wz

Vážení občané

V minulém týdnu pan Henryk Lahola v naší obci rozšiřoval nepravdivé a záměrně zkreslující informace o postupu zastupitelů obce Babice při jednání o nákupním středisku . Uvádíme zde proto údaje tak, jak se skutečně staly a jak je můžeme doložit dokumentací.

Po šetření ,které vyvolal pan Lahola na jaře 2005 vydala Policie ČR 28.dubna 2005 Usnesení , ve kterém uvádí, že “ na základě šetření Policie ČR nebylo při postupu zastupitelů obce ani starosty prokázáno spáchání trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku .” Hospodaření obce je dále nejméně jedenkrát ročně prověřováno auditory krajského úřadu .

Ani při těchto auditech nebylo v záležitosti NS zjištěno žádné pochybení obce ani jednotlivých zastupitelů obce .

...................................................................................................

prosinec 1993

Nájemce nákupního střediska (NS) podal výpověď z nájmu a hrozilo nevyužívání budovy nákupního střediska (NS). O pronájem projevil zájem pan Jiří Srb za podmínky, že Obec Babice bude ručit budovou NS za úvěr p. Srba a za toto ručení získá 1 400 000,00Kč , které obec využije na uhrazení části nákladů na vybudování plynovodu.

leden 1994

Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí NS jako zástavy za úvěr pana Srba s ohledem na podporu rozvoje podnikání v obci.V případě ukončení nájmů by se zhoršila dostupnost nákupu zejména základních potravin a potřeb pro občany Babic.

konec roku 1994

Zastupitelstvo obce žádá Komerční banku o vyjádření ke schopnosti splácení úvěru panem Srbem, KB odmítla podat informaci ze zdůvodněním , že je důvěrná.

1995

Na opětovný dotaz obce konstatovala KB neplnění podmínek úvěrové smlouvy ze strany pana Srba, podrobnější informace ale opět KB odmítla podat.

1996

KB žádá obec Babice o poskytnutí plné moci obce k prodeji nákupního střediska jako zástavy, zastupitelstvo obce Babice nesouhlasí a začíná jednat o mimosoudním vyrovnání, kterým se mělo dosáhnout toho, aby bylo zrušeno zástavní právo KB na budovu a obec se mohla o budovu dále starat a využívat ji k prospěchu občanů.

2000

KB postoupila pohledávku společnosti Konpo s.r.o. (společnost, která řeší problematické pohledávky). Opět se rozjíždí nové kolo jednání o mimosoudním vyrovnání zástavy mezi Obcí Babice a společností Konpo.

2000 – 2005

Probíhala další jednání o mimosoudním vyrovnání, která byla opakovaně odročována. Postup o jednání byl pravidelně projednáván a vždy odsouhlasen na jednáních zastupitelstva obce. Každé jednání zastupitelstva bylo veřejné a přístupné všem občanům.

2003

Vydáno soudní rozhodnutí o pozbytí budovy NS ve prospěch věřitele a úhradě soudních poplatků obcí. Obec pokračovala dále v jednání o zrušení zástavního práva. Proti výši soudních poplatků rozhodlo zastupitelstvo obce podat odvolání nejprve k Vrchnímu soudu v Olomouci a poté k Ústavnímu soudu, na základě těchto odvolání zrušil Městský soud v Brně v r. 2005 rozhodnutí o uhrazení soudních poplatků.

25.11. 2005

Po 12 letech nepřetržitého jednání obce se podařilo dojít k dohodě se společností Konpo s.r.o. o složení ceny za zastavenou věc. Rozhodnutím zastupitelstva ze dne 8.9.2005 byla na účet Konpa složena částka 3,100 000,00 Kč a Konpo dalo Katastrálnímu úřadu pokyn k zániku zástavního práva.

Po celých 12 let sloužilo Nákupní středisko bez přestávky občanům naší obce a bude tomu tak i nadále .

Za ručení získala obec částku 1.400 000,00 Kč.

Na nájmu za provozování prodejen v budově NS za dobu od roku 1992 do dnešní doby získala obec 3.631 566,00 Kč.

Celkem příjem za budovu nákupního střediska: 5.031 566,00 Kč .

Tyto prostředky byly průběžně využity k rozvoji obce.