wz

[Editorial][News][Culture][Links][Said][Jokes][Actions][Guestbook][About us]

 

O titulech...Převzato z lidových novin

Sledovat změny akademických titulů je náročné

Doktor montanistických věd tak zní jeden z akademických titulů, které se během uplynulého století v našich zeměpisných šířkách používaly. Tituly se mění, ruší a zase vracejí. I proto v nich lidé mají často zmatek.

PRAHA Jen pomalu se česká společnost sžívá s novými akademickými tituly, jako je magistr nebo bakalář. Lidem je stále bližší inženýr a doktor. Přitom ani v těchto případech nemají vždycky úplně jasno, komu titul patří a komu ne. Běžného občana například zmate, když narazí na označení "diplomovaný inženýr". "Dnes už se s něčím takovým setkáme jen u předků," vysvětluje Věra Koťátková z ministerstva školství, která sestavila seznam titulů užívaných v tomto století. Označení "diplomovaný inženýr" mohli podle ní užívat absolventi vysokých škol technických po vykonání diplomových zkoušek, pokud byl diplom získán před 28. říjnem 1918. V seznamu se vyskytuje také třeba "diplomovaný potravní expert", ale i "doktor montanistických věd", ve zkratce Dr. mont. Po vykonání rigoróza jej získávali absolventi vysokých škol báňských (montanistických).

Padesátá léta titulům nepřála
Titul "magistr" spojovali lidé dlouho pouze s magistrem farmacie. Ve skutečnosti se však po krátkou dobu, mezi roky 19471949, užíval i ve spojení "magistr matematiky", "magistr užité fyziky", "magistr věd politických", "magistr věd sociálních" a "magistr věd novinářských". Zlom v udělování akademických titulů a stavovských označení nastal podle Věry Koťátkové v roce 1953. Od té doby se absolventi vysokých škol začali až na výjimky označovat jednotně slovem "promovaný". Například "promovaný lékař", "promovaný ekonom", promovaný právník", "promovaný farmaceut". Označení "inženýr" zůstalo jen absolventům vysokých škol technických. Vydrželo to 13 let. V roce 1966 se začaly tituly na základě nového zákona o vysokých školách opět udělovat. Lékaři si zase mohli dát před jméno zkratku MUDr., veterináři MVDr., absolventi studia malířství, sochařství a architektury na vysokých školách se stali "akademickými malíři", "akademickými sochaři" a "akademickými architekty". Absolventům vysokých škol univerzitního směru s výjimkou medicíny nebyl přiznán po ukončení studia žádný titul, ale měli možnost jej získat vykonáním rigorózní zkoušky. Dodatečně se tedy mohli stát doktory práv (JUDr.), doktory přírodovědy (RNDr.) nebo doktory filozofie (PhDr.) Možnost získat po vykonání rigoróza titul dostali i absolventi tehdejší Vysoké školy politické ÚV KSČ. Odtud známé RSDr. (lat. rerum socialium doctor). Zákon z roku 1966 působil také zpětně, takže například "promovaní lékaři" se stali MUDr. Dokonce jim vyměnili diplomy. Další vysokoškoláci dostali možnost získat titul v takzvaném zkráceném rigorózním řízení.

Magistři a bakaláři
Skutečně výrazná změna nastala v roce 1990. Další zákon o vysokých školách vytvořil novou podobu vzdělávacího systému srovnatelnou se světem a tomu odpovídající soustavu titulů. Zavedl titul "bakalář" (Bc.) pro ty, kdo absolvují obsahově ucelenou část vysokoškolského studia. Absolventům vysokoškolského studia na univerzitních, bohosloveckých a uměleckých vysokých školách přiznal titul "magistr" (Mgr.), technikům, ekonomům a absolventům zemědělských oborů akademický titul "inženýr" (ing.). Lékaři a veterináři si ponechali tituly MUDr. a MVDr. Ti, kdo absolvovali navíc postgraduální (tzv. doktorandské) studium, získali akademicko-vědecký titul "doktor" (ve zkratce dr.), avšak nebyla tu možnost rigorózních zkoušek, takže nebylo možné získat například titul JUDr.

Rigorózum opět možné
Tuto věc napravila až zatím poslední úprava, kterou přinesl vysokoškolský zákon z roku 1998. Podle tohoto zákona mají absolventi, kteří získali akademický titul "magistr", možnost získat akademický titul "doktor práv (JUDr.), doktor filozofie (PhDr.), "doktor přírodních věd" (RNDr.), doktor farmacie (PharmDr.), licenciát teologie (ThLic.), nebo doktor teologie (ThDr.) po vykonání státní rigorózní zkoušky. Tím se opět zavedl systém platný za první republiky.
Pro absolventy doktorského studijního programu zavedl nejnovější zákon o vysokých školách akademický titul "doktor" ve zkratce Ph.D. (čti píejčdý) uváděné za jménem, v oblasti teologie doktor teologie (ThD.). Vysoká škola může také udělovat čestný akademický titul "doctor honoris causa" ve zkratce Dr.h.c. uváděné za jménem.

CSc. se ještě uděluje
A jak je to s vědeckými hodnostmi? Ty, které známe pod označením "kandidát věd" (CSc.) a "doktor věd" (DrSc.) byly zavedeny v padesátých letech podle sovětského vzoru. Udělovat se budou pouze do roku 2001, ale jen v Akademii věd, aby doběhly už zahájené aspirantury. Na vysokých školách se místo CSc. používá Ph.D. Pokud jde o DrSc., musel by se vypracovat nový zákon. Mnozí odborníci se však domnívají, že se bez adekvátního titulu obejdeme.

Paní bakalářko se zatím neříká
Podle Věry Koťátkové z ministerstva školství není nikde přesně stanoveno, v jakém pořadí má nositel své tituly používat. Jde spíše o zvyklost. "Skutečností je, že u nás lidé používají většinou všechny dosažené tituly prostě proto, že si tu na tyhle věci potrpíme," konstatuje Koťátková.Ve světě to běžné není. Snad tak ještě v Rakousku a v Německu. Avšak v anglosaských zemích si člověk píše na navštívenku většinou jen jediný titul, zpravidla ten, kterého si nejvíc cení. Jinak je ale srovnání s ostatními zeměmi velmi složité, protože systém akademických titulů v jednotlivých zemích se liší a ani Evropská unie zatím nikterak netlačí na sjednocení. Velká část světa sice vnímá pod označením bakalář, magistr, doktor tři stupně ukončeného vysokoškolského vzdělání, například ve Francii se však slovem baccalauréat označuje zkouška odpovídající naší maturitě. Málokde je ale zvykem používat v běžné řeči oslovení "pane magistře" nebo "paní magistro". U nás se, například na úřadech, občas ozývá. Možná časem dojde i na "pane bakaláři," "paní bakalářko". Ostatně Zdeňka Opavská z Ústavu pro jazyk český Akademie věd LN ujistila, že z hlediska jazykového není námitek.
Radka Kvačková

Jaký titul mohl v průběhu století získat právník
Časové období po řádném ukončení studia po rigorózní zkoušce
do roku 1953 žádný JUDr.
1953-1966 promovaný právník zkouška nebyla
1966-1980 žádný JUDr.
1980-1990 žádný JUDr.
1990-1999 magistr zkouška nebyla
1999 magistr JUDr.

Které tituly se používají nově
Bakalář
Tento titul získávají absolventi bakalářského studijního programu na vysoké škole.

Magistr
Je pro absolventy magisterských studijních programů na vysoké škole. (Např. v oblasti ekonomie či technických věd dostávají ale absolventi magisterského programu titul inženýr, v oblasti lékařství doktor medicíny).

Ph.D.
Titul pro absolventy studia v doktorských studijních programech.

Které tituly se už nepoužívají
Diplomovaný inženýr (Dipl.Ing.)
Toto označení mohli používat absolventi vysokých škol technických, kteří získali diplom do 28. října 1918.

Diplomovaný potravní expert
Označení mohli užívat absolventi oboru chemie na přírodovědecké fakultě nebo na vysokých školách technických, kteří složili státní zkoušku.

Doktor montanistických věd (Dr.mont)
Akademický titul získávali absolventi vysokých škol montanistických (báňských) po složení rigoróza.

Licenciát bohosloví (ThLic.)
Tento titul mohli užívat po vykonání státních zkoušek absolventi katolických fakult bohosloveckých od r. 1937.

Magistr matematiky
Titul se uděloval jen v letech 1947-1949

Doktor iuris (Dr. juris)
Mohli jej používat absolventi bývalé maďarské právnické fakulty v Bratislavě a maďarské právnické akademie v Košicích do května 1925. Pokud ovšem vykonali rigorózum.

Doktor věd obchodních (RCDr.)
Byl pro absolventy Vysoké školy obchodní v Praze, kteří složili rigorózní zkoušky na Českém vysokém učení technickém.

Medik veterinární (nebo také diplomovaný zvěrolékař)
Titul se užíval do roku 1936 a byl určen absolventům oboru zvěrolékařského po složení třetí státní zkoušky.

Radka Kvačková

1