wz

Zpět na hlavní stránku!


Kde nás vede víra katolická?

Již pohanští intelektuálové hlásali to heslo: Co jen děláš, dělej rozumně a měj vždy před očima cíl! Při každém skutku, ve všem je vedoucí myšlenkou: proč to chci dělat, co chci tím dosáhnout?

Tato hlavní otázka platí i o náboženském životě. I zde se mohu a musím ptát: proč mi třeba žít nábožně, dle víry římskokatolické; co tím dosáhnu?

Odpověď na to ví každý katolík: proto nám třeba nábožně žít, abychom byli spaseni, totiž do nebe přišli, nebeskou blaženost obsáhli.

Ale – ptáš se – co je to vlastně ta nebeská blaženost, v čemže pozůstává? Nuž víra katolická učí, že v nebi nás očekává taková blaženost, jaká vlastně jen jedině Pánu Bohu přináleží. Pán Bůh chce, aby člověku bylo tak dobře, jak dobře je Jemu samému!

To je skutečně nejvyšší cíl! Od něho vyššího ani pomyslet nemožno; - vyššího ani Pán Bůh nezná: tak nám má být dobře, jak dobře je samému Pánu Bohu!

Ale tu snad pochybuješ: zda-li je to možné, aby mně tak dobře mohlo být, jako Pánu Bohu? Vždyť on je Bůh, nekonečný, všemohoucí – a já: bídný človíček, obtížen tolikerými nedokonalostmi!

Myšlenka celkem správná: dobře cítíš, že to, co přislouchá Bohu – nekonečnému Stvořiteli – nemůže patřit člověkovi, bídnému tvoru. Vždyť každé věci patří určení dle přirozenosti: čím nižší přirozenost, tím nižší určenost a blaženost; čím vyšší přirozenost, tím vyšší blaženost. Tedy: člověku dle jeho přirozenosti patří jen lidská blaženost; andělovi dle přirozenosti andělská blaženost a Pánu Bohu dle Jeho přirozenosti Božská blaženost. Tato Božská blaženost dle přirozenosti přislouchá jen jedině Pánu Bohu, protože jen On jediný má Božskou přirozenost. Člověku dle přirozenosti patří jen lidská blaženost.

No dobrota Boží se nedala zastavit touto ohraničenou lidskou přirozeností. Pán Bůh jakoby takto promluvil k člověkovi: Tobě, člověče, dle přirozenosti patří jen lidská přirozenost, ale Já ti chci dát svou Božskou blaženost. Z vlastní síly to nemůžeš dosáhnout; tvoje přirozenost nato nestačí, ale já to učiním nadpřirozeným způsobem. A když budeš mít Božskou přirozenost, budeš mít právo i na Božskou blaženost.

Toto je, drahý můj čtenáři – nauka katolické víry o našem cíli: Pán Bůh nám na druhém světě chce dát svoji vlastní, Božskou blaženost. Proto nám na tomto světě dává svoji Božskou přirozenost, abychom takto měli potom právo na tu božskou blaženost.

V čem však pozůstává v nás tato Božská přirozenost a v čem ta naše Božská blaženost, to už musím ponechat příštím pracím tohoto cyklu.

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si šestnáct listů adresovaných studentovi Martinovi:

1.list Martinovi: Bůh existuje – nevyvratitelné důkazy Jeho existence!

2.list Martinovi: O tom, jaký Bůh existuje a jaký nikoliv!

3.list Martinovi: Stvořil Bůh svět nebo ne?

4.list Martinovi: Co je to ten jednotící princip mého bytí?

5.list Martinovi: Intelektuál, který patří mezi intelektuální elitu lidstva…

6.list Martinovi: Jak Bůh vytvořil vesmír, jak Bůh vytvořil planetu zemi?

7.list Martinovi: Je něco po smrti těla anebo ne? A proč?

8.list Martinovi: Fenomény jako ”Caelum”, ”Tartarus”, ”Exorcismus”…

9.list Martinovi: Jaká je podstata eschatologické dimenze existence člověka?

10.list Martinovi: Nevyvratitelné důkazy o existenci Krista jako člověka!

11.list Martinovi: Bůh a Jeho Zjevení: proroctví, zázraky a Kristus!

12.list Martinovi: Kristus je Bohočlověk – Kristus je osobou Bůh, přirozeností Bůh i člověk!

13.list Martinovi:Kristus vytvořil pouze jednu Církev – ty ostatní ”církve” Kristus nezakládal!

14.list Martinovi: Jak a proč Kristus uskutečnil vykoupení právě takovýmto způsobem!

15.list Martinovi: Jak se uskutečnilo vtělení a jak je to s Pannou Marií?

quasi 16.list Martinovi: Dodatky po patnáctém listu Martinovi.

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si pět listů pro Andreu (ve slovenštině):

1.list pre Andreu: Dva hlavné argumenty dokazujúce existenciu Boha.

2.list pre Andreu: Stvorenie sveta a človeka podľa prvých troch kapitol ”Genesis”.

3.list pre Andreu: Moje osobné hodnotenie prípadu Majstra Jana Husa.

4.list pre Andreu: Moje osobné hodnotenie fenoménu stredovekej inkvizície.

5.list pre Andreu: Kristovo zmŕtvychvstanie je dokázaný historický fakt: viac ako 500.svedkov na vlastné oči videlo zmŕtvychvstalého Krista!

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si předcházejících třiadvacet prací z cyklu: Bůh k nám mluví skrze metafyzická tajemství přírody:

1práce: Hvězdnatá obloha vesmíru i planeta Země: Moudrý řád existuje v celém světě.

2práce: Laplaceova teorie o vzniku světa: Mohl se svět utvořit jen tak bez Boha sám?

3práce: Co říká nám empirické poznání o materii světa?

4práce: Vitalita lidí, rostlin a zvířat se nedá objasnit bez Boha

5práce: Některé ateisty od nepaměti charakterizuje lhářství, pokrytectví a občasná nechtěná upřímnost.

6práce: Mají také i rostliny imateriální duchovní jsoucno? A jaká je vlastně tajemná síla rostlin?

7práce: Miniaturní rostlinky baktérie – tajemný svět nebezpečných bakterií a jiných podobných miniaturních částic.

8práce: Algy. Kvasinky. Sterilizace a destilace. Svět potřebných bakterií. Zázrak: In minimis Deus maximus v Bohem stvořené přírodě.

9práce: Osteoporóza a osteopenie. Kosti a maso i svaly. Obdivuhodná moudrost Boha – Stvořitele ukrytá v tělesné soustavě zvířat i lidí.

10práce: Pepsin a metabolismus. Trávení a zásobování těla. Obdivuhodná moudrost Boha – Stvořitele ukrytá v tělesné soustavě zvířat i lidí.

11práce: Dodavatel a policajt těla: Srdce. Krev. Krv. Bílé krvinky. Červené krvinky.

12práce: Mistrovské zařízení plic, pľúc. Plíce, pľúca. Ledvina, ledviny. Oblička, obličky.

13práce: Telegraf - v těle. Mozek. Mozog. Ganglie. Nerv. Nervy.

14práce: Práce nervů. Práce nervov. Tajnosti světa. Oko. Oči. Nástroj zraku. Oční koule. Hmat.

15práce: Jak žijí zvířata? Ako žijú zvieratá? Pudy. Instinkty. Inštinkty. Když zvíře neví, proč to dělá. Keď zviera nevie, prečo to robí.


16práce: Odkud se vzalo první zvíře či odkud se vzal první živočich? Odkiaľ sa vzalo prvé zviera či odkiaľ sa vzal prvý živočích?


17práce: Odkud se vzaly rozličné druhy zvířat či živočichů? Odkiaľ sa vzali rozličné druhy zvierat či živočíchov?


18práce: Odkud se vzal člověk? O tělesné stránce člověka. Opičáři. Opičiari
.

19práce: Odkud se vzal člověk? O duševní a duchovní stránce člověka. Proč je lidská duše nesmrtelná?

20práce: Co nám říká Písmo Svaté o stvoření světa?

21práce: Astronomové prohledali nebe – a Boha nenašli?

22práce: Všechno to je prý jen příroda?

23práce: Odkud je život na zemi?

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si Blok: Bůh, náboženství, náboženské obřady, osobnost Ježíše Krista, věrouka, mravouka, zázraky, víra, Božská přirozenost, Božská blaženost, Nebeská blaženost, Život věčný:

1.práce: 14 žalm: Řekl blázen v srdci svém: “Bůh není”.

2práce: Velcí intelektuálové vždy věřili v Boha.

3práce: Je náboženství zbytečné?

4práce: Zda-li kněží vynašli náboženství?

5práce: Zda-li jsou náboženské obřady zbytečné?

6práce: Zda-li je každé náboženství dobré?

7práce: Které náboženství je pravé?

8práce: Osobnost Pána Ježíše Krista nám ukazuje, že náboženství křesťanské je pravé.

9práce: Velebnost křesťanské věrouky.

10práce: Dokonalost křesťanské mravouky.

11práce: Zda-li lze v dnešním moderním světě ještě věřit v zázraky?

12práce: Zda-li zázraky ohrožují řád světa?

13práce: Zázraky Krista Pána – účinky tajných přírodních sil?

14práce: “Slepá víra” katolíků?

15práce: Co nám dává víra katolická?

Zpět na hlavní stránku!