wz

Zpět!

Únor 2009 – Pozvednutí nové vlny pronásledování a brutálních útoků proti katolické církvi.

Bývalý pařížský arcibiskup Marcel Lefébvre založil v roce 1970 Bratrstvo svatého Pia X., pojmenované po svatém papeži Piovi X., který byl papežem v letech 1903 – 1914. Cílem Bratrstvo svatého Pia X. bylo pěstovat latinskou bohoslužbu zvanou mše svatého Pia V., který byl papežem v letech 1566 – 1572. Mše svatého Pia V. se více známa jako lidově zvaná jako “tridentská mše”. Aktivita arcibiskupa Marcel Lefébvra a dalších hluboce věřících, dobrých katolíků, kteří se neformálně sdružili v Bratrstvu svatého Pia X. při zachování latinské mše svatého Pia V. jsou nepochybně velice záslužné a jsou za tyto své aktivity hodni naší hluboké vděčnosti.

Mezitím arcibiskup Marcel Lefébvre zestárl a v červenci 1988 cítíc, že již se velice přiblížil čas, kdy si ho náš Pán Ježíš Kristus Bůh Spasitel a Vykupitel povolá k sobě do nebe, vyslechl hlas svého svědomí, že Bratrstvo svatého Pia X. by nemělo zaniknout vymřením jeho stávajících členů tím, že nebudou mít biskupa, který by mohl vysvětit nové a mladé kněze, aby tak Bratrstvo svatého Pia X. mohlo existovat a sloužit obyčejným věřícím dál. Proto arcibiskup Marcel Lefébvre ještě předtím než si ho Pán povolal do nebe, vysvětil šest nových biskupů.

Bohužel mělo to i ten vedlejší účinek, že podle ustanovení kodexu kanonického práva katolický biskup, který bez souhlasu papeže vysvětí nového biskupa nebo vícero biskup, upadá automaticky do exkomunikace, a společně s ním do této exkomunikace upadli i tito noví biskupové, které tento biskup bez souhlasu papeže vysvětil. A do této exkomunikace upadají oni všichni úplně automaticky i bez jakéhokoliv rozhodnutí představeného, tj. papeže. Kodex iuris canonici to uvádí v kánonu 1382, kde je napsáno: “Episcopus qui sine pontificio mandato aliquem consecrat in Episcopum, itemque qui ab eo consecrationem racipit, in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatan incurrunt.”

A tak se i bohužel stalo. A zrušení této exkomunikace je rezervováno pouze papeži, k čemuž došlo až nyní ve velice dlouhé a předlouhé době, až po více než dvaceti letech za současného našeho svatého otce Benedikta XVI., který zrušil tuto příliš krutou ba až nespravedlivou komunikaci až po tak strašně dlouhé, předlouhé době vůči čtyřem doposud ještě žijícím biskupům. Bylo to správné rozhodnutí.

Odhlédnouc od humánní stránky této věci, když několik biskupů aniž by se sami jakkoliv provinili proti učení katolické víry a morálky, zůstávali v naprosto nekanonické pozici katolických biskupů vyloučených z katolické církve; vnitrokatolické rozbroje mezi samotnými katolíky nejsou v zájmu ani naší samotné katolické církve, a tento humánní postup je možné také považovat i za první krok, k jak doufám, budoucí úplné reintegrace Bratrstvo svatého Pia X. do nejhlubšího lůna katolické církve.

Nepřátelé katolické církve mezitím nastražili na jednoho z těchto čtyř biskupů zákeřnou léčku, kterou katolický biskup Richard Williamson z Velké Británie bohužel neprohlédl.

Jeho výrok o údajné neexistenci plynových komor, ať již se jednalo o jeho výrok skutečný anebo pouze nějakou zákeřnou umělou montáží vykonstruovaný výrok z toho co skutečně biskup řekl, bylo již pouhým nepříliš významným detailem. Pokud by totiž tito nepřátelé katolické církve neměli tuto záminku, určitě by si hravě uměle vytvořili nějakou jinou. Já osobně velice dobře vím, že novináři jsou ve všeobecnosti (čest výjimkám!) podlé a zákeřné krysy kterým absolutně nemožno důvěřovat, a tudíž je lepší na každého novináře – obrazně řečeno – lepší vypustit své dvě dobře rozzuřené dogy než pustit se s ním do řeči.

A nebylo to poprvé! Mohu-li to tak říci - duchovní předchůdci našich současných dnešních novinářů – podobně pokoušeli i našeho Pána Ježíše Krista. Například v 22 kapitole Evangelia podle svatého Matouše můžeme ve verších 15 – 22 číst tuto příhodu: “Tehdy farizeové šli a radili se, jak by Ježíšovi nějakým slovem nastražili léčku. Poslali za ním své učedníky s lidmi od Heroda, aby řekli: "Mistře, víme, že jsi pravdivý a učíš cestě Boží podle pravdy; na nikoho se neohlížíš a nebereš ohled na postavení člověka. Pověz nám tedy, co myslíš: Je dovoleno dávat daň císaři, nebo ne?" Ale Ježíš poznal jejich zlý úmysl a řekl: "Co mě pokoušíte, pokrytci? "Ukažte mi peníz daně!" Podali mu denár. On jim řekl: "Čí je tento obraz a nápis?" Odpověděli: "Císařův." Tu jim řekl: "Odevzdejte tedy, co je císařovo, císaři, co je Boží, dejte Bohu." Když to slyšeli, podivili se, nechali ho a odešli.” Náš Pán Ježíš Kristus Bůh Spasitel a Vykupitel tedy z této krajně nebezpečné situace vybruslil. Tato otázka položená sice před téměř dvěma tisíci lety, ale fakticky vypadající tak, jako kdyby ji položil některý ze současných novinářských hajzlů byla skutečně mimořádně zákeřná.

Pokud by náš Pán Ježíš Kristus řekl, že lidé by pohanskému římskému císaři žádné daně platit neměli, dopustil by se z hlediska tehdejší římské státní moci vlastizrady a buřičství proti Římské říši; pokud by řekl ať tedy lidé pohanskému římskému císaři daň platí, zas by se dopustil zrady proti zájmům zotročeného židovského národa toužícím po svobodě a současně i zrady vůči samotné náboženské víře.

Náš Pán Ježíš Kristus Bůh Spasitel a Vykupitel však z této zákeřné léčky vybruslil, jeho biskup Richard Williamson však ale bohužel do té zákeřné léčky padl. Biskup Richard Williamson se dopustil obrovské chyby že vůbec mluvil s nějakými novináři, a to dokonce o věcech, které s tematikou katolické náboženské víry nemají absolutně nic společného.

A nejpodlejší útoky páchané v této souvislosti jsou brutální agresivní útoky vůči samotnému našemu svatému otci Benediktu XVI., který sice osobně se žádnými novináři o ničem nemluvil, který žádný výrok týkající se ani existence a ani neexistence plynových komor nikdy nepronesl, který osobně biskupa Richarda Williamsona v podstatě ani jen nezná a když rozhodoval o zrušení exkomunikace těchto čtyř biskupů, tak o nešťastném ať již skutečném anebo pouze vykonstruovaném výroku biskupa Richarda Williamsona ohledem údajné neexistence plynových komor ani nic nevěděl, a podstatě ani vědět nemohl; přesto se právě náš svatý otec Benedikt XVI. stal terčem nevybíravých útoků.

Všichni zde v kontinentální Evropě velice dobře víme, že za trvání Hitlerova nacistického režimu v Německu existovali koncentrační tábory i s těmi plynovými komorami, kde bylo zavražděno šest miliónů Židů, jako i milióny jiných lidí. Velice dobře to ví i náš svatý otec Benedikt. Někteří lidé z řad Britů a v ještě větší míře třeba někteří lidé z řad Američanů to ale neví. Dobrá! Pojďme je o tom přesvědčit, já osobně s tím plně souhlasím. Přesvědčit tyto pochybující lidi však ale sílou argumentů a zejména pak důkazů, vždyť tyto plynové komory z té doby v našich zemích kontinentální Evropy stojí dodnes. Nikoliv však ale “přesvědčovat” kriminalizací a vězněním lidí, jen za to že osobně o některých těchto skutečnostech pochybují. Kriminalizace a věznění “nevěřících” byly argumenty pokud vím pouze u nacistů a bolševiků. Neboť byli to tito zločinci - nacisté a bolševici, kteří kriminalizací a vězněním “přesvědčovali o svých pravdách” ostatní své spoluobčany. Možná tímto způsobem někoho zlomili, pochybuji však ale, že by tímto způsobem někoho vnitřně “přesvědčili o své pravdě” kvůli které ho věznili. Je třeba otevřeně říci, že všichni lidé, kteří kdykoliv v minulosti, v přítomnosti či v budoucnosti byli, jsou či budou uvězněni za to, že v něco věří či nevěří jsou v každém případě političtí vězni, vězni svědomí. Já osobně jsem se jako hluboce věřící křesťan a humanista vždy solidarizoval a i nadále budu solidarizovat s vězni svědomí, a to i tehdy, když jejich víru či nevíru já osobně nesdílím. Stejně tak jsem to dělal za bolševika a byl za to minimálně popotahován od StB, stejně tak jsem to udělal i nyní a několika německým úřadům i masmédiím jsem již poslal své protestní e-maily.

Ačkoliv je tohle všechno jeden veliký nesmysl, svatý otec Benedikt XVI. vyšel těmto ultrafanatickým stoupencům existence plynových komor - kteří by kvůli této “své pravdě” skutečné či domnělé “nevěřící” v existenci plynových komor málem asi i vraždili - maximálně vstříc. A to ještě mnohem dál než mu právo katolické církve umožňuje jít. Mnozí lidé se totiž ve své nevědomosti mylně domnívají, že papež si v rámci katolické církve může úplně svévolně jako kdyby byl nějaký samoděržavý car či diktátor dělat cokoliv. Celá katolická církev je již celá staletí, ba tisíciletí ovládána kanonickým právem, a i samotní papežové jsou povinni jednat v souladu s normami kanonického práva. Totéž platí i pro celou papežskou římskou kurii a církevní soudy.

Masmediálně zmanipulovaný dav na čele s vrcholnými evropskými politiky a vysokými státními úředníky ke kterým se leckde připojují i odpadlíci z katolické církve se s krvežíznivým fanatizmem domáhá jakéhosi potrestání biskupa Richarda Williamsona. Pro katolickou církev a papeže je to však – ač sice sebevíce chtějí těmto hyenám, kvůli uklidnění situace vyjít vstříc - problém, protože biskup Richard Williamson neporušil žádné právní normy kanonického práva. I kdyby se totiž prokázalo, že biskup Richard Williamson skutečně nevěří v existenci plynových komor, tak tato skutečnost je z právního hlediska podle kanonického práva úplně irelevantní, protože tato věc nemá absolutně nic společného s katolickou náboženskou vírou.

Je každý katolík povinen věřit v existenci nacistických plynových komor? Pokud v tomto někdo nemá jasno, tak si tedy rekapitulujme v co nám katolíkům ukládá učitelský úřad katolické církve věřit: “Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem cæli et terræ, visibilium omnium et invisibilium.Credo in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia seecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum, non factum, consubstantialem Patri: per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de cælis. Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, est homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato; passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in cælum, sedet ad dexteram Patris. Et íterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Credo in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem: qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur: qui locutus est per prophetas. Credo in unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Et exspecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi.”

Pokud to třeba ještě někomu není úplně jasné, tak navrhuji, abychom si to tedy pro méně inteligentní lidi tedy přeložili: “Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, světa viditelného i neviditelného. Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, Syna Božího jednorozeného a z Otce narozeného přede všemi věky. Boha z Boha, světlo ze světla, Boha pravého z Boha pravého, zrozeného ne stvořeného, jedné podstaty s Otcem: skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Ukřižován byl též za nás pod Ponciem Pilátem byl umučen a pohřben, třetího dne vstal z mrtvých podle Písem, vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. A opět přijde ve slávě, soudit živé i mrtvé, kterého království nebude mít konce. Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života: který z Otce i Syna vychází. Který s Otcem i Synem je zároveň uctíván i oslavován: který mluvil ústy proroků. Věřím v jednu, svatou, katolickou a apoštolskou Církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. A očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku.

Jak vidět, nikde zde není žádné zmínky o nacistickým plynových komorách! Tudíž ať již se to někomu líbí nebo ne, “víra” v existenci či neexistenci plynových komor není podle katolické věrouky povinná, věrouka katolického náboženství se absolutně nijak nezmiňuje o tom, zda-li plynové komory existovali anebo neexistovali. Mně osobně připadá až směšné, že musím říkat takovéto úplně samozřejmé skutečnosti, nicméně jestliže jsou lidé, kteří by svatého otce Benedikta XVI. chtěli přinutit, aby “potrestal” biskupa Richarda Williamsona, tak je jim třeba připomenout, že i kdyby se třeba i ukázalo, že biskup Richard Williamson “nevěří” v existenci těchto nešťastných plynových komor, tak z hlediska magisteria Církve a kanonického práva “víra” v existenci plynových komor není povinná, neboť nemá s věroukou katolického náboženství absolutně nic společného, a proto biskupa Richarda Williamsona podle práva nelze ani nijak potrestat. Svatý otec Benedikt XVI. by sice v zájmu pokoje i těmto politickým hyenám a žurnalistickým krysám vyšel nepochybně rád vstříc, ale ať již je jeho dobrá vůle sebevětší, nemůže nic dělat. Katolická církev se řídí právem a i papežové jsou povinni plně respektovat veškeré normy kanonického práva. Je sice pravda, že papežové mohou do jisté míry měnit normy kanonického práva, nemohou je však ale libovolně překračovat. V této věci by však ani eventuální novelizace Kodexu kanonického práva nemohla nic změnit. Jsou totiž určité základní právní normy, které nemůže změnit ani samotný papež. Zde v této souvislosti mám na mysli zejména zákaz retroaktivity práva, zákaz retroaktivity zákona, respektive zákaz retroaktivity kanonického práva. A se zákazem retroaktivity v kanonickém právu ani samotný papež absolutně nic nenadělá. I kdyby se novelizoval teda Kodex kanonického práva, na základě této novelizace by biskupa Richarda Williamsona stejně nebylo možné nijako postihnout, protože skutek biskupa Richarda Williamsona se stal dříve než by tato novelizace vstoupila v platnost a účinnost.

Přesto všechno svatý otec Benedikt XVI. v zájmu pokoje dokonce nejen nad rámec svých povinností, ale i nad rámec svých kompetencí a pravomocí řekl, že biskupovi Richardu Williamsonavi nebude umožněno vykonávat pastorační činnost, pokud se jednoznačně neomluví. Biskup Richard Williamson se písemně skutečně i omluvil v listě svatému otci Benediktu XVI., kde kromě jiného řekl, že je mu velice líto že řekl to, co řekl. Tento list biskupa Richarda Williamsona byl i publikován ve vatikánském tisku, jeho kopie byly dány všem novinářům, kteří o tento list projevili zájem, přesto však ale nenávistná kampaň proti katolické církvi pokračuje i nadále.

Je mi úplně jasné že ať již skutečný anebo domnělý výrok biskupa Richarda Williamsona ohledem údajné neexistence plynových komor je pouze zástupní problém. Kdyby nebylo tohoto ať již skutečného anebo domnělého výroku biskupa Richarda Williamsona, našli by si tyto podlé žurnalistické krysy a hyeny a jejich političtí chlebodárci pro své útoky proti katolické církvi nějakou jinou záminku.

Ba dokonce nynější útoky proti svatému otce Benediktu XVI. jen dokazují, že v podstatě o samotného biskupa Richarda Williamsona zde v podstatě jim vůbec ani nejde. Tato nenávistná kampaň proti katolické církvi a svatému otci Benediktu XVI. byla ostatně připravována dlouho předtím než biskup Richard Williamson cokoliv na margo existence či neexistence plynových komor řekl.

Mnohá masmédia lživě označili biskupa Richarda Williamsona za údajného antisemitu, ačkoliv biskup Richard Williamson nikdy nic antisemitského neřekl. Skutečnost, že tito vylhaní lháři nemohou doložit jediný biskupův antisemitský výrok jim však ale nijako nevadí, “hlavně, že účel světí prostředky”! Své cíle tyto německé, české, slovenské a i jiné žurnalistické hyeny dosáhly. Některé náboženské představitele židovského náboženství, zejména ty méně inteligentní z nich, kteří tuto jejich hru neprohlédli se jim podařilo zlanařit do jejich jednotného bojového šiku proti katolické církvi. Těchto podvedených, svedených a oklamaných představitelů židovského náboženství je mi nesmírně líto, neboť jsou zneužíváni ke špinavé hře v službách ateistických nepřátel náboženství, aniž by si toho sami byli všimli. Biskup Richard Williamson určitě žádný antisemita není, právě tak jako antisemitou nejsem ani já. Koho by eventuálně zajímalo to, jaký je můj osobní vztah k našim židovským spolubratrům ve víře v jednoho Boha, doporučuji mu či jí přečíst si práci na www.henryklahola.nazory.cz/Zidsvatky.htm , kterou jsem napsal již asi před jedním rokem, a na základě toho si utvořit svůj vlastní názor na to, jaký je můj osobní vztah k Židům, židovské kultuře a židovskému náboženství. A nejsem-li antisemitou já jednoduchý člověk, tím spíše antisemitou není ani biskup Richard Williamson. A není-li antisemitou biskup Richard Williamson, tím spíše antisemitou není ani náš svatý otec Benedikt XVI. a ani žádný jiný slušný katolík.

Některými výroky různých ať již skutečných, anebo pouze vymyšlených, fiktivních pseudokřesťanů, ba dokonce i takzvaných “téžkatolíků” jsem byl doslova šokován. Dočetl jsem se v německém tisku, že například jeden údajně prý rádoby katolický teolog jakýsi Hermann Häring “vyzval papeže Benedikta XVI., aby odstoupil”. Osobně se domnívám, že tento pan Hermann Häring pokud skutečně existuje a je katolíkem, že by měl být exkomunikován z katolické církvi. Odchod takovýchto lidí z katolické církve by naši katolickou církev jen posílil.

Jiný údajně prý jakýsi prý Heiner Geissler, údajně prý jakýsi bývalý generální tajemník politické strany CDU v Německu, která se označuje za údajně prý “křesťanskou” politickou stranu údajně prý s velikým rozhořčením řekl (přibližný překlad do češtiny): “Papež se ohradil proti ženám v církvi, jiným věřícím, rozvedeným a homosexuálům.” Kdo je to tento pan Heiner Geissler nemám tušení, nikdy jsem o něm ještě neslyšel. Pokud ale třeba tento Heiner Geissler je homosexuál nebo rozvedený, popřípadě i obojí, plus ještě navíc si přeje “mít ženy v rozhodujících církevních funkcích” nikdo mu jistě nebrání, aby si eventuálně založil nějakou “svoji” vlastní “církev”, která se bude třeba skládat i ze samých homosexuálů, rozvedených a militantních feministek. Ale katolickou církev ať nechá na pokoji!

A nejhorší je, že do těchto protikatolických kampaní se údajně prý zapojují dokonce i někteří “katoličtí” kněží, biskupové, kardinálové, biskupské konference, včetně různých jejich tajemníků a mluvčích. Prostě něco, co například za pontifikátu papeže Pia X. by bylo něco ještě úplně nemyslitelného. Osobně jsem toho názoru, že takovíto “kněží”, “biskupové” či “kardinálové”, kteří nepřímo nebo někdy dokonce i přímo útočí na papeže a takto úmyslně škodí katolické církvi jsou zralí k exkomunikaci z katolické církve. Odchod takovýchto lidí z katolické církve, a to zejména z řad vysokých hodnostářů by totiž naši katolickou církev vnitře jen posílil!

Již v roce 2005 když zemřel papež Jan Pavel II. byl jsem nesmírně šokován výroky různých Putnů, Štampachů a jim podobných o tom jak by si představovala budoucího papeže. Dotyčný Putna například mluvil o tom jak by budoucí papež prý jako jakýsi církevní Gorbačov měl fakticky rozložit katolickou církev tím, že “rehabilituje” potraty, zruší celibát kněží, umožní světit za kněze ženy, vyhlásí homosexualitu málem za “ctnost” atd.

Jen zcela výjimečně se mezi ateisty našli i slušní lidé. Pokud jde o ateisty, velmi sympatický výrok z řad ateistů na otázku kdo by měl být příštím papežem katolické církve řekl ateista Jan Zahradil, který je v současné době českým europoslancem za ODS, který řekl: “Já nejsem členem této církve, a proto Vám na tuto otázku nic neodpovím”.

Bohužel poslanec Jan Zahradil byl pouze ojedinělou bílou vránou! Desítky ba možná i stovky jiných politiků, úředníků či novinářů měli tu nehoráznou drzost řečnit o tom, kdo by měl či neměl být příštím papežem katolické církve, ačkoliv oni sami většinou vůbec nebyli členy katolické církve.

Byla to z jejich strany neuvěřitelná podlost. Nevím jak by se oni sami cítili, kdyby například papež anebo jiný hodnostář katolické církve, který ač není občanem České republiky by v masmédiích se obdobně hrubým způsobem vměšoval do vnitřních politických záležitostí České republiky, že by třeba těsně před volbami mluvil o tom kdo se má či nemá stát příštím českým prezidentem či příštím předsedou vlády České republiky, jací ministři mají či nemají být členy vlády České republiky atd. A přitom pro upřímně věřícího člověka je nepochybně existence České republiky mnohem méně důležitá než existence katolické církve, a tudíž ani toto čistě hypotetické vměšování se do vnitřních záležitostí České republiky by rozhodně ani zdaleka nebylo až tak závažné jako vměšování se nekatolíků do vnitřních záležitostí katolické církve.

Kardinálové po smrti papeže musí mít vždy plnou svobodu zvolit za papeže toho, kdo podle jejich nejlepšího vědomí a svědomí bude podle jejich názoru nejlepším pastýřem, učitelem a veleknězem katolické církve. Podobně tak i církev má právo bránit svou svobodu proti všem lživým pomluvám, útokům a vměšování se cizorodých elementů do svých vnitřních záležitostí. Církev, podobně jak to dělala vždy v časech, když byla pronásledována by se tím více měla semknout kolem svého nejvyššího velekněze, učitele a pastýře katolické církve papeže, který jako nástupce apoštola svatého Petra je mluví ústy a koná srdcem našeho Pána Ježíše Krista Boha Spasitele a Vykupitele. Ať z katolické církve odpadne všechno co je oportunistické a protikatolické, ať z katolické církve bez ohledu na jejich postavení ať již se jedná třeba i o nějakého kardinála anebo pouze o řadového katolíka odejdou všichni ti, jejichž víra - pokud snad někdy vůbec nějakou víru měli – dávno odumřela a nyní ve službách některých svobodozednářských lóží pouze katolické církvi škodí.

Dále domnívám se, že naše katolická církev, jako nejpočetnější náboženská komunita světa by zde měla převzít iniciativu, respektive že naše Svatá stolice v Římě by měla vyhotovit Index – Černou listinu protináboženských masmédií kam by na tuto černou listinu byly zapsány všechny televizní a rozhlasové stanice celého světa, jakož i veškeré periodické tiskoviny celého světa, a eventuálně i takové webové stránky celého světa, které jsou takovým médiem, které propagují či jakýmkoliv způsobem podporují homosexualitu, homosexuály a lesby, takzvané ”registrované partnerství”, i jakékoliv ostatní projevy homosexuálního chování, pedofilii, feminismus, potraty, eutanazii, rozvody, nemanželský sex, antikoncepci, zveřejňují pornografii, zveřejňují reklamy na drogy, cigarety, tabák, alkohol, tabákové výrobky, alkoholické nápoje, používají vulgární výrazy jež tematicky pocházejí z pohlavní oblasti, jakkoliv urážejí nebo se vysmívají celibátu, panictví či panenství lidí, kteří celibát, panictví či panenství zachovávají, jakkoliv propagují nebo podporují omezování svobody náboženství těch církví či náboženských společenství, které vyznávají tyto výše uvedené hodnoty, hanobí je, vysmívají se či uráží jejich náboženskou víru, morálku, morální hodnoty nebo jejich náboženské představitele, anebo jakékoliv hanobení či urážení jejich náboženské víry, morálky, morálních hodnot či jejich náboženských představitelů jakkoliv podporují.

Dále po sestavení Indexu – Černé listiny protináboženských médií, které mají tendenci podporovat homosexualitu, homosexuály a lesby, takzvané ”registrované partnerství”, i jakékoliv ostatní projevy homosexuálního chování, pedofilii, feminismus, potraty, eutanazii, rozvody, nemanželský sex, antikoncepci, zveřejňovat pornografii, zveřejňovat reklamy na drogy, cigarety, tabák, alkohol, tabákové výrobky, alkoholické nápoje, používat vulgární výrazy jež pocházejí z pohlavní oblasti, jakkoliv urážet nebo se vysmívat z celibátů, panictví či panenství lidí, kteří celibát, panictví či panenství zachovávají, jakkoliv propagovat nebo podporovat omezování svobody náboženství těch církví či náboženských společenství, které vyznávají tyto výše uvedené hodnoty, hanobit jej, vysmívat se či urážet jejich náboženskou víru, morálku, morální hodnoty nebo jejich náboženské představitele, anebo jakkoliv podporovat hanobení či urážení jejich náboženské víry, morálky, morálních hodnot či jejich náboženských představitelů; by všem biskupským konferencím i jednotlivým biskupům, včetně tajemníků či mluvčích těchto biskupských konferencí a biskupů, jakož i všem řeholním řádům a kongregacím současně mělo být důrazně zakázáno jakkoliv komunikovat s těmito masmédii.

Později by tento totální zákaz jakékoliv komunikace s těmito výše uvedenými masmédii na této černé listině protináboženských masmédií měl být rozšířen na všechny katolické kněze, katolické řeholníky i katolické řeholnice, a nakonec vůbec na všechny členy katolické církve, včetně i úplně obyčejných řadových věřících. Porušení tohoto zákazu by mělo být trestáno nekompromisně – exkomunikací z katolické církve.

Rovněž tak i všem zaměstnancům a všem spolupracovníkům těchto masmédií zapsaných na této černé listině protináboženských masmédií, kteří jsou členy katolické církve by byla uložena povinnost nejpozději do dvanácti měsíců od zapsání ”jejich” masmédia na tuto černou listinu odejít pryč z tohoto masmédia a přerušili jakoukoliv spolupráci s tímto masmédiem. Ti co by do dvanácti měsíců ode dne zapsání dotyčného masmédia na černou listinu protináboženských masmédií neuposlechli, byli by rovněž exkomunikováni z katolické církve.

Chápu, že vytvoření tohoto celosvětového seznamu by nebylo úplně jednoduché, a že například v případě Slovenské republiky by na této černé listině církevně zakázaných protináboženských masmédií skončilo více než 90 % všech slovenských masmédií, a v případě České republiky by na této černé listině církevně zakázaných protináboženských masmédií skončilo možno až 99% českých masmédií. Tudíž na Slovensku a ještě více v České republice by bylo z praktických důvodů snad i užitečné aby byl v náboženských, zejména pak křesťanských, popřípadě katolických masmédiích, a zejména též na Internetu publikován spíše seznam těch masmédií, které na tuto černou listinu protináboženských masmédií nepatří, aby tak věřící křesťané, potažmo alespoň věřící katolíci věděli s kým smí komunikovat, a konkludentně tedy nepřímo i to, s kým je jakákoliv komunikace pod trestem exkomunikace z katolické církve, potažmo i jiných křesťanských církví a náboženských společností zakázána. Vzhledem k tomu totiž, že stanovená kritéria pro vyhodnocení určitého masmédia jako protináboženského kritérii propagace či jakékoliv podpory homosexuality, homosexuálů, takzvaného ”registrovaného partnerství”, jakýchkoliv projevů homosexuálního chování, pedofilie, feminismu, potratů, eutanazie, rozvodů, nemanželského sexu, antikoncepce, zveřejňování pornografie, zveřejňování reklamy na drogy, cigarety, tabák, alkohol, tabákové výrobky, alkoholické nápoje, používání vulgárních výrazů jež pocházejí z pohlavní oblasti, či jakéhokoliv urážení nebo vysmívání se celibátu, panictví či panenství lidí, kteří celibát, panictví či panenství zachovávají, či jakékoliv propagace nebo podpory jakéhokoliv omezování svobody náboženství těch církví či náboženských společenství, které vyznávají tyto výše uvedené hodnoty, hanobení, vysmívání se a urážení jejich náboženské víry, morálky, morálních hodnot nebo jejich náboženských představitelů, anebo jakéhokoliv podporování tohoto hanobení či urážení jejich náboženské víry, morálky, morálních hodnot či náboženských představitelů nelze pokládat za kriteria pouze ryze křesťanská, či dokonce pouze za kriteria ryze katolická, ale za taková kriteria, která musí být sympatická všem slušným lidem, ať již vyznávají jakékoliv náboženství, a proto doufám, že nějakým způsobem by se zde nepochybně ke katolické církvi postupně přidali i alespoň některá další náboženská společenství jak některých křesťanských, tak i některých nekřesťanských církví a náboženských společností, respektive těch křesťanských i nekřesťanských církví a náboženských společností, kde jsou tací lidé vyznávající nějakou náboženskou víru i s určitými nároky na morálku, pro které slovo ”víra” není pouze prázdným slovem!

Nakonec se domnívám že katolická církev společně i se všemi ostatními těmi křesťanskými i nekřesťanskými církvemi a náboženskými společnosti, které by rovněž tyto výše uvedené ideály totálního bojkotu výše uvedených masmédií přijali za ideály své vlastní a plně by se s nimi ztotožnily, by na platformě těchto společných hodnot a zájmů mohli najít nové zájmové pole pro svoji vzájemnou ekumenickou spolupráci v této specifické oblasti.

Přičemž nelze vyloučit dokonce ani to, že vedle existence stávajících náboženských médií jednotlivých církví a náboženských společností, by kromě nich mohl leckde na jakémsi quasi ekumenickém základě být vytvořen i nový typ masmédií politického zaměření a orientace se specializací na politické zpravodajství a publicistiky, které by nebyly sice masmédii ryze katolickými, ba dokonce ani jen ryze křesťanskými ale by vycházeli z těch náboženských, zejména mravních ideálů, které jsou jím všem společné, anebo jinými slovy řečeno, postavili by svoji spolupráci při provozování televizního nebo rozhlasového vysílání, či vydávání periodického tisku, případně provozování webových stránek na Internetu na pravdivém a objektivním informování o homosexualitě, homosexuálech a lesbách, takzvaném ”registrovaném partnerství”, i jakýchkoliv ostatních projevem homosexuálního chování, pedofilii, feminismu, potratech, eutanazii, rozvodech, nemanželském sexu, antikoncepci, kde by se k těmto patologickým fenoménům vyjadřovali nejen politici a náboženští činitelé, ale i objektivní psychologové, psychiatři a další odborníci přináležející k těmto církvím a náboženským společnostem anebo alespoň se plně ztotožňující s jejich mravními ideály, kteří by lidem z hlediska vědy objasnili chorobnou patologii těchto nežádoucích projevů chování, případně i recepty, jak tyto nemoci či neduhy i léčit, dále by objektivně referovali o hodnotách rodiny a řádného manželského sňatku jednoho muže a jedné ženy uzavřeného před orgánem církve nebo náboženské společnosti jako celoživotního společenství tohoto muže a této ženy ve vzájemné úctě a lásce v zájmu zplození a výchovy dětí v dobré občany i dobré věřící své vlastní církve či náboženské společnosti; rovněž tak i objektivního objasnění celibátu, panictví či panenství lidí, kteří celibát, panictví či panenství zachovávají z lásky k Pánu Bohu pro věčné Boží království, a v neposlední řadě by referovali o všech aktivitách vrcholových náboženských představitelů všech těchto křesťanských i nekřesťanských církví a náboženských společností.

Napsal dne 10.2.2009 Váš spolubrat v Kristu JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola, upřímně věřící římský katolík.

Zpět!