wz

Zpět na hlavní stránku!


Moje politická představa o ideální společnosti a státu.

Teď je neděle 27. října 2013. Den po skončení voleb. Z celé své duše nenávidím současný vládnoucí režim. Vždy bylo špatně, nadto ještě právě proběhlé volby dopadly mimořádně špatně. Nejsem členem a ani sympatizantem žádné politické strany. A všechny politické strany jsou mi velice vzdáleny. Snad relativně nejbližší jsou mi monarchisté (tj. Koruna česká), byť i oni se ode mne velice liší. Jediné co mně s nimi spojuje je společná touha po návratu krále. Jinak asi nic.

Liším se od monarchistů především tím, že já na rozdíl od nich nechci žádnou tzv. “parlamentní monarchii”, já totiž nechci žádné “parlamenty”, a už vůbec ne žádné volby, já si přeji aby se k státní moci v naší zemi vrátil nějaký král z Habsburského rodu, který by se automaticky stál nejvyšším orgánem státní moci zákonodárné, výkonné i soudní.

Nechci žádné “parlamenty” ani na úrovni celostátní, ani na úrovni zemské či krajské a ani na úrovni komunální. Nechci žádné volby ani na úrovni celostátní, ani na úrovni zemské či krajské a ani na úrovni komunální. V praxi mohli by existovat jen orgány výkonné jmenované králem. Král by jmenoval i všechny vyšší úředníky. Král by jmenoval i všechny nižší úředníky. Král by tedy vybral a jmenoval všechny ministry, hejtmany i obecní starosty. A vůbec by nemuselo být nutné aby takovýto králem jmenovaný například starosta měl nutně bydliště v obci ve které je jmenován za starostu. Já pocházím z obce Babice u Uherského Hradiště a klidně si dovedu představit jak by takovýto králem jmenovaný starosta v obci Babice měl trvalý pobyt třebas ve Zlíně, v Uherském Hradišti, či v některé z jiných obcí. Proč ne? Já odmítám současný lokálnacionalismus který vyžaduje, aby starosta měl trvalý pobyt v téže obci v níž starostuje.

V podstatě všichni představitelé státní moci zákonodárné, výkonné a soudní by byli pouze královi služebníci plně odpovědní králi, a král by měl právo kohokoliv z nich kdykoliv s okamžitou platností a účinností odvolat s funkce anebo do funkce jmenovat aniž by ho v tom kdokoliv či jakkoliv omezoval. A to by se týkalo všech královských služebníků počnouc ministry, přes hejtmany a konče starosty.

Samozřejmě, že těmito královskými služebníky vykonávající státní moc zákonodárnou, výkonnou a soudní ať již by se jednalo o ministry, hejtmany, starosty, soudce, státní zástupce či jiné úředníky by neměli být nějací obyčejní šašci, ale výlučně pouze vznešení lidé pocházející z řad staré české a moravské šlechty.

Nejen krále, ale i starou českou a moravskou šlechtu si nesmírně vážím. A to jak šlechtu světskou, tak i církevní. Ostatně moji předkové byli poddaní někdejšího Velehradského cisterciáckého kláštera, na což jsem jako katolík nesmírně hrdý. Zajisté díky tomu se mohli od svých vrchnostenských pánů mnoho poučit ve své svaté katolické víře, která je největší poklad jaký mi smrtelní lidé zde na zemi máme.

Rok 1918 a vznik separátního Československa byl veliký omyl. A všechny zlodějiny a loupeže, které se od té doby stali jsou tragédiemi. Ne sice že by snad mě osobně bylo něco uloupeno či ukradeno, já ostatně osobně žádný majetek nemám a ani jsem nikdy neměl. Mně zatím živí rodiče, kteří mají jakési starobní důchody a v případě, že by eventuálně zemřeli dříve než já, tak jsem smířen i s tím, že bych se stal bezdomovcem poté co bych o tento zdroj živobytí přišel. Ale to je vše v Božích rukou, ovlivnit to nijak nemůžu a proto se tím nijak ani neznepokojuji.

To však nic nemění na tom, že trvám na vrácení veškerého uloupeného majetku! A to v první řadě majetku církví a náboženských společností, v druhé řadě uloupeného majetku patřícího panovnickému rodu Habsburskému a nakonec vrácení i veškerého uloupeného majetku patřícího staré české a moravské šlechtě. A to bez ohledu na to, zda-li tento uloupený majetek je nyní v držbě státu, krajů či obcí. V případě, že se takovýto uloupený majetek dostal do držby soukromých osob, tak by stát musel dát náhradu. V případě pozemků by se touto náhradou rozumělo dát jiný pozemek stejného druhu o stejné výměře a bonitě jako je uloupený pozemek, který již nelze vydat proto, že se nyní nachází v soukromých rukou.

Být králem ovšemže se sebou nese i povinnosti. Od krále očekávám že bude velice dobrý katolík, který bude ve svém státě dbát na blaho katolické církve, biskupů, kněží, jáhnů a řeholníků. Kéž v každé, a to i té nejmenší obci je postaven katolický svatostánek, aby se všude lidé mohli ve své vlastní obci klanět Bohu a modlit se za posmrtnou spásu duší. Musí se zastavit potratový průmysl, konec s vraždami nenarozených dětí! A ani žádná tzv. euthanazie! Žádná antikoncepce! Lidský život musí být uznán za posvátný a nedotknutelný od početí až po přirozenou smrt. Žádné registrované partnerství homosexuálů! A tím spíše musí platit heslo, že žádné dítě v rukou homosexuálního úchyla! Propagace homosexuality musí být prohlášeno za trestný čin. A všichni ti co kdy homosexualitu propagovali v televizi, rozhlasu či tisku by měli být za tento zločin postižení i zpětně tj. takzvaně “retroaktivně” a to alespoň desetiletými tresty odnětí svobody a to bez ohledu na to zda-li sami o sobě jsou homosexuálové či heterosexuálové. Stejně tak by mělo být zpětně postupováno i vůči všem těm, co měli cokoliv společného v minulosti spáchanými vraždami nenarozených dětí. Všichni ti co měli s potratem cokoliv společného by měli být třebas i zpětně souzeni za vraždu, potažmo za vraždy podle ustanovení platného trestního zákoníku o vraždě. Rozvody manželství by měli být úplně zrušeny! A to i zpětně. Rovněž tak cizoložství jakož i jakýkoliv mimomanželský pohlavní styk by měl být prohlášen za trestný čin a přísně trestán. Všechny “parlamenty” by byli zrušeny, vládl by král, který by odpovídal za veškerou státní moc zákonodárnou, výkonnou i soudní. Jakákoliv tzv. samosprávná moc by byla zrušena. Všechny televizní stanice, rozhlasové stanice, jakož i veškerý tisk by patřil buď králi anebo katolické církvi a nikomu jinému.

Jak vidíte mé nároky vůči příštímu našemu králi nejsou nikterak malé. V dnešní mravně zkažené a sekularizací prohnilé ateistické společnosti si dokonce ani nejsem jist tím, zda-li by král se všemi těmito podmínkami souhlasil. Obávám se že by leckdo slabé a zbabělé povahy nechtěl veškeré tyto podmínky přijmout, zbaběle by couvl a královský trůn proto nepřijal. Proto by mělo být všechno nastaveno velice pružně tak, aby to na odmítnutí jednoho adepta na královský trůn vše nepadlo pod stůl, ale aby se tímto králem mohl stát úplně kdokoliv z rodu Habsburků, který by s těmito podmínkami dobrého katolického krále souhlasil. Doufám, že by se nakonec někdo našel kdo by se obětoval a královský trůn i za takovýchto podmínek přijal.

Tuto stručnou úvahu napsal v neděli dne 27.10.2013 po mši svaté JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

 

Zpět na hlavní stránku!