wz

Zpět na hlavní stránku!


Které náboženství je pravé?

V předešlé práci jsem ukázal, že pravé – a proto i dobré – náboženství může být jen jedno jediné. Nyní tvrdím, že toto jedině pravé náboženství na zeměkouli je náboženství křesťansko – katolické. Tedy: náboženství křesťanské a či to, které Ježíš Kristus hlásal.

1./ Odpadají tedy a jsou nepravé všechna náboženství, které se nezakládají na Kristovi: budhismus, brahmanismus, islám. Ba i židovské náboženství, protože, jak je nyní, už ani ono se nezakládá na Kristovi. Vždyť smrtí Krista Pána na kříži byla ustanovena a jeho krví zpečetěná nová smlouva, Nový zákon. Starý zákon přestal, jako když se odloží lešení, když je dům už postavený.

To jsme už minule dokázali, že pravé náboženství může být jen jedno. Že toto jedno pravé není některé jiné než právě křesťanské to dokazujeme velmi mnohými důkazy, o kterých zde nyní mohu podat jen stručný přehled.

Především to dokazujeme:

1./ z nesmírné moudrosti, svatosti zakladatele Krista Ježíše;

2./ z nevýslovné krásy křesťanské věrouky a mravouky;

3./ ze zázraků a proroctví Kristových;

4./ z Kristova zmrtvýchvstání;

5./ ze zázračného rozšíření se křesťanství ;

6./ z neohroženosti milionů křesťanských mučeníků;

7./ z neuvěřitelného obrození světa všude tam, kde křesťanství vniklo a vniká, atd.atd.

Tedy všechny nekřesťanské náboženství jsou nepravé.

2./ Ale i křesťanských náboženství je vícero a ačkoliv se všechny odvolávají na Krista, mezi sebou si odporují. Tedy i z těchto jen jedno může být pravé, a to je náboženství křesťansko – katolické – totiž nauka Kristova, tak jak ji opatruje, ohlašuje a vysvětluje Církev katolická. Tedy zas odpadají a nepravé jsou i všechny náboženství takzvaně “křesťanské” – kromě katolického – jako: luteránské, kalvínské, anglikánské atd.

A čím dokazujeme toto veliké tvrzení, že pravé náboženství je jedině křesťansko – katolické?

Tímto: Kristus ustanovil viditelnou, jednotnou Církev, ustanovil neomylný učitelský úřad, kterého nauku jsou povinni všichni přijmout pod sankcí zatracení. Proto jen tam je jistě pravá, nefalšovaná nauka Kristova, kde se tento úřad nachází, kde ustanovil představených s jednou nejvyšší hlavou, aby všichni byli povinni poslouchat ji. Proto jen tam je pravé náboženství Kristovo, kde je tato nejvyšší hlava.

Pravost katolicismu dokazujeme i: ze stálosti, nezměnitelnej trvanlivosti katolické Církve, z její podivuhodné jednoty a svatosti atd. I tyto důkazy, které jsme výše uvedli za křesťanství proti pohanství, dokazují spolu i pravdivost katolicismu, protože například křesťanská věrouka a mravouka je krásná tak, jak ji podává katolická Církev; to křesťanství se rozšířilo tak zázračně, které podává katolická Církev; mučeníci za toto křesťansko – katolické náboženství umírali tak hrdinsky; Kristus Pán svými zázraky dokazoval to učení, které nyní hlásá katolická Církev, a dá se dokázat, že ostatní “křesťanské” náboženské společnosti se od učení Kristova odchýlili.

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si šestnáct listů adresovaných studentovi Martinovi:

1.list Martinovi: Bůh existuje – nevyvratitelné důkazy Jeho existence!

2.list Martinovi: O tom, jaký Bůh existuje a jaký nikoliv!

3.list Martinovi: Stvořil Bůh svět nebo ne?

4.list Martinovi: Co je to ten jednotící princip mého bytí?

5.list Martinovi: Intelektuál, který patří mezi intelektuální elitu lidstva…

6.list Martinovi: Jak Bůh vytvořil vesmír, jak Bůh vytvořil planetu zemi?

7.list Martinovi: Je něco po smrti těla anebo ne? A proč?

8.list Martinovi: Fenomény jako ”Caelum”, ”Tartarus”, ”Exorcismus”…

9.list Martinovi: Jaká je podstata eschatologické dimenze existence člověka?

10.list Martinovi: Nevyvratitelné důkazy o existenci Krista jako člověka!

11.list Martinovi: Bůh a Jeho Zjevení: proroctví, zázraky a Kristus!

12.list Martinovi: Kristus je Bohočlověk – Kristus je osobou Bůh, přirozeností Bůh i člověk!

13.list Martinovi:Kristus vytvořil pouze jednu Církev – ty ostatní ”církve” Kristus nezakládal!

14.list Martinovi: Jak a proč Kristus uskutečnil vykoupení právě takovýmto způsobem!

15.list Martinovi: Jak se uskutečnilo vtělení a jak je to s Pannou Marií?

quasi 16.list Martinovi: Dodatky po patnáctém listu Martinovi.

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si pět listů pro Andreu (ve slovenštině):

1.list pre Andreu: Dva hlavné argumenty dokazujúce existenciu Boha.

2.list pre Andreu: Stvorenie sveta a človeka podľa prvých troch kapitol ”Genesis”.

3.list pre Andreu: Moje osobné hodnotenie prípadu Majstra Jana Husa.

4.list pre Andreu: Moje osobné hodnotenie fenoménu stredovekej inkvizície.

5.list pre Andreu: Kristovo zmŕtvychvstanie je dokázaný historický fakt: viac ako 500.svedkov na vlastné oči videlo zmŕtvychvstalého Krista!

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si předcházejících třiadvacet prací z cyklu: Bůh k nám mluví skrze metafyzická tajemství přírody:

1práce: Hvězdnatá obloha vesmíru i planeta Země: Moudrý řád existuje v celém světě.

2práce: Laplaceova teorie o vzniku světa: Mohl se svět utvořit jen tak bez Boha sám?

3práce: Co říká nám empirické poznání o materii světa?

4práce: Vitalita lidí, rostlin a zvířat se nedá objasnit bez Boha

5práce: Některé ateisty od nepaměti charakterizuje lhářství, pokrytectví a občasná nechtěná upřímnost.

6práce: Mají také i rostliny imateriální duchovní jsoucno? A jaká je vlastně tajemná síla rostlin?

7práce: Miniaturní rostlinky baktérie – tajemný svět nebezpečných bakterií a jiných podobných miniaturních částic.

8práce: Algy. Kvasinky. Sterilizace a destilace. Svět potřebných bakterií. Zázrak: In minimis Deus maximus v Bohem stvořené přírodě.

9práce: Osteoporóza a osteopenie. Kosti a maso i svaly. Obdivuhodná moudrost Boha – Stvořitele ukrytá v tělesné soustavě zvířat i lidí.

10práce: Pepsin a metabolismus. Trávení a zásobování těla. Obdivuhodná moudrost Boha – Stvořitele ukrytá v tělesné soustavě zvířat i lidí.

11práce: Dodavatel a policajt těla: Srdce. Krev. Krv. Bílé krvinky. Červené krvinky.

12práce: Mistrovské zařízení plic, pľúc. Plíce, pľúca. Ledvina, ledviny. Oblička, obličky.

13práce: Telegraf - v těle. Mozek. Mozog. Ganglie. Nerv. Nervy.

14práce: Práce nervů. Práce nervov. Tajnosti světa. Oko. Oči. Nástroj zraku. Oční koule. Hmat.

15práce: Jak žijí zvířata? Ako žijú zvieratá? Pudy. Instinkty. Inštinkty. Když zvíře neví, proč to dělá. Keď zviera nevie, prečo to robí.


16práce: Odkud se vzalo první zvíře či odkud se vzal první živočich? Odkiaľ sa vzalo prvé zviera či odkiaľ sa vzal prvý živočích?


17práce: Odkud se vzaly rozličné druhy zvířat či živočichů? Odkiaľ sa vzali rozličné druhy zvierat či živočíchov?


18práce: Odkud se vzal člověk? O tělesné stránce člověka. Opičáři. Opičiari
.

19práce: Odkud se vzal člověk? O duševní a duchovní stránce člověka. Proč je lidská duše nesmrtelná?

20práce: Co nám říká Písmo Svaté o stvoření světa?

21práce: Astronomové prohledali nebe – a Boha nenašli?

22práce: Všechno to je prý jen příroda?

23práce: Odkud je život na zemi?

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si Blok: Bůh, náboženství, náboženské obřady, osobnost Ježíše Krista, věrouka, mravouka, zázraky, víra, Božská přirozenost, Božská blaženost, Nebeská blaženost, Život věčný:

1.práce: 14 žalm: Řekl blázen v srdci svém: “Bůh není”.

2práce: Velcí intelektuálové vždy věřili v Boha.

3práce: Je náboženství zbytečné?

4práce: Zda-li kněží vynašli náboženství?

5práce: Zda-li jsou náboženské obřady zbytečné?

6práce: Zda-li je každé náboženství dobré?

Zpět na hlavní stránku!