wz

Zpět na hlavní stránku!


Osobnost Pána Ježíše Krista nám ukazuje, že náboženství křesťanské je pravé.

V minulé práci jsme poukázali na to, že jen jedno jediné náboženství může být pravé a vyslovili jsme i to, že to jedině pravé náboženství je náboženství křesťanské a či to, které Ježíš Kristus hlásal.

Nestačí však toto jen říci, ale musíme to i dokázat, jen tak budeme moci být skálopevně přesvědčení o pravdivosti svého náboženství a budeme ochotni svůj život za každých okolností podle něho zařídit.

Důkazů, chválabohu, máme dostatek. Prvý hned čerpáme z osobnosti Pána Ježíše Krista.

Je to přirozené, že u každého, kdo přijde nějakou nauku hlásat, nějakou řeč mít – se ptáme: kdo je to, jaký je to člověk – a podle toho pak posuzujeme i to, co nám říká.

I u Pána Ježíše Krista, který na světě hlásal náboženskou nauku – si položíme otázku: kdo to byl, jaký to byl člověk.

Odpověď je: Byl to člověk, tak dokonalý, jakého ani před ním, ani po něm více nebylo mezi lidmi, kterého ještě i nevěřící – kteří o jeho Božství nechtějí vědět – uznávají za nejhezčí skvost lidského pokolení.

V čemže se jeví dokonalost člověka? Ve dvou věcech: v moudrosti a svatosti. Tyto dvě věci musí spolu být, aby byl lidský charakter dokonalý. Nestačí například jen moudrost, protože když s moudrostí není spojená svatost, tehdy moudrost se zneužívá na hříchy, na lhaní.

V Kristu Pánovi vidíme spojenou nesmírnou moudrost s dokonalou svatostí.

Jeho moudrosti se diví židovští učitelé, když jim jako 12-letý dává otázky v chrámě: jeho bystrý rozum s největší lehkostí dává odpověď na úlisné a podvodné otázky nepřátel – jako například zda-li svobodno platit daň císařovi anebo nikoliv. Předkládá nejhlubší nauku o Bohu a jeho vlastnostech – o starostlivosti Boží – dává hluboké příkazy o křesťanské spravedlnosti a lásce i k nepřátelům, o snášení křížů – ale to všechno přece tak jednoduchými slovy a podobenstvími, že to každý lehce porozumí a přitom tak útle a mile, že každého nezkaženého se srdce chytá. Kdo čte Svaté Písmo, zkusí to.

Svatost Krista Pána je tak dokonalá, že pozdviženým čelem se mohl ptát svých protivníků: kdo z vás mě může obvinit z hříchu? A jeho důvěrní společníci, apoštolové, kteří každý jeho krok mohli pozorovat, též hlásají: hříchu nijakého nespravil.

Jeho ctnosti jsou nedosažitelného stupně a to nejen jedna anebo druhá ctnost vyniká, jako u jiných svatých lidí, ale všechny jsou v nejvyšším stupni a mezi sebou tvoří krásný celek.

Obdivuhodná je jeho poníženost, kterou se stráni veškeré chvály a všechno jen pro Otce nebeského dělá – nevyčerpatelná jeho poslušnost Bohu, trpí od kolébky až po kříž, - a to mužnou rozhodností a sílou – převeliké jeho milosrdenství k hříšníkům, ale spojeno i s vážným napomenutím: více nehřeš! Nesmírná je konečně jeho láska k Bohu, tak že zrovna pokrmem svým jmenuje to, aby činil vůli Boží. Podobně i láska k bližnímu naplňuje celou jeho duši a vede celý jeho život: všechno své pohodlí, práce, námahy obětuje bližním – každému chce jen dobře, uzdravuje nemocných, sytí lačných, potěšuje zarmoucených takže sv. Peter takto definuje celý jeho život: “chodil (mezi lidmi) dobře činíc” (SK 10, 38) – ze své lásky nevyloučil nikoho, ani nejbídnějších, ani svých největších nepřátel, na konci svou krev vylil na spásu za všechny.

Hle takováto je osobnost Kristova: tak nesmírná moudrost, kterou se v nijaké škole neučil a tak dokonalá svatost, která z čisto lidských sil je nemožná. A proto jediné vysvětlení jeho moudrosti a svatosti je to, které nám sám podává – totiž, že je poslaný od Boha a nauka jeho je od Boha a proto je pravá.

 

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si šestnáct listů adresovaných studentovi Martinovi:

1.list Martinovi: Bůh existuje – nevyvratitelné důkazy Jeho existence!

2.list Martinovi: O tom, jaký Bůh existuje a jaký nikoliv!

3.list Martinovi: Stvořil Bůh svět nebo ne?

4.list Martinovi: Co je to ten jednotící princip mého bytí?

5.list Martinovi: Intelektuál, který patří mezi intelektuální elitu lidstva…

6.list Martinovi: Jak Bůh vytvořil vesmír, jak Bůh vytvořil planetu zemi?

7.list Martinovi: Je něco po smrti těla anebo ne? A proč?

8.list Martinovi: Fenomény jako ”Caelum”, ”Tartarus”, ”Exorcismus”…

9.list Martinovi: Jaká je podstata eschatologické dimenze existence člověka?

10.list Martinovi: Nevyvratitelné důkazy o existenci Krista jako člověka!

11.list Martinovi: Bůh a Jeho Zjevení: proroctví, zázraky a Kristus!

12.list Martinovi: Kristus je Bohočlověk – Kristus je osobou Bůh, přirozeností Bůh i člověk!

13.list Martinovi:Kristus vytvořil pouze jednu Církev – ty ostatní ”církve” Kristus nezakládal!

14.list Martinovi: Jak a proč Kristus uskutečnil vykoupení právě takovýmto způsobem!

15.list Martinovi: Jak se uskutečnilo vtělení a jak je to s Pannou Marií?

quasi 16.list Martinovi: Dodatky po patnáctém listu Martinovi.

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si pět listů pro Andreu (ve slovenštině):

1.list pre Andreu: Dva hlavné argumenty dokazujúce existenciu Boha.

2.list pre Andreu: Stvorenie sveta a človeka podľa prvých troch kapitol ”Genesis”.

3.list pre Andreu: Moje osobné hodnotenie prípadu Majstra Jana Husa.

4.list pre Andreu: Moje osobné hodnotenie fenoménu stredovekej inkvizície.

5.list pre Andreu: Kristovo zmŕtvychvstanie je dokázaný historický fakt: viac ako 500.svedkov na vlastné oči videlo zmŕtvychvstalého Krista!

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si předcházejících třiadvacet prací z cyklu: Bůh k nám mluví skrze metafyzická tajemství přírody:

1práce: Hvězdnatá obloha vesmíru i planeta Země: Moudrý řád existuje v celém světě.

2práce: Laplaceova teorie o vzniku světa: Mohl se svět utvořit jen tak bez Boha sám?

3práce: Co říká nám empirické poznání o materii světa?

4práce: Vitalita lidí, rostlin a zvířat se nedá objasnit bez Boha

5práce: Některé ateisty od nepaměti charakterizuje lhářství, pokrytectví a občasná nechtěná upřímnost.

6práce: Mají také i rostliny imateriální duchovní jsoucno? A jaká je vlastně tajemná síla rostlin?

7práce: Miniaturní rostlinky baktérie – tajemný svět nebezpečných bakterií a jiných podobných miniaturních částic.

8práce: Algy. Kvasinky. Sterilizace a destilace. Svět potřebných bakterií. Zázrak: In minimis Deus maximus v Bohem stvořené přírodě.

9práce: Osteoporóza a osteopenie. Kosti a maso i svaly. Obdivuhodná moudrost Boha – Stvořitele ukrytá v tělesné soustavě zvířat i lidí.

10práce: Pepsin a metabolismus. Trávení a zásobování těla. Obdivuhodná moudrost Boha – Stvořitele ukrytá v tělesné soustavě zvířat i lidí.

11práce: Dodavatel a policajt těla: Srdce. Krev. Krv. Bílé krvinky. Červené krvinky.

12práce: Mistrovské zařízení plic, pľúc. Plíce, pľúca. Ledvina, ledviny. Oblička, obličky.

13práce: Telegraf - v těle. Mozek. Mozog. Ganglie. Nerv. Nervy.

14práce: Práce nervů. Práce nervov. Tajnosti světa. Oko. Oči. Nástroj zraku. Oční koule. Hmat.

15práce: Jak žijí zvířata? Ako žijú zvieratá? Pudy. Instinkty. Inštinkty. Když zvíře neví, proč to dělá. Keď zviera nevie, prečo to robí.


16práce: Odkud se vzalo první zvíře či odkud se vzal první živočich? Odkiaľ sa vzalo prvé zviera či odkiaľ sa vzal prvý živočích?


17práce: Odkud se vzaly rozličné druhy zvířat či živočichů? Odkiaľ sa vzali rozličné druhy zvierat či živočíchov?


18práce: Odkud se vzal člověk? O tělesné stránce člověka. Opičáři. Opičiari
.

19práce: Odkud se vzal člověk? O duševní a duchovní stránce člověka. Proč je lidská duše nesmrtelná?

20práce: Co nám říká Písmo Svaté o stvoření světa?

21práce: Astronomové prohledali nebe – a Boha nenašli?

22práce: Všechno to je prý jen příroda?

23práce: Odkud je život na zemi?

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si Blok: Bůh, náboženství, náboženské obřady, osobnost Ježíše Krista, věrouka, mravouka, zázraky, víra, Božská přirozenost, Božská blaženost, Nebeská blaženost, Život věčný:

1.práce: 14 žalm: Řekl blázen v srdci svém: “Bůh není”.

2práce: Velcí intelektuálové vždy věřili v Boha.

3práce: Je náboženství zbytečné?

4práce: Zda-li kněží vynašli náboženství?

5práce: Zda-li jsou náboženské obřady zbytečné?

6práce: Zda-li je každé náboženství dobré?

7práce: Které náboženství je pravé?

Zpět na hlavní stránku!