wz

Zpět na hlavní stránku!


Zda-li zázraky ohrožují řád světa?

Divná to otázka! Koho zas takové něco napadá? – Ti rozliční “mudrci”, kteří nechtějí připustit zázraky, protože nechtějí uznat nad sebou všemohoucího Boha, jdou si tím pomáhat, že prý zázraky jsou nemožné, protože tím by byl ohrožen řád světa; nastala by prý úplná nejistota: člověk by například nemohl sednout na vlak, protože by se mohl stát takový zázrak, že vlak v půl cesty zastane a nepůjde ani sem ani tam. Anebo loď by mohla zázrakem uprostřed moře zůstat stát – kdo se tedy odváží sednout na loď, aby se přepravil přes moře?

Co říci na takovéto mudrování? Že je velmi krátkozraké a proto nebude to nijaký zázrak, když to lehce zpochybním.

Především: i bez zázraku může nás v našich podnikáních potkat nehoda. Vlak, na který sedáme, může se i bez zázraku vykolejit; loď, kterou se chceme přepravit i bez zázraku může se srazit s jinou lodí anebo roztřískat o mělké dno – co může být ještě horší, jako kdyby zázrakem zůstala stát uprostřed moře – a přece spokojeně sedáme na vlak, doufajíc, že se o všechno postarali, aby se nehoda nestala.

Tím více je o to postaráno u zázraků.Zázraky jsou bezprostředním dílem Boha, našeho dobrotivého Otce, a proto dobromyslný člověk nemusí mít obavu, že by mu zázraky mohli být na škodu.

Bůh sice může použít zázraky i na trest, ale i tehdy má za cíl jen dobro buď samých těch, kterých trestá, anebo jejich spolubližních. Většinou však zázraky i samé v sobě nejsou trestajícími, ale dobročinnými. Zázraky Pána Ježíše Krista, kterými dokazoval pravdivost svého učení, byli i samé v sobě dobrodiními pro lid, počínaje od prvního: přeměnění vody na víno, nasycení lačných, uzdravení nemocných atd.

Zajisté ani nyní bychom se nelekli, kdyby se nám voda, kterou máme před sebou v sklenici , proměnila na víno, anebo kdyby některý z nás, co trpí těžkou nemocí, byl náhle úplně uzdraven, anebo kdyby slepý ihned získal zrak. A nikomu by nepřišlo na um žalovat se, proč se porušuje řád světa: ten nemocný že měl jen dále trpět, proč byl uzdraven; jako ten slepý přijde k tomu, aby viděl, - a svět by šel dále svou cestou, sluníčku by to nevadilo, že nyní o jednoho více lidí se kochá v kráse světla Božího.

Přichází mi tu však na mysl žert, který jsem nedávno četl. Dva žebrající “slepí” slyšeli, že na blízku se zdržuje jistý svatý, který zázračně uzdravuje nemocných. I řekne jeden “slepý” druhému: Poslyš, kamarád, berme se pryč odsud, protože když ten svatý i nás trefí uzdravit z naší slepoty – z čeho budeme pak žít?

Je to žert, ale je v něm hluboké poučení. Ateisté taky utíkají od zázraků, nechtějí je připustit, protože nechtějí vědět o Bohu, původcovi zázraků a nechtějí zanechat svůj hříšný život. Tato dobrovolná a zlomyslná slepota však nestrhne z trónu Pána Boha, který přece jen bude mít i nad nimi poslední slovo.

 

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si šestnáct listů adresovaných studentovi Martinovi:

1.list Martinovi: Bůh existuje – nevyvratitelné důkazy Jeho existence!

2.list Martinovi: O tom, jaký Bůh existuje a jaký nikoliv!

3.list Martinovi: Stvořil Bůh svět nebo ne?

4.list Martinovi: Co je to ten jednotící princip mého bytí?

5.list Martinovi: Intelektuál, který patří mezi intelektuální elitu lidstva…

6.list Martinovi: Jak Bůh vytvořil vesmír, jak Bůh vytvořil planetu zemi?

7.list Martinovi: Je něco po smrti těla anebo ne? A proč?

8.list Martinovi: Fenomény jako ”Caelum”, ”Tartarus”, ”Exorcismus”…

9.list Martinovi: Jaká je podstata eschatologické dimenze existence člověka?

10.list Martinovi: Nevyvratitelné důkazy o existenci Krista jako člověka!

11.list Martinovi: Bůh a Jeho Zjevení: proroctví, zázraky a Kristus!

12.list Martinovi: Kristus je Bohočlověk – Kristus je osobou Bůh, přirozeností Bůh i člověk!

13.list Martinovi:Kristus vytvořil pouze jednu Církev – ty ostatní ”církve” Kristus nezakládal!

14.list Martinovi: Jak a proč Kristus uskutečnil vykoupení právě takovýmto způsobem!

15.list Martinovi: Jak se uskutečnilo vtělení a jak je to s Pannou Marií?

quasi 16.list Martinovi: Dodatky po patnáctém listu Martinovi.

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si pět listů pro Andreu (ve slovenštině):

1.list pre Andreu: Dva hlavné argumenty dokazujúce existenciu Boha.

2.list pre Andreu: Stvorenie sveta a človeka podľa prvých troch kapitol ”Genesis”.

3.list pre Andreu: Moje osobné hodnotenie prípadu Majstra Jana Husa.

4.list pre Andreu: Moje osobné hodnotenie fenoménu stredovekej inkvizície.

5.list pre Andreu: Kristovo zmŕtvychvstanie je dokázaný historický fakt: viac ako 500.svedkov na vlastné oči videlo zmŕtvychvstalého Krista!

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si předcházejících třiadvacet prací z cyklu: Bůh k nám mluví skrze metafyzická tajemství přírody:

1práce: Hvězdnatá obloha vesmíru i planeta Země: Moudrý řád existuje v celém světě.

2práce: Laplaceova teorie o vzniku světa: Mohl se svět utvořit jen tak bez Boha sám?

3práce: Co říká nám empirické poznání o materii světa?

4práce: Vitalita lidí, rostlin a zvířat se nedá objasnit bez Boha

5práce: Některé ateisty od nepaměti charakterizuje lhářství, pokrytectví a občasná nechtěná upřímnost.

6práce: Mají také i rostliny imateriální duchovní jsoucno? A jaká je vlastně tajemná síla rostlin?

7práce: Miniaturní rostlinky baktérie – tajemný svět nebezpečných bakterií a jiných podobných miniaturních částic.

8práce: Algy. Kvasinky. Sterilizace a destilace. Svět potřebných bakterií. Zázrak: In minimis Deus maximus v Bohem stvořené přírodě.

9práce: Osteoporóza a osteopenie. Kosti a maso i svaly. Obdivuhodná moudrost Boha – Stvořitele ukrytá v tělesné soustavě zvířat i lidí.

10práce: Pepsin a metabolismus. Trávení a zásobování těla. Obdivuhodná moudrost Boha – Stvořitele ukrytá v tělesné soustavě zvířat i lidí.

11práce: Dodavatel a policajt těla: Srdce. Krev. Krv. Bílé krvinky. Červené krvinky.

12práce: Mistrovské zařízení plic, pľúc. Plíce, pľúca. Ledvina, ledviny. Oblička, obličky.

13práce: Telegraf - v těle. Mozek. Mozog. Ganglie. Nerv. Nervy.

14práce: Práce nervů. Práce nervov. Tajnosti světa. Oko. Oči. Nástroj zraku. Oční koule. Hmat.

15práce: Jak žijí zvířata? Ako žijú zvieratá? Pudy. Instinkty. Inštinkty. Když zvíře neví, proč to dělá. Keď zviera nevie, prečo to robí.


16práce: Odkud se vzalo první zvíře či odkud se vzal první živočich? Odkiaľ sa vzalo prvé zviera či odkiaľ sa vzal prvý živočích?


17práce: Odkud se vzaly rozličné druhy zvířat či živočichů? Odkiaľ sa vzali rozličné druhy zvierat či živočíchov?


18práce: Odkud se vzal člověk? O tělesné stránce člověka. Opičáři. Opičiari
.

19práce: Odkud se vzal člověk? O duševní a duchovní stránce člověka. Proč je lidská duše nesmrtelná?

20práce: Co nám říká Písmo Svaté o stvoření světa?

21práce: Astronomové prohledali nebe – a Boha nenašli?

22práce: Všechno to je prý jen příroda?

23práce: Odkud je život na zemi?

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si Blok: Bůh, náboženství, náboženské obřady, osobnost Ježíše Krista, věrouka, mravouka, zázraky, víra, Božská přirozenost, Božská blaženost, Nebeská blaženost, Život věčný:

1.práce: 14 žalm: Řekl blázen v srdci svém: “Bůh není”.

2práce: Velcí intelektuálové vždy věřili v Boha.

3práce: Je náboženství zbytečné?

4práce: Zda-li kněží vynašli náboženství?

5práce: Zda-li jsou náboženské obřady zbytečné?

6práce: Zda-li je každé náboženství dobré?

7práce: Které náboženství je pravé?

8práce: Osobnost Pána Ježíše Krista nám ukazuje, že náboženství křesťanské je pravé.

9práce: Velebnost křesťanské věrouky.

10práce: Dokonalost křesťanské mravouky.

11práce: Zda-li lze v dnešním moderním světě ještě věřit v zázraky?

Zpět na hlavní stránku!