wz

Zpět na hlavní stránku!


Seznam doktorů práv Univerzity Karlovy - Fakulty právnické v Praze promovaných v pražském Karolinu dne 15 února 2005 na slavnostní promoci se začátkem od 13.30 hod:

JUDr.Mgr.Josef Kratina
Narozen v Praze
Napsal rigorózní práci a vykonal státní rigorózní zkouš
ku z předmětu Trestní právo hmotné a procesní
Název rigorózní práce: Úkoly Probační a mediační služby při výkonu trestních sankcí a postupů
Název diplomové práce: ???
Oblast práva z níž byla napsána diplomová práce: ???
Na slavnostní promoci na doktora práv (akademický titul JUDr.) dne 15.února 2005 o 13.30 hod. stál první zprava

JUDr.Mgr.Pavla Kučerová, rozená Hejtmánková
Narozená ve Vysokém Mýtě
Napsala rigorózní práci a vykonala státní rigorózní zkoušku z předmětu Trestní
právo hmotné a procesní
Název rigorózní práce: Rozhodnutí ve věcech trestních
Název diplomové práce: Charakter československého trestního řízení v padesátých letech
Oblast práva z níž byla napsána diplomová práce: Trestní právo procesní
Na slavnostní promoci na doktorku práv (akademický titul JUDr.) dne 15.února 2005 o 13.30 hod. stála druhá zprava

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola
Narozen v Bratislavě
Napsal rigorózní práci a vykonal státní rigorózní zkoušku z předmětu Občanské
právo hmotné
Název rigorózní práce: Sociální dimenze vyživovací povinnosti rodičů k dětem zletilým z hlediska rodinného práva
Název diplomové práce: Vyživovací povinnost rodičů k dětem připravujícím se na budoucí povolání
Oblast práva z níž byla napsána diplomová práce: Rodinné a občanské právo
Na slavnostní promoci na doktora práv (akademický titul JUDr.) dne 15.února 2005 o 13.30 hod. stál třetí zprava

JUDr.Mgr.Radek Mach
Narozen v Hustopečích
Napsal rigorózní práci a vykonal státní rigorózní zkoušku z předmětu Obchodní právo
Název rigorózní práce: Likvidace akciové společnosti se zaměřením na banku
Název diplomové práce: Právní úprava zdaňování příjmů fyzických osob
Oblast práva z níž b
yla napsána diplomová práce: Finanční právo
Na slavnostní promoci na doktora práv (akademický titul JUDr.) dne 15.února 2005 o 13.30 hod. stál čtvrtý zprava

JUDr.Mgr.Václav Mlnářík
Narozen v Domažlicích
Napsal rigorózní práci a vykonal státní rigorózní zkoušku z předmětu Právo pracovní a právo sociálního zabezpečení
Název rigorózní práce: Výpověď z pracovního poměru
Název diplomové práce: ???
Oblast práva z níž byla napsána diplomová práce: ???
Na slavnostní promoci na doktora práv (akademický titul JUDr.) dne 15.února 2005 o 13.30 hod. stál pátý zprava

JUDr.Mgr.Hana Němečková, rozená Petraturová
Narozená v Českém Brodě
Napsala rigorózní práci a vykonala státní rigorózní zkoušku z předmětu Trestní
právo hmotné a procesní
Název rigorózní práce: Majetkové trestné činy se zaměřením na trestné činy podvodu, pojistného podvodu, úvěrového podvodu
Název diplomové práce: Přechod k Evropské měnové unii
Oblast práva z níž byla napsána diplomo
vá práce: Evropské právo
Na slavnostní promoci na doktorku práv (akademický titul JUDr.) dne 15.února 2005 o 13.30 hod. stála šestá zprava

JUDr.Mgr.Zuzana Novotná, rozená Plačková
Narozená v Praze
Napsala rigorózní práci a vykonala státní rigorózn
í zkoušku z předmětu Finanční právo
Název rigorózní práce: Řádné opravné prostředky v daňovém řízení
Název diplomové práce: ???
Oblast práva z níž byla napsána diplomová práce: ???
Na slavnostní promoci na doktorku práv (akademický titul JUDr.) dne 15.února 2005 o 13.30 hod. stála sedmá zprava

JUDr.Mgr.Petr Papoušek
Narozen v Liberci
Napsal rigorózní práci a vykonal státní rigorózní zkoušku z předmětu Právo k nehmotným statkům a právo autorské
Název rigorózní práce: Problematika nedovoleného užití počítačových programů

Název diplomové práce: ???
Oblast práva z níž byla napsána diplomová práce: ???
Na slavnostní promoci na doktora práv (akademický titul JUDr.) dne 15.února 2005 o 13.30 hod. stál osmý zprava

JUDr.Mgr.Jan Pavlíček
Narozen v Praze
Napsal rigorózní práci a vykonal státní rigorózní zkoušku z předmětu Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení
Název rigorózní práce: Pracovní poměr v podniku s malým počtem zaměstnanců
Název diplomové práce: ???
Oblast práva z níž byla napsána diplomová práce: ???
Na slavnostní promoci na doktora práv (akademický titul JUDr.) dne 15.února 2005 o 13.30 hod. stál devátý zprava

JUDr.Mgr.Jitka Pěnkavová
Narozená v Písku
Napsala rigorózní práci a vykonala státní rigorózní zkoušku z předmětu Správní právo
Název rigorózní práce: Právní postavení obcí v dnešní Francii
Název diplomové práce: Mezinárodní spolupráce v trestních věcech
Oblast práva z níž byla napsána diplomová práce: Trestní právo procesní
Na slavnostní promoci na doktorku práv (akademický titul JUDr.) dne 15.února 2005 o 13.30 hod. stála předposlední zprava

JUDr.Mgr.Michal Petráček
Narozen v Praze
Napsal rigorózní práci a vykonal státní rigorózní zkoušku z předmětu Obchodní právo
Název rigorózní práce: Orgány družstva
Název diplomové práce: Orgány družstva
Oblast práva z níž by
la napsána diplomová práce: Obchodní právo
Na slavnostní promoci na doktora práv (akademický titul JUDr.) dne 15.února 2005 o 13.30 hod. stál poslední zprava

JUDr.Mgr.Vladislav Prokůpek
Narozen ve Zlíně
Napsal rigorózní práci a vykonal státní rigorózní zkoušku z předmě
tu Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení
Název rigorózní práce: Odpovědnost v pracovním právu
Název diplomové práce: Odpovědnost zaměstnavatele za škodu
Oblast práva z níž byla napsána diplomo
vá práce: Pracovní právo
Na slavnostní promoci na doktora práv (akademický titul JUDr.) dne 15.února 2005 o 13.30 hod. stál první zleva

JUDr.Mgr.Barbora Roubcová
Narozená ve Znojmě
Napsala rigorózní práci a vykonala státní rigorózní zkoušku z předmětu Občanské
právo hmotné
Název rigorózní práce: Katastr nemovitostí ve světle zásad jeho vedení
Název diplomové práce: ???
Oblast práva z níž byla napsána diplomová práce: ???
Na slavnostní promoci na doktorku práv (akademický titul JUDr.) dne 15.února 2005 o 13.30 hod. stála druhá zleva

JUDr.Mgr.Jan Rudolf
Narozen v Plzni
Napsal rigorózní práci a vykonal státní rigorózní zkoušku z předmětu Právo k nehmotným statkům a právo autorské
Název rigorózní práce: Licenční smlouva jakožto právní titul užití autorského díla
Název diplomové práce: ???
Oblast práva z níž byla napsána diplomová práce: ???
Na slavnostní promoci na doktora práv (akademický titul JUDr.) dne 15.února 2005
o 13.30 hod. stál třetí zleva

JUDr.Mgr.Klára Slámová
Naro
zená v Jindřichově Hradci
Napsala rigorózní práci a vykonala státní rigorózní zkoušku z předmětu Trestní
právo hmotné a procesní
Název rigorózní práce: Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek
Název diplomové práce: Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek
Oblast práva z níž byla napsána diplomová práce: Trestní právo hmotné
Na slavnostní promoci na doktorku práv (akademický titul JUDr.) dne 15.února
2005 o 13.30 hod. stála čtvrtá zleva

JUDr.Mgr.Lucie Šimáková
Narozená v Sokolově
Napsala rigorózní práci a vykonala státní rigorózní zkoušku z předmětu Občanské právo procesní
Název rigorózní práce: Prohlášení o majetku v českém právním řádu
Název diplomové práce: Výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí
Oblast práva z níž byla napsána diplomová práce: Občanské
právo procesní
Na slavnostní promoci na doktorku práv (akademický titul JUDr.) dne 15.února 2005 o 13.30 hod. stála pátá zleva

JUDr.Mgr.Jan Špaček
Narozen v Praze
Napsal rigorózní práci a vykonal státní rigorózní zkoušku z předmětu Obchodní právo
Název rigorózní práce: Ochranné známky a hospodářská soutěž
Název diplomové práce: Ochranné známky - pojem, druhy, práva majitele
Oblast práva z níž byla napsána diplomová práce: Obchodní právo
Na slavnostní promoci na doktora práv (akademický titul JUDr.) dne 15.února 2005 o 13.30 hod. stál šestý zleva

JUDr.Mgr.Zuzana Trávníčková, rozená Kalová
Narozená v Novém Jičíně
Napsala rigorózní práci a vykonala státní rigorózní zkoušku z předmětu Mezinárodní právo veřejné
Název rigorózní práce: Mezinárodněprávní úprava diplomatických výsad a imunit
Název diplomové práce: Světová zdravotnická organizace, struktura a činnost
Oblast práva z níž by
la napsána diplomová práce: Mezinárodní právo veřejné

JUDr.Mgr.Zdeněk Vltavský
Narozen v Jaroměři
Napsal rigorózní práci a vykonal státní rigorózní zkoušku z předmětu Občanské
právo hmotné
Název rigorózní práce: Zástavní právo jako hlavní nástroj zajišt
ění závazků ze smlouvy o úvěru
Název diplomové práce: ???
Oblast práva z níž byla napsána diplomová práce: ???
Na slavnostní promoci na doktora práv (akademický titul JUDr.) dne 15.února 2005 o 13.30 hod. stál osmý zleva

JUDr.Mgr.Tomáš Zadražil
Narozen v Litoměřicích
Napsal rigorózní práci a vykonal státní rigorózní zkoušku z předmětu Ústavní právo
Název rigorózní práce: Ustavování soudců ústavních soudů
Název diplomové práce: Kontrola ústavnosti v některých evropských zemích
Oblast práva z níž byla napsána diplomová práce:
Ústavní právo
Na slavnostní promoci na doktora práv (akademický titul JUDr.) dne 15.února 2005 o 13.30 hod. stál devátý zleva

JUDr.Mgr.Milan Zamiška
Narozen ve Spišském Štvrtku
Napsal rigorózní práci a vykonal státní
rigorózní zkoušku z předmětu Trestní právo hmotné a procesní
Název rigorózní práce: Kriminalita mladistvých, její faktory a prevence
Název diplomové práce: ???
Oblast práva z níž byla napsána diplomová práce: ???
Na slavnostní promoci na doktora práv (akademický titul JUDr.) dne 15.února 2005
o 13.30 hod. stál předposlední zleva

JUDr.Mgr.Hana Žižková, rozená Kubášková
Narozená v Chrudimi
Napsala rigorózní práci a vykonala státní rigorózní zkoušku z předmětu Obchodní právo
Název rigorózní práce: Ručení podle obchodního zákoníku
Název diplomové práce: Ručení podle obchodního zákoníku
Oblast práva z níž byla napsána diplomo
vá práce: Obchodní právo
Na slavnostní promoci na doktorku práv (akademický titul JUDr.) dne 15.února 2005 o 13.30 hod. stála poslední zleva

 

Zpět na hlavní stránku!