wz

Zpět na hlavní stránku!


Cyklus: Bůh k nám mluví skrze metafyzická tajemství přírody.

Všechno to je prý jen příroda?

Předem bych chtěl čtenáře a čtenářky této práce upozornit na to, že tuto práci publikuji na náboženských webových stránkách o Bohu a víře www.henryklahola.nazory.cz především pro děti, což je též důvod toho, proč tato práce je napsaná tou formou, která je přístupná dětskému myšlení i chápání. Přesto však se ale domnívám, že – nehledě na svou ”dětskou formu” kterou je tato práce psaná – má svým věcným obsahem mnoho co říci i dospělým lidem, kteří se upřímně zajímají o metafyzická tajemství vesmíru a přírody.

Mnozí dnes říkají, že prý “všechno je jen příroda”! Tím chtějí jaksi odbít víru, náboženství, úctu k Bohu. Ale když člověk jen trochu přemýšlí, mimovolně se dále ptá: kdepak se tehdy vzala ta příroda?

Na tuto otázku mnohý ateista vůbec neodpovídá – a to je jádro věci! Myslí si totiž, že když on velikým hlasem jako poslední slovo vypoví: “všechno je jen příroda” – už se všem zastaví rozum… Ale věc není tím odbavená!

Ani to není odpověď, co jiní říkají, že je sama od sebe! No, takto odpovídat na nejvážnější otázku, dle které si musíme celý život zařídit, či to není největší posměch z lidského rozumu?!

O každé věci, kterou vidíme, víme, že není od sebe, ale povstává z jiné. Stůl, na kterém píši, není sám od sebe; židle, na které sedím, není sama od sebe; rostliny, zvířata, lidé, nejsou sami od sebe, veliké budovy, paláce nejsou sami od sebe; veliké stroje, nádherná elektrická zařízení – to všechno není od sebe; všechno má svou příčinu, svůj původ! A celá příroda je jen souhrn takovýchto učiněných věcí – či může být tedy naraz i sama od sebe?! Když si sednu s prázdnou kapsou a budu sedět co jako dlouho – ani po milionu letech nebudu z kapsy vytahovat tisícky, ba ani jen jednokorunáky.

Tak i naše celá příroda kdysi vznikla, a to ne sama od sebe, ale byla stvořená. Kdy to bylo, nevíme, dost na tom, že to raz bylo.

U Boha se, ovšemže, taky mohu ptát: odkud jsi, a On mi i dává odpověď, ale nepoukazuje na jinou bytost, z které by byl povstal, jen na sebe: Podívej, ve mně je všechna plnost, nekonečnost, všechna dokonalost – když něco vůbec může a má jestvovat, tak v prvním řadě já sílou své plnosti musím vždy a stále být, já jsem nevznikl.

Bůh musí být takovouto dokonalou bytostí. Svět a všechny věci ve světě, i sám člověk, není Bohem, protože je až příliš obmezen, nedokonalý, marný. Věci v přírodě by mohly být dokonalejší: mnoho všeličeho jim chybí, nemají rozum atd. Člověk, pravda, má rozum, ale často též málo, a nik nemá nekonečného rozumu. Kromě toho každý je ve všelijakém jiném ohledu nedokonalý. Proto nijaká bytost v přírodě nejestvuje svou silou, ale vzniká od jiného, který ji dal, to málo dobrého, co má. Konec – konců tedy příroda vznikla od Boha, totiž od takové bytnosti, která sama nevznikla, ale stále jestvuje svou silou, protože má v sebe plnost všeho, plnost dokonalosti, plnost rozumu. Plnost života.

Kdo chce vznik světa a života na něm vysvětlit bez Boha, toho jednoduchou otázkou možno vehnat, že nebude vědět, kde z konopí. Tak se stalo jistému “mudrcovi”. Cestujíc, rozhazoval se před spolucestujícími, že nijakého Boha nevěří, vždyť je učený člověk, a nedá nic na pohádky o Bohu.

“Tedy dobře”, říká spolucestující ženička, když jste taký učený, povězte nám, co bylo dříve: slepice anebo vejce?

“No, odpovídá on, ovšemže se rozumí, že nejprve byla slepice.”

“Tak tedy, ptá se dále ženička, a ta slepice, kdeže se vzala, ta se nevylíhla z vejce?”

“No ovšemže” říká on “přece jen vejce bylo dříve, z kterého se ta slepice vylíhla.”

“Nuž ale jak, kdeže se to vejce vzalo, to snad nebylo od slepice?!” doráží ženička na milého mudrce.

“Dejte mi už pokoj,” odpovídá ten celý červený, nevědíc se vymotat, “já nejsem nijaký kupec se slepicemi a s vejci, abych vám na takovéto otázky odpovídal!”

“Ale intelektuálem taky nejste, když ani na takovouto otázku neumíte odpovědět. Řeknu vám tedy já: první slepice anebo první vejce bylo z vůle Toho, který všechno stvořil” dodala ženička.

Ve své jednoduchosti celkem správně pochopila věc, že co vzniká, to všechno konec – konců má původ v Tom, který silou své nekonečné dokonalosti stále jestvujíc, dal vzniknout tomuto světu a v něm životu.

 

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si šestnáct listů adresovaných studentovi Martinovi:

1.list Martinovi: Bůh existuje – nevyvratitelné důkazy Jeho existence!

2.list Martinovi: O tom, jaký Bůh existuje a jaký nikoliv!

3.list Martinovi: Stvořil Bůh svět nebo ne?

4.list Martinovi: Co je to ten jednotící princip mého bytí?

5.list Martinovi: Intelektuál, který patří mezi intelektuální elitu lidstva…

6.list Martinovi: Jak Bůh vytvořil vesmír, jak Bůh vytvořil planetu zemi?

7.list Martinovi: Je něco po smrti těla anebo ne? A proč?

8.list Martinovi: Fenomény jako ”Caelum”, ”Tartarus”, ”Exorcismus”…

9.list Martinovi: Jaká je podstata eschatologické dimenze existence člověka?

10.list Martinovi: Nevyvratitelné důkazy o existenci Krista jako člověka!

11.list Martinovi: Bůh a Jeho Zjevení: proroctví, zázraky a Kristus!

12.list Martinovi: Kristus je Bohočlověk – Kristus je osobou Bůh, přirozeností Bůh i člověk!

13.list Martinovi:Kristus vytvořil pouze jednu Církev – ty ostatní ”církve” Kristus nezakládal!

14.list Martinovi: Jak a proč Kristus uskutečnil vykoupení právě takovýmto způsobem!

15.list Martinovi: Jak se uskutečnilo vtělení a jak je to s Pannou Marií?

quasi 16.list Martinovi: Dodatky po patnáctém listu Martinovi.

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si pět listů pro Andreu (ve slovenštině):

1.list pre Andreu: Dva hlavné argumenty dokazujúce existenciu Boha.

2.list pre Andreu: Stvorenie sveta a človeka podľa prvých troch kapitol ”Genesis”.

3.list pre Andreu: Moje osobné hodnotenie prípadu Majstra Jana Husa.

4.list pre Andreu: Moje osobné hodnotenie fenoménu stredovekej inkvizície.

5.list pre Andreu: Kristovo zmŕtvychvstanie je dokázaný historický fakt: viac ako 500.svedkov na vlastné oči videlo zmŕtvychvstalého Krista!

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si předcházejících jednadvacet prací z cyklu: Bůh k nám mluví skrze metafyzická tajemství přírody:

1práce: Hvězdnatá obloha vesmíru i planeta Země: Moudrý řád existuje v celém světě.

2práce: Laplaceova teorie o vzniku světa: Mohl se svět utvořit jen tak bez Boha sám?

3práce: Co říká nám empirické poznání o materii světa?

4práce: Vitalita lidí, rostlin a zvířat se nedá objasnit bez Boha

5práce: Některé ateisty od nepaměti charakterizuje lhářství, pokrytectví a občasná nechtěná upřímnost.

6práce: Mají také i rostliny imateriální duchovní jsoucno? A jaká je vlastně tajemná síla rostlin?

7práce: Miniaturní rostlinky baktérie – tajemný svět nebezpečných bakterií a jiných podobných miniaturních částic.

8práce: Algy. Kvasinky. Sterilizace a destilace. Svět potřebných bakterií. Zázrak: In minimis Deus maximus v Bohem stvořené přírodě.

9práce: Osteoporóza a osteopenie. Kosti a maso i svaly. Obdivuhodná moudrost Boha – Stvořitele ukrytá v tělesné soustavě zvířat i lidí.

10práce: Pepsin a metabolismus. Trávení a zásobování těla. Obdivuhodná moudrost Boha – Stvořitele ukrytá v tělesné soustavě zvířat i lidí.

11práce: Dodavatel a policajt těla: Srdce. Krev. Krv. Bílé krvinky. Červené krvinky.

12práce: Mistrovské zařízení plic, pľúc. Plíce, pľúca. Ledvina, ledviny. Oblička, obličky.

13práce: Telegraf - v těle. Mozek. Mozog. Ganglie. Nerv. Nervy.

14práce: Práce nervů. Práce nervov. Tajnosti světa. Oko. Oči. Nástroj zraku. Oční koule. Hmat.

15práce: Jak žijí zvířata? Ako žijú zvieratá? Pudy. Instinkty. Inštinkty. Když zvíře neví, proč to dělá. Keď zviera nevie, prečo to robí.


16práce: Odkud se vzalo první zvíře či odkud se vzal první živočich? Odkiaľ sa vzalo prvé zviera či odkiaľ sa vzal prvý živočích?


17práce: Odkud se vzaly rozličné druhy zvířat či živočichů? Odkiaľ sa vzali rozličné druhy zvierat či živočíchov?


18práce: Odkud se vzal člověk? O tělesné stránce člověka. Opičáři. Opičiari
.

19práce: Odkud se vzal člověk? O duševní a duchovní stránce člověka. Proč je lidská duše nesmrtelná?

20práce: Co nám říká Písmo Svaté o stvoření světa?

21práce: Astronomové prohledali nebe – a Boha nenašli?

Zpět na hlavní stránku!