wz

Zpět!


Ing.Jiří Fiala je v České republice politický vězeň roku 2010! Výzva: Propusťte okamžitě politického vězně Ing.Jiřího Fialu !

Ing.Jiří Fiala je obchodní manažer narozený dne 11.8.1963 v moravské metropoli Brně, a v současné době přihlášen k trvalému pobytu v obci Košík č.91 nacházející se v rámci okresu Nymburk v České republice.

Ing.Jiří Fiala je český státní občan, který byl náboženskými webovými stránkami o Bohu a víře www.henryklahola.nazory.cz vyhlášen politickým vězněm České republiky roku 2010 i přesto, že já JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola politického vězně Ing.Jiřího Fialu v podstatě absolutně vůbec nijak osobně neznám, ba dokonce ani jen nemám tušení jaké postoje zaujímá nebo nezaujímá politický vězeň Ing.Jiří Fiala vůči náboženské víře, prolife hodnotám a ostatním mravně – etickým otázkám vůbec.

U Obvodního soudu pro Prahu 9 probíhá pod jednacím číslem 41 P 74/2000 řízení o úpravu výchovy dětí Ing.Jiřího Fialy po dobu po rozvodu manželství Ing.Jiřího Fialy s jeho manželkou Mgr. M. F. Konkrétně jedná se o výchovu dvou synů Ing.Jiřího Fialy, z nichž ten starší chlapec se jmenuje Tomáš a mladší chlapec se jmenuje Martin, kde starší syn Tomáš se narodil v roce 1989 a mladší syn Martin se narodil v roce 1992.

Uvedené soudní řízení bylo zahájeno dne 10. dubna 2000. Soud potvrdil dohodu rodičů ze dne 31. 3. 2000 o úpravě poměrů dětí po rozvodu, ve které se obě děti svěřovaly do péče manželky Mgr.M. F., zatímco otec Tomáše i Martina Ing.Jiří Fiala měl mít k oběma svým synům přístup - kromě exaktně vymezených sudých víkendů, úterků a čtvrtků odpoledne, týdnu v zimě a tří týdnů o letních prázdninách a dále pak každých sudých Vánocích - prakticky kdykoliv. Tento Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 9 , kterým byla schválena dohoda manželů Ing.Jiřího Fialy s Mg. M. F. o úpravě poměru dětí po rozvodu jejich manželství ze dne 31. 3. 2000 byl vyhlášen dne 26. 5. 2000. Následně pak dne 18. 7. 2000 byl vyhlášen i rozsudek i o rozvodu jejich manželství.

Manželka Mgr. M. F. však ihned po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství začala tuto dohodu sabotovat, a samotný soud, namísto toho aby zajistil její dodržování, jí začal pod různými smyšlenými záminkami, jako například že údajně prý “by byl narušován pravidelný program dětí” v její sabotáži pomáhat.

Dne 14. 2. 2001 bylo soudem vydáno předběžné opatření o předávání dětí Ing.Jiřímu Fialovi na sudé víkendy, a tedy již ne úterky a čtvrtky jak zněla původní dohoda, a to od pátku 16 hodin do neděle 18 hodin. Přestože toto předběžné opatření navrhla samotná matka obou dětí Mgr. M. F., od začátku je hrubě a soustavně porušovala, před letními prázdninami pak Ing.Jiřímu Fialovi písemně oznámila, že je nebude dodržovat vůbec.

Po letních prázdninách pak soudu písemně dokonce i samotná Mgr. M. F. sdělila, že už děti předávat prostě nebude vůbec.

Soud, namísto toho aby rozhodl o neprodlené změně výchovy, její sabotáž předběžného opatření téměř dva roky protiprávně kryl, když nevyřizoval návrhy výkonů rozhodnutí – Ing.Jiří Fiala je podal celkem 3, a to jako první podal Návrh na výkon rozhodnutí ze dne 12. 7. 2001, jako druhý podal Návrh na výkon rozhodnutí ze dne 11. 11. 2002, a jako třetí podal Návrh na výkon rozhodnutí ze dne 24. 3. 2003. Poslední návrh Ing.Jiřího Fialy na výkon rozhodnutí ze dne 24. 3. 2003 Obvodní soud pro Prahu 9 vůbec nevyřídil a nevzal ani jen na vědomí, právě tak jako ani předchozí návrh Ing.Jiřího Fialy na výkon rozhodnutí Obvodní soud pro Prahu 9 nevyřídil.

Ba dokonce tento soud nakonec se pokusil i legalizovat protiprávní stav, když dne 25. 6. 2002 vydal nepravomocný rozsudek o zákazu styku Ing.Jiřího Fialy s dětmi, který byl vydán v příkrém rozporu se znaleckými posudky a navíc ještě k tomu poté, co Ing.Jiří Fiala děti přes rok neviděl a neměl k nim přístup. Znalecké posudky, které nechal samotný soud vypracovat “svými vlastními” znalci, naopak doporučovaly pravý opak, tedy rozšíření styku s dětmi, a to dokonce i ve srovnání s tehdy platným předběžným opatřením, a to zejména na delší ucelená období o prázdninách a svátcích .

Ačkoliv uběhly tři roky, odvolací soud vůbec neproběhl, protože soud 1. stupně - po podané žalobě na český stát - jednoduše "ztratil spis".

Ing.Jiří Fiala pak dne 25. 4. 2003 v souvislosti s věcí číslo jednací 41 P 74/2000 podal civilní žalobu na český stát (v zastoupení ministerstvo spravedlnosti). Do dne podání žaloby Evropskému soudu pro lidská práva, tedy do 5. 8. 2003 soud na tuto žalobu nijak nereagoval a jednání nenařídil.

Ing.Jiří Fiala pak dne 7. 6. 2003 podal též i Ústavní stížnost k Ústavnímu soudu České republiky. Ústavní soud České republiky však do dne podání žaloby k Evropskému soudu pro lidská práva v Štrasburku rovněž nijak nereagoval. Kromě toho Judikatura Ústavního soudu však ve věcech úpravy výchovy nezletilých dětí potvrzuje v souladu s feministickou státní ideologií současné České republiky diskriminační protiotcovské zaměření obecných soudů diskriminující otce a muže oproti ženám.

Jak ve svém podání k Evropskému soudu pro lidská práva Ing.Jiří Fiala doslova uvedl:

“Tato diskriminace otců nezletilých dětí je v českém soudnictví přímo systémová, připojuji se proto i já ke skupině dalších stěžovatelů a spolu s nimi chci tak dosáhnout nápravy bezpráví, které je na nás i našich dětech dlouhodobě pácháno.”

Soud, který měl rozhodovat o civilní žalobě Ing.Jiřího Fialy ze dne 25.4.2003 si obrazně řečeno “hrál na mrtvého brouka”, právě tak, jako si na mrtvého brouka hrál i Ústavní soud České republiky.

Jediným protagonistou vládnoucího feministického režimu České republiky, který patrně asi na základě podnětu “zhora” nepřímo zareagoval, a to navíc zareagoval fakticky represivním způsobem nepřátelsky namířeným proti Ing.Jiřímu Fialovi, byla soudkyně, která byla za své protiústavní názory, poskytnuté tisku, řešena nadřízeným Městským soudem, a která s podporou vládnoucího feministického režimu odmítá se i navzdory opakovaným stížnostem pro její zcela zjevnou podjatost z případu vyloučit, zatím zneužila skutečnosti, že odvolací řízení dosud neproběhlo a po roce od vydání dodnes nepravomocného rozsudku ze dne 25. 6. 2002 - tedy v červnu 2003 - se pokusila zafixovat tento protiprávní stav zákazu styku Ing.Jiřího Fialy s dětmi předběžným opatřením, které ještě k tomu navíc bylo doručeno až po vyslovení námitky podjatosti celého soudu. Věc projednává soudkyně JUDr. Jana Tondrová, která dne 23.6.2003 vydala Předběžné opatření soudu ze dne 23. 6. 2003 o zákazu styku otce s dětmi, proti němuž Ing.Jiří Fiala ještě téhož dne 23.6.2003 podal odvolání.

Ing.Jiří Fiala své děti tak vinou protiprávního jednání jejich matky Mgr. M. F. a soudu neviděl již přes dva roky a jediné, co ze svých dětí má, je opakované trestní stíhání pro údajné tzv. “zanedbání vyživovací povinnosti” neboť soud neproběhl, takže ani nemohl snížit výživné, které – na rozdíl od civilního řízení o svěření péče – probíhá svižně, bez odkladů, bez průtahů a beze ztrát spisů.

Dne 5. 8. 2003 pak Ing. Jiří Fiala podal stížnost k mezinárodnímu soudu pro lidská práva do Štrasburku, protože výše popsaným přístupem soudu a dalších státních orgánů České republiky došlo k porušení článků 6, 8 a 14 evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Podle článku 6 odst. 1 Úmluvy má totiž každý právo na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem, zřízeným zákonem, který rozhodne o jeho občanských právech nebo závazcích nebo o oprávněnosti jakéhokoliv trestního obvinění proti němu.

Dále též podle článku 8 odst. 1 Úmluvy má každý právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a korespondence.

Podle článku 14 Úmluvy užívání práv a svobod přiznaných touto Úmluvou musí být zajištěno bez diskriminace založené na jakémkoli důvodu, jako je pohlaví, rasa, barva pleti, jazyk, náboženství, politické nebo jiné smýšlení, národnostní nebo sociální původ, příslušnost k národnostní menšině, majetek, rod nebo jiné postavení.

Soud, respektive vládnoucí feministický režim České republiky vůči Ing.Jiřímu Fialovi nejednal spravedlivě a nestranně a v probíhajícím řízení mu nezajišťoval rovná práva účastníka řízení a – jak je to v současné feministické České republice bohužel obvyklé – diskriminoval ho z důvodu jeho mužského pohlaví.

Současně též vládnoucí feministický režim České republiky svévolným upíráním styku Ing.Jiřího Fialy ze svými dětmi tímto způsobem nerespektoval ani rodinný život Ing.Jiřího Fialy.

Ing.Jiří Fiala ve svém podání k Evropskému soudu pro lidská práva v Štrasburku se vyslovil v tom smyslu, že od řízení před Evropským soudem pro lidská práva očekává respektování svého rodinného života projevené tím, že ochrání jeho základní práva týkající se možnosti přirozeného naplňování rodinných vztahů Ing.Jiřího Fialy se svým dítětem a příležitosti podílet se na jeho výchově, přičemž kromě jiného i doslova uvádí, že:

“Zároveň Soud upozorňuji na otevřenou protiotcovskou diskriminaci panující v soudnictví České republiky. Tato diskriminace se projevuje tím, že po rozvodu rodičů jsou děti svěřovány automaticky matkám, tj. cca 92 % případů, otcům pouze výjimečně, tj. cca 6 % případů. Tento stav neodpovídá přirozenému rozložení výchovných kvalit a možností otců a matek v populaci. Dalším projevem systematické diskriminace otců ze strany soudů a dalších státních orgánů České republiky je otevřené nerespektování soudních rozhodnutí o úpravě styku dětí s rozvedenými otci tím, že soudy systematicky tolerují jejich porušování matkami nezletilých dětí.”

Dne 18. 7. 2006 vydal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozhodnutí, podle kterého český tzv. “právní stát” porušil základní lidské právo pana Fialy na rodinný život.

Vládnoucí feministický režim České republiky však ale i navzdory tomuto rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku nejenže nezjednal nápravu, ale v odvetě a pomstě Ing.Jiřímu Fialovi pokračoval tenkrát v roce 2006 ve své otevřené perzekuci svévolnou kriminalizací Ing.Jiřího Fialy za jeho opodstatněnou kritiku práce některých soudkyní a soudců.

Na základě tehdejšího veřejného prohlášení Jana Šinágla vím, že politický vězeň Ing.Jiří Fiala byl zadržen na příkaz Denisy Postupové z OSZ Praha 9 , a že státní zástupkyně Mgr. Eva Vycpávková panu Janu Šináglovi osobně telefonicky sdělila, navíc po přeptání u náměstkyně OSZ pro Prahu 9, že žádný příkaz k zadržení ing. Jiřího Fialy údajně nebyl vydán!? Dvanáct dní OSZ pro Prahu 9 "nevědělo" o příkazu k zadržení osoby, kterou zná každý zaměstnanec na OSZ a OS pro Prahu 9?! Deník AHA měl tedy pravdu ohledně vystavení zatykače. Kdopak se asi přátelí s tímto bulvárem z OSZ Praha 9? Pan "redaktor" zveřejnil opravdové nehoráznosti: Vidíte na videozáznamu nějaký útok na veřejného činitele? Vidíte trhání soudních spisů? Vidíte pokousání justiční stráže? Vidíte roztrhání taláru soudkyně? ... - Perzekuovaný otec Ing.Fiala se po vyčerpání všech zákonných prostředků vzepřel soudní arogantní moci tím, že vyjádřil svůj protest jiným způsobem jako protest na existující porušování právního řádu České republiky tím, že odmítl odejít z jednací síně dokud nedostane řádnou odpověď. Při konfliktu vyprovokovaném státní mocí se beze zbraně jen bránil proti přesile ozbrojené justiční stráže aby mohl dále řádně pokračovat ve svém protestu. Nikoho nenapadal a na nikoho neútočil, jak je zřejmé z videozáznamu jeho protestu na: http://www.justicetv.cz/excesy/p9svob.htm respektive soubor ke stažení (14,5 MB).

Plus určitou měrou k uvěznění Ing.Jiřího Fialy přispěla i určitá nervozita a strach nedemokratického autoritativního feministického režimu České republiky, že by se Ing.Jiří Fiala mohl začít příliš aktivně začít politicky aktivizovat, což byla reakce na tu skutečnost, že Ing.Jiří Fiala v roce 2006 kandidoval ve volbách do Poslanecké Sněmovny Parlamentu České republiky za politickou stranu Strana zdravého rozumu, což byla neparlamentní politická strana, kterou založil Mgr. Petr Hannig.

Ostatně předseda Strany zdravého rozumu Mgr.Petr Hannig i požádal prezidenta republiky o milost pro Jiřího Fialu, kandidáta této strany ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2006. Pozastavil se nad tím, že nedávný fyzický střet kandidátky Strany zelených Kateřiny Jacque s policií byl daleko závažnější, než rozmluva pana Fialy se svou zákonnou soudkyní. Přesto se Kateřina Jacque stala mediální obětí policejní zvůle, zatímco pan Fiala byl uvržen do žaláře!

Podle aktuálního zjištění je Ing. Fiala obviněn z trestných činů údajného útoku na státní orgán, údajného zasahování do nezávislosti soudu a údajného výtržnictví! Důvodem, resp. záminkou pro vazbu, je pak přesvědčení státních zástupkyň - kamarádek soudkyně Svobodové - že by mohl pokračovat ve své "trestné činnosti"!

Jiří Fiala byl také eskortován z vazební věznice k hlavnímu líčení v jiné své vládnoucím režimem zpolitizované trestní věci, což umožnilo jeho přátelům projevit mu osobně spoluúčast v jeho spravedlivém odporu zvůli právních struktur.

Ostatně celá tato ryze politická kausa byla napoprvé v onom roce 2006 nepochybně i dosti silné “kafe” i pro samotného prezidenta České republiky Prof.Doc.Ing.Václava Klause, které před čtyřmi lety ještě nebyl schopen tento flagrantní výsměch demokracie strávit, a proto prezident republiky využil svého práva podle § 366 odst. 3 trestního řádu a nařídil na rozdíl od dnešní současnosti v roce 2010 tenkrát před čtyřmi lety propustit obviněného disidenta Ing.Jiřího Fialy z vazby, aby nebyly znemožněny předvolební aktivity kandidáta do Poslanecké sněmovny PČR. Prezident tak učinil v přesvědčení, že všichni kandidáti do nadcházejících voleb mají mít rovné podmínky pro svou předvolební kampaň a že škoda, která by uvězněním kandidáta vznikla, by byla nepoměrně větší, než když bude proti obviněnému vedeno stíhání na svobodě.

A na věci porušování lidských práv nedemokratickým vládnoucím režimem České republiky nic nemění ani to, že nakonec při hlavním líčení Obvodního soudu pro Prahu 7 byl tenkrát ještě v témže roce po volbách do Poslanecké Sněmovny Parlamentu České republiky Ing.Jiří Fiala zproštěn od této feministickým režimem uměle vykonstruované zcela absurdní obžaloby.

Ing. Jiří Fiala je jeden z mála českých otců, kteří vyhráli svojí soudní při u Evropského soudu pro lidská práva. Tento soud rozhodl, že Česká republika závažným způsobem poškodila Ing. Jiřího Fialu v jeho právech na řádnou výchovu svých dětí. Namísto toho, aby v souladu s plněním svých závazků v rámci Rady Evropy Česká republika realizovala rozsudek Evropského soudu, rozhodly se justiční orgány i teď po čtyřech letech v roce 2010 Ing.Jiřího Fialu opětovně uvěznit.

Ovšemže i tentokrát v roce 2010 – vždyť ostatně jak jinak - nikoliv na základě řádného rozsudku, ale pod jasně smyšlenou záminkou uvěznit politického vězně Ing.Jiřího Fialy do tzv. ochranné vazby. Trnem v oku vládnoucího feministického režimu České republiky je to, že Ing. Jiří Fiala důsledně hájí práva českých rodičů na řádnou výchovu svých dětí, a přitom mu nezbývá nic jiného, než poukazovat na jednoznačné porušování Ústavy a zákonů ČR justičními orgány tohoto prohnilého pseudodemokratického režimu v České republice.

Jako mstivou odvetu proti Ing.Jiřímu Fialovi za jeho veřejná prohlášení Okresní soud v Kladně těsně před volbami do Poslanecké Sněmovny Parlamentu České republiky, dne 9. dubna 2010, uvrhl Ing. Jiřího Fialu opět – podobně jako to už udělal i před čtyřmi lety - do tzv. vazby. Ba tentokrát vládnoucí režim zašel ještě dále, protože tentokrát politického vězně Ing.Jiřího Fialu justice vládnoucího režimu navíc odsoudila natvrdo na šestiměsíční trest věznění.

Vládnoucí režim tak zostřil politickou perzekuci Ing.Jiřího Fialy poté, co se ukázalo, že tzv. vazbou před čtyřmi lety se Ing.Jiří Fiala nenechal režimem zastrašit a odradit od svého nenásilného boje za ta nejzákladnější lidská práva - která za souhlasu, anebo v tom lepším případě “pouze jen” za mlčení všech prorežimních masmédií - hrubě pošlapává současný nedemokratický vládnoucí režim České republiky.

A tak Ing. Jiří Fiala se po čtyřech letech nyní v roce 2010 opět stal politickým vězněm za to, že je člověkem bojujícím za ta nejzákladnější vládnoucím režimem pošlapávaná lidská práva rozvedených otců na to, aby se mohli stýkat se svými dětmi.

Ostatně i v rovině ryze politické má uvěznění Ing. Jiřího Fialy ještě i další signifikantní význam. Politická strana blízká sympatiím Ing.Jiřího Fialy, kterou je Strana zdravého rozumu tentokrát ve volbách do Poslanecké Sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2010 již nepostupuje samostatně ale v rámci politické strany Suverenita, což je politický blok Jany Bobošíkové. Tatáž politická strana Suverenita – které režimem zmanipulované tzv. průzkumy veřejného mínění dávali preference někde v rozmezí od 0,5 % až do maximálně 1,5 % hlasů - získala v zatím posledních volbách na území České republiky, kterými byly v roce 2009 volby do Evropského parlamentu 4,26 % hlasů, a tedy jen “o chlup” nedosáhla nedemokratické pětiprocentní hranice vymíněné vládnoucím režimem pro zvolení, která hrubě diskriminuje menší politické strany, které nemají absolutně žádný politický vliv na obsah vysílání celostátních televizních a rozhlasových stanic a jejich hlásaných politických názorů, které tyto politické strany hlásají ve službách vládnoucího feministického režimu.

Ovžemže toto se netýká pouze jen politické strany Suverenita, ale právě tak i dalších vládnoucímu režimu nepohodlných politických stran, jako jsou například zde na Moravě politická strana Moravané, jejíž předchůdkyně Sdružení pro samosprávnou demokracii – Společnost pro Moravu a Slezsko byla v letech 1990 – 1996 ještě parlamentní politickou stranou, která vládnoucímu režimu rovněž nevyhovovala; anebo též stálé populárnější Dělnická strana, u které se vládnoucí režim zalekl její vzrůstající popularity a zakázal ji, právě tak jako se vládnoucí režim s nevraživostí dívá i na úplně novou politickou stranu, kterou je Dělnická strana sociální spravedlnosti; či Monarchistická politická strana Čech, Moravy a Slezska Koruna Česká zdůrazňující myšlenku konstitutivní, ústavní parlamentní monarchie, které ostatně vládnou v zhruba polovině členských států Evropské unie; a tak mohl bych jmenovat ještě i další neparlamentní politické strany, u kterých si vládnoucí režim nepřeje, aby se stali stranami parlamentními a mohli tak přinést čerstvý vzduch do parlamentu sloužícímu současnému vládnoucímu režimu páchnoucího hnilobou, tunelováním, zneužíváním státní moci a všudypřítomnou korupcí.

Navíc když ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2009 samotná politická strana Suverenita získala režimem nečekaných 4,26 % hlasů, a do voleb do Poslanecké Sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2010 přichází politická strana Suverenita posílena navíc ještě i o politický voličský potenciál politické strany Strana Zdravého rozumu Mgr. Petr Hanniga a další politické strany Strana důstojného života, kterou zase založila a vedla bývalá sociálnědemokratická poslankyně Jana Wolfová, nelze se divit obavám vládnoucího režimu, že by takto posílena politické strana Suverenita se mohla tentokrát již ve volbách do Poslanecké Sněmovny Parlamentu České republiky přehoupnout přes nedemokratickou tzv. “pětiprocentní hranici” potřebnou na zvolení a stát se k nelibosti vládnoucího režimu stranou parlamentní; což je, popřípadě může být další příčinou, respektive spolupříčinou toho, proč se tentokrát vládnoucí režim rozhodl současného politického vězně Ing.Jiřího Fialu těsně před volbami nespravedlivě odsoudit tentokrát již natvrdo do věznice na šest měsíců, což ve spojení s represemi režimu proti i dalším neparlamentním politickým stranám a jejich představitelům by mělo představitele skutečně opozičních politických stran odstrašit od organizování předvolebních shromáždění a příliš aktivní předvolební kampaně, která by mohla vynést do Poslanecké Sněmovny Parlamentu České republiky některou ze zatím mimoparlamentních a pro vládnoucí prohnilý režim nepohodlných opozičních politických stran.

Pokud jde nyní v roce 2010 o současné věznění politického vězně Ing.Jiřího Fialy, zatím bližší informace nemám k dispozici. Lze se však ale reálně domnívat, že vězeňské podmínky za nichž politický vězeň Ing.Jiří Fiala bude celého půl roku “natvrdo” uvězněn z politických důvodů nebudou o nic lepší než ty, které byly v roce 2006 při jeho prvním uvěznění. Ba dokonce nyní, kdy již není jen v takzvané “vazbě”, ale byl natvrdo odsouzen k šestiměsíčnímu vězení to bude ještě horší. Vzhledem k tomu však ale, že nejnovější informace ohledem nynějším osudu politického vězně Ing.Jiřího Fialy nejsou zatím k dispozici, dovolil bych si ocitovat některé pasáže z prohlášení občanského sdružení K 213 k případu uvalení vazby na Ing.Jiřího Fialu v roce 2006:

“Včera jsme se s panem Heringem pokusili odevzdat v Pankrácké věznici v Praze balíček pro pana Fialu s jím požadovanými věcmi - tužky, poznámkový blok, poštovní známky, kávu, cukr, sušenky, tiskoviny - nebylo nám to umožněno - balíček byl tehož dne odeslán poštou. Volili jsme nejrychlejší cestu, situace je akutní, pan Fiala nemá příbuzné a jeho advokát nebyl k zastižení. Všichni vysocí a odpovědní ústavní činitelé státu byli informováni dnešního dne o tomto prohlášení K213 elektronickou poštou s digitálním podpisem. Rovněž tak bude dnes šířen přiložený anglický text sepsaný panem Fialou v pankrácké věznici na toaletním papíře! Kolik politiků a odpovědných ústavních činitelů se bude v této otřesné, základy demokracie ohrožující kauze osobně angažovat? Kolik se jich dostaví zítra na soud s panem Fialou? … Dnes v poledne na TV nás opět poučují o dobrých mravech hned dva komunisté Filip a Dolejš?! Soudce OS Praha 7, Mgr. Tomáš Hájek byl pro všechny případy o věznění Ing.Jiřího Fialy mnou … elektronickou poštou informován - telefonicky nebyl k zastižení - aby snad nebylo soudní jednání odvoláno pro nedostavení se účastníka soudního řízení bez omluvy...Jistě mi odpustíte, že zástupně touto cestou umožňuji panu Fialovi pokračování jeho volební kampaně. Jako cizinec v rodné zemi volit nemohu, můj hlas by obdržel, podobně jako pan Petr Czasch, republikový lídr SZR - http://www.szr.cz/ - jehož funkční recept na řešení korupce a nezodpovědnosti byl a je stále nezodpovědně odmítán zástupci velkých stran - proč asi? Podobně bych dal svůj hlas skvělé učitelce Janě Králové z Berouna, též kandidující za SZR - symboličtí zástupci - JUSTICE - KORUPCE - VZDĚLÁVÁNÍ. O morálních a charakterových kvalitách těchto lidí nepochybuji! Doporučuji další članek s panem Czaschem v RESPEKTu č. 20/2006. Je vypovídající o stavu společnosti - všude slyšíme narůstající nespokojenost občanů, souhlas s mnohým a mnohými u malých stran - a základní konstatovaní - nedostanou se přes 5% - to tvrdí občané, jejichž společná volební síla zcela jistě daleko těchto 5% překračuje...?! Přiložený článek pana Cílka je vystižný i jeho poselství - nikdy se nevzdávat a vytrvat. Projeví konečně veřejno-právní média její funkci a vážnosti situace odpovídající zájem o případ pana Fialy? Věřím, že ano.” - Komentář od JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy: Ovšemže jak se dalo čekat – vzhledem k nemorálnosti současného prohnilého a nedemokratického režimu v současné České republice - tato víra autora výše uvedených řádků které napsal Jan Šinágl týkající se prorežimních tzv. veřejno-právních médií” se ukázala být ovšemže zcela naivní a nerealistickou.

A zajímavé jsou i další citáty z prohlášení občanského sdružení K 213 k případu uvalení vazby na Ing. Jiřího Fialu dále dokreslující tehdejší události z roku 2006:

“O uvalení vazby informoval velmi zkresleně a účelově bulvární deník AHA … se zřejmým záměrem poškodit angažovaného otce dvou týraných dětí skupinou organizovaných osob za vydatné pomoci orgánů státu. Zveřejněné informace bulvárním deníkem buď dokládají, že z Okresního státního zastupitelství Praha 9 unikají informace do výše uvedeného deníku a ten informace zkresluje, nebo že OSZ Praha 9 ve spolupráci s výše uvedeným bulvárním deníkem zcela záměrně šíří nepravdivé lži a pomluvy. Skutečný průběh incidentu zinscenovaného veřejnými činiteli v různých funkcích je zadokumentován obrazem i zvukem na http://www.justicetv.cz/. Z tohoto reportážního dokumentu je prokazatelně vidět snaha orgánů zabránit i zveřejnění objektivního průběhu státní mocí provedeného nezákonného jednání proti občanu, volebnímu kandidátu a otci Ing.Jiřímu Fialovi. S ohledem na to, že Ing.Jiří Fiala je kandidátem politické strany pro parlamentní volby 2006 vzniká tak vážné podezření, že dotčené státní struktury se všemi prostředky, tedy i protiprávními, pokusily zabránit možnosti podílet se panu Ing.Fialovi na organizování své volební kampaně a zabránit mu v šíření pravdivých myšlenek o katastrofálním stavu české justice, a to zvláště opatrovnické, v rámci řádné předvolební kampaně. Protiprávním uvalením kandidáta politické strany v době předvolební agitace do vazby došlo k situaci, že je po tomto kroku státních struktur oprávněně možné pochybovat o regulérnosti stávajících parlamentních voleb demokratického státu, neboť se na tomto protiprávním aktu podílí organizovaná státní struktura České republiky řízená hned více ministerstvy. Ing. Fiala se pokojně dostavil na soud v Praze 9 na žádost soudkyně Svobodové a mimo jiné jen požadoval vysvětlení "proč je mu zakázán kontakt s jeho dětmi". Odpověď soudkyní mu bylo odepřena, protože žádná racionální, podložená fakty a opírající se o platné zákony zjevně neexistuje. Sdružení K213 zmocnilo Ing.Fialu k tomu, aby jako zástupce ostatních perzekuovaných rodičů, převážně otců, vyčerpal a použil všechny ústavní prostředky k zajištění práv nezletilých dětí. Perzekuovaný otec Ing.Fiala se po vyčerpání všech zákonných prostředků vzepřel soudní arogantní moci tím, že vyjádřil svůj protest jiným způsobem jako protest na existující porušování právního řádu České republiky tím, že odmítl odejít z jednací síně dokud nedostane řádnou odpověď. Při konfliktu vyprovokovaném státní mocí se beze zbraně jen bránil proti přesile ozbrojené justiční stráže aby mohl dále řádně pokračovat ve svém protestu. Nikoho nenapadal a na nikoho neútočil, jak je zřejmé z videozáznamu jeho protestu na: http://www.justicetv.cz/excesy/p9svob.htm respektive soubor ke stažení (14,5 MB). Řádně registrované občanské sdružení K213, v souladu s platnými zákony, podává tímto veřejnou záruku za další konání Ing.Jiřího Fialy a žádá kompetentní státní orgány, aby v souladu s platnými zákony České republiky bylo řízení proti Ing. Jiřímu Fialovi vedeno na svobodě, neboť se členové sdružení K213 domnívají, že konáním Ing.Jiřího Fialy nebyly splněny nezbytné zákonné důvody pro uvalení vazby a tato vazba je ryze účelová s cílem bránit občanu ve svobodném šíření svých názorů. Konání Ing.Jiřího Fialy považujeme za ústavně přípustné, neboť po vyčerpání všech zákonných prostředků pouze protestoval jiným způsobem. Tuto formu občanského protestu Ústava České republiky výslovně uvádí a připouští. Konání pana Ing. Jiřího Fialy je tedy, na rozdíl od postupu státních orgánů, zcela legální a přípustné. Občanské sdružení K213 tímto vyzývá – 1./kompetentní státní orgány k přešetření úniku informací z OSZ Praha 9, k přešetření postupu zasahujících příslušníků Policie ČR a potrestání všech zainteresovaných osob – 2./k okamžitému propuštění Ing.Jiřího Fialy z vazby na svobodu s ohledem na podanou společenskou záruku sdružením K213 a tím zajištění regulérnosti parlamentních voleb – 3./předsedu vlády České republiky Ing.Jiřího Paroubka k tomu, aby z titulu své funkce zajistil plnění a dodržování Usnesení Vlády České republiky č 1108 ze dne 10.11.2004 týkající podnětu Rady vlády České republiky pro lidská práva k zajištění práva dítěte odděleného od jednoho nebo obou rodičů udržovat pravidelné osobní kontakty s oběma rodiči a informoval veřejnost o tom, jak je uvedené usnesení plněno – 4./ministra spravedlnosti České republiky JUDr. Pavla Němce ke zjednání nápravy a provedení takových opatření na soudech v České republice, aby soudní moc fungovala řádně a bez podobných incidentů v soudních budovách, kdy dochází k účelovému napadání veřejnosti za přítomnosti ozbrojených státních složek. Za K213: Ing.Jiří Krám,v.r., pověřený tiskový mluvčí”

A na závěr ocituji i přepis dopisu ing. Jiřího Fialy, cela č.527 ve vazební věznici Praha-Pankrác, který politický vězeň Ing.Jiří Fiala podle údajů Jana Šinágla napsal na třech druzích papíru, včetně dokonce i toaletního:

“Vážený pane Šinágle, upřímně Vám děkuji za Váš dopis a zájem, který mne velmi těší a zavazuje současně. I já bych s Vámi rád co nejdříve mluvil. Žádost o povolení návštěvy jsem již podal – adresoval jsem ji na Davida. Vaše jméno tam bylo rovněž – potíž je v tom, že si nepamatuji přesně adresu na Davida, a tak nevím, jestli mu to dojde. Telefonovat mne samozřejmě nenechali, o mailu nejspíš ani neslyšeli – a já si jiné adresy nepamatuji, protože je nepoužívám. Krom toho mne zatkli úplně bez všeho, bez dokladů, bez peněz, takže nemůžu vlastně nic, protože na to nemám. Ještě že mi spolutrpící věnoval známku na dopis, jinak by nejspíš neodešel ani ten. Zkuste se spojit s p. Dr. P.Zavřelem - Dům Odborů, nám. W.Churchilla 2, P-3, ten jediný sem má přístup kdykoliv. … Myslím, že tohle uvěznění bude ještě větší průšvih než byl ten únos, protože vazebně stíhat přestupky – to tu ještě nebylo. Nevěřil jsem vlastním očím, když mne do vazby dával tentýž JUDr. Petr Slunečko, který mne pro “únos” zavíral před 2 ½ lety. Ani nevíte jak doslova řičel štěstím, že mne může znovu zavřít. Řekl jsem mu, že se na takového chudáčka nehodlám dívat a požádal službu, ať ho odvede, což ho rozzuřilo k nepříčetnosti – asi hlavně to, že jsem neměl strach a poníženě neprosil, ať mě pustí. Na cele to ujde, sedím tu s nějakým Plzeňákem, tak mě informoval o Pechovi – co je to zač a jakou má v Plzni pověst. Inu, vše špatné je pro něco dobré.” - Stručná vysvětlivka pro nezasvěcené od JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy: Podle mých útržkovitých a mezerovitých informacích o politických vězních v současné České republice pasáží “…sedím tu s nějakým Plzeňákem, tak mně informoval o Pechovi – co je to zač a jakou má v Plzni pověst” je narážka na v současné době celosvětově nejznámějšího politického vězně v současné České republice, kterým je politický vězeň Vlastimil Pechanec, který byl vládnoucím režimem současné České republiky odsouzen na sedmnáct let do vězení za vraždu kterou nespáchal.

Dopis ing. Jiřího Fialy z cely č.527 ve vazební věznici Praha-Pankrác, který politický vězeň Ing.Jiří Fiala podle údajů Jana Šinágla napsal na třech druzích papíru, včetně dokonce i toaletního dále pokračuje:

“Dnes venku vytrvale hřmí a prší, a tak už jsem klidnější ohledně aleje, že neuschne. Však jsem to její zalití zaplatil dost draho. Návštěvy prý bývají v pátek, pokud se sem dostavíte, budu moc rád a jestli mi chcete něčím pomoci, tak mě zvlášť potěší notes, obálky, známky, propiska, káva, sušenky a cukr. Já vím, že to vypadá blbě, ale s tím by se mi opravdu žilo líp a jinak si to obstarat neumím. Ještě Vás poprosím, zda byste mohl telefonem potěšit mou sousedku a poprosil jí, ať mi zalívá kytky v domě, ty co mají misky, tak do misek, ostatní – bez odtoku – jen velmi opatrně a zřídka, nesmí tam stát voda, aby neshnily. A ať chodí velkou branou, malá branka je polámaná. Aspoň vidíte, co to znamená ponechat si nepřítele v zádech – protože ta hovada na Praze 9 nikdo za ten “únos” nepotrestal, dva roky v sobě hromadila vztek a čekala na svou příležitost. Teď si zřejmě myslí, že nadešla. Kdybych to sám, nezažíval, nevěřil bych, že je to vůbec možné. Ještě jednou děkuji za zájem a za pomoc. Na brzkou viděnou se těší. Jiří Fiala v.r.”

A k těmto všem dokumentům je přiložen i tento samotným Ing.Jiřím Fialou napsaný krátký anglický text určený zahraničním novinářům, a který kvůli autentičnosti raději nebudu ani překládat:

“FATHER IMPRISONED IN HIS QUEST CORCERNING HIS TWO CHILDREN”

Father of two sons and spokesman of the K213 and Strasbourg Committee went to the Court to ask why he can´t see his two tenagers Tom and Martin. The judge called 4 quards and ordered him to leave the court room. When he resisted the guards, he was charged and 13 days later he was imprisoned. Terror against parents is on in the Czech Republic. Autor: Ing. Jiří Fiala, 2010, Prag, Pankrác-prison, Czech Republic - Rewritten by Jan Šinágl from a peace of toilet paper 9x12cm – http://www.sinagl.cz/

A na úplný závěr já, moje maličkost JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola apeluji na Vás všechny čtenáře, aby jste se domáhali propuštění politického vězně Ing.Jiřího Fialu na svobodu:

Žádost o milost pro Ing. Jiřího Fialu může podat každý občan. Učiňte tak i Vy! Adresátem je prezident republiky Václav Klaus, Praha 1 - Hrad. Do své žádosti uveďte svůj názor na výkon práva v českých zemích, osobu pana Fialy a důvod, proč by měla být milost udělena. Dnes potřebuje solidaritu slušných lidí Ing.Jiří Fiala, zítra to můžete být Vy!

Další materiály:

1./ Putování Petra Hanniga za milostí pro kandidáta své strany; Jiří Fiala v poutech před soudem a další zajímavosti, 22. května 2006 soubor ke stažení (37 MB)

2./ Vánoční rozhovor s Ing. Jiřím Fialou. O knížkách, vánocích ve vězení i občanské statečnosti. Natočeno 29. prosince 2005.

3./ Obvodní soud pro Prahu 9, 27. dubna 2006 - video streaming 96 kb/s, .wmv; 20 min soubor ke stažení (14,5 MB)

4./ Další Rozhovor s Ing. Jiřím Fialou

5./ Tisková zpráva sdružení Spravedlnost dětem

6./ Zpravodajství ČT24

Toto prohlášení na podporu politickému vězni Ing.Jiřímu Fialovi napsal dne 14.5.2010 JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět!