wz

Zpět na hlavní stránku!


Úvod:

Vždy jsem zastával názor, že politiku máme nechat politikům. Ti to umí nejlépe a jsou za ni i dobře placeni. Vždy jsem byl velice rozhořčen, když jsem viděl, že se novináři či občanská veřejnost svévolně vměšují vládě, politickým stranám, ministrům, poslancům, senátorům nebo jiným politikům do otázek politických a ideologických. A tomuto svému hlubokému přesvědčení nevměšování se občanské veřejnosti do otázek politicko-ideologických jsem zůstal vždy plně věren. Navíc já osobně se o politiku prakticky nezajímám a v podstatě ji ani nesleduji. Pokud někdy v období zhruba posledního čtvrtstoletí mého života až do dnes jsem se přece jen výjimečně někdy k politické problematice vyjádřil, bylo to vyjádření vždy výlučně z aspektů mravních, ne ideologických či politicko-doktrinálních.

Politika má tudíž pro mě pouze svoji stránku morálně-etickou. K ostatním aspektům politiky jsem se nikdy nevyjadřoval a ani do budoucna se vyjadřovat k nim nebudu.

Přesto však jsem si vědom toho, že člověk míní, ale Pán Bůh mění. A když ne Pán Bůh, tak satan zcela určitě! Osobně bych sice nejraděj strávil celý můj život mezi knihovnami a katolickými kostely, respektive věnovat se sebevzdělávání četbou vědecko-naučných knih a posvěcování své duše zbožnými kontemplativními modlitbami. A tak proplul přes slzavé údolí tohoto mravně naprosto zkaženého a zvrhlého světa za mým Pánem Ježíšem Kristem do nebeské vlasti.

Touha po klidném, tichém a bezkonfliktním životě je však – bohužel – pouze nesmyslnou iluzí, která je v tomhle absolutně prohnitém a nemravném světě absolutně nerealistická. O tom jsem se ostatně mohl přesvědčit i po 16.říjnu 2006, kdy jsem se já jako obyčejný apolitický člověk stal obětí brutální propagandistické volební kampaně babických komunistů. Racionalisticky viděno - z jejich pozice nepochybně tato kampaň splnila svůj účel. Získali totiž 7 zastupitelů v patnáctičlenném zastupitelstvu, což je v obci Babice nejlepší výsledek KSČM od roku 1989. Přesto však tato komunistická kampaň proti mojí osobě pokračovala a pokračuje i po volbách! Navzdory mé láskyplné, mírumilovné holubičí a zejména pak nekonečně trpělivé povaze - když jsem viděl, že komunistická předvolební kampaň pokračuje i po volbách – koncem měsíce října 2006 přetekl kalich mé trpělivosti. Kalich, který je sice obrovský s hluboký, ne však bezedný. Výsledkem byl Návrh na neplatnost volby kandidáta Miloslava Maňáska.

Pokud něčeho lituji, tak jen to, že jsem raději namísto tohoto návrhu nepodal návrh na neplatnost voleb v obci Babice.

Protože o tuto “žalobu” (respektive Návrh!) permanentně projevují svůj zájem jak novináři tak i občanská veřejnost (a to ani zdaleka pouze občanská veřejnost babická!) rozhodl jsem se, že ji uveřejním, ačkoliv původně jsem to nepokládal za natolik společensky důležité, abych tomu oferoval svůj volný čas, který mnohem užitečněji mohu věnovat četbě knih, modlitbám či stovkám jiných pro mě osobně důležitějších činností. Navíc mně to bude stát i určité místo na mých webových stránkách.

Zde je tedy text výše zmiňovaného Návrhu na neplatnost volby kandidáta:

 

 

Odesílatel: JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Adresát : Krajský soud v Brně, Rooseveltova č.16, 601 95 Brno

( příslušný krajský soud podle § 61 zákona č.491/2001 Sb.)

Napsáno dne 30.10.2006

DESETORO!!

Věc: Návrh na neplatnost volby kandidáta Miloslava Maňáska, věk 56 let, trvale bytem Babice č.p.139, 687 03 Babice, okres Uherské Hradiště, zaměstnání: ve volebním období 2002 – 2006 starosta obce Babice uvolněný pro výkon veřejné funkce, člena Komunistické strany Čech a Moravy, kandidujícího rovněž za Komunistickou stranu Čech a Moravy ve volebním okrsku Babice, okres Uherské Hradiště na člena Zastupitelstva obce Babice, okres Uherské Hradiště ve volbách do Zastupitelstva obce Babice konaných ve dnech 20.-21.10.2006, z důvodu porušení ústavou a platnými zákony zaručených práv na spravedlivou volební soutěž /dále jen “Návrh”/ takovým způsobem, který mohl ovlivnit výsledek volby tohoto kandidáta.

Navrhovatel: JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola, zapsaný do seznamu ve volebním okrsku Babice, okres Uherské Hradiště /dále jen “Navrhovatel”/.

Odpůrci (žalovaní­):

1./ Státní volební komise, Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7, vytvořená podle ustanovení § 6 a násl. zákona č.130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, která je rovněž stálým volebním orgánem i na úseku voleb zastupitelstev obcí.

2./ Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7, které je podle ustanovení § 12 odst.1 písm.l zákona č.2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č.21/1993 Sb., zákona č.148/1998 Sb., zákona č.130/2000 Sb., a zákona č.239/2000 Sb. ústředním orgánem státní správy na úseku voleb do zastupitelstev obcí.

3./ Český statistický úřad, Na padesátém 3268/81, 10082 Praha 10

4./ Krajský úřad Zlínskeho kraje, třída Tomáše Bati 3792, 761 90 Zlín, jako věcně a místně příslušný Krajský úřad pro obec Babice, 687 03 Babice, okres Uherské Hradiště

5./ Městský úřad Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, jako věcně a místně příslušný Pověřený obecní úřad pro obec Babice, 687 03 Babice, okres Uherské Hradiště (a taky “Registrační úřad” podle ustanovení § 21 odst.3 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů v platném znění).

6./ Obecní úřad Babice, Babice č.p.508, 687 03 Babice, okres Uherské Hradiště

7./ Starosta obce Babice, Babice č.p.508, 687 03 Babice, okres Uherské Hradiště

8./ Okrsková volební komise obce Babice, Babice č.p.508, 687 03 Babice, okres Uherské Hradiště

9./ Miloslav Maňásek, Babice č.p.139, 687 03 Babice, okres Uherské Hradiště

 

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 60 odst.1,4 zákona č.491/2001 Sb, o volbách do zastupitelstva obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /dále jen “VZO”/ a v souladu s ustanovením § 90 odst.1,2 zákona č.150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů /dále jen “SŘS”/ podávám já JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola - jako občan zapsaný do seznamu voličů ve výše uvedeném volebním okrsku obce Babice - Návrh na prohlášení neplatnosti volby kandidáta Miloslava Maňáska, věk 56 let, trvale bytem: Babice č.p.139, 687 03 Babice, okres Uherské Hradiště, zaměstnání: ve volebním období 2002 – 2006 starosta obce Babice uvolněný pro výkon veřejné funkce, člena Komunistické strany Čech a Moravy, kandidujícího rovněž za Komunistickou stranu Čech a Moravy na člena Zastupitelstva obce Babice ve volbách do Zastupitelstva obce Babice, které se uskutečnily ve dnech 20.-21.10.2006 / dále jen “Miloslav Maňásek”/ z následovních důvodů:

I.

Podle ustanovení § 30 odst.1 VZO pro volební kampaň starosta může vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, a to nejméně 10 dnů přede dnem voleb. Možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících volebních stran. Dne 16.10.2006 se na všech obchodech v obci Babice objevili veliké plakáty – svým písemným obsahem představující - skrytou prezentaci osobnosti a práce starosty obce Babice (ve volebním období 2002-2006) a současně kandidáta na člena Zastupitelstva obce Babice Miloslava Maňáska, který kandidoval ve volbách do Zastupitelstva obce Babice, které se uskutečnili ve dnech 20.-21.10.2006. Úplně tytéž plakáty velkoplošných textů se objevili i na dalších veřejných místech, a to včetně samotných úředních tabulí patřících obci Babice jako veřejnoprávní korporaci. Dne 18.10.2006 jsem v této věci podal trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestního činu Zneužívání pravomoci veřejného činitele dle ustanovení § 158 odst.1 písm.a/,b/ zákona č.140/1961 Sb., trestní zákon v platném znění na Policii ČR okresní ředitelství, služba kriminální policie a vyšetřování, 686 43 Uherské Hradiště, kteří dne 19.10.2006 se dostavili do Babic, pořídili digitální fotodokumentaci dotyčných plakátů visících jednak ve všech tří obchodech, jednak na úřední tabuli obce Babice jako veřejnoprávní korporace. Dále vyslechli moji osobu, vyšetřovací spis v této kause má signaturu: ČTS:ORUH-837/KPV-OOK-2006. Ba dokonce později ve dnech voleb do Zastupitelstva obce Babice v pátek a sobotu 20.-21.10.2006 tytéž plakáty velkoplošných textů se objevili i v samotné budově Obecního úřadu v Babicích přímo před vchodem do volební místnosti, co jsem telefonicky ohlásil jak Policii ČR na linku operačního střediska v Uherském Hradišti – telefonní číslo: 158, tak i příslušné zaměstnankyni mající na starosti dohled nad volbami na Krajském úřadě Zlínského kraje a nakonec i Registračnímu úřadu na Městský úřad Uherské Hradiště. Navíc je velice pravděpodobné, že tato kampaň navíc nebyla, popřípadě nemusela být financována z osobních finančních prostředků Miloslava Maňáska nebo jeho vlastní politické strany Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM), potažmo z nějakých jiných soukromých zdrojů, respektive tato osobní kampaň kandidáta do Zastupitelstva obce Babice Miloslava Maňáska byla, popřípadě mohla být financována z peněz daňových poplatníků – z rozpočtu obce Babice (anebo Obecního úřadu v Babicích.

Důkaz: Digitální fotodokumentace dotyčných plakátů nacházející se ve spisu Policie ČR, okresní ředitelství, služba Kriminální policie a vyšetřování, 686 43 Uherské Hradiště pod úřední signaturou: ČTS:ORUH-837/KPV-OOK-2006.

II-A.

Podle ustanovení § 15 písm.d/ VZO starosta stanovuje s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku ve lhůtě 60 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce minimální počet členů okrskové volební komise, a to tak, aby počet členů byl nejméně 6. Samotný zákon sice zcela explicitně nestanoví konkrétní horní počet členů okrskových volebních komisí, nicméně stanovuje zde pravidlo přiměřenosti, a to přiměřenosti k počtu voličů ve volebním okrsku. Jen pro srovnání má město Uherské Hradiště více než dvacetinásobek počtu obyvatel Babice. Stanovením až jedenáctičlenného počtu členů Okrskové volební komise v obci Babice, která má cca sedmnáct set všech obyvatel (včetně dětí i nemluvňat) je zcela zjevně nepřiměřené počtu voličů obce Babice.

II-B.

Pro upřesnění třeba dodat, že kandidát na člena Zastupitelstva obce Babice Miloslav Maňásek stanovil z titulu své funkce starosty obce Babice počet členů Okrskové volební komise na jedenáct také i ve všech předešlých volbách a referendech co je ve funkci, a tedy nelze argumentovat ani tím, že by se tak stalo prý z toho důvodu, že volby do obecních zastupitelstev ve dnech 20.-21.října 2006 se výjimečně kumulovaly s volbami do Senátu Parlamentu České republiky.

II-C.

Z dikce ducha a smyslu VZO plyne, že by okrskové volební komise měli být sestavovány z delegovaných zástupců jednotlivých kandidujících volebních subjektů. Kandidát na člena Zastupitelstva obce Babice Miloslav Maňásek si však – na základě svých předešlých zkušeností – byl velice dobře vědom toho, že stanovený minimálního počtu členů Okrskové volební komise v obci Babice na jedenáct je absolutně nepřiměřený, protože kandidující volební subjekty obsadí pouze dvě místa / jedno KSČM a druhé Hnutí nezávislých kandidátů – což se také podle očekávání i stalo/, maximálně někdy v minulosti tři /když navíc jednou v minulosti ve volbách do obecních zastupitelstev postavila kandidátní listinu i KDU-ČSL což se však – jak se ostatně i dalo nyní čekat – letos již nestalo/. Takto totiž stanovení takovéhoto zcela zjevně abnormálně velikého “minimálního počtu” členů Okrskové volební komise má za následek, že tak má kandidát na člena Zastupitelstva obce Babice Miloslav Maňásek jistotu, že kandidující volební subjekty obsadí pouze nepatrnou menšinu (a to výrazně nepatrnou menšinu!) z této jedenáctičlenné kvóty členů Okrskové volební komise, což mu pak z titulu zastávané funkce starosty obce Babice podle očekávání umožní /a taky jak očekával i skutečně umožnilo!/ samotnému jmenovat tak převážnou většinu členů Okrskové volební komise obce Babice - formálně – podle ustanovení § 17 odst.2 VZO z řad svých politických i osobních stoupenců, popřípadě dokonce přímo zaměstnanců (tři úřednice!) obce Babice nebo Obecního úřadu v Babicích, které tak kandidát na člena Zastupitelstva obce Babice Miloslav Maňásek z titulu své funkce starosty obce Babice má pod svou bezprostřední a přímou kontrolou ze své pozice statutárního orgánu, respektive jejich zaměstnavatele ( v obci Babice není zřízena funkce tajemníka obecního úřadu a jeho úkoly plní starosta obce Babice dle § 110 odst.3 zákona č.128/2000 Sb.) –, čímž bezpečně věděl, že tito jeho “lidé” Okrskovou volební komisi obce Babice ovládnou, protože v ní tak budou mít – přinejmenším – drtivou absolutní většinu (což se taky – podle očekávání – i stalo).

II-D.

Pro upřesnění třeba říci, že do komise jednoho člena původně jmenovalo Sdružení nezávislých kandidátů. Jednoho člena jmenovala Komunistická strana Čech a Moravy což je politická strana jejímž členem, ba dokonce přímo lídrem její kandidátní listiny byl samotný kandidát na člena Zastupitelstva obce Babice Miloslav Maňásek kandidující ve volbách do Zastupitelstva obce Babice, které se uskutečnily ve dnech 20.-21.10.2006, který tedy jak z titulu své funkce starosty obce Babice tak i své suverénně dominantní stranické pozici lídra v KSČM v Babicích určitě měl nemalý vliv i na delegování tohoto člena volební komise za politickou stranu KSČM. Dalších devět členů volební komise pak jmenoval již úplně ve své režii – formálně podle ustanovení § 17 odst.2 VZO. Z těchto devíti “svých členů” Okrskové volební komise pak jmenoval dokonce tři “své” úřednice (Šurmánková, Mrázová a Šuranská) zaměstnané u obce Babice anebo u Obecního úřadu Babice, které jsou mu coby zaměstnavateli z tohoto titulu přímo a bezprostředně podřízené, další jeden člen (Vyskočil) byl bezprostředním předchůdcem starosty Miloslava Maňáska ve funkci starosty obce Babice, další paní (Dostálková) je manželkou současného místostarosty Dostálka, kterého ve všech ostatních - předcházejících volbách (mimo voleb do zastupitelstva kde sám místostarosta Dostálek rovněž kandiduje) starosta Miloslav Maňásek vždy jmenoval “svého místostarostu” za zapisovatele Okrskové volební komise obce Babice a se kterým prý do budoucna – s největší pravděpodobností – dokonce počítá jako ze svým eventuálním nástupcem. Navíc třeba ještě dodat, že v pozdních večerních hodinách jeden den před volbami – tj.ve čtvrtek dne 19.10.2006 došlo – za ne zcela jasných okolností a pohnutek – ze strany zmocněnce Sdružení nezávislých kandidátů k odvolání zástupce, který byl původně delegován do Okrskové volební komise obce Babice za Sdružení nezávislých kandidátů, v důsledku čehož byl z Okrskové volební komise obce Babice odstraněn jediný zástupce opozice a tedy Okrsková volební komise obce Babice zůstale po této změně nadále složena výhradně pouze ze samých stoupenců kandidáta na člena Zastupitelstva obce Babice Miloslava Maňáska.

Důkazy k II-A až II-D: Příslušné zápisy o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku v obci Babice, dále zápisy o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Babice, Dokument o stanovení minimálního počtu členů Okrskové volební komise dle ustanovení § 15 písm.d/ VZO, Jmenný seznam všech členů Okrskové volební komise v Babicích, seznam volebních stran, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce, popřípadě další dokumenty.

II-E.

Samotný kandidát na člena Zastupitelstva obce Babice Miloslav Maňásek navíc ve volbách do Zastupitelstva obce Babice, které se uskutečnili dne 20.-21.10.2006 sám osobně opět kandidoval do zastupitelstva obce Babice a proto takováto – přinejmenším nepřímá – osobní kontrola nad Okrskovou volební komisí v obci Babice skrze své zaměstnankyně, stoupenkyně a stoupence mu coby jednomu z kandidátů na člena Zastupitelstva obce Babice zajistilo neoprávněné zvýhodnění oproti ostatním kandidátům, kteří takovouto možnost – faktického jmenování de facto všech členů Okrskové volební komise v obci Babice – neměli. Tím došlo k flagrantnímu porušení těchto ustanovení Ústavy České republiky č.1/1993 Sb., jako i Listiny základních práv a svobod č.2/1993 Sb. :

1.)Ústava ČR, zákon č. 1/1993 Sb., Hlava první, Čl.1, odst. (1) Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodím člověka a občana.

2.)Ústava ČR - zákon č. 1/1993 Sb., Hlava první, Čl.5 Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů.

3.) Ústava ČR, zákon č. 1/1993 Sb., Čl.6 Politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny vyjádřených svobodným hlasováním. Rozhodování většiny dbá ochrany menšin.

4.) Ústava ČR, zákon č. 1/1993 Sb., Čl.9, odst. (3) Výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického státu.

5.) Listina základních práv a svobod Hlava první Čl.3, odst. (1) Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině majetku, rodu nebo jiného postavení.

6.) Listina základních práv a svobod Hlava druhá, Oddíl druhý ,Čl.22: Zákonná úprava věcech politických práv a svobod a její výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti.

7.) Zákon č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 30 odst.1: pro volební kampaň starosta může vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, a to nejméně 10 dnů přede dnem voleb. Možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících volebních stran.

8.) Zákon č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 15 písm.d/: starosta stanovuje s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku ve lhůtě 60 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce minimální počet členů okrskové volební komise, a to tak, aby počet členů byl nejméně 6.

III.

Po zvážení všech těchto právních skutečností navrhuji, aby Krajský soud v Brně vydal následující usnesení:

Zvolení kandidáta Miloslava Maňáska, věk 56 let, trvale bytem Babice č.p.139, 687 03 Babice, okres Uherské Hradiště, zaměstnání: ve volebním období 2002 – 2006 starosta obce Babice uvolněný pro výkon veřejné funkce, člena Komunistické strany Čech a Moravy, kandidujícího rovněž za Komunistickou stranu Čech a Moravy za člena Zastupitelstva obce Babice, okres Uherské Hradiště, ve volbách do Zastupitelstva obce Babice konaných ve dnech 20.-21.10.2006 je neplatné.

Registrační úřad do 7 dnů po právní moci rozhodnutí o neplatnosti volby kandidáta Miloslava Maňáska, věk 56 let, trvale bytem Babice č.p.139, 687 03 Babice, okres Uherské Hradiště, zaměstnání: ve volebním období 2002 – 2006 starosta obce Babice uvolněný pro výkon veřejné funkce, člena Komunistické strany Čech a Moravy, kandidujícího rovněž za Komunistickou stranu Čech a Moravy na člena Zastupitelstva obce Babice, okres Uherské Hradiště, ve volbách do Zastupitelstva obce Babice konaných ve dnech 20.-21.10.2006 vydá osvědčení o zvolení za člena Zastupitelstva obce Babice, okres Uherské Hradiště dalšímu kandidátovi v pořadí na kandidátní listině téže volební strany stanoveném podle § 45 odst.3,4 VZO.

 

Napsal v Babicích dne 30.10.2006

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola v.r.

občan zapsaný do seznamu ve volebním okrsku Babice

 

 

 

Poznámka:

Tolik text Návrhu na neplatnost volby kandidáta Miloslava Maňáska. Současně s tímto Návrhem na neplatnost volby kandidáta, respektive krátce poté jsem podal v této věci rovněž i Návrh na vydání předběžného opatření.

Zde je tedy text výše zmiňovaného Návrhu na vydání předběžného opatření:

 

 

Odesílatel: JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Adresát : Krajský soud v Brně, Rooseveltova č.16, 601 95 Brno

( příslušný krajský soud podle § 61 zákona č.491/2001 Sb.)

Napsáno dne 30.10.2006

DESETORO!!

Věc: Návrh na vydání předběžného opatření, kterým se Registračnímu úřadu (§ 53 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů v platném znění) - ve věci “Návrhu na neplatnost volby kandidáta Miloslava Maňáska, věk 56 let, trvale bytem Babice č.p.139, 687 03 Babice, okres Uherské Hradiště, zaměstnání: ve volebním období 2002 – 2006 starosta obce Babice uvolněný pro výkon veřejné funkce, člena Komunistické strany Čech a Moravy, kandidujícího rovněž za Komunistickou stranu Čech a Moravy ve volebním okrsku Babice, okres Uherské Hradiště na člena Zastupitelstva obce Babice, okres Uherské Hradiště ve volbách do Zastupitelstva obce Babice konaných ve dnech 20.-21.10.2006, z důvodu porušení ústavou a platnými zákony zaručených práv na spravedlivou volební soutěž takovým způsobem, který mohl ovlivnit výsledek volby tohoto kandidáta” - zakazuje podle ustanovení § 38 zákona č.150/2002 Sb., soudní řád správní v platném znění vydat kandidátovi na člena Zastupitelstva obce Babice Miloslavu Maňáskovi osvědčení o zvolení za člena Zastupitelstva obce Babice do doby nabytí právní moci rozhodnutí soudu ve věci “Návrhu na neplatnost volby kandidáta Miloslava Maňáska…”

 

Navrhovatel: JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola, zapsaný do seznamu ve volebním okrsku Babice, okres Uherské Hradiště /dále jen “Navrhovatel”/.

Odpůrci (žalovaní­):

1./ Státní volební komise, Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7, vytvořená podle ustanovení § 6 a násl. zákona č.130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, která je rovněž stálým volebním orgánem i na úseku voleb zastupitelstev obcí.

2./ Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7, které je podle ustanovení § 12 odst.1 písm.l zákona č.2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č.21/1993 Sb., zákona č.148/1998 Sb., zákona č.130/2000 Sb., a zákona č.239/2000 Sb. ústředním orgánem státní správy na úseku voleb do zastupitelstev obcí.

3./ Český statistický úřad, Na padesátém 3268/81, 10082 Praha 10

4./ Krajský úřad Zlínskeho kraje, třída Tomáše Bati 3792, 761 90 Zlín, jako věcně a místně příslušný Krajský úřad pro obec Babice, 687 03 Babice, okres Uherské Hradiště

5./ Městský úřad Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, jako věcně a místně příslušný Pověřený obecní úřad pro obec Babice, 687 03 Babice, okres Uherské Hradiště (a taky “Registrační úřad” podle ustanovení § 21 odst.3 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů v platném znění).

6./ Obecní úřad Babice, Babice č.p.508, 687 03 Babice, okres Uherské Hradiště

7./ Starosta obce Babice, Babice č.p.508, 687 03 Babice, okres Uherské Hradiště

8./ Okrsková volební komise obce Babice, Babice č.p.508, 687 03 Babice, okres Uherské Hradiště

9./ Miloslav Maňásek, Babice č.p.139, 687 03 Babice, okres Uherské Hradiště

 

Odůvodnění:

I.

Podle ustanovení § 60 odst.1,4 zákona č.491/2001 Sb, o volbách do zastupitelstva obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /dále jen “VZO”/ a v souladu s ustanovením § 90 odst.1,2 zákona č.150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů /dále jen “SŘS”/ podal jsem já JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola dne 30.10.2006 - jako občan zapsaný do seznamu voličů ve výše uvedeném volebním okrsku obce Babice – Návrh na prohlášení neplatnosti volby kandidáta Miloslava Maňáska, věk 56 let, trvale bytem: Babice č.p.139, 687 03 Babice, okres Uherské Hradiště, ve volebním období 2002 – 2006 starosta obce Babice uvolněný pro výkon veřejné funkce, člena Komunistické strany Čech a Moravy, kandidujícího rovněž za Komunistickou stranu Čech a Moravy ve volebním okrsku Babice, okres Uherské Hradiště na člena Zastupitelstva obce Babice ve volbách do Zastupitelstva obce Babice, které se uskutečnily ve dnech 20.-21.10.2006.

II.

Protože zde hrozí, popřípadě může hrozit vážná ujma veřejnému zájmu podávám současně tento Návrh na vydání předběžného opatření, kterým se Registračnímu úřadu (§ 53 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů v platném znění) ve věci “Návrhu na neplatnost volby kandidáta Miloslava Maňáska, věk 56 let, trvale bytem Babice č.p.139, 687 03 Babice, okres Uherské Hradiště, zaměstnání: ve volebním období 2002 – 2006 starosta obce Babice uvolněný pro výkon veřejné funkce, člena Komunistické strany Čech a Moravy, kandidujícího rovněž za Komunistickou stranu Čech a Moravy ve volebním okrsku Babice, okres Uherské Hradiště na člena Zastupitelstva obce Babice, okres Uherské Hradiště ve volbách do Zastupitelstva obce Babice konaných ve dnech 20.-21.10.2006, z důvodu porušení ústavou a platnými zákony zaručených práv na spravedlivou volební soutěž /dále jen Návrh”/ takovým způsobem, který mohl ovlivnit výsledek volby tohoto kandidáta” zakazuje podle ustanovení § 38 zákona č.150/2002 Sb., soudní řád správní v platném znění vydat kandidátovi na člena Zastupitelstva obce Babice Miloslavu Maňáskovi osvědčení o zvolení za člena Zastupitelstva obce Babice do doby nabytí právní moci rozhodnutí soudu ve věci “Návrhu na neplatnost volby kandidáta Miloslava Maňáska…”

III.

Vzhledem k tomu, že se jedná o věc veřejného zájmu, domnívám se, že soud je povinen předběžným opatřením zakázat Registračnímu úřadu vydat kandidátovi na člena Zastupitelstva obce Babice Miloslavu Maňáskovi osvědčení o zvolení za člena Zastupitelstva obce Babice do doby nabytí právní moci rozhodnutí soudu ve věci “Návrhu na neplatnost volby kandidáta Miloslava Maňáska…” ze své úřední povinnosti, nicméně z důvodu právní opatrnosti jsem se pro jistotu rozhodl sám podat tento Návrh na vydání Předběžného opatření.

IV.

Navrhuji, aby soud vydal usnesení, kterým nařídí toto předběžné opatření:

Registračnímu úřadu se zakazuje vydat kandidátovi na člena Zastupitelstva obce Babice Miloslavu Maňáskovi, věk 56 let, trvale bytem Babice č.p.139, 687 03 Babice, okres Uherské Hradiště, zaměstnání: ve volebním období 2002 – 2006 starosta obce Babice uvolněný pro výkon veřejné funkce, člen Komunistické strany Čech a Moravy, kandidujícího rovněž za Komunistickou stranu Čech a Moravy ve volebním okrsku Babice, okres Uherské Hradiště na člena Zastupitelstva obce Babice, okres Uherské Hradiště ve volbách do Zastupitelstva obce Babice konaných ve dnech 20.-21.10.2006 osvědčení o zvolení za člena Zastupitelstva obce Babice. Toto předběžné opatření zanikne dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu ve věci podaného “Návrhu na neplatnost volby kandidáta Miloslava Maňáska…”

 

Napsal v Babicích dne 30.10.2006

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola v.r.

občan zapsaný do seznamu ve volebním okrsku Babice

 

 

1.) Důkazní prostředky - poznámka:

Poté jsem postupně pak soudu průběžně posílal mé stanoviska a komentáře k různým vyjádřením mých odpůrců, tak i další důkazní materiál jak postupně byl vznikal (čerstvě došlé písemnosti od státních orgánů, policie atd. jsem hned ještě téhož dne obratem poslal Krajskému soudu v Brně), popřípadě když jeho důležitost vyplavala “na povrch” na základě lživých tvrzení některých odpůrců, k čemu bylo zapotřebí se buď vyjádřit anebo jako protidůkaz zaslat příslušný materiál, potažmo někdy bylo zapotřebí i obojí. Celkově tyto listy byli čtyři.

Zde je tedy první z výše zmiňovaných zaslaných důkazních prostředků. Tento list odeslán byl dne 3.11.2006, přičemž Krajskému soudu v Brně byl doručen dne 6.11.2006 :

 

 

Odesílatel: JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Adresát : Krajský soud v Brně, Pracoviště Brno, Masarykova 31, JUDr.Kateřina Mrázková, Ph.D; adresa pro doručování písemností: Rooseveltova č.16, 601 95 Brno

( příslušný krajský soud podle § 61 zákona č.491/2001 Sb.)

Napsáno dne 3.11.2006

Věc: Sp.zn.29 Ca 301/2006 – zaslání důležitých příloh + stanovisko k zaslaným materiálům

I.Seznam zasílaných příloh:

1.) Delegační lístek Sdružení nezávislých kandidátů ze dne 4.9.2006 podepsán zmocněncem Vojtěchem Psotkou, 687 03 Babice č.p.325

2.) Jmenovací list do Okrskové volební komise ze dne 20.9.2006 podepsán starostou obce Babice Miloslavem Maňáskem

3.) Trestní oznámení adresované Policii České republiky, Okresní ředitelství, 636 43 Uherské Hradiště ze dne 17.10.2006

4.) Protokol o trestním oznámení (tato písemnost je na třech listech) ze dne 19.10.2006

5.) Odvolání člena “volební okrskové komise pro komunální a senátní volby 2006” ze dne 19.10.2006, který mi byl přinesen v pozdních večerních hodinách cca kolem 20.00 hod. dne 19.10.2006

6.) Můj list zastupitelům (tato písemnost je na dvou listech) ve kterém upozorňuji, že se jedná o provokaci ze strany babických komunistů. Tento list jsem zaslal poštou zastupitelům hned prvního pracovního dne po volbách, tj.v pondělí 23.10.2006

7.) Vyrozumění Policie České republiky, Okresní ředitelství Uh.Hradiště, Obvodní oddělení Uherské Hradiště ze dne 26.10.2006

8.) Sdělení státního zástupce v Uherském Hradišti JUDr.Karla Šabaty ze dne 27.10.2006

9.) Vyrozumění oznamovatele npor.Ing.Jaroslava Pavlíka datováno dnem 30.10.2006

10.) Stížnost podle ustanovení § 142 odst.1 zákona č.141/1961 Sb. ze dne 2.11.2006

11.) Doporučoval bych též podívat se na oficiální internetové stránky obce Babice nacházející se na adrese: www.Babice.eu kde se nachází jakési prý stanovisko Rady obce Babice. Toto stanovisko tam visí již ode dne 16.10.2006 (postupně bylo několikrát mírně modifikováno)

12.) Vzhledem k tomu, že soukromá “volební kampaň” Miloslava Maňáska nadále pokračuje i dva týdny po volbách – naposledy projevem Miloslava Maňáska k zastupitelům dne 2.11.2006 o 18.00 hod., dne 3.11.2006 brzy ráno jsem odjel do knihovny v Uherském Hradišti, kde jsem – poprvé - na internetových stránkách: www.henryklahola.nazory.cz (původně určených pro všeobecné úvahy filozoficko-teologického charakteru) umístil svoje dvě stanoviska (v rámci jednoho souboru) k těmto pokračujícím útokům a pomluvám proti mojí osobě.

Oba tyto materiály nacházející se jak na adrese www.Babice.eu (příloha č.11) tak i na adrese www.henryklahola.nazory.cz (příloha č.12) rovněž doporučuji soudu jako přílohy č.11 a č.12. Zde je společně s výše uvedenými deseti přílohami však již neposílám, protože jsou každému volně ke stažení na výše uvedených webových stránkách.

II.Stanovisko k přípisu Miloslava Maňáska: Určitě si soud z tohoto “přípisu z obecního úřadu Babice” (dále jen “přípis”) učiní svůj názor i sám o sobě. Zejména, když si všimne, že v tomto “přípisu” absolutně absentují jakékoliv věcné argumenty, které by věcně jakkoliv zpochybňovali kterékoliv z tvrzení obsažených v “Návrhu na neplatnost volby kandidáta Miloslava Maňáska”. Navíc absentující věcná argumentace je nahrazena syntézou osobních urážek a současně lživých obvinění mojí osoby (například cituji doslova: “Celá tato kampaň byla spuštěna letákem, který v noci ze 12. na 13.10.2006 roznesl pan Henryk Lahola do domovních schránek v obci Babice” a pak obrovské množství osobních invektiv a lží obsahuje zejména též poslední odstavec začínající slovy:”Pan Lahola je v okolí známý jako chronický stěžovatel…”). Jednak netuším vůči kterému “zaměstnavateli” jsem kdy v životě podal nějaké “trestní oznámení”, právě tak jsem ani nikdy neslyšel že by někdo, někdy podával “trestní oznámení proti Policii ČR, proti soukromým firmám či jiným právnickým osobám. Tím méně že bych takovéto “trestní oznámení” podával já samotný. A kdyby mně Miloslav Maňásek nechal už konečně na pokoji velice rád bych to uvítal. Nejraděj bych byl, kdybych vůbec žádné “trestní oznámení” nemusel podat. A to ani proti Miloslavu Maňáskovi ne. Jinak se mi zdá být pod lidskou úroveň rozebírat jednotlivé lži a invektivy. Tím méně proto, že celá věc je přenášena do osobní roviny jako kdyby zde prokazování zda-li “osobnost Henryka Laholy” je osobností kladnou či zápornou měla či mohla mít nějaký právně relevantní vztah pro právní posouzení “Návrhu na neplatnost volby kandidáta Miloslava Maňáska” jako takového. Velice rád bych opět upozornil soud na větu “přípisu” začínající slovy: “Celá tato kampaň byla spuštěna …”. V této souvislosti bych rád soud upozornil, že já osobně jsem ve volbách nekandidoval (byť i z finančních důvodů jsem chtěl být členem Okrskové volební komise) a tudíž i kdyby bylo pravdou tvrzení, že “jsem…roznesl do domovních schránek nějaký leták kritizující Miloslava Maňáska, tento leták by nebyl právně ospravedlnitelným důvodem pro “spuštění celé této kampaně”, protože tuto kampaň nelze ani v tomto hypotetickém případě charakterizovat jako jakousi quasi “nutnou obranu”, protože “celá tato spuštěná kampan” je fakticky namířena nikoliv proti Henryku Laholovi, ale proti úplně jinému subjektu – tj.proti opozičnímu Sdružení nezávislých kandidátů. Miloslav Maňásek se snaží tvrdit, že jedná v shodě s celým Sdružením nezávislých kandidátů což je patrně důvod, že když již lživě obvinil mně, Sdružení nezávislých kandidátů již neobviňuje, že by s roznášením letáku “v noci z 12. Na 13.10.2006” mělo cokoliv společného. Kromě toho navíc by se jednalo o zjevně nepřiměřenou obranu i tehdy, pokud by – čistě hypoteticky – tyto letáky rozneslo dokonce i přímo samotné Sdružení nezávislých kandidátů, protože jedna věc jsou předvolební letáky distribuované do poštovních schránek občanů (což je jinak zcela obvyklé a běžné, KSČM své letáky touto cestou běžně distribuuje občanům do poštovních schránek) a úplně jinou věcí je zneužití úřední tabule obce Babice jako veřejnoprávní korporace, vyvěšení velikých plakátů u vchodů do všech tří potravinářských obchodů v obci Babice, ba dokonce ve dnech voleb 20-21.10.2006 umístění tohoto plakátu na nástěnku v samotné budově Obecního úřadu Babice a to navíc přímo u dveří vedoucí do samotné volební místnosti!! Kromě toho se Miloslav Maňásek úplně vyhnul odpovědi i na další nepříjemné otázky: Proč stanovil počet členů Okrskové volební komise na 11-náct, ačkoliv si je velice dobře vědom toho, že kandidovat budou pouze dva politické subjekty a tedy všechny ostatní členy si pak vyjmenuje sám, jakou věrohodnost má Okrsková volební komise v Babicích složená výlučně ze samých politických a osobních stoupenců kandidáta Miloslava Maňáska po té, co byl v pozdních večerních hodinách den před volbami dne 19.10.2006 odvolán jediný člen Okrskové volební komise obce Babice, který nebyl politickým nebo osobním stoupencem kandidáta Miloslava Maňáska.

III.Stanovisko k vyjádření Městského úřadu v Uherském Hradišti: Na rozdíl od “přípisu” Miloslava Maňáska se toto alespoň jakž-takž pohybuje ve věcné rovině a bez hrubých osobních invektiv. V sobotu 21.10.2006 kolem poledne po návratu z volební místnosti v Babicích v reakci na nástěnku představující skrytou propagaci lídra KSČM Miloslava Maňáska (kausa Nákupního střediska je totiž v očích všech občanů v Babicích spojena s osobou starosty Miloslava Maňáska, který v té době kdy tato kausa vznikla byl místostarostou obce Babice. Tehdejší starosta obce Babice pan Vyskočil byl sice u těchto voleb řadovým členem Okrskové volební komise, jinak je ale vzhledem ke svému vysokému věku již zcela mimo politického dění v obci) jsem skutečně zatelefonoval na linku č.158 kde jsem celou věc nahlásil. Pokusil jsem se to v tu sobotu 21.10.2006 kolem poledne nahlásit i na Městský úřad v Uherském Hradišti kde jsem mluvil s jistým pánem, který vykonával funkci spojovatelky a přepojil mně nejprve k jistému pánovi v registračním místě v Uherském Hradišti, který mně sice vyslechl, ale jinak ho to moc nezajímalo, že prý kontroly nejsou jeho starostí. A poté opakovaně se mně spojovatel pokoušel přepojit k jisté pani Švecové, která údajně dle tvrzení tohoto spojovatele Městského úřadu v Uherském Hradišti měla na starosti přijímaní stížností na neregulérní průběh volebního procesu. Telefon tam opakovaně dlouze vyzváněl, nikdo ho však ale nebral. A jen pouze z tohoto důvodu jsem proto telefonoval na Krajský úřad. V tomto jednom bodě tudíž tvrzení tajemníka Městského úřadu Mgr.Josefa Botka, že “jsem údajně nekontaktoval registrační úřad Uherské Hradiště není pravdivá” (i když je možné, že ho jeho podřízení neinformovali zcela pravdivě a ani úplně a tudíž se nemuselo ze strany tajemníka Mgr.Botka jednat o nějakou úmyslnou lež). Alibismem je však poslední odstavec, ve kterém se “diplomaticky” vyhnul přímé odpovědi na otázku ohledem počtu členů Okrskové volební komise v obci Babice. Lhostejno zda-li nechtěl přiznat, že samotné město Uherské Hradiště nikdy tak moc početné Okrskové volební komise nemělo a nemá proto, že buď si “diplomaticky” nechtěl nepopudit starostu obce Babice jako důležitého partnera města Uherské Hradiště, potažmo ho možná z téhož důvodu chtěl dokonce i nějak krýt. Pokud jde o ostatní tvrzení týkajících se datumu předání kandidátní listiny KSČM a datumu registrace kandidátní listiny volební strany KSČM atd. o těchto skutečnostech osobně nemám vůbec žádné poznatky a proto se k těmto ostatním registračně-technickým skutečnostem nedovedu nijak vyjádřit.

Jinak součástí vyšetřovacího spisu ČTS:ORUH-837/KPV-OOK-2006 Policie ČR, okresního ředitelství, Služby kriminální policie a vyšetřování, 686 43 Uherské Hradiště jsou, popřípadě měli by být i digitální fotografie těchto velikých plakátů představujících skrytou propagaci lídra KSČM Miloslava Maňáska, které byli pořízené jednak ve čtvrtek 19.10.2006 (tohoto dne za mojí přítomnosti policejní fotograf fotografoval oficiální úřední deska obce Babice s těmito velikými plakáty nacházející se na náměstí nedaleko hostince u Jakuba + též fotografoval tyto veliké plakáty i na všech třech potravinářských obchodech v Babicích.

A pak po druhé v sobotu 21.10.2006 policejní fotograf fotografoval zas v budově Obecního úřadu v Babicích nástěnku s týmiž velikými plakáty představujícími skrytou propagaci lídra KSČM Miloslava Maňáska, která byla umístěna přímo u vchodu do volební místnosti.

Napsal v Babicích dne 3.11.2006

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola v.r.

občan zapsaný do seznamu ve volebním okrsku Babice

 

2.)Důkazní prostředky - poznámka:

Poté jsem postupně pak soudu průběžně posílal mé stanoviska a komentáře k různým vyjádřením mých odpůrců, tak i další důkazní materiál jak postupně byl vznikal (čerstvě došlé písemnosti od státních orgánů, policie atd. jsem hned ještě téhož dne obratem poslal Krajskému soudu v Brně), popřípadě když jeho důležitost vyplavala “na povrch” na základě lživých tvrzení některých odpůrců, k čemu bylo zapotřebí se buď vyjádřit anebo jako protidůkaz zaslat příslušný materiál, potažmo někdy bylo zapotřebí i obojí. Celkově tyto listy byli čtyři.

Zde je tedy druhý z výše zmiňovaných zaslaných důkazních prostředků. Tento list odeslán byl dne 7.11.2006, přičemž Krajskému soudu v Brně byl doručen dne 8.11.2006 :

 

 

Odesílatel: JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Adresát : Krajský soud v Brně, Pracoviště Brno, Masarykova 31, JUDr.Kateřina Mrázková, Ph.D; adresa pro doručování písemností: Rooseveltova č.16, 601 95 Brno

( příslušný krajský soud podle § 61 zákona č.491/2001 Sb.)

Napsáno dne 7.11.2006

Věc: Sp.zn.29 Ca 301/2006 – zaslání další důležité přílohy

Tímto Vám zasílám přílohu č.13: Prohlášení (2 listy)

Tentýž materiál, který je předmětem přílohy č.13: “Prohlášení” bude v brzké době s největší pravděpodobností umístěn rovněž na webové stránky: www.henryklahola.nazory.cz

Nicméně zatím k tomu ještě nedošlo a proto Vám ho posílám já sám.

 

Napsal v Babicích dne 7.11.2006

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola v.r.

občan zapsaný do seznamu ve volebním okrsku Babice

 

Prohlášení

Dne 2.11.2006 po 18.00 hod.. na schůzi zastupitelstva obce Babice prohlásil dosavadní starosta obce Babice Miloslav Maňásek /dále jen “občan Maňásek”/, že JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola /dále jen “občan Lahola”/ “podal žalobu na neplatnost voleb do zastupitelstva obce Babice…”

Toto prohlášení občana Maňáska nebylo však pravdivé! Je sice pravda, že občan Lahola skutečně v souvislosti z volbami do obecního zastupitelstva podal jednu žalobu, tuto žalobu však nepodal “na neplatnost voleb” jak absolutně nepravdivě informoval občan Maňásek zastupitele obce Babice zřejmě v úmyslu vzbudit v nich paniku, že by ještě nedej Bůh - kvůli tomuto občanovi Laholovi mohli o svůj mandát zastupitele obce Babice – nakonec eventuálně ještě i přijít. Nic takového není pravdou! A nic takového ani nehrozí a ani nehrozilo!

Žalobu kterou občan Lahola podal, podal pouze “na neplatnost volby (jednoho) kandidáta” do zastupitelstva obce Babice (občana Maňáska) a nikoliv tedy na “neplatnost voleb” jako celek, jak nepravdivě, a zřejmě i úmyslně nepravdivě tvrdil občan Maňásek.

V praxi to znamená, že z patnácti osob, které Státní volební komise prohlásila za zvolené zastupitele obce Babice, bylo žalobou občana Laholy napadeno pouze prohlášení za zastupitele u občana Maňáska. Jinými slovy prohlášení za zvolení zastupitelem obce Babice – pokud jde o ostatních čtrnáct kandidátů, ve volbách do zastupitelstva, kteří byli prohlášeni za právoplatně zvolené zastupitele obce Babice – nebylo touto žalobou a ani žádnou jinou žalobou občana Laholy nijak zpochybněno. Samotný soud má ze zákona pouze dvě možnosti: žalobě vyhovět anebo žalobu zamítnout. Nikdy však soud nemůže jít nad rámec žalobního návrhu, a tedy ať již soud rozhodne jakkoliv, nikdo z těchto čtrnácti kandidátů (mimo občana Maňáska) se nemusí vůbec ničeho obávat. Z patnáctičlenného zastupitelstva obce Babice tvoří těchto čtrnáct kandidátů čtrnáct zastupitelů obce Babice, kteří dne 2.11.2006 převzali svůj dekret o zvolení za zastupitele obce Babice a těchto čtrnáct zastupitelů nemusí se tedy ani nejméně obávat, že by snad – nedej Bůh – o svůj mandát přišli a že by snad svůj dekret museli ještě vracet. Nic takového!! Těchto čtrnáct občanů je čtrnáct právoplatně zvolených zastupitelů v patnáctičlenném zastupitelstvu obce Babice! Jejich prohlášení za zvolené občan Lahola a – pokud je mi známo – z největší pravděpodobností ani nikdo jiný nijak nezpochybnil a v současné době již ani nelze nijak zpochybnit! Prohlášení těchto čtrnáct občanů za zastupitele obce Babice tudíž již nikým a nijak nemůže být zpochybněno! Jakékoliv šíření paniky mezi těmito čtrnácti zastupiteli je tudíž absolutně neodůvodněné, neodpovědné a je v rozporu s dobrými mravy.

Ještě je třeba se vyjádřit k jedné důležité věci. O té sice občan Maňásek nemluvil, takovéto pochybnosti však ale později v soukromí mezi jistými zastupiteli padly. A protože je možné, že ne každému musí být odpověď na tuto otázku zřejmá – odpovím na ní nyní: Ať již soud rozhodne jakkoliv, v žádném případě to nemůže mít vliv na početní zastoupení KSČM v zastupitelstvu. Zákon to stanovuje totiž v tomto případě vzhledem k charakteru podané žaloby zcela jasně. Když soud prohlásí zvolení kandidáta za neplatné, automaticky se místo tohoto kandidáta stane zastupitelem kandidát na člena zastupitelstva obce , který kandidoval na kandidátní listině téže politické strany (tj.v daném případě KSČM). Jinými slovy řečeno: i když sice volby (ze strany KSČM) nebyli zcela “košer”, nic to ale nemění na tom, že těmito byť i ne zcela regulérními volbami vygenerovaný poměř politických sil KSČM – Nezávislý: 7:8 zůstane i nadále zachován a to bez ohledu na takové či onaké rozhodnutí nebo nerozhodnutí soudu.

Taky je třeba zdůraznit, že ať již rozhodnutí soudu bude jakékoliv, v každém případě se bude jednat o historicky, politicky i právně velice důležitý – doslova a do písmena - přelomový soudní precedens, který skrze autoritu moci soudní meritorně řekne politickým stranám a politickým hnutím kandidujícím v prakticky jakýchkoliv volbách v České republice jak daleko mohou zajít ve své předvolební kampani, co je a tedy i v budoucnosti bude ještě tolerovaným předvolebním chováním se volebních subjektů vůči svým politickým oponentům v rámci předvolební a volební kampaně a co již eventuálně bude považováno za chování se nedovolené a tedy protiprávní. Právě tak neméně důležitá bude i odpověď na velice důležitou otázku, zda-li ve volbách do městských a obecních zastupitelstev, ve kterých i starosta města či obce je jedním z kandidátů usilujících o opětovné zvolení do zastupitelstva města či obce je pravomoc starostů měst a obcí v České republice stanovovat ve volebních okrscích “svého” města či obce minimální počty členů okrskových volebních komisí zcela ponecháno na jejich libovůli, a tedy i z možností starostu města či obce úmyslně stanovit abnormálně veliký počet členů okrskových volebních komisí, který mu zajistí, že tato abnormálně veliká kvóta nebude kandidujícími subjekty vyčerpána co mu umožní na tyto již předem kalkulována neobsazená místa členů okrskových volebních komisí vyjmenovat podle vlastní libovůle své vlastní politické a osobní stoupence. Anebo zda-li i tato kompetence starostů měst a obcí není ponechána zcela na jejich libovůli, ale starostové měst a obcí jsou povinni obligatorně přihlédnout k počtů voličů a kandidujících politických subjektů v duchu zásady, že je vzhledem k zájmu kontroly a transparentnosti volebního procesu veřejným zájmem, aby okrskové volební komise skládali měli pluralitní politické složení a skládali se tedy z členů delegovaných jednotlivými ve volbách kandidujícími subjekty a nikoliv tedy téměř či úplně homogenně z lidí vyjmenovaných příslušným starostou města či obce. A to tím méně v těch volbách, ve kterých i tento starosta je navíc sám pouze jedním z kandidátů.

S projevem hluboké úcty Váš spoluobčan

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

 

3.)Důkazní prostředky - poznámka:

Poté jsem postupně pak soudu průběžně posílal mé stanoviska a komentáře k různým vyjádřením mých odpůrců, tak i další důkazní materiál jak postupně byl vznikal (čerstvě došlé písemnosti od státních orgánů, policie atd. jsem hned ještě téhož dne obratem poslal Krajskému soudu v Brně), popřípadě když jeho důležitost vyplavala “na povrch” na základě lživých tvrzení některých odpůrců, k čemu bylo zapotřebí se buď vyjádřit anebo jako protidůkaz zaslat příslušný materiál, potažmo někdy bylo zapotřebí i obojí. Celkově tyto listy byli čtyři.

Zde je tedy třetí z výše zmiňovaných zaslaných důkazních prostředků. Tento list odeslán byl dne 13.11.2006, přičemž Krajskému soudu v Brně byl doručen dne 15.11.2006 :

 

 

Odesílatel: JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Adresát : Krajský soud v Brně, Pracoviště Brno, Masarykova 31, JUDr.Kateřina Mrázková, Ph.D; adresa pro doručování písemností: Rooseveltova č.16, 601 95 Brno

( příslušný krajský soud podle § 61 zákona č.491/2001 Sb.)

Napsáno dne 13.11.2006

Věc: Sp.zn.29 Ca 301/2006 – zaslání dalších důležitých příloh

I.Seznam zasílaných příloh:

14.) Usnesení ČTS:ORUH-837/KPV-OHK-PA-2006 (doručeno 13.11.2006)

15.) Stížnost ze dne 13.11.206 adresovaná Okresnímu státnímu zastupitelství Uherské Hradiště podle ustanovení § 142 odst.1 trestního řádu

16.) Stížnost ze dne 13.11.206 adresovaná Okresnímu ředitelství Policie ČR Uherské Hradiště podle ustanovení § 142 odst.1 trestního řádu

17.) Urgence Trestního oznámení ze dne 22.12.2004 adresované Okresnímu státnímu zastupitelství Uherské Hradiště ve věci ČTS:ORUH-1055-KPV-OHK-Jan-2004.

 

 

V Babicích dne 13.11.2006 JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

 

 

4.) Důkazní prostředky - poznámka:

Poté jsem postupně pak soudu průběžně posílal mé stanoviska a komentáře k různým vyjádřením mých odpůrců, tak i další důkazní materiál jak postupně byl vznikal (čerstvě došlé písemnosti od státních orgánů, policie atd. jsem hned ještě téhož dne obratem poslal Krajskému soudu v Brně), popřípadě když jeho důležitost vyplavala “na povrch” na základě lživých tvrzení některých odpůrců, k čemu bylo zapotřebí se buď vyjádřit anebo jako protidůkaz zaslat příslušný materiál, potažmo někdy bylo zapotřebí i obojí. Celkově tyto listy byli čtyři.

Zde je tedy čtvrtý z výše zmiňovaných zaslaných důkazních prostředků. Tento list odeslán byl dne 15.11.2006, přičemž Krajskému soudu v Brně byl doručen dne 20.11.2006 :

 

 

Odesílatel: JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Adresát : Krajský soud v Brně, Pracoviště Brno, Masarykova 31, JUDr.Kateřina Mrázková, Ph.D; adresa pro doručování písemností: Rooseveltova č.16, 601 95 Brno

( příslušný krajský soud podle § 61 zákona č.491/2001 Sb.)

Napsáno dne 15.11.2006

Věc: Sp.zn.29 Ca 301/2006 – zaslání dalších důležitých příloh

I.Seznam zasílaných příloh:

18.) Trestní oznámení ze dne 22.12.2004 adresované Okresnímu ředitelství Police ČR v Uherském Hradišti

19.) Trestní oznámení ze dne 22.12.2004 adresované Okresnímu státnímu zastupitelství v Uherském Hradišti

V Babicích dne 15.11.2006 JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

 

Závěřečný stručný komentář:

Návrh na neplatnost volby kandidáta vzbudil obrovské množství emocí. Mnohá vyjádření odpůrců se tudíž namísto věcné argumentace uchylují k osobním urážkám a invektivám vůči navrhovateli tohoto Návrhu na neplatnost volby kandidáta jako kdyby to, co je zde podstatné a důležité je kladné či záporné hodnocení osoby JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy.

Tento závěrečný stručný komentář nepíšu pro právní analfabety. Tím méně snad pro politicky zaslepené fanatiky. Napsal jsem ho pro ty, které skutečně zajímá problematika práva správního a ústavního, zejména pak s aspektem na dvě klíčové otázky tzv.” volebního práva” které tento můj Návrh na neplatnost volby kandidáta implicitně v sobě zahrnuje, a to úplně bez ohledu na ty či ony konkrétní osoby žalujících nebo žalovaných osob v této věci.

A tyto dvě výše zmiňované abstraktní právní otázky zní následovně:

1.)Otázka: Jaké jsou v České republice dimenze spravedlivé volební kampaně subjektů kandidujícím ve volbám zaručujícím jejich skutečně rovnoprávné postavení ve volebním procesu?

2.)Otázka: Starostové měst a obcí v České republice mohou stanovovat počty členů okrskových volebních komisí zcela svévolně, anebo jsou povinni přihlížet k počtu voličů a kandidujících subjektů v duchu zásady, že duchem zákona je to, aby tyto komise měli pluralitní politické složení ze zástupců delegovaných jednotlivými volebními subjekty a nikoliv homogenní politické složení z osobních a politických stoupenců starosty města či obce, a to tím spíše, když i dotyčný starosta je v daných volbách jinak pouze jen jedním z kandidátů?

dáno Babicích dne 21.11.2006

S projevem své hluboké úcty Váš

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

 

Zpět na hlavní stránku!