wz

Zpět na hlavní stránku!


Sodomský rozklad křesťanské kultury dnes (15.10.2002).

(Přednáška Mgr. Libora Halíka PhD.přednesená dne 15.10.2002 v Horních Počernicích)

Vážení otcové a matky, milé sestry a bratři, připravil jsem si pro vás pár důležitých informací z mé disertační práce o manželství, rodině a jejích nepřátelích. Tuto práci jsem obhájil v červnu r. 2002 na Prešovské univerzitě. Bratři a sestry, předem vás upozorňuji, že má práce je založena na faktech, která jsou dost nepříjemná. Následující půlhodinu si možná budete připadat jako na zubařském křesle, neboť uslyšíte mnoho smutných informací. Tolik na úvod.

Mnohá náboženství učila a učí, že člověk se může dotýkat nadpřirozeného světa, čili božstva, skrze nemanželský a nenormální sex. Z toho důvodu obývali pohanské chrámy prostitutky a někdy i homosexuální prostituti. Bylo to např. ve starověkém Řecku, Mezopotámii a Indii. V hinduistických chrámech Indie žili prostitutky a eunuchové převlečení za ženy až do konce 19. století. Hinduistické chrámy jsou dodnes ozdobeny symboly penisů a vagín. Mnozí dnešní hinduističtí guruové používají své sperma k zasvěcení svých žákyň a žáků. Současní tantrističtí buddhisté věří, že se skupinovými sexuálními orgiemi a sexem s příbuznými, tj. incestem, osvobodí z koloběhu převtělování a dosáhnou dokonalosti. Africké pohanské kmeny věří, že nadlidskou sílu získá ten, kdo se dopustí incestu se svými rodiči, dětmi, sourozenci. Např. válečníci od břehů jezera Malawi praktikují incest s matkou, aby tak získali kouzlo, chránící je před střelami. Lovci kmene Tonga nebo Nkomali praktikují incest se svými dcerami. V čínském taoismu je vynášeno smíšení energií - ženské jin a mužské jang jako předpoklad dlouhého života a pak nesmrtelnosti. Proto podle zvyklostí zbožných Číňanů z Tchaiwanu a Hongkongu nemůžete uzavřít dobrý obchod, aniž byste se současně vyspal s nějakou pannou. Aby měli jistotu, že jde o pannu, použijí 8-10ti letou holčičku. Proto většinu sexuálních turistů – pedofilů v současné Kambodži tvoří japonští a především čínští podnikatelé. Není divu, že všechna tato náboženství plodnosti jsou podle učení svatých apoštolů prokletá.

Když počátkem 4. století uvěřil ve vzkříšeného Krista římský císař Konstantin, začala se formovat státní křesťanská civilizace. V ní byla nemanželská sexualita postavena mimo zákon. Byla trestná. Tato civilizace existovala více než 1 000 let. Až ve 20. století ztráta svaté opatrnosti otevřela náboženstvím plodnosti (smilstvu) dveře do civilizovaného světa. Koncem toho století došlo k největším změnám sexuální morálky a sexuálního chování lidí za posledních 1 000 let. První tzv. vědecký podnět ke zrušení institutu manželství přinesl v 19. století Bedřich Engels. “Komunistický manifest “ požadoval zrušení manželství a rodiny v budoucí éře komunismu. Proto V.I.Lenin znehodnotil instituci manželství a rodiny v Sovětském svazu. Současně 8.11.1920 uzákonil likvidaci nemanželských dětí skrze státem organizované umělé potraty – interrupce. Tehdy byly manželská nevěra, rozvod a interrupce, čili vražda dítěte, mimo území Sovětského svazu něčím špatným a křesťanská civilizace byla proti nim. Následná obří kriminalita ohrozila vládu sovětského diktátora Stalina. Ten proto r.1934 přiznal manželství pozitivní civilizační hodnotu. Na Lenina navázala na tzv. západě obdivovatelka terorismu a fašismu, feministka Margaret Sangerová (1879-1966). Ta založila Mezinárodní federaci plánovaného rodičovství (IPPF), společnost propagující a od 60. a 70. let i vykonávající interrupce po celém světě. Na Engelse, Lenina a Sangerovou navázal severoamerický darwinista Alfred Kinsey. Tento biolog byl bisexuálním pedofilem. Stal se zakladatelem vědního oboru sexuologie poté, co r.1948 vydal odbornou publikaci “Sexuální chování muže “ a r.1953 “Sexuální chování ženy“.

Tento vzdělaný a inteligentní pedofil oklamal ostatní vědce. Oklamaní vědci poté svedli západní soudce, státníky a veřejnost. Bylo to snadné, neboť ve 20. století masy školní mládeže musely nekriticky přijímat Darwinovu evoluční teorii v rámci povinné výuky na všech státních školách světa. Teprve r.1981 byly odhaleny pedofilní sklony zakladatele sexuologie A. Kinseye a to na 5. světové sexuologické konferenci v Jeruzalémě Dr. Reismannovou. K odhalení došlo pozdě, neboť Kinsey zemřel r.1956 a r.1973 byla na základě jeho písemných argumentů prohlášena homosexualita za zdravý a normální způsob života.

Je velkým neštěstím, že spolupracovníci Kinseyových pedofilních experimentů na dětech nebyli nikdy potrestáni. Ba naopak, dodnes tito lidé a jimi vychovaní žáci přednášejí na školách a univerzitách sexuologii. Sedí jako vedoucí experti v národních a mezinárodních fórech, kde se jedná o sexuální výchově. Podílejí se na práci parlamentních legislativních výborů a komisí. Prosazují teorii, že té sexuální menšině, která praktikuje pedofilii a sexuální styk s příbuznými, čili incest, se musí dostat stejných práv, jakých se dostalo homosexuálům. V České republice tuto teorii propagují vůdcové české Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu (SPRSV), která je pobočkou Mezinárodní federace plánovaného rodičovství (IPPF). Je to sexuolog MUDr. Radim Uzel, Csc.; psychiatr a poslanec Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.; psycholog Doc. PhDr. Petr Weiss, Ph.D. Díky Kinseyovi a jeho nekritickým stoupencům došlo ke zmírnění až k úplnému zrušení státních trestů za sexuální delikty v Evropě a v polovině států USA, došlo k celoevropskému zrušení trestu smrti i za skupinová znásilňování a za sadisticky provedené vraždy. Vězeňské tresty se zkrátily, a tak znásilněné ženy i homosexuály znásilnění chlapci a příbuzní zavražděných se musí obávat o svůj život. Potrestat smrtí vraha je zakázáno, současně je ale např. v Holandsku od 1.4.2002 dovoleno popravit pacienta staršího 16-ti let lékařem – jde o euthanasii. Československý parlament a prezident V.Havel po r.1989 snížili tresty za sexuální kriminalitu. Proto je dolní hranice trestu za znásilnění dospělých žen snížena na 2 roky –bylo tedy umožněno ukládat za tento delikt i jen podmíněné, čili žádné tresty. Dolní hranice trestu za pohlavní zneužití v dětství je snížena na 1 rok. Proto přestává být incest někdy v případech pohlavního styku otců a nevlastních otců s dcerami soudně trestán a tzv. se řeší pouhým rozhovorem v ambulanci a psychologické poradně. Stoupenci Kinseye vyučují od 70. let 20. století sexuální výchovu jako povinný předmět na státních základních školách na tzv. západě a od 90. let i v Rusku. Díky tomu a díky státnímu finančnímu zvýhodňování svobodných matek před matkami vdanými se zde rozmáhá sexuální spolužití bez manželství. Ve Švédsku se 40% dětí rodilo mimo manželství už r.1983. Proto existuje v severozápadní Evropě generace pětapadesátiletých svobodných matek, které mají již dospělé děti. Na Islandu se proto r.1999 narodilo mimo manželství 62% dětí, ve Švédsku r.1998 více než 50% dětí, v Dánsku a Norsku r.1998 50% dětí, ve Velké Británii r.1999 38% dětí, ve Francii r.1998 40% dětí. Přitom ještě r.1967 se ve Francii narodilo mimo manželství pouze 6% dětí. Tento nový západoevropský trend, inspirovaný Engelsem a Leninem, napodobuje po r.1989 i Česká republika. R.1996 se u nás narodilo mimo manželství 16% dětí, a r.2001 už 23,5% dětí. Výjimkou z trendu je v Evropě pouze Itálie, Švýcarsko a zejména Řecko. V tradičně katolické Itálii a evangelicko-katolickém Švýcarsku se r.1998 narodilo mimo manželství 9% dětí. V tradičně pravoslavném Řecku se r.1998 narodila mimo manželství pouze 3% dětí.

Evropský parlament – orgán Evropské unie (EU) opakovaně doporučuje, např. v rezolucích k respektování lidských práv z r.2000 a 2001, všem členským a kandidátským zemím EU, aby zvýhodňovaly nemanželský způsob pohlavního soužití po finanční, právní, daňové, sociální aj. stránce. Jak to vypadá v praxi? Např. sňatkem by v Německu svobodná matka přišla o státní dotaci 12 000 Kč (zhruba 400 dolarů) měsíčně, v Dánsku o 15 000 Kč (zhruba 500 dolarů) měsíčně a ještě by musela začít platit nájemné, které za ni dosud platil dánský stát. Co nás čeká? Vždyť v minulých 1 000 letech byl nemanželský styl pohlavního života typický pro propuštěné vězně a recidivisty! Situace se může zlepšovat pouze v USA. Tam je zformováno silné hnutí na obranu křesťanských tradičních rodinných hodnot, a proto tam bylo novým zákonem na přelomu tisíciletí omezeno finanční zvýhodňování nemanželského sexu.

A co Kinseyem a Mezinárodní federací plánovaného rodičovství (IPPF) propagovaná homosexualita, která je financována také Rockefelerovou nadací? Je zdravá? Český lékař Štěpán Rucki konstatuje, že u homosexuálních mužů – tzv. samic, se vyskytují poruchy svěračů konečníku. Proto dochází k mimovolnému odchodu stolice, což vyžaduje nošení plen. Tito lidé trpí řitními vředy, trhlinami a hemeroidy. Častější je u nich výskyt rakoviny konečníku a s ohledem na blízkou anatomickou polohu také postižení prostaty.

Dr. Gerard Aardweg z Holandska 29.5.2001 sdělil v české poslanecké sněmovně, že dogma sexuologů o tom, že homosexuální orientace je vrozená, je překonané. Platilo tak před 10-15 lety. Vědci v posledních letech prokázali, že u homosexuálů neexistují žádné genetické ani hormonální odchylky. Sexuologové, kteří tvrdili, že homosexualita je vrozená a nedá se léčit, měli málo vědeckých poznatků. Např. Dr. Robert Spitzer byl hlavním protagonistou v rozhodnutí Americké asociace psychiatrů vyjmout homosexualitu ze seznamu diagnóz mentálních chorob (chorob mysli, myšlenek) v r.1973.

Později přednesl na výroční schůzi této asociace to, že vyslechl 200 lidí (143 mužů a 57 žen), kteří hovořili o své zkušenosti přechodu od homosexuality k normální heterosexuální orientaci, který trval přinejmenším 5 let. V čase provádění výzkumu žily již dvě třetiny mužů a polovina žen v heterosexuálním manželství. Řekl: “Jako většina psychiatrů jsem si myslel, že sexuální chování se dá tlumit, ale sexuální orientaci nelze změnit. Nyní se domnívám, že tomu tak není; někteří lidé se mohou změnit a také se mění.“

Dr. Aardweg v české poslanecké sněmovně sdělil, že většina homosexuálů není schopna dlouhodobě žít v homosexuálním vztahu s 1 partnerem. Z mnoha průzkumů je totiž známo, že aktivní homosexuál má za život průměrně ještě 550 chvilkových partnerů, i když má přitom 1 stálého partnera. Podle amerických průzkumů gay-psychologů si pouze 4% homosexuálů byla navzájem věrná. Současně tento vztah zdánlivé věrnosti trval méně než 5 let.Přesto Dánsko, Holandsko, Finsko, Švédsko, Belgie, Německo, Francie, Norsko, Island a Maďarsko začaly v 90. letech 20. století zavádět obřad sňatku homosexuálů na radnici (Ve Francii existuje manželství homosexuálů bez slavnostního obřadu). Upozorňuji, že pro manželství homosexuálů se vžil matoucí termín registrované partnerství. V r.2001 přijalo Parlamentní shromáždění Rady Evropy doporučení č.1474, kterým žádá členské státy Rady Evropy – čili i Českou republiku, aby přidaly do svého zákonodárství registrované partnerství osob stejného pohlaví. Současně Evropský parlament, tj. orgán Evropské unie (EU) v rezolucích z r.2000 a r.2001 o lidských právech doporučuje členským a kandidátským státům EU totéž.

Co si počneme až budou pornografické příběhy homosexuálů promítat povinně na videu našim dětem jejich učitelé sexuální výchovy na státních školách? Bohem zjevené přikázání zní: “Nebudeš obcovat s mužem jako se ženou. Je to ohavnost.“ (Lev 18, 22) Prorocké varování z knihy Zjevení je jasné. Zj 14, 9-13:Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem: “Kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku, bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu; a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem. A jeho muka neuhasnou na věky věků a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká před šelmou a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno. Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“ A slyšel jsem hlas z nebe: “Piš: Od této chvíle jsou blahoslaveni mrtví, kteří umírají v Pánu. Ano, praví Duch, ať odpočinou od svých prací, neboť jejich skutky jdou s nimi.

“Možná tím cejchem je vynucený souhlas s homosexualitou. Buďme, prosím, opatrní. Prosím vás, proste Hospodina na svých modlitbách, aby se nenaplnil ďábelský plán úplné destrukce rodin a “misijního “ rozšiřování homosexuality v naší vlasti. Pravděpodobně ještě nepřišel čas celosvětového posledního soudu. Bůh se dosud může smilovat nad naší republikou. Každý den ho o to, prosím, žádejme a v duchovním zápase zachovejme věrnost Pánu Ježíši.

 

Zpět na hlavní stránku!