wz

Zpět na hlavní stránku!


Věřím v život věčný.

Tento článek je věnován poslednímu – dvanáctému – článku apoštolského vyznání víry: Věřím v život věčný. Katechismus sněmu Tridentského říká, že toto apoštolské Vyznání proto je zakončeno článkem o životě věčném, protože po vzkříšení těla a po soudě následuje už jen odměna života věčného nejen pro duši, ale i pro tělo; ale i proto, aby nám nebeská blaženost života věčného stále byla v paměti, abychom všechny své myšlenky na ni obraceli.

V minulé práci “Nebeská blaženost. Nejsvětější Trojice: Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch Svatý” jste mohli vidět, že tato blaženost pozůstává v bezprostředném vidění a milovaní Boha, tak jak se On poznává a miluje ve své Nejsvětější Trojici. Proto bude člověkovi v nebi tak dobře, jako je dobře samému Pánu Bohu. Nyní chxi ještě poukázat na tu velmi vážnou okolnost, že tato blaženost bude trvat věčně.

Bez věčného trvání by nebeská blaženost nebyla opravdivou blažeností, protože by hned v prvním okamihu byla zakalená tou myšlenkou, že jí raz bude konec. No, nebeské blaženosti nikdy nebude konce: kdo raz bezprostředně uzřel Pána Boha, souhrn všeho dobrého, tomu ani jen na mysl nepřijde, aby chtěl Pána Boha opustit a od Něho se hříchem odvrátit.

Proto v nebi hřích nebude možný: člověk celkem a navždy se odevzdá Pánu Bohu. Svaté Písmo též jasně a nad všechnu pochybnost učí, že nebeská blaženost bude trvat vždycky, na věky.

Zajisté jste již neraz slyšeli anebo četli rozličné porovnání o trvání věčnosti. Například kdyby z ohromného moře se každých tisíc let jedna malá kapka nenávratně pryč ztratila – zraz by se to moře přece jen vyprázdnilo: ale z věčnosti by se nic neztratilo.

Protože, vždyť z věčnosti se vůbec nic nemine, věčnost jen stále trvá. Co jakou živou fantazii máme, co jaké dlouhé trvání si představíme; věčnost je ještě vždy dále, dále, stále bez konce – až se fantazie naše unaví, ale věčnost si nepředstaví.

Věčnost je blaženou nadějí lidí spravedlivých, ale hrozná je už i její myšlenka pro hříšníky.

No nyní chci poukázat na jinou stránku života věčného, protože vždyť “věčnost” mají i zatracení v tom smyslu, že vždycky budou a nikdy nepřestanou jestvovat, ale toto jejich věčné jestvování se nevolá “život” věčný, ale věčná smrt, věčné umírání.

Život věčný mají jen blahoslavení v nebi, protože žijí životem Božím, životem Nejsvětější Trojice, nejdokonalejším způsobem poznávají a nejvroucnější láskou milují a tak požívají Boha.

Přitom však si netřeba myslet, že blažení v nebi toto stálé vidění Boha raz omrzí a nebudou mít z něho radosti. Nepředstavujme si nebe tak, že tam blažení nudně sedí, jednotvárně hledíc na Boha a volajíc: Svatý, Svatý…

Vždyť v nebi je život a život je činnost! Proto v nebi ji největší činnost v poznávání a milovaní Boha! Tato činnost však nebude jednotvární! Vždyť Bůh je nekonečný.

Nijaký tvor nikdy nemůže jeho bohatství vyčerpat. Proto i v nebi oslavené duši přes celou věčnost v každém okamihu z jiné a jiné strany se ukáže plnost Božské nekonečnosti.

Duši v každém okamihu toutéž bohatostí, novostí a krásou se ukáže Bůh, jako v prvním okamihu jejího nebeského života.

Jako například když jsem na nějakém zajímavém představení, například v divadle, stále napnutě pozoruji i přes vícero hodin, zapomenu na jídlo a na všechno ostatní: tak bude i duše v stálém vytržení, vždy nové a nové nesmírně krásné obrazy se jí budou představovat. Anebo jako když například někdo cestuje po cizích zemích a na každý den si jiné město prohlíží, vždy nové a nové krásy nachází, tak bude i s duší v nebi.

Proto duše vždy celou svou bytností a stálým údivem bude zahloubena do poznávání Boha a vždy bude hořet k Němu láskou a chvalozpěvem.

Přitom však tento stálý a úplný život, tato stálá novost poznání Božího neznamená namáhavé shánění za cílem ještě nedosažitelným, ale je to odpočinek: spokojné požívání dosažitelného, ale stále nového a vždy žádoucího nejvyššího dobra: život věčný v odpočinku věčném.

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si šestnáct listů adresovaných studentovi Martinovi:

1.list Martinovi: Bůh existuje – nevyvratitelné důkazy Jeho existence!

2.list Martinovi: O tom, jaký Bůh existuje a jaký nikoliv!

3.list Martinovi: Stvořil Bůh svět nebo ne?

4.list Martinovi: Co je to ten jednotící princip mého bytí?

5.list Martinovi: Intelektuál, který patří mezi intelektuální elitu lidstva…

6.list Martinovi: Jak Bůh vytvořil vesmír, jak Bůh vytvořil planetu zemi?

7.list Martinovi: Je něco po smrti těla anebo ne? A proč?

8.list Martinovi: Fenomény jako ”Caelum”, ”Tartarus”, ”Exorcismus”…

9.list Martinovi: Jaká je podstata eschatologické dimenze existence člověka?

10.list Martinovi: Nevyvratitelné důkazy o existenci Krista jako člověka!

11.list Martinovi: Bůh a Jeho Zjevení: proroctví, zázraky a Kristus!

12.list Martinovi: Kristus je Bohočlověk – Kristus je osobou Bůh, přirozeností Bůh i člověk!

13.list Martinovi:Kristus vytvořil pouze jednu Církev – ty ostatní ”církve” Kristus nezakládal!

14.list Martinovi: Jak a proč Kristus uskutečnil vykoupení právě takovýmto způsobem!

15.list Martinovi: Jak se uskutečnilo vtělení a jak je to s Pannou Marií?

quasi 16.list Martinovi: Dodatky po patnáctém listu Martinovi.

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si pět listů pro Andreu (ve slovenštině):

1.list pre Andreu: Dva hlavné argumenty dokazujúce existenciu Boha.

2.list pre Andreu: Stvorenie sveta a človeka podľa prvých troch kapitol ”Genesis”.

3.list pre Andreu: Moje osobné hodnotenie prípadu Majstra Jana Husa.

4.list pre Andreu: Moje osobné hodnotenie fenoménu stredovekej inkvizície.

5.list pre Andreu: Kristovo zmŕtvychvstanie je dokázaný historický fakt: viac ako 500.svedkov na vlastné oči videlo zmŕtvychvstalého Krista!

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si předcházejících třiadvacet prací z cyklu: Bůh k nám mluví skrze metafyzická tajemství přírody:

1práce: Hvězdnatá obloha vesmíru i planeta Země: Moudrý řád existuje v celém světě.

2práce: Laplaceova teorie o vzniku světa: Mohl se svět utvořit jen tak bez Boha sám?

3práce: Co říká nám empirické poznání o materii světa?

4práce: Vitalita lidí, rostlin a zvířat se nedá objasnit bez Boha

5práce: Některé ateisty od nepaměti charakterizuje lhářství, pokrytectví a občasná nechtěná upřímnost.

6práce: Mají také i rostliny imateriální duchovní jsoucno? A jaká je vlastně tajemná síla rostlin?

7práce: Miniaturní rostlinky baktérie – tajemný svět nebezpečných bakterií a jiných podobných miniaturních částic.

8práce: Algy. Kvasinky. Sterilizace a destilace. Svět potřebných bakterií. Zázrak: In minimis Deus maximus v Bohem stvořené přírodě.

9práce: Osteoporóza a osteopenie. Kosti a maso i svaly. Obdivuhodná moudrost Boha – Stvořitele ukrytá v tělesné soustavě zvířat i lidí.

10práce: Pepsin a metabolismus. Trávení a zásobování těla. Obdivuhodná moudrost Boha – Stvořitele ukrytá v tělesné soustavě zvířat i lidí.

11práce: Dodavatel a policajt těla: Srdce. Krev. Krv. Bílé krvinky. Červené krvinky.

12práce: Mistrovské zařízení plic, pľúc. Plíce, pľúca. Ledvina, ledviny. Oblička, obličky.

13práce: Telegraf - v těle. Mozek. Mozog. Ganglie. Nerv. Nervy.

14práce: Práce nervů. Práce nervov. Tajnosti světa. Oko. Oči. Nástroj zraku. Oční koule. Hmat.

15práce: Jak žijí zvířata? Ako žijú zvieratá? Pudy. Instinkty. Inštinkty. Když zvíře neví, proč to dělá. Keď zviera nevie, prečo to robí.


16práce: Odkud se vzalo první zvíře či odkud se vzal první živočich? Odkiaľ sa vzalo prvé zviera či odkiaľ sa vzal prvý živočích?


17práce: Odkud se vzaly rozličné druhy zvířat či živočichů? Odkiaľ sa vzali rozličné druhy zvierat či živočíchov?


18práce: Odkud se vzal člověk? O tělesné stránce člověka. Opičáři. Opičiari
.

19práce: Odkud se vzal člověk? O duševní a duchovní stránce člověka. Proč je lidská duše nesmrtelná?

20práce: Co nám říká Písmo Svaté o stvoření světa?

21práce: Astronomové prohledali nebe – a Boha nenašli?

22práce: Všechno to je prý jen příroda?

23práce: Odkud je život na zemi?

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si Blok: Bůh, náboženství, náboženské obřady, osobnost Ježíše Krista, věrouka, mravouka, zázraky, víra, Božská přirozenost, Božská blaženost, Nebeská blaženost, Život věčný:

1.práce: 14 žalm: Řekl blázen v srdci svém: “Bůh není”.

2práce: Velcí intelektuálové vždy věřili v Boha.

3práce: Je náboženství zbytečné?

4práce: Zda-li kněží vynašli náboženství?

5práce: Zda-li jsou náboženské obřady zbytečné?

6práce: Zda-li je každé náboženství dobré?

7práce: Které náboženství je pravé?

8práce: Osobnost Pána Ježíše Krista nám ukazuje, že náboženství křesťanské je pravé.

9práce: Velebnost křesťanské věrouky.

10práce: Dokonalost křesťanské mravouky.

11práce: Zda-li lze v dnešním moderním světě ještě věřit v zázraky?

12práce: Zda-li zázraky ohrožují řád světa?

13práce: Zázraky Krista Pána – účinky tajných přírodních sil?

14práce: “Slepá víra” katolíků?

15práce: Co nám dává víra katolická?

16práce: Kde nás vede víra katolická?

17práce: Naše Božská přirozenost. Duch Svatý. Milost posvěcující. Smrtelný hřích.

18práce: Naše Božská blaženost.

19práce: Nebeská Blaženost. Nejsvětější Trojice: Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch Svatý.

Zpět na hlavní stránku!