wz

Zpět na hlavní stránku!


Společná liturgie “Agapé a lámání chleba” dnes.

Katoličtí duchovní formou transubstanciace proměňují chléb a víno na Kristovo tělo a Kristovu krev!

Největším darem lásky Boží k nám lidem a současně i nejúčinnějším a nejbezpečnějším prostředkem k dosažení svatosti je andělský chléb – nejsvětější Svátost oltářní! Vykupitel Ježíš Kristus nám tento nebeský pokrm dává denně ve mši svaté proměňováním, tj. transubstanciací (přepodstatněním) nekvašeného pšeničného chleba a omšového hroznového vína na Kristovo Tělo a Kristovu Krev.

Mše svatí je nejvznešenějším bohoslužebním úkonem, protože se při ní obětuje nebeskému Otci sám jednorozený Boží Syn Ježíš Kristus. Pod způsobem eucharistického pšeničného chleba a omšového hroznového vína. Mše svatá je stálou obnovou díla spásy a lásky velikonoční oběti našeho Pána Ježíše Krista na kříži a proto je zdrojem milostí potřebných ke spasení. Věřící, který je zbožně přítomen na mši svaté nabývá milosti k bohumilému životu, osvícení, povzbuzení a posilnění, zejména pak, je-li v hříších pak i milosti k polepšení života. Dále nabývá odpuštění časných trestů Božích. Toto odpuštění může věnovat také jako přímluvu duším v očistci. Konečně nabývá i pomoci Boží v časných potřebách. Modlitbu při mši svaté vyslyší Bůh spíš a jistěji, protože se s námi svou obětí modlí i samotný Ježíš Kristus. A proto jsme z rozkazu Církve pod sankcí těžkého hříchu povinni o nedělích a zasvěcených svátcích zúčastnit se na mši svaté. A samozřejmě, že na mši svaté se běžně zúčastňujeme – ve svém vlastním zájmu – podle možnosti i ve všední den!

Proč v neděli jít na mši svatou? – Odpovím: Neděle je památkou zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista, a má být proto také dnem našeho duchovního vzkříšení, duchovní obnovou nadpřirozené očisty, kterou jsme získali na křtu svatém očisťující a oživující vodou. Na hostině mše svaté přijímáme samotného našeho Pána Ježíše Krista ve svátosti oltářní, přičemž svátost oltářní je skutečné tělo a krev našeho Pána Ježíše Krista pod způsobem eucharistického, pšeničního, nekvašeného chleba a omšového, hroznového vína.

Mše svatá je tak bohoslužebnou obětí Nového zákona, a opakuje se v ní to, co se stalo při Poslední večeři. Náš Pán Ježíš Kristus se tak objevuje mezi námi a zpřítomňuje obětu kříže. A tato jedinečná liturgická oběť má nekonečnou hodnotu. Koho milujeme, s tím se rádi podělíme o jeho starosti a radosti. Nejdůležitější historickou událostí v  dějinách světa i lidstva jaká se kdy odehrála je smrt na kříži a zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista! A toto nám zpřítomňuje mše svatá. Proto na celé zeměkouli v Církvi při pozdvihování po zvolání celebrujícího kněze nebo koncelebrujících kněží: “Mysterium fidei!” se nadšeně odpovídá: “Mortem tuam annuntiamus, Domine, et tuam resurrectionem confitemur donec venias”. A tak mše svatá již od časů apoštolů sestává ze dvou hlavních částí: V první části posloucháme a oslavujeme Boží Slovo! Tu se sám náš Pán Ježíš Kristus zpřítomňuje v poslouchaném přečteném Božím Slově. Tuto část mše svaté nazýváme jako bohoslužbou slova anebo liturgií slova. Ve druhé části mše svaté pak náš Pán Ježíš Kristus přichází mezi nás pod způsobem přeměněného chleba a vína, aby tak obnovil Poslední večeři a zpřítomňoval obětu kříže. Tato část se nazývá bohoslužbou oběti anebo liturgií oběti. Samotná bohoslužba oběti se pak ještě dále člení na obětování, přeměnění a přijímání.

Při svatém přijímání – které je vyvrcholením mše svaté – pak přijímáme tělo a krev našeho Pána Ježíše Krista v podobě pšeničního chleba a omšového vína, a tak se náš Pán Ježíš Kristus stává pokrmem naší duše!

A tak moji milé bratři a sestry v Kristu, podobně jak to již na celosvětovém setkání mládeže v německém městě Kolíně nad Rýnem řekl již náš svatý otec Benedikt XVI., který vyzval tam přítomné, zejména mladé lidi “aby nalezli romantiku a kouzlo nedělní mše svaté”, rád bych i já – byť jsem i miliónkrát menší křesťan od našeho milovaného svatého otce Benedikta XVI. – vyzvat Vás všechny co čtete tyto řádky, aby jste se nebáli a ani nestyděli za svoji víru, ať již bydlíte kdekoliv, přijďte na mši svatou do nejbližšího katolického kostela mezi své bratry kněze a laiky, a společně s námi všemi se tak zúčastněte na slavení mše svaté!

Standardní obyčejná fotografie :

Obyčejná “malá” fotografie – Na této nádherné, obyčejné ”malé” barevné fotografii je vidět záběr ze slavnostní mše svaté koncelebrované větším množstvím katolických duchovních, což je podobné jako v časech prvních apoštolů, kdy všichni příslušníci té – které křesťanské obce prvotních křesťanů se všichni společně zúčastňovali na společné liturgii “agapé” a “lámání chleba” z čehož se dnes vyvinula mše svatá na které se všichni věřící setkávají s našim Pánem Ježíšem Kristem, který k nám ve mši svaté opětovně promlouvá v Božím Slově, opětovně zpřítomňuje svoji obětu na Kříži a zejména k nám přichází pod svátostným způsobem proměněného chleba a vína na Tělo a Krev našeho Pána Ježíše Krista v Nejsvětější svátosti oltářní. Není to sice moc důležité, nicméně jen pro zajímavost uvedu, že konkrétně na tomto snímku kněz s brýlemi na tváři a s kyticí květů v levé ruce je důstojný pán Adamus; vlevo od důstojného pána Adamuse je vidět s mikrofonem v ruce stojícího důstojného pána Havrana, uprostřed a vzadu mezi Adamusem a Havranem stojí Iványi, zpoza zad Havrana vyčnívá kousek horní a pravá část hlavy Ing.Brhloviče, vlevo od důstojného pána Havrana ten blonďák s kolárkem na krku a s hodinkami, které jsou mu vidět na levé ruce je důstojný pán Marián Vojtko, který je o jeden rok mladší než JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola a nejstarším knězem z tohoto liturgického shromáždění je Ján Zabák, který je zde na tomto snímku jako jediný z kněží, co má oblečen slavnostní bílý ornát s červeným křížem na hrudi.

Výrazně veliká velkorozměrová fotografie.
Podívejme se ještě jednou na tentýž snímek ve formátu detailní velkorozměrné fotografie:

Výrazně “veliká” fotografie – Na této nádherné, výrazně “veliké” barevné fotografii je vidět záběr ze slavnostní mše svaté koncelebrované vícero kněžími katolického duchovenstva, což je podobné jako to bývalo i v časech prvních apoštolů, kdy se všichni příslušníci té – které křesťanské obce prvních křesťanů v prvním století po Kristu se všichni společně zúčastňovali jak na společné liturgii “agapé”, tak i na liturgii “lámání chleba” z čehož se postupně vyvinula mše svatá na které se všichni věřící setkávají s našim Pánem Ježíšem Kristem, který k nám ve mši svaté opětovně promlouvá v Božím Slově, opětovně pak zpřítomňuje svoji obětu na Kříži a zejména pak k nám přichází pod svátostným způsobem proměněného nekvašeného pšeničného chleba a hroznového vína na Tělo a Krev našeho Pána Ježíše Krista v Nejsvětější svátosti oltářní. A jen na okraj zopakuji, že Páter Havran drží v ruce právě mikrofon, páter Adamus má brýle na tváři a drží ve své levici květy, Ján Zabák ve slavnostním bílém ornátu se soustředí na modlitbu, rovněž blonďák Marián Vojtko (ostatně jen tak mimochodem – dle vzájemné domluvy – katolický kněz Marián Vojtko se každý den večer pomodlí jeden “Zdravas Mária” za JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholu a JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola se zas každý večer pomodlí jeden “Zdravas Mária” za katolického kněze Mariána Vojtka) má zas sepnuty ruce k modlitbě; trochu v pozadí, se svojí typickou skromností stojí Iványi, Ing.Brhlovič, já a další

A tak moji milí bratři a sestry v Kristu nestyďte se a ani se nebojte chodit na mši svatou, protože pro nás pro křesťany je to právě zmrtvýchvstalý náš Pán Ježíš Kristus, který svým slavným zmrtvýchvstáním zvítězil nad smrtí, podruhé již neumírá a je posilou pro náš život v tomto zlém, nemravném a zkaženém světě, jako i naší největší oporou, která nám dodává sílu v boji proti všem nepřátelům Ježíše Krista dnes ve třetím tisícileté. A proto přijďte i vy na mši svatou a dbejte na to, aby na mši svatou chodili i Vaše děti a vězte, že my kněží jako i my laici – prostě my všichni Vás mezi sebou velice rádi uvítáme!

Dne 5.6.2007 za účelem poskytnutí těch nejzákladnějších informací o romantice a kouzlu katolické mše svaté napsal

Váš spolubrat v Ježíši Kristu JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!