wz

Zpět na hlavní stránku!

Je pseudokřesťanský a pseudokatolický web „Duše a Hvězdy“ šelma číslo 666 ?

 

Zde je moje reakce na nenávistný útočný článek proti Kněžskému bratrstvu sv. Pia X., naší provincii Kněžského bratrstva sv. Pia X. a  osobně proti našemu priorovi otci Tomášovi, který napsal jakýsi Ignác Pospíšil na "Duše a Hvězdy"  http://www.duseahvezdy.cz/2017/04/27/registrace-fsspx-je-fakt-tezky-ulet/#more-18960

 

Zde veřejně publikuji tuto mou reakci, kterou jsem  já napsal na tom jejich webu "Duše a hvězdy", poté co soudruzi krajně levičáčtí neomarxističtí extrémisté po bolševicku smazali tento můj příspěvek, který jsem jim napsal na tom jejich extrémistickém krajně levičáckém neomarxistickém webu „Duše a hvězdy“, který jim jednak narušoval jejich názorovou totalitní “socialistickou jednotu“ s kterou si všichni „diskutující“ na webu „Duše a Hvězdy“ po bolševicku unisono jednotně notovali, jednak bylo zcela zřejmé, že proti věcným argumentům, které jsem uvedl nemají žádnou racionální odpověď, a proto než trpět odlišný názor na svém webu, který je ještě k tomu navíc podpořený logickou věcnou argumentací, kterou tito soudruzi z pseudokatolického a pseudokřesťanského neomarxistického webu „Duše a Hvězdy“ nejsou schopni v svobodné, demokratické diskusi svými věcnými argumenty nijak zpochybnit, natož pak vyvrátit, a proto se tito soudruzi domnívali, že když mě po bolševicku smažou, že mně tak umlčí. Ale to se tito soudruzi velice spletli, o čem svědčí i tato moje reakce na tomto mém webu, kde jsem se proto tento svůj smazaný příspěvek rozhodl publikovat zde:

 

 

Plně se ztotožňuji s výrokem otce priora Tomáše že ti, kterým se tradiční katolické mše svaté u Kněžského bratrstva sv. Pia X. nelíbí, že nemusí na ně vůbec chodit. Ano! Je to jistě tak! Pokud někdo navštěvuje tradiční latinskou katolickou mši svatou u Kněžského bratrstva sv. Pia X., tak nepochybně tak činí zcela dobrovolně a nikdo ho k tomu zajisté nijak nenutí.

 

Jako svobodný člověk tudíž rozhodně vůbec nemusíte navštěvovat žádné tradiční katolické mše svaté sloužené podle Římského Misálu z roku 1962 u Kněžského bratrstva Pia X. a ani nikde jinde. Když se Vám tedy například u Kněžského bratrstva svatého Pia X. nelíbí, nuž tak pro mně za mně navštěvujte třebas i Novus Ordo Pavla VI. v češtině, ale ušetřete si prosím své nenávistně jedovaté primitivní výlevy.

 

A pokud by Vám již ani to Novus ordo Pavla VI. "nestačilo", nuž tak choďte rovnou k protestantům...

 

A pokud by Vám již ani naši čeští protestanti nestačili, nuž tak se přestěhujete k soudruhům do Německa, Holandska či Skandinávie, kde jsou protestanti ale i různí pseudokatolíci ještě "pokrokovější" než jsme my Češi, a kde s tichým souhlasem heretického papeže Bergolia - Františka uzavírají tzv. "manželské svazky" sodomitů, a po takovémto sňatku mezi dvěma sodomity si někde možná i oni sami vezmou svůj podíl účasti na sodomistických sexuálních orgiích. Pokud se Vám tedy toto líbí, přidejte se k nim a nás skutečné katolíky nechte na pokoji.

 

Z čistě právního hlediska jako právník mám zejména tyto tři zásadní připomínky:

 

1.) Za prvé - je sprostou lží, že Kněžské bratrstvo sv. Pia x. údajně prý "sbíralo podpisy po hospodách". Tohle může napsat skutečně pouze nějaký naivní infantilní puberťák s nízkou inteligencí a absolutně nulovou znalostí práva, který si správní právo a procesně-právní postup Ministerstva kultury ČR coby kompetentního správního orgánu pro registraci Církví a náboženských společností ve své primitivní dětské naivitě představuje obrazně řečeno "jako Hurvínek válku".

 

Samotný zákon o církvích a náboženských společnostech č. 3/2002 Sb. v platném znění totiž stanovuje velice přísné podmínky, a mimo jiné též i výslovně uvádí ve svém § 10 odst. 2 pís. c) to, že "Návrh na registraci církve a náboženské společnosti musí obsahovat v originále podpisy nejméně 300 zletilých občanů České republiky nebo cizinců s trvalým pobytem v České republice hlásících se k této církvi a náboženské společnosti, s uvedením jejich identifikačních údajů podle tohoto zákona a s uvedením totožného textu na každém podpisovém archu, který uvádí plný název církve a náboženské společnosti, sbírající podpisy pro účel její registrace, a z něhož je patrné, že podpisový arch je podepisován pouze osobou hlásící se k této církvi a náboženské společnosti."

 

A tedy je vyloučeno aby se podpisy sbírali někde jaksi pokoutně po hospodách od lidí, kteří nemají s naší věcí absolutně nic společného. A to tím méně, neboť Ministerstvo kultury ČR jako kompetentní správní orgán pro registrace Církví a náboženských společností v souladu s kontrolou "zda návrh na registraci obsahuje všechny náležitosti stanovené tímto zákonem" v ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 3/2002 Sb. v platném znění písemně napsali dopis každému jednomu signatáři s požadavkem aby jim  každý jeden signatář odepsal, respektive vyjádřil se jednak k tomu zda-li to skutečně podepsal, jednak k tomu zda-li to skutečně podepsal jako aktivní věřící a nikoliv tedy pouze jen jako nějaký nezúčastněný sympatizant. Ostatně tenkrát v Uherském Brodě kdy jsme to podepisovali nás páter Luděk Čekavý již předem všechny upozornil, že tento podpis rozhodně není ještě všechno, ale že každému jednomu z nás pošle Ministerstvo kultury ČR dopis na který budeme muset aktivně zareagovat a písemně potvrdit náš podpis a naši příslušnost ke Kněžskému bratrstvu sv. Pia X. A tedy nejen já jako právník, ale bez jakékoliv výjimky my všichni jsme to tedy již předem velice dobře věděli, že to rozhodně "nebude jen tak něco podepsat a je to hotovo", ale že svůj podpis a příslušnost ke Kněžskému bratrstvu sv. Pia X. budeme ještě muset Ministerstvu kultury ČR aktivně dosvědčovat.

 

Myslíte si snad, že by se snad "nějaký chlap z hospody" komu je to zcela lhostejné nechal jen tak pro nic za nic neúměrně obtěžovat v záležitosti, která se ho nijak netýká a tudíž je mu zcela lhostejná, aby cosi podepisoval, uváděl tam svou vlastní adresu kde bydlí, a nakonec ještě navíc se i v té věci, která je mu zcela lhostejná nechal obtěžovat  s jakýmsi dalším papírováním s Ministerstvem kultury ČR, ba dokonce mu i sám posílat nějakou odpověď?

 

2.) Za druhé - samostatná registrace Kněžského bratrstva sv. Pia X. rozhodně v žádném případě není nějakou ojedinělou "českou raritou".

 

Pokud je mi známo, tak minimálně ve všech západoevropských zemích kde se platí církevní daň, tak v seznamu tamních registrovaných církví a náboženských společností, kterým tamní věřící platí Církevní daň si kromě nejrůznějších nekřesťanských ale i křesťanských nekatolických církví může i katolík svobodně zvolit, zda-li jako věřící člověk bude svou církevní daň platit "Římskokatolické církvi", tj. právnické osobě vystupující formálně pod názvem "Římskokatolická církev" (tj. Bergoliovcům) anebo "Kněžskému bratrstvu sv. Pia X. které bohužel „de iure“ nevlastní značku "Římskokatolická církev“, byť i jinak přinejmenším z hlediska katolické věrouky a zejména pak katolické mravouky jsou „de facto“ mnohem spíše skutečnými katolíky než jsou ti, co se skrývají pod hlavičkou "Římskokatolická církev".

 

A tedy vzhledem k tomu, že nikde na světě nelze platit církevní daň neregistrovaným sektám, ale v zemích kde se církevní daň platí, se platí výlučně pouze jen státem uznaným Církvím a náboženským společnostem,  respektive tedy těm církvím a náboženským společnostem, které byli v daném státě řádně registrovány. A tedy minimálně ve všech západoevropských státech kde věřící platí církevní daň "své církvi", potažmo své "náboženské společnosti" mohu se stoprocentní jistotou říci, že Kněžské bratrstvo sv. Pia X. je tam všude řádně registrováno. A tedy registrace v České republice rozhodně nebude žádnou novinkou...

 

3.) Za třetí - rozdíl mezi registrovanou církví či registrovanou náboženskou společností a neregistrovanou církví či náboženskou společností je ten, že zatímco státem neregistrované církve a náboženské společnosti "ipso facto" z hlediska práva daného státu vůbec neexistují, nemají vůbec žádnou právní subjektivitu, jejich církev či náboženská společnost není právnickou osobou a proto tedy nemůže ani vlastnit žádný majetek jako právnickýá osoba, nemůže nabývat žádná práva a ani uzavírat smlouvy, neboť nemohou se dovolávat žádných práv náležejícím právnickým osobám, neboť nemají žádnou právní subjektivitu, a tak nanejvýš práva a povinnosti mohou z tohoto důvodu na sebe brát maximálně pouze jen jednotliví představitelé Kněžského bratrstva sv. Pia X jako fyzické osoby a zcela soukromí občané, nikoliv však jako zástupci či představitelé církve či náboženské společnosti v jejíž jménu se "de facto" snaží jednat, což ale z právního hlediska v důsledku absence registrace není právně možné, neboť ze strany státu jsou považovány pouze jen za obyčejné nepovolené náboženské sekty nemající tudíž žádná práva vůči státu a společnosti, které stát zásadně přiznává pouze jen těm církvím a náboženským společnostem, které stát právně uznává "de iure" za církev či náboženskou společnost, a to lze dosáhnout pouze jen registrací.

 

Porůznu ve světě jde u registrovaných církví a náboženských společností ve srovnání s neregistrovanými a tedy státem neuznanými sektami za prvé o přiznání právní subjektivity, tj. nabývat práva a povinnosti jako má i jakákoliv jiná právnická osoba, navíc v případě církví a náboženských společností jde velice často i o různá daňová zvýhodnění, často i osvobození od daní a cel, ale i další výhody nemateriálního a ryze pastorálního charakteru.

 

Konkrétně podle českého práva v České republice je registrace obligatorním předstupněm k získání těchto práv pastorálního charakteru, která jsou uvedeny v ustanovení s 7 odst 1 zákona o církvích a náboženských společnostech č. 3/2002 Sb. v platném znění:

1) vyučovat náboženství na státních školách podle zvláštního právního předpisu, čímž je míněn zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

2) pověřit osoby s právem vstupu a výkonu duchovenské činnosti k výkonu duchovenské služby v ozbrojených silách České republiky, v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody, zabezpečovací detence, ochranné léčení a ochranná výchova,

 

3) konat obřady, při nichž jsou uzavírány státem "de iure" uznávané církevní sňatky podle zvláštního právního předpisu, čímž byl míněn zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, jehož ustanovení byla recipována do současného nového občanského zákoníku, konkrétně do § 666 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

 

4) zřizovat státem "de iure" uznávané církevní školy, jakož i stát „de iure" uznává nabyté vzdělání na těchto církevních školách podle zvláštního právního předpisu, čímž je míněn zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

5) privilegium, respektive výjimka z povinnosti vypovídat o trestných činech a přestupcích, tj. právo zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovními v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství, je-li tato povinnost tradiční součástí učení dotyčné církve a náboženské společnosti, čímž byl míněn zejména odkaz na § 167 trestního zákona č. 140/1961 Sb., jehož ustanovení byla recipována do současného nového trestního zákoníka, konkrétně do § 367 zákona č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník v platném znění.

 

 

A tedy vrátíc se opět ke svému komentáři shrnuto a podtrženo zdůrazňuji, že z hlediska práva církevního je dotyčná registrace právně irelevantní, nulitní a bezvýznamné.

 

Z hlediska práva světského registrací přestane být Kněžské bratrstvo státem neuznanou a tedy bezprávnou sektou s stane se státem uznaným subjektem církve potažmo náboženské společnosti i se všemi právy z toho plynoucími.

 

Například když duchovní kterékoliv státem registrované církve či náboženské společnosti v souladu s interním právem této své vlastní církve či náboženské společnosti uzavře manželství, tak stát toto manželství plně uznává a tudíž těmto manželům stačí donést na svůj místně příslušný matriční úřad potvrzení od duchovního kterékoliv státem registrované církve či náboženské společnosti, na základě čehož údaj o uzavření manželství je bez dalšího zcela automaticky dotyčnou úřednicí zapsán do příslušné matriky i se všemi následky z toho plynoucí podle světského práva České republiky.

 

Kdyby ale manželství uzavřel kněz státem neregistrovaného Kněžského bratrstva sv. Pia X, tak stejně jako když manželství uzavře i kterýkoliv duchovní jakékoliv jiné státem neregistrované církve či náboženské společnosti, tak případné potvrzení kněze státem neregistrovaného Kněžského bratrstva sv. Pia X a úplně stejně tak i potvrzení o uzavření manželství i od jakéhokoliv jiného duchovního jakékoliv jiné církve či náboženské společnosti jim na matrice obrazně řečeno hodí na hlavu, vysmějí se jim a kopnou tyto manžele do zadku. 

 

A bohužel z hlediska platného světského práva tak na té matrice odmítnou uznat uzavření tohoto manželství plně v souladu s platným zákonem, neboť stát Česká republika sice uznává církevní sňatky, ale pouze jen ty sňatky, které uzavřou duchovní z řad státem registrovaných církví a náboženských společností. 

 

Je příslušník Vaší Církve pacientem v nemocnici, vězněm ve věznici, vojákem v kasárnách a chcete mít privilegovaný vstup do všech těchto objektů, eventuálně chcete v tamních objektech sloužit nějaké bohoslužby? I na tohle všechno mají církve a společnosti plné právo, ale opět pouze jen ty z nich, které jsou státem registrovány.

 

Na rozdíl od předešlého komunistického režimu nynější nový režim v souladu s ustanoveními o náboženské svobodě plně respektuje zpovědní tajemství potažmo důvěrnost obdobného duchovního rozhovoru ke kterému došlo mezi duchovním a věřícím, což znamená, že veškeré orgány činné v trestním i přestupkovém řízení mají výslovně zakázáno a´t již uvězněním, pořádkovými či jinými pokutami, administrativním nátlakem či jakýmkoliv jiným způsobem nutit či vyvíjet nátlak na duchovní aby takovéto právo svaté zpovědi či důvěrného duchovního rozhovoru porušili a prozradili státním orgánům co se takto dozvěděli. Ovšemže toto privilegium plného respektování zpovědního či obdobného tajemství ze strany státu se opět vztahuje pouze jen na duchovní z řad státem registrovaných církví a náboženských společností. Ti ostatní mohou být k prozrazení zpovědního či obdobného tajemství v záležitosti kde je co i jen pouhé podezření že mohl být spáchán nějaký přestupek nebo trestný čin donucovány udělováním pořádkových pokut ve výši 50 000 Kč,- a to navíc ještě s tím, že tyto pokuty jim v téže věci mohou býti ukládány opakovaně, a to doslova donekonečna opakovaně. A ve věcech kde je nějaké podezření, že možná mohl být spáchán trestní čin může být duchovní neregistrované církve či náboženské společnosti, který by odmítl prozradit co se dozvěděl ze svaté zpovědi či obdobného duchovního rozhovoru dokonce i uvězněn na několik let do vězení za trestný čin neoznámení trestného činu.

 

Pokud jde o právo vyučovat náboženství na legálně působících školách všech typů a stupňů, tak na těchto školách povoleno vyučovat náboženství smí pouze jen státem registrované církve a náboženské společnosti.

 

Obdobně tak založit si vlastní církevní školu s tím, že vydávané diplomy, vysvědčení a vůbec jakékoliv doklady o dosaženém vzdělání budou uznávány státem, je opět jen privilegium státem registrovaných církví a náboženských společností.

 

A v neposlední řadě tato registrace určitě není jen tak nějakou samostatnou individuální iniciativou otce priora Tomáše, ale důsledkem rozhodnutí samotných nejvyšších představitelů kněžského bratrstva sv. Pia X., kteří nepochybně dříve než tento pokyn dali otci priorovi naší církevní provincie, tak si to nepochybně velice pečlivě probrali se svými vlastními právníky, aby měli jako právní laici i oni naprostou jistotu, že tento postup je zcela konfortní jak se světským, tak i církevním kanonickým právem, a že tento postup nijak neohrozí jednotu naší katolické církve a ani do budoucna nijak nezvýší nebezpečí eventuálního "schizmatu".

 

 

S pozdravem

 

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

 

 

 

 

 

Zpět na hlavní stránku!