wz

Zpět na hlavní stránku!


Co je to eucharistie či svátost oltářní nebo svaté příjímání či eucharistický Kristus?

Ve svatém přijímání se katolík setkává s eucharistickým Kristem!

S eucharistickým Kristem se již třetí tisíciletí sytily a sytí duše svatých a světic Božích, eucharistický chléb dodával i dodává sílu a odvahu mučedníkům pro víru v Ježíše Krista Boha Spasitele a Vykupitele v nerovném boji s nepřáteli Ježíše Krista, kteří je pro tuto víru v Ježíše Krista Boha Spasitele a Vykupitele zuřivě pronásledovali, mučili a vraždili! A byl to právě tento eucharistický chléb dodávající duchovní síly mučedníkům pro jejich víru v Ježíše Krista Boha Spasitele a Vykupitele, díky němuž tito mučedníci s radostným chvalozpěvem kráčeli se zpěvem a modlitbou na rtech vstříc i těm nejděsivějším mukám a utrpení. Tento eucharistický chléb v dávné minulosti posiloval i naše udatné bratry - křižáky před tím než se utkali v boji se saracény, janičáři, heretiky a bludaři anebo i jakýmikoliv jinými nepřáteli Ježíše Krista. A tento eucharistický chléb v minulosti nedávné ale i v naší současnosti posiloval a i nadále posiluje duši věřícího křesťana v duchovním i jiném boji za obranu neporušenosti naší víry v Ježíše Krista Boha Spasitele a Vykupitele proti útokům bolševiků, nacistů, ateistů, materialistů, mamonářů, homosexuálů, feministek, současných politiků, současných novinářů, rozhlasových i televizních reportérů a dalších nepřátel Ježíše Krista, kteří nás a katolickou víru ať již otevřeně anebo skrytě pronásledují. A je to taky i tento eucharistický chléb v němž vyvolení Boží spravedliví, věřící křesťané nalézají více než náhradu za všelijaké jim podbízené pochybné takzvané “radosti” a “rozkoše” života, které jim tento odporný, zkažený, nemravný a bezbožný svět ve službách Satana chce téměř násilím vnucovat!

A je to tedy tento eucharistický Kristus se kterým v celých dějinách Církve blaženě umíraly milióny věřících. Ostatně náš Pán Ježíš Kristus řekl: “Kdo jí mé Tělo a pije mou Krev, zůstává ve mně a já v něm…Kdo jí z tohoto Chleba, bude živý navěky…” ( Jn 6, 57, 59). A je tak tedy jasné, že svátostné, eucharistické spojení s našim Pánem Ježíšem Kristem je tak zdrojem jediného skutečného štěstí a jedinou skutečnou rozkoší jaká skutečně existuje! Tento eucharistický chléb je tak tedy zdrojem pravého, živého křesťanství a po smrti zárukou věčné blaženosti v nebesích!!

Byl bych šťasten, kdyby si tyto skutečnosti významu pravidelného života přijímání eucharistického Krista uvědomovali zejména ty osoby, které v bližší či vzdálenější budoucnosti přistoupí anebo chtěli by přistoupit k prvnímu svatému přijímání, aby tak toto jejich první svaté přijímání nebylo současně i jejich posledním svatým přijímáním, nýbrž aby po prvním svatém přijímání následovalo i druhé svaté přijímání, i třetí svaté přijímání, i čtvrté, páté, šesté atd. Totiž být křesťanem, to znamená být křesťanem navždy, jinak to postrádá logického smyslu. Bolševici se v minulosti pokoušeli ve všech zemích světa, které ovládli zavést svůj vlastní ateistický kult, kde by křesťanský svatý křest nahradilo takzvané uvítání “občánka” na Národním výboru, první svaté přijímání měl nahradit takzvaný pionýrský slib a Svátost biřmování mělo nahrazovat takzvané slavnostní odevzdávání občanských průkazů patnáctiletým mladým lidem. Býti křesťanem to však ale není cosi kampaňovitého. Být křesťanem to je životní ideál, to je plamenný výkřik úpřimně věřící duše: “Pane Bože já tě nadevšecko miluji a chci být tvůj!” – neboť bez této víry v Ježíše Krista Boha Spasitele a Vykupitele nám nehodně přijatá svátost nijak moc k užitku nebude…

A tak dovolte moji milí bratři a sestry v Kristu, abych Vás vyzval – vraťte se mezi nás vy, co jste sice kdysi byli na prvním svatém přijímání, avšak toto Vaše první svaté přijímání bylo současně doposud i Vašim posledním svatým přijímáním a eventuálně jste toto své první svaté přijímání dokonce pochopili i jako Vaši individuální takzvanou “slavnostní rozloučku s vyučováním náboženství”, ačkoliv jste velice dobře věděl(a), že římskokatolické náboženství se vyučuje i v dalších ročnících Vaší základní a střední školy. A tak tedy zvažte moji milí bratři a sestry v Kristu co všechno ztrácíte v tomto životě a zejména pak pro život věčný tím, že nepřistupujete ke svatému přijímání a nechodíte do kostela. Popřemýšlejte nad tím a – ať již bydlíte kdekoliv - nebojte se přijít v neděli na mši svatou do nejbližšího katolického kostela! Umyjte hříchy své duše v dobré svaté zpovědi a přistupte společně i s ostatními svými bratry a sestry v Ježíši Kristu při mši svaté také ke svatému přijímání! Rádi Vás opět přivítáme mezi námi!!

Standardní obyčejná fotografie :

Obyčejná “malá” fotografie – Na této nádherné, obyčejné “malé” barevné fotografii je vidět jednoho asi osmiletého slovenského chlapce v Bratislavě, který jak vidět brzy přistoupí k prvnímu svatému přijímání, a tak po prvý raz ve svém životě se tento zhruba asi osmiletý slovenský chlapec v tmavém obleku s bílým výstřihem a motýlkem jak drží ve svých rukou zapálenou svíci symbolizující světlo Kristovy pravdy a lásky se setká s eucharistickým Ježíšem Kristem ve svém prvním svatém přijímání!

Výrazně veliká velkorozměrová fotografie.
Podívejme se ještě jednou na tentýž snímek ve formátu detailní velkorozměrné fotografie:

Výrazně “veliká” fotografia – Na této nádherné, výrazně “veliké” barevné fotografii je vidět jednoho asi osmiletého slovenského hocha z Bratislavy, který tenkrát přistoupil k prvnímu svatému přijímání, a tedy po prvý raz ve svém životě se tento zhruba asi osmiletý slovenský hoch tmavého oblečení a motýlkem v bílém výstřihu, jak má rozžatou svíci ve svých rukou, která nám zde symbolizuje našeho Pána Ježíše Krista coby svítící maják pravdy a lásky Boží svítící v temnotách tohoto zlého, zkaženého a bezbožného světa, se setká s eucharistickým Ježíšem Kristem ve svém prvním svatém přijímání!

A tak moji milí bratři a sestry v Kristu nestyďte se a ani se nebojte státi se křesťany a přistoupit třeba i v dospělém věku ke svému prvnímu svatému přijímání, popřípadě umožněte toto první svaté přijímání svým dětem, právě tak jak to svému synovi umožnili i rodiče tohoto zhruba asi osmiletého slovenského, bratislavského kluka; a zejména pak přemýšlejte o tom a dbejte především o to, aby ve Vašem duchovním životě, jako i v duchovním životě Vašich vlastních dětí nebylo toto první svaté přijímání současně i posledním svatým přijímáním, ale aby jste se Vy i Vaše děti i nadále nábožensky vzdělávali a i nadále pravidelně přijímali eucharistického Ježíše Krista a žili řádným životem věřícího křesťana – katolíka.

Dne 5.6.2007 za účelem poskytnutí základní informace o Nejsvětější svátosti oltářní napsal

Váš spolubrat v Kristu JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

 

Zpět na hlavní stránku!