wz

Zpět na hlavní stránku!


Homosexualita - Homosexuální vztahy jsou z pohledu křesťanské Bible do nebe volající těžký hřích.

Ve snaze následovat našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista, apoštoly a učení katolické církve, jsem vážně znepokojen snahou některých bratří a sester z některých jiných křesťanských vyznání, kteří se snaží přizpůsobovat slova a skutky našeho Pána, o nichž mluví Evangelia některým neblahým společenským jevům současnosti a svým vlastním představám. Zejména se jedná o problematiku vzájemného soužití lidí stejného pohlaví a o přijetí homosexuálních svazků církví a společností.

Ještě více mě znepokojuje, že tito bratři a sestry neváhají k hlásání svých názorů velmi vzdálených od učení Evangelia a také od původního etického učení a postojů církve, využívat prostor přidělený křesťanům v české veřejně právní televizi a dalších prostředcích masové komunikace a tam své představy uvádět jako stanoviska pro všechny křesťany přijatelná a jako ta, která jsou v souladu s duchem a učením Evangelia.

Bible zaujímá k problému homosexuálních vztahů jednoznačný postoj: "NEBUDEŠ OBCOVAT S MUŽEM JAKO SE ŽENOU, JE TO OHAVNOST" /Leviticus 18, 22/. Sv. apoštol Pavel dále mluví o "hanebných vášních" a také o tom, že: "Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svoji zcestnost". APOŠTOL NÁM DÁLE PŘIPOMÍNÁ, ŽE BOŽÍHO ODSOUZENÍ SE DOSTANE TAKÉ TĚM, KDO TAKOVÉTO JEDNÁNÍ SCHVALUJÍ /Římanům 1, 18-32/. V listu ke Korintským se dokonce MLUVÍ O TOM, ŽE TITO LIDÉ NEZDĚDÍ VĚČNÝ ŽIVOT: "Nemylte se: Ani smilnící, ani modláři, ani cizoložníci, ani modloslužebníci ani homosexuálové ...nebudou mít účast v Božím Království" /1 Korintským 6, 9- 10/.

Biblické texty odmítající homosexualitu formovaly a spoluvytvářely křesťanskou morálku a kulturu a vzdělávaly mnoho generací. Popírání přímého smyslu slov sv. apoštola Pavla některými “křesťany” je v protikladu ke dvoutisícileté křesťanské tradici a v protikladu biblickým textům. HOMOSEXUÁLNÍ VZTAHY JSOU Z POHLEDU BIBLE I Z POHLEDU UČENÍ CÍRKVE HŘÍCHEM, KTERÝ ODDĚLUJE ČLOVĚKA OD BOHA. V současnosti jsme ale v této věci svědky u mnoha lidí přijetí postojů, které jsou ve zjevném protikladu k učení církve a jeví se také jako nezdravé a nebezpečné pro další vývoj rodiny a společnosti.

Toto stručné poučení napsal dne 31.5.2013 JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!