wz

Zpět na hlavní stránku!


Marně jste hledal(a) spravedlnost u svých “národních” českých (slovenských) státních orgánů?

Pak se lze obrátit na Evropský soud pro lidská práva!

I.)Nejprve stručný úvod pro různé nezvané “hosty”…

Nejprve bych chtěl poprosit různé ”génie” s ubohým jedináčkem před svým jménem, popřípadě ty ještě větší ”supergénie” co sice nemají ani tento ubohý jedináček, respektive se zpravidla dokonce jedná o různé dvacetileté sopláky, kterým teče mléko po bradě a kteří vůbec nic neumí, ale ve své ubohosti si tím více myslí, že již spolkli všechnu moudrost světa a již dříve než si jakoukoliv práci na těchto webových stránkách www.henryklahola.nazory.cz přečtou, tak s jejím obsahem (ač ho vůbec ještě ani nečetli!) zásadně již dopředu absolutně nesouhlasí a nejrůznější práce na těchto webových stránkách čtou pouze proto, aby mi pak mohli psát své jízlivé e-maily plné fanatické zloby a nenávisti ve kterých se s velikým rozhořčením rozplývají nad ”ubohou a dementní úrovní mých prací”.

A proto tedy Vás prosím tedy vážený pane ”génie” (nebo ctihodná dámo ”génijko”) – nečtěte raději ani tuto další ”dementní práci” – a opusťte raději ihned tyto webové stránky. Pevně věřím, že na Internetu se nepochybně najdou i takové webové stránky (a není jich bohužel málo!!), které odpovídají Vaší "intelektuální" úrovni. Já ale Vaše přesvědčení a názory (pokud vůbec nějaké máte!!) plně respektuji – respektujte proto prosím také Vy přesvědčení a názory jiných lidí (třeba i moje). A pokud se Vám tyto webové stránky nelíbí a zásadně nesouhlasíte s jejich obsahem, myšlenkami a názory, pak máte k dispozici jedno velice jednoduché a spolehlivé řešení, aby jste se nemusel(a) rozčilovat – jednoduše to vůbec nečtěte!!

Doufám, že teď různé tyto výše zmiňované nafoukané psychopaty jsem odradil od dalšího čtení této práce a proto se teď již konečně můžeme společně věnovat avizovanému tématu této práce: ”Marrně jste hledal(a) spravedlnost u svých národních českých (slovenských) orgánů? Pak se lze obrátit na Evropský soud pro lidská práva”.

Nejprve ale vysvětlím, proč jsem se rozhodl o tomto vůbec psát. Osobně bych možná o tomto nikdy ani nepsal, ale zjistil jsem, že tato oblast – navzdory tomu, že masmédia o ní velice často a s velikou oblibou velkohubě a se žurnalistickou pompézností mluví - je pro drtivou většinu lidí a to včetně i dotyčných samotných novinářů, kteří o tom referují naprostou “španělskou vesnicí”, ba dokonce i někteří moji kolegové – právníci a mezi nimi i někteří advokáti nemají úplně vždy a ve všem v této věci zcela jasno co a jak dělat, respektive jak procesně postupovat ve vztahu k Evropskému soudu pro lidská práva v Štrasburku a tudíž i oni občas v této věci všelijak nejistě tápají.

A tak já JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola jsem shledal, že osvěta v této oblasti – a to nejen pro advokáty či jiné právníky – ale vůbec pro nejširší občanskou veřejnost je více než potřebná, aby každý věděl co a jak má dělat a jak procesně se má postupovat pro případ, že by se snad někdy v bližší anebo vzdálenější budoucnosti sám se svojí “vlastní věcí” musel obrátit na Evropský soud pro lidská práva v Štrasnurku.

II.)První otázka: Co tento soud vlastně projednává?

1.Evropský soud pro lidská práva je mezinárodní institucí, která za určitých podmínek může přijímat stížnosti osob dovolávajících se porušení práv zaručených Evropskou úmluvou o lidských právech. Tato úmluva je smlouvou jíž se velký počet států zavázal zachovávat určitá základní práva jednotlivce. Tato práva jsou formulována jednak v Úmluvě samotné, jednak ve čtyřech protokolech (Dodatkovém protokolu a Protokolech č.4, 6 a 7), které členské státy podepsaly. Předkládám Vám tyto texty i s poznámkami o výhradách.

2.Domníváte-li se, že jeden ze států, které Úmluvu podepsaly, porušil k Vaší újmě některé ze základních práv, můžete se obrátit na Soud. Tento se však může zabývat jen stížnostmi na porušení práv zakotvených v Úmluvě nebo v Protokolech. Soud není odvolacím soudem ve vztahu k národním soudům, sám nemá pravomoc rozsudky národních orgánů rušit ani je měnit. Nemůže ani přímo ve Váš prospěch intervenovat u orgánů, jehož rozhodnutí napadáte.

3.Soud nepřijímá stížnosti, pokud směřují proti jednomu ze států, které Úmluvu nepodepsaly, anebo pokud se týkají skutečností, které nastaly před pevně stanoveným datem. Toto datum se různí podle státu, který výhradu učinil a podle toho, zda se stížnost týká práva zakotveného v samotné Úmluvě či v některém z Protokolů.

III.)Druhá otázka: Jakým jazykem mám psát?

4.Nepochybuji ani nejméně o tom, že každý průměrný dospělý intelektuál jistě může hravě tuto stížnost napsat po anglicky, německy, francouzsky, španělsky, portugalsky, italsky či v jakémkoliv jiném významném evropském jazyce, a možná proto i trochu váháte, který z těchto několika desítek jazyků, které aktivně slovem i písmem ovládáte máte použít při psaní této stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva v Štrasburku, a to tím spíše, že oficiálně platí, že stížnost lze sepsat v jakémkoliv jazyce kteréhokoliv smluvního státu Úmluvy”.

5.Pokud jde o mně JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholu osobně, já Vám doporučuji napsat stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva v Štrasburku ve francouzském jazyce. Ovšemže v souladu s ustanovením, že stížnost lze sepsat v jakémkoliv jazyce kteréhokoliv smluvního státu Úmluvy” lze teoreticky a zřejmě – s největší pravděpodobností – i prakticky napsat stížnost i v těchto “jiných jazycích”, nicméně já osobně s tím doposud nemám absolutně žádné zkušenosti a raději bych to proto ani nezkoušel.

IV.)Třetí otázka: Proti komu a kdy (tj. podmínky i lhůty)?

6.Soudu můžete předložit stížnost směřující proti aktu státního orgánu (parlament, správní orgán, soud atd.) některého ze smluvních států. Soud se nemůže zabývat stížnostmi vedenými proti jednotlivcům nebo nestátním institucím.

7.Než se na Soud obrátím, musím vyčerpat všechny opravné prostředky, které zákonodárství daného státu předepisuje a které by mohly zabránit stavu, kvůli němuž se na Soud chcete obrátit. Je třeba se odvolat až k nejvyšší soudní instituci daného státu, příslušné v dané věci (např. u stížností týkajících se porušení základních lidských práv je to Ústavní soud ČR). Pokud ovšem napadáte rozsudek, zejména odsuzující, není nutné žádat o obnovu řízení po vyčerpání řádných opravných prostředků. Při podání těchto opravných prostředků byste měli znát procesní předpisy, zejména lhůtu, které jsou v nich předepsány. Pokud bylo například Vaše podání zamítnuto jako opožděné či z důvodu nerespektování procesní podmínky, Soud se pravděpodobně nebude Vaší stížností zabývat ve věci samé.

8.Jakmile nejvyšší příslušná instance rozhodne, náleží Vám šestiměsíční lhůta, během které máte možnost obrátit se se svou stížností na Soud. Směřuje-li Vaše stížnost proti odsouzení, běží tato lhůta od doručení konečného rozhodnutí eventuálního návrhu na obnovu řízení. Soud se nebude moci Vaší záležitostí zabývat, pokud před uplynutím šestiměsíční lhůty nepředložíte, alespoň ve stručné formě, jasný výklad Vaší stížnosti.

V.)Čtvrtá otázka: Kam se mám na soud obrátit?

9.Domníváte-li se, že Vaše stížnost směřuje proti porušení jednoho z práv zaručených Úmluvou nebo jedním z Protokolů a že jste zároveň splnili všechny předepsané podmínky, zašlete vedoucímu Kanceláře Soudu dopis obsahující níže uvedené informace. Váš dopis adresujte na:

Au Greffier de la

Cour européenne des Droits de l'Homme

Conseil de l'Europe

F – 67075 Strasbourg Cedex

VI.)Pátá otázka: Jak a s čím se mám na soud obrátit?

10.Doporučeným dopisem s mezinárodní dodejkou (doručenkou).š dopis by měl obsahovat:

a.)krátké shrnutí předmětu Vaší stížnosti;

b.)uvedení práv zaručených Úmluvou, jejichž porušení se dovoláváte;

c.)výčet vyčerpaných odvolání;

d.)seznam rozhodnutí státních orgánů vztahujících se k Vaší záležitosti; jejich datum obsah a orgán, který je vydal. K Vašemu dopisu přiložte kopie těchto rozhodnutí.

Důležitá faktická poznámka: Každý kdo má zkušenosti s procesním postupem Evropského soudu pro lidská práva v Štrasburku Vám jistě může potvrdit, že veškeré podání, dokumenty a listiny, které Evropskému soudu pro lidská práva v Štrasburku zašlete nebo předložíte se automaticky stanou součástí příslušné spisové dokumentace a tudí se obvykle zpátky nevrací! A proto je tedy pouze ve Vašem vlastním zájmu zaslat pouze (ověřené) kopie a ne originály důležitých listin!!

VII.)Šestá otázka: A co pak bude následovat poté?

11.Vedoucí Kanceláře Soudu Vám odpoví. Je možné, že si od Vás vyžádá další dokumenty, informace nebo doplňující vysvětlení týkající se Vaší stížnosti. Bude Vás informovat o tom, zda se Komise již podobným případem zabývala. V případě, že by přípustnost Vaší žaloby narážela na evidentní překážku, upozorní Vás na ni. Nemůže Vás však informovat o právních předpisech státu, proti kterému je Vaše stížnost namířena.

12.Pokud z Vaší korespondence s vedoucím Kanceláře soudu vyplyne, že Vaše podání bude moci být u Soudu zaregistrováno jako stížnost, a pokud s tímto faktem budete souhlasit, budou Vám zaslány formuláře nezbytné pro oficiální podání stížnosti. Jakmile tyto materiály vyplníte a zašlete vedoucímu Kanceláře Soudu, Vaše stížnost bude předložena Soudu.

13.O průběhu jednání Vás bude vedoucí Kanceláře Soudu informovat. Úvodní část jednání je písemná, a proto není potřebné, abyste osobně navštívili sídlo Soudu.

 

VIII.)A pár poznámek na úplný závěr:

14.Bude-li to možné, pověřte sepsáním Vaší stížnosti advokáta.

15.V pozdější fázi jednání, pokud nebudete mít prostředky na úhradu výdajů v souvislosti s právním zastoupením, budete moci požádat o bezplatnou právní pomoc.

16.Tato pomoc Vám však nemůže být poskytnuta v okamžiku podání Vaší stížnosti Soudu.

17.Jediným cílem publikace těchto praktických informací (v bodech č. 1 – 16) bylo pouze poskytnutí základního penza informací pro ty, kteří mají úmysl obrátit se na Evropský soud pro lidská práva v Štrasburku, a to informací objektivních a vyvážených. V zájmu této objektivity jsem se proto usiloval sice na jedné straně lidi nestrašit “s bubákem štrasburského soudu” (žádný “bubák” to není!!), nicméně na druhé straně současně právě tak i varovat lehkomyslně naivní lidi dívat se na tuto problematiku přes nějaké “růžové brýle” – neboť vykreslování “štrasburského soudu” buď jako “bubáka” anebo naopak nahlížení přes “růžové brýle (popřípadě někdy dokonce i obojí současně!!) je velice oblíbeno u našich českých i slovenských novinářů (ačkoliv jedno i druhé je naprosto nesprávné!!).

18.Doufám, že tímto jsem tedy zde odpověděl již na všechny důležité otázky, které tato problematika zahrnuje. Pokud jsem snad ale eventuálně na něco důležitého zapomněl, slibuji, že na skutečně kvalifikované odborné otázky od skutečně vážných a tedy i erudovaných zájemců o tuto právní problematiku rád odpovím.

19.Naopak ale různým vtipálkům radím aby si své ”legrácky” nechali pouze sami pro sebe, protože skutečně vážného zájemce kladoucí mi erudovanou, kvalifikovanou odbornou otázku zde velice lehce poznám z charakteru, formulace a obsahu této otázky samotné a tudíž ti ostatní ať vezmou laskavě na vědomí, že jejich ”vtípky” budu tak jako tak úplně ignorovat a tudíž je pak tedy psaní takovéhoto e-mailu od nevážného ”zájemce” pouze jen jeho úplně zbytečnou ztrátou času.

20.Budete-li mi něco psát (na adresu: HenrykLahola@Yahoo.de), tak e-mail mi lze napsat v jakémkoliv jazyce pocházejícím ze skupiny indoevropských jazyků, jako i v jakémkoliv jazyce jiném pokud se jedná o jazyk evropský, nicméně z praktických důvodů třeba psát pouze "latinkou"! A úplně nejvíce uvítám, pokud mi budete psát po německy!! Pokud mi budete psát nějakým jiným jazykem jako němčinou - a to i jazykem českým nebo slovenským - tak Vás velice prosím, aby jste se - ve svém vlastním zájmu - vyhli psaní jakýchkoliv písmen a diakritických značek (tj.háčků, čárek, přízvuků, přídechů, značek apostrofů atd.), která jsou cizí německému jazyku! Texty e-mailů, obsahující fonologické jednotky nebo diakritická znaménka, která německý jazyk nezná, respektive tedy texty e-mailů u kterých namísto některých písmen mi bude počítač zobrazovat různá sluníčka a jiné ve verbálním kontextu daného textu zcela zjevně nesmyslné znaky či písmena já automaticky smazávám bez toho, abych ztrácel čas jejich četbou!!

Napsal dne 17.10..2007

Váš JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!