wz

Zpět na hlavní stránku!


“Slepá víra” katolíků?

Raz několik z nás diskutovalo. Přišla řeč i na víru. Právě vzpomenul kdosi z nás vyučování a vysvětlování článků víry. Tu se jistý pán odrazu ozve: “Jaké vyučování a vysvětlování? Při víře ti rozkážou, že to a to budeš věřit a je konec. Rozum tam nemá slova!”

Tento pán dle svého povolání patřil mezi intelektuály. Možná sice, že svými slovy chtěl trochu znevážit i mne, tam přítomného. Ale způsob, jakým tyto slova řekl, poukazoval spíše na skutečnou nevědomost v této věci.

Poučil jsem ho tedy několika skromnými slovy a pro poučení napíši i sem několik řádků. Protože bohužel mnozí jsou i mezi takzvaně “vzdělanými” a “inteligentními” lidmi, kteří ať již ze zlomyslnosti anebo z hříšné nevědomosti myslí a říkají, že naše víra je něco nejasného, bez rozumu přijatá “slepá víra”, a proto oni prý jako vzdělaní zůstanou raději ateisty.

Ale toto je jen marná výmluva a hříšná nevědomost. Protože především: není na světě ani jednoho dospělého člověka, který by byl skutečně – v každém ohledu – celkem “nevěrcem”.

O víru a náboženství se mnohý sice nechce starat, ale v jiných věcech každý nevěrec až velmi mnoho “věří” – a tím více věří, čím je učenější. Jak je to možné? Nuž tak, že svou učenost z velmi veliké části nabyl právě z víry. Jen velmi málo je toho, co člověk sám osobně zkusil, ostatní učenost má z víry.

Kdo nebyl v Americe, v Asii či v Africe atd. odkudže ví, že jestvují. Z víry. Uvěřil těm, kteří o těchto částech světa mluvili, kteří tam byli, o nich psali. Věříme těm, kteří psali knihy přírodopisné, dějepisné, atd. atd. a tak si získáváme své vědomosti.

Nuž ale – není toto proti rozumu – nikdy jste to neviděli, nezkusili a přesto to věříte, učíte se to, že jsou takové a takové částky světa, nesmírně vzdálené nebeské tělesa a co všechno jiné! Jak to můžete věřit?

Tak, že ty knihy psali věrohodní lidé, o kterých jsme přesvědčení, že nám říkají pravdu a takto jsou velmi na pomoci našemu rozumu; protože co bychom sami nebyli mohli osobně zkusit a vidět, anebo na to nemáme času a prostředky, to nám oni ze své zkušenosti hotové přinesli.

No, to jsme už doma! Tedy lidem věříte, co zkusili a napsali, protože jsou to prý věrohodní lidé. A co, když by tak Bůh nám něco řekl ze svých vědomostí? Je on důvěryhodný anebo ne?

Mlčíte pravda, protože musíte uznat, že nemůžete pravdě vyhnout. Tedy vám to dopovím sám: když Pán Bůh ze svých vědomostí nám něco řekne, to můžeme, ba musíme přijmout, protože Bůh je v největší míře důvěryhodný. Lidé – i nejlepší – můžou se klamat ve svých zkušenostech – Bůh se nemůže klamat! Lidé mohou lhát ve svých knihách, z kterých se mu jdeme vzdělávat, ale Bůh lhát nemůže – nebyl by Bohem kdyby lhal. A proto, když už lidem věříme, tím více a celkem bezpečně musíme věřit Bohu.

A tato víra též není proti rozumu, ba naopak, je našemu rozumu velice na pomoci, protože na naše poučení a na naše největší dobro přináší nám takové vědomosti, o kterých by náš rozum ze své síly ničeho nebyl věděl. Které jsou to ty vzácné vědomosti, o tom si řeknem příště.

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si šestnáct listů adresovaných studentovi Martinovi:

1.list Martinovi: Bůh existuje – nevyvratitelné důkazy Jeho existence!

2.list Martinovi: O tom, jaký Bůh existuje a jaký nikoliv!

3.list Martinovi: Stvořil Bůh svět nebo ne?

4.list Martinovi: Co je to ten jednotící princip mého bytí?

5.list Martinovi: Intelektuál, který patří mezi intelektuální elitu lidstva…

6.list Martinovi: Jak Bůh vytvořil vesmír, jak Bůh vytvořil planetu zemi?

7.list Martinovi: Je něco po smrti těla anebo ne? A proč?

8.list Martinovi: Fenomény jako ”Caelum”, ”Tartarus”, ”Exorcismus”…

9.list Martinovi: Jaká je podstata eschatologické dimenze existence člověka?

10.list Martinovi: Nevyvratitelné důkazy o existenci Krista jako člověka!

11.list Martinovi: Bůh a Jeho Zjevení: proroctví, zázraky a Kristus!

12.list Martinovi: Kristus je Bohočlověk – Kristus je osobou Bůh, přirozeností Bůh i člověk!

13.list Martinovi:Kristus vytvořil pouze jednu Církev – ty ostatní ”církve” Kristus nezakládal!

14.list Martinovi: Jak a proč Kristus uskutečnil vykoupení právě takovýmto způsobem!

15.list Martinovi: Jak se uskutečnilo vtělení a jak je to s Pannou Marií?

quasi 16.list Martinovi: Dodatky po patnáctém listu Martinovi.

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si pět listů pro Andreu (ve slovenštině):

1.list pre Andreu: Dva hlavné argumenty dokazujúce existenciu Boha.

2.list pre Andreu: Stvorenie sveta a človeka podľa prvých troch kapitol ”Genesis”.

3.list pre Andreu: Moje osobné hodnotenie prípadu Majstra Jana Husa.

4.list pre Andreu: Moje osobné hodnotenie fenoménu stredovekej inkvizície.

5.list pre Andreu: Kristovo zmŕtvychvstanie je dokázaný historický fakt: viac ako 500.svedkov na vlastné oči videlo zmŕtvychvstalého Krista!

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si předcházejících třiadvacet prací z cyklu: Bůh k nám mluví skrze metafyzická tajemství přírody:

1práce: Hvězdnatá obloha vesmíru i planeta Země: Moudrý řád existuje v celém světě.

2práce: Laplaceova teorie o vzniku světa: Mohl se svět utvořit jen tak bez Boha sám?

3práce: Co říká nám empirické poznání o materii světa?

4práce: Vitalita lidí, rostlin a zvířat se nedá objasnit bez Boha

5práce: Některé ateisty od nepaměti charakterizuje lhářství, pokrytectví a občasná nechtěná upřímnost.

6práce: Mají také i rostliny imateriální duchovní jsoucno? A jaká je vlastně tajemná síla rostlin?

7práce: Miniaturní rostlinky baktérie – tajemný svět nebezpečných bakterií a jiných podobných miniaturních částic.

8práce: Algy. Kvasinky. Sterilizace a destilace. Svět potřebných bakterií. Zázrak: In minimis Deus maximus v Bohem stvořené přírodě.

9práce: Osteoporóza a osteopenie. Kosti a maso i svaly. Obdivuhodná moudrost Boha – Stvořitele ukrytá v tělesné soustavě zvířat i lidí.

10práce: Pepsin a metabolismus. Trávení a zásobování těla. Obdivuhodná moudrost Boha – Stvořitele ukrytá v tělesné soustavě zvířat i lidí.

11práce: Dodavatel a policajt těla: Srdce. Krev. Krv. Bílé krvinky. Červené krvinky.

12práce: Mistrovské zařízení plic, pľúc. Plíce, pľúca. Ledvina, ledviny. Oblička, obličky.

13práce: Telegraf - v těle. Mozek. Mozog. Ganglie. Nerv. Nervy.

14práce: Práce nervů. Práce nervov. Tajnosti světa. Oko. Oči. Nástroj zraku. Oční koule. Hmat.

15práce: Jak žijí zvířata? Ako žijú zvieratá? Pudy. Instinkty. Inštinkty. Když zvíře neví, proč to dělá. Keď zviera nevie, prečo to robí.


16práce: Odkud se vzalo první zvíře či odkud se vzal první živočich? Odkiaľ sa vzalo prvé zviera či odkiaľ sa vzal prvý živočích?


17práce: Odkud se vzaly rozličné druhy zvířat či živočichů? Odkiaľ sa vzali rozličné druhy zvierat či živočíchov?


18práce: Odkud se vzal člověk? O tělesné stránce člověka. Opičáři. Opičiari
.

19práce: Odkud se vzal člověk? O duševní a duchovní stránce člověka. Proč je lidská duše nesmrtelná?

20práce: Co nám říká Písmo Svaté o stvoření světa?

21práce: Astronomové prohledali nebe – a Boha nenašli?

22práce: Všechno to je prý jen příroda?

23práce: Odkud je život na zemi?

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si Blok: Bůh, náboženství, náboženské obřady, osobnost Ježíše Krista, věrouka, mravouka, zázraky, víra, Božská přirozenost, Božská blaženost, Nebeská blaženost, Život věčný:

1.práce: 14 žalm: Řekl blázen v srdci svém: “Bůh není”.

2práce: Velcí intelektuálové vždy věřili v Boha.

3práce: Je náboženství zbytečné?

4práce: Zda-li kněží vynašli náboženství?

5práce: Zda-li jsou náboženské obřady zbytečné?

6práce: Zda-li je každé náboženství dobré?

7práce: Které náboženství je pravé?

8práce: Osobnost Pána Ježíše Krista nám ukazuje, že náboženství křesťanské je pravé.

9práce: Velebnost křesťanské věrouky.

10práce: Dokonalost křesťanské mravouky.

11práce: Zda-li lze v dnešním moderním světě ještě věřit v zázraky?

12práce: Zda-li zázraky ohrožují řád světa?

13práce: Zázraky Krista Pána – účinky tajných přírodních sil?

Zpět na hlavní stránku!