wz

Zpět na hlavní stránku!


Arcidiecézi pražskou povede arcibiskup Dominik Duka a Václav Malý (liberál?) je jeho pomocným biskupem.

Já JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola osobně novému arcibiskupovi Dominikovi Dukovi upřímně blahopřeji ke jmenování Jeho svatostí Benediktem XVI. do úřadu pražského arcibiskupa.

Jakékoliv vměšování se ať již kohokoliv do rozhodovací kompetence Jeho svatosti římského papeže koho vyjmenuje za biskupy a arcibiskupy Církve je velice těžký hřích, a tudíž ani já osobně jsem proti kandidatuře či aspiraci pražského pomocného biskupa Václava Malého na úřad pražského arcibiskupa nepodnikl absolutně vůbec nic, a není mi ani nic známo o tom, že by snad kdokoliv cokoliv podnikal proti pražskému pomocnému biskupovi Václavu Malému, anebo že by snad kdokoliv cokoliv zákulisně podnikal ať již v neprospěch anebo ve prospěch ať již kohokoliv z kandidátů či aspirantů na tento významný účad Církve. Tudíž i všichni ti, co eventuálně snad tvrdí nebo si myslí cokoliv jiného jsou pouze jen obyčejní lháři, podvodníci a kdejací psychopatičtí, paranoidní hledači kdejakých konspirativních spiknutí, které se však ale ve skutečnosti nikdy neuskutečnili a neexistovali.

To však, co jsem napsal o odstavec výše však ale absolutně nic nemění na tom, že já osobně jsem velice rád, že Pán vyslyšel modlitby všech slušných lidí, a že tímto novým arcibiskupem pražským se nestal pomocný pražský biskup Václav Malý, kterému já, a možná že nejen já osobně nedůvěřuji, protože jsem hluboce přesvědčen o tom, že pražský pomocný biskup Václav Malý je s největší pravděpodobností ultraliberálně smýšlející pomocný biskup pražský:

1./respektive se domnívám, že je zde závažné podezření, že by světící biskup pražský Václav Malý mohl být stoupencem a podporovatelem schvalujícím potraty - vraždění nenarozených dětí;

2./dále domnívám se, že je zde závažné podezření, že by světící pražský biskup Václav Malý mohl být stoupencem a podporovatelem homosexuálních partnerství homosexuálů zrovnoprávněných s klasickou rodinou, která je postavena na normálním, tj. heterosexuálním celoživotním manželství muže a ženy a jejich společných dětí;

3./plus domnívám se, že je zde též i závažné podezření, že by pražský pomocný biskup Václav Malý mohl být stoupencem provádění euthanasie na nemocných a starých lidech.

Rovněž též vyzývám všechny katolicky smýšlející novináře, a to zejména novináře televizní a rozhlasové, aby se pokusili získat autorizovaný rozhovor od tohoto pomocného biskupa Václava Malého ohledem jeho názorů na tematiku takzvaného umělého přerušení těhotenství, názorů na tematiku státem uznávaných registrovaných partnerství homosexuálů, a na tématiku euthanasie starých a nemocných lidí.

Tím, když pomocný biskup Václav Malý bude na otázky ohledem potratů, homosexuálních svazků a eutanazie muset odpovídat veřejně, bude tím fakticky přitlačen ke zdi a tedy přinucen k tomu, aby – bude-li mu položena zcela jednoznačná otázka zda-li je stoupencem potratů, homosexuálních svazků či euthanasie anebo nikoliv, aby kategoricky veřejně do kamery popřel, že by snad byl stoupencem potratů, homosexuálních svazků či euthanasie, neboť říct cokoliv jiného by znamenalo v očích všech slušných lidí přímo jeho morální sebevraždu. A tedy jsem si stoprocentně jist tím, že pomocný biskup Václav Malý – bude-li nějakými dobrými katolickými novináři vhodnými otázkami přitlačen ke zdi jednoznačně se pak pomocný biskup pražský Václav Malý osobně bude muset distancovat od potratů, homosexuálních svazků i euthanasie. A toto veřejné distancování se pomocného biskupa pražského Václava Malého – nejlépe před zraky miliónů televizních diváků - od potratů, homosexuálních svazků i euthanazie bude mít do budoucna veliký preventivní význam pro Církev, protože poté pak v budoucnu až ještě více zesílí tmářství vládnoucího homosexuálně - feministického režimu, Václav Malý pak již bude toto své veřejné – nejlépe televizní – prohlášení těžko odvolávat, a tudíž toto prohlášení bude pak působit jako mimořádně silná psychologická bariéra, která mu bude v budoucnu bránit v tom, aby mohl z titulu své funkce výtnamného katolického hodnostáře veřejně udělat cokoliv ve prospěch těch, kteří jsou vykonavateli interupcí, aktéři homosexuálních svazků či vykonavatele euthanazie !!!

Těm, kteří mají o těchto mých pochybnostech ohledem těch či oněch mně ne příliš srozumitelných názorů či postojů pomocného pražského biskupa Václava Malého jakékoliv pochybnosti, bych rád připomněl “Upozornění na nevhodné petice”, které bylo zveřejněno v Acta curiae archiepiscopalis Pragensis číslo 1/2003 ze dne 15.1.2003 a bylo podepsáno právě tímto pomocným biskupem Václavem Malým, repektive bych rád opětovně připoměl protest, který byl publikován v lednu 2003:

Vyjádření k “Upozornění na nevhodné petice”,
které bylo zveřejněno v Acta curiae archiepiscopalis Pragensis 1/2003 dne 15.1. 2003 a podepsáno biskupem Václavem Malým !!!

Se zármutkem a rozhořčením reagujeme na sdělení pana biskupa Malého, jímž zakazuje podepisovat v kostelích pražské arcidiecéze petice proti potratům, homosexuálnímu partnerství a eutanázii. Přitom v našich chrámech se běžně podepisují - často na výzvu duchovního správce - petice proti rasismu, na ochranu životního prostředí apod. Zákaz petic proti těm hříchům, které nejkřiklavěji odporují katolické morálce a v nichž jde o lidský život, je proto absurdní. Papež Jan Pavel II. v encyklice “Evangelium Vitae” v par. 73 píše: “Potrat a eutanázie jsou tedy zločiny, které žádný lidský zákon nemůže ospravedlnit. Takové zákony nejen že nezavazují ve svědomí, ale naopak je zde závažná a jasná povinnost postavit se proti nim odporem ve svědomí". Povinností katolíka je tedy vyvinout proti těmto zločinům iniciativu odporu. Jestliže biskup jí brání a tak se ocitá v rozporu s touto naukou, nabádá objektivně ke hříchu - pokud nepředkládá jinou, účinnější alternativu - a proto v takových případech platí slova apoštolů: “Je lépe poslouchat Boha než lidi”. Nařízení tohoto druhu nemůže žádného katolíka, kněze i laika, ve svědomí vázat, neboť je v rozporu s katolickou morálkou i postojem nynějšího papeže.

Pan biskup Malý zdůvodňuje své rozhodnutí údajným “zpochybňováním našeho vstupu do EU” v podtextu těchto petic. Něco takového považujeme za nepřípustný nátlak a zneužívání církevního úřadu k prosazení určitého rešení v ryze politické, nikoli doktrinární oblasti. Tady kompetence autority biskupa končí. Přáli bychom si, aby naši biskupové v chystaném pastýřském listě před hlasováním o vstupu naší země do EU postupovali tak, jak postupují v pastýřských listech před parlamentními volbami, kdy se zdržují vyzývat věřící k podpoře některé z politických stran, připomenou však nezbytná morální kritéria a ponechají katolíkům na jejich svědomí, komu dají svůj hlas. Biskupům v chystaném referendu nepřísluší vyzývat katolíky k “ano” pro EU, neboť mezi věřícími jsou lidé, jimž právě toto nedovolí svědomí, zakotvené pevně v katolických morálních hodnotách a je třeba, aby biskupové takové rozhodnutí s úctou respektovali. Tito katolíci s obavami sledují protirodinnou politiku orgánů EU, podporu potratů, eutanázie, registrovaného partnerství a sexuální promiskuity, což je prosazováno tvrdým nátlakem. Modlíme se, aby Duch svatý vedl naše biskupy při koncipování pastýřského listu tak, aby z jejich strany došli uznání také ti věřící, kteří, motivováni katolickou morálkou, budou hlasovat proti vstupu do EU.

Podpisy:
PhDr. Radomír Malý, Sušilova 9, 602 00 Brno
Martin R. Čejka, Křivenická 448, 181 00 Praha
Martin Doležal, Milešovská 6, Praha 3, 130 00
RNDr. Václav Durych, Jugoslávských partizánů 26, Praha 6
Michal Kretschmer, Hrusická 2522, 141 00 Praha 4
Ing. Tomáš Merkl
Michal Semín
Jiří Strejc, Hradec Králové
Cyprián Suchánek, Jiráskovo náměstí 30, 326 00 Plzeň
PharmDr. Bohuslav Vodička
Mgr. Jarolslav Valaštan, Fr. Kadlece 1763 Praha 8
Vlastimil Vohánka
Mgr. Pavel Majerák,Dlouhá 663; 417 42 Krupka
MUDr. Zdislava Majeráková, Dlouhá 663;41742 Krupka
Milan Wacslaw Schwarz, Pod novým lesem 65, Praha
Ondřej Karták , Husitská 93, Krupka
Iva Kartáková, Husitská 93, Krupka
Mgr. Simona Benedikta Jordanová, Goethova 2, 301 00 Plzeň
Milan Špinka
Ladislav Malý, Praha
František Červenka, Kladno
Ing. Václav Pejsar, Jižní 45, České Budějovice
Ing. Jan Plechatý, Praha
Marie Jirásková, Děčín
David Hibsch, Hibsch@webcom.cz
Kryštof Kindler, kindlercz@yahoo.com
Anežka Kindlerová, kindlerova@yahoo.com
Jan J. Vorka, hooonza@seznam.cz
Jiří Zelenka, Zelenka@webcom.cz

Dne 14.8.2009 napsal Váš spolubratr v Kristu JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!