wz

Zpět na hlavní stránku!

Pozor!!! Pozor na akademické hodnosti versus akademické tituly a doktoráty versus pseudodoktoráty!

Táto po slovensky napísaná verzia je určená najmä pre študentov zo Slovenskej republiky!

Odkazovač: Jste z České republiky? Pak raději klikněte myší na tento modrý nápis a přepnete se tím do české verze!

Požadujem novelizáciu súčasného platného vysokoškolského zákona vo veci udeľovaných vysokoškolských akademických titulov.

Pozor!!! Pozor na akademické hodnosti versus akademické tituly a doktoráty versus pseudodoktoráty!

Dnes v súčasnej Slovenskej republike kľúčovou legislatívnou normou upravujúcou oblasť vysokého školstva a vysokoškolského štúdia je v súčasnej dobe zákon číslo 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej iba “slovenský vysokoškolský zákon”/; zatiaľ čo v súčasnej Českej republike kľúčovou legislatívnou normou upravujúcou oblasť vysokého školstva a vysokoškolského štúdia v súčasnej dobe je zákon číslo 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů /dále jen: “český vysokoškolský zákon/. Slovenská republika i Česká republika majú síce dva úplne samostatné a vzájomne na sebe nezávislé vysokoškolské zákony, to však ale nič nemení na tom, že ako slovenský vysokoškolský zákon, tak aj český vysokoškolský zákon upravujú štruktúru univerzitného či vysokoškolského štúdia prakticky zhodne:

Súčasné štúdium na univerzitách či vysokých školách je dvojstupňové, kde sa toto štúdium člení na štúdium nižšieho stupňa a vyššieho stupňa. A pokiaľ ide o oblasť vysokoškolských akademických titulov, potom úplne to najvyššie je rigorózne konanie spojené s obhajobou rigoróznej vedeckej práce a štátnej rigoróznej skúšky. A tomu všetkému odpovedá aj hierarchia udeľovaných vysokoškolských akademických titulov, ktorá je trojstupňová: najnižšími sú vysokoškolské akademické tituly bakalárskeho stupňa, vyššími než sú vysokoškolské akademické tituly bakalárskeho stupňa sú vysokoškolské akademické tituly magisterského stupňa, a úplne tými najvyššími akademickými titulmi sú zas vysokoškolské akademické tituly doktorského stupňa.

Dnes sa za štúdium nižšieho stupňa označuje štúdium v rámci “bakalárskeho študijného programu”. A všetkým úspešným absolventom tohoto “nižšieho” univerzitného či vysokoškolského štúdia, ktorým je štúdium v rámci bakalárskeho študijného programu sa udeľuje bakalársky vysokoškolský akademický titul Bc. Je to veľmi jednoduché a tu sa to príliš nepletie, pretože bakalársky akademický titul Bc. je jediným akademickým titulom bakalárskeho stupňa, ktorý je udeľovaný na univerzitách a vysokých školách v Slovenskej republike i Českej republike. Na rozdiel od zahraničia, kde dokonca i týchto vysokoškolských akademických titulov bakalárskeho stupňa je v mnohých krajinách viacero. Okrem v Slovenskej republike a Českej republike udeľovaného bakalárskeho vysokoškolského titulu Bc., medzi najznámejšie zahraničné bakalárske akademické tituly udeľované mnohými univerzitami a vysokými školami v cudzine patrí napríklad: bakalár v oblasti medicíny nebo lekárskych vied vo skratke B.M. ale niekedy i M.B., bakalár v oblasti prírodných vied vo skratke B.Sc ale niekedy i B.SC. alebo tiež aj Bsc alebo taktiež aj Sc.B, bakalár slobodných umení alebo tiež bakalár filozofie vo skratke BA ale niekedy aj B.A. a tak by som mohol pokračovať ďalej. V každom prípade však ale v trojstupňovej hierarchii akademických titulov sú akademické tituly bakalárskeho stupňa vysokoškolskými akademickými titulmi toho najnižšieho stupňa.

Úspešní absolventi bakalárskeho študijného programu nielen že obdržia v Slovenskej republike či Českej republike bakalársky akademický titul Bc., ale toto úspešné absolvovanie bakalárskeho študijného programu je podľa súčasnej platnej legislatívy v Slovenskej republike i Českej republike nevyhnutnou podmienkou potrebnou k tomu, aby mohli potom ďalej pokračovať i v univerzitnom či vysokoškolskom štúdiu vyššieho stupňa, ktorý sa zase označuje ako štúdium v rámci magisterského študijného programu. A úspešní absolventi i tohoto magisterského študijného programu obdržia zase príslušný vysokoškolský akademický titul magisterského stupňa. Zatiaľ čo u nás v Slovenskej republike či Českej republike všetci úspešní absolventi akéhokoľvek bakalárskeho študijného programu bez akejkoľvek výnimky obdržia jeden a ten istý bakalársky vysokoškolský akademický titul Bc., v prípade úspešných absolventov magisterského vysokoškolského akademického titulu je to oveľa zložitejšie, pretože zatiaľ čo u nás v Slovenskej republike i Českej republike je udeľovaný iba len jeden jediný vysokoškolský akademický titul bakalárskeho stupňa, v prípade vysokoškolských akademických titulov magisterského stupňa je nielen v zahraničí, ale aj v našej Slovenskej republike a Českej republike udeľovaných viacero druhov vysokoškolských akademických titulov magisterského stupňa. Aby sme sa v tom lepšie orientovali, je možné si vysokoškolské akademické tituly magisterského stupňa rozdeliť na dve hlavné skupiny vysokoškolských akademických titulov magisterského stupňa, kde ta jedna skupina zahrnuje klasické vysokoškolské akademické tituly magisterského stupňa, zatiaľ čo ta druhá skupina zahrnuje takzvané pseudodoktoráty.

Pojem pseudodoktorát znamená, že ide o taký vysokoškolský akademický titul, ktorý sa navonok svojím grafickým zápisom tvári jako keby išlo o vysokoškolský akademický titul doktorského stupňa, hoci v skutočnosti ide o vysokoškolský akademický titul iba len magisterského stupňa, ktorý bol univerzitnému či vysokoškolskému študentovu udelený iba len za úspešné absolvovanie magisterského štúdia a nič viac! V súčasnej dobe naopak tými klasickými vysokoškolskými akademickými titulmi magisterského stupňa sú vysokoškolské akademické tituly magister v skratke Mgr. a inžinier v skratke Ing. Ešte aj dnes udeľovanými pseudodoktorátmi sú napríklad vysokoškolský akademický titul “doktor všeobecného lekárstva” vo skratke MUDr., “doktor zubného lekárstva” v skratke MDDr. a “doktor veterinárneho lekárstva” v skratke MVDr., ktoré sa udeľujú aj dnes absolventom magisterského štúdia medicíny, zubného lekárstva a veterinárnej medicíny za splnenie všetkých študijných povinností ich magisterského vysokoškolského štúdia, a nič viac, práve tak ako študentom študujúcim práva, filozofiu, prírodné vedy, farmáciu a pedagogiku sa udelí za splnenie všetkých študijných povinností ich magisterského vysokoškolského štúdia klasický magisterský vysokoškolský akademický titul magister v skratke Mgr. alebo zas študentom ekonómie, chémie, poľnohospodárstva či pôdohospodárstva, stavebníctva, strojárstva a rôznych iných technických oborov magisterského štúdia na príslušných vysokých školách sa za splnenie všetkých študijných povinností ich magisterského vysokoškolského štúdia udelí zas klasický magisterský vysokoškolský akademický titul inžinier v skratke Ing. V každom prípade však ale dnes udeľované vysokoškolské akademické tituly vo skratkách Mgr., Ing., MUDr., MDDr. i MVDr. sú si vzájomne plne rovnocenné vysokoškolské akademické tituly, pretože všetky tieto vysokoškolské akademické tituly sú výlučne iba len vysokoškolskými akademickými titulmi magisterského stupňa.

A aby tento zmätok bol ešte väčší, tak treba povedať aj to, že pred rokom 1990 v celom Československu udeľované vysokoškolské akademické tituly “doktor práv” v skratke JUDr., “doktor filozofie” v skratke PhDr., “doktor prírodných vied” v skratke RNDr., “doktor farmácie” v skratke PkarmDr. a “doktor pedagogiky” v skratke PaedDr. boli taktiež iba len púhymi pseudodoktoráty magisterského stupňa, fakticky obdobne ako sú týmito pseudodoktorátmi dokonca ešte aj v dnešnej dobe udeľované pseudodoktoráty: doktor všeobecného lekárstva v skratke MUDr., doktor zubného lekárstva v skratke MDDr. či doktor veterinárneho lekárstva v skratke MVDr.

Inými slovami teda vysokoškolskými akademickými titulmi magisterského stupňa sú:

a) klasické magisterské akademické tituly v skratkách: Mgr. a Ing., plus

b) dodnes udeľované pseudodoktoráty v skratkách: MUDr., MDDr. i MVDr., plus

c) pred rokom 1990 v Československu udeľované pseudodoktoráty v skratkách: JUDr., PhDr., RNDr., PharmDr. a PaedDr.

Najmä táto posledná skupina “c” prináša veľké zmätky vzhľadom k tomu, že dnes od prelomu dvadsiateho a dvadsiateho prvého storočia v Slovenskej republike udeľované vysokoškolské akademické tituly v skratkách JUDr., PhDr., RNDr., PharmDr., PaedDr.; a dnes taktiež aj v Českej republike od 1.1.1999 udeľované vysokoškolské akademické tituly v skratkách JUDr., PhDr., RNDr., PharmDr. sú už vysokoškolskými akademickými titulmi doktorského stupňa!!!

Preto v týchto prípadoch aby sa to vzájomne neplietlo jediné rozlíšenie medzi pred rokom 1990 udeľovanými pseudodoktorátmi magisterského stupňa JUDr., PhDr., RNDr., PharmDr. a PaedDr. od po roku 1999 udeľovanými rovnako sa nazývajúcimi vysokoškolskými akademickými titulmi doktorského stupňa JUDr., PhDr., RNDr., PharmDr. a PaedDr. je iba v uvádzaní i nižšieho klasického magisterského akademického titulu magister v skratke Mgr., hneď priamo za po roku 1999 udeleným najvyšším vysokoškolským akademickým titulom doktorského stupňa JUDr., PhDr., RNDr., PharmDr. a PaedDr.,pretože iba týmto a ničím iným ho je možné odlíšiť od púhych pred rokom 1990 udeľovaných rovnako sa nazývajúcich pseudodoktorátov JUDr., PhDr., RNDr., PharmDr. a PaedDr., ktoré stoja zásadne vždy osamote bez doprovodného klasického magisterského titulu magister v skratke Mgr., pretože klasický magisterský vysokoškolský akademický titul magister v skratke Mgr. začal byť v Československu udeľovaný až v roku 1990 na základe vysokoškolského zákona číslo 172/1990 Zb., a teda osoby, ktoré pred rokom 1990 získali pseudodoktorát magisterského stupňa JUDr., PhDr., RNDr., PharmDr. a PaedDr. a to či už na základe vysokoškolského zákona číslo 19/1966 Zb. alebo na základe vysokoškolského zákona číslo 39/1980 Zb. celkom logicky klasický magisterský vysokoškolský akademický titul v skratke Mgr. uviesť ani nemôžu, pretože ho jednoducho ani vôbec nemajú vzhľadom k tomu, že v tej dobe sa ešte klasický magisterský akademický titul magister v skratke Mgr. neudeľoval, a preto pri absencii klasického magisterského akademického titulu magister v skratke Mgr. na druhom mieste za doktorským titulom, ja takto osamotený vysokoškolský akademický titul JUDr., PhDr., RNDr., PharmDr. či PaedDr. sám o sebe púhym vysokoškolským akademickým titulom iba len magisterského stupňa a nič viac!!!

Úspešní absolventi magisterského študijného programu v niektorých študijných programoch ako sú napríklad práva, filozofia, prírodné vedy, farmácia či pedagogika, ak chcú získať ten najväčší akademický titul toho najvyššieho doktorského stupňa, tak môžu podstúpiť rigorózne konanie spojené s obhajobou rigoróznej vedeckej práce a zloženie príslušnej rigoróznej skúšky, za čo v prípade úspechu môžu od prelomu dvadsiateho a dvadsiateho prvého storočia získať príslušné vysokoškolské akademické tituly doktorského stupňa, ktorými v Slovenskej republike sú JUDr., PhDr., RNDr., PharmDr., PaedDr., a v Českej republike zase od 1.1.1999 sú JUDr., PhDr., RNDr., PharmDr., tj. s výjimkou PaedDr. v Českej republike sú udeľované v podstate tie isté vysokoškolské akademické tituly doktorského stupňa ako som to uviedol už aj v prípade Slovenska. Vysokoškolské akademické tituly doktorského stupňa sú už absolútne najvyššími vysokoškolskými akademickými titulmi aké existujú!

Ak chce niekto ešte niečo viacej, potom “viacej” sú už iba vedecké a akademické hodnosti, respektíve vedeckopedagogické hodnosti vysokoškolských učiteľov, tie však ale skutočne majú svoj význam iba pre vysokoškolských učiteľov a pre nikoho iného. Podobne ako v prípade vysokoškolských akademických titulov je trojstupňová hierarchia udeľovaných akademických titulov, ktorá je trojstupňová, kde najnižšími vysokoškolskými akademickými titulmi sú vysokoškolské akademické tituly bakalárskeho stupňa, vyššími než sú vysokoškolské akademické tituly bakalárskeho stupňa sú vysokoškolské akademické tituly prostredného magisterského stupňa, a vysokoškolskými akademickými tituly toho úplne najvyššieho stupňa sú akademické vysokoškolské tituly doktorského stupňa; tak zhodou okolností i oblasť vedeckopedagogických hodností vysokoškolských učiteľov má taktiež trojstupňovú hierarchiu udeľovaných vedeckopedagogických hodností, kde najnižšou akademickou hodnosťou vysokoškolského učiteľa je hodnosť doktorského stupňa, vyššia vedeckopedagogická hodnosť vysokoškolského učiteľa než je hodnosť doktorského stupňa je vedeckopedagogická hodnosť vysokoškolského učiteľa docentského stupňa a tou úplne najvyššou vedeckopedagogickou hodnosťou vysokoškolského učiteľa je vedeckopedagogická hodnosť profesorského stupňa.

Už samotní doktorandi, ktorí po ukončení svojho magisterského štúdia ďalej usilujú o absolvovanie doktorantského postgraduálneho za účelom získania tej najnižšej vedeckopedagogickej hodnosti vysokoškolského učiteľa doktorského stupňa sú vlastne akýmsi hybridom – sami sú súčasne spolovice študentom pretože ešte študujú a súčasne sú už spolovice už akoby už taktiež vysokoškolskými učiteľmi, pretože doktorand v postgraduálnom štúdiu nielen že sám ešte študuje, ale tiež zo zákona povinnosť v dennej forme dokonca mať aj povinnú pedagogickú činnosť na univerzite alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou na univerzite v rozsahu až štyroch hodín týždenne! A po úspešnom absolvovaní tohoto postgraduálneho doktorandského štúdia získavajú tú najnižšiu vedeckopedagogickú hodnosť vysokoškolského učiteľa doktorského stupňa, ktorých má viacero druhov, pričom v súčasnej dobe v Slovenskej republike je to najčastejšie doktorská hodnosť v skratke PhD. a v Českej republike zase najčastejšie doktorská hodnosť v skratke Ph.D.

Viacej než je vedeckopedagogická hodnosť doktorského stupňa je vedeckopedagogická hodnosť docentského stupňa, ktorú neskôr po úspešnom ukončení postgraduálneho doktorandského štúdia a získaní vedeckopedagogickej doktorskej hodnosti môže ďalej tento vysokoškolský učiteľ získať na základe úspešného habilitačného konania.

A úplne tou najvyššou vedeckopedagogickou hodnosťou učiteľa vysokej školy je vedeckopedagogická hodnosť profesorská, kde univerzitným profesorom sa stávajú tí najlepší vysokoškolskí učitelia z radov docentov, ktorých pre určitý obor menuje prezident republiky na návrh vedeckej rady vysokej školy podaný prostredníctvom ministra školstva.

Aj keď možno navonok akademické tituly vykazujú isté podobnosti s vedeckopedagogickými hodnosťami vysokoškolských učiteľov, neslobodno si ich vzájomne pliesť, pretože v podstate nemajú spolu vzájomne absolutne nič spoločného!!! Dokonca aj ich legislatívny historický vývoj sa uberal inými cestami. Zatiaľ čo v prípade vývoja legislatívy udeľovaných akademických titulov boli tu v minulosti značné zmätky a úplne nesystémové a nelogické legislatívne zmeny, ktorých následky sú v legislatívnej úprave udeľovaných akademických titulov pociťované ešte aj dnes, a to aj napriek tomu že ako posledný slovenský vysokoškolský zákon číslo 131/2002 Z.z., tak aj posledný český vysokoškolský zákon číslo 111/1998 Sb. mnohé z týchto chýb napravili, napriek tomu však ale ani v týchto “národných” vysokoškolských zákonov Slovenskej republiky a Českej republiky sa bohužiaľ zatiaľ ešte nepodarilo napraviť úplne všetko; naproti čomu vo vývoji legislatívnej úpravy vedeckopedagogických hodností vysokoškolských učiteľov bola po celé obdobie až dodnes zachovaná harmonická legislatívna kontinuita bez obdobne nesystémových a nelogických zmien aké v minulosti bohužiaľ postihla oblasť udeľovaných akademických titulov, v dôsledku čoho viedla k značnej disharmónii a zmätku.

Vďaka tomuto všetkému v oblasti akademických hodností ani neplatí pravidlo, ktoré je nevyhnutné zachovávať v oblasti akademických titulov, že by snáď vlastník nech už akejkoľvek vedeckopedagogickej hodnosti musel nutne povinne uvádzať aj svoje nižšie vedeckopedagogické hodnosti!!!

Pýtate sa čo tým mám na mysli?

Ak je totiž napríklad niekto profesorom, je síce možné aj legitímne, ale súčasne tiež aj nie je absolútne nutné či povinné napríklad uvádzať sa ako Prof.Doc.Meno Priezvisko, ale kľudne stačí tu s kľudným svedomím uviesť iba Prof.Meno Priezvisko.

Prečo?

Ak má totiž nejaký vysokoškolský učiteľ vedeckopedagogickú hodnosť “profesor” v skratke Prof., potom na rozdiel od úplne inej reality v oblati akademických titulov/!!!/ tu je naopak stopercentne isté že vždy nutne musí mať aj predchádzajúcu vedeckopedagogickú hodnosť, tj. v danom prípade hodnosť “docent”, a to bez ohľadu na to, nech už v ktorejkoľvek dobe či na základe platnosti nech už ktoréhokoľvek z vysokoškolských zákonov číslo 58/1950 Zb., 19/1966 Zb., 39/1980 Zb., 172/1990 Zb., 131/2002 Z.z. alebo 111/1998 Sb. túto svoju vedeckopedagogickú hodnosť “profesor” získal, pretože žiadny z vysokoškolských zákonov nikdy neumožňoval v oblasti vysokoškolských vedeckopedagogických hodností vysokoškolských učiteľov čokoľvek zanedbať, preskočiť alebo obísť, čo bohužiaľ v oblasti udeľovaných vysokoškolských akademických titulov rozhodne neplatí!!!

Prečo?

Vždy platila zhruba taká legislatívna úprava, že zo zákona vedecká rada vysokej školy smie prezidentovi republiky prostredníctvom ministerstva školstva navrhnúť na vymenovanie za profesorov výlučne iba tých svojich učiteľov, ktorí už predtým na základe úspešného habilitačného konania získali vedeckopedagogickú hodnosť “docent”, a taktiež tak ani prezident republiky za “profesora” vymenovať nikoho z tých vysokoškolských učiteľov, kto doposiaľ ešte nie je “docentom” v skratke Doc. A teda bez akejkoľvek výnimky absolútne všetci vysokoškolskí učitelia s vedeckopedagogickou hodnosťou “profesor” v skratke Prof., nutne predtým než im táto najvyššia vedeckopedagogická hodnosť “profesor” bola udelená mali tiež už vedeckopedagogickú hodnosť “docent”.

A v podstate vlastne tak aj u docenta je síce práve tak ako aj u profesora celkom možné aj legitímne spoločne i zo svojou docentskou vedeckopedagogickou hodnosťou uvádzať aj svoju doktorskú vedeckopedagogickú hodnosť, ale ani tu to nie je nevyhnutne nutné či povinné, a i tu sa kľudne môže obmedziť na púhe Doc.Meno Priezvisko.

Prečo?

Na to aby niekto mohol získať vedeckopedagogickú hodnosť “docent” musel totiž nutne úspešne absolvovať habilitačné konanie. A aj tu taktiež aj v minulosti vždy platila nevyhnutná podmienka, že do habilitačného konania sa môže hlásiť iba len ten intelektuál, ktorý už úspešne absolvoval postgraduálne doktorandské štúdium a získal príslušnú vedeckopedagogickú hodnosť doktorského stupňa. A teda bez akejkoľvek výnimky absolútne všetci vysokoškolskí učitelia s vedeckopedagogickou hodnosťou “docent” v skratke Doc., nutne predtým než sa za účelom získania vedeckopedagogickej hodnosti “docent” vôbec smeli hlásiť k habilitačnému konaniu, ako tú najzákladnejšiu podmienku započatia s habilitačným konaním museli už mať vedeckopedagogickú hodnosť doktorského stupňa.

 

Týmto toto však ale všetko končí! V prípade akademických titulov takáto obdobná redukcia už totiž možná nie je!!!

Prečo?

Predstavte si, že sú tu traja intelektuáli, ktorí sa napríklad napíšu takýmto spôsobom:

a) PhDr.Meno Priezvisko

b) PhDr.Mgr.Meno Priezvisko

c) PhDr.Mgr.Bc.Meno Priezvisko

A súčasne tiež vychádzajme aj z toho, že všetci títo vyššie uvedení traja intelektuáli sa písomne prezentovali úplne správne. Generálna otázka teda znie: Čo nám to o nich vypovedá?

Ak nie je žiadneho rozdielu napríklad medzi Prof.Doc.Meno Priezvisko a Prof.Meno Priezvisko, pretože v obidvoch prípadoch či už tak alebo onak úplne rovnako a bez akéhokoľvek rozlišovania ide vždy a v obidvoch prípadoch úplne rovnako o vysokoškolského učiteľa s vedeckopedagogickou hodnosťou “profesor”, zatiaľ čo ale v prípade vysokoškolských akademických titulov táto ľubovoľná voľba uvádzania úplného alebo zredukovaného údaja už nie je možná bez toho, aby to výrazne zdeformovalo a vlastne aj úplne zmenilo tlmočenú informáciu.

A navyše v prevážnej väčšine prípadov paradoxne to zdeformovalo a zmenilo tlmočenú informáciu v drvivej väčšine prípadov práve k ujme samotného toho hlupáka, kdo sa na túto dobrovoľne sebepoškodzovaciu masochistickú redukciu svojich vlastných akademických titulov nechal naviesť, keďže neužívaním svojho Mgr. za svojím doktorským PhDr. fakticky dobrovoľne predstiera, že jeho PhDr. je iba menejcenný pseudodoktorát magisterského stupňa, hoci v skutočnosti jeho PhDr. je vysokoškolským akademickým titulom toho najvyššieho doktorského stupňa!!!

Len iba úplný debil, blázon a totálny analfabet v oblasti problematiky udeľovaných vysokoškolských akademických titulov nevidí celkom zásadný diametrálny rozdiel napríklad medzi vyššie uvedeným za a) PhDr.Meno Priezvisko a za b) PhDr.Mgr.Meno Priezvisko.

 

1./ Prvá konkrétna otázka: Čo vieme o intelektuálovi a) PhDr.Meno Priezvisko?

I.Moja odpoveď na prvú otázku:

Tento prvý intelektuál uvedený ako a) PhDr.Meno Priezvisko ako takzvaný “doktor filozofie” má púhy pseudodoktorát, ktorý nie je tým absolútne najvyšším vysokoškolským akademickým titulom doktorského stupňa, ale je iba vysokoškolským akademickým titulom prostredného magisterského stupňa, ktorý je síce vyšším vysokoškolským akademickým titulom než sú vysokoškolské akademické tituly bakalárskeho stupňa, ale súčasne tiež aj vždy nižším vysokoškolským akademickým titulom ako sú skutočné vysokoškolské akademické tituly doktorského stupňa, pretože tento PhDr., ak nie je za ním hneď na druhom mieste uvedený Mgr., je teda v tomto prípade vždy vysokoškolským akademickým titulom iba len magisterského stupňa a nie teda stupňa doktorského, s ktorým okrem svojho čisto len formálneho takzvane “doktorského názvu” ako takýto púhy pseudodoktorát magisterského stupňa nemá v skutočnosti absolútne nič spoločného so skutočnými vysokoškolskými akademickými titulmi doktorského stupňa. Tento intelektuál vyštudoval už dosť dávno, a to minimálne pred zhruba dvadsiatimi rokmi, tj. kedykoľvek voľakedy pred rokom 1990 študoval na univerzite alebo vysokej škole kdekoľvek vo vtedajšom boľševickom Československu, úplne ľahostajné či na českomoravskom alebo slovenskom území vtedajšieho jednotného komunistami dokonale ovládaného československého štátu, ktorý sa v tej dobe nazýval Československá socialistická republika, a v ktorom vtedy práve bola totalitná boľševická diktatúra, kedy práve v tomto čase študoval tento PhDr.Meno Priezvisko na základe vysokoškolského zákona číslo 39/1980 Zb., alebo dokonca možno ešte aj predtým mohol tiež študovať už aj na základe ešte predchádzajúceho vysokoškolského zákona číslo 19/1966 Zb., kedy iba len za púhe absolvovanie magisterského štúdia na základe napísania a obhájenia diplomovej práce plus zloženie magisterských štátnych záverečných skúšok mu bol udelený vysokoškolský akademický titul toho prostredného magisterského stupňa v skratke PhDr. Tento intelektuál patrí teda “študijne” medzi najstaršiu generáciu našej inteligencie, kde čisto teoreticky vzaté úplne ten čisto teoreticky úplne najmladší PhDr.Meno Priezvisko sa mohol narodiť najneskôr dňa 1.9.1967 (vysvetlenie: Aby niekto získal titul PhDr. v čase keď bol ešte len titulom magisterského stupňa, musel stihnúť štúdium ukončiť ešte za platnosti vysokoškolského zákona číslo 39/1990 Zb., ktorý od septembra 1990 nahradil vysokoškolský zákon číslo 172/1990 Zb., ktorý ďalšie udeľovanie JUDr., PhDr., RNDr., PharmDr., PaedDr. ako titulov magisterského stupňa zarazil, a namiesto nich začal udeľovať úplne nový a do tej doby v Československu úplne neznámy titul Mgr. Ak sa niekto narodil ešte dňa 1.9.1967, bolo možné aby dňa 1.9.1973 mohol nastúpiť do prvej triedy základnej školy. Ak by sa narodil čo i len o jeden deň neskôr ako 1.9.1967, tak by mu už neumožnili dňa 1.9.1973 nastúpiť do prvej triedy základnej školy, pretože by už nesplňoval zákonnú podmienku, že najneskôr v prvý deň nástupu do základnej školy musí dieťa dosiahnuť minimálne šesť rokov. Ak teda do prvej triedy základnej školy nastúpil najneskôr dňa 1.9.1973 v školskom roku 1973/1974, minimálne osemročnú školskú dochádzku, ktorá sa v tej dobe pokladala za minimálnu pre absolvovanie základnej školskej dochádzky, teda ukončil dňa 30.6.1981. Aby stihol úspešne doštudovať vysokú školu ešte za platnosti vysokoškolského zákona číslo 39/1980 Zb., tak najneskôr dňa 1.9.1981 musel nastúpiť do prvého ročníku nejakého gymnázia alebo strednej školy. V tej dobe k maturite bolo možné sa dostať najskôr za štyri roky, a teda najskôr až v máji 1985 mohol maturovať, a nielenže mohol, ale aj musel, pretože najneskôr v júni 1985 musel absolvovať prijímaciu skúšku na vysokú školu, aby v septembri 1985 mohol sa ako prvák zapísať do prvého ročníku štúdia na vysokej škole, čo bol z časového hľadiska vlastne ten úplne najposlednejší termín pre to, aby v tej dobe minimálne päťročné magisterské vysokoškolskú štúdium mohol ukončiť v máji alebo júni, poprípade cez letné prázdniny, ale iba do konca augusta 1990, aby tak ešte stihol získať titul PhDr. ako púhy magisterský titul, a teda ešte za platnosti vysokoškolského zákona číslo 39/1980 Zb., pretože ak by to nestihol, tak od septembra 1990 v účinnosť vstúpiaci nový vysokoškolský zákon číslo 172/1990 Zb. by mu namiesto očakávaného PhDr. priznal už “len” Mgr.), a teda tento PhDr.Meno Priezvisko má v každom prípade už viacej než 42 rokov. Pokiaľ ide o eventuálny rozsah odbornej praxe, tak posudzované k dnešnému roku 2009, kedy túto práci píšem, tomuto intelektuálovi uplynuli minimálne zhruba tak asi dve desaťročia odo dňa, kedy úspešne ukončil svoje magisterské univerzitné alebo vysokoškolské štúdium, za ktoré eventuálne teda mohol, ale i nemusel získať celkom slušnú odbornú prax.

 

2./ Druhá konkrétna otázka: Čo vieme o intelektuálovi b) PhDr.Mgr.Meno Priezvisko?

II.Moja odpoveď na druhú otázku:

Tento druhý intelektuál uvedený ako b) PhDr.Mgr.Meno Priezvisko je skutočným doktorom filozofie, pretože má skutočne ten absolútne najvyšší vysokoškolský akademický titul doktorského stupňa, ktorý je vyšším vysokoškolským titulom než sú vysokoškolské akademické tituly bakalárske i magisterské, a to aj vyšší než sú všetky pseudodoktoráty, pretože pseudodoktoráty sú iba vysokoškolskými akademickými titulmi magisterského stupňa a nie stupňa doktorského. Tento intelektuál začal študovať niekedy zhruba v deväťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia za platnosti vysokoškolského zákona číslo 172/1990 Zb., kedy v období týchto deväťdesiatych rokov dvadsiateho storočia po úspešnom absolvovaní magisterského štúdia a na základe napísania a obhájenia diplomovej práce plus za zloženie magisterských štátnych záverečných skúšok mu bol udelený vysokoškolský akademický titul magisterského stupňa v skratke Mgr., a neskôr niekedy až po roku 1999 potom ešte keď nadobudol platnosť a účinnosť súčasný vysokoškolský zákon číslo 111/1998 Sb. v Českej republike, alebo súčasný vysokoškolský zákon číslo 131/2002 Z.z. platný v Slovenskej republike, tento PhDr.Mgr.Meno Priezvisko ešte úspešne absolvoval aj rigorózne konanie v rámci ktorého napísal a pred príslušnou rigoróznou vedeckou komisiou tiež aj obhájil svoju vedeckú prácu plus zložil tiež aj príslušnú štátnu rigoróznu skúšku. A až za úspešné rigorózne konanie konané až za platnosti súčasného vysokoškolského zákona, ktorým v Slovenskej republike je zákon číslo 131/2002 Z.z. a v Českej republike zase zákon číslo 111/1998 Sb., mu bol udelený ten skutočne najvyšší vysokoškolský akademický titul doktorského stupňa PhDr., a teda čisto teoreticky vzaté prvý PhDr.Mgr.Meno Priezvisko sa v rámci Českej republiky mohli objaviť najskôr až od januára 1999 a v rámci Slovenskej republiky sa prvý PhDr.Mgr.Meno Priezvisko mohli objaviť najskôr až od apríla 2002. Tento intelektuál patrí teda “študijne” medzi prostrednú generáciu našej inteligencie, kde čisto teoreticky vzaté úplne ten čisto teoreticky úplne najmladší PhDr.Meno Priezvisko ak študoval v Českej republike sa mohol narodiť najneskôr dňa 1.9.1980, a ak PhDr.Mgr.Meno Priezvisko študoval v Slovenskej republike, tak sa mohol narodiť najneskôr dňa 1.9.1983 (vysvetlenie: Aby niekto nutne nemusel získať titul Bc., musel stihnúť minimálne “ako prvák” svoj úplne prvý zápis do vysokoškolského štúdia ešte za platnosti predošlého vysokoškolského zákona číslo 172/1990 Zb., čo znamenalo, že v rámci Českej republiky to mohlo byť “pri zápise” naposledy v septembri 1998 na začiatku akademického roku 1998/1999, pretože v akademickom roku 1999/2000 v rámci Českej republiky už musel študovať za platnosti súčasného českého vysokoškolského zákona číslo 111/1998 Sb. obligatórne rozdeľujúci v Českej republike vysokoškolské štúdium na bakalársky a magisterský stupeň; respektíve v rámci Slovenskej republiky to mohlo byť “pri zápise” naposledy v septembri 2001 na začiatku akademického roku 2001/2002, pretože v akademickom roku 2002/2003 už aj v rámci Slovenskej republiky už nutne musel študovať za platnosti súčasného slovenského vysokoškolského zákona číslo 131/2002 Z.z. obligatórne rozdeľujúceho už aj v Slovenskej republike vysokoškolské štúdium na bakalársky a magisterský stupeň. Teda ak pripadá posledný zápis do vysokoškolského štúdia bezprostredne pred obligatórnym rozdelením vysokoškolského štúdia na bakalársky stupeň v prípade Českej republiky na september 1998 a v prípade Slovenskej republiky na september 2001, teda v tomto prípade prijímacie konanie na vysokú školu v Českej republike absolvoval niekedy v júni 1998 a v rámci Slovenskej republiky v júni 2001, respektíve na gymnáziu alebo inej strednej škole, ktorú študoval zložil maturitu v prípade Českej republiky v máji 1998, v prípade Slovenskej republiky v máji 2001. Vzhľadom k tomu, že stredoškolské štúdium je v Českej republike a aj v Slovenskej republike obvykle štvorročné, tak gymnázium alebo inú strednú školu musel “ako prvák” začať študovať v rámci Českej republike dňa 1.9.1994 a v rámci Slovenskej republiky “ako prvák” začal študovať gymnázium alebo inú strednú školu dňa 1.9.1997. Základnú školskú dochádzku teda v  rámci Českej republiky ukončil dňa 30.6.1994 alebo v rámci Slovenskej republiky základnú školskú dochádzku ukončil dňa 30.6.1997. Vzhľadom k tomu, že základná školská dochádzka je minimálne osemročná, potom teda do prvého ročníka základnej školy po prvý krát v rámci Českej republiky prišiel dňa 1.9.1986, a v prípade Slovenskej republiky zas musel do základnej školy po prvý krát prísť dňa 1.9.1989, a vzhľadom k tomu v celej vtedajšej Československej socialistickej republike bez akejkoľvek výnimky dieťa nastupujúce do prvého ročníka základnej školy muselo splňovať podmienku, že najneskôr v prvý deň prvého ročníku základnej školskej dochádzky dosiahlo už veku šiestich rokov, a teda z toho vyplýva, že PhDr.Mgr.Meno Priezvisko, ktorý vyštudoval v rámci Českej republiky sa mohol narodiť najneskôr dňa 1.9.1980, zatiaľ čo PhDr.Mgr.Meno Priezvisko, ktorý vyštudoval v rámci Slovenskej republiky sa mohol narodiť najneskôr dňa 1.9.1983), a teda keďže v súčasnej dobe je november 2009, momentálne tento PhDr.Mgr.Meno Priezvisko má v prípade, že vyštudoval v Českej republike minimálne už viacej než 29 rokov, a v prípade že tento PhDr.Mgr.Meno Priezvisko vyštudoval v rámci Slovenskej republiky, tak má minimálne už viacej než 26 rokov.

 

3./ Tretia konkrétna otázka: Čo vieme o intelektuálovi c) PhDr.Mgr.Bc.Meno Priezvisko?

III.Moja odpoveď na tretiu otázku:

Tento tretí intelektuál uvedený ako c) PhDr.Mgr.Bc.Meno Priezvisko je skutočným doktorom filozofie, pretože má skutočne ten absolútne najvyšší vysokoškolský akademický titul doktorského stupňa, ktorý je vyšším vysokoškolským titulom než sú vysokoškolské akademické tituly bakalárske i magisterské, a to aj vyšší než sú všetky pseudodoktoráty, pretože pseudodoktoráty sú iba vysokoškolskými akademickými titulmi magisterského stupňa a nie stupňa doktorského. Tento intelektuál začal študovať až za platnosti súčasného vysokoškolského zákona, ktorým v prípade Českej republiky je vysokoškolský zákon číslo 111/1998 Sb., v prípade Slovenskej republiky zas zákon číslo 131/2002 Z.z., a teda v prípade Českej republiky svoje vysokoškolské štúdium zahájil najskôr až v akademickom roku 1999/2000 a v prípade Slovenskej republiky vysokoškolské štúdium zahájil najskôr až v akademickom roku 2002/2003, respektíve magisterské štúdium mohli títo študenti najskôr ukončiť v rámci Českej republiky najskôr tak v máji 2004, a v prípade Slovenskej republiky zas najskôr v máji 2007, a ak by čakacia lehota na rigorózne konanie bola trebárs len minimálne pol roku, tak i podľa týchto úplne najoptimistickejších odhadov prvý PhDr.Mgr.Bc.Meno Priezvisko v rámci Českej republiky sa najskôr mohol objaviť až od novembra 2004, a prvý PhDr.Mgr.Bc.Meno Priezvisko v rámci Slovenskej republiky sa dokonca najskôr mohol objaviť až od novembra 2007. Platný vysokoškolský zákon – v prípade Slovenskej republiky je to vysokoškolský zákon číslo 131/2002 Z.z. a v prípade Českej republiky je to zas vysokoškolský zákon číslo 111/1998 Sb. – do tej doby jednotné vysokoškolské štúdium dôsledne rozdelil na nižší bakalársky stupeň a vyšší magisterský stupeň. Po úspešnom absolvovaní nižšieho bakalárskeho stupňa svojho vysokoškolského štúdia na základe napísaní a obhájení bakalárskej práce plus zloženie bakalárskych štátnych záverečných skúšok mu bol udelený vysokoškolský akademický titul bakalárskeho stupňa v skratke Bc. Potom pokračoval v štúdiu vyššieho magisterského stupňa svojho vysokoškolského štúdia, a po úspešnom absolvovaní magisterského štúdia na základe napísania a obhájenia diplomovej práce plus zloženie magisterských štátnych záverečných skúšok mu bol udelený vysokoškolský akademický titul magisterského stupňa v skratke Mgr., a nakoniec po úspešnom absolvovaní magisterského štúdia potom ešte aj úspešne absolvoval aj rigorózne konanie, v rámci ktorého napísal a pred príslušnou rigoróznou vedeckou komisiou tiež aj obhájil svoju vedeckú prácu plus zložil aj príslušnú rigoróznu skúšku. A teda vlastne úplne rovnako ako je tomu aj v predošlom prípade “PhDr.Mgr.Meno Priezvisko”, práve tak aj tu v tomto prípade “PhDr.Mgr.Bc.Meno Priezvisko” až za úspešné rigorózne konanie sa mu udelí ten skutočne najvyšší vysokoškolský akademický titul doktorského stupňa PhDr.!!! Tento intelektuál patrí medzi “študijne” najmladšiu generáciu našej inteligencie, a pokiaľ ide o jeho eventuálny rozsah odbornej praxe, tak posudzované k dnešnému roku 2009, kedy túto prácu v novembri 2009 píšem, tomuto intelektuálovi uplynulo maximálne iba niekoľko málo rokov odo dňa, kedy úspešne ukončil svoje magisterské univerzitné alebo vysokoškolské štúdium, čo ako som už uviedol, v prípade týchto študentov, ktorí vyštudovali v Českej republike, je čisto teoreticky vzaté, že toto svoje štúdium magisterského stupňa najskôr úspešne mohli ukončiť až v máji 2004, zatiaľ čo v prípade študentov, ktorí vyštudovali v Slovenskej republike to zas čisto teoreticky najskôr mohlo byť až v máji 2007.

 

Inými slovami ak dnes znamená napríklad grafické označenie “Prof.” označenie vedeckopedagogickej hodnosti vysokoškolského učiteľa profesorského stupňa, tak je možné povedať, že úplne rovnako tomu tak bolo či už v Čechách, na Morave či v Sliezsku alebo aj na Slovensku aj kedykoľvek v minulosti, a teda je úplne jedno, či sa toto “Prof.” uvedie samostatne alebo spoločne aj s nižšími vedeckopedagogickými hodnosťami a vysokoškolskými akademickými titulmi!!!

A podobne tak ak znamená aj dnes napríklad grafické označenie “Doc.” označenie vedeckopedagogickej hodnosti vysokoškolského učiteľa docentského stupňa, tak je možné povedať v podstate úplne to isté, ako sa už povedalo aj o odstavec vyššie, že či už v Čechách, na Morave či v Sliezsku alebo aj na Slovensku úplne rovnako tomu bolo aj kedykoľvek v minulosti, a teda ani tu príliš nezáleží na tom, či sa toto “Doc.” Uvedie iba samostatne alebo spoločne aj s nižšími vedeckopedagogickými hodnosťami a vysokoškolskými akademickými titulmi. A takto by som mohol pokračovať ďalej.

V prípade osôb, ktoré však ale nie sú vysokoškolskými učiteľmi, respektíve nemajú profesorskú, ani docentskú a ani doktorskú vedeckopedagogickú hodnosť vysokoškolského učiteľa redukcia ich vysokoškolských akademických titulov, že by snáď z tandemu titulu Mgr. stojaceho za titulom JUDr., PhDr. PharmDr., alebo PaedDr. svojvoľne vypustili nižší doprovodný vysokoškolský akademický titul Mgr. možné nie je bez toho, že by ich vysokoškolský akademický titul doktorského stupňa nebol tým pádom bez tohoto titulu Mgr. fakticky degradovaný na púhy vysokoškolský akademický titul iba len obyčajného magisterského stupňa!!!

A teda nezabúdajte na to, že vysokoškolský akademický titul Mgr. stojaci hneď za vysokoškolským akademickým titulom JUDr., PhDr. PharmDr. či PaedDr. tam nestojí len tak pre parádu, ale predovšetkým preto, aby vysokoškolské akademické tituly doktorského stupňa JUDr., PhDr. PharmDr. a PaedDr., ktoré sa udeľujú či už v Českej republike na základe českého vysokoškolského zákona číslo 111/1998 Sb. od 1.1.1999 alebo v Slovenskej republike na základe slovenského vysokoškolského zákona číslo 131/2002 Z.z. od 1.4.2002; sa prezentáciou titulu Mgr. odlíši od úplne vždy osamotených vysokoškolských akademických titulov JUDr., PhDr. PharmDr. a PaedDr. púheho magisterského stupňa, ktoré sa v celom Československu na základe vysokoškolského zákona číslo 19/1966 Zb. a potom aj vysokoškolského zákona číslo 39/1980 Zb. udeľovali až do roku 1990 ako vysokoškolské akademické iba len magisterského stupňa!!!

Aspoň teda prinajmenšom nie je možná táto svojvoľná redukcia nižšieho či nižších doprovodných vysokoškolských akademických titulov u tých intelektuálov, ktorí či už v Českej republike niekedy po 1.1.1999 alebo v Slovenskej republike niekedy po 1.4.2002 získali buď riadny doktorát z práv v skratke JUDr. ako vysokoškolský akademický titul doktorského stupňa, alebo ktorí či už v Českej republike niekedy po 1.1.1999 alebo v Slovenskej republike niekedy po 1.4.2002 získali buď riadny doktorát z filozofie v skratke PhDr. ako vysokoškolský akademický titul doktorského stupňa, alebo ktorí či už v Českej republike niekedy po 1.1.1999 alebo v Slovenskej republike niekedy po 1.4.2002 získali buď riadny doktorát z prírodných vied v skratke RNDr. ako vysokoškolský akademický titul doktorského stupňa, alebo ktorí či už v Českej republike niekedy po 1.1.1999 alebo v Slovenskej republike niekedy po 1.4.2002 získali buď riadny doktorát z farmácie v skratke PharmDr. ako vysokoškolský akademický titul doktorského stupňa, alebo ktorí v Slovenskej republike niekedy po 1.4.2002 získali buď riadny doktorát z pedagogiky v skratke PaedDr. ako vysokoškolský akademický titul doktorského stupňa. A to všetko najmä preto, že pred rokom 1990boli bez výnimky v celej Československej socialistickej republike udeľované vysokoškolské akademické tituly JUDr., PhDr., RNDr., PharmDr., PaedDr. bez akéhokoľvek rigorózneho konania v našom slova zmysle a iba teda fakticky na základe splnenia študijných povinností v rámci obyčajného vysokoškolského magisterského štúdia, a teda boli tieto až do roku 1990 v celej Československej socialistickej republike udeľované vysokoškolské akademické tituly JUDr., PhDr., RNDr., PharmDr., PaedDr. udeľované iba ako len pseudodoktoráty magisterského stupňa, a nie teda ako plnohodnotné vysokoškolské akademické tituly toho najvyššieho stupňa doktorského.

Svojím spôsobom menej závažnou, ale aj tak ani tu nie celkom žiaduca je redukcia doprovodného bakalárskeho akademického titulu Bc. Zatiaľ čo totiž uvedenie alebo neuvedenie vysokoškolského klasického magisterského akademického titulu Mgr. na druhom mieste za akademickým titulom JUDr., PhDr., RNDr., PharmDr., PaedDr. má veľmi dôležitý rozlišovací význam pre posúdenie toho, či v danom konkrétnom prípade ide o vysokoškolský akademický titul stupňa doktorského alebo len magisterského /!!!/, prípadné zatajovanie prídatného bakalárskeho akademického titulu tento kvalitatívny význam pre posudzovanie kvalitatívnej hodnoty primárneho akademického titulu síce nemá; má však ale kvalitatívny význam pre posudzovanie toho, či ste vyštudoval pomerne nedávno na základe súčasného vysokoškolského zákona alebo či ste vyštudoval už v dávnejšej dobe.

 

Čo povedať záverom?

Iba to že požadujem novelizáciu súčasného platného vysokoškolského zákona vo veci udeľovaných vysokoškolských akademických titulov.

Obidva vysokoškolské zákony, tj. ako v súčasnej Slovenskej republike platný slovenský vysokoškolský zákon číslo 131/2002 Zz., tak aj v súčasnej Českej republike platný český vysokoškolský zákon číslo 111/1998 Sb. podľa môjho názoru čakajú v dohľadnej dobe ešte na dve veľmi dôležité novelizácie v oblasti udeľovaných vysokoškolských akademických titulov, ktoré v záujme väčšej harmonizácie súčasnej legislatívnej úpravy vysokoškolského štúdia a udeľovaných vysokoškolských akademických titulov bude nevyhnutné skôr alebo neskôr bezpodmienečne prijať.

 

1.Prvá novelizácia vysokoškolského zákona vo veci udeľovaných vysokoškolských akademických titulov, ktorú požadujem:

Jedným z dôležitých problémov vyrovnania súčasnej disharmónie sa vzťahuje k oblasti štúdia ekonómie ale tiež aj stavebníctva, strojárstva, chémie a ostatných technických vied. Ak totiž v oblasti práva, filozofie, prírodných vied, farmácie, teológie a na Slovensku aj pedagogiky (ktorá je v Českej republike plne začlenená pod filozofiu, respektíve v Českej republike sa namiesto nejakého špeciálneho doktorátu z pedagogiky v súčasnej dobe udeľuje doktorát z filozofie) plus po eventuálnej realizácii mnou navrhovanej druhej, a objektívne povedané dokonca radikálnejšej reformy v oblasti štúdia všeobecného lekárstva, zubného lekárstva a veterinárneho lekárstva by sa taktiež stal jednotne spoločným magisterským akademickým titulom titul magister v skratke Mgr., potom je iba celkom v naprostom poriadku, že v oblasti štúdia ekonómie ale aj stavebníctva, strojárstva, chémie a najrozličnejších ďalších technických vied zase jednotne spoločným magisterským akademickým titulom je titul inžinier v skratke Ing. Problémom legislatívnej úpravy týchto oblastí štúdia v súčasnej dikcii českého i slovenského vysokoškolského zákona, ktorý objektívne obmedzuje ďalší rozvoj ekonómie ale aj najrozličnejších technických vied ako študijne – vedeckých disciplín je absolútna neexistencia možnosti pre úspešných absolventov magisterského študijného programu v oblasti ekonómie, stavebníctva, strojárstva, chémie či najrozličnejších technických vied získať nech už akýkoľvek riadny doktorát, respektíve akýkoľvek iný novo zavedený vysokoškolský akademický titul doktorského stupňa nech už by sa tento ich vysokoškolský akademický titul doktorského stupňa nazýval akokoľvek. Dokonca ani nie je nevyhnutne nutné, aby tento ich nový vysokoškolský akademický titul doktorského stupňa nutne musel obsahovať v sebe i slovo “doktorát”. Ostatne veď už aj teraz napríklad v Českej republike existujúci vysokoškolský akademický titul “licenciát teológie” v skratke ThLic. neobsahuje vo svojom názve vôbec slovo “doktorát”, a napriek tomu v hierarchii udeľovaných vysokoškolských akademických titulov je vysokoškolský akademický titul “licenciát teológie” v skratke ThLic. vysokoškolským akademickým titulom toho najvyššieho doktorského stupňa.

Preto by som tu doporučoval novelu vysokoškolského zákona, ktorá by aj v oblasti štúdia ekonómie a tiež aj štúdia stavebníctva, strojárstva, chémie a najrozličnejších ďalších technických škôl, oborov či vied zaviedla možnosť pre úspešných absolventov riadneho magisterského študijného programu, ktorí získali vysokoškolský magisterský akademický titul inžinier v skratke Ing., aby aj títo ekonomicky či technicky orientovaní intelektuáli ktorí sa nebudú chcieť uspokojiť iba so ziskom vysokoškolského akademického titulu púheho magisterského stupňa (tj. v ich prípade titulu inžinier v skratke Ing.), aby teda po získaní svojho vysokoškolského akademického titulu magisterského stupňa mohli aj oni podstúpiť riadne rigorózne konanie spojeného s obhajobou rigoróznej vedeckej práce plus zložením príslušnej rigoróznej skúšky pred príslušnou vedeckou rigoróznou komisiou, ktorá by i týmto ekonomickým či technicky orientovaným intelektuálom umožnila získať nejaký vysokoškolský akademický titul doktorského stupňa. V konkrétnej rovine týmto úplne novým vysokoškolským akademickým titulom doktorského stupňa, ktorý by v prípade úspešného rigorózneho konania spojeného a napísaním a obhajobou rigoróznej vedeckej práce plus zložením príslušnej štátnej rigoróznej skúšky pred príslušnou vedeckou rigoróznou komisiou v prípade inžinierov ekonómie bolo by možné im udeliť napríklad doktorát z filozofie v skratke PhDr., a v prípade strojárstva, stavebníctva, chémie a ostatných technických oborov zase napríklad doktorát prírodných vied v skratke RNDr., eventuálne by isteže bolo možné “vymyslieť” pre týchto inžinierov – ktorí po získaní magisterského akademického titulu Inžinier v skratke Ing. úspešne podstúpia aj rigorózne konanie a získajú tak aj vysokoškolský akademický titul doktorského stupňa – trebárs aj úplne nový titul či tituly doktorského stupňa, ktorý by sa im v týchto prípadoch začal udeľovať, a tým by sa odstránila súčasná ničím neodôvodnená neexistencia možnosti intelektuálov tejto ekonomickej a technickej odbornej orientácie získať vo svojej oblasti odbornosti taktiež akademický titul toho najvyššieho stupňa ako je tomu už dnes v prevážnej väčšine ostatných oborov vysokoškolského štúdia.

A teda by v prípade i týchto ekonomicky a technicky orientovaných intelektuálov už po prijatí tejto novelizácie neboli už najvyššími vysokoškolskými akademickými titulmi, ktoré títo intelektuáli vo svojom oboru môžu u nás získať púhe vysokoškolské akademické tituly púheho prostredného magisterského stupňa v skratke Ing., ale i pre túto kategóriu intelektuálov by sa potom čo získajú svoj vysokoškolský akademický titul magisterského stupňa otvorila ďalšia nová možnosť ich profesijného rastu tým, že by sa zaviedla aj pre nich ako úplne nová kategória vysokoškolských akademických titulov možnosť získavať taktiež vysokoškolské akademické tituly aj toho najvyššieho doktorského stupňa ako to existuje už aj dnes v prevážnej väčšine ostatných oborov vysokoškolskej odbornosti.

 

2./Druhá novelizácia vysokoškolského zákona vo veci udeľovaných vysokoškolských akademických titulov, ktorú požadujem:

Ďalšia, a to ešte radikálnejšia novelizácia by sa mala týkať štúdia všeobecného lekárstva, zubného lekárstva a veterinárneho lekárstva, kde by sa úspešným absolventom magisterského študijného programu mali prestať udeľovať doterajšie magisterské pseudodoktoráty v skratkách MUDr., MDDr. a MVDr., a namiesto nich by sa aj úspešným absolventom magisterského študijného programu v oblasti všeobecného lekárstva, zubného lekárstva a veterinárneho lekárstva začali udeľovať klasické magisterské akademické tituly Mgr. s tým, že by sa súčasne aj v oblasti štúdia všeobecného lekárstva, zubného lekárstva a veterinárneho lekárstva pre tých, ktorí by sa nechceli uspokojiť s púhym akademickým titulom len púheho magisterského stupňa, že by sa súčasne aj v oblasti štúdia všeobecného lekárstva, zubného lekárstva a veterinárneho lekárstva zaviedla možnosť podstúpenia riadneho rigorózneho konania spojeného s napísaním a obhajobou rigoróznej vedeckej práce v oblasti všeobecného lekárstva, zubného lekárstva či veterinárneho lekárstva spoločne i so zložením príslušnej rigoróznej skúšky pred príslušnou rigoróznou vedeckou komisiou. A teda až úspešným absolventom tohoto rigorózneho konania by sa udeľovali akademické tituly MUDr., MDDr. či MVDr., v dôsledku čoho aj tieto doposiaľ ešte len púhe pseudodoktoráty magisterského stupňa by sa touto legislatívnou zmenou naďalej už udeľovali ako plnohodnotné vysokoškolské akademické tituly doktorského stupňa.

Vedľajším negatívnym dôsledkom by bol síce vznik dvojitej kategórie vlastníkov grafickým označením tých istých vysokoškolských akademických titulov MUDr., MDDr. či MVDr., kde v prípade čerstvých nabyvateľov vysokoškolských akademických titulov MUDr., MDDr. či MVDr. – ktorí by ktorýkoľvek z týchto vysokoškolských akademických titulov získali až po realizácii tejto mnou navrhovanej novelizácia – by išlo už o skutočný vysokoškolský akademický titul doktorského stupňa, zatiaľ čo u tých “starších” vlastníkov, tj. tých, ktorí ktorýkoľvek z týchto troch vysokoškolských akademických titulov MUDr., MDDr. či MVDr. získali ešte pred touto novelizáciou (tj. bez rigorózneho konania) by išlo iba o púhe pseudodoktoráty magisterského stupňa.

Realizáciou tejto mnou navrhovanej novelizácie vysokoškolského zákona by teda síce aj v prípade vlastníkov vysokoškolských akademických titulov MUDr., MDDr. či MVDr. odrazu vznikla dvojitá kategória vlastníkov tých istých vysokoškolských akademických titulov MUDr., MDDr. či MVDr., kde v prípade tých z obdobia pred realizáciou mnou navrhovanej novelizácie by išlo o vysokoškolské akademické tituly MUDr., MDDr. či MVDr. udeľované ako púhe vysokoškolské akademické tituly iba len magisterského stupňa za splnenie študijných povinností magisterského študijného programu, zatiaľ čo potom čo by vstúpila v platnosť a účinnosť mnou navrhovaná novelizácia vysokoškolského zákona by sa tie isté vysokoškolské akademické tituly MUDr., MDDr. či MVDr. začali odrazu udeľovať až po úspešnom rigoróznom konaní ako vysokoškolské akademické tituly doktorského stupňa. Je to síce trochu nepríjemné, ale v podstate úplne to isté sa dnes týka aj oblasti práva, filozofie, prírodných vied, farmácie a pedagogiky, ak ide o vlastníkov vysokoškolských akademických titulov JUDr., PhDr., RNDr., PharmDr., PaedDr., ktorí tieto vysokoškolské akademické tituly v minulosti získali pred rokom 1990 na základe vysokoškolského zákona číslo 19/1966 Zb. alebo na základe vysokoškolského zákona číslo 39/1980 Zb. ako vysokoškolské akademické tituly iba len magisterského stupňa, zatiaľ čo dnes či už v Slovenskej republike odo dňa 1.4.2002 podľa slovenského vysokoškolského zákona číslo 131/2002 Z.z. dnešní študenti tie isté vysokoškolské akademické tituly JUDr., PhDr., RNDr., PharmDr. a PaedDr. či v Českej republike podľa českého vysokoškolského zákona číslo 111/1998 Sb. odo dňa 1.1.1999 tie isté vysokoškolské akademické tituly JUDr., PhDr., RNDr., PharmDr. získavajú až po úspešnom rigoróznom konaní ako vysokoškolské akademické tituly doktorského stupňa.

A ak je teda už dnes v oblasti práva, filozofie, prírodných vied, farmácie a na Slovensku aj pedagogiky ako rozlišovací znak používané sekundárne uvádzanie klasického magisterského akademického titulu Mgr. na druhom mieste za vysokoškolským akademickým titulom titulem JUDr., PhDr., RNDr., PharmDr., a na Slovensku tiež aj PaedDr., čo ho tým pádom signifikantne definuje jako vysokoškolský akademický titul doktorského stupňa, na rozdiel od vysokoškolských akademických titulov bez sekundárneho a na druhom mieste uvádzaného vysokoškolského akademického titulu magisterského stupňa Mgr., v dôsledku čoho osamotene uvádzané vysokoškolské akademické tituly JUDr., PhDr., RNDr., PharmDr., a na Slovensku tiež aj PaedDr. sú plným právom považované iba za púhe magisterské akademické tituly, pretože intelektuáli, ktorí získali akademický vysokoškolský titul JUDr., PhDr., RNDr., PharmDr., a na Slovensku tiež aj PaedDr. pred rokom 1990, okrem tohoto jediného vysokoškolského akademického titulu JUDr., PhDr., RNDr., PharmDr. či PaedDr. klasický magisterský vysokoškolský akademický titul magister v skratke Mgr. ani nemajú, a teda ho ani nemôžu uviesť.

A teda aj v prípade lekárov, stomatológov a veterinárnych lekárov by po zavedení rigorózneho konania v oblasti štúdia všeobecného lekárstva, zubného lekárstva a veterinárneho lekárstva si vlastníci vysokoškolského akademického titulu doktorského stupňa MUDr., MDDr. či MVDr. začali uvádzať na druhom mieste tiež aj klasický magisterský akademický titul Mgr., aby sa touto formou odlíšili od tých, ktorí z obdobia pred dotyčnou legislatívnou reformou majú síce formálne ten istý vysokoškolský akademický titul MUDr., MDDr. či MVDr., avšak v ich prípade ide o púhy pseudodoktorát magisterského stupňa.

A touto druhou novelizáciou by bola bez akejkoľvek výnimky absolútne vo všetkých študijných oboroch univerzitného či vysokoškolského štúdia vytvorená konečne úplne všade dôsledná trojstupňová harmonická štruktúra vysokoškolského štúdia členiaceho sa na štúdium bakalárskeho stupňa, magisterského stupňa a rigorózne konanie, čomu by taktiež aj v oblasti udeľovaných akademických titulov odpovedalo, že vo všetkých študijných oboroch, a teda aj oblasti všeobecného lekárstva, zubného lekárstva, veterinárneho lekárstva, ekonómie, stavebníctva, strojárstva, chémie a ostatných technických oborov by okrem doterajších vysokoškolských akademických titulov bakalárskeho a magisterského stupňa bolo možné získať aj ten najvyšší vysokoškolský akademický titul doktorského stupňa vďaka zavedeniu rigorózneho konania aj v tých oboroch, kde túto možnosť osoby, ktoré vyštudovali magisterské štúdium v oblasti všeobecného lekárstva, zubného lekárstva, veterinárneho lekárstva, ekonómie, stavebníctva, strojárstva, chémie a ostatných technických oborov doposiaľ nemajú.

Okrem toho navyše by úplným zrušením ďalšieho udeľovania magisterských pseudodoktorátov MUDr., MDDr. či MVDr., ktoré by sa v budúcnosti už udeľovali len po úspešnom rigoróznom konaní ako skutočne plnohodnotné vysokoškolské akademické tituly doktorského stupňa, by došlo navyše aj k spriehladneniu udeľovaných magisterských akademických titulov, ktoré udeľujú univerzity a vysoké školy v Českej republike a Slovenskej republike. Existuje totiž v Českej republike a Slovenskej republike iba len jeden jediný vysokoškolský akademický titul bakalárskeho stupňa Bc., potom zasa po týchto mnou navrhovaných novelizáciách by sa po dôslednom zrušení aj tých posledných troch magisterských pseudodoktorátov, ktoré prežili až do dnešnej doby, naďalej udeľovali už iba len dva druhy magisterských vysokoškolských akademických titulov, a to magisterský vysokoškolský akademický titul magister v skratke Mgr., a tým druhým magisterským vysokoškolským akademickým titulom by zas zostal titul inžinier v skratke Ing.

Potom už teda ako jediná “vada krásy” by tu zostal iba ten fakt, že – ako je to ostatne v prípade práva, filozofie, prírodných vied, farmácie a pedagogiky už aj dnes aj bez realizácie mojich týchto dvoch požadovaných a navrhovaných novelizácií vysokoškolského zákona – je tá tak trochu nemilá skutočnosť vedúca k určitým zmätkom, že tie isté vysokoškolské akademické tituly doktorského stupňa budú bez výnimky úplne vo všetkých oboroch vysokoškolského štúdia udeľované až na základe úspešného rigorózneho konania, hoci boli bohužiaľ v minulosti udeľované iba ako púhe pseudodoktoráty magisterského stupňa iba len za riadne absolvovanie magisterského štúdia a za nič viac.

Toto však ale, aby došlo k odlíšeniu medzi úplne rovnako sa píšucim magisterským pseudodoktorátom od skutočne pravého vysokoškolského akademického titulu doktorského stupňa je riešiteľné vlastne úplne rovnako tak, ako sa to robí už aj dnes kvôli odlíšeniu sa od púhych magisterských pseudodoktorátov JUDr., PhDr., RNDr., PharmDr., PaedDr. udeľovaných pred rokom 1990 na základe vysokoškolského zákona číslo 39/1980 Zb. alebo ešte predtým na základe vysokoškolského zákona číslo 19/1966 Zb. od skutočných – úplne rovnako sa píšucich – vysokoškolských akademických titulov doktorského stupňa, ktoré sú dnes v Slovenskej republike udeľované od 1.4.2002 na základe súčasného slovenského vysokoškolského zákona číslo 131/2002 Z.z. alebo v Českej republike zas sú tieto vysokoškolské akademické tituly doktorského stupňa udeľované od 1.1.1999 na základe súčasného českého vysokoškolského zákona čísla 111/1998 Sb., a aby sa neplietlo to, kto má iba len obyčajný pseudodoktorát magisterského stupňa JUDr., PhDr., RNDr., PharmDr., PaedDr. z dob minulých, a kdo už skutočný vysokoškolský akademický titul doktorského stupňa JUDr., PhDr., RNDr., PharmDr., PaedDr., toto odlíšenie sa môže vykonať iba len súbežným uvedením klasického magisterského akademického titulu magister v skratke Mgr. na druhom mieste hneď za vysokoškolským akademickým titulom doktorského stupňa.

Vlastníci magisterských pseudodoktorátov získaných v Československej socialistickej republike najneskôr niekedy do roku 1990 na základe vysokoškolského zákona číslo 39/1980 Zb. alebo vysokoškolského zákona číslo 19/1966 Zb. totiž v rámci toho svojho vysokoškolského štúdia tento klasický magisterský vysokoškolský akademický titul magister v skratke Mgr. ani nemajú, pretože bol to až v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike schválený vysokoškolský zákon číslo 172/1990 Zb., ktorý práve namiesto do tej doby udeľovaných pseudodoktorátov magisterského stupňa JUDr., PhDr., RNDr., PharmDr., PaedDr. zaviedol úplne nový a v Československu do tej doby úplne neznámy vysokoškolský akademický titul magister v skratke Mgr.; a preto tí, ktorí ešte stihli získať vysokoškolský akademický titul JUDr., PhDr., RNDr., PharmDr. či PaedDr. ešte ako púhy vysokoškolský akademický titul magisterského stupňa, celkom logicky teda tento klasický magisterský vysokoškolský titul magister v skratke Mgr. ani len teoreticky získať nemohli, a ak je teda uvedený doktorský titul bez doprovodného klasického magisterského akademického titulu magister v skratke Mgr. na druhom mieste, je to celkom jednoznačný signifikantný signál, že ide iba len o púhy pseudodoktorát magisterského stupňa, a nie teda o skutočný vysokoškolský akademický titul doktorského stupňa.

A v tejto podobe by po tejto druhej novelizácii, ktorú navrhujem – videné z dnešného hľadiska – vysokoškolský zákon mohol zostať aj po celé desaťročia, respektíve aj storočia, čo by mimochodom viedlo aj k tomu, že postupom času v budúcnosti o nejakých päťdesiat, sedemdesiat či sto rokov po týchto novelizáciách, až by takouto prirodzenou cestou prostredníctvom uplynutia určitého času došlo postupne k úplnému vymretiu všetkých osôb, ktoré v minulosti získali “doktorský titul” ako púhy magisterský pseudodoktorát, by nakoniec po vymretí všetkých týchto osôb s magisterskými pseudodoktorátmi fakticky zanikla aj racionálna potreba uvádzania nižšieho magisterského akademického titulu magister v skratke Mgr. na druhom mieste za príslušným vysokoškolským akademickým titulom doktorského stupňa, pretože potom by už súbežného uvádzania nižšieho magisterského akademického titulu magister v skratke Mgr. na druhom mieste kvôli odlíšeniu sa od púhych magisterských pseudodoktorov nebolo viacej potrebné.

Citát z emailovej pošty:

“Lahola, za akých podmienok by si bol ochotný upustiť od súbežného uvádzania svojich nižších titulov Mgr. et Mgr. za svojimi dvomi doktorátmi JUDr.PhDr. v podobe JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola?”:

Mimochodom tu je aj moja odpoveď na túto otázku z vyššie uvedeného emailu:

Druhým riešením – a z hľadiska mojich čisto osobných záujmov pre mňa osobne JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholu bez najmenších pochybností dokonca oveľa výhodnejším a teda aj logicky osobne mne oveľa ústretovejším a sympatickejším riešením – ktoré by ihneď odstránilo existenciu pseudodoktorov magisterského stupňa, a teda ihneď by vyriešilo tento problém, ktorý núti mňa ako aj ostatných vlastníkov skutočných vysokoškolských akademických titulov doktorského stupňa kvôli svojmu odlíšeniu sa od vlastníkov pseudodoktorátov púheho magisterského stupňa k tomuto tak akosi predsa len neohrabanému a teda aj nie príliš príjemnému dôslednému súbežnému uvádzaniu klasického magisterského akademického titulu magister v skratke Mgr. na druhom mieste hneď za svojím doktorským titulom; avšak ináč pri realistickom, reálnom zhodnotení všetkých reálnych vyhliadok a možností, ktoré sú už tak akosi už vopred dané a teda nezávislé na mojej osobnej vôli, je mi teda ako právnikovi už vopred jasné, že v skutočnosti je iba len čisto hypoteticky možným riešením – v ktoré by som mohol reálne dúfať – eventuálne prijatie pre mňa osobne ináč veľmi ústretovej, ktorú by som isteže nadšene uvítal, dokonca až tak radikálnej novelizácie vysokoškolského zákona, ktorá by nielenže “ad futuro” tj. iba len do budúcnosti zrušila udeľovanie aj posledných zostávajúcich magisterských pseudodoktorátov v oblasti všeobecného lekárstva, zubného lekárstva a veterinárneho lekárstva v skratke MUDr., MDDr. či MVDr. ; ale direktívne by natvrdo sa legislatívne stanovilo, že sa celkom automaticky a bez ďalšieho rušia bez akejkoľvek výnimky všetky magisterské pseudodoktoráty, a to aj všetkým tým, ktorým kedykoľvek v minulosti bol udelený akýkoľvek vysokoškolský akademický titul magisterského stupňa ako púhy magisterský pseudodoktorát, tj. že by sa to týkalo ako aj v súčasnej dobe udeľovaných magisterských pseudodoktorátov v oblasti všeobecného lekárstva, zubného lekárstva a veterinárneho lekárstva v skratke MUDr., MDDr. či MVDr., ale tiež aj pred rokom 1990 udelených pseudodoktorátov v oblasti práva, filozofie, prírodných vied, farmácie a pedagogiky v skratke JUDr., PhDr., RNDr., PharmDr., PaedDr. s tým, že všetkým vlastníkom takto zrušených magisterských pseudodoktorátov JUDr., PhDr., MUDr., MDDr. či MVDr., RNDr., PharmDr. a PaedDr. by sa namiesto ich takto natvrdo zrušeného pseudodoktorátu magisterského stupňa udelil klasický magisterský vysokoškolský akademický titul magister v skratke Mgr., aby to bolo teda aj v ich prípade úplne rovnaké, ako je to podľa súčasnej právnej úpravy českého vysokoškolského zákona číslo 111/1998 Sb. v súčasnej Českej republike platnou českou legislatívou nastavenou úplne bežnou normou u terajších študentov či čerstvých absolventov práva, filozofie, prírodných vied alebo farmácie v Českej republike či ako je to podľa súčasnej právnej úpravy slovenského vysokoškolského zákona číslo 131/2002 Z.z. aj v súčasnej Slovenskej republike platnou slovenskou legislatívou nastavenou úplne bežnou normou u terajších študentov či čerstvých absolventov práva, filozofie, prírodných vied, farmácie alebo pedagogiky v Slovenskej republike.

A keby k tomu, čo som uviedol o odstavec vyššie skutočne aj došlo ako v Slovenskej republike, tak aj v Českej republike, potom by už skutočne nebolo nutné kvôli odlíšeniu mojich skutočných vysokoškolských akademických titulov doktorského stupňa, ktoré týmto spôsobom súbežným uvádzaním obidvoch klasických magisterských akademických titulov magister v skratke Mgr. et Mgr. za skutočnými vysokoškolskými akademickými titulmi doktorského stupňa JUDr.PhDr. odlišujú ich od púhych pred rokom 1990 udeľovaných rovnako s píšucich pseudodoktorátov magisterského stupňa “JUDr.PhDr.”; a teda aj naďalej sa takto dôsledne písať, tj. písať sa ako JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola má zmysel iba do tej doby, kým ešte po zemi chodia vlastníci rovnako sa píšucich pseudodoktorátov magisterského stupňa “JUDr.PhDr.”. Ak by totiž – nech už z akéhokoľvek dôvodu – prestali existovať všetci vlastníci pseudodoktorátov magisterského stupňa “JUDr.” a “PhDr.” voči ktorým sa vymedzujem mojim súbežným užívaním obidvoch klasických magisterských akademických titulov magister v skratke Mgr. et Mgr. hneď za mojimi dvomi doktorskými titulmi JUDr,PhDr., potom by už to po prípadnom zániku všetkých pseudodoktorov magisterského stupňa už toto súbežné uvádzanie aj mojich nižších magisterských vysokoškolských akademických titulov Mgr. et Mgr. nebolo viacej nutné, pretože by už viacej nehrozila táto zámena daná tým, že všetky “doktorské tituly” uvedené bez doprovodných klasických magisterských vysokoškolských akademických titulov magister v skratke Mgr. plným právom od odborníkov sú zásadne vždy považované iba len za púhe pseudodoktoráty magisterského stupňa!!!

A teda v prípade eventuálneho zániku všetkých pseudodoktorov magisterského stupňa v Slovenskej republike ako aj v Českej republike, by som sa aj ja asi už prestal písavať v plnom tvare ako JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola, ale aj ja s najväčšou pravdepodobnosťou z čisto praktických dôvodov - pretože zaberá to príliš veľa miesta, v dôsledku čoho je niekedy dokonca aj veľmi ťažké v mnohých prípadoch v úplnosti napísať plný tvar JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola - by som sa teda za týchto okolností aj ja začal písať jednoducho iba len v skrátenej podobe ako JUDr.PhDr.Henryk Lahola, pretože potom po zániku všetkých pseudodoktorov magisterského stupňa by už nemohlo byť u nikoho žiadnych pochybností ohľadom toho, či tie moje uvádzané doktorské tituly JUDr.PhDr. sú skutočne vysokoškolskými titulmi doktorského stupňa získané až na základe súčasného platného vysokoškolského zákona, alebo či sú to iba púhe pseudodoktoráty stupňa magisterského, ktoré ich vlastník získal voľakedy do roku 1990 na základe či už vysokoškolského zákona číslo 39/1980 Zb. alebo na základe ešte predchádzajúceho zákona číslo 19/1966 Zb.

Keď nejakého človeka nevidím, ale iba len niekde na papieri má uvedené, poprípade na monitore počítača sa mne v nejakej verejnej knižnici zobrazí, že dotyčný je trebárs PhDr.Meno Priezvisko, potom mňa ak o ňom nemám žiadne ďalšie údaje, najmä ak nepoznám jeho aspoň približný vek či aspoň približný rok narodenia, tak nezostáva mne nakoniec nič iného, než mu skutočne veriť že je skutočne PhDr.Meno Priezvisko a nešpekulovať teda nad tým či on trebárs nie je v skutočnosti PhDr.Mgr.Meno Priezvisko či PhDr.Mgr.Bc.Meno Priezvisko, alebo dokonca niekto, kto sa iba len tak pred ľuďmi chvastá, že údajne vraj študoval vysokú školu, hoci v skutočnosti nikdy na žiadnej vysokej škole neštudoval! Keď ho ale uvidím na vlastné oči, tak niekedy je možné vďaka odhadnutiu jeho veku racionálne usúdiť, či dotyčný človek keď sa trebárs uviedol PhDr.Meno Priezvisko skutočne reálne mohol študovať ešte niekedy prinajmenšom na základe vysokoškolského zákona číslo 39/1980 Zb. s doštudovaním najneskôr ku dňu 31.8.1990, aby to, čo týmto svojim PhDr.Meno Priezvisko uviedol, aj skutočne odpovedalo danej realite, alebo si skôr o tomto človeku jednoducho pomyslím niektorú z týchto troch variant a) alebo b) alebo c):

a) že tento rádoby PhDr.Meno Priezvisko je úplný debilný hlupák, ktorý vôbec nič nevie o správnom užívaní vysokoškolských akademických titulov, pretože v skutočnosti s najväčšou pravdepodobnosťou asi ani nikdy neštudoval na žiadnej vysokej škole, a keď tvrdí opak, tak to si iba tak chvastavo vymýšľa a klame, a maximálne ak, tak jeho bohatý tatíček mu kúpil nejaký falošný diplom niekde u Čechov v Plzni; a svoje “informácie” o akademických titulov čerpal najskôr niekde od opilcov na nejakej záchytke alebo u nejakej mentálne zakomplexovanej psychopatickej spodiny pochádzajúcej z radov kvôli extrémne zlému prospechu pre osobnú debilitu vyhodených bývalých študentov, ktorí si teraz zožieraní obrovskou závisťou voči skutočne vzdelaným ľuďom zbabelo anonymným kydaním blata na ľudí, ktorým svojim vzdelaním a ani inteligenciou nesiahajú ani po členky, si tieto svoje komplexy menejcennosti takto verejne “liečia” na webe takej im seberovnej páchnucej žumpe psychopatickej spodiny a lá Necyklopedie a Wikipedie či Wikipedia alebo ako už sa vlastne ta ich dementnou hlúposťou preplnená smrdiaca stoka úboho primitívnych prízemných blábolov vlastne vôbec nazýva,

b) alebo že je tento PhDr.Mgr.Bc.Meno Priezvisko či PhDr.Mgr.Meno Priezvisko uvádzajúci sa iba len ako PhDr.Meno Priezvisko je psychopat trpiaci syndrómom úmyselného sebepoškodzovania, ktorý sa u neho prejavuje dosť zvláštnym spôsobom úmyselného sebepoškodzovania, ktorý spočíva v tom, že hoci tento pacient má plnohodnotný vysokoškolský akademický titul doktorského stupňa získaný na základe riadneho rigorózneho konania podľa slovenského vysokoškolského zákona číslo 131/2002 Z.z. alebo českého vysokoškolského zákona číslo 111/1998 Sb., tak celkom dobrovoľne v dôsledku svojej duševnej choroby verejne predstiera, že má iba len púhy menejcenný pseudodoktorát získaný na základe vysokoškolského zákona číslo 39/1980 Zb., ktorý je v dnešnej trojstupňovej hierarchii udeľovaných vysokoškolských akademických titulov titulom o celý jeden stupeň nižším vysokoškolským akademickým titulom, patriacim totiž nie medzi tie najvyššie vysokoškolské akademické tituly doktorského stupňa, ale patriaci iba len medzi vysokoškolské akademické tituly púheho prostredného magisterského stupňa,

c) alebo dokonca v určitých špeciálnych prípadoch tiež eventuálne môže ísť aj o obyčajného podvodníka usilujúceho o nejaké pracovné miesto, či prípadne lepšie pracovné miesto než má v súčasnej dobe, a to tým, že sa týmto spôsobom snaží predstierať, že má už údajne vraj minimálne dvadsaťročnú odbornú prax vďaka tomu, že logicky usudzované z jeho uvádzaného PhDr.Menu Priezvisko nutne musel vyštudovať niekedy najneskôr do 31.8.1990 kedy ešte platil vysokoškolský zákon číslo 39/1980 Zb. Odhliadnuc aj od morálnej stránky tohoto podvodu, tak ak toto zatajovanie nižšieho vysokoškolského akademického titulu alebo titulov by eventuálne nebolo priamo považované za trestný čin Poškodzovania cudzích práv podľa ustanovenia § 375 zákona číslo 300/2005 Z.z., trestný zákon v platnom znení, potom ale celkom určite toto zatajovanie nižších vysokoškolských akademických titulov bude “keď to praskne” tu potrestané prinajmenšom ako priestupok podľa zákona o priestupkoch.

Niekedy ale dokonca ani len samotný vizuálny kontakt absolútne nič nerieši. Napríklad trebárs ja osobne z hľadiska svojho veku čisto hypoteticky som mohol študovať a vyštudovať na vysokej škole už aj za predošlého totalitného boľševického režimu, a teda posudzované čisto len z hľadiska môjho veku, skutočne čisto hypoteticky som mohol vysokú školu vyštudovať ešte za platnosti vysokoškolského zákona číslo 39/1980 Zb. Nechcem sa príliš rozvláčne rozpisovať tým, že by som zachádzal do zbytočných podrobností, avšak aj ja som totiž, keď vezmeme do úvahy že som sa narodil na jar roku 1967 a v roku 1973 som nastúpil do prvého ročníku základnej školy, som mohol keby bol u moci iný politický režim z hľadiska môjho veku kľudne štyri roky študovať na gymnáziu alebo inej strednej škole s maturitou v mojich štrnástich až osemnástich rokoch, tj. v rokoch 1981 – 1985, kde maturovať som mohol čisto hypoteticky teda už niekedy v máji 1985, a rovnako ako aj mnohí iní vysokoškoláci som ako osemnásťročný až dvadsaťtriročný mládenec mohol päť rokov študovať na vysokej škole, tj. v rokoch 1985 – 1990 som mohol študovať vysokú školu, a teda už v máji či júni 1990 som mohol obhájiť diplomovú prácu plus absolvovať magisterské štátne záverečné skúšky, a získať tým v pohode príslušný pseudodoktorát magisterského stupňa na základe ešte vtedajšieho vysokoškolského zákona číslo 39/1980 Sb., ktorý platil až do 31.8.1990, a až potom od 1.9.1990 začal platiť nový vysokoškolský zákon číslo 172/1990 Zb., ktorý dovtedajšie pseudodoktoráty magisterského stupňa JUDr., PhDr., RNDr., PharmDr., PaedDr. už viacej neudeľoval, a namiesto týchto pseudodoktorátov magisterského stupňa JUDr., PhDr., RNDr., PharmDr., PaedDr. začal byť od 1.9.1990 udeľovaný úplne nový, a do tej doby u nás v Československu úplne neznámy magisterský vysokoškolský akademický titul magister v skratke Mgr. A teda posudzované čisto len z hľadiska môjho veku, tak čisto hypoteticky aj ja som mohol sa stať púhym pseudodoktorom magisterského stupňa, keby mi to vtedajší boľševici vládnuci u nás vo vtedajšej Československej socialistickej republike boli bývali umožnili v riadnom v riadnom termíne študovať na gymnáziu a potom i na vysokej škole, a nemusel som teda študovať až po páde prednovembrového režimu 1948 – 1989 a vlastne iba vďaka tomuto pádu dotyčného totalitného režimu sa mi otvorila vôbec nejaká cesta k stredoškolskému a neskôr aj vysokoškolskému štúdiu.

Isteže ako právnik viem, že takáto dôsledná reforma, ktorá by radikálne zrušila všetky, a to už aj v minulosti už raz udelené pseudodoktoráty magisterského stupňa, respektíve by ich direktívne nahradila klasickým magisterským akademickým titulom Mgr., právne, a to hlavne kvôli s najväčšou pravdepodobnosťou ostrému nesúhlasu ústavných právnikov nie je realisticky možná takáto radikálna novelizácia, aj keby nejaký zákonodarca nejaký takýto zákon vôbec byť i len čisto hypoteticky uvažované schválil, tak nech už akýkoľvek Ústavný súd existujúci v dotyčnej krajine by stopercentne nekompromisne zrušil akýkoľvek takýto zákon, ktorý by sa pokúsil aj v prípade v minulosti už raz udelených pseudodoktorátov magisterského stupňa tieto magisterské pseudodoktoráty zrušiť, respektíve nahradiť klasickým magisterským akademickým titulom magister v skratke Mgr.

Z hľadiska ústavného práva by Ústavný súd svoje zrušenie takéhoto zákona nekompromisne rušiaceho aj všetky také pseudodoktoráty ktoré boli kedykoľvek v minulosti udelené odôvodnil minimálne týmito dvomi hlavnými argumentmi:

1./Prvý ústavnoprávny argument: Zákonodarca môže síce zákonom stanoviť, že sa už nebudú viacej udeľovať žiadne pseudodoktoráty magisterského stupňa s tým, že sa namiesto nich budú udeľovať klasické magisterské akademické tituly magister v skratke Mgr., ale nemôžu mať právne účinky tohoto ustanovenia spätnú účinnosť do minulosti, tj. tým, že by sa toto vzťahovalo aj na tie osoby, ktorým bol ich pseudodoktorát magisterského stupňa udelený ešte skôr, než takýto zákon nadobudol na svojej účinnosti, pretože takáto spätná účinnosť zákona do minulosti má nutne charakter protiústavnej pravej retroaktivity, ktorá je teda zásadne vždy považovaná za protiústavnú.

1./Druhý ústavnoprávny argument: Zákonodarca nemôže exteritoriálne zasahovať svojou legislatívou do zahraničia, respektíve nemôže ani zrušiť a ani rušiť či už v minulosti udelené alebo v súčasnosti či budúcnosti udeľované vysokoškolské akademické tituly, ktoré udelili či udeľujú alebo hoc i v budúcnosti budú udeľovať zahraničné univerzity či zahraničné vysoké školy.

Okrem toho aj odhliadnuc od týchto, a isteže ešte aj od ďalších výhrad činených ústavnými právnikmi z pozície ústavného práva, ktoré som vyššie zmienil, ale aj tie, ktoré som už ani len nezmienil, si už ani len z čisto ľudského hľadiska neviem predstaviť ten obrovský poprask medzi verejnosťou, ak by boli takto radikálne odstránené všetky, a to dokonca aj kedykoľvek v minulosti udelené pseudodoktoráty magisterského stupňa. Predstavte si len, že v Českej republike a Slovenskej republike stotisícom lekárov, zubárov, veterinárnych lekárov, právnikov a ostatných intelektuálov by bol takto z ich subjektívneho pohľadu svojvoľne odobratý ich pseudodoktorát magisterského stupňa na ktorý si už zvykli a namiesto neho by mali užívať pre nich dosť atypický klasický magisterský vysokoškolský akademický titul magister v skratke Mgr.?

Predstavte si napríklad len taký emociálne citlivý detail, ako napríklad slovenská a česká Lekárska komora, Stomatologická komora a Komora veterinárnych lekárov by sa spoločne aj s príslušnými orgánmi štátnej správy museli obrátiť na prakticky všetkých svojich súčasných členov aby ich upozornili na to, že sú povinný do zákonom stanoveného termínu odstrániť zo dverí svojich lekárskych, zubárskych a veterinárnych ordinácií svoju menovku s uvedeným pseudodoktorátom magisterského stupňa v skratke či už MUDr. či MDDr. alebo MVDr. , pretože ho už nesmú viacej používať, a namiesto týchto ich zrušených pseudodoktorátov magisterského stupňa si môžu a súčasne i musia na svoju lekársku, stomatologickú alebo veterinárnu ambulanciu namiesto takto radikálne zrušeného ich pseudodoktorátu magisterského stupňa vyvesiť úplne novú menovku, na ktorý budú mať už napísaný klasický magisterský vysokoškolský akademický titul magister v skratke Mgr.?

A podobne tak viete si vôbec predstaviť, že takto by musela postupovať trebárs aj česká a slovenská Advokátna komora voči advokátom a advokátnym koncipientom, ktorí získali svoj vysokoškolský akademický titul v skratke JUDr. niekedy ešte v období do roku 1990 ešte len ako púhy pseudodoktorát magisterského stupňa za púhe absolvovanie magisterského študijného programu a za nič viac, a to na základe vysokoškolského zákona číslo 39/1980 Zb. alebo ešte predtým tiež len ako púhy pseudodoktorát magisterského stupňa za púhe absolvovanie magisterského študijného programu a za nič viac mohli získať rovnako tak trebárs i na základe ešte predchádzajúceho vysokoškolského zákona číslo 19/1966 Zb.?

Či by snáď všetkých takto tvrdo postihnutých lekárov, zubárov, veterinárov, advokátov, sudcov a ostatných intelektuálov, ktorým by bol takto natvrdo odobratý ich pseudodoktorát magisterského stupňa netrafil z toho šľak???

A teda zo všetkých týchto vyššie uvedených dôvodov som obidve tieto vysoko žiaduce a potrebné novelizácie českého a slovenského vysokoškolského zákona prezentoval iba len v umiernenej podobe, kde by sa všetky zmeny, najmä ak ide o krajne nežiadúcu existenciu pseudodoktorátov magisterského stupňa všetko riešilo iba len do budúcnosti, a to iba len zastavením ďalšieho udeľovania pseudodoktorátov magisterského stupňa v skratkách MUDr., MDDr. a MVDr. bez toho, aby sa táto legislatívna zmena akýmkoľvek spôsobom dotkla kohokoľvek z tých intelektuálov, komu by už raz udelený akýkoľvek pseudodoktorát magisterského stupňa, a to bez ohľadu na to, či by išlo o púhe pseudodoktoráty magisterského stupňa v skratkách JUDr., PhDr., RNDr., PharmDr., PaedDr. udelené kedykoľvek do roku 1990 na základe vysokoškolského zákona číslo 39/1980 Zb. alebo ešte aj v období predtým na základe pred ním platného predchádzajúceho vysokoškolského zákona číslo 19/1966 Zb.; a práve tak by sa táto zmena nijako nedotkla ani nikoho z tých intelektuálov, ktorým bol na základe vysokoškolského zákona číslo 19/1966 Zb., alebo vysokoškolského zákona číslo 39/1980 Zb., alebo vysokoškolského zákona číslo 172/1990 Zb., alebo trebárs aj súčasnej legislatívnej právnej úpravy v Slovenskej republike na základe súčasného znenia slovenského vysokoškolského zákona číslo 131/2002 Z.z., či súčasnej legislatívnej právnej úpravy v Českej republike na základe súčasného znenia českého vysokoškolského zákona číslo 111/1998 Sb. , čo sú všetko minulé ale aj v súčasnej dobe platné vysokoškolské zákony na teritóriu dnešnej Slovenskej republiky i teritóriu dnešnej Českej republiky, ktoré v oblasti štúdia všeobecného lekárstva, zubného lekárstva a veterinárneho lekárstva udeľovali a bohužiaľ ešte aj dnes ako v Slovenskej republike, tak aj v Českej republike udeľujú tieto pseudodoktoráty magisterského stupňa v skratkách MUDr., MDDr. a MVDr.

Alebo ešte aj ináč v maximálnej stručnosti sa to dá povedať aj tak, že každému, komu už raz v minulosti bol udelený akýkoľvek pseudodoktorát magisterského stupňa, tak tento pseudodoktorát by mu už navždy mal aj zostať bez toho, aby sa musel obávať, že mu ho niekto zoberie, pretože táto mnou navrhovaná legislatívna zmena by znamenala púhe zastavenie udeľovania akýchkoľvek pseudodoktorátov magisterského stupňa iba len do budúcnosti po tom, čo by táto mnou navrhovaná umiernená zmena slovenského vysokoškolského zákona číslo 131/2002 Z.z. i českého vysokoškolského zákona číslo 111/1998 Sb. vstúpili v platnosť i účinnosť.

A túto iba len umiernenú formu legislatívnej zmeny slovenského vysokoškolského zákona číslo 131/2002 Z.z. i českého vysokoškolského zákona číslo 111/1998 Sb. , ktorá by sa obmedzila iba len na ďalšie udeľovanie pseudodoktorátov magisterského stupňa bez toho, aby sa to akokoľvek dotklo kohokoľvek z tých intelektuálov, komu bol nech už akýkoľvek pseudodoktorát magisterského stupňa udelený, ale aj bude udelený ešte aj v budúcnosti až do schválenia tejto mnou navrhovanej novelizácie súčasného slovenského vysokoškolského zákona číslo 131/2002 Z.z. i súčasného českého vysokoškolského zákona číslo 111/1998 Sb. , respektíve teda predtým než táto novelizácia príslušného vysokoškolského zákona či už v Slovenskej republike alebo Českej republike vstúpi v platnosť a účinnosť.

A to všetko aj navzdory tomu, že ináč z čisto osobného hľadiska pre mňa ako JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholu osobne by bolo naopak oveľa výhodnejšie, keby práve naopak nielen do budúcnosti, ale aj do minulosti radikálnym spôsobom boli nekompromisne zrušené a predčasne aj úplne vykorenené bez akejkoľvek výnimky všetky, a to práve aj v minulosti udelené pseudodoktoráty magisterského stupňa, respektíve v mojom konkrétnom prípade by som mal predovšetkým eminentný záujem na zrušení absolútne všetkých pseudodoktorátov magisterského stupňa JUDr. a PhDr., ktoré boli kedykoľvek komukoľvek v minulosti udelené na základe vysokoškolských zákonov číslo 39/1980 Zb. a číslo 19/1966 Zb. , pretože potom by už nebolo nevyhnutné pre mňa ako vlastníka dvoch skutočných vysokoškolských akademických titulov doktorského stupňa získaných na základe až riadneho rigorózneho konania v našom slova zmysle podľa súčasného platného českého vysokoškolského zákona číslo 111/1998 Sb. kvôli vymedzeniu sa voči pseudodoktorom magisterského stupňa, od ktorých sa vedome kvôli odlíšeniu píšem v plnom tvare ako JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola, pretože toto vymedzovanie sa má racionálny zmysel iba do tej doby, kým po našej zemi behajú vlastníci pseudodoktorátov magisterského stupňa či už “JUDr.” alebo “PhDr.”, od ktorých sa je možné legálne a súčasne aj legitímne odlíšiť iba len dôsledným uvedením aj nižších klasických vysokoškolských akademických titulov magisterského stupňa magister v skratke Mgr., ktorí títo pseudodoktori magisterského stupňa na rozdiel odo mňa uviesť nemôžu, pretože ho ani vôbec nemajú.

Dôvod prečo pseudodoktori magisterského stupňa nemajú klasický vysokoškolský akademický titul magisterského stupňa magister v skratke Mgr. spočíva logicky v tom, že keď niekto, kto začal študovať trebárs niekedy v polovici osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia, tak ak stihol ešte svoj magisterský študijný program doštudovať najneskôr do dňa 31.8.1990, tak ešte na základe platnosti vysokoškolského zákona číslo 39/1980 Zb. obdržal ešte príslušný konkrétny pseudodoktorát magisterského stupňa JUDr., PhDr., RNDr., PharmDr. či PaedDr. Tento vysokoškolský zákon číslo 39/1980 Zb. klasický magisterský vysokoškolský akademický titul magister v skratke Mgr. ešte vôbec nepoznal, a teda ho ani len teoreticky nemohol nikomu udeliť. A naopak keď tento študent doštudoval až dňa 1.9.1990, tak to už celkom automaticky obdržal úplne novo zavedený a v Československu do tej doby ešte absolútne neznámy klasický vysokoškolský akademický titul magisterského stupňa magister v skratke Mgr. na základe v tej dobe nového vysokoškolského zákona číslo 172/1990 Zb. ktorý práve vstúpil v platnosť a účinnosť, a naopak o niekdajších bez najmenších pochybností oveľa populárnejších pseudodoktorátoch magisterského stupňa JUDr., PhDr., RNDr., PharmDr. či PaedDr. si študenti, ktorým sa ich magisterský študijný program nepodarilo doštudovať do 31.8.1990 mohli od 1.9.1990 nechať už iba zdať, pretože udeľovanie niekdajších tak veľmi obľúbených pseudodoktorátov JUDr., PhDr., RNDr., PharmDr., PaedDr. sa v deň príchodu v tej dobe nového vysokoškolského zákona číslo 172/1990 Zb. stalo už nenávratnou minulosťou.

A tak klasický vysokoškolský akademický titul magister v skratke Mgr. je kľúčovým rozlišovaným znakom, podľa čoho sa pozná, že u uvedeného JUDr.Meno Priezvisko alebo PhDr.Meno Priezvisko jeho vysokoškolský akademický titul “JUDr.” či “PhDr.”, který je uvedený bez doprovodného klasického magisterského vysokoškolského akademického titulu magister v skratke Mgr. je zásadne vždy iba len púhym pseudodoktorátom magisterského stupňa udeleným za púhe absolvovanie magisterského študijného programu a za nič viac, a to kedykoľvek do roku 1990 na základe platnosti vysokoškolského zákona číslo 39/1980 Zb. alebo ešte aj pred ním predchádzajúceho vysokoškolského zákona číslo 19/1966 Zb. A keby teda títo vlastníci pseudodoktorátov magisterského stupňa z dôb minulých jednoducho prestali existovať, bolo by to pre mňa z praktických dôvodov veľmi vítané, pretože potom namiesto veľmi dlhého a tak akosi predsa len neohrabaného plného tvaru JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola, ktorý je v reálnom živote často v mnohých prípadoch aj veľmi ťažké napísať do nejednej napríklad úradnej kolónky, kde je príliš málo miesta, a teda bez nutnosti vymedzovať sa kvôli odlíšeniu sa od existujúcich pseudodoktorov magisterského stupňa, ktorých vysokoškolský akademický titul “JUDr.” či “PhDr.” nadobudnutý v minulosti najneskôr do roku 1990 je púhym pseudodoktorátom magisterského stupňa, by som sa ale potom aj ja, nebyť racionálnej nutnosti tohoto odlíšenia z čisto praktických dôvodov taktiež asi písal radšej v skrátenom tvare ako JUDr.PhDr.Henryk Lahola.

Za súčasného právneho stavu však ale kvôli odlíšeniu sa od púhych pseudodoktorov magisterského stupňa sa zásadne vždy píšem iba len v plnom tvare ako JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola, a tam, kde to nech už z akéhokoľvek dôvodu nie je možné alebo vhodné, sa rozhodne napíšem radšej bez akýchkoľvek vysokoškolských akademických titulov jednoducho bez akýchkoľvek titulov len ako úplne obyčajný – prachobyčajný Henryk Lahola odniekadiaľ z ulice (ak teda veľkoryso pominiete moje atypické poľské krstné meno a židovské priezvisko), pretože je to pre mňa oveľa prijateľnejšie než aby som sa mal písať ako keby som bol iba len nejakým pseudodoktorom magisterského stupňa a lá “JUDr.PhDr.Henryk Lahola”, a nie teda či už riadne podľa pravdy uvedený intelektuál zo skutočnými vysokoškolskými akademickými titulmi toho najvyššieho doktorského stupňa JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola alebo v prípade neuvedenia mojich vysokoškolských akademických titulov ako už vyššie zmieňovaný úplne obyčajný – prachobyčajný Henryk Lahola odniekadiaľ z ulice.

 

Púť realizácie mojich právnych predstáv od “de lege lata” k “de lege ferenda” zmien slovenského i českého vysokoškolského zákona!

Podľa súčasnej platnej legislatívy v Slovenskej republike, ako aj v Českej republike zatiaľ čo pokiaľ ide o vysokoškolské akademické tituly bakalárskeho stupňa, existuje tu aj podľa súčasnej platnej vysokoškolskej legislatívy ako v Slovenskej republike danej súčasným platným slovenským vysokoškolským zákonom číslo 131/2002 Z.z., tak aj v Českej republike danej súčasným platným českým vysokoškolským zákonom číslo 111/1998 Sb. úplne správne iba len jeden jediný vysokoškolský akademický titul bakalárskeho stupňa bakalár v skratke Bc., ktorý bez ohľadu na vyštudovaný obor akéhokoľvek rozlišovania udeľujú všetky univerzity, ako aj všetky ostatné vysoké školy v Slovenskej republike a Českej republike absolútne všetkým študentom, ktorí úspešne dosiahli tohoto bakalárskeho stupňa.

Keďže teda v Slovenskej republike podľa súčasne platného slovenského vysokoškolského zákona číslo 131/2002 Z.z. ako práve tak aj v Českej republike podľa českého vysokoškolského zákona číslo 111/1998 Sb. v rámci skupiny vysokoškolských akademických titulov toho najnižšieho bakalárskeho stupňa je iba len jeden jediný vysokoškolský akademický titul toho najnižšieho bakalárskeho stupňa, je to teda aj pre laikov mimo vysokej školy veľmi jednoduché, a v podstate v ostrom protiklade oproti relatívne veľkému množstvu najrôznejších vysokoškolských akademických titulov u toho prostredného magisterského stupňa, kde je to pre mnohých laikov niekedy aj dosť neprehľadné a neraz strácajú v tom orientáciu.

A teda domnievam sa, že každý racionálne uvažujúci človek prinajmenšom podvedome cíti, že by len veľmi prospelo, keby došlo k redukcii rôznych druhov udeľovaných vysokoškolských akademických titulov predovšetkým v prípade skupiny vysokoškolských akademických titulov u toho prostredného magisterského stupňa. Nikdy nezachádzam nikde úplne do krajnosti, avšak ideálne by bolo, aby sa najskôr týmito mojimi dvomi navrhovanými novelizáciami zredukovala celková množina udeľovaných vysokoškolských akademických titulov magisterského stupňa predovšetkým najmä o posledné tri do dnešnej doby v Slovenskej republike i Českej republike udeľované pseudodoktoráty magisterského stupňa v oblasti všeobecného lekárstva, zubného lekárstva a veterinárnej medicíny v skratke MUDr., MDDr. či MVDr., namiesto ktorých by sa začal aj v prípade týchto oborov namiesto doterajších udeľovaných pseudodoktorátov začal udeľovať klasický vysokoškolský akademický titul magister v skratke Mgr.

A keď teda na základe súčasného právneho stavu daného v Slovenskej republike súčasnou právnou úpravou podľa zákona číslo 131/2002 Z.z. a v Českej republike zase súčasnou právnou úpravou podľa zákona číslo 111/1998 Sb. , kde v rámci skupiny vysokoškolských akademických titulov bakalárskeho stupňa v Slovenskej republike i Českej republike udeľuje iba len jeden jediný vysokoškolský akademický titul bakalárskeho stupňa bakalár v skratke Bc. , tak v prípade vysokoškolských akademických titulov magisterského stupňa by bolo len veľmi žiadúce, aby sa v Slovenskej republike a aj v Českej republike tato skupina vysokoškolských akademických titulov magisterského stupňa vykryštalizovala nakoniec do tej podoby, že by skupina vysokoškolských akademických titulov toho prostredného magisterského stupňa v Slovenskej republike i Českej republike zahrnovala nakoniec iba len púhe dva vysokoškolské akademické tituly magisterského stupňa a nič viac.

A tu v tejto skupine vysokoškolských akademických titulov magisterského stupňa by tým jedným z dvoch udeľovaných vysokoškolských akademických titulov magisterského stupňa v Slovenskej republike ako aj v Českej republike zostal klasický vysokoškolský akademický titul magisterského stupňa inžinier v skratke Ing. a tým druhým vysokoškolským akademickým titulom magisterského stupňa by zase zostal klasický vysokoškolský akademický titul magister v skratke Mgr. A tak jako je tomu v Slovenskej republike ako aj v Českej republike v podstate i doposiaľ, by sa klasický vysokoškolský akademický titul magisterského stupňa inžinier v skratke Ing. udeľoval úspešným absolventom magisterského študijného programu po obhájení diplomovej práce a úspešnom zložení magisterských štátnych skúšok v oblasti štúdia ekonómie, ale aj stavebníctva, strojníctva, chémie a ostatných technických oborov magisterského štúdia. A klasický vysokoškolský akademický titul magisterského stupňa magister v skratke Mgr. by sa zase udeľoval úspešným absolventom magisterského študijného programu po obhájení diplomovej práce a úspešnom zložení magisterských štátnych skúšok vo všetkých ostatných oboroch vysokoškolského štúdia.

A svojím spôsobom pre mnohých ešte dôležitejšou by bola ta druhá zmene. Ono totiž ako súčasný slovenský vysokoškolský zákon číslo 131/2002 Z.z. v prípade Slovenskej republiky, tak aj súčasný český vysokoškolský zákon číslo 111/1998 Sb. v prípade Českej republiky proklamujú zavedenie trojstupňovej hierarchie vysokoškolského štúdia, a to aj s príslušnou trojstupňovou hierarchiou vysokoškolských akademických titulov počnúc najnižšou skupinou vysokoškolských akademických titulov bakalárskeho stupňa, cez vysokoškolské akademické tituly tej prostrednej skupiny magisterského stupňa až po relatívne najnovšie konštituovanú skupinu tých absolútne najvyšších vysokoškolských akademických titulov doktorského stupňa.

skutočnosti ale ako v Slovenskej republike, tak aj v Českej republike táto trojstupňová hierarchia univerzitného či vysokoškolského štúdia aj s príslušnou trojstupňovou hierarchiou vysokoškolských akademických titulov najnižšieho “bakalárskeho stupňa”, prostredného “magisterského stupňa” a najvyššieho “doktorského stupňa” je riadne zavedená v Slovenskej republike iba len v oblasti štúdia práva, filozofie, prírodných vied, farmácie, pedagogiky a teológie, a v Českej republike zase v oblasti štúdia práva, filozofie, prírodných vied, farmácie a teológie.

Naopak v oblasti štúdia všeobecného lekárstva, zubného lekárstva, veterinárnej medicíny, ekonómie, stavebníctva, strojárstva, chémie a najrôznejších technických oborov nie je v Slovenskej republike a ani v Českej republike doposiaľ ešte zavedené vôbec nejaké rigorózne konanie a ani v týchto oboroch doposiaľ ešte neexistujú ani vôbec žiadne vysokoškolské akademické tituly toho najvyššieho doktorského stupňa, ale je tu zavedená doposiaľ iba len púha neúplná dvojstupňová hierarchia vysokoškolského štúdia obmedzená iba len na najnižší “bakalársky stupeň” a prostredný “magisterský stupeň”, čomu zodpovedá aj existencia iba len dvojstupňovej hierarchie udeľovaných vysokoškolských akademických titulov v tých oboroch štúdia, ktoré je tu obmedzené iba len na vysokoškolské akademické tituly toho najnižšieho bakalárskeho stupňa a toho prostredného magisterského stupňa.

A teda dobudovanie príslušného tretieho najvyššieho doktorského stupňa daného zavedením riadneho rigorózneho konania a tiež aj zavedením príslušných vysokoškolských akademických titulov aj toho najvyššieho doktorského stupňa aj v tých oblastiach štúdia, kde ešte zatiaľ tento najvyšší tretí doktorský stupeň nebol dobudovaný, by určite uvítali najmä tí absolventi magisterského študijného programu v oblasti štúdia všeobecného lekárstva, zubného lekárstva, veterinárneho lekárstva, ekonómie, stavebníctva, strojníctva, chémie a najrozličnejších technických oborov, ktorí nie sú leniví, a preto sa nechcú uspokojiť iba len s púhym vysokoškolským akademickým titulom toho prostredného magisterského stupňa, ale majú úprimný záujem odborne rásť ďalej a získať tak po zásluhe i vo svojom obore, kde im je táto možnosť doposiaľ platnou vysokoškolskou legislatívnou úpravou v Slovenskej republike, ako aj v Českej republike bohužiaľ upieraná, aby získali vo svojom obore štúdia akýkoľvek vysokoškolský akademický titul aj toho najvyššieho doktorského stupňa.

Ja osobne JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola v oblastiach svojej odbornosti som takéto problémy, respektíve starosti mal iba len za trvania platnosti predošlého platného vysokoškolského zákona číslo 172/1990 Zb., kedy ešte existovala v deväťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia na teritóriu dnešnej Slovenskej republiky až do 1.4,2002 a na teritóriu dnešnej Českej republiky až do 1.1.1999 úplne všade iba len dvojstupňová hierarchia udeľovaných vysokoškolských akademických titulov, kedy skupina vysokoškolských akademických titulov doktorského stupňa ešte u nás v Československu či Slovenskej republike a Českej republike vôbec ešte neexistovala, a bola ako v Slovenskej republike, tak aj v Českej republike zavedená až súčasne platnými vysokoškolskými zákonmi, v prípade Slovenskej republiky slovenským vysokoškolským zákonom číslo 131/2002 Z.z. a v prípade Českej republiky zase českým vysokoškolským zákonom číslo 111/1998 Sb.

Keď som teda ešte v časoch platnosti vysokoškolského zákona číslo 172/1990 Zb. ako študent Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe a súčasne v tom istom čase aj ako študent Filozofickej fakulty Univerzity v Prahe vážne premýšľal nad tým, kam do zahraničia mimo teritórium bývalého Československa odcestujem po ukončení obidvoch mojich magisterských študijných programov na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe a Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, aby som získal aj príslušné vysokoškolské akademické tituly doktorského stupňa, tak týmto úvahám bol koniec v roku 1998, kedy bol v Českej republike schválený nový vysokoškolský zákon číslo 111/1998 Sb. , ktorý v oblastiach štúdia práva, filozofie, prírodných vied, farmácie a teológie zaviedol možnosť absolvovania riadneho rigorózneho konania, ako aj príslušné vysokoškolské akademické tituly doktorského stupňa, ktoré však ale ináč sú bohužiaľ formálne identické s rovnako sa píšucimi púhymi pseudodoktorátmi magisterského stupňa, ktoré boli udeľované v Československej socialistickej republike na základe vtedy platných vysokoškolských zákonov číslo 19/1966 Zb. a číslo 39/1980 Zb. až do roku 1990.

Našťastie teda tieto starosti ja osobne už dávno nemám, pretože som právnik a filozof, a v mojom prípade v oblasti oboch mojich odborností už všetko správne vyriešil v rámci Slovenskej republiky s účinnosťou odo dňa 1.4.2002 slovenský vysokoškolský zákon číslo 131/2002 Z.z. a v rámci Českej republiky s účinnosťou odo dňa 1.1.1999 český vysokoškolský zákon číslo 111/1998 Sb. , a ja osobne som definitívne tento problém vyriešil úspešnými rigoróznymi konaniami na obidvoch fakultách aj s príslušnými obidvomi doktorskými promóciami v historickej sieni pražského Karolina na Univerzite Karlovej v Prahe v roku 2005.

A hoci ja JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola osobne nie som síce absolventom magisterského študijného programu v oblasti štúdia všeobecného lekárstva, zubného lekárstva, veterinárneho lekárstva, ekonómie, stavebníctva, strojníctva, chémie alebo akýchkoľvek iných technických programov magisterského štúdia, avšak aj navzdory tomu sa domnievam, že moji známi i úplne neznámi kolegovia, ktorí absolvovali alebo aj kedykoľvek v budúcnosti absolvujú magisterský študijný program v oblasti štúdia všeobecného lekárstva, zubného lekárstva, veterinárneho lekárstva, ekonómie, stavebníctva, strojníctva, chémie alebo akýchkoľvek iných technických programov magisterského štúdia, si taktiež zaslúžia, ak nebudú lenivý a teda budú mať o to záujem, mať taktiež príležitosť i možnosť k ďalšiemu odbornému rastu, ktorý by mohli aj v oblasti svojej vlastnej odbornosti korunovať napísaním príslušnej rigoróznej vedeckej práce a skrze jej úspešné obhájenie pred príslušnou rigoróznou vedeckou komisiou a úspešným zložením rigoróznych skúšok po zásluhe vysokoškolský akademický titul aj toho absolútne najvyššieho doktorského stupňa.

Napsal na podzim roku 2009 JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

22.Blok: Akademické tituly.
Blok je věnovaný informacím o používání a používaných akademických titulů.
Blok je venovaný informáciám o používaní a používaných akademických titulov.
Zaujalo Vás to? Pokud ano, tak Vám doporučuji přečíst si ještě i tyto zajímavé práce:

1.Velikost: 416 kB. Název: I.část: Akademické tituly občanů jako nehmotné statky jsou speciálním předmětem vlastnického práva sui generis!
II.část: Zatajování nižších akademických titulů je trestné! Intelektuál, který zatajuje své nižší akademické tituly je obyčejný podvodník!!
III.část: Ani zdaleka ne každý titul "PhDr.", "JUDr.", "RNDr.", "PharmDr." či "PaedDr." je akademickým titulem doktorského stupně! Bohužel kolego PhDr.Tomáši Nováku, Váš titul "PhDr." není akademickým titulem doktorského stupně!
IV.část: Uvědomujeme si v plné realitě to, jak velikou hodnotu mají moje prezentované vysokoškolské akademické tituly? (po česky)
V.část:Pozor na akademické hodnosti versus akademické tituly a doktoráty versus pseudodoktoráty! (česky)
VI.část:Požaduji novelizaci současného platného vysokoškolského zákona ve věci udělovaných vysokoškolských akademických titulů. (česky)

2.Velikost: 380 kB. Názov: I.Zatajovanie nižších akademických titulov je trestné! Intelektuál, který zatajuje svoje nižšie akademické tituly je obyčajný podvodník!!
II.Ani zdaleka nie každý titul "PhDr.", "JUDr.", "RNDr.", "PharmDr." či "PaedDr." je akademickým titulom doktorského stupňa! Bohužiaľ kolega PhDr.Tomáš Novák, Váš titul "PhDr." nie je akademickým titulom doktorského stupňa!
III.Uvedomujeme si v plnej realite to, akú veľkú hodnotu majú moje prezentované vysokoškolské akademické tituly? (po slovensky)
IV.Pozor na akademické hodnosti versus akademické tituly a doktoráty versus pseudodoktoráty! (po slovensky)
V.Požadujem novelizáciu súčasného platného vysokoškolského zákona ve veci udeľovaných vysokoškolských akademických titulov. (po slovensky)

3.Velikost: 376 kB. Název: I.Zatajování nižších akademických titulů je trestné! Intelektuál, který zatajuje své nižší akademické tituly je obyčejný podvodník!!
II.Ani zdaleka ne každý titul "PhDr.", "JUDr.", "RNDr.", "PharmDr." či "PaedDr." je akademickým titulem doktorského stupně! Bohužel kolego PhDr.Tomáši Nováku, Váš titul "PhDr." není akademickým titulem doktorského stupně!
III.Uvědomujeme si v plné realitě to, jak velikou hodnotu mají moje prezentované vysokoškolské akademické tituly? (po česky)
IV.Pozor na akademické hodnosti versus akademické tituly a doktoráty versus pseudodoktoráty! (česky)
V.Požaduji novelizaci současného platného vysokoškolského zákona ve věci udělovaných vysokoškolských akademických titulů. (česky)

4.Veľkosť: 274 kB. Názov: I.Ani zdaleka nie každý titul "PhDr.", "JUDr.", "RNDr.", "PharmDr." či "PaedDr." je akademickým titulom doktorského stupňa! Bohužiaľ kolega PhDr.Tomáš Novák, Váš titul "PhDr." nie je akademickým titulom doktorského stupňa! (po slovensky)
II.Uvedomujeme si v plnej realite to, akú veľkú hodnotu majú moje prezentované vysokoškolské akademické tituly? (po slovensky)
III.Pozor na akademické hodnosti versus akademické tituly a doktoráty versus pseudodoktoráty! (po slovensky)
IV.Požadujem novelizáciu súčasného platného vysokoškolského zákona ve veci udeľovaných vysokoškolských akademických titulov. (po slovensky)

5.Velikost: 268 kB Název: I.Ani zdaleka ne každý titul "PhDr.", "JUDr.", "RNDr.", "PharmDr." či "PaedDr." je akademickým titulem doktorského stupně! Bohužel kolego PhDr.Tomáši Nováku, Váš titul "PhDr." není akademickým titulem doktorského stupně! (po česky)
II.Uvědomujeme si v plné realitě to, jak velikou hodnotu mají moje prezentované vysokoškolské akademické tituly? (po česky)
III.Pozor na akademické hodnosti versus akademické tituly a doktoráty versus pseudodoktoráty! (česky)
IV.Požaduji novelizaci současného platného vysokoškolského zákona ve věci udělovaných vysokoškolských akademických titulů. (česky)

6.Veľkosť: 227 kB Názov: I.Uvedomujeme si v plnej realite to, akú veľkú hodnotu majú moje prezentované vysokoškolské akademické tituly? (po slovensky)
II.Pozor na akademické hodnosti versus akademické tituly a doktoráty versus pseudodoktoráty! (po slovensky)
III.Požadujem novelizáciu súčasného platného vysokoškolského zákona ve veci udeľovaných vysokoškolských akademických titulov. (po slovensky)

7.Velikost: 223 KB Název: I.Uvědomujeme si v plné realitě to, jak velikou hodnotu mají moje prezentované vysokoškolské akademické tituly? (po česky)
II.Pozor na akademické hodnosti versus akademické tituly a doktoráty versus pseudodoktoráty! (česky)
III.Požaduji novelizaci současného platného vysokoškolského zákona ve věci udělovaných vysokoškolských akademických titulů. (česky)

8.Veľkosť: 142 kB Názov: I.Pozor!!! Pozor na akademické hodnosti versus akademické tituly a doktoráty versus pseudodoktoráty! (po slovensky)
II.Požadujem novelizáciu súčasného platného vysokoškolského zákona ve veci udeľovaných vysokoškolských akademických titulov. (po slovensky)

9.Velikost: 140 kB Název: I.Pozor!!! Pozor na akademické hodnosti versus akademické tituly a doktoráty versus pseudodoktoráty! (po česky)
II. Požaduji novelizaci současného platného vysokoškolského zákona ve věci udělovaných vysokoškolských akademických titulů. (česky)

10.Veľkosť: 76,3 kB Názov: Požadujem novelizáciu súčasného platného vysokoškolského zákona ve veci udeľovaných vysokoškolských akademických titulv. (po slovensky)

11.Velikost: 74,8 kB Název:Požaduji novelizaci současného platného vysokoškolského zákona ve věci udělovaných vysokoškolských akademických titulů. (po česky)

Zpět na hlavní stránku!