wz

Zpět na hlavní stránku!


S bolestí v srdci oznamuji všem slušným lidem, že ve středu dne 3.2.2010 zemřela naše královna.

Jak jsem se dozvěděl, ve středu dne 3.2.2010 kolem 8.40 hodin ráno zemřela v dočasném exilovém sídle naší královské rodiny v Pöcking am Starnberger See, asi 30 km jižně od Mnichova v Bavorsku 85-letá již delší dobu nemocná naše královna a císařovna Regina von Habsburg, rozená Regina von Sachsen-Meiningen.

Naše královna a císařovna Regina von Habsburg již delší dobu trpěla na závažné srdeční potíže, až nakonec její dobrotivé a laskavé srdce dotlouklo dne 3.2.2010 v 8.40 ráno v kruhu její rodiny.

Naše zesnulá královna a císařovna Regina von Habsburg je manželkou našeho - zaplať Pán Bůh - doposud živého krále a císaře Otty von Habsbuga. Její manžel Dr. Otto Habsbursko-Lotrinský je náš dobrotivý a spravedlivý panovník z rodu habsburského, za jehož návrat k moci, jakož i za návrat k moci i jeho legitimních nástupců z královského a císařského domu habsburského v naší zemi se my všichni vroucně modlíme, neboť Otto von Habsburg je náš současný král český, markrabě moravský, velkovévoda slezský, král uherský a císař rakouský, který jen zcela nedávno dne 20.11.2009 oslavil své 97 narozeniny. Náš současný král a císař, Jeho veličenstvo Otto von Habsburg se narodil totiž dne 20.11.1912 v Reichenau an der Rax v Dolnim Rakousku, nedaleko Semmeringu, v zámečku zvaném "Císařská vila Wartholz", jako nejstarší syn krále a císaře Karla I. a jeho manželky, královny a císařovny Zity. Náš současný 97-letý král a císař, Jeho veličenstvo Otto von Habsburg je nejstarším synem krále a císaře Karla I., který se ujal moci v roce 1916 po smrti krále a císaře Franze Josefa I.

Náš předcházející král a císař Karel I., který se narodil v roce 1889 byl tedy v letech 1916 – 1918 zatím bohužel posledním panovníkem kterému byly po smrti krále a císaře Franze Josefa svěřeny kromě jiného rovněž tak i země Koruny české zahrnující Čechy, Moravu a Slezsko, právě tak jako i země koruny uherské zahrnující též i dnešní Slovensko. Bohužel ale náš předešlý král a císař Karel I. nedostal možnost dokázat, že vládnout znamená především sloužit. Naší veřejnosti je téměř neznám, i když české země a obyvatelstvo si velmi oblíbil. Rád trávil čas na zámku v Brandýse nad Labem a po vynucené abdikaci dokonce i žádal vládu Československa, zda by na tomto sídle nemohl trvale žít. Nebylo mu to však ale bohužel vyhověno. Plán našeho předešlého krále a císaře Karla I. na reformu celého soustátí měl velikou šanci na úspěch, avšak v době kdy nastoupil do úřadu jej nebylo možné realizovat pro válečné události. Po svém nástupu k moci, se v roce 1917 snažil prostřednictvím bratra své ženy naší předešlé královny a císařovny Zity, prince Sixta - důstojníka belgické armády, ukončit I. světovou válku a podepsat separátní mír se státy Dohody. Toto se však ale bohužel nezdařilo vinou Německa.

Náš předcházející král a císař Karel I. okamžitě po svém nástupu k moci udělil amnestii všem zatčeným našim politikům, kteří se během války dostali do vězení. Takto se na svobodu dostal jak Dr. Karel Kramář, tak i všichni ostatní naši tehdejší politikové z Čech, Moravy, Slezka, Slovenska a Podkarpatské Rusi. Politická představa našeho předešlého krále a císaře Karla I. o budoucnosti monarchie, která byla již více než půl století zmítána neblahým nacionalismem na všech stranách byla prostá, ale velice perspektivní. Veliká habsburská monarchie měla být federalizována, přičemž federace měla mít společné jen tři věci: společnou zahraniční politiku, společnou měnu a společnou mnohonárodnostní armádu. Všechno ostatní mělo být v kompetenci vlád jednotlivých zemí. K tomu bohužel však ale nedošlo, a z prostoru střední Evropy tak zmizela jedna velmoc. Zůstal jen shluk malých národních státečků, které nikdy nenalezly společnou řeč. Smutné následky zničení této velmoci jsou dnes ještě patrnější, než se jevilo našim předkům, o čem svědčí i úsilí současných bruselských homosexuálů a feministek sedících na čelných pozicích současné Evropské unie pod záminkou celoevropské integrace do jakési té jejich homosexuální a feministické Evropské Unie vnutit nám svou feministickou úchylku a zvrhlou homosexuální perverzi.

Náš předešlý král a císař Karel I. se po celou dobu své vlády v letech 1916 - 1918 během první světové války houževnatě usiloval o separátní mír, v zájmu čehož využíval veškerých svých zejména francouzských, ale i britských kontaktů z minulosti, aby se mu zdařilo vyvázat naši velikou středoevropskou monarchii z válečné vřavy první světové války. Bohužel však ale upřímná touha našeho tehdejšího dobrotivého krále a císaře Karla I. po míru vyslyšena nebyla. Nakonec navíc ještě k tomu na podzim roku 1918 došlo k podlému a hanebnému puči, v důsledku čehož náš dobrý král a císař Karel I. i se svou chotí královnou a císařovnou Zitou společně i ze šestiletým chlapcem Otto von Habsburgem museli opustit svoji vlast a odejít do exilu. Nejprve odešli do Švýcarska, nakonec však ale skončili v dosti nedůstojných podmínkách na ostrově Madeira, což vše podlomilo zdraví našeho předešlého krále a císaře Karla I., který v důsledku toho v roce 1922 zemřel na zápal plic. V té době jim totiž již veškerý jejich majetek prakticky na celém území Rakouska – Uherska byl hanebně konfiskován, přičemž v zahraničí zase někteří jejich nepoctiví správci zpronevěřili naší královské a císařské rodině i to málo z jejich majetku co jim ještě zbylo.

Navíc právě v té době, co v roce 1922 zemřel náš král a císař Karel I., jeho manželka a naše tehdejší královna a císařovna Zita coby matka právě desetiletého našeho současného krále a císaře Otty von Habsburga, byla právě opět v požehnaném stavu, kdy společně i se zesnulým králem a císařem Karlem I. očekávala osmé dítě. A tak se v roce 1922 po smrti svého otce a císaře Karla I. stal našim legitimním králem a císařem a je – zaplať Pán Bůh za jeho Boží ochranu - našim všemi slušnými lidmi milovaným králem a císařem Otto von Habsburg až dodnes. V té době však ale v roce 1922 když zemřel náš předešlý král a císař Karel I. bylo našemu současnému králi a císaři Ottovi von Habsburgovi teprve jen pouhých deset let. Vdova po našem předešlém králi a císařovi Karlu I., naše tehdejší královna a císařovna Zita, začala proto sama vést domácnost a díky těžkým finančním obtížím i účetnictví. Přesto však ale neustále vzorně vychovávala svého prvorozeného syna Ottu – našeho současného krále a císaře, prozatím ještě v exilu - jako následníka trůnu. Díky mnoha kontaktům a štědré dobrotě mnohých slušných lidí se naší tehdejší královně a císařovně Zitě podařilo zajistit pro děti takové podmínky, že získaly velice dobré vzdělání a byli vlastně připraveny přijmout politickou a reprezentativní odpovědnost, až se změní politické trendy. Bohužel ale situace byla již jen a jen horší a ke slovu se hlásil nacismus a komunismus. Celá naše královská a císařská rodina v exile žila neustále bez trvalého domova, a samotná naše tehdejší královna a císařovna Zita až na konci svého života směla několikrát navštívit Rakousko. Je pohřbena ve Vídni v Kapucínské hrobce.

Manžel právě ve středu 3.2.2010 zesnulé naší královny Reginy von Habsburg, Jeho veličenstvo náš současný král a císař Dr. Otto von Habsburg, náš současný král český, markrabě moravský, velkovévoda slezský, král uherský a císař rakouský po hanebném a podlém puči v roce 1918 od svých šesti let byl tedy vychován i s dalšími sedmi sourozenci převážně mimo svou vlast v exilu. Svou matkou císařovnou Zitou byl veden a vychováván k tomu, že je následníkem trůnu rakouského, českého a uherského. Byl připravován ve velmi skromných podmínkách, aby jednou opět mohl tyto země důstojně reprezentovat před světem. Bohužel ale k tomu doposud stále ještě nedošlo a od roku 1922 až dodnes náš dobrotivý a spravedlivý král Otto von Habsburg musel přihlížet, jak se nástupnické státy bývalé podunajské monarchie vrhají z extrému do extrému. Náš král Otto von Habsburg je doktorem politických a sociálních věd a má obdivuhodné jazykové znalosti a to uznávají i jeho nejtvrdší političtí protivníci. Nemusím snad připomínat, že náš současný král a císař Otto von Habsburg kromě své rodné němčiny a dalších takzvaných hlavních “světových jazyků” dokonale mluví také i maďarsky a po česky. Od roku 1922 až dodnes se náš současný legitimní král a císař Otto von Habsburg vždy zajímal o dění ve svých legitimních korunních zemích. Bojoval proti sílícímu nacismu a pomáhal židovským rodinám uprchnout do ciziny. Dokonce se chtěl aj postavit do čela rakouské armády a bojovat proti nacistickému Německu, což mu ale nebylo umožněno. Byl to bezesporu záměr smělý a heroický, avšak kdyby se tehdy mezi politickými vůdci světa našlo více tak odvážných mužů jako byl tehdy tento náš nesmírně udatný, statečný a čestný současný král Otto von Habsburg, určitě by se svět nemusel utápět šest let v tak hrůzostrašném konfliktu a přinést tolik obětí.

Vskutku nebylo náhodou, že operace wehrmachtu na obsazení rakouských zemí nesla název "Otto" – Otto von Habsburg. Vždyť náš současný král a císař Otto von Habsburg musel před nacisty i s celou rodinou tehdy uprchnout, a v roce 1940 v do USA, byl to právě on, náš současný král a císař Otto von Habsburg, který v roce 1940 v USA inicioval vznik rakouské vojenské jednotky v rámci armády USA, do které se též i hned jako první přihlásili jeho bratři Felix, Karel Ludvík a Rudolf. Ještě dřív, než se reálně do střední Evropy vydala rudá armáda, začal náš dobrotivý a spravedlivý současný král a císař Otto von Habsburg západní státníky varovat před tzv. osvobozováním rudou armádou, které mělo mít nakonec vlastně charakter další okupace. Náš nekonečně moudrý a prozíravý současný král a císař Otto von Habsburg rozhodně nebyl nikdy politicky naivní jako například americký prezident D. Roosewelt, který Josifa Visarionoviče Džugašvilliho Stalina naivně vnímal jako solidního politického partnera. Náš současný král a císař Otto von Habsburg je doktorem politických a sociálních věd a významně se podílel na integračním evropském procesu v rámci organizace Panevropské unie, ba dokonce je přímo samotným spolutvůrcem Panevropské unie, která vznikla jako společnost usilující o sjednocující proces v Evropě, ovšem ideově o stoosmdesát stupňů zcela odlišná od současného homosexuálně – feministického modelu takzvané “evropské integrace” dnešní feministické a homosexuální Evropské Unie, kterou dnes prosazují a vnucují nám i ze svými homosexuálními a feministickými zvrhlými perverzemi různí psychopaticky úchylní feminističtí teplouši sedící na čelných místech v EU.

Život našeho dobrotivého a spravedlivého krále a císaře Otty von Habsburga byl a také i je v politické rovině skutečně velice pestrý až dobrodružný ,a přes vše, čím vším náš legitimní král a císař musel projít, až do právě středeční smrti jeho manželky Reginy von Habsburg žil v řádném a nerozlučitelném katolickém svátostném manželství.

Náš současný král a císař Otto von Habsburg a jeho, právě ve středu dne 3.2.2010 právě zemřelá naše královna a císařovna Regina von Habsburg, jsou společně rodiči sedmi dětí, a kromě toho také i mnohanásobnými prarodiči a praprarodiči. Bohužel ale mnoha lidmi právě v bývalých zemích Rakousko-Uherského soustátí jsou Habsburgové mnohými lidmi vnímáni přes bariéry různých předsudků a antipatií, které mají vlastně svůj základ v masivní, neobjektivní propagandě vůči celému našemu panovnickému rodu Habsbursko-Lotrinskému.

Náš předešlý král a císař Karel I. Habsburg žil v letech 1889 – 1922, a jeho manželka Zita, z rodu Bourbon – Parma, naše předešlá královna a císařovna žila v letech 1892 – 1989. Jejich nejstarší syn – jak jsem uvedl již výše – náš současný král a císař se narodil dne 20.11.1912 v Reichenau an der Rax v Dolnim Rakousku, nedaleko Semmeringu, v zámečku zvaném "Císařská vila Wartholz".

Potomky a následníky trůnu našeho současného krále a císaře Otty von Habsburga a právě ve středu dne 3.2.2010 zesnulé naší královny a císařovny Reginy von Habsburg jsou tyto jejich děti: jako úplně nejstarší je princezna Andrea von Habsburg, která se narodila dne 30.5.1950; dále pak se narodili dvojčata, princezna Monika von Habsburg a princezna Michaela von Habsburg, obě tyto dvě princezny jsou narozené dne 13.9.1954; poté jako čtvrtá v pořadí se narodila princezna Gabriela von Habsburg, která se narodila dne 14.10. 1956; pak jako pátá v pořadí se narodila princezna Walburga, která se narodila dne 5.10.1958; poté zas jako šestý v pořadí se již konečně narodil i chlapec, a to konkrétně narodil se princ Karl von Habsburg, který se narodil dne 1.11.1961. Manželkou prince Karla von Habsburga narozeného dne 1.11.1961 je Baronka Francesca von Thyssen-Bornemisza. Dětmi prince Karla von Habsburga (narozeného 1.11.1961) a jeho manželky Baronky Francesci von Thyssen-Bornemisze jsou: jako úplně nejstarší je princezna Eleonora Jelena von Habsburg, poté jako druhý v pořadí je princ Ferdinand von Habsburg, pak jako třetí v pořadí je princ Zvonimir von Habsburg a jako čtvrtá a nejmladší je princezna Gloria von Habsburg. Manželé - princ Karl von Habsburg (narozený 1.11.1961) a jeho manželka - Baronka Francesca von Thyssen-Bornemisza žijí spolu v Salzburgu v Rakousku. A nakonec jako sedmé dítě našeho současného krále a císaře Otty von Habsburga a jeho manželky – právě ve středu dne 3.2.2010 zesnulé – naší zatím poslední královny a císařovny Reginy von Habsburg, v pořadí jako sedmé a poslední jejich dítě se jim narodil ještě další, v pořadí druhý chlapec, který se narodil jako nejmladší princ Paul Georg von Habsburg, který se narodil dne 16.12.1964. Manželkou prince Paula Georga von Habsburga (narozený 16.12.1964) je Hraběnka Eilika von Oldenburg. Dětmi prince Paula Georga von Habsburga (narozeného 16.12.1964) a jeho manželky Hraběnky Eiliky von Oldenburg jsou: jako úplně nejstarší je princezna Sofie von Habsburg, poté jako druhé v pořadí je princezna Ildiko von Habsburg, a pak jako třetí v pořadí je princi Karl Konstantin von Habsburg. Manželé - princ Paul Georg von Habsburg (narozený 16.12.1964) a jeho manželka - Hraběnka Eilika von Oldenburg žijí spolu v Budapešti v Maďarsku.

 

Přehled všech legitimních panovníků zemí Koruny české - Čechy, Morava a Slezsko, i zemí koruny Uherské od nejstarších časů až do současnosti:

001. Samo I. , kníže říše zahrnující přibližně téměř celé teritorium dnešního Československa - legitimním panovníkem byl v letech 623 - 659

002. Pribina I. Nitran, Kníže nitriansky – legitimním panovníkem byl v letech 830 - 830

003. Mojmír I. Moravan, Kníže moravský – legitimním panovníkem byl v letech: 830 - 846

004. Rostislav I. nebo Rastislav I. Moravan , Kníže moravský , v roce 870 jej zradil, zajal, sesadil z trůnu jeho synovec Svatopluk, který si pak v letech 870 – 894 uzurpoval moc – Rostislav I. nebo Rastislav I. Moravan opakuji tedy: legitimním panovníkem byl v letech: 846 – 870

005. Bořivoj I. Přemysl , Kníže český , nic na tom nemnění, že v letech 868 – 870 byly jinak Čechy pod nadvládou moravského knížete Rostislava I. nebo Rastislava I., a v letech 870 – 894 zase pod nadvládou uzurpátora Svatopluka, synovce svrženého knížete Rostislava I. nebo Rastislava I., - Bořivoj I. Přemysl opakuji tedy: legitimním panovníkem byl v letech: 868 - 894

006. Mojmír II. Moravan , Kníže moravský - legitimním panovníkem byl v letech: 894 - 907

007. Spytihněv I. Přemysl , Kníže český – legitimním panovníkem byl v letech: 894 - 915

008. Vratislav I. Přemysl , Kníže český – legitimním panovníkem byl v letech: 915 - 920

009. Svatý Václav Přemysl , Kníže český je svatý patron zemí koruny české – Čechy, Morava a Slezsko , byl ve Staré Boleslavi v neděli ve svátek svatého Kosmy a Damiána dne 28.9.929 zavražděn svým bratrem Boleslavem (a nikoliv tedy až dne 28.9.935 jak se někteří hlupáci mylně domnívají!!!), který se pak prohlásil za nového panovníka jako Boleslav I., a jako takový si tento vrah uzurpoval moc v letech 929 - 967 - Svatý Václav Přemysl opakuji tedy: legitimním panovníkem byl tedy v letech: 920 - 929

010. Boleslav II. Přemysl zvaný Pobožný , Kníže český - legitimním panovníkem byl v letech: 967 - 999

011. Gejza Arpád , Knieža uhorskélegitímnym panovníkom bol v rokoch: 972 - 997

012. Boleslav III. Přemysl zvaný Ryšavý , Kníže český - legitimním panovníkem byl v letech: 999 -1002

013. Svätý Štefan I. Arpád , od roku 997 Knieža uhorské, a až od roku 1000 riadne korunovaný Kráľ uhorský - legitímnym panovníkom bol v rokoch: 997 - 1038

014. Jaromír I. Přemysl , Kníže český legitimním panovníkem byl v letech: 1002 – 1012 , na jehož legitimitě nic nemění ani přechodná uzurpace moci Vladivojem, který vůbec ani nebyl přemyslovcem v letech 1002 – 1003 a ani okupace Prahy a Čech polským králem Boleslavem Chrabrým v letech 1003 – 1004 Jaromír I. Přemysl opakuji tedy: legitimním panovníkem byl v letech: 1002 - 1012

015. Oldřich I. Přemysl , Kníže český - legitimním panovníkem byl v letech: 1012 - 1033

016. Jaromír I. Přemysl , Kníže český - legitimním panovníkem byl v letech: 1033 - 1034

017. Oldřich I. Přemysl , Kníže český - legitimním panovníkem byl v opět krátce v roku 1034

018. Břetislav I. Přemysl , Kníže český - legitimním panovníkem byl v letech: 1034 - 1055

019. Peter I. Arpád Orseolo , Kráľ uhorskýlegitímnym kráľom uhorským bol v rokoch: 1038 - 1041

020. Aba Samuel I. Arpád niektorých prameňoch nazvaný aj ako Samuelaba , Kráľ uhorský – legitímnym kráľom uhorským bol v rokoch: : 1051 - 1044

021. Peter I. Arpád Orseolo , Kráľ uhorskýlegitímnym kráľom uhorským bol v rokoch: 1044 - 1047

022. Ondrej I. Arpád , Kráľ uhorskýlegitímnym kráľom uhorským bol v rokoch: 1047 - 1061

023. Spytihněv II. Přemysl , Kníže český – legitimním panovníkem byl v letech: 1055 – 1061

024. Bela I. Arpád po slovensky Vojtech I. Arpád, Kráľ uhorskýlegitímnym kráľom uhorským bol v rokoch: 1061 - 1063

025. Vratislav II. Přemysl , od roku 1061 Kníže český, od roku 1085 Král český ad personam – legitimním panovníkem byl v letech: 1061 – 1092

026. Šalamún I. Arpád , Kráľ uhorskýlegitímnym kráľom uhorským bol v rokoch: 1063 - 1074

027. Gejza I. Arpád , Kráľ uhorskýlegitímnym kráľom uhorským bol v rokoch: 1074 - 1077

027. Svätý Ladislav I. Arpád , Kráľ uhorskýlegitímnym kráľom uhorským bol v rokoch: 1077 - 1095

028. Konrád I. Brněnský , Kníže český - legitimním panovníkem byl krátce v roku: 1092

029. Břetislav II. Přemysl , Kníže český - legitimním panovníkem byl v letech: 1092 - 1100

030. Koloman I. Arpád , Kráľ uhorskýlegitímnym kráľom uhorským bol v rokoch: 1095 - 1114

031. Bořivoj II. Přemysl , Kníže český - legitimním panovníkem byl v letech: 1100 – 1107

032. Svatopluk I. Přemysl , Kníže český - legitimním panovníkem byl v letech: 1107 - 1109

033. Vladislav I. Přemysl , Kníže český - legitimním panovníkem byl v letech: 1109 - 1117

034. Štefan II. Arpád , Kráľ uhorskýlegitímnym kráľom uhorským bol v rokoch: 1114 - 1131

035. Bořivoj II. Přemysl , Kníže český - legitimním panovníkem byl v letech: 1117 - 1120

036. Vladislav I. Přemysl , Kníže český - legitimním panovníkem byl v letech: 1120 - 1125

037. Soběslav I. Přemysl , Kníže český - legitimním panovníkem byl v letech: 1125 - 1140

038. Bela II. Arpád Slepý , Kráľ uhorskýlegitímnym kráľom uhorským bol v rokoch: 1131-1141

039. Vladislav II. Přemysl , od roku 1140 Kníže český, od roku 1158 Král český ad personam - legitimním panovníkem byl v letech: 1140 - 1172

040. Gejza II. Arpád , Kráľ uhorskýlegitímnym kráľom uhorským bol v rokoch: 1141 - 1161

041. Štefan III. Arpád , Kráľ uhorskýlegitímnym kráľom uhorským bol v roku: 1161

042. Ladislav II. Arpád , Kráľ uhorskýlegitímnym kráľom uhorským bol v rokoch: 1161 - 1162

043. Štefan IV. Arpád , Kráľ uhorskýlegitímnym kráľom uhorským bol v rokoch: 1162 - 1163

044. Štefan III. Arpád , Kráľ uhorskýlegitímnym kráľom uhorským bol v rokoch: 1163 - 1173

045. Bedřich I. Přemysl jiné prameny jej uvádějí jako Fridrich I. Přemysl, Kníže český - legitimním panovníkem byl v letech: 1172 - 1173

046. Soběslav II. Přemysl , Kníže český - legitimním panovníkem byl v letech: 1173 - 1179

047. Štefan III. Arpád , Kráľ uhorskýlegitímnym kráľom uhorským bol v rokoch: 1162 - 1173

048. Bela III. Arpád , Kráľ uhorskýlegitímnym kráľom uhorským bol v rokoch: 1173-1196

049. Bedřich I. Přemysl jiné prameny jej uvádějí jako Fridrich I. Přemysl,, Kníže český - legitimním panovníkem byl v letech: 1179 – 1189

050. Konrád II. Oto , Kníže český - legitimním panovníkem byl v letech: 1189 - 1191

051. Václav II. Přemysl , Kníže český - legitimním panovníkem byl v letech: 1191 – 1192

052. Přemysl I. Otakar , Kníže český - legitimním panovníkem byl v letech: 1192 – 1193

053. Jindřich Břetislav I. Přemysl jiné prameny jej uvádějí jako Henrich Břetislav , Kníže český - legitimním panovníkem byl v letech: 1193 – 1196

054. Vladislav Jindřich I. Přemysl , Kníže český - legitimním panovníkem byl v letech: 1196 – 1197

055. Imrich I. Arpád , Kráľ uhorskýlegitímnym kráľom uhorským bol v rokoch: 1196-1204

056. Přemysl I. Otakar , od roku 1197 Kníže český, od roku 1198 Král korunních zemí Koruny české - legitimním panovníkem byl v letech: 1197 – 1230

057. Ladislav III. Arpád , Kráľ uhorskýlegitímnym kráľom uhorským bol v rokoch: 1204-1205

058. Ondrej II. Arpád , Kráľ uhorskýlegitímnym kráľom uhorským bol v rokoch: 1205 – 1235

059. Václav I. Přemysl , Král korunních zemí Koruny české - legitimním králem korunních zemí Koruny české byl v letech: 1230 – 1253

060. Bela IV. Arpád , Kráľ uhorskýlegitímnym kráľom uhorským bol v rokoch: 1235 – 1270

061. Přemysl II. Otakar , Král korunních zemí Koruny české - legitimním králem korunních zemí Koruny české byl v letech: 1253 – 1278

062. Štefan V. Arpád , Kráľ uhorskýlegitímnym kráľom uhorským bol v rokoch: 1270 – 1272

063. Ladislav IV. Kuman , Kráľ uhorský – legitímnym kráľom uhorským bol v rokoch: 1272 – 1290

064. Václav II. Přemysl , Král korunních zemí Koruny české v letech 1278 - 1305 , a v letech 1300 – 1305 současně též i král polský - Václav II. Přemysl byl legitimním králem korunních zemí Koruny české byl v letech: 1278 – 1305

065. Ondrej III. Arpád , Kráľ uhorskýlegitímnym kráľom uhorským bol v rokoch: 1290 – 1301

066. Ladislav V. Přemysl , Kráľ uhorský bol v rokoch 1301 – 1305, a v rokoch 1305 – 1306 súčasne bol tiež aj Kráľ korunních krajín Koruny českej ako Václav III. PřemyslLadislav V. Přemysl bol legitímnym kráľom uhorským bol v rokoch: 1301 – 1305

067. Václav III. Přemysl , Král korunních zemí Koruny české byl v letech 1305 - 1306 , a v letech 1301 – 1305 byl současně též i král uherský jako Ladislav V. Přemysl - Václav II. Přemysl byl legitimním králem korunních zemí Koruny české byl v letech: 1305 – 1306

068. Oto Dolnobavorský , Kráľ uhorskýlegitímnym kráľom uhorským bol v rokoch: 1305 – 1308

069. Henrich von Korutanien po česky Jindřich Korutanský , Král korunních zemí Koruny české - legitimním králem korunních zemí Koruny české byl krátce v roku: 1306

070. Rudolf I. von Habsburg po česky Rudolf Habsburský , Král korunních zemí Koruny české - legitimním králem korunních zemí Koruny české byl v letech: 1306 – 1307

071. Henrich von Korutanien po česky Jindřich Korutanský , Král korunních zemí Koruny české - legitimním králem korunních zemí Koruny české byl v letech: 1307 – 1310

072. Charles Róbert de Anjou po slovensky Karol Róbert z Anjou , Kráľ uhorskýlegitímnym kráľom uhorským bol v rokoch: 1308 – 1342

073. Henrich von Korutanien po česky Jindřich Korutanský , Král korunních zemí Koruny české - legitimním králem korunních zemí Koruny české byl v letech: 1307 – 1310

074. Hans von Luxemburg “Blind” po česky Jan Lucemburský zvaný “Slepý”, Král korunních zemí Koruny české - legitimním králem korunních zemí Koruny české byl v letech: 1310 – 1346

075. Luis I. Grand de Anjou po slovensky Ľudovít I. Veľký z Anjou, Kráľ uhorský bol v rokoch 1342 – 1382 , a v rokoch 1370 – 1382 súčasne bol tiež aj kráľ poľský ako Ludvik z Anjou legitímnym kráľom uhorským bol v rokoch: 1342 – 1382

076. Karl IV. von Luxemburg po česky Karel IV. Lucemburský, Král korunních zemí Koruny české v letech 1346 – 1378 a současně též i císař Svaté říše římské v letech 1355 – 1378, po jeho smrti vládl jeho syn Václav IV. je hanebný a podlý vrah svatého Jana Nepomuckého a právě tak i hanebný a podlé bezbožník, který násilím vyhnal pražského arcibiskupa do exilu v Římě; Václav IV. vládl v Svaté říši římské v letech 1378 – 1400 a v korunních zemích Koruny české vládl v letech 1378 - 1419 - Karl IV. von Luxemburg byl legitimním králem v korunních zemí Koruny české v letech: 1346 – 1378

077. Maria I. de Anjou po slovensky Mária z Anjou, Kráľovná uhorská legitímna kráľovná uhorská bola v rokoch: 1382 – 1385

078. Charles III. de Anjou “Petit” po slovensky Karol III. z Anjou zvaný “Malý”, Kráľ uhorskýlegitímnym kráľom uhorským bol v rokoch: 1385 – 1387

079. Zikmund I. von Luxemburg po slovensky Žigmund Luxemburskýl I. , Kráľom uhorským bol v rokoch 1387 – 1437 , a súčasne bol tiež aj Kráľom korunných krajín Koruny českej v rokoch 1419 – 1437 , a súčasne bol tiež aj cisárom Svätej ríše rímskej v rokoch 1433 - 1437 Zikmund I. von Luxemburg bol legitímnym kráľom uhorským bol v rokoch: 1387 – 1437

080. Zikmund I. von Luxemburg po česky Zikmund I. Lucemburský, Král korunních zemí Koruny české v letech 1419 – 1437 a nic na tom nemění ani to, že v letech 1419 – 1434 probíhala hanebná husitská vzpoura proti vlastnímu legitimnímu králi, a současně též i král uherský v letech 1387 – 1437 a císař Svaté říše římské v letech 1355 - 1378 - Zikmund I. von Luxemburg byl legitimním králem Dědičných zemí Koruny české byl v letech: 1419 – 1437

081. Albrecht II. von Habsburg po česky Albrecht II. Habsburský , Král korunních zemí Koruny české v letech 1437 – 1439 a současně též i Král uherský rovněž v letech 1437 – 1439 a císař Svaté říše římské v letech 1438 - 1439 - Albrecht II. von Habsburg byl našim legitimním králem v letech: 1337 – 1339

082. Elizabet I. von Habsburg po slovensky Alžbeta Habsburská, Kráľovná uhorská legitímna kráľovná uhorská bola v rokoch: 1439 – 1440

083. Vladislav I. Jagello po slovensky Vladislav I. Jagelonský, Kráľom uhorským bol v rokoch 1440 – 1444 a súčasne tiež aj ako Vladislav Varnenčik Jagello bol kráľom poľským v rokoch 1434 - 1444 Vladislav I. Jagello bol legitímnym kráľom uhorským v rokoch: 1440 – 1444

084. Ján I. Huňady správca kráľovstva uhorského , quasi Kráľ uhorský – legitímnym správcom Uhorského kráľovstva bol v rokoch: 1444 – 1453

085. Ladislav pohrobek Král korunních zemí Koruny české v letech 1453 – 1457 a současně též i Král uherský, kterým byl rovněž v letech 1453 – 1457 - Ladislav pohrobek byl našim legitimním králem v letech: 1453 – 1457

086. Jiří z Poděbrad v letech 1452-1458 byl zemským správcem za nezletilého Ladislava pohrobka, a poté po jeho smrti fakticky v letech 1458-1471vládl jako quasi Král korunních zemí Koruny české - byl našim quasi českým králem v letech: 1458 – 1469

087. Matej I. Korvín po česky Matyáš I. Korvín , syn Jána Huňadyho bol Kráľom uhorským v rokoch 1458 – 1490 a neskôr v rokoch 1469 – 1490 tiež aj Kráľom korunných krajín Koruny českej Matej I. Korvín bol legitímnym kráľom uhorským v rokoch: 1458 – 1490

088. Matyáš I. Korvín po slovensky Matej I. Korvín , syn Jana Huňadyho , Král korunních zemí Koruny české v letech 1469 – 1490 a současně též i Král uherský v letech 1457 – 1490 - Matyáš Korvín byl legitimním králem korunních zemí Koruny české v letech: 1469 – 1490

089. Vladislav II. Jagello po česky i po slovensky Vladislav II. Jagelonský byl našim legitimním králem v letech: 1490 – 1516

090. Ludwig I. Jagello po česky Ludvík I. Jagelonský a po slovensky Ľudovít I. Jagelonský padl v bitvě proti pohanskému tureckému agresorovi v bitce u Moháče na jižní hranici Uherska v roce 1526, Ludwig I. Jagello byl našim legitimním králem v letech: 1516 – 1526

091. Ferdinand I. von Habsburg po česky i po slovensky Ferdinand I. Habsburský v letech 1526 – 1564 byl Králem korunních zemí Koruny české a současně v téže době v letech 1526 – 1564 byl též k Králem uherským na čem nic nemění ani rebelie a občanská válka se svým nepřítelem Jánom Zápoľským v rokoch 1526 - 1540 , a současně též i v letech 1556 – 1564 byl císařem Svaté říše římské - Ferdinand I. von Habsburg byl našim legitimním králem v letech: 1526 – 1564

092. Maxmilian II. von Habsburg – po česky i po slovensky Maxmilián II. Habsburský - Král korunních zemí Koruny české, Král uherský a císař Svaté říše římské - Maxmilian II. von Habsburg byl našim legitimním králem v letech: 1564 – 1576

093. Rudolf II. von Habsburg – po česky i po slovensky Rudolf II. Habsburský - Král korunních zemí Koruny české, Král uherský a císař Svaté říše římské - Rudolf II. von Habsburg byl našim legitimním králem v letech: 1576 – 1611

094. Matyas I. von Habsburg – po česky Matyáš I. Habsburský, po slovensky Matej I. Habsburský - Král korunních zemí Koruny české, Král uherský a císař Svaté říše římské - Matyas I. von Habsburg byl našim legitimním králem v letech: 1611 – 1619

095. Ferdinand II. von Habsburg Steinmarker – po česky Ferdinand II. Habsburský Štýrsky, po slovensky Ferdinand II. Habsburský Štajerský - Král uherský, Císař Svaté říše římské a Král korunních zemí Koruny české v letech 1619 – 1637 , přičemž nic na legální kontinuitě vlády Ferdinanda II. von Habsburga nemění ani hanebná a podlá protestantská vzpoura v Čechách v letech 1618 – 1620 i s tím jejich cizáckým šaškem Jindřichem Falckým či Fridrichem Falckým, který se na pár měsíců prohlásil za samozvaného takzvaného českého krále”, Ferdinand II. von Habsburg Steinmarker byl našim legitimním králem v letech: 1619 – 1637

096. Ferdinand III. von Habsburg – po česky i po slovensky Ferdinand III. Habsburský - Král korunních zemí Koruny české, Král uherský a císař Svaté říše římské - Ferdinand III. von Habsburg byl našim legitimním králem v letech: 1637 – 1657

097. Leopold I. von Habsburg – po česky i po slovensky Leopold I. Habsburský - Král korunních zemí Koruny české, Král uherský a císař Svaté říše římské - Leopold I. von Habsburg byl našim legitimním králem v letech: 1657 – 1705

098. Josef I. von Habsburg – po česky Josef I. Habsburský , po slovensky Jozef I. Habsburský - Král korunních zemí Koruny české, Král uherský a císař Svaté říše římské - Josef I. von Habsburg byl našim legitimním králem v letech: 1705 – 1711

099. Karl VI. von Habsburg – po česky Karel VI. Habsburský , po slovensky Karol VI. Habsburský - Král korunních zemí Koruny české, Král uherský a císař Svaté říše římské - Karl VI. von Habsburg byl našim legitimním králem v letech: 1711 – 1740

100. Marie Teresia von Habsburg – po česky Marie Terezie Habsburský , po slovensky Mária Terézia Habsburský - Královná korunních zemí Koruny české, Královná uherský a císařovná Svaté říše římské; a po smrti Marie Terezie pak v letech 1780 – 1790 vládl její nechvalně známy bezbožný syn Josef II. von Habsburg, po česky Josef II. Habsburský a po slovensky Jozef II. Habsburský - Marie Teresia von Habsburg byla naší legitimní královnou v letech: 1740 – 1780

101. Leopold II. von Habsburg – po česky i po slovensky Leopold II. Habsburský - Král korunních zemí Koruny české, Král uherský a císař Svaté říše římské - Leopold II. von Habsburg byl našim legitimním králem v letech: 1790 – 1792

102. Franz I. von Habsburg – po česky i po slovensky František I. Habsburský – v letech 1792 – 1835 Král korunních zemí Koruny české, v letech 1792 – 1835 Král uherský , v letech 1804 – 1835 císař rakouský , v letech 1792 - 1806 císař Svaté říše římské, kterou francouzký císař Napoleon v roce 1806 zrušil - Franz I. von Habsburg byl našim legitimním králem v letech: 1792 – 1835

103. Ferdinand V. von Habsburg – po česky i po slovensky Ferdinand V. Habsburský - Král korunních zemí Koruny české, Král uherský a císař rakouský - Ferdinand V. von Habsburg byl našim legitimním králem v letech: 1835 – 1848

104. Franz Josef I. von Habsburg – po česky František Josef I. Habsburský , po slovensky František Jozef I. Habsburský - Král korunních zemí Koruny české, Král uherský a císař rakouský - Franz Josef I. von Habsburg byl našim legitimním králem v letech: 1848 – 1916

105. Karl I. von Habsburg – po česky Karel I. Habsburský , po slovensky Karol I. Habsburský - Král korunních zemí Koruny české, Král uherský a císař rakouský, z toho od roku 1918 v exile - Karl I. von Habsburg byl našim legitimním králem v letech: 1916 – 1922

106. Zita I. de Bourbon – Parma von Habsburg –- Královná korunní zemí Koruny české, Královná uherská a císařovná rakouská – regentská správa za nezletilého krále a císaře Otty von Habsburg - Zita I. de Bourbon – Parma von Habsburg pověřená výkonem regentské správy v letech: 1922 – 1930

107. Zita I. de Bourbon – Parma von Habsburg –- Královná korunní zemí Koruny české, Královná uherská a císařovná rakouská – zastupování krále a císaře Otty von Habsburg v důsledku jeho vysokoškolských studií - Zita I. de Bourbon – Parma von Habsburg pověřená králem a císařem Ottou von Habsburg zastupováním krále a císaře Otty von Habsburga v letech: 1930 – 1935

108. Otto I. von Habsburg – po česky i po slovensky Otto I. Habsburský – náš současný Král korunních zemí Koruny české, náš současný Král uherský a současně i současný císař rakouský - Otto I. von Habsburg je v současné době od června 1935 až doposud našim aktuálním legitimním králem !!!

 

Heslo dne:

Kdo sám chce vládnout - ten chce republiku!

Kdo naopak chce aby jemu bylo spravedlivě a moudře vládnuto – ten chce monarchii!

Hlavní heslo mého politického přesvědčení:

Vivat rex !!!

( Překlad: Vivat rex = Ať žije král !!! )

Dne 4.2.2010 napsal JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!