wz

Zpět na hlavní stránku!


Naléhavá výzva všem národům světa, všem lidem dobré vůle: náboženským vůdcům, architektům veřejného mínění, představitelům profesních organizací, ženských organizací a organizací mládeže, Valnému shromáždění OSN, hlavám států a zákonodárných orgánů a masmédiím.

Velká rodina a budoucnost lidstva.

V Moskvě se ve dnech 10. a 11. září 2014 konalo Mezinárodní fórum o rodině "Velká rodina, budoucnost lidstva", na které se sjelo více než tisíc účastníků ze všech kontinentů.

Na fóru během plenárních zasedání a na mnoha diskusích kolem kulatých stolů zazněla celá řada příspěvků věnujících se problematice rodiny a obnově kultury života. Přiblížily situaci rodin, ochrany života a demografie v jednotlivých zemích světa a činnosti, kterými se jednotliví účastníci prostřednictvím svých neziskových organizací snaží čelit útokům proti manželství, rodině a životu.

Účastníci Mezinárodního fóra o rodině na závěr adresovali následující výzvu:

My, účastníci Moskevského mezinárodního fóra "Velká rodina a budoucnost lidstva" (10.-11. září 2014), vyjadřujeme hluboké znepokojení, protože jisté země provádějí bezohledné programy a bezprecedentní propagandistickou kampaň, které směřují ke zničení přirozené rodiny - instituce, která je v civilizované společnosti základem řádu, prosperity a sociálního smíru.

Zachování lidstva závisí na systému rodinných a příbuzenských vztahů, které vznikají manželskými svazky mezi mužem, ženou a dětmi, které se jim narodí. Toto a pouze toto, je schopno zajistit reprodukci, stabilitu a pokračování lidské civilizace. Všechny ostatní druhy sexuálních vztahů nebo svazků, které záměrně vylučují narození dětí, jsou pro tuto záležitost bez významu, protože v sobě nemají to, co zakládá samotnou definici slova "rodina". Žádné politické nebo ekonomické zájmy nemohou sloužit jako záminka pro nahrazení pravého a časem prověřeného pojmu rodiny nějakou náhražkou.

To je chápání rodiny, které obsahuje Všeobecná deklarace lidských práv, přijatá OSN v roce 1948. Podobné chápání odráží ústavy více než 100 zemí a harmonizují s ním posvátné spisy mnoha náboženství. Toto chápání je zdrojem filosofie a tvorby humanistů a myslitelů minulosti stejně jako těch současné doby.

S lítostí prohlašujeme, že systematická strategie prováděná vládnoucími elitami vyspělých zemí světa vede k implementaci "teorie postmoderní společnosti" - tj. v podstatě "společnosti neomezeného konzumu". Je to program vytvoření společnosti jedinců, kteří se naprosto nezajímají o budoucnost a kteří se soustředí pouze na uspokojení svých osobních potřeb v daný okamžik. Taková společnost nakonec chce zničit i víru v Boha, stejně jako víru v dobro obecně. Tyto postmoderní programy zaměřené na hmotné bohatství ničí to, co je na lidské bytosti lidské (jakožto stvořené Bohem) a zaměřují se na likvidaci duchovního rozměru člověka - jsou tak proti všemu, čím se člověk liší od ostatní přírody.

Obracíme se na všechny lidi, kteří chápou význam a hodnotu přirozené rodiny pro zachování lidské civilizace:

- aby se spojili tváří tvář hrozbě úplné dehumanizace společnosti a stavěli bariéry na cestu ideologických, státem podporovaných zásahů do soukromého života lidí za účelem vnutit sexuální životní styl a preference menšiny většině

- aby přicházeli s legislativními iniciativami pro zákony a ústavy všech zemí, které jasně definují přirozeně dané vztahy v rodině jako vztahy mezi mužem a ženou, jejich dětmi a příbuznými

- aby hájili a podporovali přirozenou rodinu jako jediný zdroj zachování civilizace a života lidstva

- aby využili všechny vhodné "mezinárodní dny" (ochrany dětí, rodiny atd.), jejichž hesla a motta se vztahují k tradičním hodnotám, k vyjádření nesouhlasu a odporu k státem podporovaným destruktivním tendencím v sexuálním a rodinném životě (obzvláště u mladých lidí) a šíření poznání přirozené rodiny jako základu lidského života na úrovni jednotlivce, společnosti, státu a civilizace

- aby protestovali proti cynickému využívání žen jako "náhradních matek" pro svazky lidí stejného pohlaví

- aby se zastávali zájmů dětí a pracovali k přijetí legislativních zákazů všech typů propagace homosexuálních vztahů v prostředí dětí a mladistvých

- aby zahájili a podporovali vědecký výzkum, který bude studovat podmínky a vyhlídky rozvoje přirozené rodiny, stejně jako se věnovat studiu negativních sociálních a psychologických dopadů výchovy dětí páry stejného pohlaví

- aby podpořili veřejné snahy směřující k zajištění neporušenosti lidského života od okamžiku početí do přirozené smrti a k ochraně dětí před vlivy narušujícími jejich osobnost a aby se zastali práva rodičů (matky i otce) mít děti a souvisejících práv

- aby od vlády a hlav států požadovali iniciativy a směrnice zajišťující ochranu přirozené rodiny, dětství a mateřství jak vnitrostátně, tak v zahraničí.

Naléhavě vyzýváme Valné shromáždění OSN, generálního tajemníka OSN a komisaře pro lidská práva OSN, aby se při formulaci programu Spojených národů přidržovali litery a ducha článku 16 Všeobecné deklarace lidských práv, který vyhlašuje chápání rodiny jako jediné přijatelné cesty pro lidskou civilizaci a uspořádali v blízké budoucnosti zvláštní rok nebo program na podporu přirozené rodiny.

Vyzýváme lidi, kteří souhlasí s touto výzvou, aby ji podpořili a podepsali pro zachování života a civilizace na Zemi.

 

 

Opsal dne 3.10.2014 JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!