wz

Zpět na hlavní stránku!


Zázraky Krista Pána – účinky tajných přírodních sil?

Tento nadpis nám hned ukazuje, k čemu všemu se utíkají mnozí ateisté.

Kristus Pán jasnými zázraky dokázal, že Jeho nauka je pravá. Ateisté však dle této nauky žít nechtějí. Proto říkají mnozí, že tyto zázraky nebyly skutečné, protože zázraky jsou prý nemožné – ale že Kristus Pán používal neznámé přírodní síly; též že nám též známým magnetismem, hypnózou, sugescí atd. dělal své zázraky.

Jací jsou jen ti ateisté krátkozrací a jak si protiřečí!

Jedni vyhlašují, že věda natolik pokročila, že všechno si víme už vysvětlit a proto nepřipustíme nijaké zázraky – kým druzí naopak přijdou nám s neznámými přírodními silami!

Jak jsem však v minulé práci odbavil tamtěch, tak si poradím i s těmito.

Prý Kristus Pán poznal tajné přírodní síly, které my nepoznáme a tím činil zázraky! Jací jste jen odrazu skromní! Přiznáváte, že Kristus před 2000 roky lépe poznal přírodu, jak vy nyní! Vždyť tak jsme téhož mínění: i my hlásáme, že Kristus byl Bůh, všechno nejdokonaleji věděl a měl též Božskou sílu, Božskou moc, kterou činil zázraky.

Vy ateisté však hlásáte, že On Bůh nebyl, ale jen pouhý člověk a že poznal tajné stvořené, přírodní síly! – No, dovolte – pouhý člověk před tolikými roky poznal přírodní síly, kterými možno křísit mrtvé, nemocné za chvilku uzdravovat, chléb rozmnožit – a vy ty síly ještě nepoznáte?

Kolik by dali dnešní lékaři za takovéto vědomosti; co by zaplatil nejeden ateista, aby si prodloužil život co i jen o několik dní a hle – nepoznají tu tajnou přírodní sílu – ale poznal ji jen Kristus a jeho svatí, tedy vy “tmáři”, “klerikálové”?

Kristův život však jasně dokazuje, že neužíval žádných neznámých přírodních sil: před velikým zástupem, veřejně činil největší zázraky tak, že nemůže být řeči o jakýchsi neznámých silách: pouhým slovem křísil mrtvé, uzdravil nejtěžší nemoci, slepému od narození vrátil zrak, tím, že pomazal mu oči blátem. Tomuto blátu zajisté nemůžeme nijakou tajnou moc připisovat. Tajná moc, která v zázracích Kristových působila, mohla být jen moc Božská, které nic není nemožné.

Nic nepomůže ateistům ani odvolávání se na sugesci, na hypnotismus atd. Je pravda, že Kristus žádal víru, vždyť na to přišel na svět a proto činil i zázraky, aby lidé věřili v Jeho poslání a v Jeho nauku. Nežádal však víru na to, aby dosáhl lékařský zdar. Vždyť často žádal víru ne od toho, kterého uzdravil, ale od jiného, například od toho, kdo žádal o uzdravení; často uzdravoval i zdaleka, že Ho nemocný ani neviděl.

Konečně: sugescí se dají možná léčit nemoci nervové, kde je tělo jinak neporušené, - ale zlomené kosti, slepé oči, prašina stěží se dají odčinit sugescí. Mrtvého též stoprocentně nemožno hypnotizovat, aby ožil a vstal. Taky nik neslyšel ještě, že by hypnotismem anebo spiritismem byly někde rozmnožené chleby a nasycené tisíce lidí.

Zázraky Kristovy tedy nemožno vysvětlovat jinak než všemohoucností Boží.

 

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si šestnáct listů adresovaných studentovi Martinovi:

1.list Martinovi: Bůh existuje – nevyvratitelné důkazy Jeho existence!

2.list Martinovi: O tom, jaký Bůh existuje a jaký nikoliv!

3.list Martinovi: Stvořil Bůh svět nebo ne?

4.list Martinovi: Co je to ten jednotící princip mého bytí?

5.list Martinovi: Intelektuál, který patří mezi intelektuální elitu lidstva…

6.list Martinovi: Jak Bůh vytvořil vesmír, jak Bůh vytvořil planetu zemi?

7.list Martinovi: Je něco po smrti těla anebo ne? A proč?

8.list Martinovi: Fenomény jako ”Caelum”, ”Tartarus”, ”Exorcismus”…

9.list Martinovi: Jaká je podstata eschatologické dimenze existence člověka?

10.list Martinovi: Nevyvratitelné důkazy o existenci Krista jako člověka!

11.list Martinovi: Bůh a Jeho Zjevení: proroctví, zázraky a Kristus!

12.list Martinovi: Kristus je Bohočlověk – Kristus je osobou Bůh, přirozeností Bůh i člověk!

13.list Martinovi:Kristus vytvořil pouze jednu Církev – ty ostatní ”církve” Kristus nezakládal!

14.list Martinovi: Jak a proč Kristus uskutečnil vykoupení právě takovýmto způsobem!

15.list Martinovi: Jak se uskutečnilo vtělení a jak je to s Pannou Marií?

quasi 16.list Martinovi: Dodatky po patnáctém listu Martinovi.

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si pět listů pro Andreu (ve slovenštině):

1.list pre Andreu: Dva hlavné argumenty dokazujúce existenciu Boha.

2.list pre Andreu: Stvorenie sveta a človeka podľa prvých troch kapitol ”Genesis”.

3.list pre Andreu: Moje osobné hodnotenie prípadu Majstra Jana Husa.

4.list pre Andreu: Moje osobné hodnotenie fenoménu stredovekej inkvizície.

5.list pre Andreu: Kristovo zmŕtvychvstanie je dokázaný historický fakt: viac ako 500.svedkov na vlastné oči videlo zmŕtvychvstalého Krista!

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si předcházejících třiadvacet prací z cyklu: Bůh k nám mluví skrze metafyzická tajemství přírody:

1práce: Hvězdnatá obloha vesmíru i planeta Země: Moudrý řád existuje v celém světě.

2práce: Laplaceova teorie o vzniku světa: Mohl se svět utvořit jen tak bez Boha sám?

3práce: Co říká nám empirické poznání o materii světa?

4práce: Vitalita lidí, rostlin a zvířat se nedá objasnit bez Boha

5práce: Některé ateisty od nepaměti charakterizuje lhářství, pokrytectví a občasná nechtěná upřímnost.

6práce: Mají také i rostliny imateriální duchovní jsoucno? A jaká je vlastně tajemná síla rostlin?

7práce: Miniaturní rostlinky baktérie – tajemný svět nebezpečných bakterií a jiných podobných miniaturních částic.

8práce: Algy. Kvasinky. Sterilizace a destilace. Svět potřebných bakterií. Zázrak: In minimis Deus maximus v Bohem stvořené přírodě.

9práce: Osteoporóza a osteopenie. Kosti a maso i svaly. Obdivuhodná moudrost Boha – Stvořitele ukrytá v tělesné soustavě zvířat i lidí.

10práce: Pepsin a metabolismus. Trávení a zásobování těla. Obdivuhodná moudrost Boha – Stvořitele ukrytá v tělesné soustavě zvířat i lidí.

11práce: Dodavatel a policajt těla: Srdce. Krev. Krv. Bílé krvinky. Červené krvinky.

12práce: Mistrovské zařízení plic, pľúc. Plíce, pľúca. Ledvina, ledviny. Oblička, obličky.

13práce: Telegraf - v těle. Mozek. Mozog. Ganglie. Nerv. Nervy.

14práce: Práce nervů. Práce nervov. Tajnosti světa. Oko. Oči. Nástroj zraku. Oční koule. Hmat.

15práce: Jak žijí zvířata? Ako žijú zvieratá? Pudy. Instinkty. Inštinkty. Když zvíře neví, proč to dělá. Keď zviera nevie, prečo to robí.


16práce: Odkud se vzalo první zvíře či odkud se vzal první živočich? Odkiaľ sa vzalo prvé zviera či odkiaľ sa vzal prvý živočích?


17práce: Odkud se vzaly rozličné druhy zvířat či živočichů? Odkiaľ sa vzali rozličné druhy zvierat či živočíchov?


18práce: Odkud se vzal člověk? O tělesné stránce člověka. Opičáři. Opičiari
.

19práce: Odkud se vzal člověk? O duševní a duchovní stránce člověka. Proč je lidská duše nesmrtelná?

20práce: Co nám říká Písmo Svaté o stvoření světa?

21práce: Astronomové prohledali nebe – a Boha nenašli?

22práce: Všechno to je prý jen příroda?

23práce: Odkud je život na zemi?

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si Blok: Bůh, náboženství, náboženské obřady, osobnost Ježíše Krista, věrouka, mravouka, zázraky, víra, Božská přirozenost, Božská blaženost, Nebeská blaženost, Život věčný:

1.práce: 14 žalm: Řekl blázen v srdci svém: “Bůh není”.

2práce: Velcí intelektuálové vždy věřili v Boha.

3práce: Je náboženství zbytečné?

4práce: Zda-li kněží vynašli náboženství?

5práce: Zda-li jsou náboženské obřady zbytečné?

6práce: Zda-li je každé náboženství dobré?

7práce: Které náboženství je pravé?

8práce: Osobnost Pána Ježíše Krista nám ukazuje, že náboženství křesťanské je pravé.

9práce: Velebnost křesťanské věrouky.

10práce: Dokonalost křesťanské mravouky.

11práce: Zda-li lze v dnešním moderním světě ještě věřit v zázraky?

12práce: Zda-li zázraky ohrožují řád světa?

Zpět na hlavní stránku!