wz

Zpět na hlavní stránku!


Tzv. “Antidiskriminační legislativa” by ekonomicky měla zatěžovat stát a ne podnikatele.

Odkazovač: Ste zo Slovenskej republiky? Potom radšej kliknite myšou na tento modrý nápis a prepnite sa tým do slovenskej verzie!

Je mi velice líto lidí, kteří doposud vůbec nepostřehli obrovskou změnu spočívající v "ideologickém přepólování světa" ke kterému na západě i v Rusku došlo postupně v průběhu posledních více než dvaceti let. Za presidenta Ronalda Reagana byly USA pro mne a myslím, že nejen pro mne vzornou demokracií ke které jsem upínal své naděje a SSSR bylo tenkrát prezidentem Ronaldem Reaganem plným právem oprávněně nazváno "Impériem zla". Kdyby Ronald Reagan dnes vstal z mrtvých tak by dnešní extrémistický krajně levičácký neomarxistický homosexualistický despotický režim USA, právě ta jako i obdobně extrémistické krajně levičácké neomarxistické homosexualistické režimy v západoevropských státech již nepoznával a radikální změny režimu ke kterým od té doby došlo v USA, a bohužel nejen v USA ale prakticky v celé západní Evropě by byli pro něj obrovským šokem, právě tak jako by se nepochybně nesmírně divil i tomu, jak je možné že z původně kdysi krajně levičáckého bolševického SSSR se po pádu bolševismu v roce 1991 vyvinulo křesťanské Rusko, které je dnes na mezinárodní scéně jedinou velmocí, která hájí náboženské i politické zájmy křesťanů a politické pravice.

Já jako odjakživa a navždy přesvědčený pravicově, monarchisticky a křesťansky smýšlející antikomunista jsem v osmdesátých letech dvacátého století ovšemže nenáviděl SSSR a miloval tehdejší USA, a že je tomu dnes přesně naopak není proto že bych snad já osobně v čemkoliv změnil své antikomunistické, monarchistické a pravicové křesťanské smýšlení, ale proto že se radikálně o stoosmdesát stupňů změnili USA, západní Evropa i Rusko, přičemž v USA a západní Evropě dnes bohužel překvapivě vládnou extrémistické krajně levičácké neomarxistické homosexualistické diktátorské režimy, zatímco dnešní zaplať Pán Bůh již svobodné Rusko se naopak zase stalo vzorným křesťanským státem bojujícím za křesťanské hodnoty a ideály demokratické křesťanské konzervativní pravice a to zejména je obdivuhodná důsledná PRO-FAMILY prorodinná politika dnešního Ruska důsledně čelícího dekadentní extrémistické západní neomarxistické levici a její multikulturní, feministické, genderové rodové a homosexualistické ideologii a dnešní Rusko tedy zůstává osamocenou velmocí bránící křesťanské hodnoty, zejména pak hodnoty přirozené rodiny a přirozeného manželství.

Paradoxně v časech komunistické diktatury jsme západu záviděli jeho svobodu. Teď paradoxně v zemích postkomunistické střední Evropy jako jsou Česká republika, Slovensko, Polsko a Maďarsko, jakož i pobaltské země a postkomunistické země na balkánském poloostrově se alespoň ještě prozatím těší obyvatelstvo těchto postkomunistických zemí mnohem větší svobodě než jakou mají země dnešní Západní Evropy a Severní Ameriky ovládané v současnosti extrémistickými krajně levičáckými.neomarxistickými diktaturami.

Jedním z nejkřiklavějších nástrojů útisku a perzekuce extremistických krajně levičáckých neomarxistických režimů vládnoucích v Západní Evropě a Severní Americe je takzvaná “Antidiskriminační legislativa” hrubě pošlapávající svobodu slova, projevu, tisku, informací a v neposlední řadě též flagrantně porušující svobodu podnikání kde došlo zejména k úplnému totalitnímu zašlapání do země a tedy úplnému zákazu a popření svobodné volby smluvního spolukontrahenta, což je ta nejzákladnější náležitost svobody podnikání, bez které zejména v některých oblastech podnikání je svoboda podnikání absolutně nemyslitelná.

Představte si, že jste třeba malý živnostník, který vyrábí a současně i prodává třebas tvarohové koblihy. V tomto případě ovšemže uznávám že - bez ohledu na to, kdo je Vašim zákazníkem - nemáte nikdy žádný problém, neboť pokud Vám zákazník za kupované koblihy řádně zaplatil, pak tedy nemáte nikdy žádny problém tomuto zákazníkovi odevzdat koblihy za které tento zákazník Vám zaplatil. A zde v tomto konkrétním případě pokud jste své peníze za prodávané zboží dostali je Vám pak už úplně jedno či tímto zákazníkem je komunista, Róm, homosexuál, muslim, z vězení právě čerstvě propuštěný kriminálník anebo třebas i kdokoliv jiný. Určitě se v takovýchto případech ještě nikdy a nikde na celém šírém světě nevyskytl ani jen jeden jediný případ, že by snad někdy někde nějaký prodavač odmítl nějakému řádně platícímu zákazníkovi prodat zboží, které prodává.

Diametrálně úplně jiná situace je ale když třeba Vaše podnikatelská činnost spočívá například v pronajímaní bytů. Zatímco prodavači koblih pokud mu za kupované koblihy zákazník řádně zaplatí cenu kupovaných koblih, tak prodavač koblih mu za těchto okolností tyto koblihy úplně vždy ochotně odevzdá neboť když za prodávané koblihy dostal prodávající zaplacenu cenu prodávaného zboží tak mu pak již je zcela lhostejné jak zákazník s koupenými koblihami naloží, zda-li je sám sní anebo je dá někomu jinému, popřípadě zda-li je vyhodí do odpadu a podobně; pak pronajimatel bytů má eminentní ekonomický zájem si vybrat takového nájemce u kterého vzhledem ke svým minulým zkušenostem vidí vysokou pravděpodobnost, že dotyčná osoba mu jednak na jeho pronajímaném majetku nezpůsobí žádnou škodu, jednak též právě tak vzhledem ke svým minulým zkušenostem u této osoby svého budoucího potencionálního nájemce shledává, že je zde u dotyčné osoby vysoká pravděpodobnost, že tato osoba mu bude řádně, pravidelně, v plné výši a včas platit za pronajatý byt příslušné nájemné. A tedy vzhledem k tomu, že jediným cílem podnikatele je dosahování podnikatelského zisku a tudíž i vyhýbání se velkým rizikům zbytečných ekonomických ztrát, pak za těchto okolností je zřejmé, že pokud podnikatel jehož podnikatelská činnost spočívá v pronajímaní bytů nějakého zájemce o pronájem bytu odmítne není to proto, že by byl snad tento podnikatel osobně údajně prý nějaký “fašista”, “rasista” a podobně jak ho pokrytecky chtějí ihned promptně onálepkovat těmito sprostými farizejskými nadávkami ať ji naše nebo zahraniční (západní) zejména takzvaná “veřejnoprávní” extremistická krajně levičácká neomarxistická média, ač ve skutečnosti se tento podnikatel zachoval jen ekonomicky správně jako typický racionálně ekonomicky správně uvažující podnikatel, který uvažuje v racionálních ekonomických kategoriích finančních zisků a ztrát, a tudíž který při zvažování všech potencionálních rizik se snaží myslet vždy ekonomicky racionálně a který proto se i vůči svému majetku nutně chová s péčí řádného hospodáře, v důsledku čehož se tudíž rozumně vyhýbá všem zbytečným příliš velkým rizikům.

Je velice špatné, že naše země si od orgánů a papalášů extremistické krajně levičácké neomarxistické takzvané “Evropské Unie” nechala vnutit takzvanou “Antidiskriminační legislativu”. A pokud už k tomu došlo, že náš stát nutí podnikatele, respektive vnucuje podnikatelům takové smluvní spolukontrahenty, s kterými tito podnikatelé sami dobrovolně nechtějí uzavřít smlouvu aby ji posléze pod tímto nemravným tlakem státního donucení nakonec přece jen nedobrovolně uzavřeli, měl by být vládnoucí režim naší země alespoň natolik slušný, že ruku v ruce s každým takovýmto vnuceným smluvním spolukontrahentem podnikateli současně dá i svou právní záruku, že stát bude tomuto podnikateli právně ručit za veškeré jeho oprávněné pohledávky, které mu vzniknou vůči tomuto státem mu vnucenému smluvnímu spolukontrahentovi, pokud tento státem mu vnucený smluvní spolukontrahent tyto oprávněné pohledávky řádně a včas neuhradí sám.

Konkrétně tedy jde-li například o již výše zmíněný příklad podnikatele, který coby pronajimatel podniká v oblasti pronajímání bytů, tak pokud mu stát na základě své takzvané “Antidiskriminační legislativy” vnutí za nájemce někoho takového s kým tento podnikatel coby pronajimatel dobrovolně nechtěl uzavřít nájemní smlouvu, pak tedy za těchto okolností měl by stát přijmout vůči tomuto pronajimateli svůj právní ručitelský závazek, že za prvé uhradí tomuto podnikateli coby pronajimateli veškerou škodu, kterou mu způsobí na jeho majetku tento státem mu vnucený nájemce, jednak za druhé, že zaplatí tomuto podnikateli coby pronajimateli veškeré dlužné nájemné, které mu řádně a včas nezaplatil tento státem mu vnucený nájemce.

 

 

 

Napsal dne 18.1.2016 JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

 

Zpět na hlavní stránku!