wz

Zpět na hlavní stránku!


Zda-li kněží vynašli náboženství?

Snad se milý čtenáři náboženských webových stránkách o Bohu a víře www.henryklahola.nazory.cz pozastavíš nad takovouto otázkou. Já jsem přesvědčen, že Ty, který máš zájem číst si v náboženských webových stránkách o Bohu a víře www.henryklahola.nazory.cz, velice dobře víš a pevně věříš, že nikoliv kněží vynašli náboženství. Ale může se i tobě přihodit, že uslyšíš takovéto řeči: Náboženství je jen výmysl kněží; kněží ho vynašli, aby lidi drželi ve své moci a lehce a dobře si žili z kněžského úřadu.

Co říci na takovéto řeči?

Tolik, že toto jsou právě takové řeči, jako kdyby někdo řekl, že stát vynašli úředníci, anebo že železnici vynašli železniční zaměstnanci, aby pak mohli si žít ze železniční služby.

Každý jasně vidí, že nejprve musela být vynalezená železnice, a až pak byli ustanovení zaměstnanci, kteří železniční provoz obstarávají. Podobně je to i se státem: samotná lidská přirozenost nutí lidi, aby i když jsou mnozí, spolu tvořili jeden celek, jestli chtějí bezpečně a jakž – takž kulturně žít, a pak jsou potřební i lidé, kteří tento společný život řídí. A tak je to i s náboženstvím: nejprve bylo náboženství a až pak kněží.

Náboženství bylo na světě ihned, jen co byl stvořen první člověk. Protože už i tento člověk poznal, že závisí od Boha a že je povinný Bohu prokazovat úctu. A ten první člověk ovšemže neměl při sobě hned nějakého zvláštního kněze, ale – můžeme říci – on sám byl sobě i knězem.

Později když pak bylo vícero lidí a tito tvořili společnost, věděli a cítili, že musí Boha ctít i veřejně, společně. A tuto společnou bohoslužbu musel i někdo řídit. Tak povstalo kněžství. Zprvu hlava rodiny byl i knězem, později pak lidé vycítili, že kněžský úřad má být svěřen zvláště na to ustanoveným lidem, kteří mají vynikat nad ostatními zbožností a bezúhonným životem, aby tak s důvěrou mohli předstoupit před Boha.

Pak však i sám Pán Bůh si ustanovil zvláštní kněžství tak ve Starém jako i v Novém Zákoně. Tomuto kněžství dal zvláštní moc, zvláštní posvěcení a pověření, aby důstojně vykonávalo svůj úřad, nejvznešenější úřad. Vždyť kněžstvo Starého Zákona předobrazovalo Božského Velekněze Ježíše Krista; kněz Nového Zákona však je zástupcem Ježíše Krista s tolikou mocí, jakou měl sám Kristus Pán tu na zemi: “Kdo vás poslouchá, mně poslouchá” říká Spasitel v Luk. 10,16.

Tedy nikoliv kněží vynašli náboženství, ale náboženství je povinností každého člověka a kněží jsou od Boha ustanovenými prostředníky, aby důstojně a účinně vykonávali Boží služby a vyprosili dary od Boha.

 

 

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si šestnáct listů adresovaných studentovi Martinovi:

1.list Martinovi: Bůh existuje – nevyvratitelné důkazy Jeho existence!

2.list Martinovi: O tom, jaký Bůh existuje a jaký nikoliv!

3.list Martinovi: Stvořil Bůh svět nebo ne?

4.list Martinovi: Co je to ten jednotící princip mého bytí?

5.list Martinovi: Intelektuál, který patří mezi intelektuální elitu lidstva…

6.list Martinovi: Jak Bůh vytvořil vesmír, jak Bůh vytvořil planetu zemi?

7.list Martinovi: Je něco po smrti těla anebo ne? A proč?

8.list Martinovi: Fenomény jako ”Caelum”, ”Tartarus”, ”Exorcismus”…

9.list Martinovi: Jaká je podstata eschatologické dimenze existence člověka?

10.list Martinovi: Nevyvratitelné důkazy o existenci Krista jako člověka!

11.list Martinovi: Bůh a Jeho Zjevení: proroctví, zázraky a Kristus!

12.list Martinovi: Kristus je Bohočlověk – Kristus je osobou Bůh, přirozeností Bůh i člověk!

13.list Martinovi:Kristus vytvořil pouze jednu Církev – ty ostatní ”církve” Kristus nezakládal!

14.list Martinovi: Jak a proč Kristus uskutečnil vykoupení právě takovýmto způsobem!

15.list Martinovi: Jak se uskutečnilo vtělení a jak je to s Pannou Marií?

quasi 16.list Martinovi: Dodatky po patnáctém listu Martinovi.

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si pět listů pro Andreu (ve slovenštině):

1.list pre Andreu: Dva hlavné argumenty dokazujúce existenciu Boha.

2.list pre Andreu: Stvorenie sveta a človeka podľa prvých troch kapitol ”Genesis”.

3.list pre Andreu: Moje osobné hodnotenie prípadu Majstra Jana Husa.

4.list pre Andreu: Moje osobné hodnotenie fenoménu stredovekej inkvizície.

5.list pre Andreu: Kristovo zmŕtvychvstanie je dokázaný historický fakt: viac ako 500.svedkov na vlastné oči videlo zmŕtvychvstalého Krista!

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si předcházejících třiadvacet prací z cyklu: Bůh k nám mluví skrze metafyzická tajemství přírody:

1práce: Hvězdnatá obloha vesmíru i planeta Země: Moudrý řád existuje v celém světě.

2práce: Laplaceova teorie o vzniku světa: Mohl se svět utvořit jen tak bez Boha sám?

3práce: Co říká nám empirické poznání o materii světa?

4práce: Vitalita lidí, rostlin a zvířat se nedá objasnit bez Boha

5práce: Některé ateisty od nepaměti charakterizuje lhářství, pokrytectví a občasná nechtěná upřímnost.

6práce: Mají také i rostliny imateriální duchovní jsoucno? A jaká je vlastně tajemná síla rostlin?

7práce: Miniaturní rostlinky baktérie – tajemný svět nebezpečných bakterií a jiných podobných miniaturních částic.

8práce: Algy. Kvasinky. Sterilizace a destilace. Svět potřebných bakterií. Zázrak: In minimis Deus maximus v Bohem stvořené přírodě.

9práce: Osteoporóza a osteopenie. Kosti a maso i svaly. Obdivuhodná moudrost Boha – Stvořitele ukrytá v tělesné soustavě zvířat i lidí.

10práce: Pepsin a metabolismus. Trávení a zásobování těla. Obdivuhodná moudrost Boha – Stvořitele ukrytá v tělesné soustavě zvířat i lidí.

11práce: Dodavatel a policajt těla: Srdce. Krev. Krv. Bílé krvinky. Červené krvinky.

12práce: Mistrovské zařízení plic, pľúc. Plíce, pľúca. Ledvina, ledviny. Oblička, obličky.

13práce: Telegraf - v těle. Mozek. Mozog. Ganglie. Nerv. Nervy.

14práce: Práce nervů. Práce nervov. Tajnosti světa. Oko. Oči. Nástroj zraku. Oční koule. Hmat.

15práce: Jak žijí zvířata? Ako žijú zvieratá? Pudy. Instinkty. Inštinkty. Když zvíře neví, proč to dělá. Keď zviera nevie, prečo to robí.


16práce: Odkud se vzalo první zvíře či odkud se vzal první živočich? Odkiaľ sa vzalo prvé zviera či odkiaľ sa vzal prvý živočích?


17práce: Odkud se vzaly rozličné druhy zvířat či živočichů? Odkiaľ sa vzali rozličné druhy zvierat či živočíchov?


18práce: Odkud se vzal člověk? O tělesné stránce člověka. Opičáři. Opičiari
.

19práce: Odkud se vzal člověk? O duševní a duchovní stránce člověka. Proč je lidská duše nesmrtelná?

20práce: Co nám říká Písmo Svaté o stvoření světa?

21práce: Astronomové prohledali nebe – a Boha nenašli?

22práce: Všechno to je prý jen příroda?

23práce: Odkud je život na zemi?

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si Blok: Bůh, náboženství, náboženské obřady, osobnost Ježíše Krista, věrouka, mravouka, zázraky, víra, Božská přirozenost, Božská blaženost, Nebeská blaženost, Život věčný:

1.práce: 14 žalm: Řekl blázen v srdci svém: “Bůh není”.

2práce: Velcí intelektuálové vždy věřili v Boha.

3práce: Je náboženství zbytečné?

Zpět na hlavní stránku!