wz

Zpět na hlavní stránku!


Velcí intelektuálové vždy věřili v Boha.

Často se potkáváme u nás s lidmi, kteří se chvástají, že v Boha věří zaostalí, nevědomí lidé, zatím co intelektuálové, učenci, osvícenci, hlasatelé pokroku se nedají již prý bajkami o Bohu “ohlupovat”.

Jak veliká nepravda je toto, nejlépe vysvitá z té nepopiratelné pravdy, že právě největší intelektuálové všech věků pevně věřili v Boha; filozofové, básnici, astronomové, fyzici, chemici, botanici, přírodovědci, intelektuálové, učenci, umělci…

Pravda, nejlepší by bylo, kdyby člověk všechny jménem uvedl. Jenže to je nemožné, vždyť celé veliké knihy jsou napsány například už jen o nábožnosti zkoumatelů přírody.

Uvedu proto jen několik významnějších. Věřícími byli už v nejstarších časech největší intelektuálové a filozofové jako Plutarchos, Solon, Sokrates, Pythagoras, Platon, Aristoteles, Cicero, v křesťanské době sv. Otcové, kteří byli spolu i intelektuály svého věku a z kterých například S.Augustin patří mezi největší myslitele lidstva vůbec.

Později se začal neslýchaný rozkvět přírodních věd: intelektuálové objevili pozoruhodné přírodní zákony. Někteří odpůrci Boha nadhazovali, že tedy netřeba Boha, protože přírodu možno vysvětlit z těchto zákonů. Ale právě největší objevitelé byli hluboko nábožní a hlásali: jak nesmírná je síla a moudrost Boží, která tento obrovský svět a v něm ty přírodní zákony stvořila! Jiní se zas zabývali nejmenšími, prostým okem neviditelnými, bytnostmi a součástkami věcí a – obdivovali tu samou moudrost Boží, která se v těchto miniaturních bytnostech snad ještě velebněji projevuje, jako v obrovských nebeských tělesech.

Vzpomenu proto jen několik slavných intelektuálů, kterých i nynější přírodovědné a jiné vědecké knihy zmiňují, protože se nemohou obejít bez zákonů a objevů, které pocházejí od těchto intelektuálů. Newton, otec astronomie, byl tak nábožný, že věděl nazpaměť celé Svaté Písmo a měl v takové úctě moc a moudrost Boží, že vždy skládal klobouk, když někdo vypověděl jméno Boží. Kepler, též slavní astronom, který objevil zákony pohybu nebeských těles na konci své knihy píše: “Děkuji Ti, můj Stvořiteli a Pane, že jsi mi dopřál této radosti z Tvého stvoření a této rozkoše z Tvých děl.” Jiní slavní a hluboce věřící astronomové byli: Kopernik, Tycho de Brache, Herschel, Arago, Leverrier, Seschi, atd.; ve fyzice a chemii: Huyghens, Euler, Volta, Ampère, Cauchy, Liebig, Faraday, Clausius, Maxwell, Thomson, Röntgen atd. V jiných oborech: Quatrefages, Linné, Cuvier, Pasteur, atd.

Ovšemže někteří intelektuálové popírali Boha, ale těch bylo jen velmi málo a navíc nebyli to ani ti nejlepší! Boha popírali proto, že ve své pýše se o náboženství nestarali anebo zaslepení náruživostmi nechtěli Ho uznat proti hlasu svého svědomí – nikoliv však proto, že by je věda byla k tomu ateizmu přivedla! Pasteur, veliký intelektuál, řekl: “Právě moje studia mě přivedly k tomu, že tak pevně věřím všechno, co římsko-katolická Církev učí.” – Zlomyslný a polovzdělaný člověk může svou nevěru zakrývat rouškou vědy, ale skutečný a mravního života intelektuál věří v Boha, - jako to už řekl slavný Bacon Verulamský: “Povrchné poznání přírody pokouší člověka na nevěru – ale hluboká vědomost ho zpátky přivádí k víře.”

 

 

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si šestnáct listů adresovaných studentovi Martinovi:

1.list Martinovi: Bůh existuje – nevyvratitelné důkazy Jeho existence!

2.list Martinovi: O tom, jaký Bůh existuje a jaký nikoliv!

3.list Martinovi: Stvořil Bůh svět nebo ne?

4.list Martinovi: Co je to ten jednotící princip mého bytí?

5.list Martinovi: Intelektuál, který patří mezi intelektuální elitu lidstva…

6.list Martinovi: Jak Bůh vytvořil vesmír, jak Bůh vytvořil planetu zemi?

7.list Martinovi: Je něco po smrti těla anebo ne? A proč?

8.list Martinovi: Fenomény jako ”Caelum”, ”Tartarus”, ”Exorcismus”…

9.list Martinovi: Jaká je podstata eschatologické dimenze existence člověka?

10.list Martinovi: Nevyvratitelné důkazy o existenci Krista jako člověka!

11.list Martinovi: Bůh a Jeho Zjevení: proroctví, zázraky a Kristus!

12.list Martinovi: Kristus je Bohočlověk – Kristus je osobou Bůh, přirozeností Bůh i člověk!

13.list Martinovi:Kristus vytvořil pouze jednu Církev – ty ostatní ”církve” Kristus nezakládal!

14.list Martinovi: Jak a proč Kristus uskutečnil vykoupení právě takovýmto způsobem!

15.list Martinovi: Jak se uskutečnilo vtělení a jak je to s Pannou Marií?

quasi 16.list Martinovi: Dodatky po patnáctém listu Martinovi.

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si pět listů pro Andreu (ve slovenštině):

1.list pre Andreu: Dva hlavné argumenty dokazujúce existenciu Boha.

2.list pre Andreu: Stvorenie sveta a človeka podľa prvých troch kapitol ”Genesis”.

3.list pre Andreu: Moje osobné hodnotenie prípadu Majstra Jana Husa.

4.list pre Andreu: Moje osobné hodnotenie fenoménu stredovekej inkvizície.

5.list pre Andreu: Kristovo zmŕtvychvstanie je dokázaný historický fakt: viac ako 500.svedkov na vlastné oči videlo zmŕtvychvstalého Krista!

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si předcházejících třiadvacet prací z cyklu: Bůh k nám mluví skrze metafyzická tajemství přírody:

1práce: Hvězdnatá obloha vesmíru i planeta Země: Moudrý řád existuje v celém světě.

2práce: Laplaceova teorie o vzniku světa: Mohl se svět utvořit jen tak bez Boha sám?

3práce: Co říká nám empirické poznání o materii světa?

4práce: Vitalita lidí, rostlin a zvířat se nedá objasnit bez Boha

5práce: Některé ateisty od nepaměti charakterizuje lhářství, pokrytectví a občasná nechtěná upřímnost.

6práce: Mají také i rostliny imateriální duchovní jsoucno? A jaká je vlastně tajemná síla rostlin?

7práce: Miniaturní rostlinky baktérie – tajemný svět nebezpečných bakterií a jiných podobných miniaturních částic.

8práce: Algy. Kvasinky. Sterilizace a destilace. Svět potřebných bakterií. Zázrak: In minimis Deus maximus v Bohem stvořené přírodě.

9práce: Osteoporóza a osteopenie. Kosti a maso i svaly. Obdivuhodná moudrost Boha – Stvořitele ukrytá v tělesné soustavě zvířat i lidí.

10práce: Pepsin a metabolismus. Trávení a zásobování těla. Obdivuhodná moudrost Boha – Stvořitele ukrytá v tělesné soustavě zvířat i lidí.

11práce: Dodavatel a policajt těla: Srdce. Krev. Krv. Bílé krvinky. Červené krvinky.

12práce: Mistrovské zařízení plic, pľúc. Plíce, pľúca. Ledvina, ledviny. Oblička, obličky.

13práce: Telegraf - v těle. Mozek. Mozog. Ganglie. Nerv. Nervy.

14práce: Práce nervů. Práce nervov. Tajnosti světa. Oko. Oči. Nástroj zraku. Oční koule. Hmat.

15práce: Jak žijí zvířata? Ako žijú zvieratá? Pudy. Instinkty. Inštinkty. Když zvíře neví, proč to dělá. Keď zviera nevie, prečo to robí.


16práce: Odkud se vzalo první zvíře či odkud se vzal první živočich? Odkiaľ sa vzalo prvé zviera či odkiaľ sa vzal prvý živočích?


17práce: Odkud se vzaly rozličné druhy zvířat či živočichů? Odkiaľ sa vzali rozličné druhy zvierat či živočíchov?


18práce: Odkud se vzal člověk? O tělesné stránce člověka. Opičáři. Opičiari
.

19práce: Odkud se vzal člověk? O duševní a duchovní stránce člověka. Proč je lidská duše nesmrtelná?

20práce: Co nám říká Písmo Svaté o stvoření světa?

21práce: Astronomové prohledali nebe – a Boha nenašli?

22práce: Všechno to je prý jen příroda?

23práce: Odkud je život na zemi?

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si Blok: Bůh, náboženství, náboženské obřady, osobnost Ježíše Krista, věrouka, mravouka, zázraky, víra, Božská přirozenost, Božská blaženost, Nebeská blaženost, Život věčný:

1.práce: 14 žalm: Řekl blázen v srdci svém: “Bůh není”.

Zpět na hlavní stránku!