wz

Zpět na hlavní stránku!


Cyklus: Bůh k nám mluví skrze metafyzická tajemství přírody.

Odkud je život na zemi?

Předem bych chtěl čtenáře a čtenářky této práce upozornit na to, že tuto práci publikuji na náboženských webových stránkách o Bohu a víře www.henryklahola.nazory.cz především pro děti, což je též důvod toho, proč tato práce je napsaná tou formou, která je přístupná dětskému myšlení i chápání. Přesto však se ale domnívám, že – nehledě na svou ”dětskou formu” kterou je tato práce psaná – má svým věcným obsahem mnoho co říci i dospělým lidem, kteří se upřímně zajímají o metafyzická tajemství vesmíru a přírody.

Odkud je život na zemi? – Kdo popírá Boha, ten nebude schopen dát odpověď ani na tuto jednoduchou otázku, zda-li bylo dříve vejce anebo slepice. To jste viděli v předešlé práci: “Všechno to je prý jen příroda”. Poukázal jsem tím jen na jednu částku věcí na světě, totiž na věci živé, které ještě zvlášť požadují jestvování Boha, Stvořitele živého. Původ života na zemi se totiž nedá vysvětlit bez živého Původce, věčného Boha.

Život na zemi mají trojaké bytnosti: rostliny, zvířata, lidé. Každé z těchto je o sobě samostatný svět – o každém z nich by se daly knihy napsat. Ale zůstaňme jen při otázce života ve všeobecnosti, protože už i nejmenší život, i život nejjednodušší rostliny požaduje Tvůrce – Boha.

Život je ještě i nyní po rozluštění genetického kódu DNA záhadou před intelektuály. Co je život? Co je ta vnitřní síla, která hýbe živými bytostmi? To je nám i nyní tajemstvím. Jen tolik víme, že je ohromný rozdíl mezi věcmi živými a neživými. Darmo bych zasadil kamínek do země – nevyroste mi z něho veliký kámen; zasadím-li však semínko anebo ovocní kůstku a hle, ze semínka vyroste bylina, z kůstky strom.

Tyto živé bytnosti sice podléhají i takovým zákonům, které platí i při neživotných – například i stromy mají svou hmotnost, jako kameny; ale jsou zde ještě i celkem nové zákony, jaké u neživých nejsou. Živé bytnosti rostou, a to tím způsobem, že přijímají do sebe vnější látku, tráví ji a proměňují ve svou ústrojnost. Ale tento vzrůst jde jen do určitých hranic; jen potud, kým se dosáhne úplná velikost patřící té živé bytnosti. U neživých však možno přikládat – například kopu kamenů – do jakékoliv velikosti, tomu kamení je to všechno jedno.¨

Dále: ta kopa kamenů se zvětšuje tak, že k ní zvenčí přikládáme kamení. U živých bytností zas je jakási vnitřní životní síla. Všechny částky té živé bytnosti, všechny ústrojnosti ona spravuje. Tato vnitřní síla je jednotná. Všechny částky jí podléhají. Všechny zpravuje tak, aby si navzájem pomáhaly a sloužily celku. Bytnost takto vzrůstá a nechává po sobě potomky.

Z tohoto vidět, že ta životní síla je něco celkem jiného jako neživotné věci. A právě proto ani nemohla živá bytnost povstat z neživé. Intelektuálové již dávno dokázali toto, že živé může povstat jen ze živého. Jak? Blíže zkoumali, jak jsou sestaveny živé věci a našli, že živé ústrojnosti pozůstávají z velice malilinkých částeček: buněk. Ta životní síla pracuje v každé takovéto buňce, že se jí všichni učení lidé diví. Ale nikomu se dosud nepodařilo z neživé hmoty ani jen jednu jedinou živou buňku vytvořit. Proto nyní všeobecně platí zásada, že živé pochází jen ze živého.

Když se nám tedy zdá, že z prachu, ze špíny, z bláta povstanou zvířata, jako červy, žáby, atd., to je jen klam. Povětří totiž i voda jsou plné životních buněk, životních prvků. Vždyť v kapce vody vidět s velmi silně zvětšujícím mikroskopem tisíce drobných bytností. Jak kapka vody usychá, vždy na menším prostoru se pohybují. Takovéto živé buňky jsou tedy v povětří, v blátě. Z nich velmi mnohé zahynou. Jiné však najdou příznivé okolnosti a vyvinou se. – Jako intelektuálové dokázaly, že když se z povětří a z vody odstraní tyto životní prvky, tehdy život z nich nikdy nepovstane.

No intelektuálové dokázali i to, že život na zemi nebyl vždy. Byla doba, když na zemi nebyl možný nijaký život. Celá země byla v takovém ohnivém, rozpáleném stavu, že v tom ohni by se byla zničila každá životní ústrojnost. A skutečnost, když kopou v hloubce země, nacházejí zkamenělé rostliny, zvířata – ale to jde jen do určité hloubky. Hlouběji pak už není nijakého takého sledu. To je důkazem, že předtím na zemi nebylo života. – Život se tedy na zemi započal, až když zem přiměřeně vychladla.

Ale odkudže se vzal ten život? Všechno živé je jen ze živého – říkají intelektuálové. Tedy i život na zemi má svou příčinu v nějaké živé bytnosti. Někteří intelektuálové tvrdí, že všechen život na zemi se vyvinul z jediné živé buňky. Ale to nevysvětluje nic, i kdyby to byla pravda. Vždyť ani tato jediná buňka nemohla povstat z neživé hmoty, ale má svůj původ v jiné bytnosti a to živé, vždycky živé, která má život v sobě a od sebe, která je proto věčně živá. Tato první příčina života je Bůh, věčný živý Bůh, Původce všeho života.

 

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si šestnáct listů adresovaných studentovi Martinovi:

1.list Martinovi: Bůh existuje – nevyvratitelné důkazy Jeho existence!

2.list Martinovi: O tom, jaký Bůh existuje a jaký nikoliv!

3.list Martinovi: Stvořil Bůh svět nebo ne?

4.list Martinovi: Co je to ten jednotící princip mého bytí?

5.list Martinovi: Intelektuál, který patří mezi intelektuální elitu lidstva…

6.list Martinovi: Jak Bůh vytvořil vesmír, jak Bůh vytvořil planetu zemi?

7.list Martinovi: Je něco po smrti těla anebo ne? A proč?

8.list Martinovi: Fenomény jako ”Caelum”, ”Tartarus”, ”Exorcismus”…

9.list Martinovi: Jaká je podstata eschatologické dimenze existence člověka?

10.list Martinovi: Nevyvratitelné důkazy o existenci Krista jako člověka!

11.list Martinovi: Bůh a Jeho Zjevení: proroctví, zázraky a Kristus!

12.list Martinovi: Kristus je Bohočlověk – Kristus je osobou Bůh, přirozeností Bůh i člověk!

13.list Martinovi:Kristus vytvořil pouze jednu Církev – ty ostatní ”církve” Kristus nezakládal!

14.list Martinovi: Jak a proč Kristus uskutečnil vykoupení právě takovýmto způsobem!

15.list Martinovi: Jak se uskutečnilo vtělení a jak je to s Pannou Marií?

quasi 16.list Martinovi: Dodatky po patnáctém listu Martinovi.

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si pět listů pro Andreu (ve slovenštině):

1.list pre Andreu: Dva hlavné argumenty dokazujúce existenciu Boha.

2.list pre Andreu: Stvorenie sveta a človeka podľa prvých troch kapitol ”Genesis”.

3.list pre Andreu: Moje osobné hodnotenie prípadu Majstra Jana Husa.

4.list pre Andreu: Moje osobné hodnotenie fenoménu stredovekej inkvizície.

5.list pre Andreu: Kristovo zmŕtvychvstanie je dokázaný historický fakt: viac ako 500.svedkov na vlastné oči videlo zmŕtvychvstalého Krista!

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si předcházejících dvaadvacet prací z cyklu: Bůh k nám mluví skrze metafyzická tajemství přírody:

1práce: Hvězdnatá obloha vesmíru i planeta Země: Moudrý řád existuje v celém světě.

2práce: Laplaceova teorie o vzniku světa: Mohl se svět utvořit jen tak bez Boha sám?

3práce: Co říká nám empirické poznání o materii světa?

4práce: Vitalita lidí, rostlin a zvířat se nedá objasnit bez Boha

5práce: Některé ateisty od nepaměti charakterizuje lhářství, pokrytectví a občasná nechtěná upřímnost.

6práce: Mají také i rostliny imateriální duchovní jsoucno? A jaká je vlastně tajemná síla rostlin?

7práce: Miniaturní rostlinky baktérie – tajemný svět nebezpečných bakterií a jiných podobných miniaturních částic.

8práce: Algy. Kvasinky. Sterilizace a destilace. Svět potřebných bakterií. Zázrak: In minimis Deus maximus v Bohem stvořené přírodě.

9práce: Osteoporóza a osteopenie. Kosti a maso i svaly. Obdivuhodná moudrost Boha – Stvořitele ukrytá v tělesné soustavě zvířat i lidí.

10práce: Pepsin a metabolismus. Trávení a zásobování těla. Obdivuhodná moudrost Boha – Stvořitele ukrytá v tělesné soustavě zvířat i lidí.

11práce: Dodavatel a policajt těla: Srdce. Krev. Krv. Bílé krvinky. Červené krvinky.

12práce: Mistrovské zařízení plic, pľúc. Plíce, pľúca. Ledvina, ledviny. Oblička, obličky.

13práce: Telegraf - v těle. Mozek. Mozog. Ganglie. Nerv. Nervy.

14práce: Práce nervů. Práce nervov. Tajnosti světa. Oko. Oči. Nástroj zraku. Oční koule. Hmat.

15práce: Jak žijí zvířata? Ako žijú zvieratá? Pudy. Instinkty. Inštinkty. Když zvíře neví, proč to dělá. Keď zviera nevie, prečo to robí.


16práce: Odkud se vzalo první zvíře či odkud se vzal první živočich? Odkiaľ sa vzalo prvé zviera či odkiaľ sa vzal prvý živočích?


17práce: Odkud se vzaly rozličné druhy zvířat či živočichů? Odkiaľ sa vzali rozličné druhy zvierat či živočíchov?


18práce: Odkud se vzal člověk? O tělesné stránce člověka. Opičáři. Opičiari
.

19práce: Odkud se vzal člověk? O duševní a duchovní stránce člověka. Proč je lidská duše nesmrtelná?

20práce: Co nám říká Písmo Svaté o stvoření světa?

21práce: Astronomové prohledali nebe – a Boha nenašli?

22práce: Všechno to je prý jen příroda?

Zpět na hlavní stránku!