wz

Zpět na hlavní stránku!


Zda-li lze v dnešním moderním světě ještě věřit v zázraky?

Už i nejmenší katechizmus zdůrazňuje, že Ježíš Kristus nejen učil všechno, co máme věřit a dělat, abychom byli spaseni, ale – co je hlavní – své učení i dokázal, zejména svými zázraky a proroctvími.

Zázrak je totiž takový neobyčejný skutek, který nemůže vykonat nijaká stvořená síla, ale jen sám Bůh. Proto když na potvrzení nějakého učení se stane zázrak, tehdy sám Bůh svědčí, že ta nauka je od Něho a proto je pravá.

No, v našich časech se mnozí vzpírají zázrakům. Četl jsem v jedné staré knize – ale slyšet to kde-tu i dnes – že prý nyní vždy lépe a lépe poznáváme přírodu, a tak pomalu si všechno víme vysvětlit z přírody, a přestaneme věřit v zázraky.

Jak se v této staré knize dále píše: “Staří lidé by prý považovali za hotový zázrak, kdyby byli viděli běžet vůz bez koní, anebo loď bez vesla jít proti proudu, anebo kdyby slyšeli velice vzdálených lidí v rádiu mluvit. A dnes jsou to každodenní věci.”

Když jsem toto mudrování četl pomyslil jsem si: Ej! Vždyť ty jen nakrátko odbavuješ těch starých lidí, aby si se sám velmi moudrým zdál! Buď si jistý, že kdyby někdo z těch starých lidí odrazu mezi nás přišel, jistě by se divil těm rozličným vynálezům – ale začal by hned zkoumat a pozorovat věc a brzy by věděl, že tu působí přírodní síly. Viděl by například, že když se jistá částka toho samosebou běžícího vozu zakroutí anebo potisne, tehdy běží; zas pomocí jiné částky se zastaví atd.

To je právě tak, jako když i dnes někdo jde do jiného kraje, například do USA či Japonska a vidí tam mimořádné počítače, stroje a zařízení, jakých doma neviděl, nuž zadiví se tomu, ale pak pozná, jaké síly tam působí.

Tolik však je jisté, že ani naše moderní vynálezy ničeho nedosvědčují proti zázrakům. Protože kdyby nějaký kočár bez koní a taktéž i bez jakékoliv hybné síly skutečně sám od sebe běžel, tehdy by to i dnes byl zázrak! Tehdy by si ty byl ten, který by si se tomu divil, a když tak všechno chceš vysvětlit a jasné mít, nuž musel by si přijmout to jedině správné vysvětlení, že:

Když se tento vůz bez koní, bez páry, bez benzínu, bez elektřiny a vůbec bez jakékoliv přírodní síly pohybuje – musí by pohybovat nějaká nadpřírodní síla, - musí ho pohybovat Někdo, který má moc i bez stvořených pohonných sil vůz uvést do pohybu, protože je Pánem celé přírody a jeho jméno je: Bůh.

A tu jsme přišli k jádru otázky. Kdo nevěří v Boha, ten nepřipouští ani zázraky. Anebo naopak: kdo nechce připustit zázraky, činí tak proto, protože nechce vědět ani o Bohu.

Kdo však věří v Boha, všemohoucího Pána přírody a nadpřírody, tomu je jasné že Bůh vždy mohl a i dnes může učinit zázraky, totiž takové skutky, které přímo od Něho pocházejí – které stvořeným přírodním silám jsou nemožné – ale jsou možné Bohu, který všechno může, kterého nekonečná síla se nezmenšuje.

 

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si šestnáct listů adresovaných studentovi Martinovi:

1.list Martinovi: Bůh existuje – nevyvratitelné důkazy Jeho existence!

2.list Martinovi: O tom, jaký Bůh existuje a jaký nikoliv!

3.list Martinovi: Stvořil Bůh svět nebo ne?

4.list Martinovi: Co je to ten jednotící princip mého bytí?

5.list Martinovi: Intelektuál, který patří mezi intelektuální elitu lidstva…

6.list Martinovi: Jak Bůh vytvořil vesmír, jak Bůh vytvořil planetu zemi?

7.list Martinovi: Je něco po smrti těla anebo ne? A proč?

8.list Martinovi: Fenomény jako ”Caelum”, ”Tartarus”, ”Exorcismus”…

9.list Martinovi: Jaká je podstata eschatologické dimenze existence člověka?

10.list Martinovi: Nevyvratitelné důkazy o existenci Krista jako člověka!

11.list Martinovi: Bůh a Jeho Zjevení: proroctví, zázraky a Kristus!

12.list Martinovi: Kristus je Bohočlověk – Kristus je osobou Bůh, přirozeností Bůh i člověk!

13.list Martinovi:Kristus vytvořil pouze jednu Církev – ty ostatní ”církve” Kristus nezakládal!

14.list Martinovi: Jak a proč Kristus uskutečnil vykoupení právě takovýmto způsobem!

15.list Martinovi: Jak se uskutečnilo vtělení a jak je to s Pannou Marií?

quasi 16.list Martinovi: Dodatky po patnáctém listu Martinovi.

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si pět listů pro Andreu (ve slovenštině):

1.list pre Andreu: Dva hlavné argumenty dokazujúce existenciu Boha.

2.list pre Andreu: Stvorenie sveta a človeka podľa prvých troch kapitol ”Genesis”.

3.list pre Andreu: Moje osobné hodnotenie prípadu Majstra Jana Husa.

4.list pre Andreu: Moje osobné hodnotenie fenoménu stredovekej inkvizície.

5.list pre Andreu: Kristovo zmŕtvychvstanie je dokázaný historický fakt: viac ako 500.svedkov na vlastné oči videlo zmŕtvychvstalého Krista!

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si předcházejících třiadvacet prací z cyklu: Bůh k nám mluví skrze metafyzická tajemství přírody:

1práce: Hvězdnatá obloha vesmíru i planeta Země: Moudrý řád existuje v celém světě.

2práce: Laplaceova teorie o vzniku světa: Mohl se svět utvořit jen tak bez Boha sám?

3práce: Co říká nám empirické poznání o materii světa?

4práce: Vitalita lidí, rostlin a zvířat se nedá objasnit bez Boha

5práce: Některé ateisty od nepaměti charakterizuje lhářství, pokrytectví a občasná nechtěná upřímnost.

6práce: Mají také i rostliny imateriální duchovní jsoucno? A jaká je vlastně tajemná síla rostlin?

7práce: Miniaturní rostlinky baktérie – tajemný svět nebezpečných bakterií a jiných podobných miniaturních částic.

8práce: Algy. Kvasinky. Sterilizace a destilace. Svět potřebných bakterií. Zázrak: In minimis Deus maximus v Bohem stvořené přírodě.

9práce: Osteoporóza a osteopenie. Kosti a maso i svaly. Obdivuhodná moudrost Boha – Stvořitele ukrytá v tělesné soustavě zvířat i lidí.

10práce: Pepsin a metabolismus. Trávení a zásobování těla. Obdivuhodná moudrost Boha – Stvořitele ukrytá v tělesné soustavě zvířat i lidí.

11práce: Dodavatel a policajt těla: Srdce. Krev. Krv. Bílé krvinky. Červené krvinky.

12práce: Mistrovské zařízení plic, pľúc. Plíce, pľúca. Ledvina, ledviny. Oblička, obličky.

13práce: Telegraf - v těle. Mozek. Mozog. Ganglie. Nerv. Nervy.

14práce: Práce nervů. Práce nervov. Tajnosti světa. Oko. Oči. Nástroj zraku. Oční koule. Hmat.

15práce: Jak žijí zvířata? Ako žijú zvieratá? Pudy. Instinkty. Inštinkty. Když zvíře neví, proč to dělá. Keď zviera nevie, prečo to robí.


16práce: Odkud se vzalo první zvíře či odkud se vzal první živočich? Odkiaľ sa vzalo prvé zviera či odkiaľ sa vzal prvý živočích?


17práce: Odkud se vzaly rozličné druhy zvířat či živočichů? Odkiaľ sa vzali rozličné druhy zvierat či živočíchov?


18práce: Odkud se vzal člověk? O tělesné stránce člověka. Opičáři. Opičiari
.

19práce: Odkud se vzal člověk? O duševní a duchovní stránce člověka. Proč je lidská duše nesmrtelná?

20práce: Co nám říká Písmo Svaté o stvoření světa?

21práce: Astronomové prohledali nebe – a Boha nenašli?

22práce: Všechno to je prý jen příroda?

23práce: Odkud je život na zemi?

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si Blok: Bůh, náboženství, náboženské obřady, osobnost Ježíše Krista, věrouka, mravouka, zázraky, víra, Božská přirozenost, Božská blaženost, Nebeská blaženost, Život věčný:

1.práce: 14 žalm: Řekl blázen v srdci svém: “Bůh není”.

2práce: Velcí intelektuálové vždy věřili v Boha.

3práce: Je náboženství zbytečné?

4práce: Zda-li kněží vynašli náboženství?

5práce: Zda-li jsou náboženské obřady zbytečné?

6práce: Zda-li je každé náboženství dobré?

7práce: Které náboženství je pravé?

8práce: Osobnost Pána Ježíše Krista nám ukazuje, že náboženství křesťanské je pravé.

9práce: Velebnost křesťanské věrouky.

10práce: Dokonalost křesťanské mravouky.

Zpět na hlavní stránku!