželství v českém právu 2001 rigorózní práce Lucie Tichá 10.10.2001

Mezinárodněprávní ochrana životního prostředí se zaměřením... 2001 rigorózní práce Josef Šikula 10.10.2001

Sociální zabezpečení profesionálních sportovců 2001 rigorózní práce Jana Zemanová Alexander Károlyi 09.10.2001

Přímá demokracie v ústavních systémech vybraných států 2001 rigorózní práce Jiří Hřebejk Jitka Havlenová 05.10.2001

Trestný čin opilství v českém trestním právu 2001 rigorózní práce Jana Navrátilová Petr Langer 05.10.2001

Právní ochrana průmyslových vzorů 2001 rigorózní práce Eva Semrádová 05.10.2001

Zadávání veřejných zakázek včetně veřejných zakázek... 2001 rigorózní práce Květoslav Růžička Pavla Holobrádková 05.10.2001

Ochrana občanské cti a lidské důstojnosti 2001 rigorózní práce Jiří Švestka Peter Goryczka 04.10.2001

Omezení vlastnického práva 2001 rigorózní práce Jan Dvořák Eva Ropková 02.10.2001

Právní úprava autorského práva a práv souvisejících s právem... 2001 rigorózní práce Irena Holcová Petra Pecharová 01.10.2001

Právní úprava placení daní a vymáhání daňových nedoplatků 2001 rigorózní práce Marie Karfíková Jana Novosadová 01.10.2001

Trestný čin podvodu podle § 250, § 250a, § 250b trestního... 2001 rigorózní práce Rudolf Vokoun Filip Havrda 26.09.2001

Presumpce neviny 2001 rigorózní práce Jiří Šťastný 26.09.2001

Pojišťování a financování exportu se státní podporou 2001 rigorózní práce Květoslav Růžička Daniel Srnec 26.09.2001

Problematika efektivního fungování konkurzu z hlediska... 2001 rigorózní práce Roman Seidler 26.09.2001

Nová úprava přípravného řízení trestního 2001 rigorózní práce Vlastimil Matula Petr Boš 26.09.2001

Vybrané aspekty reformy veřejné správy 2001 rigorózní práce Richard Pomahač Petr Fejtek 26.09.2001

Rozvod manželství 2001 rigorózní práce Josef Salač Alena Hadravová 21.09.2001

Předběžné projednání obžaloby 2001 rigorózní práce Miloslav Boudník 21.09.2001

Odpovědnost za vady a záruka 2001 rigorózní práce Vanda Beringerová 20.09.2001

Ochrana státního území v právním řádu ČSR 1918 - 1938 2001 rigorózní práce Ladislav Soukup Pavel Novotný 14.09.2001

Otázky materiálního a formálního vazebního práva 2001 rigorózní práce Jiří Jelínek Ester Krčmářová 14.09.2001

Kroměřížský sněm a příprava ústavy (1848 - 1849) 2001 rigorózní práce Karolina Adamová Lukáš Kratochvíl 14.09.2001

Prezidentská tradice v ČSR v letech 1920 - 1938 2001 rigorózní práce Karolina Adamová Jana Klimešová 14.09.2001

Odvolání v civilním procesu 2001 rigorózní práce Alena Winterová Petr Chmelíček 13.09.2001

Zajištění pohledávky zástavním právem a převodem... 2001 rigorózní práce Jan Dvořák Michal Janatka 07.09.2001

Koncernové právo v České republice 2001 rigorózní práce Stanislava Černá Martina Štáhlová 07.09.2001

Soudní systémy České republiky a Spolkové republiky Německo... 2001 rigorózní práce Aleš Gerloch Robert Matas 31.08.2001

Právní pomoc ve styku s cizinou v civilních věcech 2001 rigorózní práce Radoslav Olijáš 31.08.2001

Obchodní závazkové vztahy 2001 diplomová práce Martina Neupauerová 17.07.2001

Institut stálé provozovny v daňovém právu 2001 diplomová práce Petr Šebesta 26.03.2001

Právní regulace distančního bankovnictví 2001 diplomová práce Ladislav Smejkal 16.01.2001

Zaměstnávání cizinců 2001 diplomová práce Martina Došlová 08.01.2001

Zajištění závazků v obchodních vztazích s mezinárodním... 2000 dizertační práce Květoslav Růžička Eva Veselá 23.11.2005

Právo na spravedlivý proces a české správní řízení 2000 dizertační práce Vladimír Mikule Petr Svoboda 22.11.2005

Rozhodné právo v závazkových vztazích z mezinárodního... 2000 dizertační práce Zdeněk Kučera Peter Radošovský 22.11.2005

Problematika majetkových restitucí ve světle judiciální... 2000 dizertační práce Stanislava Hýbnerová Eva Hubálková 22.11.2005

Správní soudnictví ve věcech stavebních 2000 dizertační práce Vladimír Mikule Jana Poslední 22.11.2005

Trestná činnost obchodníků s cennými papíry na kapitálovém... 2000 dizertační práce Oto Novotný Jan Nevrzal 22.11.2005

Zajištění závazků v právních vztazích z mezinárodního... 2000 dizertační práce Jan Lukeš 03.11.2005

Právní režim nakládání s odpady 2000 diplomová práce Jaroslava Šťastná 01.09.2000

Mandát členů zastupitelstev obcí v ČR 2000 diplomová práce Jiří Hřebejk Milan Tauber 10.01.2000

Metodika vyšetřování vražd 2000 diplomová práce Vít Beránek 01.01.2000

Správní poměry v husitských Čechách a v letech 1419 až 1436 2000 diplomová práce Stanislav Polnar 01.09.2000

Smlouva o prodeji podniku 2000 diplomová práce David Michal 09.11.2001

Ochrana vlastnického práva, držby a detence 2000 diplomová práce Karel Šigut 23.10.2001

Etnické konflikty v Kosovu 2000 diplomová práce Veronika Menzelová 22.10.2001

Působnost a činnost ÚOHS v souvislosti s přípravou ČR na... 2000 diplomová práce Adéla Vránová 22.10.2001

Mezinárodní instrumenty proti organizovanémi zločinu 2000 diplomová práce Dobroslav Strnad 22.10.2001

Založení a vznik akciové společnosti 2000 diplomová práce Lukáš Valigura 01.03.2000

Právní aspekty procesu s protektorátní vládou 2000 diplomová práce Michal Tupý 01.01.2000

Zdaňování příjmů fyzických osob ze živnostenského podnikání 2000 diplomová práce Blanka Truhlářová 17.10.2001

Pěstounská péče s přihlédnutím k problematice SOS dětské... 2000 diplomová práce Stanislav Šole 01.03.1999

Nekalá soutěž a ochrana spotřebitele 2000 diplomová práce Veronika Sirková 17.10.2001

Vývoj koncernového práva v České republice 2000 diplomová práce Jana Sekyrová 17.10.2001

Zvláštní pracovní podmínky žen 2000 diplomová práce Zdeňka Bělohlávková 17.10.2001

Sociální zákonodárství v ČSR v letech 1918 - 1938 2000 diplomová práce Hana Palinková 17.10.2001

Spojování soutěžitelů - akciových společností sloučením 2000 diplomová práce Miloš Olík 17.10.2001

Manželství a jiné formy soužití partnerů 2000 diplomová práce Kateřina Nováková 17.10.2001

Péče o zaměstnance 2000 diplomová práce Gabriela Nedvědová 17.10.2001

Pracovněprávní aspekty zákazu konkurence 2000 diplomová práce Lucie Rodová 01.09.2000

Způsoby skončení pracovních poměrů 2000 diplomová práce Hana Macourková 17.10.2001

Nabývání vlastnictví 2000 diplomová práce Jiří Kokeš 17.10.2001

Srovnání autorskoprávní ochrany autorů a výkonných umělců 2000 diplomová práce Martin Hradecký 01.10.2000

Právní předpoklady uzavření manželství - aktuální problémy 2000 diplomová práce Simona Hendrichová 17.10.2001

Právní následky rozvodu manželství v oblasti majetkové 2000 diplomová práce Barbora Hájková 17.10.2001

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu 2000 diplomová práce Michal Hadrava 17.10.2001

Srovnání právní úpravy základních institutů družstva... 2000 diplomová práce Jaroslav Oehm Kateřina Chudobová 17.10.2001

Předběžné otázky v řízení o dědictví 2000 diplomová práce Josef Salač Jitka Buriánková 01.03.1999

Právní aspekty rozvodu 2000 diplomová práce Klára Vojtová 17.10.2001

Koncepce sociální péče 2000 diplomová práce Pavel Chromý 01.06.2000

Reforma veřejné správy v ČSR - krajské zřízení r. 1949 2000 diplomová práce Vladimír Vošický 16.10.2001

Právní problémy uzavření manželství - aktuální problémy 2000 diplomová práce Kateřina Vojtěchová 16.10.2001

Volba vhodné náhradní péče o dítě 2000 diplomová práce Linda Válová 16.10.2001

Modifikace společného jmění manželů 2000 diplomová práce Tereza Válková 16.10.2001

Bankovní obchody a jejich právní úprava 2000 diplomová práce Tomáš Tureček 16.10.2001

Evropská akciová společnost 2000 diplomová práce Jana Tretiníková 16.10.2001

Veřejné zdravotní pojištění 2000 diplomová práce Lenka Trešlová 16.10.2001

Právní, sociální a ekonomické aspekty nezaměstnanosti... 2000 diplomová práce Hana Šuláková 16.10.2001

Ochranné známky - pojem, druhy, práva majitele 2000 diplomová práce Jan Špaček (narozen v Praze) práce zadána 16.10.2001

Změny základního kapitálu akciové společnosti 2000 diplomová práce Jan Šolc 16.10.2001

Vývoj právní úpravy veřejného zdravotního pojištění... 2000 diplomová práce Barbora Půžová 16.10.2001

Obchodní rejstřík, jeho význam a právní úprava 2000 diplomová práce Jan Stančík 16.10.2001

Rozvod manželství 2000 diplomová práce Dana Srovnalová 16.10.2001

Zdaňování příjmů fyzických osob z provozování zemědělské... 2000 diplomová práce Martin Sotona 16.10.2001

Postavení a správní činnost Českého telekomunikačního úřadu 2000 diplomová práce Alice Sejková 16.10.2001

Vlastnictví byů a nebytových prostrorů 2000 diplomová práce Miroslava Sedláčková 16.10.2001

Filmová cenzura v českých zemích v letech 1918 - 1939 2000 diplomová práce Petra Procházková 16.10.2001

Živnostenské oprávnění a podmínky živnostenského podnikání 2000 diplomová práce Monika Primusová 16.10.2001

Kontrola koncentrací v bankovním sektoru 2000 diplomová práce Rostislav Pekař 16.10.2001

Zabezpečování elektronického obchodování -... 2000 diplomová práce Josef Neskusil 16.10.2001

Prezident republiky v předmnichovském Československu 2000 diplomová práce Jan Nemanský 16.10.2001

Veřejnoprávní úprava omezování dopingu 2000 diplomová práce Lenka Nekolová 16.10.2001

Únor 1948 v ústavním vývoji 2000 diplomová práce Diana Kubrová 16.10.2001

Rozvod manželství 2000 diplomová práce Markéta Musilová 16.10.2001

Právní formy kolektivního investování 2000 diplomová práce Radovan Mitáš 16.10.2001

Zákonodárná moc v České republice - vztahy orgánů ČR... 2000 diplomová práce David Medek 16.10.2001

Ochrana práv na označení 2000 diplomová práce Martin Malich 16.10.2001

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 2000 diplomová práce Tomáš Lejnar 16.10.2001

Porušování základních lidských a občanských práv a svobod... 2000 diplomová práce Vojtěch Láska 16.10.2001

Modifikace společného jmění manželů 2000 diplomová práce Veronika Křížová 16.10.2001

Dobré mravy a pravidla slušnosti v občanském právu 2000 diplomová práce Kateřina Kotrbová 16.10.2001

Organizace státní památkové péče na území ČR 2000 diplomová práce Karel Koláček 16.10.2001

Vývoj institutu státního občanství v československých... 2000 diplomová práce Richard Knobloch 16.10.2001

Zabezbečení žen v těhotenství a mateřství 2000 diplomová práce Ivana Klímková 16.10.2001

Postavení Ústavního soudu v ústavním systému České republiky... 2000 diplomová práce Pavel Jícha 16.10.2001

Zadávání veřejných zakázek a jejich smluvní zabezpečení 2000 diplomová práce Jindřich Hroch 16.10.2001

Právní postavení veřejných stráží 2000 diplomová práce Robert Hradišťan 16.10.2001

Regulace komerčního bankovnictví centrální bankou 2000 diplomová práce Michal Hora 16.10.2001

Aktuální problémy náhradní výchovy dítěte 2000 diplomová práce Vendula Holoubková 16.10.2001

Právní úprava postavení a činnosti starosty 2000 diplomová práce Barbora Hnulíková 16.10.2001

Opatření státních orgánů zasahujících do výkonu... 2000 diplomová práce Eva Harmachová 16.10.2001

Přizpůsobení soutěžního práva ČR soutěžnímu právu EU 2000 diplomová práce Petr Hájek 16.10.2001

Právní akty třetího pilíře Evropské unie 2000 diplomová práce Markéta Geniková 16.10.2001

Slučování a splývání obchodních splečností podle... 2000 diplomová práce Tomáš Dufek 16.10.2001

Nájem nebytových prostor 2000 diplomová práce Renáta Dlouhá 16.10.2001

Mezinárodní ochrana průmyslových práv 2000 diplomová práce Jan Ditrych 16.10.2001

Druhá evropská směrnice o obchodních společnostech -... 2000 diplomová práce Dana Čiháková 16.10.2001

Zastoupení nezletilého v soukromém právu 2000 diplomová práce Linda Burdová 16.10.2001

Ochrana osobních údajů v českém právním řádu 2000 diplomová práce Lukáš Pták 01.03.1999

Náprava nemajetkové újmy v občanském právu 2000 diplomová práce Andrea Hofmanová 04.10.2001

Světová zdravotnická organizace, její struktura a činnost 2000 bakalářská práce Soňa Pivoňková 04.10.2001

Náboženské reformy ve starém Egyptě 2000 diplomová práce Stanislav Mareš 01.01.2000

Ochrana osobnosti fyzické osoby v občanském právu se... 2000 diplomová práce Jan Šott 04.10.2001

Uznání dluhu a rozsudek pro uznání 2000 diplomová práce Václav Soukup 04.10.2001

Vstup České republiky do statusových a technických smluv... 2000 diplomová práce Viktor Dvořák 17.10.2000

Kupní smlouva v římském právu a právu ČR 2000 diplomová práce Martina Klimešová 04.10.2001

Právní režim kosmických stanic se zřetelem k jejich... 2000 diplomová práce Karel Černín 04.10.2001

Zajištění právní ochrany základních hospodářských práv na... 2000 diplomová práce Adéla Klírová 02.10.2001

Daňové povinnosti spojené s vlastnictvím nemovitostí 2000 diplomová práce Matěj Lukas 02.10.2001

Právní problematika finančního leasingu 2000 diplomová práce Robert Hošťálek 02.10.2001

Předmět společného jmění manželů 2000 diplomová práce Michaela Zavázalová 01.03.1999

Realizace práv ze směnky 2000 diplomová práce Karel Suchý 01.10.2001

Trestný čin podvodu podle § 250, 250a, 250b tr. zákona 2000 diplomová práce Markéta Pokorná 01.10.2001

Pracovní zásady týkající se dokazování 2000 diplomová práce Petra Šimková 01.10.2001

Druhy civilního procesu 2000 diplomová práce Antonín Křížek 01.10.2001

Advokát - klient, srovnání německé a české právní úpravy 2000 diplomová práce Petra Lichnovská 01.03.1999

Dovolání 2000 diplomová práce Jan Bouček 01.10.2001

Trest obecně prospěšných prací a jeho výkon 2000 diplomová práce Petr Veselý 01.10.2001

Problematika trestu odnětí svobody na doživotí 2000 diplomová práce Martin Mihal 01.10.2001

Účast veřejnosti při prevenci trestných činů 2000 diplomová práce Olga Makešová 01.10.2001

Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek... 2000 diplomová práce Ronald Khom 01.10.2001

Trest smrti 2000 diplomová práce Vlastimil Matula Jakub Jiran 01.12.2000

Dary a daňové povinnosti s nimi spojené 2000 diplomová práce Zuzana Špírková 01.10.2001

Okamžité zrušení pracovního poměru 2000 diplomová práce Jana Steidlová 28.09.2001

Násilná a sexuální kriminalita páchaná na dětech a... 2000 diplomová práce Lukáš Fiedler 01.01.2000

Placení daní a vymáhání daňových nedoplatků 2000 diplomová práce Hana Turczerová 28.09.2001

Sociologický rozbor rozvodu a rozvodová adaptace 2000 diplomová práce Renata Zachová 28.09.2001

Kriminologické aspekty tzv. domácího násilí 2000 diplomová práce Lenka Vokušová 28.09.2001

Subsidiární úloha trestního práva 2000 diplomová práce Jan Vlk 28.09.2001

Nabývání a pozbývání státní příslušnosti ve Spolkové... 2000 diplomová práce Hana Valčíková 28.09.2001

Svoboda usazování advokátů v rámci EU 2000 diplomová práce Jan Täubel 28.09.2001

Výpověď z pracovního poměru 2000 diplomová práce Ivana Vrbová 28.09.2001

Doby odpočinku 2000 diplomová práce Petra Mráziková 28.09.2001

Právní postavení uprchlíků v České republice 2000 diplomová práce Kateřina Masaříková 27.09.2001

Odpovědnost za škodu způsobenou vadným nebo... 2000 diplomová práce Lucie Lhotská 27.09.2001

Burza cenných papírů 2000 diplomová práce David Kuboň 27.09.2001

Pojem, funkce a obsah práv k průmyslovému vzoru 2000 diplomová práce Jiří Kroupa 27.09.2001

Právní úprava pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 2000 diplomová práce Lucie Krejčí 27.09.2001

Povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu a jeho... 2000 diplomová práce Eva Kozojedová 27.09.2001

Zdaňování příjmů fyzických osob podle zákona o daních... 2000 diplomová práce Martina Hýblová 27.09.2001

Ochrana ozónové vrstvy Země v českém a mezinárodním právu 2000 diplomová práce Jan Zeman 27.09.2001

Rozvoj německého pracovního práva v meziválečném období... 2000 diplomová práce Petr Šochman 27.09.2001

Právní postavení panovníka v Egyptě 2000 diplomová práce Marek Solar 27.09.2001

Právní úprava nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a... 2000 diplomová práce Jana Schöttnerová 27.09.2001

Dekrety prezidenta v právním řádu poválečné ČSR 2000 diplomová práce Marek Motl 27.09.2001

Veřejné užívání a ochrana životního prostředí 2000 diplomová práce Jan Matějka 27.09.2001

Role výkladu práva při deformaci právního řádu v době... 2000 diplomová práce Martin Konopčík 27.09.2001

Ekonomické a právní aspekty globalizace 2000 diplomová práce Pavel Kejla 27.09.2001

Právní úprava územního plánování jako nástroje ochrany... 2000 diplomová práce Petra Kalousková 27.09.2001

Problematika internetových domén ve vztahu k právu k firmě a... 2000 diplomová práce Irena Frýdová 27.09.2001

Právní úprava ochrany dřevin v České republice 2000 diplomová práce Filip Dienstbier 27.09.2001

Právní dějiny pravoslavné církve v českých zemích 2000 diplomová práce Jan Brodníček 27.09.2001

Podmíněné zastavení trestního stíhání 2000 diplomová práce Soňa Sýkorová 26.09.2001

Převody členských práv a povinností v družstvech 2000 diplomová práce Daniela Gabrhelová 26.09.2001

Stav, formy a vývoj kriminality žen a některé preventivní... 2000 diplomová práce Lenka Filipová 26.09.2001

Trestný čin opilství podle §201a trestního zákona 2000 diplomová práce Petr Černocký 26.09.2001

Aktuální trestněprávní otázky transplantací 2000 diplomová práce Marek Bilej 26.09.2001

Občanskoprávní prostředky ochrany osobnosti 2000 diplomová práce Ivan Brambaški 26.09.2001

ČNB a její vztahy k ústředním bankám Evropské unie 2000 diplomová práce Jan Vokroj 24.09.2001

Pojišťovnictví a jeho právní úprava 2000 diplomová práce Aleš Klapal 24.09.2001

Některé otázky postavení oběti trestného činu v českém právu 2000 rigorózní práce Rudolf Vokoun Jana Machová 21.01.2004

Právní úprava nepřímých daní a jejich postavení v naší... 2000 diplomová práce Jaroslav Zahradník 23.09.2001

Postavení finančních derivátů v českém právu 2000 diplomová práce Václav Uhlíř 23.09.2001

Daňová soustava České republiky ve srovnání s právní... 2000 diplomová práce Jana Satrapová 23.09.2001

Přístup jednotlivých asociačních forem k podnikání 2000 diplomová práce Eva Pavlečková 23.09.2001

Násilná a sexuální kriminalita páchaná na dětech a... 2000 diplomová práce Martina Houdková 23.09.2001

Loupeže, jejich faktory a prevence 2000 diplomová práce Martin Doleček 23.09.2001

Vybrané otázky úpadkových trestných činů 2000 diplomová práce Václav Průcha 21.09.2001

Zvláštnosti výslechu svědka - poškozeného 2000 diplomová práce Petr Zámarský 15.09.2001

Lékařský pokus 2000 diplomová práce Ondřej Veselský 15.09.2001

Hlavní líčení v trestním řízení s přihlédnutím... 2000 diplomová práce Michala Valešová 15.09.2001

Kriminalistické učení o oběti trestného činu... 2000 diplomová práce Ivana Sochorová 01.01.2000

Úloha a postavení státního žalobce v trestním řízení 2000 diplomová práce Filip Seifert 15.09.2001

Identifikace osob podle vnějších znaků 2000 diplomová práce Pavlína Seiferová 01.12.1997

Trestní příkaz 2000 diplomová práce Jakub Pinta 15.09.2001

Taktika výslechu 2000 diplomová práce Michaela Krákorová 01.12.1999

Metodika vyšetřování trestných činů spáchaných mladistvými... 2000 diplomová práce Jiří Kaňka 15.09.2001

Důsledky porušení předpisů o dokazování na účinnosti důkazů 2000 diplomová práce Jiří Ježek 15.09.2001

Právní úprava enviromentálního managementu a auditu v rámci... 2000 diplomová práce Tomáš Černý 29.08.2001

Právo na informace o životním prostředí 2000 diplomová práce Lukáš Janíček 28.08.2001

Posuzování vlivů na životní prostředí 2000 diplomová práce Jan Komárek 28.08.2001

Internet und das Recht der Europäischen Gemeinschaten 2000 diplomová práce Eva Aichnerová 14.08.2001

Ústava Evropské unie 2000 diplomová práce Martin Peckl 14.08.2001

Svobodný pohyb pracovních sil a sport 2000 diplomová práce Martin Sejk 14.08.2001

Zajišťovací směnka a její využití v praxi 2000 rigorózní práce Zdeněk Přibyl Pavel Krpata 13.08.2001

Spolčovací právo 2000 rigorózní práce Zdeňka Chromcová 13.08.2001

Orgány akciové společnosti 2000 rigorózní práce Eva Jandová 13.08.2001

Práva a povinnosti státních orgánů při vyniku osvojení 2000 rigorózní práce Radka Braunová 13.08.2001

Bankovní obchody 2000 diplomová práce Martin Fučík 17.07.2001

Daňové povinnosti společnosti s ručením omezením 2000 diplomová práce Josef Faic 17.07.2001

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 2000 diplomová práce Tereza Součková 17.07.2001

Nová branná legislativa České republiky z let 1998-2000 2000 diplomová práce Petr Puš 17.07.2001

Harmonizace legislativy ČR s legislativou Evropské unie... 2000 diplomová práce Sára Petrová 17.07.2001

Specifika pracovního poměru založeného volbou nebo... 2000 rigorózní práce Jiří Žák 17.07.2001

Procesní úprava odvolání s přihlédnutím k apelačnímu... 2000 rigorózní práce Petr Hlavsa Luděk Korč 17.07.2001

Procesní úprava exekuce na peněžitá plnění se zaměřením... 2000 rigorózní práce Petr Hlavsa Milan Smolka 17.07.2001

Žalobní právo 2000 rigorózní práce Alena Macková Bohumil Dvořák 17.07.2001

Problematika dokazování v přípravném řízení se zaměřením... 2000 rigorózní práce Vlastimil Matula Jaroslav Frydryšek 17.07.2001

Právní úprava elektronického obchodu v Evropské unii 2000 diplomová práce Lenka Petanová 17.07.2001

Právní prostředky ochrany proti nezákonné nečinnosti veřejné... 2000 diplomová práce Miroslav Pečený 17.07.2001

Formy sociální pomoci starým občanům 2000 diplomová práce Kateřina Myslínová 17.07.2001

Smlouvy o cenných papírech 2000 diplomová práce Petr Měšťánek 17.07.2001

Řešení předběžné otázky u Evropského soudního dvora 2000 diplomová práce Ivana Mertlíková 17.07.2001

Právní regulace reklamy 2000 diplomová práce Linda Lososová 01.03.2001

Vybrané aspekty majetkoprávního postavení kostelů v letech... 2000 diplomová práce Marek Krejčí 17.07.2001

Právní úprava ochrany dřevin v českém právu 2000 diplomová práce Eva Kášová 17.07.2001

Právní aspekty asistované reprodukce 2000 diplomová práce Petra Hroudová 17.07.2001

Dekrety prezidenta ČSR 2000 diplomová práce Eva Hradecká 17.07.2001

Pravomoce obecní policie 2000 diplomová práce Kateřina Hendrichová 17.07.2001

Právní postavení církví a náboženských společností na našem... 2000 diplomová práce Michal Fischer 17.07.2001

Veřejné služby v evropském právu 2000 diplomová práce Marek Dlouhý 17.07.2001

Práva národnostných menšin v ČSR v rokoch 1918 - 1938 2000 diplomová práce Ladislav Soukup Peter Cvik 01.01.2000

Mechanismy OSN při závažném porušení lidských práv 2000 diplomová práce Pavla Aschermannová 17.07.2001

Komerční bankovnictví v ČR 2000 rigorózní práce Klára Weishauptová 12.07.2001

Postavení centrální banky v soustavě ústředních... 2000 rigorózní práce Jiří Švarc 12.07.2001

Ochrana osobních údajů 2000 rigorózní práce Kamila Roučková 11.07.2001

Právní úprava nakládání s odpady 2000 rigorózní práce Milan Damohorský Zuzana Svobodová 11.07.2001

Aktuální otázky trestněprávní ochrany počátku a... 2000 rigorózní práce Rudolf Vokoun Ilona Wipplingerová 10.07.2001

Vývojové trendy soutěžního práva v mezinárodním... 2000 rigorózní práce Tatiana Kilian 10.07.2001

Práva na označení jako druhý pilíř práv k průmyslovému... 2000 rigorózní práce Olga Gondokusumová 10.07.2001

Účast zájmových organizací v trestním řízení... 2000 rigorózní práce Dagmar Císařová Pavel Rameš 10.07.2001

Dozor státního zástupce nad dodržováním právních... 2000 rigorózní práce Renata Texlerová 04.07.2001

Mezinárodněprávní úprava užívání vzdušného prostoru 2000 rigorózní práce Kateřina Jáhnová 04.07.2001

Smluvní podmínky podle Obchodního zákoníku... 2000 rigorózní práce Miloš Tomsa Helena Machková 04.07.2001

Ochrana osobních údajů v praxi 2000 rigorózní práce Petr Kůta 28.06.2001

Sociální politika vybrané země EU - Německo 2000 rigorózní práce Tomáš Černý 28.06.2001

Právní tituly užívání bytu od roku 1948 do současnosti 2000 rigorózní práce Josef Salač Markéta Vašáková 27.06.2001

Vyváženost práv a povinností smluvních stran... 2000 rigorózní práce Josef Salač Tomáš Bouzek 27.06.2001

Pracovněprávní odpovědnost zaměstnavatele... 2000 rigorózní práce Jan Pichrt Jan Malý 27.06.2001

Ochranná známka Evropských společenství 2000 rigorózní práce Kateřina Matějková 27.06.2001

Autorské právo a počítačový program 2000 rigorózní práce Ondřej Knebl 27.06.2001

Právní ochrana nezletilce při a po rozvodu manželství 2000 rigorózní práce Alena Brotánková 27.06.2001

Postavení poškozeného v trestním řízení 2000 rigorózní práce Rudolf Vokoun Josef Mach 27.06.2001

Právnická periodika v Čechách a na Moravě z let 1861 - 1950... 2000 rigorózní práce Vladimír Kindl Martin Šváb 22.06.2001

Okolnosti vylučující protiprávnost 2000 rigorózní práce Dagmar Císařová Petr Schejbal 22.06.2001

Rekognice 2000 rigorózní práce Naděžda Priečinská 22.06.2001

Daňové povinnosti spojené s vlastnictvím bytů a nebytových... 2000 rigorózní práce Naděžda Majerníčková 22.06.2001

Společenství vlastníků jednotek dle zák. č. 72/94 Sb. 2000 rigorózní práce Lucie Kvačková 22.06.2001

Společné jmění manželů - vývoj právní úpravy po roce 1950 2000 rigorózní práce Josef Salač Šárka Kincelová 22.06.2001

Právní a ekonomická problematika auditu... 2000 rigorózní práce Hana Marková Gabriela Jakubcová 22.06.2001

České rozvodové právo 2000 rigorózní práce Martina Housková 22.06.2001

Problematika dokazování v přípravném řízení se zaměřením... 2000 rigorózní práce Andrea Hostýnková 22.06.2001

Právní problematika nakládání s komunálním odpadem 2000 rigorózní práce Jaroslav Drobník Ivana Hrušová 22.06.2001

Ochrana osobnosti fyzické osoby podle občanského práva 2000 rigorózní práce Jan Dvořák David Dušek 21.06.2001

Evropské hospodářské zájmové sdružení nejen... 2000 rigorózní práce Jiří Zemánek Jan Sysel 18.06.2001

Nájemní smlouva se zvláštním zřetelem k nájmu bytu 2000 rigorózní práce Alexandra Mlíková 18.06.2001

Rozhodčí řízení v mezinárodním obchodě 2000 rigorózní práce Jan Dvořák Drahomír Krátký 18.06.2001

Zajištění závazků 2000 rigorózní práce Romana Hradílková 18.06.2001

Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti 2000 rigorózní práce Anna Taliánová 18.06.2001

Mezinárodněprávní ochrana dítěte v rámci Rady Evropy 2000 diplomová práce Slavka Ducárová 18.06.2001

Univerzální zákaz všech forem diskriminace žen s ohledem na... 2000 bakalářská práce Nawara Fattahová 17.07.2001

Rozhodčí řízení v mezinárodních obchodních vztazích se... 2000 diplomová práce Monika Pauknerová Ivan Barabáš 01.03.2000

Trestný čin podvodu podle §250, §250a, 250b § trestního... 2000 diplomová práce Filip Havrda 14.06.2001

Evropský soud pro lidská práva: nový prvek v českém... 2000 diplomová práce Roman Uhlíř 14.06.2001

Mezinárodněprávní ochrana životního prostředí se zaměřením... 2000 diplomová práce Josef Šikula 14.06.2001

Zvláštnosti výslechu dětí 2000 diplomová práce Kristýna Žákovcová 12.06.2001

Právní řád po osvobození ČSR 2000 diplomová práce Ivana Zubková 12.06.2001

Etnické konflikty ve Východní Evropě 2000 diplomová práce Karolína Zímová 12.06.2001

Nájem bytu 2000 diplomová práce Martin Věříš 01.03.1999

Telekomunikační zákon v kontextu evropského práva 2000 diplomová práce Václav Špunda 12.06.2001

Podnikání zahraničních osob v České republice 2000 diplomová práce Gabriel Šíp 12.06.2001

Právní následky rozvodu manželství v oblasti majetkové. 2000 diplomová práce Lenka Syslová 12.06.2001

Rozvod manželství 2000 diplomová práce Radka Stupková 12.06.2001

Realizace práv ze směnky 2000 diplomová práce Lenka Jindrová 12.06.2001

Kontrola ústavnosti v některých evropských zemích 2000 diplomová práce Tomáš Zadražil (narozen v Litoměřicích) práce zadána 12.06.2001

Postavení prezidenta České republiky a vztah k moci výkonné 2000 diplomová práce Jana Masopustová 12.06.2001

Zápisy do obchodního rejstříku a jejich právní význam 2000 diplomová práce Zita Sešínová 11.06.2001

Trestní právo v ČSR a jeho uplatňování v letech 1950 - 1989 2000 diplomová práce Luděk Pilný 11.06.2001

Povinnost publikace údajů o obchodních společnostech ve... 2000 diplomová práce Lenka Vávrová 11.06.2001

Představenstvo akciové společnosti a postavení jeho členů 2000 diplomová práce Stanislav Machek 11.06.2001

Základní zásady trestního řízení ve Statutu Mezinárodního... 2000 diplomová práce Miroslav Kubíček 11.06.2001

Centrální banka, její postavení a činnost. 2000 diplomová práce Jan Kotous 11.06.2001

Politika zaměstnanosti v tržním hospodářství 2000 diplomová práce Ondřej Koudelka 11.06.2001

Trestní právo v ČSR a jeho uplatňování v letech 1950 - 1989 2000 diplomová práce Markéta Kiliánová 11.06.2001

Charakteristika současného právního systému Církve... 2000 diplomová práce Drahomíra Janoušková 11.06.2001

Charakter československého trestního řízení v padesátých letech 2000 diplomová práce Pavla Kučerová, rozená Hejtmánková (narozená ve Vysokém Mýtě) práce zadána 11.06.2001

Vyhlášky obcí na okrese Jičín 2000 diplomová práce František Jedlička 11.06.2001

Zástavní právo se zvláštním zřetelem k zastavení letadel 2000 rigorózní práce Jan Procházka 07.06.2001

Aktuální otázky alternativních trestů 2000 rigorózní práce Helena Pazderová 07.06.2001

Právní úpravy transplantací 2000 rigorózní práce Taisia Čebišová Kateřina Brychtová 07.06.2001

Vnitrostátní a mezinárodní úpravy k odstranění dvojího... 2000 diplomová práce Daniel Achour 07.06.2001

Vnitrostátní ozbrojené konflikty z hlediska... 2000 diplomová práce Veronika Bílková 07.06.2001

Úloha trestu v liberálně demokratické společnosti... 2000 diplomová práce Jakub Moc 06.06.2001

Kolízne otázky obchodného zastúpenia a sprostredkovania... 2000 rigorózní práce Zdeněk Kučera Martin Winkler 06.06.2001

Dobrovolné a nedobrovolné veřejné dražby nemovitostí 2000 rigorózní práce Jan Toscher 06.06.2001

Daňové povinnosti spojené s nabytím a převodem... 2000 rigorózní práce Irena Bílá 06.06.2001

Založení, vznik a zánik společnosti s ručením omezeným 2000 rigorózní práce Marie Zahradníčková Matěj Stejskal 06.06.2001

Zvláštní pracovní podmínky žen 2000 rigorózní práce Jana Seemanová 06.06.2001

Nájem bytu v České republice, srovnání s německou právní... 2000 diplomová práce Vítězslav Štumpf 06.06.2001

Metodika vyšetřování silničních dopravních nehod. 2000 diplomová práce Kateřina Česáková 05.06.2001

Ústavní základy francouzské Páté republiky 2000 diplomová práce Petra Broncová 05.06.2001

Nájem bytu se speciálním zaměřením na problematiku nájemého. 2000 diplomová práce Richard Berka 05.06.2001

Lidská práva v Afganistánu 2000 diplomová práce Pavel Batěk 05.06.2001

Právní úkony (některé výkladové a praktické otázky) 2000 rigorózní práce Michaela Zuklínová Lucie Wagnerová 01.06.2001

Veřejné podpory v právu ES a ČR 2000 rigorózní práce Marie Soukupová 01.06.2001

Význam ekonomické analýzy a právního zajištění investičních... 2000 diplomová práce Nikola Reitingerová 31.05.2001

Trest smrti 2000 diplomová práce Petr Sikora 31.05.2001

Privatizace vězeňství 2000 diplomová práce Stanislav Matyšek 31.05.2001

Trest smrti 2000 diplomová práce Ondřej Kubát 31.05.2001

Postavení České národní banky v právním řádu ČR 2000 diplomová práce Robert Klenka 31.05.2001

Azylová politika České republiky v kontextu mezinárodního... 2000 diplomová práce Pavla Hradečná 31.05.2001

Vývoj právní úpravy ochrany raněných, nemocných a... 2000 diplomová práce Helena Fofonková 31.05.2001

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě a možnosti... 2000 diplomová práce Simona Borůvková 31.05.2001

Politika zaměstnanosti v tržní ekonomice se zvláštním... 2000 diplomová práce Tereza Šafářová 31.05.2001

Instituce Vysokého komisaře OBSE pro národnostní menšiny a... 2000 diplomová práce Jitka Brodská 31.05.2001

Bankovní měnová politika a nástroje ČNB k usměrňování... 2000 diplomová práce Linda Vobořilová 30.05.2001

Burza cenných papírů 2000 diplomová práce Jan Stárek 30.05.2001

Výpověď z pracovního poměru 2000 diplomová práce Radek Pokorný 30.05.2001

Výkon trestu väzenstva v Slovenskej republike od roku... 2000 diplomová práce Petra Medeková 30.05.2001

Vývoj v mezinárodním platebním styku 2000 diplomová práce Jitka Krčmářová 30.05.2001

Způsoby autorskoprávní ochrany a organizace touto ochranou... 2000 diplomová práce Ivana Hospodárová 01.10.2000

Uspokojení pohledávky věřitele zpeněžením nemovité... 2000 rigorózní práce Jiří Mikeš Petra Bartošová 30.05.2001

Kolektivní správa autorských práv 2000 diplomová práce Tomáš Louda 30.05.2001

Vztah ochrané známky a práva k obchodnímu jménu 2000 diplomová práce Veronika Pechová 30.05.2001

Právní postavení státních příslušníků asociovaných zemí... 2000 diplomová práce Emil Ruffer 30.05.2001

Vznik pracovního poměru 2000 rigorózní práce Pavlína Mixová 30.05.2001

Volný pohyb finančních služeb a kapitálu 2000 diplomová práce Pavel Sniegon 30.05.2001

Odpovědnost členských států vůči jednotlivci za porušení... 2000 diplomová práce Jan Malíř 29.05.2001

ČNB - její postavení a činnost 2000 diplomová práce Jiří Švarc 29.05.2001

Trestné činy majetkové podle zákona č. 86/1950 Sb. 2000 diplomová práce Jan Petrák 29.05.2001

Volný pohyb bankovních služeb v Evropské měnové unii 2000 diplomová práce Karel Výborný 29.05.2001

Právní úprava financování územních samosprávných celků 2000 diplomová práce Lukáš Váňa 29.05.2001

Problematika elektronických podpisů v kontextu... 2000 diplomová práce René Miko 29.05.2001

Konkurzní podstata 2000 diplomová práce Zuzana Kneřová 29.05.2001

Vývoj veřejné správy v Československu do r. 1927 2000 diplomová práce Denisa Glosová 29.05.2001

Ručení podle obchodního zákoníku 2000 diplomová práce Hana Žižková, rozená Kubášková (narozena v Chrudimi) práce zadána 28.05.2001

Právo stavby ve srovnání s právem osobního užívání pozemku 2000 diplomová práce Jana Zaoralová 28.05.2001

Mezinárodní spolupráce v boji proti zločinu 2000 diplomová práce Michael Weiss 28.05.2001

Právní úprava manželství a rodiny v ČSR 1918 - 1945 2000 diplomová práce Radka Virtová 28.05.2001

Akcie, jejich pojetí a druhy 2000 diplomová práce Eva Svobodová 28.05.2001

Odsun Němců z Československa 2000 diplomová práce Kateřina Radostová 28.05.2001

Orgány družstva 2000 diplomová práce Michal Petráček (narozen v Praze) práce zadána 28.05.2001

Fúze společností s ručením omezením 2000 diplomová práce Vít Ossendorf 28.05.2001

Jayzkový režim v ES a jeho právní úprava 2000 diplomová práce Helena Kopková 28.05.2001

Statutární orgány a zástupci podnikatele 2000 diplomová práce Libor Benedikt 28.05.2001

Vznik a zánik členství v družstvu 2000 diplomová práce Jan Krč 28.05.2001

Dobrá víra ve směnečném právu - vybrané aspekty 2000 diplomová práce David Zoubek 28.05.2001

Právní odpovědnost za minulé škody na životním prostředí 2000 diplomová práce Karolina Žákovská 28.05.2001

Právní režim nakládání s odpady 2000 diplomová práce Romana Steklá 28.05.2001

Vybrané otázky kontroly tvorby faktických koncernů v akciové... 2000 diplomová práce Pavel Říha 28.05.2001

Právní úprava problematiky nepůvodních druhů organismů... 2000 diplomová práce Vojtěch Máca 28.05.2001

Vydržení vlastnického práva a oprávnění odpovídajícího... 2000 diplomová práce Tomáš Císař 28.05.2001

Dokumentární akreditiv 2000 diplomová práce Václav Beneš 28.05.2001

Nutná obrana jako okolnost vylučující protiprávnost 2000 rigorózní práce Olga Batíková 28.05.2001

Zvláštní způsoby řízení 2000 rigorózní práce Edita Zobačová 26.05.2001

Nájemní smlouva k bytu 2000 rigorózní práce Jan Dvořák Pavel Vlach 26.05.2001

Problematika osvojení v oblasti legislativy a praxe... 2000 rigorózní práce Kristina Skopalová 26.05.2001

Nájemní smlouva 2000 rigorózní práce Michal Rudý 26.05.2001

Retribuční dekrety a lidové soudnictví v Československu... 2000 rigorózní práce Alena Rampasová 26.05.2001

Srovnání vnějších kontrol státní správy v ČR 2000 rigorózní práce Jan Rabas 26.05.2001

Zástavní právo k obchodnímu podílu 2000 rigorózní práce Stanislav Plíva Vlastimil Pihera 26.05.2001

Veřejný ochránce práv a moc soudní 2000 rigorózní práce Vladimír Sládeček Aleš Nezdařil 26.05.2001

Dispoziční procesní úkony účastníků civilního řízení... 2000 rigorózní práce Jitka Nálevková 26.05.2001

Postavení věřitelů v konkurzním a vyrovnacím řízení 2000 rigorózní práce František Zoulík Tamara Kubíková 26.05.2001

Věcná břemena a právo stavby 2000 rigorózní práce Anděla Klimentová 26.05.2001

Silniční daň v daňovém systému České republiky 2000 rigorózní práce Miloš Borovička Jana Klápšťová 26.05.2001

Právní a ekonomická problematika daně z přidané... 2000 rigorózní práce Milan Bakeš Renata Eliášová 26.05.2001

Úprava výchovy, výživy a styku rodičů k nezletilému... 2000 rigorózní práce Senta Radvanová Lenka Duchoňová 26.05.2001

Organizace československé armády v letech 1918 - 1939 2000 rigorózní práce Ladislav Soukup Patrik Peťule 26.05.2001

Teoretické otázky tvorby práva 2000 rigorózní práce Aleš Gerloch Pavlína Nesvadbová 26.05.2001

Právní úprava postavení ČNB 2000 rigorózní práce Lukáš Kruml 26.05.2001

Problematika delikvence mládeže - současné legislativní... 2000 rigorózní práce Emese Kónyová 26.05.2001

Rozhodování soudu v řízení na prvním stupni 2000 rigorózní práce Alena Macková Mariyana Dimitrova 26.05.2001

Uplatňování kriminalistických metod v řízení před soudy 2000 rigorózní práce Kateřina Zítková 26.05.2001

Odposlech a záznam telekomunikačního provozu 2000 rigorózní práce Jana Vyšanská 26.05.2001

Ochrana neopominutelných dědiců ve srvovnání s vyděděním a... 2000 diplomová práce Eva Petrová 26.05.2001

Kupní smlouva 2000 rigorózní práce Kateřina Vrzáňová 26.05.2001

Deliktní odpovědnost fyzických osob v ochraně... 2000 rigorózní práce Vojtěch Stejskal 26.05.2001

Zdravotnická mlčenlivost ve vztahu k trestnímu právu 2000 diplomová práce Jakub Uher 26.05.2001

Právní úprava nakládání s nebezpečnými odpady a s chemickými... 2000 diplomová práce Zuzana Svobodová 26.05.2001

Vývoj sociálního zabezpečení na území České republiky 2000 diplomová práce Zdeněk Strnad 26.05.2001

Výpověď 2000 diplomová práce Zdeněk Strnad 26.05.2001

Rozvoj právní úpravy vězeňské duchovenské služby na území... 2000 diplomová práce Pavel Rameš 26.05.2001

Právní aspekty ochrany zvířat proti týrání 2000 diplomová práce Martina Ptáčková 26.05.2001

Právní režim nakládání s komunálním odpadem 2000 diplomová práce Kateřina Veverková 26.05.2001

Zaměstnávání cizinců z bývalých socialistických států 2000 diplomová práce Lenka Malovcová 26.05.2001

Dobrá víra v občanském právu 2000 diplomová práce Marek Letocha 26.05.2001

Počítačová kriminalita 2000 diplomová práce Jan Leščinský 26.05.2001

Odpovědnost dopravce za škodu 2000 diplomová práce Michal Krejčík 26.05.2001

Právní prostředky potírání výrobkového pirátství v oblasti... 2000 diplomová práce Marta Kozáková 26.05.2001

Nepřímé pachatelství 2000 diplomová práce Jiří Kmec 26.05.2001

Poddlužnická žaloba 2000 diplomová práce Alicja Klimešová 26.05.2001

Sociální zabezpečení profesionálních sportovců 2000 diplomová práce Alexander Károlyi 26.05.2001

Smlouvy o převodech cenných papírů 2000 diplomová práce Leo Javorek 26.05.2001

Psychologické problémy vyšetřovací vazby 2000 diplomová práce Petra Holánková 26.05.2001

Zajišťovací převod práva jako zajišťovací prostředek 2000 diplomová práce Jana Drastíková 26.05.2001

Identifikace mrtvol a kosterních pozůstatků 2000 diplomová práce Jan Drobník 26.05.2001

Přechod práv a závazků u smlouvy o prodeji podniku 2000 diplomová práce Michal Čajka 26.05.2001

Životní podmínky mladých rodin a sociální politika 2000 diplomová práce Martin Cvach 26.05.2001

Pojem stálé provozovny ve smlouvách o zamezení... 2000 rigorózní práce David Staněk 25.05.2001

Právní a ekonomické nástroje ochrany životního... 2000 rigorózní práce Michal Sobotka 25.05.2001

Vznik a realizace zástavního práva v obchodních... 2000 rigorózní práce Zuzana Salvová 25.05.2001

Nájemní smlouva 2000 rigorózní práce Josef Slezák 25.05.2001

Daňové řízení v České republice 2000 rigorózní práce Jaroslav Novák 25.05.2001

Vlastnické právo 2000 rigorózní práce Richard Nigrini 25.05.2001

Polygraf (kriminalistické, psychologické a právní... 2000 rigorózní práce Lenka Miškovská 25.05.2001

Mezinárodněprávní ochrana dítěte (regionální aspekty) 2000 rigorózní práce Martina Balcarová 25.05.2001

Původ, vznik a působení Efektu Sv. Matouše... 2000 rigorózní práce Tomáš Matoušek 25.05.2001

Srovnání právní úpravy daně z přidané hodnoty podle... 2000 rigorózní práce Zbyněk Jankovský 25.05.2001

Neziskové právnické osoby ve zdravotní a... 2000 rigorózní práce Helena Hrubá 25.05.2001

klad a použití zahraničního práva v českém... 2000 rigorózní práce Dalibor Grůza 25.05.2001

Chráněná území a ochranná pásma při ochraně... 2000 rigorózní práce Martina Franková 25.05.2001

České správní soudnictví a článek 6 Úmluvy o ochraně... 2000 rigorózní práce Vladimír Mikule Jana Poslední 25.05.2001

Žalobní právo 2000 diplomová práce Bohumil Dvořák 24.05.2001

Autorskoprávní ochrana počítačových programů 2000 diplomová práce Daniel Wrana 23.05.2001

Soudní prodej zástavy 2000 diplomová práce Michal Wija 23.05.2001

Trestněprávní úprava drogové problematiky 2000 diplomová práce Radek Šmerda 23.05.2001

Držba oprávněná a neoprávněná 2000 diplomová práce Jan Slabihoudek 23.05.2001

Právní úprava rozvodu v právu ČR a SRN 2000 diplomová práce Radek Motzke 23.05.2001

Majetek řeholních řádů a pozemková reforma... 2000 diplomová práce Petr Kalla 23.05.2001

Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí - aktuální... 2000 diplomová práce Radek Hanuš 23.05.2001

Universální a regionální systémy ochrany lidských práv 2000 diplomová práce Petr Dorociak 23.05.2001

Burzovní obchody z hlediska obchodního práva 2000 diplomová práce Radek Strapek 22.05.2001

Ochrana lesa 2000 diplomová práce Hana Mrkáčková 22.05.2001

Obnovení právního pořádku po osvobození Československa 2000 diplomová práce David Mlíčko 22.05.2001

Právní odpovědnost za škodu na životním prostředí a... 2000 diplomová práce Jiří Lipovský 22.05.2001

Omezení vlastnického práva v ochraně životního prostředí... 2000 diplomová práce Alžběta Kroupová 22.05.2001

Mezinárodní právo-zákony a nařízení týkající se bojkotů a... 2000 diplomová práce Lubor Schránil 21.05.2001

Práva společníka ve společnosti s ručením omezeným 2000 diplomová práce Karel Hruška 19.05.2001

První a druhá pozemková reforma v ČSR 2000 diplomová práce Kateřina Čapková 19.05.2001

Důsledky konkursního řízení pro právní úkony dlužníka... 2000 diplomová práce Vladimíra Týcová 19.05.2001

Ústavní koncepce budoucího samostatného státu... 2000 diplomová práce Jaroslav Švamberk 19.05.2001

Postavení Nejvyššího soudu v ústavním systému USA 2000 diplomová práce Jiří Stržínek 19.05.2001

Essential Facilities - zvláštní skutková podstata... 2000 diplomová práce Stanislav Servus 19.05.2001

Akční výbory národní fronty 2000 diplomová práce Alžběta Přibylová 19.05.2001

Právní moc a vykonavatelnost rozhodnutí 2000 diplomová práce Lucie Pilná 19.05.2001

Vztah komor v Parlamentu České republiky -... 2000 diplomová práce Jana Petráňová 19.05.2001

Notář v dědickém řízení 2000 diplomová práce Pavel Menšl 19.05.2001

Prezident v ústavním systému Ruské federace 2000 diplomová práce Hana Martáková 19.05.2001

Druhy řízení před Ústavním soudem 2000 diplomová práce Markéta Malá 19.05.2001

Účast obhájce v přípravném řízení 2000 diplomová práce Lenka Lysoňková 19.05.2001

Působnost Ústavního soudu České republiky -... 2000 diplomová práce Jan Jušta 19.05.2001

Zdaňování příjmů společníků v s.r.o. 2000 diplomová práce Eva Jirásková 19.05.2001

Prameny islámského práva 2000 diplomová práce Eva Janáková 19.05.2001

Právní pomoc v ČR a v Evropě 2000 diplomová práce Richard Hes 19.05.2001

Pěstounská péče 2000 diplomová práce Kateřina Gajerová 19.05.2001

Ústavní soud ČR - struktura, právní postavení soudce 2000 diplomová práce Ondřej Dušek 19.05.2001

Srovnání konstrukce právní normy u Františka Weyra a... 2000 diplomová práce Tomáš Doležal 19.05.2001

Vybrané otázky státního občanství 2000 diplomová práce Tomáš Chudý 19.05.2001

Koncentrace řízení 2000 diplomová práce Lenka Mikulcová 18.05.2001

Právní pomoc v ČR a Evropě 2000 diplomová práce Lucie Krtičková 18.05.2001

Jednací řády našich parlamentů v letech 1861 - 2000 2000 diplomová práce Jan Wintr 18.05.2001

Mezinárodní úmluvy o ochraně ohrožené fauny v právu EU a... 2000 diplomová práce Veronika Vilímková 18.05.2001

Institut osvojení (i z hlediska soudní praxe) 2000 diplomová práce Irena Vaňková 18.05.2001

Ochrana manžela ve společném jmění manželů 2000 diplomová práce Roman Šebesta 18.05.2001

Právní postavení otroka v Římě 2000 diplomová práce Olga Baladová 18.05.2001

Aspekty právní úpravy státní služby v ČR 2000 rigorózní práce Luděk Trykar 18.05.2001

Práva výkonných umělců a výrobců zvukových... 2000 rigorózní práce Věra Popelková 18.05.2001

Aktuální otázky pachatele trestného činu zaměřené... 2000 rigorózní práce Pavel Růžička 18.05.2001

Problematika subjektivní stránky trestného činu... 2000 rigorózní práce Pavel Foubík 18.05.2001

Aktuální otázky věcných břemen 2000 diplomová práce Helena Šamánková 17.05.2001

Postavení a úloha arbitráže v mezinárodním právu veřejném 2000 diplomová práce Kateřina Pošvicová 17.05.2001

Non matrimonium 2000 diplomová práce Jitka Janatová 17.05.2001

Hospodářská politika a ochrana hospodářské soutěže s důrazem... 2000 diplomová práce Klára Malečková 17.05.2001

Společné jmění manželů, zejména modifikace jeho zákonného... 2000 diplomová práce Markéta Dufková 17.05.2001

Odpovědnost za škodu způsobenou zdroji zvýšeného nebezpečí 2000 diplomová práce Anna Čecháková 17.05.2001

Vznik samostatných slovanských států na Balkáně... 2000 diplomová práce Vladimír Colov 17.05.2001

Právní prostředky ochrany osobnosti fyzických osob... 2000 diplomová práce Petr Budzinski 17.05.2001

Právo a geneticky modifikované organismy 2000 diplomová práce Tereza Patočková 17.05.2001

Právní postavení likvidátora 2000 rigorózní práce Kateřina Hojdarová 16.05.2001

Implementace práva životního prostředí Evropských... 2000 rigorózní práce Jan Dusík 15.05.2001

Evropské úmluvy o občanství v kontextu nástupnictví států ve... 2000 09.05.2001 00:00:00 diplomová práce Jana Reschová Pavla Boučková 14.05.2001

Právní úprava poplatkových příjmů obce 2000 diplomová práce David Vozák 10.05.2001

Právní úprava zdaňování příjmů společníků obchodních... 2000 diplomová práce Alena Víchová 10.05.2001

Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek 2000 diplomová práce Jitka Štěpinová 10.05.2001

Právní úprava daně z přidané hodnoty v ČR ve srovnání... 2000 diplomová práce Richard Šimko 10.05.2001

Úloha a pravomoce státního zástupce v právním řádu ČR 2000 rigorózní práce Václav Voříšek 10.05.2001

Problémy trestního soudnictví nad mládeží 2000 diplomová práce Jan Svoboda 10.05.2001

Sociální zabezpečení osob pohybujících se mezi státy... 2000 rigorózní práce Petr Tröster Radka Veverková 10.05.2001

Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek

2000 diplomová práce Klára Slámová (narozená v Jindřichově Hradci) práce zadána 10.05.2001

Právní úprava daňových a úvěrových nástrojů sloužících... 2000 diplomová práce Jana Samková 10.05.2001

Zástavní právo k nemovitostem a způsoby jeho realizace 2000 rigorózní práce Jaroslav Šusta 10.05.2001

Narovnání v trestním řízení 2000 diplomová práce Jan Onheiser 10.05.2001

Problématika institutu vazby 2000 diplomová práce Pavel Němec 10.05.2001

Kriminalita mladistvých, její faktory a prevence 2000 diplomová práce Monika Králíková 10.05.2001

Zrušení spoluvlastnictví - způsoby, zejména také... 2000 diplomová práce Jan Komárek 10.05.2001

Viktimilogická prevence 2000 diplomová práce Andrea Kincová 10.05.2001

Daňová soustava ČR ve srovnání s právní úpravou v některé... 2000 diplomová práce Petr Janů 10.05.2001

Ekologické prvky v daňové a poplatkové soustavě ČR. 2000 diplomová práce Tereza Hauptmannová 10.05.2001

Skončení pracovního poměru 2000 rigorózní práce Jiří Valtr 09.05.2001

Převody nemovitostí 2000 rigorózní práce Milan Milner 09.05.2001

Mezinárodně právní aspekty násilí na ženách 2000 diplomová práce Karolína Tylová 09.05.2001

Alkoholismus a kriminalita 2000 diplomová práce Vlastimil Louček 09.05.2001

Smlouvy o právní pomoci 2000 diplomová práce Michal Hink 09.05.2001

Právní postavení rozhodce v rozhodčím řízení 2000 diplomová práce Jitka Kalinová 04.05.2001

Úloha soudů v mezinárodní obchodní arbitráži 2000 diplomová práce Jiří Šmída 04.05.2001

Rozhodčí řízení v mezinárodním a tuzemském obchodním styku 2000 diplomová práce Petr Syrovátko 01.03.2000

Nejnovější vývoj evropského mezinárodního práva soukromého 2000 diplomová práce Jan Slanina 04.05.2001

Trest obecně prospěšných prací a jeho výkon 2000 diplomová práce Alena Nováková 01.01.2000

Trest zákazu činnosti a jeho kontrola 2000 diplomová práce Daniel Maňas 04.05.2001

Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody 2000 diplomová práce Gabriela Halatová 04.05.2001

Právní problematika nepřímých daní 2000 diplomová práce Ondřej Novák 03.05.2001

Právní problematika operací s finančními deriváty 2000 diplomová práce David Neveselý 03.05.2001

Stálá provozovna v mezinárodních smlouvách o zamezení... 2000 diplomová práce Markéta Hamšíková 03.05.2001

Daňová soustava a dohody o zamezení dvojího zdanění 2000 diplomová práce Pavel Hellebrand 03.05.2001

Mezinárodní a vnitrostátní aspekty dvojího zdanění a metody... 2000 diplomová práce Pavel Obst 03.05.2001

Právní problematika operací s cennými papíry a... 2000 diplomová práce Jakub Joska 03.05.2001

Změny základního jmění akciové společnosti 2000 diplomová práce Jan Kasal 03.05.2001

Věřitelé v konkursním řízení 2000 diplomová práce Iveta Morisáková 03.05.2001

Účinky prohlášení konkursu 2000 diplomová práce Martin Ježek 03.05.2001

Trest smrti 2000 diplomová práce Ondřej Jakob 03.05.2001

Kriminalita mladistvých a vliv rodinného prostředí 2000 diplomová práce Jana Cincibuchová 03.05.2001

Mezinárodněprávní aspekty obchodu se ženami 2000 diplomová práce Petra Mirovská 02.05.2001

Československé trestní právo 1950 - 1989 2000 diplomová práce Lucie Merhautová 01.12.1999

Poškozený v trestním řízení a jeho ochrana 2000 diplomová práce Věra Linhartová 02.05.2001

Problémy institutu vazby 2000 diplomová práce Jaroslava Hroudová 02.05.2001

Tresntněprávní regulace drogové kriminality 2000 diplomová práce Jan Hradil 02.05.2001

Všeobecný dozor prokuratury v letech 1948 až 1993 2000 diplomová práce Zdeněk Hraba 02.05.2001

Sociální zákonodárství v období 1. republiky 2000 diplomová práce Šárka Jůzová 16.11.2000

K teoriím a pojmu právnických osob 2000 rigorózní práce Karel Beran 30.04.2001

Mezinárodní obchodní arbitráž ad hoc a institucionální 2000 rigorózní práce Václav Balek 18.04.2001

Azylanti v mezinárodním právu veřejném i soukromém 2000 rigorózní práce Pavla Baborová 18.04.2001

Právní úprava ochrany lesů ve zvláště chráněných... 2000 rigorózní práce Petra Cvachovcová 17.04.2001

Dějiny republiky Svatého Tomáše a... 2000 diplomová práce Helder José da Costa 17.04.2001

Práva z duševního vlastnictví k vynálezům léčiv 2000 rigorózní práce Jan Žamboch 12.04.2001

Přihlašování ochranných známek podle mezinárodních... 2000 rigorózní práce Markéta Kloučková 12.04.2001

Netting OTC derivátů... 2000 rigorózní práce Ivo Keltner 12.04.2001

Právní pomoc, uznání a výkon cizích rozhodnutí 2000 rigorózní práce Zdeněk Kučera Tomáš Chleboun 12.04.2001

Okupační soudnictví v Protektorátu Čechy a Morava 2000 diplomová práce Klara Beverly 11.04.2001

Kontrola koncentrací v americkém právu 2000 diplomová práce Jan Konrád 11.04.2001

Internet a autorské právo 2000 diplomová práce Jiří Čermák 10.04.2001

Zahraniční a domácí odboj Čechů a Slováků 2000 diplomová práce Ladislav Soukup Ondřej Kochman 01.01.2000

Žaloba a rozsudek (vzájemný vztah) 2000 rigorózní práce Kamil Podhola 04.04.2001

Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně... 2000 rigorózní práce Kateřina Jeráčková 03.04.2001

Sociální zákonodárství v letech 1918-1938 2000 diplomová práce Petra Roubíková 02.04.2001

Dekrety prezidenta republiky 1940 - 1945 2000 diplomová práce Vladimír Čihák 29.03.2001

Právní poměry v evangelické církvi na Těšínsku v letech 1709... 2000 diplomová práce Vladimír Kindl Daniel Spratek 01.09.2000

Státní dozor nad kapitálovým trhem 2000 diplomová práce Michal Pravda 26.03.2001

Právní režim silnic a dálnic a staveb s nimi souvisejících... 2000 diplomová práce Ludvík Matoušek 26.03.2001

Právní režim nakládání s odpady se zaměřením... 2000 diplomová práce Kateřina Brožová 26.03.2001

Zvýšení a snížení základního jmění u společnosti s ručením... 2000 rigorózní práce Karolína Salamonová 21.03.2001

Právní úprava rozvodu manželství v České republice 2000 rigorózní práce Lucie Kodejšová 21.03.2001

Právní úprava postavení a činnosti starosty 2000 diplomová práce Šárka Břečťanová 21.03.2001

Nucené dražby nemovitostí 2000 rigorózní práce Jiří Mikeš Martin Sochor 20.03.2001

Právní úprava ochrany dřevin a její aplikace 2000 rigorózní práce Jitka Jelínková 19.03.2001

Nabídka převzetí akcií 2000 rigorózní práce Jan Kukačka 19.03.2001

Vývoj správy hlavního města Prahy v letech... 2000 rigorózní práce Vladimír Brom 19.03.2001

Pravomoc státních orgánů při rozhodování o péči... 2000 rigorózní práce Katarína Broďáni 19.03.2001

Probační a mediační služba v České republice 2000 rigorózní práce Marie Vanduchová Eva Brázdilová 19.03.2001

Právo na přístup k informacím ve veřejné správě 2000 diplomová práce Veronika Zelená 15.03.2001

Bankovní měnová politika a nástroje ČNB k usměrňování... 2000 diplomová práce Vít Šauer 15.03.2001

Vývoj platební bilance České republiky 2000 diplomová práce David Černý 15.03.2001

Společnost s ručením omezeným v ČR (vývojové... 2000 rigorózní práce Alice Zákrejsová 14.03.2001

Rozsudek pro uznání, rozsudek pro zmeškání 2000 rigorózní práce Alena Winterová Ivana Sedláčková 14.03.2001

Pracovní podmínky žen, těhotných žen a matek 2000 rigorózní práce Miroslav Bělina Vanda Kožušníková 14.03.2001

Sociální politika v díle Karla Engliše 2000 diplomová práce Vojtěch Mészáros 13.03.2001

Právní úprava ochrany ozonové vrstvy země 2000 diplomová práce Simona Mamisová 09.03.2001

Právní úprava biodiversity a nakládání geneticky... 2000 diplomová práce Andrea Kuchařová 09.03.2001

Státní občanství 2000 rigorózní práce Štěpánka Dvořáková Týcová 09.03.2001

Metodika kriminalistického objasňování trestných činů... 2000 rigorózní práce Jaroslav Macháček 09.03.2001

Soukromoprávní postavení výrobce audiovizuálního díla... 2000 rigorózní práce Irena Holcová Marek Doležal 09.03.2001

Systém státní sociální podpory 2000 diplomová práce Denisa Miklasová 08.03.2001

Vzájemné vztahy rodičů a dětí v islámském rodinném právu 2000 diplomová práce Jakub Lerch 08.03.2001

Občanská neposlušnost v konceptu spravedlnosti... 2000 rigorózní práce Jiří Boguszak Jan Walter 08.03.2001

Pracovněprávní aspekty státní služby a... 2000 diplomová práce Karel Jandus 08.03.2001

Veřejné nedivadelní provozování hudebních děl 2000 diplomová práce Jiří Juránek 08.03.2001

Smluvní pokuta 2000 rigorózní práce Martin Bělina 06.03.2001

Úloha cenných papírů při zajištění bankovních úvěrů 2000 rigorózní práce Petr Kotáb Jan Procházka 06.03.2001

Ochrana osobnosti jako prostředek obrany proti... 2000 rigorózní práce Jan Kříž Václav Vlk 06.03.2001

Starobní důchod 2000 rigorózní práce Pavel Riedlbauch 06.03.2001

Odpovědnost za škodu v pracovněprávních vztazích 2000 rigorózní práce Vít Záveský 06.03.2001

Řešení sporů z mezinárodních investic 2000 rigorózní práce Petra Želechovská 06.03.2001

Právní úprava veřejných rozpočtů od 1. ledna 2001... 2000 diplomová práce David Borský 01.12.1997

Vypořádání společného jmění manželů 2000 diplomová práce Alexandra Bergmannová 07.03.2001

Způsoby právní ochrany a pomoci ohroženým dětem 2000 rigorózní práce Senta Radvanová Hana Trousilová 06.03.2001

Vypořádání společného jmění manželů 2000 rigorózní práce Štěpán Mašek 06.03.2001

Trestná činnost v silniční dopravě 2000 rigorózní práce Roman Lada 06.03.2001

Koncentrace civilního řízení 2000 rigorózní práce Vilém Holubec 06.03.2001

Konfesněprávní úprava financování církví státem na území... 2000 rigorózní práce Jiří Pukovec 06.03.2001

Námitkové řízení podle zákona o ochranných známkách 2000 rigorózní práce Vladislava Růžičková 06.03.2001

Zajišťovací operace s cennými papíry 2000 rigorózní práce Petr Kotáb Petr Mlejnek 15.02.2001

Stádia daňového řízení 2000 rigorózní práce Radka Tylečková 15.02.2001

Evidence nemovitostí 2000 rigorózní práce Jaroslav Drobník Petr Madaj 15.02.2001

Suverenita českého státu v územním kontextu -... 2000 rigorózní práce Zdeněk Adámek 13.02.2001

Právní úprava vlastnictví a vyvlastňování od roku 1948-1989 2000 diplomová práce Jana Škovroňová 09.02.2001

Právní úprava vlastnictví a vyvlastňování od roku 1948-1949 2000 diplomová práce Tomáš Dvořák 09.02.2001

Vývoj právního řádu ČSR 1938-1946 2000 diplomová práce Tomáš Frýda 09.02.2001

Smlouvy a dohody v individálním pracovním právu 2000 diplomová práce Radmila Hůdová 08.02.2001

Charta základních práv Evropské unie 2000 rigorózní práce Marek Bouček 08.02.2001

Autorské právo ve vztahu k počítačovým programům 2000 rigorózní práce Jan Kříž Jan Blecha 08.02.2001

Rozvod podle BGb (SRN) a zákona o rodině 2000 diplomová práce Monika Gregorová 08.02.2001

Zabezpečení žen v těhotenství a mateřství 2000 diplomová práce Ivana Klailová 07.02.2001

Zabezpečení těhotných žen a žen v mateřství 2000 diplomová práce Lucie Marklová 07.02.2001

Právní úprava zaměstnanosti a zabezpečení v nezaměstnanosti 2000 diplomová práce Jaroslav Škubal 07.02.2001

Veřejné podpory v právu ES a ČR 2000 diplomová práce Marie Soukupová 07.02.2001

Přímá vnitrostátní aplikovatelnost mezinárodních smluv 2000 diplomová práce Martina Jelínková 06.02.2001

Právo na informace v České republice 2000 diplomová práce Filip Šváb 05.02.2001

Výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí 2000 rigorózní práce Petra Kolínská 05.02.2001

Rozhodnutí soudu o správní žalobě 2000 diplomová práce Šárka Králíková 05.02.2001

Mírové operace OSN v kontextu systému kolektivní bezpečnosti 2000 diplomová práce Peter Kučera 02.02.2001

Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii... 2000 diplomová práce Radek Klempera 02.02.2001

Problémy smluvního práva a odpovědnosti za protiprávní... 2000 diplomová práce Jan Evan 02.02.2001

Násilí na ženách v mezinárodním právu 2000 diplomová práce Alice Červená 02.02.2001

Odpovědnost za škodu v pracovním právu 2000 rigorózní práce Petr Hůrka 02.02.2001

Vývoj státního občanství v Československých ústavních... 2000 diplomová práce Radka Veverková 01.02.2001

Kritická analýza zákona o nabývání a pozbývání státního... 2000 diplomová práce Pavel Uhl 01.02.2001

Jednostranné pracovně právní úkony 2000 diplomová práce Markéta Oravčíková 01.02.2001

Ústavní vývoj po únoru 1948... 2000 diplomová práce Kamil Nedvědický 01.02.2001

Právo na informace v ČR 2000 diplomová práce Michaela Lorencová 01.02.2001

Ústavní koncepce územní samosprávy v České republice 2000 diplomová práce Zdeněk Kratochvíl 01.02.2001

Ústavní soudnictví - historická studie 2000 diplomová práce Lenka Čejchanová 01.02.2001

Řešení problémů seniorů v systémech sociální pomoci... 2000 rigorózní práce Iva Diepoltová 01.02.2001

Koncepce samostatného československého státu do r. 1918 2000 diplomová práce Matěj Stejskal 01.02.2001

Občanská práva v Československu v letech 1945-1989... 2000 diplomová práce Lenka Dadková 01.02.2001

Činnost nacistických trestních soudů v období okupace 2000 diplomová práce Martin Cír 01.02.2001

Institut bankovní záruky v české právní úpravě a... 2000 rigorózní práce Šárka Plocarová 31.01.2001

Sporné otázky v řízení o dědictví 2000 diplomová práce Radek Vintr 31.01.2001

Opatření státních orgánů zasahujících do rodičovských práv 2000 diplomová práce Klára Valentová 31.01.2001

Nájem a podnájem nebytových prostor 2000 diplomová práce Irena Tesařová 31.01.2001

Právní problémy uzavírání manželství - aktuální problémy 2000 diplomová práce Martina Synková 31.01.2001

Neexistence manželství 2000 diplomová práce Věra Schillerová 31.01.2001

Zásady evidence právních vztahů k nemovitostem 2000 diplomová práce Petra Saidlová 31.01.2001

Systém evidence právních vztahů k nemovitostem 2000 diplomová práce Ondřej Michalčík 31.01.2001

Vlastnictví bytů v České republice 2000 diplomová práce Andrea Korpasová 31.01.2001

Vznik a zánik společeného jmění manželů 2000 diplomová práce Petra Jirotková 31.01.2001

Pěstounská péče 2000 diplomová práce Lucie Fakhouri 31.01.2001

Zastoupení nezletilého v soukromém právu 2000 diplomová práce Daniel Tydrych 31.01.2001

Zdroje financování obcí 2000 diplomová práce Aleš Šmíd 31.01.2001

Funkce a vztah ekonomických a administrativních nástrojů... 2000 diplomová práce Zdeněk Hájek 31.01.2001

Úprava koncernového práva v Německu, Francii, Velké Britanii... 2000 diplomová práce Martina Koubová 01.04.2000

Koncepce právní úpravy sociální pomoci v ČR 2000 rigorózní práce Kristina Koldinská 30.01.2001

Problematika vybírání a vymáhání peněžitých sankcí... 2000 rigorózní práce Michaela Ivanová 30.01.2001

Právní úprava posuzování vlivů na životní prostředí v ČR a... 2000 diplomová práce Václav Votruba 29.01.2001

Daň z nemovitostí a působnost obce při ovlivňování... 2000 diplomová práce Pavlína Sabevová 29.01.2001

Rozpor se zákonným zákazem a dobrými mravy... 2000 rigorózní práce Jaroslav Salač 29.01.2001

Omezení převoditelnosti akcií 2000 diplomová práce Petr Polášek 26.01.2001

Viktimologická prevence 2000 diplomová práce Lenka Pejšková 26.01.2001

Veřejnoprávní omezení vlastnického práva ke stavbám 2000 diplomová práce Lucie Dobešová 26.01.2001

Srovnání právní úpravy, postavení a činnost starosty v ČR a... 2000 diplomová práce Veronika Coufalová 26.01.2001

Reklama a tiskové právo 2000 diplomová práce Martin Buchta 26.01.2001

Vklady do obchodních společností 2000 rigorózní práce Michaela Auermüllerová 25.01.2001

Změny vlastnických vztahů k zemědělskému majetku... 2000 rigorózní práce Radek Jonáš 25.01.2001

Poškozený v českém a rakouském trestním řízení 2000 rigorózní práce Marta Uhlířová 25.01.2001

Zajištění osoby obviněného se zaměřením na institut vazby 2000 rigorózní práce Kateřina Radkovská 25.01.2001

Kriminalistické metody odhalování a vyšetřování... 2000 rigorózní práce Petr Zeman 25.01.2001

Problematika právní úpravy nájmu a vlastnictví... 2000 rigorózní práce Tomáš Klimek 25.01.2001

Srovnání úpravy bankovního dohledu v právu ES a právu ČR 2000 rigorózní práce Tomáš Novotný 25.01.2001

Vztah a funkce ekonomických a administrativních prostředků... 2000 diplomová práce Martin Tužinský 24.01.2001

Právní ochrana tělesné integrity fyzické osoby ve vztahu... 2000 diplomová práce Jiří Vondra 24.01.2001

Zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností 2000 diplomová práce Alice Hemerová 24.01.2001

Pojistná smlouva 2000 diplomová práce Judita Říhová 24.01.2001

Odporovatelnost v soukromém právu 2000 diplomová práce Jindřich Rajchl 24.01.2001

Právní úprava ochrany lesů v územích chráněných... 2000 diplomová práce Petra Cvachovcová 24.01.2001

Náhrady škody způsobené provozem dopravních prostředků 2000 diplomová práce Edita Haranzová 24.01.2001

Mimosoudní realizace práv ze směnky 2000 rigorózní práce Jiří Sita 23.01.2001

Prekluze a promlčení v obchodních závazkových vztazích 2000 rigorózní práce Daniel Weinhold 23.01.2001

Soudní příslušnost konsistoře podobojí od 15. do počátku 17.... 2000 diplomová práce Vladimír Kindl Ladislav Kolačkovský 01.09.2000

Ústavní vývoj v Československu v letech 1945-1948 2000 diplomová práce Pavel Vratislav 01.12.1998

Daň z přidané hodnoty z pohledu harmonizace s právem... 2000 diplomová práce Silvie Kožichová 22.01.2001

Sociální prvky v daňové soustavě České republiky ve srovnání... 2000 diplomová práce Martina Čermáková 22.01.2001

Přeměna obchodních společností 2000 diplomová práce Petr Luňák 22.01.2001

Ochrana práv na označení 2000 diplomová práce Olga Gondokusumová 22.01.2001

Autorské právo k výtvarnému dílu se zvláštním zřetelem... 2000 rigorózní práce Irena Holcová František Beneš 22.01.2001

Ochrana osobnosti v občanském právu 2000 rigorózní práce Michal Chrůma 22.01.2001

Euthanasie a trestní právo 2000 diplomová práce Ilona Wipplingerová 22.01.2001

Prejudiciální otázka 2000 diplomová práce Daniel Uličný 22.01.2001

Příprava ústavní listiny ČSR z roku 1920 a její přijetí 2000 diplomová práce Dagmar Trnková 22.01.2001

Družstevní záložny v ČR 2000 diplomová práce Jan Vych 22.01.2001

Problematika vybraných personálních činností a jejich právní... 2000 diplomová práce Luděk Trykar 22.01.2001

Problematika vybraných personálních činností a jejich právní... 2000 diplomová práce Petr Suchan 22.01.2001

První pozemková reforma v Československé republice 2000 diplomová práce Petr Rusinov 22.01.2001

Boj o tzv. Kroměřížskou ústavu 2000 diplomová práce Karolína Šimůnková 22.01.2001

Pojem a právní důsledky překročení mezí nutné obrany a... 2000 diplomová práce Daniel Patěk 22.01.2001

Chudoba a sociální politika 2000 diplomová práce Petr Novák 22.01.2001

Pirátství-druhy a formy porušování autorských práv a ochrana... 2000 diplomová práce Marek Kopecký 01.03.2000

Problematika trestů u trestných činů v silniční dopravě 2000 diplomová práce Zdeněk Jankovský 22.01.2001

Soudce v civilním procesu 2000 diplomová práce Lenka Knopová 22.01.2001

Identifikace osob podle vnějších znaků 2000 diplomová práce Lenka Chaloupková 22.01.2001

České atomové právo a jeho vývoj v procesu... 2000 rigorózní práce Lenka Vašková 22.01.2001

Ústavní kontrola ve Spolkové republice Německo 2000 rigorózní práce Hana Rýdlová 22.01.2001

Právní úprava daně z přidané hodnoty při dovozu... 2000 08.06.2006 09:00:00 rigorózní práce Hana Marková Martin Lehký 23.02.2004

Správce konkurzní podstaty 2000 rigorózní práce Martina Kunclová 22.01.2001

Výkon práv ze směnky 2000 rigorózní práce Denisa Bačovská 22.01.2001

Zdravotnická zařízení 2000 rigorózní práce Vladimír Vopálka Lenka Arnoštová 22.01.2001

Soukromoprávní korporace, právní úprava a kategorizace 2000 rigorózní práce Aleš Staněk 19.01.2001

Právní status soudce 2000 diplomová práce Kateřina Šrucová 19.01.2001

Právní úprava zneužití dominantního postavení na trhu... 2000 diplomová práce Karel Doktor 19.01.2001

Advokát v civilním procesu 2000 diplomová práce Karel Cvachovec 18.01.2001

Srovnání institutu platebního rozkazu/rozkazní řízení ve... 2000 rigorózní práce Radka Pelikánová 18.01.2001

Práva výkonných umělců v oblasti dabingu 2000 rigorózní práce Marek Pavlovský 18.01.2001

Rodičovská zodpovědnost a intervence státu 2000 rigorózní práce Lenka Pavlovská 18.01.2001

Smlouvy v individuálním pracovním právu 2000 rigorózní práce Petr Fořt 18.01.2001

Právní aspekty ochrany osobnosti na internetu 2000 rigorózní práce Jana Hrstková 18.01.2001

Mírové mise OSN 2000 rigorózní práce Gabriela Cinková 18.01.2001

Zajištění obchodních závazků zástavním a zadržovacím... 2000 rigorózní práce Martina Matějková 18.01.2001

Reforma italského mezinárodního práva soukromého... 2000 rigorózní práce Klára Žejdlová 17.01.2001

Slučování a splynutí obchodních společností podle... 2000 rigorózní práce Tomáš Matoušek 17.01.2001

Právní prostředky perzekuce židů na území Třetí Říše a... 2000 rigorózní práce Renáta Lipková 17.01.2001

Organizace dvora posledních Rožmberků a vliv zemského... 2000 rigorózní práce Tomáš Samek 16.01.2001

Tábory nucené práce v Československu 2000 rigorózní práce Markéta Švarcbachová 16.01.2001

Metodika vyšetřování loupeží 2000 rigorózní práce Mohamed Sayon Sako 16.01.2001

Placení daní ve světle daňových judikátů 2000 rigorózní práce Marie Karfíková Radka Kobíková 16.01.2001

Státní rozpočet ČR v porovnání s německým rozpočtovým... 2000 rigorózní práce Martin Kupec 16.01.2001

Zvláštnosti výslechu obviněného 2000 diplomová práce Marcela Wajtrová 16.01.2001

Poskytování zdravotní péče v nestátních... 2000 diplomová práce Anna Knajflová 16.01.2001

Násilná a sexuální kriminalita páchaná na dětech a... 2000 diplomová práce Roman Houška 16.01.2001

Přibližování České republiky k Evropské unii s přihlédnutím... 2000 diplomová práce Aleš Doubek 16.01.2001

Význam práva nettingu ve finanční a bankovní praxi 2000 rigorózní práce Michal Hlásek 15.01.2001

Sousedská práva 2000 rigorózní práce Jiří Kalaš 15.01.2001

Náprava majetkových křivd po roce l989 podle zák. č.... 2000 rigorózní práce Alena Macková Tomáš Štindl 12.01.2001

Problémy nakládání s chemickými látkami 2000 rigorózní práce Monika Sychrová 12.01.2001

Finanční kriminalita 2000 rigorózní práce Adam Sigmund 12.01.2001

Rovnost stran v trestním řízení (Prolínání principu... 2000 rigorózní práce Blanka Žáčková 12.01.2001

Harmonizační tendence v autorském právu ve střední Evropě 2000 rigorózní práce Ivan Neumann 11.01.2001

Trest zákazu činnosti a jeho kontrola 2000 diplomová práce Petra Zdeňková 10.01.2001

Obhajoba v přípravném řízení 2000 rigorózní práce Monika Vláčilová 09.01.2001

Zahájení trestního stíhání 2000 rigorózní práce Alice Veselá 09.01.2001

Trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí... 2000 rigorózní práce Eva Škáchová 09.01.2001

Zástavní právo k movitým věcem a cenným papírům 2000 rigorózní práce Stanislav Plíva Stanislav Šich 09.01.2001

Právní aspekty vztahu Rakouska a Pruska v 19. století 2000 rigorózní práce Petr Šebela 09.01.2001

Právní úprava podmínek podnikání cizinců v ČR a řešení... 2000 rigorózní práce Radek Suchý 09.01.2001

Provádění některých důkazů v přípravném řízení... 2000 rigorózní práce Miroslav Sobotka 09.01.2001

Řízení před ústavním soudem ČR a jeho specifika 2000 rigorózní práce Iva Semeráková 09.01.2001

Orgány akciové společnosti 2000 rigorózní práce Lukáš Sedlatý 09.01.2001

Právní úprava družstva a její vývoj na území našeho státu 2000 rigorózní práce Jaroslav Oehm Jana Schovancová 28.01.2004

Emisia cenných papierov na verejných trhoch a pravidlá... 2000 rigorózní práce Andrea Rašlová 09.01.2001

Práva nezletilého dítěte a jejich ochrana 2000 rigorózní práce Senta Radvanová Markéta Postřihačová 09.01.2001

Trestněprávní a kriminologická problematika zneužívání... 2000 rigorózní práce Dita Pilchová 09.01.2001

Aktuální problémy nutné obrany 2000 rigorózní práce Martin Petřík 09.01.2001

Právní úprava pracovních podmínek žen 2000 rigorózní práce Margerita Vysokajová Kateřina Maulisová 09.01.2001

Obsah autorského práva a jeho ochrana 2000 rigorózní práce Petr Málek 09.01.2001

Československo 1938 - 1945... 2000 rigorózní práce Jan Kuklík Jan Kotland 09.01.2001

Veřejný ochránce práv v České republice a... 2000 rigorózní práce Libor Kapalín 09.01.2001

Státní fondy a jejich specifikace 2000 diplomová práce Petra Wilczková 08.01.2001

Ochrana autorských práv v oblasti architektury 2000 diplomová práce Lukáš Princ 08.01.2001

Fenomén "Stárnutí populace" a jeho legislativní řešení... 2000 diplomová práce Marta Nováková 08.01.2001

Právní úprava zdaňování příjmů právních osob 2000 diplomová práce Veronika Mikšíčková 08.01.2001

Určení a popření otcovství 2000 diplomová práce Jana Kulhová 08.01.2001

Problematika právní úpravy pojištění motorových vozidel 2000 rigorózní práce Michal Morawski 08.01.2001

Fúze německé a české akciové společnosti ve světle... 2000 diplomová práce David Vosol 05.01.2001

Výkon zástavního práva k nemovitostem zajišťujícího... 2000 rigorózní práce Naďěžda Kalvachová 04.01.2001

Daňové a poplatkové povinnnosti vlastníka nemovitosti 2000 rigorózní práce Václav Král 04.01.2001

Srovnání služebního poměru příslušníků bezpečnostních... 2000 rigorózní práce Matěj Hromádka 04.01.2001

Daňové povinnosti související s převodem nebo... 2000 rigorózní práce Stanislava Formáčková 04.01.2001

Orgány bytového družstva 2000 rigorózní práce Jaroslav Oehm Jiří Brož 04.01.2001

Mezinárodní právo procesní se zvláštním ohledem... 2000 rigorózní práce Lucie Bányaiová 04.01.2001

Vazba v českém trestním řízení 2000 rigorózní práce Alena Aranyossyová 04.01.2001

Mezinárodní právo rodinné s akcentem na islámské země 2000 rigorózní práce Robert Kopecký 04.01.2001

Volný pohyb služeb a svoboda podnikání v Evropské unii 2000 rigorózní práce Veronika Outlá 03.01.2001

Právní úprava elektronického obchodu, zejména v právu... 2000 diplomová práce Petr Růžička 03.01.2001

Sociální zákonodárství v období I. republiky 2000 diplomová práce Barbora Pevná 03.01.2001

Katastr nemovitostí jako ochrana vlastnických a jiných... 2000 rigorózní práce Josef Salač Iveta Kovářová 02.01.2001

Organizace ministerstva vnitra, policie, četnictva a... 2000 rigorózní práce Jan Kopečný 02.01.2001

Aktuální otázky náhrady škody v trestním řízení 2000 rigorózní práce Pavel Žáček 02.01.2001

Ústavněprávní vývoj Československa 1945 - 1948 2000 rigorózní práce Markéta Kramaričová 02.01.2001

Veřejnoprávní ochrana soutěže před kartelovými omezeními 2000 rigorózní práce Iva Vrbatová 02.01.2001

Převody členských práv a povinností členů bytových družstev 2000 diplomová práce Klára Knoblochová 19.12.2000

Kognitivismus a nonkognitivismus z perspektivy analytické... 2000 diplomová práce Michal Zahradník 19.12.2000

Manželství a jiné formy soužití manželů-právní problémy 2000 diplomová práce Radka Valdová 15.12.2000

Autorskoprávní ochrana počítačových programů 2000 diplomová práce David Voska 15.12.2000

Politika zaměstnanosti a právní prostředky její realizace... 2000 rigorózní práce Jana Kopáčková 14.12.2000

J. J. Clam-Martinic a počátky samosprávy v Rakousku 2000 rigorózní práce Jiří Georgiev 14.12.2000

Pronájem nebytových prostor 2000 rigorózní práce Daniela Chvátalová 14.12.2000

Změny a rozvoj konkordátních vztahů po Druhém vatikánském... 2000 diplomová práce Josef Fiřt 12.12.2000

Právnické osoby v římském právu 2000 diplomová práce Aleš Choděra 05.12.2000

Právní následky rozvodu manželství, zejména v oblasti... 2000 rigorózní práce Pavel Toufar 05.12.2000

Ochrana lesa 2000 diplomová práce Zdeňka Zemanová 05.12.2000

Obec a ochrana životního prostředí 2000 diplomová práce Markéta Stolejdová 05.12.2000

Právní pomoc v trestních věcech se zaměřením na formy... 2000 rigorózní práce Jaroslava Malcová 04.12.2000

Rozhodčí řízení v mezinárodním obchodním styku 2000 rigorózní práce Květoslav Růžička Bronislava Horáková 04.12.2000

Mírové využití jaderné energie a ochrana životního prostředí 2000 diplomová práce Jan Zachariáš 01.12.2000

Blokové výjimky ve vztahu ke kartelovým dohodám v Evropské... 2000 diplomová práce Natália Vlasáková 01.12.2000

Ochrana lesa 2000 diplomová práce Michaela Hašlarová 01.12.2000

Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně... 2000 diplomová práce Kateřina Jeráčková 01.12.2000

Odklony v českém trestním řízení 2000 rigorózní práce Petra Lastovecká 30.11.2000

Postavení ženy v pracovním právu 2000 rigorózní práce Věra Štangová Lucie Voštová 29.11.2000

Aktuální otázky dokazování v trestním řízení zejména... 2000 rigorózní práce Valerie Vodičková 29.11.2000

Spravedlnost v soukromém právu (se zřetelem... 2000 rigorózní práce Zdeněk Pulkrábek 29.11.2000

Burzy v České republice 2000 rigorózní práce Jan Varga 29.11.2000

Směnka v právní úpravě ČR 2000 rigorózní práce Lucie Šimáčková 29.11.2000

Politické a právní postavení českého panovníka... 2000 rigorózní práce Ladislava Plevková 29.11.2000

Katastr nemovitostí 2000 rigorózní práce Jan Dvořák Lenka Michalovičová 29.11.2000

Právní prostředky ochrany průmyslového vlastnictví 2000 rigorózní práce Vladimír Pítra Petr Kupka 29.11.2000

Vývoj volebního práva České republiky v posledním... 2000 rigorózní práce Věra Jirásková Jiří Johana 29.11.2000

Svoboda usazování kapitálových společností... 2000 rigorózní práce Nicole Grmelová 29.11.2000

Problematika realizace bankovního dohledu centrální bankou 2000 rigorózní práce Eva Matyášová 28.11.2000

Bezpečnost jaderných elektráren 2000 diplomová práce Pavel Jakab 28.11.2000

Právní aspekty železniční dopravy v českých zemích... 2000 diplomová práce Jan Šporcr 23.11.2000

Právní povaha obchodních společností 2000 rigorózní práce Zdeněk Přibyl Petr Prokop 19.11.2000

Naturální závazky 2000 diplomová práce Tomáš Voldán 16.11.2000

Vznik manželství v právu státu Izrael a českém právu 2000 diplomová práce Umar Switat 16.11.2000

Vydání bezdůvodného obohacení 2000 diplomová práce David Novák 16.11.2000

Smlouvy a dohody v individuálním pracovním právu 2000 rigorózní práce Petr Tröster Monika Demlová 06.11.2000

Prezident České republiky a prezident Slovenské... 2000 rigorózní práce Věra Jirásková Jakub Vlček 06.11.2000

Rozhodování o vazbě a její výkon 2000 rigorózní práce Zdeňka Stárková 06.11.2000

Konkurzní řízení 2000 rigorózní práce Martina Šourková 06.11.2000

Právní otázky diskriminace a extremismu 2000 rigorózní práce Marek Kyncl 03.11.2000

Ochrana nájemníků dle českého a německého práva... 2000 rigorózní práce Doris Antonyová 03.11.2000

Odpovědnost lékaře 2000 diplomová práce Dušan Lukáč 02.11.2000

Smlouva o dílo ve výstavbě 2000 rigorózní práce Jiří Slavíček 02.11.2000

Vývoj pozemkového vlastnictví od vzniku Československé... 2000 rigorózní práce Jiří Mikeš Pavlína Vašková 31.03.2004

Právní úprava stanov družstva v obchodním zákoníku 2000 rigorózní práce Adam Batuna 02.11.2000

Vznik autorského díla v pracovně právním poměru 2000 diplomová práce Zuzana Dvorecká 01.11.2000

Náprava nemajetkové újmy v občanském právu 2000 diplomová práce Jiří Luhan 31.10.2000

Dar z pohledu daňových zákonů 2000 diplomová práce Lenka Gřundělová 31.10.2000

Právní úprava problematiky lidských práv v evropském právu... 2000 rigorózní práce Richard Pomahač Radim Vypušťák 30.10.2000

Věcná břemena se zvláštním důrazem na jejich smluvní... 2000 rigorózní práce Jan Nussberger 30.10.2000

Autorské právo a internet 2000 rigorózní práce Svetlana Kapišovská 30.10.2000

Mezinárodní úmluvy v oblasti ochrany přírody a krajiny... 2000 diplomová práce Jaroslav Vítek 30.10.2000

Postavení obecních zastupitelstev 2000 diplomová práce Petra Tejnecká 30.10.2000

Ústavní soud v SRN a jeho kompetence 2000 diplomová práce Martina Straka 30.10.2000

Výkonní umělci - pojem a postavení 2000 diplomová práce Jaroslav Marek 30.10.2000

Kritická analýza zákona o nabývání a pozbývání státního... 2000 diplomová práce Hana Mandysová 30.10.2000

Právní úprava ochrany dřevin a její aplikace 2000 diplomová práce Jitka Jelínková 30.10.2000

Ochrana lesa při hospodaření v lesích 2000 diplomová práce Marcela Bartošová Holická 30.10.2000

Společné jmění manželů 2000 rigorózní práce Jan Dvořák Martina Štorkánová 25.10.2000

Možnosti OFFSHORE podnikání (se zvláštním zřetelem... 2000 rigorózní práce Lucie Sobolová 25.10.2000

Ozbrojené konflikty a zakázané konvenční zbraně 2000 rigorózní práce Petr Řehák 25.10.2000

Problematika restitucí židovského majetku v českých zemích... 2000 rigorózní práce Jan Kuklík Daniela Neumannová 25.10.2000

Právní postavení společníků ve společnosti... 2000 rigorózní práce Lucie Minaříčková 25.10.2000

Společné jmění manželů 2000 rigorózní práce Jan Dvořák Milan Makarius 25.10.2000

Vybrané aspekty ochrany nájmu bytu 2000 rigorózní práce Vlastimil Hájek 25.10.2000

Pojistná smlouva a pojištění osob 2000 rigorózní práce Věra Škopová Ludvík Bohman 25.10.2000

Vyživovací povinnost rodičů k nezletilým dětem... 2000 rigorózní práce Alice Kořínková 20.10.2000

Legislativní otázky začlenění ČR do Evropských... 2000 rigorózní práce Martin Smolek 20.10.2000

Omezení volného pohybu zboží na jednotném trhu... 2000 diplomová práce Šárka Zuzánková 18.10.2000

Prezident republiky v ústavním systému předmnichovské... 2000 diplomová práce Jitka Bludská 18.10.2000

Nezměnitelnost podstatných náležitostí demokratického... 2000 diplomová práce Jan Teleky 18.10.2000

Obsah a realizace práva na vzdělání 2000 diplomová práce Stanislav Škoda 18.10.2000

Ústava slovenského štátu (1939 - 1945) 2000 diplomová práce Aleš Šiška 18.10.2000

Retribuční dekrety a lidové soudnictví v Československu... 2000 diplomová práce Alena Rampasová 18.10.2000

Ústavní systém Spolkové republiky Německo s důrazem... 2000 diplomová práce Hana Rýdlová 18.10.2000

Obecná koncepce ústavního soudnictví (modely) 2000 diplomová práce Petr Kratochvíl 18.10.2000

Omezení občanských práv za druhé republiky 2000 diplomová práce Michaela Knittlová 18.10.2000

Právní postavení uprchlíků v České republice 2000 diplomová práce Radka Dohnalová 18.10.2000

Obecné otázky pramenů sekundárního komunitárního práva 2000 diplomová práce Dita Forejtová 18.10.2000

Vývoj německého ústavního práva ve vztahu... 2000 diplomová práce Jan Štainbruch 18.10.2000

Úvod do francouzského mezinárodního práva soukromého 2000 rigorózní práce Tereza Svobodová 17.10.2000

Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou... 2000 rigorózní práce Marie Kalenská Jan Žatecký 16.10.2000

Přestupkové řízení 2000 rigorózní práce Klára Uldrichová 16.10.2000

Problematika trestných činů v silniční dopravě 2000 rigorózní práce Antonín Tichý 16.10.2000

Právo výkonného umělce k jeho uměleckému výkonu 2000 rigorózní práce Lucie Tahotná 16.10.2000

Aktuální problematika nemovitostí v daňovém zákonodárství... 2000 rigorózní práce Petr Štěpánek 16.10.2000

Obviněný a jeho právo na obhajobu 2000 rigorózní práce Jitka Špundová 16.10.2000

Vzdělávání a jeho právní zabezpečení v České republice 2000 rigorózní práce Petra Syrovátková 16.10.2000

Aktuální otázky prostituce a trestněprávní problémy... 2000 rigorózní práce Michal Stupka 16.10.2000

Problematika výkonu rozhodnutí prodejem movitých... 2000 rigorózní práce Alena Winterová Martin Soukup 16.10.2000

Státní služba 2000 rigorózní práce Jekatěrina Sochorová 16.10.2000

Dekrety prezidenta republiky 1940 - 1945 2000 rigorózní práce Tomáš Sirovátko 16.10.2000

Nepříčetnost a zmenšená příčetnost 2000 rigorózní práce Jana Sedláčková 16.10.2000

Odstoupení od smlouvy podle občanského zákoníku 2000 rigorózní práce Jan Dvořák Richard Pecha 16.10.2000

Úlohy orgánů činných v trestním řízení a boj... 2000 rigorózní práce Lubomír Morávek 16.10.2000

Způsoby skončení pracovního poměru 2000 rigorózní práce Věra Štangová Vendelín Mihalik 16.10.2000

Ochrana soukromí a rodiny v evropském právu 2000 rigorózní práce Jiří Zemánek Jan Lukeš 16.10.2000

Metody a postupy interpretace ústavního práva v judikatuře... 2000 rigorózní práce Tomáš Langášek 16.10.2000

Vznik a založení s.r.o. Srovnání s ukrajinskou právní... 2000 rigorózní práce Marie Zahradníčková Leonid Kushnarenko 16.10.2000

Vybrané problémy bankovní regulace a dohledu 2000 rigorózní práce Jan Kotil 16.10.2000

Postavení státních fondů v rozpočtové soustavě 2000 rigorózní práce Jiří Körbler 16.10.2000

Koncepce penzijního připojištění v České republice 2000 rigorózní práce Věra Štangová Martin Kopáček 16.03.2004

Vývoj právní úpravy patentového práva na území... 2000 rigorózní práce Václav Karlíček 16.10.2000

Práva majitele ochranné známky 2000 rigorózní práce Roman Fojtášek 16.10.2000

Vazba v přípravném řízení a v řízení před soudem 2000 rigorózní práce Marie Vanduchová David Čejka 16.10.2000

Problematika právní úpravy státního dozoru v pojišťovnictví 2000 rigorózní práce Marie Karfíková Petra Adámková 16.10.2000

Vzájemný vztah ochraných známek a ochrany označení... 2000 diplomová práce Lukáš Zdvihal 12.10.2000

Směnky - právní povaha a druhy 2000 diplomová práce Marek Šimák 12.10.2000

Orgány bytového družstva 2000 diplomová práce Josef Pavelka 12.10.2000

Trestné činy daňové se zvláštním zaměřením na zkrácení a... 2000 diplomová práce Kateřina Marková 12.10.2000

Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody 2000 diplomová práce Zdeněk Lehovec 12.10.2000

Kolektivní vyjednávání jako nástroj úpravy pracovněprávních... 2000 rigorózní práce Martin Roman 12.10.2000

Policie ČR a její postavení v systému policejní správy 2000 rigorózní práce Radka Jonášová 12.10.2000

Obchodní jméno, koncepce právní úpravy a ochrana 2000 diplomová práce Lenka Novotná 09.10.2000

Evropská unie a Japonsko 2000 diplomová práce Jan Proček 06.10.2000

Odpovědnost zaměstnance za škodu 2000 diplomová práce Lucie Kunceová 06.10.2000

Kapitálová přiměřenost bank 2000 diplomová práce Jiří Vogeltanz 05.10.2000

Zdanění cenných papírů 2000 diplomová práce Jana Vlčková 05.10.2000

Státní dozor nad kapitálovým trhem v České republice a... 2000 diplomová práce Miroslav Švenda 05.10.2000

Problémy s aplikací práva komisí pro cenné papíry 2000 diplomová práce Tomáš Říčka 05.10.2000

Analýza účinnosti právní úpravy ochrany účastníků... 2000 diplomová práce Jan Rataj 05.10.2000

Dědické žaloby 2000 diplomová práce Markéta Peterková 05.10.2000

Vnitrostátní a mezinárodní aspekty dvojího zdanění a... 2000 diplomová práce Anna Pezlarová 05.10.2000

Věřitelé v konkurzu 2000 diplomová práce Karel Miča 05.10.2000

Obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným 2000 diplomová práce Veronika Hynková 05.10.2000

Pravomoc a působnost Komise pro cenné papíry při výkonu... 2000 diplomová práce Hana Horešovská 05.10.2000

Srovnání českého a německého konkurzního práva 2000 diplomová práce Alexandra Hesslerová 05.10.2000

Výkon rozhodnutí - prodej movitých věcí a nemovitostí 2000 diplomová práce Petra Bartošová 05.10.2000

Rodinné právo a manželské vztahy 2000 diplomová práce Robert Kopecký 05.10.2000

Formy testamentu 2000 diplomová práce Martina Šešinová 05.10.2000

Koncepce invalidity a zabezpečení invalidních občanů 2000 diplomová práce Olga Vávrová 05.10.2000

Zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 2000 diplomová práce Kateřina Sirotková 05.10.2000

Odpovědnost v pracovním právu 2000 diplomová práce Martin Podhorský 05.10.2000

Převody vlastnictví k nemovitostem z daňového hlediska 2000 diplomová práce Stanislava Formáčková 05.10.2000

Ústavní koncepce budoucího samostatného státu... 2000 diplomová práce Peter Višňovský 04.10.2000

Vývoj právní úpravy manželství a rodiny v českých zemích... 2000 diplomová práce Marcela Slaninková 04.10.2000

Dekrety prezidenta republiky v poválečném právním řádu 2000 diplomová práce Petr Podlaha 04.10.2000

Jednota českých právníků v dějinách spolkového... 2000 diplomová práce Jana Kurková 04.10.2000

Pracovní smlouva 2000 diplomová práce Olga Ulrichová 04.10.2000

Právní úprava podnikání cizinců na území ČR 2000 diplomová práce Radek Suchý 04.10.2000

Zahraniční společnosti v českém a nizozemském právu 2000 diplomová práce Michal van der Laan 04.10.2000

Mezinárodní právo procesní se zvláštním zaměřením na... 2000 diplomová práce Lucie Bányaiová 04.10.2000

Společné jmění manželů 2000 diplomová práce Lucie Žídková 04.10.2000

Televizní a vysílací práva, jejich vztah k dílům televizním,... 2000 diplomová práce Jan Vopršal 04.10.2000

Problematika vztahu práva k obchodnímu jménu a práva... 2000 diplomová práce Lenka Tichá 04.10.2000

Autorskoprávní ochrana architektonického díla, úvahy de lege... 2000 diplomová práce Alice Šrámková 04.10.2000

Neoprávněné užití autorského díla a autorská odměna 2000 diplomová práce Diana Sixtová 04.10.2000

Předpoklady osvojení dítěte 2000 diplomová práce Jiří Sita 04.10.2000

Osobnostní práva autorská a jejich vývoj... 2000 diplomová práce Petr Málek 04.10.2000

Právní prostředky potírání obchodu s padělaným zbožím 2000 diplomová práce Jan Macek 04.10.2000

Osvojení 2000 diplomová práce Dita Lukešová 04.10.2000

Výživné pro nezletilé 2000 diplomová práce Kateřina Lidická 04.10.2000

Nájem bytu 2000 diplomová práce Martina Jeřábková 04.10.2000

Autorská práva k dílům architektonickým 2000 diplomová práce Andrea Stachová 04.10.2000

Samostatná působnost obcí 2000 diplomová práce Renata Brožová 04.10.2000

Autorskoprávní ochrana počítačových programů 2000 diplomová práce Martin Berdych 04.10.2000

Závěť v dědickém právu 2000 rigorózní práce Jana Vyskočilová 03.10.2000

Institucionální mezinárodní obchodní arbitráž 2000 rigorózní práce Václav Kovář 03.10.2000

Imperium, Potestas - Úřední pravomoc římských magistrátů 2000 rigorózní práce Jakub Šváb 05.09.2000

Vypořádání společného jmění manželů 2000 rigorózní práce Kateřina Perthenová 05.09.2000

Odškodnění oběti trestného činu 2000 rigorózní práce Jaroslav Novák 05.09.2000

Smlouvy o cenných papírech 1999 dizertační práce Zdeněk Přibyl Valerie Vodičková 23.11.2005

Svoboda usazování právnických osob v rámci Evropské unie 1999 dizertační práce Luboš Tichý Markéta Šimerdová 22.11.2005

Státní území a státní hranice Československé a České... 1999 dizertační práce Václav Pavlíček Jaroslav Sovinský 22.11.2005

Srovnání ochrany spotřebitele v evropském a českém právu 1999 dizertační práce Solange Grondin 21.11.2005

Vznik a vývoj obchodního práva se zřetelem na poměry... 1999 dizertační práce Karel Malý Petra Skřejpková 01.11.2005

Česko-německá otázka a význam dekretů prezidenta republiky 1999 diplomová práce Václav Pavlíček Kateřina Hřídelová 26.04.1999

Právní dějiny litevského státu od jeho vzniku do r. 1918 1999 diplomová práce Monika Granja 30.10.2000

Způsoby stanovení pracovního poměru 1999 diplomová práce Ivo Krýsa 09.10.2000

Dohody narušující soutěž v právu ES a ve francouzském právu... 1999 diplomová práce Jana Součková 06.10.2000

Obyčejové právo a kultura právních knih v Čechách 1999 diplomová práce Zuzana Košátková 06.10.2000

Organizace dvora posledních Rožmberků a vliv zemského a... 1999 diplomová práce Tomáš Samek 04.10.2000

Rodičovský příspěvek 1999 diplomová práce Tereza Klečková 02.10.2000

Role právního vědomí při prevenci kriminality 1999 diplomová práce Michal Strnad 02.10.2000

Zákaz diskriminace v mezinárodním právu ochrany... 1999 diplomová práce Omar Odeh 02.10.2000

Trest obecně prospěšných prací a jeho výkon 1999 diplomová práce Pavel Kuděla 02.10.2000

Ochrana před korupcí a úplatkářstvím a jejich prevence 1999 diplomová práce Pavel Jiříček 02.10.2000

Krádeže vloupáním, jejich faktory a prevence 1999 diplomová práce David Rodr 02.10.2000

Slučování a splynutí obchodních společností podle... 1999 diplomová práce Tomáš Matoušek 02.10.2000

Promlčení a prekluze v obcxhodních vztazích 1999 diplomová práce Blanka Veselá 21.09.2000

Podmínky podnikání zahraničních osob v tuzemsku 1999 diplomová práce Tomáš Sekot 21.09.2000

Veřejná nabídka odkupu akcií 1999 diplomová práce Jan Kukačka 21.09.2000

Dekrety prezidenta republiky 1940 - 1945 1999 diplomová práce Eva Krákorová 21.09.2000

Odpovědnost zaměstnavatele za škody 1999 diplomová práce Pavel Vlach 21.09.2000

Ekologické prvky v daňové a poplatkové soustavě 1999 diplomová práce Vlasta Spilková 21.09.2000

Výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí 1999 diplomová práce Lucie Šimáková (narozená v Sokolově) práce zadána 21.09.2000

Žaloba a rozsudek (vzájemný vztah) 1999 diplomová práce Kamil Podhola 21.09.2000

Účast obhájce v přípravném řízení 1999 diplomová práce Eva Maděryčová 20.09.2000

Postavení odborů v pracovněprávních vztazích 1999 diplomová práce Ondřej Knebl 20.09.2000

Právní zakotvení ČSR 1999 diplomová práce Ladislav Doležal 20.09.2000

Občanská neposlušnost v koncepci spravedlnosti... 1999 diplomová práce Jan Walter 20.09.2000

Psychologické a právní souvislosti 1999 diplomová práce Martin Kirsch 20.09.2000

Zabezpečení v dočasné pracovní neschopnosti 1999 diplomová práce Eva Jenčíková 20.09.2000

Situace národnostních menšin v Evropě - úloha Rady Evropy... 1999 diplomová práce Vendulka Hubáčková 20.09.2000

Jedinec v davu 1999 diplomová práce Kateřina Franková 20.09.2000

Úmluva OSN o právech dítěte - implementace závazků... 1999 diplomová práce Regina Dobiášová 20.09.2000

Dluhopisy - podstata, funkce, právní problematika 1999 diplomová práce Petr Řehák 20.09.2000

Odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem 1999 diplomová práce Veronika Kupková 20.09.2000

Problémy institutu vazby 1999 diplomová práce František Partík 19.09.2000

Účast obhájce v přípravném řízení 1999 diplomová práce Najah Obeidová 19.09.2000

Problematika vyšetřování trestných činů spáchaných... 1999 diplomová práce Vojtěch Kocur 19.09.2000

Určování osobního statutu společnosti s ručením omezeným... 1999 diplomová práce Nicole Grmelová 19.09.2000

Vztah státu a samosprávy 1999 diplomová práce Viktor Vodička 19.09.2000

Správní delikty související s prováděním a užíváním staveb 1999 diplomová práce Josef Kuchař 19.09.2000

Stítní správa v energetice 1999 diplomová práce Pavel Dočekal 19.09.2000

Povolování staveb a jejich změn 1999 diplomová práce Jan Aulický 19.09.2000

Charakter a zásady daňového řízení 1999 diplomová práce Jana Novosadová 19.09.2000

Vlastník nemovitosti jako daňový poplatník a... 1999 diplomová práce Monika Brožová 19.09.2000

Právní úprava zdaňování příjmů z prodeje a pronájmu... 1999 diplomová práce Klára Aubrechtová 19.09.2000

Starobní důchod 1999 diplomová práce Pavel Riedlbauch 19.09.2000

Ústavněprávní vývoj v Anglii v letech 1649 - 1660 1999 diplomová práce Jan Kittrich 19.09.2000

Vznik a zánik členství v družstvu 1999 diplomová práce Blanka Jeňková 19.09.2000

Postavení malých obcí z hlediska reformy veřejné správy 1999 diplomová práce Lucie Erbenová 19.09.2000

Internet a autorská práva s důrazem na jejich porušení,... 1999 diplomová práce Miroslav Hromada 19.09.2000

Rozhodování o vazbě a její výkon 1999 rigorózní práce Helena Kutzlerová 11.09.2000

Právní následky rozvodu 1999 diplomová práce Pavel Šuser 06.09.2000

Zastoupení nezletilého v soukromém právu 1999 diplomová práce Kateřina Marečková 06.09.2000

Ústavní a politický systém V. Francouzské republiky 1999 rigorózní práce Sonja Fabrigerová 30.08.2000

Vývoj trestního procesu, zejména soudnictví 1999 rigorózní práce Lucie Baudischová 29.08.2000

Právní úprava zdaňování příjmů fyzických osob... 1999 rigorózní práce Jan Vaňáč 24.08.2000

Tvorba finančně právních norem 1999 rigorózní práce Eva Ledererová 24.08.2000

Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele 1999 rigorózní práce Miroslav Bělina Kristina Stiefelová 24.08.2000

Podvod, pojistný podvod a úvěrový podvod v českém... 1999 rigorózní práce Stanislav Mečl 21.08.2000

Právní úprava zástavního práva v českém právním řádu 1999 rigorózní práce Viktor Gruml 04.08.2000

Řízení o dědictví 1999 rigorózní práce Hana Říhová 04.08.2000

Právní nástroje ochrany vybraných složek životního... 1999 rigorózní práce Petr Volšík 04.08.2000

Mezinárodní investice. Zřizování a ochrana... 1999 rigorózní práce Eugenia Reinik 04.08.2000

Institucionální rozhodčí řízení v mezinárodním obchodním... 1999 rigorózní práce Pavla Lišková 04.08.2000

Nájem bytu 1999 rigorózní práce Petr Hanyk 04.08.2000

Právní úprava zástavního práva v českém právním řádu 1999 rigorózní práce Viktor Gruml 04.08.2000

Předběžné projednání obžaloby 1999 rigorózní práce Miloslav Boudník 04.08.2000

Soudcovské zástavní právo 1999 rigorózní práce Kateřina Boudníková 04.08.2000

Sociální politika vybrané země ES - Německo 1999 diplomová práce Tomáš Černý 14.07.2000

Specifické otázky počítačové kriminality... 1999 rigorózní práce David Kadečka 12.07.2000

Komparace odpovědnosti za škodu podle občanského... 1999 rigorózní práce Ladislav Šoóš 12.07.2000

Vztah obchodního a občanského zákoníku 1999 rigorózní práce Marek Jäger 11.07.2000

Ochrana majetkových práv nezletilého 1999 diplomová práce Klára Tomanová 10.07.2000

Činnost ústavního soudu při ochraně občana 1999 rigorózní práce Tomáš Prokop 04.07.2000

Postavení ombudsmana v zemích Evropské unie 1999 rigorózní práce Eva Žlnayová 04.07.2000

Postavení společníka ve společnosti s ručením omezeným 1999 rigorózní práce Ludmila Svobodová 04.07.2000

Obchodní veřejná soutěž na veřejné zakázky 1999 rigorózní práce Olga Svatoňová 04.07.2000

Právní režim nakládání s komunálním odpadem 1999 diplomová práce Jana Vildová 03.07.2000

Otázka zákazu použití zbraní hromadného ničení... 1999 diplomová práce Zuzana Štěpánková 03.07.2000

Mezinárodní úmluvy v oblasti ochrany přírody a krajiny... 1999 diplomová práce Milena Štěpánková 03.07.2000

Právní úprava ochrany vod v Evropské unii 1999 diplomová práce Eva Sarah Černá 03.07.2000

Odraz základních principů práva životního prostředí... 1999 diplomová práce Iveta Kříženecká 03.07.2000

Mezinárodní obchod s vojenským materiálem 1999 diplomová práce Petr Rudlovčák 03.07.2000

Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí 1999 diplomová práce Libor Dvořák 03.07.2000

Dějiny státního zřízení a pramenů práva na území... 1999 diplomová práce Dilshod Boltaeva 03.07.2000

Právní aspekty odsunu českých Němců 1999 diplomová práce Richard Vajsejtl 03.07.2000

Transfer německého obyvatelstva z Československa... 1999 rigorózní práce Markéta Vaňková 03.07.2000

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu... 1999 rigorózní práce Monika Mráková 03.07.2000

Státní podpora v ČR. Aproximace s právem ES 1999 rigorózní práce Jan Passer 01.07.2000

Problematika způsobilosti k právním úkonům duševně... 1999 rigorózní práce Lucie Ripová 01.07.2000

Náklady civilního procesu 1999 rigorózní práce Alena Macková Karel Seidl 01.07.2000

Smlouvy v autorském právu 1999 rigorózní práce Helena Zábranská 01.07.2000

Ústavní základy francouzské páté republiky 1999 diplomová práce Petr Zapletal 28.06.2000

Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii... 1999 diplomová práce Kateřina Vitoulová 26.06.2000

Vnější vztahy Evropské unie zvláště v obchodní oblasti 1999 diplomová práce Tomáš Čapek 26.06.2000

Rozhodčí řízení v mezinárodním obchodním styku 1999 rigorózní práce Ivo Horák 21.06.2000

Prameny práva v Anglii a Skotsku 1999 diplomová práce Jiří Buchvaldek 21.06.2000

Výkon autorského práva osobou adlišnou od autora... 1999 diplomová práce Marie Sajdlová 20.06.2000

Právní a sociální regulace alkoholismu 1999 diplomová práce Blanka Mináriková 20.06.2000

Životní podmínky mladých rodin a sociální politika 1999 diplomová práce Šárka Dominová 20.06.2000