wz

Zpět na hlavní stránku!


Religious persecution in Great Britain, Religious discrimination in Great Britain, Restricted the practice of religion in Great Britain, There in Great Britain were reports of societal abuses or discrimination based on religious affiliation, Genuine religious freedom in Great Britain does not exist: "Freedom of religion in Great Britain" - Status of religious freedom in Great Britain, Freedom of religious belief in Great Britain , Respect for religious freedom in Great Britain, Religious freedom conditions in Great Britain, The religious conditions in Great Britain.

Kristus je dnes pronásledován ve Velké Británii.

Spojené Království Velké Británie a Severního Irska vede dnes na prahu třetího tisíciletí náboženské pronásledování křesťanů.

Podle průzkumu listu Sunday Telegraph se ukázalo, že milióny britských křesťanů se musí obávat ztráty zaměstnání anebo šikany kvůli své křesťanské náboženské víře. Udává to téměř jedna čtvrtina dotázaných, a téměř dvě třetiny již zažili nějaký druh perzekvování kvůli své křesťanské náboženské víře v zaměstnání nebo ve škole.

V posledních letech je stále více a více sester, státních úředníků, charitativních pracovníků, náhradních rodičů, pěstounů a uchazečů o adopci, policistů, učitelů, ba dokonce i školních dětí vystaveno náboženskému pronásledování pro svoji křesťanskou náboženskou víru ve formě takzvaného “disciplinárního řízení” anebo nějakým jiným formálně podobně pseudoprávním, ve skutečnosti však ale úplně protiprávním postihem hrubě porušujícím lidská práva za to, že vyjádřili své křesťanské náboženské přesvědčení.

A k této náboženské perzekuci britských křesťanů kvůli vyjádření náboženského přesvědčení dochází nejčastěji v souvislosti s jejich křesťanským přesvědčením o přirozeném manželství, jež se dostalo do konfliktu se stále mocnější homosexualistickou lobby.

A ani zdaleka přitom ve Spojeném Království Veliké Británie a Severního Irska nezůstává pouze jen u náboženského pronásledování britských křesťanů pro jejich křesťanskou náboženskou víru coby individuálních jednotlivců! Z náboženských důvodů jsou ve Velké Británii brutálnímu náboženskému útisku a pronásledování vystaveny dokonce i celé instituce, korporace, občanská sdružení a právnické osoby nevyjímajíc ani jednotlivé křesťanské církve a náboženské společnosti i s církevními právnickými osobami, které jsou k jednotlivým církvím a náboženským společnostem nějakým způsobem přidruženy!!

Například v lednu 2009 vyhrožovala místní rada (první otevřená otázka JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy: Ta “místní rada” byla složena ze samých teploušů ???) domovu důchodců vedenému evangelikály odnětím dotace, protože zaměstnanci v souladu ze svými lidskými právy, zejména svobodu svědomí – která nepřipouští aby kdokoliv byl k tomu jakkoliv nucen – odmítli sdělit této (teplé) místní radě svůj názor na homosexualitu.

Prakticky všichni náhradní rodiče coby potencionální pěstouni nezletilých dětí ucházející se o adopci dítěte jsou ve Velké Británii místními úřady (druhá otevřená otázka JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy: To snad už doopravdy nejen u nás v České a Slovenské republice, ale i v Británii platí, že “co politik, úředník a novinář – to samý teplý buzerant?) kategoricky odmítáni kvůli své křesťanské náboženské víře, jako například i kvůli své opozici vůči homosexuálnímu “životnímu stylu” opřené o křesťanskou víru.

Ba dokonce v květnu 2009 britští státní úředníci pověření prosazováním takzvané “rovnosti” ohlásili, že křesťanské církve budou nuceny zaměstnávat aktivní homosexuály jako pracovníky s mládeží (třetí otevřená otázka JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy: Nutit církve, aby ke své újmě, jakož i k újmě samotných těchto nešťastných dětí udělaly z homosexuálů “kozla zahradníkem”? Odpověď mého svědomí: To je pak snad raději už pomalu lepší úplně rezignovat na veškeré viditelné kostely a jiný viditelný hmotný majetek, a stáhnout se postupně velmi důsledně a úplně do hluboké ilegality, do hlubokého podzemí, a nakonec současně ruku v ruce s tím vyhlásit svobodným zednářům a jimi ovládanému státu svatou válku vezmouc si tak příklad z našich muslimských bratří s nimiž nás křesťany spojuje víra v jednoho Boha. A tedy aby k tomu eventuálně jednou skutečně nedošlo, svobodozednářští hajzlové by si měli velice dobře spočítat a uvědomit, kam až v útisku křesťanů mohou si dovolit zajít, protože pokud budou-li chtít vyprovokovat občanskou válku proti křesťanům a případně i ostatním věřícím lidem, a bude-li nedejbůh muset nakonec skutečně téct krev, nebude to tedy ani zdaleka pak již pouze krev těchto jimi utiskovaného věřícího lidu, ale i krev samotných svobodozednářských tyranů, zrádců, kolaborantů a jejich lokajů…).

Britská takzvaná “humanistická asociace” (BHA) obdržela od britské vlády a režimu 35.000 liber na přípravu těchto absurdních směrnic pro prosazování této takzvané “rovnosti”. V nich se dokonce říká, že rozhovor o křesťanské náboženské víře se považuje údajně prý za takzvané obtěžování”, tj. tzv. “harassment”, který porušuje Směrnice o “rovnosti” v zaměstnání z roku 2003. (čtvrtá otevřená otázka JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy: To aby byly všichni tak “rovní” až z toho budou černí? A ovšemže svobodní zednáři i ze svými homosexuály a feministkami ovšemže jako vždy a všude budou opět mnohem rovnější ???).

Tatáž skupina se snaží podrýt náboženský charakter církevních škol, který prohlašuje za údajnou prý “diskriminaci”. (Pátá otevřená otázka JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy: To už svobodným zednářům, feministkám a homosexuálům bude vadit pomalu i náboženský charakter samotných církví a náboženských společností plus jejich kněží a biskupů, což patrně asi také brzy označí za “diskriminaci”, a budou se tudíž domáhat, aby se příště knězi a biskupi stávaly nejspíše pouze asi nějaké “ateisticky smýšlející feministky s homosexuální sexuální orientací žijící maximálně vrcholně sexuálně zvrhlým životem ???”)

O tom jak dnešní Velká Británie pronásleduje křesťany napsal dne 11.8.2009 Váš spolubratr v Kristu

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

/Prameny: Informace k výše uvedenému příspěvku psaného "červeně" jsem čerpal z pramenů: RC Monitor, LifeSite News a Sunday Telegraph/

Malý dodatek od JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy:

A úplně osobitou speciální kapitolou samou osobě je otázka Irska. O minulosti i současnosti brutálního koloniálního útisku a vykořisťování katolického irského lidu ze strany protestantského Londýna, které bohužel v severní části irského ostrova trvá dodnes, plánuji do budoucna úplně samostatnou obšírnou práci, která bude detailněji popisovat tyto zločiny londýnských koloniálních vrahů a zločinců, kteří dodnes v rozporu s přáním převážné většiny irského lidu okupují severní část irského ostrova a brání tak ve sjednocení Irska, svobodě, nezávislosti a uplatnění práva irského národa na sebeurčení, aby si irský národ mohl vládnout sám na celém území irského ostrova bez jakéhokoliv vykořisťování a vměšování se anglických krvelačných kolonizátorů do vnitřních záležitostí Irska, a to i Irska takzvaně “severního”, které nadále trpí po jihem anglických kolonizátorů, vrahů a zločinců.

Nerad bych jakkoliv předbíhal prozrazováním toho o čem hodlám ve své budoucí práci o “irské otázce” psát, nicméně mohu snad říci alespoň to, že jak irská národní minulost, tak i irská národní současnost je minulostí i současností irského národa skládajícího se jak ze skutečných hrdinů a vlastenců, kteří již po celé generace bojovali za osvobození Irska zpod jarma cizí nadvlády, přičemž ti nejlepší synové a dcery irského národa bojují i dnes na prahu třetího tisíciletí všemi dostupnými prostředky za osvobození zbývající severní části irského ostrova kým ji neopustí utlačovatelská noha anglického kolonizátora, a pokud jde o srovnání spravedlivého boje irského lidu za svobodu s námi “kontinentálními” Evropany, tak lze říci, že dnešní statečný boj irského lidu za své národní osvobození, vyhnaní nenasytných anglických kolonizátorů i ze severní části irského ostrova, a sjednocení Irska pod svou jedinou a legitimní irskou vládou v Dublinu, je co do významu, důležitosti tohoto boje za svobodu i jeho heroické důstojnosti takového rázu, že tento probíhající boj lze z “našeho hlediska” plně srovnat i s těmi nejskvělejšími historickými kapitolami protifašistického odboje československého národa v časech druhé světové války proti nacistické okupaci Československa, neboť mezi hitlerovskými nacisty a protestantskými kolonizátory z Londýna objektivně příliš veliký rozdíl není, a tudíž sice například osobně války rád nemám – uznávám, že výjimečná situace si vždy vyžadovala výjimečné prostředky, a tudíž asi těžko může někdo spravedlivě od skutečných irských vlastenců očekávat, že budou proti svým anglikánským utlačovatelům z Londýna vést méně lítý, ostrý a urputní boj, jako jsme například my Čechoslováci v časech druhé světové války vedli proti nacistům, proti Hitlerovi, anebo i například proti K.H.Frankovi, který v Praze po druhé světové válce, či R.Heidrichovi, který již 27.5.1942 dostali oba dva tito zločinci jen to, co si plně zasloužili...

A ovšemže jak my Čechoslováci, tak i Irové měli jak ve své vzdálenější, ale i méně vzdálené minulosti, a konec konců i v dnešní současnosti katoličtí Irové žijící v pazourech  anglikánského protestantského Londýna v okupovaném a nábožensky i národnostně utlačovaném takzvaném “Severním Irsku” mají i dnes jak své heroické statečné irské katolické hrdiny, tak i odporné irské kolaboranty a zrádce, své heroické statečné irské novododobé Jany Kubiše a Jozefy Gabčíky dnešních dnů, ale i odporné kolaboranty a zrádce, respektive jakési irské dnešní Emanuely Moravce a Vojtěchy Tuky, kteří jsou pouze ostudou irského národa; a i když sice Boží mlýny melou pomalu, melou jistě, a tudíž ani tito dnešní kolaboranti a zrádci, kteří se odrodili irské krvi a katolické víře, nemohou reálně doufat, že budou nevěky unikat před svým plně zaslouženým spravedlivým trestem.

Dobrý irský katolický lid je mému srdci velice milý, a proto pln lásky a solidarity s trpícím irským lidem a mými spolubratry v společné katolické náboženské víře často se velice upřímně modlím k svatému Patrikovi - svatému patronovi Irska za dosažení úplného osvobození irského národa, vyhnání cizích kolonizátorů ze severní části irského ostrova ať již po dobrém anebo když to nepůjde jinak, tak i po zlém, a nakonec poté co noha posledního koloniálního cizáka a tyrana navždy opustí irský ostrov, tak i slavnostní sjednocení Irské republiky a Severního Irska do jednotného společného irského státu ve kterým by byl tento dobrý a i našemu Pánu Bohu nekonečně milý a našim Pánem Ježíšem Kristem Bohem Spasitelem a Vykupitelem nekonečně milovaný irský katolický národ, který pak již bez jakéhokoliv cizáckého vměšování se kohokoliv z vnějšku irského ostrova do vnitřních záležitostí Irska mohl tento dobrý a mírumilovný irský katolický národ žít v míru a svobodě, aby tak tento dobrý, Bohu milý a hluboce zbožný irský katolický národ si byl již konečně na celém teritoriu irského ostrova sám sobě plně svrchovaným pánem!

Tuto stručnou poznámku z  lásky k irskému národu a současně i solidarity se svými utlačovanými irskými katolickými spolubratry ve společné víře napsal dne 11.8.2009 jejich československý katolický spolubratr JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Topics: Great Britain, Freedom of religion in Great Britain, Status of religious freedom in Great Britain, Freedom of religious belief in Great Britain, Respect for religious freedom in Great Britain, Religious freedom conditions in Great Britain, The religious conditions in Great Britain, Religious discrimination in Great Britain, Religious persecution in Great Britain, Restricted the practice of religion in Great Britain, There in Great Britain were reports of societal abuses or discrimination based on religious affiliation, Genuine religious freedom in Great Britain does not exist, Faith in Great Britain, Practicing religion in Great Britain, Religious practice in Great Britain, Religion in Great Britain, Church in Great Britain, Catholic, Orthodox, Protestant, Presbyterian, Roman Catholic, Orthodox Christian, Catholics in Great Britain, Protestants in Great Britain, Presbyterians in Great Britain, The Roman Catholics in Great Britain, Christians in Great Britain, Catholic Christians in Great Britain, Orthodox Christian in Great Britain, Protestant Christians in Great Britain, Presbyterian Christians in Great Britain, Roman Catholic Christians in Great Britain, Christian faith in Great Britain, Catholic faith in Great Britain, Orthodox faith in Great Britain, Protestant faith in Great Britain, Presbyterian faith in Great Britain, Christian Religion in Great Britain, Catholic Religion in Great Britain, Orthodox Religion in Great Britain, Protestant Religion in Great Britain, Presbyterian Religion in Great Britain, The Roman Catholic Religion in Great Britain, The Christian Church in Great Britain, The Catholic church in Great Britain, The Orthodox Church in Great Britain, The Presbyterian Church in Great Britain, The Russian Orthodox Church in Great Britain, Roman Catholic church in Great Britain, The Serbien Orthodox Church in Great Britain, Christian churches in Great Britain, Catholic churches in Great Britain, Orthodox churches in Great Britain, Protestant churches in Great Britain, Presbyterian churches in Great Britain, Roman Catholic churches in Great Britain, Christian beliefs in Great Britain, Catholic beliefs in Great Britain, Orthodox beliefs in Great Britain, Protestant beliefs in Great Britain, Presbyterian beliefs in Great Britain, Roman Catholic beliefs in Great Britain, Christian organization in Great Britain, Catholic organization in Great Britain, Orthodox organization in Great Britain, Protestant organization in Great Britain, Presbyterian organization in Great Britain, Roman Catholic organization in Great Britain, Christian community in Great Britain, Catholic community in Great Britain, Orthodox community in Great Britain, Protestant community in Great Britain, Presbyterian community in Great Britain, Roman Catholic community in Great Britain, Christian the Catholic community in Great Britain, Christian the Orthodox community in Great Britain, Christian the Protestant community in Great Britain, Christian the Presbyterian community in Great Britain, Christian the Roman Catholic community in Great Britain.

Zpět na hlavní stránku!