wz

Zpět!

Měl(a) jste úraz na stavbě? Nebo měl(a) jste autonehodu? Nebo máte nějakou chronickou nemoc? A zejména nevíte co dál??

Nejprve bych chtěl poprosit různé ”génie” s ubohým jedináčkem před svým jménem, popřípadě ty ještě větší ”supergénie” co nemají ani tento ubohý jedináček, respektive se zpravidla dokonce jedná o různé dvacetileté či ještě mladší sopláky, kterým teče mléko po bradě a kteří sice sami vůbec nic neumí, ale ve své ubohosti si tím více myslí, že již spolkli všechnu moudrost světa a již dříve než si jakoukoliv práci na těchto webových stránkách přečtou, tak s jejím obsahem (ač ho vůbec ještě ani nečetli!) zásadně již dopředu absolutně nesouhlasí a nejrůznější práce na těchto webových stránkách čtou pouze proto, aby mi pak mohli psát své jízlivé e-maily plné fanatické zloby a nenávisti ve kterých se s velikým rozhořčením rozplývají nad ”ubohou a dementní úrovní mých prací”.

A proto tedy Vás prosím tedy vážený pane ”génie” (nebo ctihodná dámo ”génijko”) – nečtěte raději ani tuto další ”dementní práci” – a opusťte raději ihned tyto webové stránky. Pevně věřím, že na Internetu se nepochybně najdou i takové webové stránky (a není jich bohužel málo!!), které odpovídají Vaší "intelektuální" úrovni. Já ale Vaše přesvědčení a názory (pokud vůbec nějaké máte!!) plně respektuji – respektujte proto prosím také Vy přesvědčení a názory jiných lidí a smiřte se s tím, že jsou prostě i lidé, kterým se některé práce zveřejněné na náboženských webových stránkách o Bohu a víře www.henryklahola.nazory.cz jednoduše líbí a čtou je rádi, protože je zajímá jejich věcný obsah a nehledají v nich pouze ”gramatické chyby”. A pokud se Vám tyto náboženské webové stránky o Bohu a víře nelíbí a zásadně nesouhlasíte s jejich obsahem, myšlenkami a názory, pak máte k dispozici jedno velice jednoduché a spolehlivé řešení, aby jste se nemusel(a) rozčilovat – jednoduše to vůbec nečtěte!!

Je pro mě s podivem, že může existovat někdo, kdo ztrácí svůj čas četbou webových stránek o kterých skutečně soudí, že je ”napsal duševně nemocný člověk” či že jsou ”výplodem jeho chorého mozku”. Já osobně cizí webové stránky, o nichž se domnívám, že je psali duševně nemocní lidé nikdy nečtu a lidé co vědomě čtou webové stránky o nichž se domnívají, že jsou ”dílem duševně nemocného člověka” jsou ve skutečnosti sami velice těžce duševně nemocní lidé, kteří by měli vyhledat dobrého psychiatra. Kromě toho věřím vážený pane génie nebo ctihodná dámo génijko, že po opuštění sfér náboženských webových stránek o Bohu a víře www.henryklahola.nazory.cz se Vám podaří nalézt na Internetu i takové webové stránky, které napsali i ”duševně zdraví lidé”, ba možná dokonce právě i tací ”duševně zdraví lidé”, kteří jsou tak těžce ”duševně zdravými”, jako jste ”zdravý(á)” i Vy sám nebo Vy sama!

Internet je svobodné médium s mnoha miliardami nejrozličnějších webových stránek – výběr máte téměř nekonečný. A určitě se tam najdou i podobná individua jako jste Vy sám, či Vy sama. Pokud by čistě hypoteticky náboženské webové stránky o Bohu a víře www.henryklahola.nazory.cz byli absolutně jedinými webovými stránkami na Internetu, chápal bych pak Vaše rozhořčení, protože uznávám, že ne každého musí zajímat náboženská víra nebo služba milosrdenství vůči bližním konaná z upřímné křesťanské lásky k lidem. Takto ale náboženské webové stránky o Bohu a víře www.henryklahola.nazory.cz jsou pouze jedny z mnoha miliard různých webových stránek na Internetu a pokud se Vám osobně nelíbí, tak je prostě číst nemusíte, nikdo Vás k tomu určitě nijak nenutí.

A vzhledem k existenci mnoha miliard dalších webových stránek ani nejste z ”nouze” nějak nuceni číst takové webové stránky ”které se Vám nelíbí a s nimiž absolutně ve všem zásadně nesouhlasíte” proto, že by jste snad neměli eventuálně k dispozici na Internetu žádné jiné webové stránky tak, jako tomu u nás bylo například ve dvacátém století za bolševika u televize, kdy se lidé z nouze dívali třeba na televizi i navzdory tomu, že se jim nelíbila, protože žádné jiné televizní stanice u nás jednoduše tenkrát ještě neexistovali…

Mého Pána Ježíše Krista označovali často zlí lidé za "posedlého ďáblem", právě tak jako potomci tohoto zmijího pokolení ve své zbabělé anonymitě i mně označují za "blázna" – samozřejmě pod maskou zbabělé anonymity, aby se napadený člověk nemohl bránit občanskoprávní žalobou "na ochranu osobnosti" před nezávislým a nestranným soudem. Označit veřejně kohokoliv za "blázna" je veliké obvinění dotýkající se občanské cti člověka, a ten, kdo někoho označí za "blázna" by toto své tvrzení měl dokázat před soudem. Pokud se mi na Internetu podaří vypátrat jeho či její zatajovanou identitu a adresu - určitě dostane k tomuto svému dokazování před soudem "příležitost"!!!

Jiní nepřátelé Ježíše Krista mají tu nehoráznou drzost označovat Krista za údajného homosexuála. A mezi internetovými kreaturami se najdou i tací, co nepravdivě za homosexuála označují dokonce i mně samotného. Kristus byl heterosexuál, právě tak jako heterosexuálem jsem i já, a obvinit křivě někoho z homosexuality je veliké obvinění dotýkající se občanské cti člověka, a ten, kdo o jiném toto tvrdí, by toto obvinění měl dokázat před soudem. Pokud se mi na Internetu podaří vypátrat jeho či její zatajovanou identitu a adresu - určitě dostane k tomuto svému dokazování před soudem "příležitost"!!!

Křivé obvinění z homosexuality je závažnější obvinění než křivé obvinění z "duševní choroby", neb "být bláznem" není samo o sobě hříchem, zatím co homosexualita či homosexuální chování je něco tak hnusně odporného na blití jako kdyby člověk měl jíst nějaká hovna!!

Kromě toho do pekla půjde ten, co s těmito odpornými hříchy homosexuality má cokoliv společného, ale i ten, co z homosexuality křivě obviní jiného!

Z vůle Páně dne 21.1.2009 proto byla vynesena kletba nad homosexuály a také i nad těmi, co jiné křivě obviňují z homosexuality "ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého!!"

A v neposledním radě Kristus byl majetkově chudý bezdomovec, řka:"ptáci mají svá hnízda…ale Syn člověka nemá kde by hlavu sklonil", no a já jsem stejný (v uvozovkách) "blázen" jako Kristus pro Krista a s Kristem; já ačkoliv se mi líbí hezké holky, zejména blondýnky a modroočky jsem se podobně jako Kristus v zájmu své spásy ve věčnosti rozhodl pro zachování věčného panictví pro Kristovo království a svou spásu v něm, no a v oblasti majetkové jsem na tom jen o malý odstínek "lépe" jako Kristus – bezdomovec.

Jejich nenávistné lži jsou pro mne pouze důkazem toho, že jednám správně a čím silnější bude intenzita jejich nenávistných útoků, tím bude větší i motivace mé touhy sloužit Bohu a lidem, protože si připomínám slova mého Pána Ježíše Krista: ”Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás. Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí. Vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl: Sluha není nad svého pána. Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat - jestliže mé slovo zachovali, i vaše zachovají. Ale to vše vám učiní pro mé jméno, poněvadž neznají toho,který mě poslal. Kdybych byl nepřišel a nemluvil k nim, byli by bez hříchu. Nyní však nemají výmluvu pro svůj hřích. Kdo nenávidí mne, nenávidí i mého Otce. Kdybych byl mezi nimi nečinil skutky, jaké nikdo jiný nedokázal, byli by bez hříchu. Ale oni je viděli, a přece mají v nenávisti i mne i mého Otce. To proto, aby se naplnilo slovo napsané v jejich zákoně: 'Nenáviděli mě bez příčiny'. Až přijde ”Povzbuditel”, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví. Také vy vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od počátku” (Jn 15, 18 – 26). Naštěstí ale moje reálná situace ani zdaleka není až tak pesimistická jak to plyne z tohoto citátu mého Pána Ježíše Krista, a i ti nejzuřivější nepřátelé náboženských webových stránek o Bohu a víře www.henryklahola.nazory.cz se v podstatě musí chtě – nechtě smířit s tím, že některé příspěvky na náboženských webových stránkách o Bohu a víře www.henryklahola.nazory.cz se jednoduše i navzdory jejich nenávistnému vzteku některým čtenářům líbí, čtou je rádi a jsou jim duchovní posilou a oporou v jejich každodenním náboženském životě právě tak, jako zas jejich víra je naopak pro změnu zas posilou pro mne samotného. A tudíž jejich spolubratr ve víře v Ježíše Krista Boha Spasitele a Vykupitele JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola nechce a ani nemůže jejich důvěru zklamat ani kdyby se – obrazně řečeno – satan se všemi svými pozemskými služebníky ”na hlavu postavil”, protože na zemi a ani v pekle není té síly, která by mně mohla nějak přinutit zříci se mé křesťanské náboženské víry a otevřeného hlásání své víry ostatním lidem dobré vůle, a ani projevům nezištné křesťanské lásky k bližnímu, která mně přivedla k tomu, že k pomoci nemocným lidem, zejména pak lidem těžce zdravotně postiženým (invalidům) předkládám tento skromný soubor obsahující čtyřiatřicet vzorů důležitých podání k soudům, orgánům veřejné správy a lékařům, který se jim eventuálně možná může hodit.

Doufám, že teď již různé výše zmiňované vlezlé psychopaty jsem odradil od dalšího čtení této práce a proto se teď již konečně můžeme společně věnovat hlavnímu obsahu této práce, kterou je taková skromná minisbírka čtyřiatřiceti vzorů důležitých podání k soudům, orgánům veřejné správy a lékařům. Samozřejmě, že budete-li potřebovat některý či některé z těchto vzorů použít v praxi, je tak třeba činit s opravdu velikou rezervou, a to zejména s velikou pružností. Žádný, a to ani ten sebelepší vzor nemůže ve své úplnosti předvídat veškeré možné situace, které mohou nastat, a proto je nezbytné s těmito vzory kreativně nakládat s velikou pružností a rezervou. Některé odstavce vybraného vzoru možná postačí pouze doplnit příslušnými údaji, jiné ale bude třeba i kreativně upravovat s určitou vnitřní obsahovou redukcí anebo naopak i jistým doplněním či drobným pozměněním textu, a zajisté tam bude i hodně takových odstavců, které se absolutně vůbec na konkrétní Váš případ nechodí, a tedy u těchto naprosto nevyhovujících odstavců nezbude nic jiného než jejich úplné vypuštění z textu Vašeho podání.

Kvůli lepší přehlednosti při hledání příslušného vzoru a taky i proto, aby bylo každému úplně zřejmé co k čemu patří, jsem jednotlivé vzory střídavě psal barvou modrou a červenou.

Jinými slovy: takzvané liché vzory: 1,3,5,7 atd. jsou psány pouze modrou barvou; takzvané sudé vzory: 2,4,6,8 atd. jsou zas psány pouze červenou barvou.

Jiný význam toto psaní modrou či červenou barvou nemá, a proto Vy ovšemže si dotyčný vybraný vzor - budete-li jej chtít použít – převeďte zase zpátky na obyčejnou šedočernou barvu, kterou jsou obvykle psány textové dokumenty.

S pozdravem JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Seznam všech čtyřiatřiceti podání:

01.)Velice důrazný list Vašemu praktickému lékaři (Vaší praktické lékařce) nebo Vašemu odbornému lékaři - specialistovi (Vaší odborné lékařce – specialistce).

02.)Velice důrazný podnět k prošetření správnosti lékařského postupu a přístupu k léčení zdravotně postižené(ho).

03.)Žádost o prošetření úrovně poskytované lékařské péče, postupů a přístupu k léčení zdravotně postižené(ho) pacienta(tky).

04.)Velmi důrazná stížnost na soukromého lékaře (na soukromou lékařku) ke Krajskému zdravotnímu radovi na Krajský úřad.

05.)Velmi důrazný podnět veřejnému ochránci práv do Brna proti lékařovi(řce).

06.)Příklad dohody o mimosoudním vyrovnání s praktickým(ou) lékařem(řkou), eventuálně odborným(ou) lékařem(řkou) – specialistou(tkou).

07.)Velice důrazný příklad trestního oznámení na praktického(ou) lékaře(řku) nebo odborného(ou) lékaře(řku) – specialistu(tku).

08.) Příklad stížnosti na policii, respektive podání opravního prostředku “stížnost” proti odložení trestního oznámení proti lékařovi(řce).

09.)Důrazná žádost o opravu neúplné či nepřesné lékařské zprávy.

10.)Důrazná žádost o prodloužení poskytování nemocenského po vyčerpání podpůrčí doby.

11.)Důrazná stručná verze návrhu na přezkoumání rozhodnutí o ukončení pracovní neschopnosti.

12.)Důsledné odůvodnění odvolání proti ukončení mojí pracovní neschopnosti.

13.)Důsledné doplnění zdravotní informace.

14.)Důsledná stížnost na nesprávné posouzení mého zdravotního stavu.

15.)Důsledná žaloba proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o nepřiznání plného invalidního důchodu.

16.)Důsledné odvolání se proti závěrům ………………………… vyšetření.

17.)Důsledné odvolání + důsledná dohoda o mimosoudním vyrovnání s ČSSZ.

18.)Dohoda o mimosoudním vyrovnání – základní část dohody o mimosoudním vyrovnání s ČSSZ.

19.)Důsledný podnět veřejnému ochránci práv do Brna proti ČSSZ.

20.)Důsledné podání trestního oznámení na posudkového(vou) lékaře(řku) OSSZ.

21.) Příklad stížnosti na policii, respektive podání opravního prostředku “stížnost” proti odložení trestního oznámení proti posudkové(mu) lékařovi(řce) OSSZ.

22.)Důsledná stížnost na posudkovou komisi MPSV ČR.

23.)Žádost na Českou advokátní komoru o bezplatné ustanovení advokáta na podání kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

24.)Kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

25.)Žádost o osvobození od soudních poplatků v souvislosti s kasační stížností u Nejvyššího správního soudu v Brně.

26.)Řízení před Ústavním soudem ČR. Žádost o projednání mojí ústavní stížnosti mimo pořadí pro její mimořádnou naléhavost.

27.)Řízení před Ústavním soudem ČR. Žádost o neuložení úhrady nákladů řízení dle § 62 odstavec 3 a 4, zákona číslo 182/1993 Sb. z důvodu špatných majetkových a sociálních poměrů.

28.)Řízení před Ústavním soudem ČR. Nejspíše použitelné články Ústavy ČR s možnostmi použití pro tento typ ústavní stížnosti.

29.)Řízení před Ústavním soudem ČR. Nejspíše použitelné články Listiny základních práv a svobod s možnostmi použití pro tento typ ústavní stížnosti.

30.)Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

31.)Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Znění Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

32.)Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Žádost o přednostní projednání stížnosti u Evropského soudu pro lidská práva v Štrasburku.

33.)Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Dohoda o mimosoudním vyrovnání.

34.)Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Doplnění informací o aktuálním zdravotním stavu.

 

 

01.)Velice důrazný list Vašemu praktickému lékaři (Vaší praktické lékařce) nebo Vašemu odbornému lékaři - specialistovi (Vaší odborné lékařce – specialistce).

Stručný popis situace: Váš praktický lékař (Vaše praktická lékařka) anebo eventuálně Váš odborný lékař – specialista (Vaše odborná lékařka – specialistka) se k Vám i navzdory Vašemu úrazu na stavbě, Vaší autonehodě či Vaší nějaké chronické nemoci chová lhostejně a bez zájmu málem jako kdyby jste snad byl(a) nějaký(á) simulant(ka), eventuálně se Vás dokonce třeba usiluje nějak zbavit anebo alespoň odbít. Tuto situaci lze řešit – pro začátek – níže naznačeným písemným způsobem doporučeným dopisem s dodejkou.

Nejprve bych Vás pouze pro Vaše osobní poznání chtěl informovat o některých základních zákonných standardech v přístupu lékaře k pacientovi :

I.)Jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. Tato osoba musí být předem řádně informována o účelu a povaze zákroku, jakožto o jeho důsledcích a rizicích. Dotčená osoba může kdykoli svobodně svůj souhlas odvolat.

II.)Každý je oprávněn znát veškeré informace shromažďované o jeho zdravotním stavu. Nicméně přání každého nebýt takto informován je nutno respektovat.

III.)Zájmy a blaho lidské bytosti jsou nadřazeny zájmům společnosti nebo vědy.

A nyní zde je výše zmiňovaný Velice důrazný list Vašemu praktickému lékaři (Vaší praktické lékařce) nebo odbornému lékaři – specialistovi (odborné lékařce – specialistce):

Obvodní lékař(ka) MUDr. …………….

Adresa: …………….

případně IČ : ………… u nestátních ( soukromých ) zdravotnických zařízení

Sdělení k aktuálnímu zdravotnímu stavu - výzva k podání písemných informací a návrhů na řešení zdravotních postižení.

I. Sdělení k aktuálnímu zdravotnímu stavu :

I./I. Stálé, dlouhotrvající potíže, které se u mě dodnes vyskytují - výčet :

I./II. Schopnost fyzické výdrže - popis :

I./III. Schopnost fyzické zátěže - popis :

I./IV. Skutečnosti k onemocnění :

Doposud jsem prodělal(a) ………

Množství vyšetření a léků není důkazem toho, že musím být zdráv(a), nýbrž důkazem toho, že byly medicínsky vyčerpány a vyloučeny tyto možné příčiny či původ jiných onemocnění.

II. Výzva k podání písemných informací a návrhů na řešení zdravotních postižení

II./I. Předně Vás informuji, že v dalším období budu vyžadovat pouze od Vás plnou zodpovědnost za řešení, průběh a účinnost mé léčby.

II./II. Vzhledem k výše uvedenému Sdělení o aktuálním zdravotním stavu, trvajícímu již ………….(údaj o době trvání stavu), využívám svého práva nemocného, daného mi platnou legislativou tj. zejména prováděcími zákony o zdravotní péči, Listinou základních práv a svobod jako součásti Ústavy, Ústavou ČR, Úmluvou a doplňujícími Protokoly, Úmluvou na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací medicíny přijatou Radou Evropy a ratifikovanou Parlamentem ČR a Vyzývám Vás k odpovědi na běžné standardní otázky a zároveň k dodržování platných legislativních postupů bezpodmínečně nutných pro řešení mého dlouhodobě neutěšeného zdravotního stavu.

Omlouvám se, ale pouze pro tento případ využívám zákonného práva na písemnou odpověď.

II./III. Žádám Vás o detailní informace na každou otázku jednotlivě a zvlášť dle písmen :

1.) jaké jsou možnosti zákroků-léčebných postupů pro obnovu mého zdraví?

( můj trvale špatný zdravotní stav mi dodnes zamezuje vykonávat jakékoli zaměstnání )

2.) jaké navrhujete zákroky-léčebné postupy pro obnovu mé zdravotní schopnosti vykonávat povolání?

3.) jaký je účel navrhovaných zákroků-léčebných postupů ?

4.) jaká je povaha navrhovaných zákroků-léčebných postupů ?

5.) kterých mých zdravotních následků se navrhované zákroky-léčebné postupy týkají?

6.) jaký zdravotní přínos budou mít jednotlivé zákroky-léčebné postupy u jednotlivých zdravotních problémů ?

7.) jakou zdravotní procentní účinnost-efektivitu mají v obecné praxi jednotlivé zákroky-léčebné postupy u jednotlivých zdravotních problémů ?

8.) jaký časový horizont je nutný pro léčení jednotlivých zdravotních potíží ?

9.) jaké důsledky budou mít Vaše návrhy zákroků-léčebných postupů pro mé zdraví?

10.) jaká rizika ( vedlejší účinky, sledování krevního obrazu, možné poškození orgánů atd. ) budou nést Vaše návrhy zákroků-léčebných postupů ?

11.) jakou jste stanovil diagnózu (číslo) dle mých zdravotních projevů, a na jakých základech jste diagnózu určil ?

12.) jaké lékařské metody, zákroky a postupy jste použil Vy osobně v období posledních dvou let k odstranění mých dlouhodobých výše popsaných zdravotních postižení ?

13.) jaký pozitivní výsledek mělo Vaše léčení na obnovu mého zdraví dle písmene l)?

14.) jakou prokazatelnou praxi a výsledky máte v léčení postižení…………….?

15.) jak bude zajištěno mé právo svobodného přístupu ke zdravotní dokumentaci a všem zápisům z návštěv u Vás ?

16.)jak bude z Vaší strany zajištěn můj oprávněný požadavek, abyste v následujícím období řešil můj zdravotní stav dle výše uvedených zákonných zásad daných body 1.) – 15.) ?

Pane doktore (pani doktorko), prozatím není mým zájmem začít obecně řešit mou situaci celou řadou zásadních právních prostředků, které na mou ochranu stanovuje řada zákonů, byť je takové jednání v západních demokraciích zcela běžné a je považováno za součást práv pacienta.

Věřte, že mi nepůsobí žádnou radost se zákonnými prostředky roky domáhat svého práva na důstojný život, byť zdravotně postiženého člověka. Jednání s právními poradci je pro mne při mém zdravotním stavu hluboce vyčerpávající a zátěž s tím spojená zhoršuje projevy mých potíží.

Všeobecně nelze též opomenout fakt, že se občas v našem zdravotnictví vyskytuje jev, kterým je neodpoutání se od starých nedemokratických praktik včetně profesního spolčení lékařů proti pacientovi a absence věnování se mu dle etických a demokratických principů po změnách v naší společnosti.

Zvlášť zdůrazňuji, že jsem si své zdravotní postižení nezpůsobil(a) sám(sama) záměrně, ani nedbalostí, alkoholismem, drogami, otylostí, či jiným vědomým poškozováním zdraví.

Jistě není nutno připomínat, že lékař musí provádět lékařské výkony, ( které jsou určitým druhem služby ), pouze v zájmu pomoci nemocným pacientům, je tedy jeho základní povinností věřit v udávané potíže popisované pacientem.

Za jeho 100% odvedenou kvalitní lékařskou práci platí pacient prostřednictvím svého zdravotního pojištění taktéž plnou 100% výši, včetně měsíčních kapitačních plateb.

Pokud nejsou adekvátně odstraněny či léčeny zdravotní potíže, má pacient právo využít řadu právních prostředků kontroly a nesmí být za jejich použití diskriminován v přístupu ke zdravotní péči, či v hodnocení trvalých následků.

Je třeba zdůraznit, že uplatňování práva kontroly ze strany pacienta, není vyjádřením nedůvěry lékaři.

Systém lékařské péče funguje tak, že lékař navrhuje pacientovi způsoby řešení na odstranění jeho zdravotních potíží, je povinen pacienta seznámit se všemi okolnostmi léčby včetně rizik, tak aby měl pacient dostatek fundovaných a objektivních informací pro vytvoření vlastního názoru, nutného k jeho svobodnému rozhodnutí o povolení aplikovat lékaři navrhovaný způsob léčby. Za svá rozhodnutí nesmí být pacient v žádném ohledu diskriminován a je oprávněn kdykoli svá rozhodnutí změnit či odvolat.

Taktéž není možné, aby byl(a) pacient(ka) okolnostmi přinucen(a), při svých zdravotních potížích sám(sama) hledat zdravotní východiska pro odstranění svého nepříznivého zdravotního stavu a laicky zjišťoval(a) příčinu svého onemocnění. Tato povinnost a zodpovědnost přísluší bezesporu výkonnému lékaři(řce), tím ale není dotčeno právo pacienta(tky) takto konat.

Pane doktore (Paní doktorko), Vaše opakované zmiňování, že mám možnost změnit lékaře, pro mě není návrhem na léčení mých dlouhodobě neodstraněných zdravotních následků a spíše na mě působí dojmem, že mi mé zdravotní následky nevěříte, nebo že neznáte žádné efektivní řešení mého stavu, a nebo jde možná o snahu zbavit se osobní zodpovědnosti za nastalé důsledky svého předchozího konání.

Z hlediska místní každodenní dostupnosti lékařské péče a mé okamžité potřeby řešení mého postižení setrvávám ve Vaší péči i nadále. Věřím a spoléhám na Vaše schopnosti řešit efektivně můj zdravotní stav a očekávám Vaše návrhy písemně v co nejkratší době.

Doufám, že chápete můj osobní zájem o aktivní řešení mého zdravotního stavu, neboť mým jediným přáním je být zdráv(á), pracovat a žít vlastní plnohodnotný život stejně tak jako před ……….. roky.

Písemnou odpověď prosím zašlete na mou adresu v zákonné lhůtě.

Příloha 1 – Základní informace o ….

Datum

Adresa

Podpis

Příloha 1 – Základní informace o ……….. a zákonně-právní výklad k ……..

1) Předkládám Vám porovnání otázek adresovaných Ministerstvu zdravotnictví ČR a následné odpovědi Ministerstva zdravotnictví.

----------------------------------------------------------------------------

M I N I S T E R S T V O Z D R A V O T N I C T V Í

128 01 Praha 2, Palackého nám. číslo 4

ZÁKONNĚ-PRÁVNÍ VÝKLAD MZDR ČR k……………………

Otázky ze žádosti o poskytnutí informací k ……………..a odpovědi zaslané Ministerstvem zdravotnictví ………

1.)Otázka - Jak se diagnostikuje……………..?

2.)Otázka - Která odborná pracoviště v ČR se zabývají diagnostikou a léčbou………..?

2.)Odpověď MZ ČR - Ministerstvo zdravotnictví nemá centrální přehled o všech pracovištích zabývajících se diagnostikou a léčbou………. Za všechna je možné jmenovat……………. O pracovištích v místě Vašeho bydliště by měl mít přehled referát zdravotnictví příslušného krajského úřadu.

3.)Otázka - Jaká zdravotní kritéria musí být splněna pro potvrzení diagnózy…… ?

4.)Otázka - Z jakých příčin ……..vzniká ?

5.)Otázka - Jaké možné zdravotní následky mohou vzniknout při těžších formách ………po těžkém průběhu léčení např. ………………. ?

6.)Otázka - Jaký může být časový horizont léčení těžších forem…………?

Hana Smetanová v.r.

ředitelka odboru kabinetu ministra

Konec citace informací Ministerstva zdravotnictví.

 

 

02.)Velice důrazný podnět k prošetření správnosti lékařského postupu a přístupu k léčení zdravotně postižené(ho).

Stručný popis situace: Poslání listu Vašemu praktickému lékaři (Vaší praktické lékařce) či odbornému lékaři – specialistovi (odborné lékařce – specialistce) nevedlo k nápravě situace.

A) Podnět k prošetření lékařského postupu a přístupu k léčení zdravotně postižené(ho)………

Česká lékařská komora ČR

Lékařská 2

PRAHA 5 150 30

----------------------------------------

Věc: Podnět k prošetření lékařského postupu a přístupu k léčení zdravotně postižené(ho) Nejprve mi dovolte, abych vyjádřil(a) hlubokou úctu těžké lékařské profesi a všem, kteří se po nelehké lékařské dráze vydali. Vím také, že lékaři trpí nedostatkem odpočinku, času pro rodinu, špatným odměňováním a absencí dostatečné vážnosti svého společenského postavení. Taktéž chápu, že je někdy těžké dodržovat všechna legislativní a etická pravidla ve vztahu k pacientovi, ale pokud se tento stav případně vyskytuje opakovaně, nezbývá nemocnému než se bránit, i přes svůj zdravotní handicap. Proto si Vás dovoluji požádat o přešetření následujících sdělení.

I. Předmět podnětu : ( čeho se prošetření týká )

I./I. –

II. Domáhám se : ………. příklad ………..

1.) prověření správnosti lékařského postupu a léčení za poslední rok, dle platných zákonů včetně práv pacienta, v souladu s Listinou základních práv a svobod a Úmluvou o ochraně lidských práv ve znění všech pozdějších protokolů.

2.) prověření, zda ……………

3.) prověření odborné lékařské způsobilosti dle zákon číslo 95/2004 Sb., či zda kvalifikačně prošel (prošla) MUDr. ………………, na základě Stavovského předpisu ČLK číslo 16.- Systém celoživotního vzdělávání lékařů, některou formou vzdělávání dle § 3 písmena a), b), c), v oblasti:

- jeho (jejího) základního vystudovaného lékařského oboru (zřejmě všeobecného lékařství)

- zdravotního postižení ……………..- tj. získání specializačních znalostí v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy o způsobech jeho diagnostiky, výskytu, kritérií pro uznání, léčení, možných příčin vzniku, komplikací, možných trvalých zdravotních postižení atd..

- znalosti základních povinných zákonů vztahujících se k výkonu lékařského povolání

4.) prověření správnosti odborného lékařského přístupu a postupu MUDr. ………… k mé osobě jako k pacientovi (pacientce), zda je možno za poslední rok dosud považovat způsob jeho (jejího) léčení a přístup k nemocnému za odpovídající posledním dostupným poznatkům lékařské vědy a beze zbytku naplňující povinnosti dané zákony a předpisy vydané v souvislosti s výkonem lékařského povolání .

V souvislosti s předcházejícím zjišťováním pravé příčiny mé nemoci, konečné diagnózy, specifikace trvalých následků a stanovení dlouhodobé léčby, jsem byl(a) opakovaně donucen(a) ve zdravotní tísni samostatně si zajistit tato vyšetření, hospitalizace a odborné konzultace :

Uveďte výčet dle data …………..

5.) prověření

- zda nedošlo k porušení Stavovského předpisu číslo 10 - Etický kodex ČLK a to: § 1 odstavec 3,

- zda MUDr.…. zná zákony a závazné předpisy platné pro výkon lékařské praxe § 1 odstavec 4,

- zda byla MUDr. …………… splněna povinnost nezávislosti a odpovědnosti při vyšetřeních ze dne ………… , tím že …………………… § 2 odstavec 1,10,

- zda byl(a) MUDr. …………… způsobilý(á) a kompetentní posuzovat můj celkový zdravotní stav bez zajištění aktuálních informací o …………….

- zda MUDr. ……………..plní svou povinnost lékaře(řky) a odborně se vzdělává.

6.) prověření, zda nevydáním kopie zdravotnických informací nedošlo mezi lékaři(řkami) MUDr.…………… a MUDr. …………….. k protiprávnímu profesnímu spolčení a možné cílené diskriminaci zdravotně postižené(ho), který má zákonné právo u ošetřujícího lékaře na :

- získání potřebných informací pro zasvěcené rozhodnutí před zahájením nového diagnostického nebo terapeutického postupu

- podílení se na kontrole poskytnuté zdravotní péče

7.) vydání písemného stanoviska ČLK o výsledcích šetření - dle jednotlivých podezření z porušení

8.) vydání písemného stanoviska ČLK o předmětech jednotlivých opatření, která ČLK ze své kompetence provedla, či bude provádět, k zamezení možného výskytu, či proti pokračování, případně zjištěných pochybení předmětným(nou) lékařem(řkou).

Domnívám se, že byl MUDr. ……………… porušen :

- zákon číslo 20/1966 Sb. O péči o zdraví lidu a to: (POZOR: V jednání je návrh nového zákona.)

§ 11/1 Zdravotní péči poskytují zdravotnická zařízení státu, obcí, fyzických a právnických osob v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy.

Bylo porušeno právo na kvalitu lékařského posouzení - vyšetření tím, že posuzovatel(ka) MUDr. …………… není úzký(á) specialista(tka) v oboru pro posuzování:………………., zjišťování ………….. , způsobech jeho diagnostiky, výskytu, kritérií pro uznání, léčení, možných příčin vzniku, komplikací, možných trvalých zdravotních postižení, či výskytu trvalé invalidity.

§ 12/1 Zdravotní péči poskytují zdravotnická zařízení na základě spolupráce a účelné dělby práce při zachování jednoty odborné péče o zdraví člověka a osobní odpovědnosti za poskytovanou péči. V těchto zařízeních mohou vyšetřovací a léčebné výkony provádět jen oprávnění zdravotničtí pracovníci.

MUDr. ………….. jako vyšetřovatel(ka) mého zdravotního stavu v žádném ohledu a bez zjevného důvodu nespolupracoval(a) se specializovaným zdravotnickým zařízením, nebral(a) v úvahu závěry lékařských zpráv od tohoto zařízení.

§ 55 Povinnosti pracovníků ve zdravotnictví

(1) Zdravotničtí pracovníci jsou povinni vykonávat zdravotnické povolání svědomitě, poctivě, s hluboce lidským vztahem k občanům a s vědomím odpovědnosti ke společnosti.

Zdravotnické zařízení zřejmě porušilo svou povinnost a mé právo na poctivý, svědomitý a odborný výkon vyšetření ze dne ………… provedený MUDr. ………dle vyhlášky číslo 134/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů při použití vyhlášky číslo 101/2002 Sb. Seznam zdravotních výkonů, vyšetření nelze považovat za objektivní a platné, pokud nebyl naplněn celý jeho obsah - kapitola 2 - obecná pravidla pro vykazování.

V závěrech vyšetření ze dne …………. MUDr. ……………….. zřejmě – 1.)nepřihlížel(a) :

- k lékařské zprávě a ostatním zprávám MUDr. ……………...

- k váze důkazů vázaných ke vzniku, diagnostice, léčení zdravotních následků zdravotního postižení…………….., který čítá více jak ……….. (číslo) důkazních výsledků.

Tyto však nejsou důkazem o tom, že musím být zdráv(a), nýbrž důkazem toho, že byly medicínsky vyčerpány a vyloučeny tyto možné jiné příčiny či původ jiných onemocnění.

Na základě toho, pak bylo možno s konečnou platností specifikovat a diagnostikovat mé zdravotní postižení………………………….

2.)neopatřil(a) si:

- kvalitní a aktuální lékařské odborné podklady a poznatky o charakteristice zdravotního postižení tj……………….., způsobech diagnostiky, výskytu, kritérií pro uznání, léčení, možných příčin vzniku, komplikací, možných trvalých zdravotních postižení atd. .........

- aktuální lékařskou zprávu o mém zdravotním stavu od předního specialisty na diagnostiku a léčení………………. v ČR pana (paní) MUDr. ………, který(á) v této oblasti postižení v praxi diagnostikuje a léčí

- posudek od jiného případného odborného specialisty, který se na tak odborné úrovni zabývá v praxi postižením…………..

3.)nejednal(a) a nečinil(a):

závěry dle posledních lékařských poznatků v oblasti výskytu, diagnostiky, příčin vzniku, léčení, vzniku zdravotních následků………………. a nepostupoval při řešení mého stavu v přímém vztahu k tomuto zdravotnímu postižení.

§ 67b/4 Zápis ve zdravotnické dokumentaci musí být veden průkazně, pravdivě ..........

Zápis závěrů vyšetření provedeného MUDr.…………. dne ………… do zdravotnické dokumentace zřejmě nebyl proveden na základě specializovaných znalostí o…………….. a podložený znalostmi, praxí či studiem trvalých následků tohoto postižení.

- zákon číslo 95/2004 Sb. O odborné způsobilosti lékařů :

- domnívám se, že MUDr. ……………nebyl oprávněn samostatně, komplexně hodnotit moji celkovou zdravotní způsobilost k práci, neboť zřejmě nemá specializovanou odbornou způsobilost v oboru……………… a možných trvalých následků vyplývajících z těchto nemocí.

Požaduji jen prosté uznání případně zjištěného pochybení za současného uvedení zdravotní péče do souladu s nutnými podmínkami a mým zdravotním stavem.

Děkuji

Datum

adresa a podpis

 

 

03.)Žádost o prošetření úrovně poskytované lékařské péče, postupů a přístupu k léčení zdravotně postižené(ho) pacienta(tky).

Stručný popis situace: Poslání listu Vašemu praktickému lékaři (Vaší praktické lékařce) či odbornému lékaři – specialistovi (odborné lékařce – specialistce) nevedlo k nápravě situace; právě tak jako nevedl k nápravě situace ani Váš velice důrazný podnět k prošetření správnosti lékařského postupu a přístupu k léčení zdravotně postižené(ho), který jste adresoval(a) České lékařské komoře do Prahy.

Vážený pan

MUDr. Pavel Březovský

ředitel odboru zdravotní péče

Ministerstvo zdravotnictví

Palackého nám. číslo 4

PRAHA 2 128 01

----------------------------------------

Věc: Žádost o prošetření úrovně poskytované lékařské péče, postupů a přístupu k léčení zdravotně postižené(ho) pacienta(tky)………………….

Nejprve mi dovolte, abych vyjádřil(a) hlubokou úctu těžké lékařské profesi a všem, kteří se po nelehké lékařské dráze vydali. Chápu, že se zdravotnictví nachází v problematické situaci a je někdy těžké dodržovat všechna legislativní a etická pravidla ve vztahu k pacientovi, ale když se tento stav případně vyskytuje opakovaně, nezbývá nemocnému než se bránit, i přes svůj zdravotní handicap.

Proto si Vás dovoluji požádat o přešetření následujících sdělení:

I. Předmět podnětu : ……… čeho se týká …………

I./I. …………………

I./II. ………………..

II. Vylíčení okolností věci :

II./I. ………………..

III. Žádám o : příklad …………..

1.) Přešetření správnosti lékařského postupu a způsobu léčení za poslední rok a pokud možno o celkové přešetření od počátku vzniku mého zdravotního postižení.

2.) přešetření, zda vyšetření, které se uskutečnilo dne ……………………. bylo správné ………

3.) přešetření odborné lékařské způsobilosti dle zákona číslo 95/2004 Sb. či a zda kvalifikačně prošel (prošla) MUDr. …… na základě Stavovského předpisu ČLK číslo 16.- Systém celoživotního vzdělávání lékařů, některou formou vzdělávání dle § 3 písmena a), b), c) v oblasti :

- jeho (jejího) základního vystudovaného lékařského oboru (zřejmě všeobecného lékařství)

- zdravotního postižení………….., tj. získání specializačních znalostí v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy o způsobech jeho diagnostiky, výskytu, kritérií pro uznání, léčení, možných příčin vzniku, komplikací, možných trvalých zdravotních postižení atd..

4.) přešetření správnosti volby léčby a lékařského postupu MUDr. ……….za poslední rok až dosud, a pokud možno provedení celkového přešetření správnosti postupu volby léčebných metod od vzniku příčiny mého zdravotního postižení tj. ……………………..

Taktéž, zda je možno považovat způsob léčení a přístup k nemocnému MUDr. …………………….. za odpovídající posledním dostupným poznatkům lékařské vědy.

Důkazní komentář:

V době ještě nezjištěné progrese mé nemoci jsem byl(a) MUDr. ……………….. bez vysvětlení či poučení odeslán(a) na …………. k MUDr. ……………… v … a léčen(a)…………, namísto toho, aby byla zjištěna a léčena pravá, tj. …………….. příčina onemocnění.

Pro dlouhodobou, více jak roční, neschopnost lékařů(řek) zjistit pravou příčinu onemocnění, jsem byl(a) v dalších letech za většinové pomoci právní(ho) poradce(dkyně) donucen(a) si :

- zjišťovat a vyhodnocovat dostupné laické informace o možnostech diagnostiky pravé příčiny mé nemoci

- obracet se o informace a účinnou pomoc na Ministerstvo zdravotnictví, na různá zdravotnická zařízení a specialisty v pravděpodobném oboru, který by přinesl kvalitní řešení tj. zjištění pravé příčiny………., stanovení konečné diagnózy a zahájení léčení na odstranění dlouhodobých zdravotních potíží ( mohu písemně doložit)

- organizačně zajišťovat hospitalizace a některá vyšetření ( MUDr. ………… na mou žádost napsal(a) jen doklad k hospitalizaci či vyšetření a zaslal(a) zdravotní dokumentaci)

- dále bylo nutné zajišťovat telefonické konzultace o možnosti přijetí, specifikace důvodů a očekávání od vyšetření či léčení, domluva termínu, zajištění dokladů k hospitalizaci, schválení ošetřujícím lékařem atd.....

V souvislosti s předcházejícím zjišťováním pravé příčiny mé nemoci, konečné diagnózy, specifikace trvalých následků a stanovení dlouhodobé léčby, jsem byl(a) opakovaně donucen(a) ve zdravotní tísni (v převážném zastoupení manželem/manželkou), zajistit tato vyšetření, hospitalizace a odborné konzultace :

( Rozepsat dle data pokud možno všechna proběhlá vyšetření! )

5.) přešetření, zda byla MUDr. …………..splněna povinnost nezávislosti a odpovědnosti při vyšetření ze dne……, tím že se nevyjadřoval(a) k závěrům lékařských zpráv specialisty(tky) MUDr. ………, že můj současný zdravotní stav s ní(m) alespoň nekonzultoval a bez zjevného důvodu s ní(m) nespolupracoval.

6.) přešetření důvodu, proč MUDr. ………… dlouhodobě nespolupracuje se specialistou(tkou) MUDr. …………

7.) vydání písemného stanoviska o předmětech jednotlivých opatření, které MZDR ze své kompetence provedlo, či bude provádět, k zamezení možného výskytu, či proti pokračování, případně zjištěných pochybení předmětným lékařem (lékařkou).

Poznámka: Veškeré zde uváděné zdravotní informace jsou obsaženy v mé zdravotnické dokumentaci a dávám Vám souhlas k přístupu k ní.

Podpis

Domnívám se, že byl MUDr. ………………. porušen :

- zákon číslo 20/1966 Sb. O péči o zdraví lidu a to:

§ 11/1 Zdravotní péči poskytují zdravotnická zařízení státu, obcí, fyzických a právnických osob v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy.

Bylo porušeno právo na kvalitu lékařského posouzení - vyšetření tím, že posuzovatel(ka) MUDr. ………….. není úzký(á) specialista(tka) v oboru pro posuzování:

trvalých následků …………………… , zjišťování …………., způsobech jeho diagnostiky, výskytu, kritérií pro uznání, léčení, možných příčin vzniku, komplikací, možných trvalých zdravotních postižení či výskytu trvalé invalidity.

§ 12/1 Zdravotní péči poskytují zdravotnická zařízení na základě spolupráce a účelné dělby práce při zachování jednoty odborné péče o zdraví člověka a osobní odpovědnosti za poskytovanou péči. V těchto zařízeních mohou vyšetřovací a léčebné výkony provádět jen oprávnění zdravotničtí pracovníci.

MUDr. …………. jako vyšetřovatel(ka) mého zdravotního stavu v žádném ohledu a bez zjevného důvodu nespolupracuje se specializovaným zdravotnickým zařízením, nebere v úvahu závěry lékařských zpráv od tohoto zařízení.

MUDr. ……….. zřejmě porušil(a) svou zákonnou povinnost tím, že si nevyžádal(a) aktuální lékařskou zprávu k mému zdravotnímu stavu od specialisty(tky) MUDr.………….

§ 55 Povinnosti pracovníků ve zdravotnictví

1) Zdravotničtí pracovníci jsou povinni vykonávat zdravotnické povolání svědomitě, poctivě, s hluboce lidským vztahem k občanům a s vědomím odpovědnosti ke společnosti.

Domnívám se že MUDr. ………. nepřihlížel(a) :

- k váze důkazů vázaných ke vzniku, diagnostice, léčení a zdravotních následků zdravotního postižení…………., který čítá více jak …….. (číslo) důkazních výsledků.

Tyto však nejsou důkazem o tom, že musím být zdráv(a), nýbrž důkazem toho, že byly medicínsky vyčerpány a vyloučeny možné jiné příčiny či původ jiných onemocnění.

Na základě toho pak bylo možno s konečnou platností specifikovat a diagnostikovat mé zdravotní postižení ………………...

MUDr.….neodůvodněně trvá na ……………………….

1.)neopatřil(a) si:

- kvalitní a aktuální lékařské odborné podklady a poznatky o charakteristice zdravotního postižení tj. ……………….., způsobech diagnostiky, výskytu, kritérií pro uznání, léčení, možných příčin vzniku, komplikací, možných trvalých zdravotních postižení atd. .........

- aktuální lékařskou zprávu o mém zdravotním stavu od specialisty(tky) pana (paní) MUDr.……….

- posudek od jiného případného odborného specialisty, který se na odborné úrovni zabývá v praxi postižením……………

2.)nejednal(a) a nečinil(a):

závěry dle posledních lékařských poznatků v oblasti výskytu, diagnostiky, příčin vzniku, léčení, vzniku zdravotních následků……………… a nepostupoval(a) při řešení řízení v přímém vztahu k tomuto zdravotnímu postižení.

§ 67b/4 Zápis ve zdravotnické dokumentaci musí být veden průkazně, pravdivě ..........

Zápis závěrů vyšetření provedeného MUDr. ………… dne………… do zdravotnické dokumentace zřejmě nebyl proveden na základě specializačních znalostí o diagnostice…………..a podložený znalostmi, praxí či studiem trvalých následků tohoto postižení.

- zákon číslo 95/2004 Sb. O odborné způsobilosti lékařů :

- domnívám se, že MUDr. ……….. nebyl(a) oprávněn(a) samostatně, komplexně vyšetřit a zhodnotit moji celkovou zdravotní způsobilost k práci, neboť zřejmě nemá specializovanou odbornou způsobilost v oboru……………….. a možných trvalých následků vyplývajících z těchto nemocí.

IV. ZÁVĚR

Z hlediska mých zdravotních postižení a nutné denní místní dostupnosti zdravotní péče mám zájem u pana (paní) MUDr. ……………… i nadále setrvat v jeho (její) zdravotní péči.

Požaduji jen prosté uznání případně zjištěného pochybení za současného uvedení zdravotní péče do souladu s nutnými podmínkami a mým zdravotním stavem.

Předem děkuji za pochopení a přešetření věci.

V úctě

Datum

Adresa podpis

Přílohy: číslo 1 - …

 

 

04.)Velmi důrazná stížnost na soukromého lékaře (soukromou lékařku) ke Krajskému zdravotnímu radovi na Krajský úřad.

Stručný popis situace: Poslání listu Vašemu praktickému lékaři (Vaší praktické lékařce) či odbornému lékaři – specialistovi (odborné lékařce – specialistce) nevedlo k nápravě situace; právě tak jako nevedl k nápravě situace ani Váš velice důrazný podnět k prošetření správnosti lékařského postupu a přístupu k léčení zdravotně postižené(ho), který jste adresoval(a) České lékařské komoře do Prahy, a taky nevedla k nápravě ani Vaše žádost o prošetření úrovně poskytované lékařské péče, postupů a přístupu k léčení zdravotně postižené(ho) pacienta(tky), kterou jste adresoval(a) řediteli odboru zdravotní péče Ministerstva zdravotnictví České republiky do Prahy.

KRAJSKÝ ÚŘAD ……………………… KRAJE

Odbor zdravotnictví

MUDr. …………….

adresa

ŽÁDOST O POMOC VE ZDRAVOTNÍ TÍSNI A ZAJIŠTĚNÍ PODMÍNEK PRO LÉČENÍ , VYVOLÁNÍ PŘEHODNOCENÍ ZDRAVOTNÍHO A POSUDKOVÉHO STAVU

Příklad ……………

Podávám stížnost na soukromého lékaře (lékařku) MUDr. ……………….. adresa

Předmět stížnosti :

Popište konkrétně, na co si stěžujete ……………………

Dále Vás žádám o písemné zodpovězení těchto otázek, a to na každou jednotlivě zvlášť :

1.) Jaké kroky provedete, abych nebyla vystavena trvající zdravotní tísni, tj. od kdy bude obnovena léčba mého stavu samotným ošetřujícím lékařem (lékařkou) MUDr. ………………………………., sdělte mi prosím datum ?

2.) Jaké základní prostředky a opatření využijete pro to, aby má léčba postupovala dle platné legislativy a podle posledních poznatků lékařské vědy ?

3.) Jaká opatření přijmete, abych nebyl(a) vystaven(a) zbytečnému psychickému přetěžování ze strany lékařů a nedocházelo ke zhoršování projevů mého postižení ?

4.) K jakému datu bude provedeno nové zdravotní přehodnocení mého stavu ?

5.) Jaké konkrétní kroky a kdy provedete vyvolání nového posudkového přehodnocení mého stavu ?

6.) Od jakého data budou zajištěny mé sociální podmínky nezbytně nutné po dobu léčení například nemocenské dávky apod. ?

7.) Jaká jiná opatření budou z Vaší strany ještě provedena z hlediska správnosti postupu mého léčení MUDr. ….. ?

8.) Máte z vlastní praxe zkušenosti s léčením………. a případně s jakými výsledky léčby?

Apeluji proto na Váš profesní i profesionální přístup, věřím a očekávám od Vás rychlý zásah v mé celkově složité zdravotní i sociální situaci, aktivní nasazení všech prostředků pomoci v rámci Vaší pozice tak, aby vedly ke spravedlivému řešení mé situace.

Datum:…………………..

Adresa:………………..

Podpis:…………………..

 

 

05.)Velmi důrazný podnět veřejnému ochránci práv do Brna proti lékařovi(řce).

Stručný popis situace: Poslání listu Vašemu praktickému lékaři či odbornému lékaři – specialistovi nevedlo k nápravě situace; právě tak jako nevedl k nápravě situace ani Váš velice důrazný podnět k prošetření správnosti lékařského postupu a přístupu k léčení zdravotně postiženého, který jste adresoval(a) České lékařské komoře do Prahy, a taky nevedla k nápravě ani Vaše žádost o prošetření úrovně poskytované lékařské péče, postupů a přístupu k léčení zdravotně postiženého pacienta, kterou jste adresoval(a) řediteli odboru zdravotní péče Ministerstva zdravotnictví České republiky do Prahy, jako nevedla k nápravě situace ani Vaše velmi důrazná stížnost na soukromého lékaře ke Krajskému zdravotnímu radovi na Krajský úřad.

PODNĚT VEŘEJNÉMU OCHRÁNCI PRÁV

Nejprve uvedu informaci o tom, proti komu n e l z e tento podnět podat :

1.) rozhodovací činnost soudů všech stupňů a typů ( nelze ovlivňovat průběh a výsledek soukromoprávních a trestních řízení )

2.) Parlament, prezidenta a vládu

3.) Nejvyšší kontrolní úřad

4.) Zpravodajské služby

5.) Orgány činné v trestním řízení

6.) Činnost státních zastupitelství

Důležitá poznámka: Stížnost na jednání Posudkových komisí ČSSZ n e n í soukromoprávním řízením a lze ji tedy podat dle níže uvedeného konceptu!

Další důležité informace získáte na webu Ombudsmana

Kancelář veřejného

ochránce práv

Údolní 39

602 00 BRNO

PODNĚT VEŘEJNÉMU OCHRÁNCI PRÁV

I. PODNĚT ČINÍ :

Jméno:

Příjmení:

Bydliště:

Kraj:

Telefon:

II. PODNĚT SMĚŘUJE PROTI :

Jméno, příjmení, adresa

III. CO JE PŘEDMĚTEM VAŠÍ STÍŽNOSTI VEŘEJNÉMU OCHRÁNCI PRÁV: ( stručné vylíčení podstatných okolností věci)

Předmět stížnosti :

- zamítavé rozhodnutí o odvolání vedené pod číslo jednací ………………………..vydané Krajským úřadem v ………………, Odborem zdravotnictví, ze dne …………….., vedené MUDr.……………….

Vylíčení okolnosti věci :

- …..

IV. ČEHO CHCETE PODÁNÍM VEŘEJNÉMU OCHRÁNCI PRÁV DOSÁHNOUT.

Chci dosáhnout nápravy jednání orgánu státní moci vedoucího k zamítavému rozhodnutí o odvolání, vedené pod číslo jednací…………………, které jak mám za to, je v rozporu s právem.

Domnívám se, že byl porušen :

Zákon číslo 500/2004 Sb. Správní řád, správní orgán – 1.)nepřihlížel :

- k lékařské zprávě a ostatním zprávám MUDr. …………...(součást příloha číslo 2 )

- k váze důkazů vázaných ke vzniku, diagnostice, léčení a zdravotních následků zdravotního postižení …………., který čítá více jak …….( číslo ) důkazních výsledků a namísto toho orgán státní moci neodůvodněně trvá na jediném lékařském vyšetření, vydává je za podrobné a v odůvodnění rozhodnutí dle přílohy číslo…. neeticky a zbytečně argumentuje, že zamítnutí “neomezuje právo pana (paní) ……………. pokračovat v potřebné ambulantní péči”. V takovémto výkladu odůvodnění je možné spatřovat aroganci veřejné moci a pohrdání lidským utrpením zdravotně postiženého člověka.

2.)neopatřil si :

- kvalitní a aktuální lékařské odborné podklady a poznatky o charakteristice zdravotního postižení tj. ……………….., způsobech diagnostiky, výskytu, kritérií pro uznání, léčení, možných příčin vzniku, komplikací, možných trvalých zdravotních postižení atd. .........

- aktuální lékařskou zprávu o mém zdravotním stavu od specialisty(tky) pana (paní) MUDr. …..Taktéž si mohl státní orgán vyžádat posudek od jiného odborného specialisty, který se v praxi tímto zdravotním postižením zabývá, protože se vyskytly velké rozpory ve faktech lékařských zpráv, které zakládaly důvodné pochybnosti, že byl zjištěn stav věci, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad úkonu správního orgánu s požadavky uvedenými v §2.

3.)nejednal a nečinil:

- závěry dle posledních lékařských poznatků v oblasti výskytu, diagnostiky příčin vzniku, léčení, vzniku zdravotních následků…………………… a nepostupoval při řešení řízení v přímém vztahu k tomuto zdravotnímu postižení.

4.)zanedbal:

- svou povinnost zajištění kvality přípravy odborných podkladů, jejich posouzení v souvislostech, pro zajištění naplnění správního řádu

§ 2/1 Správní orgán postupuje v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, jakož i mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu (dále jen "právní předpisy"). Kde se v tomto zákoně mluví o zákoně, rozumí se tím též mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu.

§ 3 Nevyplývá-li ze zákona něco jiného, postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v § 2.

Domnívám se, že byl porušen :

zákon číslo 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu a to:

§ 11/1 Zdravotní péči poskytují zdravotnická zařízení státu, obcí, fyzických a právnických osob v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy.

Bylo porušeno právo na kvalitu lékařského posouzení - vyšetření tím, že posuzovatel MUDr. ……….. a MUDr. ……… nejsou úzcí specialisté v oboru pro posuzování…………… zjišťování……………, způsobech jeho diagnostiky, výskytu, kritérií pro uznání, léčení, možných příčin vzniku, komplikací, možných trvalých zdravotních postižení či výskytu trvalé invalidity.

§ 12/1 Zdravotní péči poskytují zdravotnická zařízení, na základě spolupráce a účelné dělby práce při zachování jednoty odborné péče o zdraví člověka a osobní odpovědnosti za poskytovanou péči. V těchto zařízeních mohou vyšetřovací a léčebné výkony provádět jen oprávnění zdravotničtí pracovníci.

MUDr. …………, jako představitel(ka) veřejné moci, a MUDr.……., jako vyšetřovatel(ka) mého zdravotního stavu, v žádném ohledu a bez zjevného důvodu nespolupracují se specializovaným zařízením, neberou v úvahu závěry lékařských zpráv od tohoto zařízení.

MUDr. …….. a MUDr.…….. zřejmě porušili(y) svou zákonnou povinnost tím, že si nevyžádali(y) aktuální lékařskou zprávu k mému zdravotnímu stavu od specialisty(tky) pana (paní) MUDr.…..

§ 55 Povinnosti pracovníků ve zdravotnictví

(1) Zdravotničtí pracovníci jsou povinni vykonávat zdravotnické povolání svědomitě, poctivě, s hluboce lidským vztahem k občanům a s vědomím odpovědnosti ke společnosti.

Zdravotnické zařízení zřejmě porušilo svou povinnost a mé právo na poctivý, svědomitý a odborný výkon vyšetření ze dne …………. provedený MUDr. ………….dle vyhlášky číslo 134/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů při použití vyhlášky .číslo 101/2002 Sb. Seznam zdravotních výkonů, vyšetření nelze považovat za objektivní a platné, pokud nebyl naplněn celý jeho obsah - kapitola 2 - obecná pravidla pro vykazování.

§ 67b/4 Zápis ve zdravotnické dokumentaci musí být veden průkazně, pravdivě .......... .

Zápis závěrů, vyšetření provedený MUDr. ……….. dne ……………. do zdravotnické dokumentace zřejmě nebyl proveden na základě specializovaných znalostí o diagnostice………, tj. objektivně nepodložený znalostmi, praxí či studiem.

Závěr:

Zdravotní postižení - ……………….. byl jako diagnóza pro svou různorodost projevů, způsobů léčení, diagnostiky, druhů trvalých následků a příčin vzniku, z novelizace přílohy číslo 2, zákonné vyhlášky číslo 284/1995 Sb., vyjmut. Proto musí být uplatněno znění § 6 odstavec 6) cituji:

“Pokud v příloze číslo 2 není zdravotní postižení, které je příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, uvedeno, stanoví se procentní míra poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti podle takového zdravotního postižení, uvedeného v této příloze, které je s ním funkčním dopadem nejvíce srovnatelné.”

Ze zdravotní dokumentace jednoznačně vyplývá, že se u mě jedná o chronické onemocnění způsobené ………………. ( dále popis průběhu léčení )

Jde o následky dlouhotrvajících negativních zdravotních projevů projevujících se souborem subjektivních a objektivních příznaků a nálezů, a to :

Objektivně: popis nálezů, které jsou zjistitelné při fyzikálním vyšetření (tj.nálezů měřitelných, zjistitelných pohmatem, poklepem, poslechem, vizuálně atd.) a lékaři stanovených diagnóz

Subjektivně: popis všech potíží a příznaků na základě vlastního subjektivního vnímání /tj.různé bolesti, závratě, nevolnosti…atd.

Onemocnění probíhá bez známek výraznějšího zlepšování. Dlouhodobě trvá nepříznivý zdravotní stav a to více jak ….. roků.

Současná věda doposud nenalezla jednoznačně účinnou léčbu těchto vyskytujících se zdravotních následků po dlouhodobých infekčních stavech či jiných příčinách.

Z lékařského a posudkového hlediska se jedná o těžkou formu postižení se závažnými a trvalými poruchami regulace systémů s trvalými následky vedoucími k dlouhodobému výpadku soustavné výdělečné činnosti a malou pravděpodobností na vyléčení do budoucna.

Poznámka: Všechny zde uvedené zdravotní informace, nálezy z vyšetření a hospitalizací by měly být obsaženy v mé zdravotní dokumentaci.

Tyto nejsou důkazem o tom, že musím být zdráv(a), nýbrž důkazem toho, že byly medicínsky vyčerpány a vyloučeny tyto možné jiné příčiny, či původ jiných onemocnění.

Na základě toho pak bylo možno s konečnou platností specifikovat a diagnostikovat mé zdravotní postižení………………….

Mám za to, že došlo k porušení Listiny základních práv a svobod číslo 2/1993 Sb. Usnesení ve znění pozdějších předpisů (dále jen LZPS), a to :

1.) - článek 2 odstavec 2) - státní moc byla uplatňována mimo meze a způsoby stanovené zákonem

2.) - článek 26 odstavec 3) - stát mě v důsledku zamítavého rozhodnutí v přiměřeném rozsahu hmotně nezajišťuje, přestože nemohu bez své viny ze zdravotních důvodů získávat prostředky pro své životní potřeby prací

3.) - článek 30 odstavec 1) - veřejná moc zasáhla do mého práva na přiměřené hmotné zabezpečení při mé zdravotní nezpůsobilosti k práci

4.) - článek 37 odstavec 3) - porušení práva rovnosti v řízení, orgán státní moci nebyl schopen na odborné úrovni zhodnotit zprávy specialisty MUDr. …………

V. KOMU (jakému jinému úřadu) BYLA VĚC PŘEDLOŽENA PŘED TÍM, NEŽ JSTE SE OBRÁTIL(A) NA VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV ? CO VE VĚCI UČINIL?

…………………

VI. VYZVAL(A) JSTE ÚŘAD, NA KTERÝ SI STĚŽUJETE K NÁPRAVĚ? KDY A JAKÝM ZPŮSOBEM SE TAK STALO, CO VÁM ÚŘAD ODPOVĚDĚL?

Dle poučení o odvolání v Rozhodnutí, se nelze odvolat

VII. ZDE PROSÍM NAPIŠTE SEZNAM PŘÍLOH, KTERÉ K OSVĚTLENÍ PODNĚTU POTŘEBUJETE.

NEZAPOMEŇTE PŘEDLOŽIT VŠECHNA ROZHODNUTÍ , JICHŽ SE VÁŠ PODNĚT TÝKÁ.

Příloha číslo 1 -

Příloha číslo ……………….

Předem děkuji za pomoc

S úctou

Podpis:

Datum:

Zpět na obsah

 

 

06.)Příklad dohody o mimosoudním vyrovnání s praktickým(ou) lékařem(řkou), eventuálně odborným(ou) lékařem(řkou) – specialistou(stkou).

Stručný popis situace: Vždy by mělo mít přednost mimosoudní vyrovnání s praktickým lékařem či odborným lékařem – specialistou.

UPOZORNĚNÍ ! - Jednoduchý výpočet předpokládané částky výše Vašeho starobního důchodu (invalidního důchodu) si můžete vypočítat kalkulátorem na webových stránkách Sfinance stránek Seznam.cz

Adresa

Vašeho

ošetřujícího ( obvodního )

lékaře

Dohoda o mimosoudním vyrovnání – Základní část.

Vážení,

dovoluji si Vám v příloze číslo 1 předložit návrh dohody o mimosoudním vyrovnání v souvislosti s Vaším hodnocením v závěrech Vašeho lékařského posudku-zprávy ze dne ………. , kterou si vyžádala ČSSZ, k celkovému komplexnímu posouzení a rozhodnutí o mé žádosti o plný invalidní důchod ze dne ……………….. vedené pod číslo jednací………………………..

1) S Vašimi závěry posudku pro potřeby OSSZ ke zhodnocení nároku na invalidní důchod nesouhlasím z těchto důvodů :

- zde uveďte popis vašich důvodů nesouhlasu

2) Cítím se být Vašimi závěry diskriminován(a) ve svých zákonných právech a mám za to, že došlo k možnému porušení :

příklad …………………

- zákon číslo 20/1966 Sb. O péči o zdraví lidu a to:

§ 11 /1 Zdravotní péči poskytují zdravotnická zařízení státu, obcí, fyzických a právnických osob v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy.

Bylo porušeno právo na kvalitu lékařského posouzení - vyšetření tím, že Vy jako posuzovatel(ka) MUDr. …………….. nejste úzký specialista(tka) v oboru pro posuzování:

…trvalých následků, ………., zjišťování……………, způsobech jeho diagnostiky, výskytu, kritérií pro uznání, léčení, možných příčin vzniku, komplikací, možných trvalých zdravotních postižení či výskytu trvalé invalidity.

§ 12 /1 Zdravotní péči poskytují zdravotnická zařízení na základě spolupráce a účelné dělby práce při zachování jednoty odborné péče o zdraví člověka a osobní odpovědnosti za poskytovanou péči. V těchto zařízeních mohou vyšetřovací a léčebné výkony provádět jen oprávnění zdravotničtí pracovníci.

Jako vyšetřovatel(ka) mého zdravotního stavu v žádném ohledu a bez zjevného důvodu nespolupracujete se specializovaným zdravotnickým zařízením, neberete v úvahu závěry lékařských zpráv od tohoto zařízení vedeného uznávaným odborníkem (odbornicí) a lékařským specialistou(tkou) na diagnostiku a léčení ……………. v ČR panem (paní) MUDr.…………, který(á) v této oblasti postižení v praxi diagnostikuje a léčí v……………. nemocné s………….

Zřejmě jste porušil(a) svou zákonnou povinnost tím, že jste si nevyžádal(a) aktuální lékařskou zprávu k mému zdravotnímu stavu od MUDr.………….

§ 55 Povinnosti pracovníků ve zdravotnictví

(1) Zdravotničtí pracovníci jsou povinni vykonávat zdravotnické povolání svědomitě, poctivě, s hluboce lidským vztahem k občanům a s vědomím odpovědnosti ke společnosti.

Zdravotnické zařízení, ve kterém pracujete zřejmě porušilo svou povinnost a mé právo na poctivý, svědomitý a odborný výkon vyšetření ze dne …………………, provedený MUDr...... dle vyhlášky číslo 134/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů při použití vyhlášky číslo 101/2002 Sb. Seznam zdravotních výkonů, vyšetření nelze považovat za objektivní a platné, pokud nebyl naplněn celý jeho obsah - kapitola 2 - obecná pravidla pro vykazování.

V závěrech vyšetření ze dne ……. jste zřejmě :

1.)nepřihlížel(a):

- k lékařské zprávě a ostatním zprávám MUDr. …………………..

- k váze důkazů vázaných ke vzniku, diagnostice, léčení a zdravotních následků zdravotního postižení …………………., který čítá více jak 120 důkazních výsledků.

- atd. …………….

neodůvodněně trváte

na jednom jediném 10ti minutovém lékařském vyšetření, které dle vyhlášky číslo 134/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů při použití vyhlášky číslo 101/2002 Sb. Seznam zdravotních výkonů, vyšetření nelze považovat za objektivní a platné…

2.)neopatřil(a) si:

- kvalitní a aktuální lékařské odborné podklady a poznatky o charakteristice zdravotního postižení tj. …………………, způsobech diagnostiky, výskytu, kritérií pro uznání, léčení, možných příčin vzniku, komplikací, možných trvalých zdravotních postižení atd. .........

- aktuální lékařskou zprávu o mém zdravotním stavu od předního specialisty(tky) na diagnostiku a léčení……………. v ČR pana (paní) MUDr.………, který(á) v této oblasti postižení v praxi diagnostikuje a léčí v ………………nemocné s……………, pravidelně (příklad!) publikuje v lékařských časopisech Medicína, Lékařské listy, Interna a Causa subita, pedagogicky působí na Institutu postgraduálního vzdělávání v Praze, přednáší na odborných fórech v ČR i v zahraničí, založil(a) Centrum pro léčení…………… na pomoc takto zdravotně postiženým, je členem (členkou) několika domácích i zahraničních odborných a vědeckých společností.

- posudek od jiného případného odborného specialisty(tky), který(á) se na tak odborné úrovni zabývá v praxi postižením……….

3.)nejednal(a) a nečinil(a):

závěry dle posledních lékařských poznatků v oblasti výskytu, diagnostiky, příčin vzniku, léčení, vzniku zdravotních následků………………….. a nepostupoval(a) při řešení řízení v přímém vztahu k tomuto zdravotnímu postižení.

§ 67b/4 Zápis ve zdravotnické dokumentaci musí být veden průkazně, pravdivě ..........

Zápis Vašich závěrů z vyšetření do zdravotnické dokumentace zřejmě nebyl proveden na základě specializačních znalostí o diagnostice……. a podložený znalostmi, praxí či studiem trvalých následků tohoto postižení.

- zákon číslo 95/2004 Sb. O odborné způsobilosti lékařů :

Domnívám se, že jste nebyl oprávněn samostatně, komplexně zhodnotit moji celkovou zdravotní způsobilost k práci, neboť zřejmě nemáte specializovanou odbornou způsobilost v oboru únavových postižení a možných trvalých následků vyplývajících z těchto nemocí.

Ústava České republiky, ústavní zákon číslo 1/1993 Sb. ve znění ústavního zákona číslo 347/1997Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 Sb. a 515/2002 Sb.

- Listina základních práv a svobod číslo 2/1993 Sb. Usnesení

3) Dohodu předkládám z toho důvodu, že chci předejít mému uplatňování všech demokratických, zákonných forem a to domáhání se svých práv těmito prostředky .

- trestní oznámení podané na Policii ČR, vydání předběžného soudního opatření

- podání podnětu Veřejnému ochránci práv

- využití všech forem a stupňů soudů

- poskytnutí všech informací našim i zahraničním médiím

- podání odškodňovací žaloby ve smyslu způsobené a stále se zvyšující škody a to dle zákona číslo 82/1998 Sb.O odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nesprávným úředním rozhodnutím, včetně úroků z prodlení dle průměrné roční úrokové sazby ČNB

- Další navyšování částky bude způsobeno neposkytnutí dalších sociálních dávek souvisejících se základním zdravotním postižením…………

- využití petičního práva na prověření Vámi řešených podobných případů a iniciaci požadavku veřejnosti na Vaše odvolání či zrušení Vaší licence, pro nedodržování lékařských povinností v souladu s poznatky současné světové lékařské vědy.

- podání žaloby k Evropskému soudu pro lidská práva do Štrasburku

4) Předkládám základní zákonně-právní informace MZDR ČR ke zdravotnímu postižení………. viz Příloha číslo 2

Očekávám Vaše vyjádření o Vašich návrzích a podobě dohody do ……………. ( jednoho měsíce )

V případě Vašeho nevyjádření se v uvedeném termínu, budu tuto dohodu považovat z Vaší strany za odmítnutou.

Přílohy číslo 1,2

Datum

adresa

podpis

D O H O D A - PŘÍLOHA číslo 1 k Základní části Dohody o mimosoudním vyrovnání ze dne

O MIMOSOUDNÍM VYROVNÁNÍ

Strany

Porušovatel(ka) : a Poškozený(á) :

MUDr. … Jméno,Příjmení,Adresa,Rod.číslo

( dále jen porušovatel ) ( dále jen poškozený )

uzavírají

tuto dohodu o mimosoudním vyrovnání :

I. Předmět dohody

Vyrovnání závazků mezi porušovatelem a poškozeným ve věci lékařské zprávy ze dne ………… vydané MUDr. ………….. k žádosti o invalidní důchod ze dne …………….. vedené pod číslo jednací ………………………..

II. Výpočet finanční částky mimosoudního vyrovnání dle předmětu bodu 1., dohody - například …..

Předběžné nároky spravedlivého zadostiučinění vyjádřeného v penězích :

- náklady řízení vzniklé od data podání žádosti o důchod tj. za … roky a .. měsíce - 000 000,- Kč

- hmotné zajištění tj. nárok na plný invalidní důchod v Kč/měsíčně ……, za … roky a … měsíce - 00 000,- Kč

- úroky z prodlení z nárokované částky na plný invalidní důchod za … roky a … měsíce - 000 000,- Kč

- porušování důstojnosti postavení postiženého ve společnosti, morální a sociální újma, včetně nevyplácení podpůrných sociálních příspěvků pro zdravotně postiženého, zamezení uplatňovat nároky ze ZTP, atd...... za … roky a … měsíce - 000 000,- Kč

- dlouhodobá zdravotní újma projevující se zhoršováním projevů postižení…………….., vyúsťující ve výskyt zdravotních kolapsů, například …. dále ve zhoršování mé Latentní………, tedy zdravotních postižení, u nichž je psychické přetěžování lékaři zakázáno.

CELKEM 000 000,- Kč

Porušovatel uznává svá porušení uvedená v bodě 2.), uvedená v Základní části této dohody a akceptuje návrh strany poškozeného o způsobu a výši mimosoudního vyrovnání.

Dále uznává : například …..

1.) vzniklou újmu dle zákona číslo 82/1998 Sb.O odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nesprávným úředním rozhodnutím, včetně úroků z prodlení dle průměrné roční úrokové sazby ČNB včetně navýšení částky způsobené neposkytnutím dalších sociálních dávek souvisejících se základním zdravotním postižením…………….

2.) (…)

3.) náklady řízení vzniklé od data podání žádosti o důchod, porušování důstojnosti postavení postiženého ve společnosti, morální a sociální újmu, včetně nevyplácení podpůrných sociálních příspěvků pro zdravotně postiženého vyplývající ze zamezení uplatňovat nároky ze ZTP, atd...... a dlouhodobou zdravotní újmu projevující se zhoršováním projevů postižení…………., vyúsťující ve výskyt zhoršování zdravotního stavu postiženého.

III. Způsob vyrovnání

Porušovatel(ka) vyplatí celkovou mimosoudně dohodnutou částku ve výši ………………,- Kč, k datu ……, a to na číslo účtu poškozeného číslo.……………………………

IV. Prohlášení porušovatele(lky)

Souhlasím o svobodné vůli a zavazuji se výše uvedenému poškozené(mu) uhradit částku celkem za podmínek dle bodu 2. a 3. .

V. Prohlášení poškozené(ho)

Zavazuji se, že nebudou z mé strany podnikány žádné další právní kroky proti porušovateli(lce) a předmětu věci dle bodu 1.) dohody, budu považovat za uzavřený.

V …………………………. dne ...........................

---------------------------- -----------------------------

porušovatel(ka) poškozený(á)

Příloha 2 – Základní informace o ………… a zákonně-právní výklad k ………….

1) Předkládám Vám porovnání otázek adresovaných Ministerstvu zdravotnictví ČR a následné odpovědi Ministerstva zdravotnictví.

----------------------------------------------------------------------

M I N I S T E R S T V O Z D R A V O T N I C T V Í

128 01 Praha 2, Palackého nám. číslo 4

ZÁKONNĚ-PRÁVNÍ VÝKLAD MZDR ČR k ……………

Otázky ze žádosti o poskytnutí informací k …………….ze dne ……… a odpovědi zaslané Ministerstvem zdravotnictví …………….

Otázka - 1.)Jak se diagnostikuje……… ?

Otázka – 2.)Která odborná pracoviště v ČR se zabývají diagnostikou a léčbou………?

2.)Odpověď MZ ČR

Ministerstvo zdravotnictví nemá centrální přehled o všech pracovištích zabývajících se diagnostikou a léčbou………. Za všechna je možné jmenovat………….. O pracovištích v místě Vašeho bydliště by měl mít přehled referát zdravotnictví příslušného krajského úřadu.

Otázka – 3.)Jaká zdravotní kritéria musí být splněna pro potvrzení diagnózy………….. ?

Otázka – 4.)Z jakých příčin………..vzniká ?

Otázka – 5.)Jaké možné zdravotní následky mohou vzniknout při těžších formách……………po těžkém průběhu léčení např. ……………….?

Otázka – 6.)Jaký může být časový horizont léčení těžších forem……….. ?

Hana Smetanová v.r.

ředitelka odboru kabinetu ministra

Konec citace informací Ministerstva zdravotnictví.

 

 

07.)Velice důrazný příklad trestního oznámení na praktického(ou) lékaře(řku) nebo odborného(ou) lékaře(řku) – specialistu(tku).

Stručný popis situace: Trestní oznámení je na místě pokud selhal Váš pokus o mimosoudní vyrovnání s Vaším praktickým lékařem či Vaším odborným lékařem – specialistou.

POLICIE ČR

adresa dle

místa výkonu lékaře

Trestní oznámení

Podávám trestní oznámení na MUDr. …………… adresa případně IČ :

I. Předmětem podání je podezření ze spáchání trestného činu :

1.) podvodu

2.) zanedbání povinné lékařské péče

3.) zasahování do cizích práv

4.) zneužití postavení lékaře a porušení kodexu práv pacienta

II. Popis situace :

Dne …………. jsem ……… atd.

III. Odůvodnění podezření :

ad I./1) podezření z podvodu spatřuji v tom, že ………………

Dále se domnívám, že došlo :

ad I./2) k zanedbání povinné lékařské péče došlo v tom, že …………………….

ad I./3) domnívám se, že došlo k neoprávněnému zásahu do mých práv. MUDr.……….ve svém postavení lékaře porušil má práva vyplývající z Ústavy ČR Listiny základních práv a svobod a níže uvedených zákonů, zneužil důvěry v tom, že porušil zákony : příklad ……………..

ad I./4) ke zneužití postavení lékaře a porušení kodexu práv pacienta v tom, že ………………….

Zneužil důvěry v tom, že porušil zákony : příklad ……………..

Dále se domnívám, že došlo k porušení :

- zákona číslo 20/1966 Sb. O péči o zdraví lidu a to:

§ 11/1 Zdravotní péči poskytují zdravotnická zařízení státu, obcí, fyzických a právnických osob v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy. Bylo porušeno právo na kvalitu lékařského posouzení - vyšetření tím, že posuzovatel MUDr. …………….. není úzký specialista(tka) v oboru pro posuzování: trvalých následků II. stádia…………, …………, zjišťování …………….., způsobech jeho diagnostiky, výskytu, kritérií pro uznání, léčení, možných příčin vzniku, komplikací, možných trvalých zdravotních postižení či výskytu trvalé invalidity.

§ 12/1 Zdravotní péči poskytují zdravotnická zařízení, na základě spolupráce a účelné dělby práce při zachování jednoty odborné péče o zdraví člověka a osobní odpovědnosti za poskytovanou péči. V těchto zařízeních mohou vyšetřovací a léčebné výkony provádět jen oprávnění zdravotničtí pracovníci.

MUDr. …………….. jako vyšetřovatel(ka) mého zdravotního stavu v žádném ohledu a bez zjevného důvodu nespolupracuje se specializovaným zdravotnickým zařízením, nebere v úvahu závěry lékařských zpráv od tohoto zařízení vedeného uznávaným odborníkem (odbornicí) a lékařským specialistou(tkou) na diagnostiku a léčení ……….. v ČR panem (paní) MUDr.……………, který(á) v této oblasti postižení v praxi diagnostikuje a léčí v…………….. nemocné s…………..

MUDr.…………….. zřejmě porušil(a) svou zákonnou povinnost tím, že si nevyžádal(a) aktuální lékařskou zprávu k mému zdravotnímu stavu od MUDr.…………………….

§ 55 Povinnosti pracovníků ve zdravotnictví

(1) Zdravotničtí pracovníci jsou povinni vykonávat zdravotnické povolání svědomitě, poctivě, s hluboce lidským vztahem k občanům a s vědomím odpovědnosti ke společnosti.

Zdravotnické zařízení zřejmě porušilo svou povinnost a mé právo na poctivý, svědomitý a odborný výkon vyšetření ze dne ………………… provedený MUDr.………………….. dle vyhlášky číslo 134/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů při použití vyhlášky číslo 101/2002 Sb. Seznam zdravotních výkonů, vyšetření nelze považovat za objektivní a platné pokud nebyl naplněn celý jeho obsah - kapitola 2 - obecná pravidla pro vykazování.

V závěrech vyšetření ze dne …………….. MUDr. …………………… zřejmě :

1.)nepřihlížel(a):

- k Lékařské zprávě a ostatním zprávám MUDr.…………………..

- ke množství podávaných antibiotik( více jak12x), dlouhodobosti jejich podávání (více jak rok) megadávky krystalického Penicilinu nitrožilně infuzemi, chlamýdiová plicní infekce SUMAMED 500 megadávky po dobu 15 dnů atd. atd...

- k závažnosti infekcí, k důvodům pozdní diagnostiky…………. (až po roce) či okolnostem možného zanedbání lékařské péče, k důvodům stálých přechodů………….. do chronicity atd.

- k váze důkazů vázaných ke vzniku, diagnostice, léčení a zdravotních následků zdravotního postižení …………….., který čítá více jak 120 důkazních výsledků.

neodůvodněně trvá

na jednom jediném 10ti minutovém lékařském vyšetření, …

2.)neopatřil(a) si:

- kvalitní a aktuální lékařské odborné podklady a poznatky o charakteristice zdravotního postižení tj…………………, způsobech diagnostiky, výskytu, kritérií pro uznání, léčení, možných příčin vzniku, komplikací, možných trvalých zdravotních postižení atd. .........

- aktuální lékařskou zprávu o mém zdravotním stavu od přední(ho) specialisty(tky) na diagnostiku a léčení ………………… v ČR pana (paní) MUDr. ………, který(á) v této oblasti postižení v praxi diagnostikuje a léčí v …………………. s chronickým…………….., pravidelně (příklad!) publikuje v lékařských časopisech Medicína, Lékařské listy, Interna a Causa subita, pedagogicky působí na Institutu postgraduálního vzdělávání v Praze, přednáší na odborných fórech v ČR i v zahraničí, založil(a) ………………. na pomoc takto zdravotně postiženým, je členem (členkou) několika domácích i zahraničních odborných a vědeckých společností.

- posudek od jiného případného odborného specialisty(tky), který se na tak odborné úrovni zabývá v praxi postižením……………

3.)nejednal(a) a nečinil(a):

závěry dle posledních lékařských poznatků v oblasti výskytu, diagnostiky, příčin vzniku, léčení, vzniku zdravotních následků…………………… a nepostupoval(a) při řešení řízení v přímém vztahu k tomuto zdravotnímu postižení.

§ 67b/4 Zápis ve zdravotnické dokumentaci musí být veden průkazně, pravdivě ..........

Zápis závěrů vyšetření provedeného MUDr.…………… dne ………… do zdravotnické dokumentace zřejmě nebyl proveden na základě specializačních znalostí o diagnostice………… a podložený znalostmi, praxí či studiem trvalých následků tohoto postižení.

- zákon. Číslo 95/2004 Sb. O odborné způsobilosti lékařů :

Domnívám se, že MUDr. ………nebyl(a) oprávněn(a) samostatně, komplexně vyšetřit a zhodnotit moji celkovou zdravotní způsobilost k práci, neboť zřejmě nemá specializovanou odbornou způsobilost v oboru …………………… postižení a možných trvalých následků vyplývajících z těchto nemocí.

IV. Doporučení o získání důkazů :

1.) ( příklad ) Prověřit způsob vyúčtování lékařského výkonu u MUDr.……………..

2.) ( příklad ) Porovnat správnost účtování výkonu lékaře s Vyhláškou MZ ČR číslo 134/1998 Sb. včetně zvlášť předepsaného způsobu jak nákladově vykazovat spotřebu času na přípravu vyšetření a vypracování samotné hodnotící zprávy.

V. Domáhám se :

1.) dodržení zákona číslo 20/1966 Sb. O péči o zdraví lidu

2.) dodržení Ústavního zákona číslo 1/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů – Ústava České republiky

3.) dodržení Ústavního zákona číslo 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod

4.) Vznik škody

Domáhám se napravení vzniklé a stále se zvyšující škody, která vzniká nepřiznáním hmotného zabezpečení tj. invalidního důchodu v měsíční výši …………… ,- Kč a za období ………… měsíců činí, při uplatnění zákonů dle písmene a) – c), včetně úroků z prodlení dle průměrné roční úrokové sazby ČNB, doposud k datu podání trestního oznámení, částku 00 000 ,- Kč.

Další navyšování částky bude způsobeno neposkytnutí dalších sociálních dávek souvisejících se základním zdravotním postižením ……………….

VI. Omezení souhlasu s prací s osobními a zdravotními údaji.

Já …………… bytem ……………, rodné číslo ………….. uděluji vyšetřujícím orgánům souhlas s prací s mými veškerými osobními i zdravotními údaji vztahujícím se k uvedenému šetření. Celkově uděluji souhlas pouze při dodržování zákona číslo 101/2000 Sb.O ochraně osobních údajů.

..............................

podpis

Předem děkuji za přešetření a žádám o volný přístup k nahlédnutí do vyšetřovacího spisu během vývoje vyšetřování.

Poznámka: Vzhledem k mým osobním údajům uvedených v tomto trest. oznámení, slouží tyto jen pro potřebu Policie ČR.

Příloha číslo 1 – Základní informace o ………… a zákonně-právní výklad MZDR ČR k ………..

podpis, adresa, datum

Předkládám Vám porovnání otázek adresovaných Ministerstvu zdravotnictví ČR a následné odpovědi Ministerstva zdravotnictví.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M I N I S T E R S T V O Z D R A V O T N I C T V Í

128 01 Praha 2, Palackého nám. číslo 4

ZÁKONNĚ-PRÁVNÍ VÝKLAD MZDR ČR k …………………

Otázky ze žádosti o poskytnutí informací k ……………… ze dne ………….. a odpovědi zaslané Ministerstvem zdravotnictví ………….

Otázka – 1.)Jak se diagnostikuje…………. ?

Otázka – 2.)Která odborná pracoviště v ČR se zabývají diagnostikou a léčbou………….?

2.)Odpověď MZ ČR

Ministerstvo zdravotnictví nemá centrální přehled o všech pracovištích zabývajících se diagnostikou a léčbou ………… Za všechna je možné jmenovat ……………….. O pracovištích v místě Vašeho bydliště by měl mít přehled referát zdravotnictví příslušného krajského úřadu.

Otázka – 3.)Jaká zdravotní kritéria musí být splněna pro potvrzení diagnózy………….. ?

Otázka – 4.)Jaké možné zdravotní následky mohou vzniknout při těžších formách………. po těžkém průběhu léčení např. chronické………………?

Otázka – 5.)Jaký může být časový horizont léčení těžších forem…………..?

Hana Smetanová v.r.

ředitelka odboru kabinetu ministra

Konec citace informací Ministerstva zdravotnictví.

 

 

08.) Příklad stížnosti na policii, respektive podání opravního prostředku “stížnost” proti odložení trestního oznámení proti lékařovi(řce).

Stručný popis situace: Poté co policie Vaše trestní oznámení odložila s pokryteckým vyjádřením, že “věc odkládá, protože se nejedná o podezření ze spáchání trestního činu a není na místě věc vyřídit jinak”, pak podejte proti tomuto policejnímu Usnesení o odložení věci pokud možno ihned opravní prostředek, který se podle trestního řádu číslo 141/1961 Sb. nazývá stížnost. Pozor! Na podání tohoto opravného prostředku Vám zákon – výše zmiňovaný Trestní řád - dává bohužel (pozor: je v tom zlomyslný politický záměr režimu, který maximálně usiluje omezit práva obětí trestné činnosti vůči pachatelům, které tento režim z politických důvodů nezákonně osvobodil!) pouhé tři dny!

POLICIE ČR

adresa

Stížnost proti usnesení policie v ……… ze dne ………… evidované pod číslo jednací ……………………..

Podávám stížnost proti usnesení ve věci trestního oznámení na MUDr.…… adresa

I.Odůvodnění:

1.) Usnesení postrádá konkrétní zdůvodnění v ……………..

2.) Vyjádření ……. ( toho a toho ) ………. považuji za účelová a neprůkazná trvám na znění trestního oznámení ve všech bodech předmětu podání a dále uvádím …………………..

II. Závěr.

Vzhledem ke složitosti zdravotní problematiky trvám na posouzení specialistou na vyšetřování zdravotní problematiky.

Domnívám se, že došlo k mému poškození ve smyslu zákona O zdraví lidu, Ústavy ČR, kde je deklarována Listina základních práv a svobod včetně Úmluvy a jejich Protokolů platných v EU, tj. právo na kvalitní zdravotní péči a ochranu zdraví občanů.

Prozatím nelze z mé strany považovat závěry usnesení tj. odložení věci ze shora uvedených důvodů za přijatelné. Mám zato, že ne zcela odpovídají možnostem zjištění, získání a porovnání důkazů dle zákona.

Datum:……………………………

Adresa:………………………….

Podpis:…………………………..

 

09.)Důrazná žádost o opravu neúplné či nepřesné lékařské zprávy.

Mudr. ……………….

Nemocnice ……………….

Ulice …………………

Věc: Žádost o opravu vystavené lékařské zprávy

Žádám o přepracování vystavené souhrnné lékařské zprávy ze dne……….., neboť některé informace nejsou uvedeny zcela, či nejsou v souladu se skutečností. Dochází tím ke zkreslení anamnézy a mého skutečného zdravotního stavu. Úplně chybí záznam o zhoršení potíží v souvislosti s protrahovanou virózou od února 200* a Vámi předepsaná medikace.

Konkrétně:

Kopíruji ze zprávy MUDr.……… z hospitalizace od …….200* do…….. 200* (příloha č.1 )

Závěr: (příklad!)

Uroinfekce (Streptococus agalacticae – beta hemol. 10/6 5.11.)

Hyperprolaktémie nejasného původu

Tenzní cefalea

Recidivující uroinfekce

· Na CT dutin byl nález zduření dolních lastur a středních lastur.Tento nález byl označen jako možný trigger point pro dráždění n.V. terapeutická možnost úpravy sliznice po vyloučení jiných příčin obtíží (příloha číslo 1 ).

20.2. 2005 provedena operace (příloha číslo 3 )

· Na lékařské návštěvě dne ……… 200* jsem Vás informovala o zhoršení stavu od února 200*, kdy se začaly opět opakovat virozové stavy s teplotami okolo 37 – 37,5. (Doloženo zprávou praktického lékaře.)

· V únoru následoval stav s otoky v obličejových dutinách s velkou bolestivostí. Byl Vámi předepsán lék………….

Byly přítomny objektivně zvětšené krční uzliny a exem.

Ve Vaší zprávě ze dne………..200* je uvedeno v objektivním nálezu : hrdlo klidné, uzliny nezvětšené. Chybí záznam o předepsané medikaci.

Při vyšetření v tomtéž termínu na ORL v……….však byl konstatovaný zánět nosohltanu, krční lymfadenitis. (Příloha číslo……..)

Dne…………….

Podpis………….

 

 

10.)Důrazná žádost o prodloužení poskytování nemocenského po vyčerpání podpůrčí doby.

Okresní správa sociálního zabezpečení v……………

Dne:………………

Věc: Žádost o prodloužení poskytování nemocenského po vyčerpání podpůrčí doby

Vážení,

žádám o prodloužení poskytování nemocenského po vyčerpání podpůrčí doby podle § 35 vyhlášky číslo 143/1965 Sb. s tímto odůvodněním:

Podpůrčí doba podle § 15 odstavec 3 a 4 zákona číslo 54/1956 Sb. mi končí dle sdělení posudkového lékaře MUDr.………. dne 2. 6. 200*.

7. 5. – 11. 5.200* jsem byla hospitalizovaná v Nemocnici …………

Závěr z hospitalizace (viz příloha číslo 1) zní:……………………..

V doporučení MUDr.…………. uvádí:

“(…) vzhledem k přetrvávajícímu bakteriálnímu infektu HCD zahájíme ATB léčbu dle laboratorních výsledků kultivace a citlivosti. Doporučujeme nadále inapta a pacientku předáváme do péče MUDr. …….. na ambulanci ………..naší NsP (…)”

Protože v současné době nejsou výsledky provedených vyšetření kompletní a není ani dořešena plánovaná ATB terapie, která má být zahájena v nejbližší době, je zcela logické, že můj dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav (viz příloha číslo 2) vyžaduje i nadále setrvání v pracovní neschopnosti, jak jednoznačně vyplývá z vyjádření odborného lékaře MUDr.………..

S pozdravem:………………………

 

 

11.)Důrazná stručná verze návrhu na přezkoumání rozhodnutí o ukončení pracovní neschopnosti.

OSSZ…………..

Dne:……………….

Věc: Odvolání proti rozhodnutí o ukončení pracovní neschopnosti ze dne…………..200* a návrh na přezkoumání tohoto rozhodnutí.

Podávám odvolání proti rozhodnutí o ukončení mojí pracovní neschopnosti ze dne………….200*. Odůvodnění a doplnění tohoto podání učiním v termínu do………..(14 dnů).

Podpis:…………………

Adresa:…………………..

 

 

12.)Důsledné odůvodnění odvolání proti ukončení mojí pracovní neschopnosti.

OSSZ……………….

Dne:…………………

Věc: Doplnění a odůvodnění odvolání do rozhodnutí OSSZ v………………

Tímto podávám odůvodnění a doplnění podání ze dne……….. ve věci Odvolání a návrhu na přezkoumání proti rozhodnutí o ukončení pracovní neschopnosti ze dne……….. 200* při dodržení předem oznámeného termínu dvou týdnů :

Dne………. 200* vydal posudkový lékař MUDr.……….. při LPK rozhodnutí o ukončení pracovní neschopnosti s účinností od……… 200*. Rozhodnutí bylo učiněno v mé nepřítomnosti. Toto rozhodnutí je v příkrém rozporu s mým faktickým zdravotním stavem, který je dlouhodobě nepříznivý, resp.přetrvávají zdravotní potíže, charakterizované jako chronické onemocnění s potřebnou delší dobou na kompenzaci mého zdravotního stavu (viz příloha číslo 1 – vyjádření specialisty MUDr.………….. o mém stavu ze dne……… 200*)

Považuji za nepřípustné činit závažné rozhodnutí o ukončení pracovní neschopnosti v mé nepřítomnosti.

Dne……….. 200* jsem navštívil(a) svého specialistu na ambulanci………. a jako přílohu číslo 2 přikládám jeho vyjádření k mému aktuálnímu zdravotnímu stavu, které dokládá trvání nepříznivého zdravotního stavu, pokračování léčení na odborném pracovišti a nutnost i nadále setrvat v klidovém režimu.

Na základě shora uvedeného navrhuji, aby předmětné rozhodnutí LPK o ukončení pracovní neschopnosti vyhotovené MUDr.…………. bylo zrušeno.

Přílohy:

Číslo 1 -………………

Číslo 2 -………………

Podpis:……………….

Adresa:………………..

 

13.)Důsledné doplnění zdravotní informace.

Celá adresa instituce………………….

Dne: …………………..

Rodné číslo: …………………

Věc: Doplnění do spisu OSSZ …………………

Doplňuji informace o svém zdravotním stavu, které zasílám pod označením Příloha číslo: ………………………….; číslo: …………………..

Ze závěrů MUDr. ………………. jednoznačně vyplývá , že se v mém případě jedná o prokázané chronické onemocnění, prozatím bez možnosti systematického pracovního zařazení.

V tomto smyslu se u Vás domáhám respektování stanovených lékařských závěrů.

Datum…………………..

Adresa ………………….

Podpis………………….

 

 

14.)Důsledná stížnost na nesprávné posouzení mého zdravotního stavu.

Česká správa

sociálního zabezpečení

Křížová5
225 08 Praha 5

Věc: Stížnost na nesprávné posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem OSSZ………… MUDr.…………. dne ………… 200*.

Podávám stížnost na nesprávné posouzení mého zdravotního stavu posudkovým lékařem MUDr.…………… při zjišťovací prohlídce konané dne………..200*.

Domnívám se, že dne……………200* byl porušen zákon číslo 582/1991 Sb. § 8 odstavec 10, “…Při posuzování plné nebo částečné invalidity podle odstavce 1/ musí lékaři OSSZ vycházet z lékařských zpráv a posudků vypracovaných odbornými lékaři o zdravotním stavu občanů.”

Podle zákonné vyhlášky číslo 284/1995 Sb.§ 6 odstavec 3 posudkový lékař určuje postižení, které “je rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu” a určit v mém případě za rozhodující postižení……………………, odporuje zásadám logiky hodnocení důkazů, jak ukládá právní výklad Správního řádu, protože jsem od r.200* v pravidelné odborné péči …………….., ………………….., a ……………. pracoviště. Na ………………… jsem se nikdy neléčil(a).

Během diagnostické hospitalizace na ……………….. oddělení nemocnice……………… konané od…………… do…………………. byla na základě podrobného vyšetřování (viz příloha číslo:………..- zpráva z hospitalizace) za příčinu mého dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu stanovena diagnóza…………………… Výrok o ……………….. etiologii potíží posudkového lékaře MUDr.……………..nevychází ze zpráv odborných lékařů, jak ukládá zákon číslo 582/1991Sb. § 8 odstavec 10, protože závěr z uvedené hospitalizace…………..ze dne……………200* uvádí za nejpravděpodobnější …………………………příčinu obtíží. Neexistuje právní předpis, který by umožňoval vyvracet závěry odborných lékařů posudkovými lékaři OSSZ.

…………………….posudky, o které se opírá rozhodování posudkového lékaře MUDr.……………..a které byly pořízeny nikoli na základě mých potíží, ale jako rutinní postup při postižení……………………., kdy jsou pacienti automaticky posíláni na………………… vyšetření, si navíc odporují ohledně …………………… a upřednostnit datově starší ……………….. hodnocení nelékaře (PhDr.……………) z r.199* před novějším závěrem z vyšetření vedeného lékařem ……………………. (MUDr.………………….) aktuálně z r.200*, je překvapivé a odporuje zásadám logiky hodnocení důkazů dle Správního řádu a nasvědčuje o manipulaci s materiály posudkovým lékařem OSSZ MUDr.…………………….v můj neprospěch.

Zdůrazňuji, že jediným výsledkem ………………..vyšetření z hlediska …………………. (tj.bez brání zřetele na prokázané ………………….. potíže, které v plném rozsahu objasňují potíže viz závěrečná zpráva z hospitalizace-příloha číslo:………..) je dg…………………, která je odpovídající k dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu majícímu negativní dopad na ………………… u každé chronické nemoci, není však rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, nýbrž následkem.

Dále si stěžuji na:

- podezření na zneužití posudkovým lékařem……………………. hodnocení z r.200* hovořícího také o……………………. pro doložení jeho spekulací o závažnosti…………………….., o které však nehovoří ani jedna z lékařských zpráv a jedná se výhradně o nepodložený výrok posudkového lékaře MUDr.…………………... Dle platných zákonů a mezinárodních úmluv…………………. ………………………., kam náleží také…………..………………….., nemají v tomto případě žádnou příčinnou souvislost se ……………………… zdravotními potížemi, (které jsou doložené platnými lékařskými zprávami) a je nepřípustné svévolně označovat …….…………………,……….., jako ………………., jak učinil MUDr.…………….. viz protokol ze dne……………..200* .

Seznam příloh:……………………

Lékařské zprávy:…………………..

S pozdravem:……………………….

Rodné číslo:…………………..

Adresa: …………………………..

 

 

15.)Důsledná žaloba proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o nepřiznání plného invalidního důchodu.

Česká správa

sociálního zabezpečení

Křížová 25

225 08 Praha 5

(Nebo Krajský soud v…………………..

Žaloba proti rozhodnutí ČSSZ o nepřiznání plného invalidního důchodu

Odvolávám se proti rozhodnutí o zamítnutí mé žádosti o plný invalidní důchod vydanému Českou správou sociálního zabezpečení dne …………… číslo jednací: ……. .

Odůvodnění : příklad ………

I.)Napadám zamítnutí mé žádosti v plném rozsahu.

II.)Trvám na použití § 39 zákona číslo 155/95 Sb. odstavec 1. písmeno a),b), dále odstavec 2. založeného na respektování výňatku znění, cituji: “a z jeho schopnosti vykonávat práce odpovídající zachovaným tělesným, smyslovým a duševním schopnostem.”

Napadám diagnostickou průkaznost posouzení míry mých schopností vykonávat práci, která vychází jen z domněnky a osobního posouzení posuzovatelů, bez jakýchkoli objektivních opěrných důkazů.

Požaduji, aby soud nařídil a určil nezávislé diagnostické pracoviště, na kterém by bylo za přítomnosti soudního znalce z oboru léčení…………………… a svědka (mého manžela/manželky) provedeno několikadenní……………………. měření takovými diagnostickými přístroji, které by nezpochybnitelně prokázaly skutečnou míru mých schopností vykonávání práce ........( viz. znění výňatku zákona) a zároveň byl vydán nezávislý znalecký posudek.

Pokud takové pracoviště v ČR neexistuje a lékařská věda nemá doposud účinné zjišťovací diagnostické prostředky, žádám o respektování mých celkových zdravotních potíží za lékařsky uznané, pro účel celkového posudkově - lékařského hodnocení.

III.)Dále trvám na použití § 39 zákona číslo 155/95 Sb. odstavec 3 při použití prováděcího předpisu a to zákon provádějící vyhlášky číslo 284/95 Sb., § 6, bod 6 a přílohou číslo 2 , kapitola číslo:……………….., položka číslo:………., písmeno:……).

IV.)Dovolávám se uplatnění správního řádu číslo 500/2004 Sb. a dokládám čestné prohlášení svědka viz příloha číslo: 2.

V.) Dokladuji podjatost a zaujatost OSSZ v ………………. vůči hodnocení mého zdravotního stavu, kterou spatřuji v překrucování závěrů - domněnky MUDr. ………. cituji z lékařské zprávy: “. ………………………………………….” viz příloha číslo: 3 , v tvrzení MUDr. ………… ze dne cituji: “ …………” viz příloha číslo: 4.

Žádám o porovnání celé mé zdravotní dokumentace včetně odůvodnění odvolacích řízení proti zrušení pracovní neschopnosti, prodloužení nemocenských dávek a proti zamítnutí první žádosti o plný invalidní důchod ze dne…. se závěry posudku OSSZ.

VI.)Dovolávám se posudkově-zdravotního uznání těžkého chronicky se vyskytujícího stavu………………, který je lékařsky znám a jeho výskyt je celosvětově prokázán, viz. příloha číslo: 9 - informace o ………………..

VII.)Dále požaduji zjištění, zda lékaři, kteří hodnotili můj celkový stav v souvislosti se zamítnutím mé žádosti, mají vyjma úřední způsobilosti také odbornou způsobilost hodnotit můj zdravotně složitý stav.

VIII.)Požaduji, aby byly jako důvodně příčinné, hodnoceny všechny subjektivní, objektivní a diagnosticky prokázané nálezy a stavy dle přílohy k žádosti o plný invalidní důchod a to Sdělení k aktuálnímu zdravotnímu stavu ze dne ……….

IX.)Napadám zamítnutí mé žádosti ČSSZ též v tom smyslu, že :

1.) jsem zbaven(a) práva na ochranu zdraví nerespektováním negativního zdravotního stavu, dovolávám se u Vás svých práv vyplývajících z Listiny základních práv a svobod (dále jen ZLPS )

2.) rozhodnutím ČSSZ je mi působena zdravotní škoda - nesprávné úřední rozhodnutí státní správy ( viz ZLPS )

3.) nerespektováním podmínek ( nutnost PN ) pro kvalitní léčení mé nemoci je porušováno mé právo zajištění znovuzískání schopnosti získávat finanční prostředky pro své životní potřeby prací viz ZLPS.

4.) jsem bezmála …………….. ( číslo ) roky nemocný(á) ve stavu krajní zdravotní nouze za opakovaného uplatňování neetických, záměrných a protiprávních praktik některých lékařů se snahou mě poškodit mařením výkonu mých práv – viz příloha x, y, z.

5.) zamítnutím mé žádosti došlo k mé diskriminaci jako občana a pacienta, neboť i při mé nemoci mám právo důstojně žít jako člověk.

X.)Dovolávám se důrazného dodržování mých občanských práv vyplývajících z Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod.

XI.)Navrhuji vynesení tohoto soudního výroku :

Rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne………….. se zrušuje s odůvodněním, že na základě dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a postižení orgánů (systémů) vedoucí k trvalému a významnému omezení až výpadku schopnosti soustavné výdělečné činnosti je žadatel(ka) plně invalidní, neboť její schopnost soustavné výdělečné činnosti poklesla o 70%.

Odůvodnění: Dle zákona číslo 155/95 Sb., § 39, odstavec 3, při použití prováděcího předpisu a to zákonné vyhlášky číslo 284/95 Sb., § 6, bod 6. a přílohy číslo: 2 , kapitola číslo:……… nemoci, položka číslo:……….., písmeno:…….) těžké formy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů (systémů), vedoucí k trvalému a výraznému snížení celkové výkonnosti organismu, nebo vleklá, trvale silně aktivní onemocnění, vzdorující léčbě s těžkou celkovou odezvou organismu, z důvodu trvalých následků po těchto prodělaných příčinách onemocnění : ……………………………vedoucích k trvalým projevům …………………….

Přílohy číslo: 1 - 10

Datum:…………….

Adresa:…………………..

Podpis:…………………………

 

 

16.)Důsledné odvolání se proti závěrům ………………………… vyšetření.

ZAŠLETE NA 3 ADRESY!

1.)Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5

2.)Krajský soud v ………………adresa:…………………………

3.)Adresa nadřízené instituce, tj.té instituce, která provedla……………..vyšetření

Věc: Odvolání proti závěrům lékařské zprávy z …………………………. vyšetření ze dne ………… provedené v souvislosti s projednáváním odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí mé žádosti o plný invalidní důchod, u Vás projednávané pod značkou : ……….

Příklad (Nutno přizpůsobit vlastní situaci!)

Napadám zákonnost vytvoření lékařských zpráv z ……………………… vyšetření ze dne ……. ve ………v ………… z těchto důvodů :

1) Vyšetření nebyla provedena jako komplexní a nebyla na sobě i ve svých závěrech nezávislá.

2) Vyšetření proběhlo pouze dne ………... a to cca 10 min. vyšetření ……………….. a cca 5 min.vyšetření …………………. Ve zprávě je klamavá informace o tom, že vyšetření proběhlo ve dvou dnech a to …….

3) Z právního, lékařského a z hlediska pacienta si nedokážu představit, že v tak závažné věci jako je posouzení mého zdravotního stavu pro účely soudního rozhodnutí, postačují časy dvou vyšetření tj.cca 10 a 5 min., a že v těchto časech bylo rozhodnuto o hodnocení ………………..

4) Ve zprávě se objevují skutečnosti, které jsem neprohlásil(a), neboť se nikdy nestaly.

5) Na závěr vyšetření mi oba lékaři(ky) ústně sdělily, že můj stav je……………., a že mi nemohou pomoci. Nesouhlasím proto s jejich opačným stanoviskem hodnocení stupně mé…………… uvedeným ve zprávě.

Bylo poškozeno mé právo na nezávislý posudek tím, že se u ………………………. objevuje nepravdivé hodnocení …………………….., které nebylo předmětem vyšetření, nehledě k tomu, že tito lékaři(ky) nemají odbornou kvalifikaci k jejímu hodnocení.

6) Dále uvádím …………………………….

Z popsaných důvodů považuji vyšetření za neplatné.

Z výše uvedených důvodů považuji …………………. vyšetření za neobjektivní a ve svých závěrech za neplatné.

Domáhám se u Vás nezávislosti a objektivity v tom smyslu, že požaduji komplexní ………………………… vyšetření jiným soudním znalcem, a to tím způsobem, že vyšetření budou vykonána bez jakýchkoli předchozích znalostí a informací o mém zdravotním stavu.

Zároveň žádám o právo sám(sama) si vyhledat a vybrat soudního znalce, kterému věřím, a to na základě Vámi vystavené žádanky o komplexní ………………… vyšetření.

Datum:……………………

Adresa:……………………

Podpis:…………………….

 

 

17.)Důsledné odvolání + důsledná dohoda o mimosoudním vyrovnání s ČSSZ.

UPOZORNĚNÍ ! Jednoduchý výpočet předpokládané částky výše vašeho starobního důchodu nebo invalidního důchodu si můžete vypočítat kalkulátorem na webu Sfinance stránky www.seznam.cz

Česká správa

sociálního zabezpečení

Křížová 25

225 08 Praha 5

Věc: Odvolání proti rozhodnutí a návrh na přezkoumání rozhodnutí o nepřiznání plného invalidního důchodu

Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřiznání plného invalidního důchodu vydanému dne ……. Číslo jednací ………………….Okresní správou sociálního zabezpečení v……………………….

Odůvodnění : příklad ………

I.)Napadám zamítnutí mého nároku na plný invalidní důchod v plném rozsahu.

II.)Trvám na použití § 39 zákona číslo 155/95 Sb. odstavec 1. písmena. a),b) , dále odstavec 2. založeného na respektování výňatku znění, cituji: “a z jeho schopnosti vykonávat práce odpovídající zachovaným tělesným,smyslovým a duševním schopnostem.”

Napadám diagnostickou průkaznost posouzení míry mých schopností vykonávat práci, která vychází jen z domněnky a osobního názoru posuzovatelů(lek), bez jakýchkoli opěrných důkazů v lékařských zprávách odborných lékařů.

Požaduji, aby posudková komise nařídila a určila nezávislé diagnostické pracoviště, na kterém by bylo za přítomnosti soudního znalce z oboru léčení …………………., a svědka (mého manžela/manželky) provedeno……………………… měření takovými diagnostickými přístroji, které by nezpochybnitelně prokázaly skutečnou míru mých schopností vykonávání práce ........( viz. znění výňatku zákona) a zároveň byl vydán nezávislý znalecký posudek.

Pokud takové pracoviště v ČR neexistuje a lékařská věda nemá doposud účinné zjišťovací diagnostické prostředky, žádám o respektování mých celkových zdravotních potíží za lékařsky uznané pro účel celkového posudkově - lékařského hodnocení.

III.)Dále trvám na použití § 39 zákona číslo 155/95 Sb. odstavec 3 při použití prováděcího předpisu a to zákonné vyhlášky číslo 284/95 Sb., § 6, bod 6 a přílohou číslo 2 , kapitola ………...., položka ……..) písmeno ………)

IV.)Dovolávám se uplatnění zákona číslo 500/2004 Sb. správní řád a dokládám čestné prohlášení svědka viz příloha číslo: 2.

V.)Dokladuji podjatost a zaujatost OSSZ v ………………. vůči hodnocení mého zdravotního stavu, kterou spatřuji v překrucování závěrů - domněnky MUDr. ………. cituji z lékařské zprávy:

“………………..” viz příloha číslo: 3 , v tvrzení MUDr. ………… ze dne cituji “ …………” viz příloha číslo: 4.

Žádám o porovnání celé mé zdravotní dokumentace a odůvodnění odvolacích řízení proti zrušení pracovní neschopnosti, prodloužení nemocenských dávek a proti zamítnutí první žádosti o plný invalidní důchod.

VI.) Dovolávám se posudkově-zdravotního uznání těžkého chronicky se vyskytujícího stavu…………………., který je lékařsky znám a jeho výskyt je celosvětově prokázán - viz. příloha číslo: ………………..

VII.) Dále požaduji zjištění, zda lékaři(řky), kteří(é) hodnotili můj celkový stav v souvislosti se zamítnutím mé žádosti, mají kromě úřední způsobilosti též odbornou způsobilost (specializaci) hodnotit můj zdravotně složitý stav.

VIII.) Požaduji, aby byly jako důvodně příčinné hodnoceny všechny subjektivní, objektivní a diagnosticky prokázané nálezy a stavy dle přílohy k žádosti o plný invalidní důchod a to Sdělení k aktuálnímu zdravotnímu stavu ze dne ……….

IX.) Napadám rozhodnutí OSSZ o nepřiznání PID též v tom smyslu, že :

1.) jsem zbavena práva na ochranu zdraví nerespektováním negativního zdravotního stavu, dovolávám se u Vás svých práv vyplývajících z Listiny základních práv a svobod (dále jen ZLPS )

2.) rozhodnutím OSSZ je mi působena zdravotní škoda - nesprávné úřední rozhodnutí státní správy ( viz ZLPS )

3.) nerespektováním podmínek ( nutnost PN ) pro kvalitní léčení mé nemoci je porušováno mé právo zajištění znovuzískání schopnosti získávat finanční prostředky pro své životní potřeby prací - viz ZLPS 4.) jsem bezmála …………….. ( číslo ) roky nemocný(á) ve stavu krajní zdravotní nouze za opakovaného uplatňování neetických záměrných a protiprávních praktik některých lékařů(řek) se snahou mě poškodit mařením výkonu mých práv – viz přílohy x, y, z.

5.) zamítnutím mého nároku na PID došlo k mé diskriminaci jako občana a pacienta, neboť i při mé nemoci mám právo důstojně žít jako člověk…

X.) Dovolávám se důrazného dodržování mých občanských práv vyplývajících z Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod.

XI.) Navrhuji vynesení tohoto výroku :

Rozhodnutí OSSZ …………….. se ruší s odůvodněním, že na základě dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a postižení orgánů (systémů) vedoucí k trvalému a významnému omezení až výpadku Vaší schopnosti soustavné výdělečné činnosti jste plně invalidní, neboť Vaše schopnost soustavné výdělečné činnosti poklesla o 70% .

Odůvodnění: Bylo rozhodnuto dle zákona číslo 155/95 Sb., § 39, odstavec 3, při použití prováděcího předpisu a to zákonné vyhlášky číslo 284/95 Sb., § 6, bod 6. a přílohy číslo: 2, kapitola číslo:……………. nemoci, položka číslo:……., písmeno:……) těžké formy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů (systémů), vedoucí k trvalému a výraznému snížení celkové výkonnosti organismu, nebo vleklá, trvale silně aktivní onemocnění, vzdorující léčbě s těžkou celkovou odezvou organismu, z důvodu trvalých následků po těchto prodělaných příčnách onemocnění : ………………………… vedoucích k trvalým projevům ……………………….

Přílohy číslo: 1 - 10

Datum:………………

Adresa:………………

Podpis, rodné číslo:………………………

Okresní správa

sociálního zabezpečení

…………………………………………………

 

 

18.)Dohoda o mimosoudním vyrovnání – základní část dohody o mimosoudním vyrovnání s  ČSSZ.

Vážení,

dovoluji si Vám v příloze číslo: 1 předložit návrh Dohody o mimosoudním vyrovnání v souvislosti s Vaším hodnocením v závěrech Protokolu číslo jednací: ……………………… ze dne z jednání posudkové komise v ……………….. ( adresa ) a v ROZHODNUTÍ do vlastních rukou o zamítnutí mého nároku o plný invalidní důchod ze dne ……………….. vedené – číslo jednací: ………………………..

I.) S Vašimi závěry nesouhlasím z těchto důvodů :

- zde uveďte popis Vašich důvodů nesouhlasu

II.) Cítím se být Vašimi důvody diskriminován(a) ve svých zákonných právech a mám za to, že došlo k možnému porušení :

příklad …………………

1.) zákona číslo 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

§ 39 odstavec 1) – bylo provedeno neobjektivní posouzení míry poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti na základě dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a vyskytující se trvalých poruch funkcí postižených systémů, orgánů, odpovídajících následkům po prodělaných nemocích tj. dle § 39 zákona číslo 155/1995 Sb., odstavec 3), při použití prováděcího předpisu a to zákonné vyhlášky číslo 284/1995 Sb., § 6, bod 6, § 39 odstavec 2) - při určování míry poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti bylo provedeno nedůsledné hodnocení závěrů z doložených výsledků funkčních vyšetření z hospitalizací, lékařských zpráv a jiných dokladů.

Byla porušena podmínka zákona, a to v nekvalitním posouzení mých schopností vykonávat práce odpovídající zachovaným tělesným schopnostem, a posouzení, zda jde o zdravotní postižení trvale ovlivňující schopnost výdělečné činnosti a jak jsem na své zdravotní postižení adaptován(a).

§ 39 odstavec 3) – posudková komise hodnotila způsob, posouzení a stanovení procentní míry poklesu zřejmě na základě subjektivního odhadu a nikoliv podle funkčního dopadu postižení.

2.) Vyhlášky číslo 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění a použití přílohy číslo: 2 - Procentní míry poklesu soustavné výdělečné činnosti a to :

§ 6 odstavec 6) musí být uplatněno, cituji:

“Pokud v příloze číslo: 2 není zdravotní postižení, které je příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, uvedeno, stanoví se procentní míra poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti podle takového zdravotního postižení uvedeného v této příloze, které je s ním funkčním dopadem nejvíce srovnatelné.”

3.) zákona číslo 500/2004 Sb. správní řád a to :

- Vaše rozhodnutí jako správního orgánu nevychází ze zjištěných závěrů zdravotního stavu postižených……………a v Rozhodnutí o nepřiznání plného invalidního důchodu správní orgán nepřihlížel k tomu, že vlivem postižení…………….. nemohu bez své viny ze zdravotních důvodů získávat prostředky pro své životní potřeby prací a porušil tím LZPS článek 26 odstavec 3).

- správní orgán nechránil v dostatečné míře mé právo postižené(ho)……………., na přiměřené hmotné zabezpečení při mé zdravotní nezpůsobilosti k práci a porušil LZPS článek 30 odstavec 1)

- správní orgán porušil svou povinnost, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v § 2.

Správní orgán neuznává……………………… a nepřipouští výskyt možných trvalých následků příčin prodělaných různých nemocí, projevujících se ve svých důsledcích projevy…………. Zřejmě vychází ze stavu, kdy od roku………..není tato diagnóza uvedena ve Vyhlášce číslo 284/1995 Sb., příloze číslo….. Povinností správního orgánu však je uplatňovat znění Vyhlášky číslo 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění a použití přílohy číslo 2. - Procentní míry poklesu soustavné výdělečné činnosti a to § 6, odstavec 6), které musí být prováděno tak, cituji:

“Pokud v příloze číslo 2 není zdravotní postižení, které je příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, uvedeno, stanoví se procentní míra poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti podle takového zdravotního postižení vedeného v této příloze, které je s ním funkčním dopadem nejvíce srovnatelné.”

K neuplatnění takového postupu a ke svévolnému nakládáním s informacemi nejsou pracovníci posudkové komise oprávněni, a zřejmě jednali na základě ničím nepodložených osobních názorů, sympatií, antipatií atp., jejichž výskyt do provádění posudkové služby nepatří.

- Posudková komise nevycházela ze zjištěného stavu věci podle posledních poznatků světové lékařské vědy a zanedbala tím svou povinnost zajištění kvality přípravy odborných podkladů, jejich posouzení v souvislostech pro zajištění naplnění správního řádu, tj. poskytnutí pomoci občanům tak, aby neutrpěli v řízení újmu.

4.) Ústavy České republiky, tj. ústavní zákon číslo 1/1993 Sb. ve znění ústavního zákona číslo 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 Sb. a 515/2002 Sb. a to Článek 3

5.) Listiny základních práv a svobod číslo 2/1993 Sb. ,respektive v usneseních :

5.1.) - článek 2 odstavec 2) - státní moc byla uplatněna mimo meze a způsoby stanovené zákonem

5.2.) - článek 26 odstavec 3) - stát mě jako zdravotně postiženému(nou)………………. v důsledku Vašeho zamítavého Rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu v přiměřeném rozsahu hmotně nezajišťuje, přestože nemohu bez své viny ze zdravotních důvodů získávat prostředky pro své životní potřeby prací

5.3.) - článek 30 odstavec 1) - veřejná moc zasáhla do mého práva postižené(ho)…………….. na přiměřené hmotné zabezpečení při mé zdravotní nezpůsobilosti k práci

5.4.) - článek 37 odstavec 3) - došlo k porušení práva rovnosti v řízení, posudková komise nebyla schopna na odborné úrovni zhodnotit lékařské zprávy popisující ……………….

6.) Etického kodexu zaměstnanců ČSSZ, a to:

Článek 1 Základní ustanovení

Zaměstnanec vykonává svou práci ve shodě s Ústavou České republiky, zákony, dalšími právními předpisy a vnitřními normami ČSSZ.

Zákonnost při rozhodování a rovný přístup ke všem fyzickým i právnickým osobám jsou základními zásadami, které je povinen každý zaměstnanec ČSSZ dodržovat a vytvářet tak základ pro budování a udržení důvěry veřejnosti.

Článek 3 Jednání s klienty

Zaměstnanec činí rozhodnutí a řeší záležitosti objektivně na základě jejich skutkové podstaty, přihlížeje pouze k právně relevantním skutečnostem, a bez zbytečných průtahů.

Jedná tak, aby nezpůsobil újmu jakékoli osoby, skupiny osob nebo orgánů či složky právnické osoby, ale naopak prosazuje práva a oprávněné zájmy občanů.

Zaměstnanec neuvádí vědomě v omyl ani veřejnost, ani ostatní zaměstnance úřadu. Informace, které poskytuje klientům nebo jiným vnějším partnerům ČSSZ v zákonném rozsahu, musí být úplné, nezkreslené, pravdivé a srozumitelné.

III.) Dohodu předkládám z toho důvodu, že chci předejít mému uplatňování všech demokratických, zákonných forem a to domáhání se svých práv těmito prostředky .

- trestní oznámení podané na Policii ČR, vydání předběžného soudního Opatření

- podání podnětu Veřejnému ochránci práv

- využití všech forem a stupňů soudů

- poskytnutí všech informací našim i zahraničním médiím

- podání odškodňovací žaloby ve smyslu způsobené a stále se zvyšující škody a to dle zákona číslo 82/ 1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nesprávným úředním rozhodnutím, včetně úroků z prodlení dle průměrné roční úrokové sazby ČNB. Další navyšování částky bude způsobeno neposkytnutí dalších sociálních dávek souvisejících se základním zdravotním postižením……………………..

- využití petičního práva na prověření Vámi řešených podobných případů a iniciaci požadavku veřejnosti na odvolání pracovníků nezpůsobilých vykonávat funkci člena posudkové komise OSSZ v souladu s poznatky současné světové lékařské vědy.

- podání žaloby k Evropskému soudu pro lidská práva do Štrasburku

IV.) Předkládám základní zákonně-právní informace MZDR ČR ke zdravotnímu postižení ……………… viz Příloha číslo 2

Očekávám Vaše vyjádření o Vašich návrzích a podobě dohody do …… (jednoho měsíce )

V případě Vašeho nevyjádření se v uvedeném termínu, budu tuto Dohodu považovat z Vaší strany za odmítnutou.

Přílohy číslo: 1,2

Datum:……………….

Adresa:……………..

Podpis:…………………

D O H O D A - PŘÍLOHA číslo 1 k Základní části Dohody o mimosoudním vyrovnání ze dne …………..O MIMOSOUDNÍM VYROVNÁNÍ

Strany

Porušovatel : a Poškozený(á) :

Okresní správa Jméno : ……………

sociálního zabezpečení Příjmení : ……………..

…………………………… Adresa:……………………………

Rodné číslo :…………………….

( dále jen porušovatel ) ( dále jen poškozený(á) )

uzavírají

tuto dohodu o mimosoudním vyrovnání :

I. Předmět dohody

Vyrovnání závazků mezi porušovatelem a poškozeným(ou) ve věci například ….. lékařské zprávy apod. , Protokolu číslo jednací: ……………………… ze dne z jednání posudkové komise v ……………….. ( adresa ) či ROZHODNUTÍ do vlastních rukou o zamítnutí mého nároku na invalidní důchod ze dne ……………….. vedené – číslo jednací ……………………….. atd. ……….

II. Výpočet finanční částky mimosoudního vyrovnání dle předmětu bodu 1. dohody

například …..

Předběžné nároky spravedlivého zadostiučinění vyjádřeného v penězích :

· náklady řízení vzniklé od data podání žádosti o důchod tj. za … roky a .. měsíců - 000 000,- Kč

· hmotné zajištění tj. nárok na plný invalidní důchod v Kč/měsíčně …, za … roky a … měsíce - 000 000,- Kč

· úroky z prodlení z nárokované částky na plný invalidní důchod za … roky a … měsíce - 000 000,- Kč

· porušování důstojnosti postavení postiženého ve společnosti, morální a sociální újma, včetně nevyplácení podpůrných sociálních příspěvků pro zdravotně postiženého, zamezení uplatňovat nároky ze ZTP, atd.za … roky a … měsíce - 000 000,- Kč

· dlouhodobá zdravotní újma projevující se zhoršováním projevů postižení………………., vyúsťující ve výskyt zdravotních kolapsů, například …. dále ve zhoršování mé Latentní…………, tedy zdravotních postižení, u nichž je psychické přetěžování zakázáno lékaři.

CELKEM 000 000,- Kč

Porušovatel uznává svá porušení uvedená v bodě 2.) písmeno a) – f), uvedená v Základní části této dohody a akceptuje návrh strany poškozené(ho) o způsobu a výši mimosoudního vyrovnání.

Dále uznává : například …..

1.) vznik nároku na plný invalidní důchod od data projednávání číslo jednací ………………….. ze dne ……….. a dále, dle zákona číslo 155/1995 Sb. § 39 zákona číslo 155/1995 Sb., odstavec 3), při použití prováděcího předpisu a to zákonné vyhlášky číslo 284/1995 Sb., § 6, bod 6, přílohy číslo 2

2.) vzniklou újmu dle zákona číslo 82/ 1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nesprávným úředním rozhodnutím, včetně úroků z prodlení dle průměrné roční úrokové sazby ČNB včetně navýšení částky způsobené neposkytnutím dalších sociálních dávek souvisejících se základním zdravotním postižením …………………..

3.) náklady řízení vzniklé od data podání žádosti o důchod, porušování důstojnosti postavení postiženého ve společnosti, morální a sociální újmu, včetně nevyplácení podpůrných sociálních příspěvků pro zdravotně postiženého(nou) vyplývající ze zamezení uplatňovat nároky ze ZTP, atd...... a dlouhodobou zdravotní újmu projevující se zhoršováním projevů postižení……………., vyúsťující ve výskyt zhoršování zdravotního stavu postiženého.

III. Způsob vyrovnání

Porušovatel vyplatí celkovou mimosoudně dohodnutou částku ve výši ………………,- Kč k datu ……, a to na číslo účtu poškozené(ho) číslo.…………………………… nebo na jeho (její) adresu…………………

IV. Prohlášení porušovatele

Souhlasím o svobodné vůli a zavazuji se výše uvedené(mu) poškozené(mu) uhradit částku celkem za podmínek dle bodu 2. a 3. této přílohy.

V. Prohlášení poškozené(ho)

Zavazuji se, že nebudou z mé strany podnikány žádné další právní kroky proti porušovateli a předmětu věci dle bodu 1.) dohody a věc budu považovat za uzavřenou.

V …………………………. dne ...........................

---------------------------- ---------------------------

porušovatel poškozený(á)

Příloha číslo 2 – Základní informace o ……………….. a zákonně-právní výklad MZDR ČR k ………….

Předkládám Vám porovnání otázek adresovaných Ministerstvu zdravotnictví ČR a následné odpovědi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M I N I S T E R S T V O Z D R A V O T N I C T V Í

128 01 Praha 2, Palackého nám. číslo 4

ZÁKONNĚ-PRÁVNÍ VÝKLAD MZDR ČR k ………… z ……….

Otázky ze žádosti o poskytnutí informací k ………………. ze dne …………………… a odpovědi zaslané Ministerstvem zdravotnictví ……………….

Otázka – 1.)Jak se diagnostikuje ………… ?

Otázka – 2.)Která odborná pracoviště v ČR se zabývají diagnostikou a léčbou…………?

2.)Odpověď MZ ČR

Ministerstvo zdravotnictví nemá centrální přehled o všech pracovištích zabývajících se diagnostikou a léčbou ………….. Za všechna je možné jmenovat……………….. O pracovištích v místě Vašeho bydliště by měl mít přehled referát zdravotnictví příslušného krajského úřadu.

Otázka – 3.)Jaká zdravotní kritéria musí být splněna pro potvrzení diagnózy…………… ?

Otázka – 4.)Z jakých příčin………. vzniká ?

Otázka – 5.)Jaké možné zdravotní následky mohou vzniknout při těžších formách………. po těžkém průběhu léčení například chronické………………… ?

Otázka – 6.)Jaký může být časový horizont léčení těžších forem……….. ?

Hana Smetanová v.r.

ředitelka odboru kabinetu ministra

Konec citace informací Ministerstva zdravotnictví.

 

 

19.)Důsledný podnět veřejnému ochránci práv do Brna proti ČSSZ.

Nejprve informace proti komu nelze podnět podat :

1.) rozhodovací činnost soudů všech stupňů a typů - nelze ovlivňovat průběh a výsledek soukromoprávních a trestních řízení

2.) Parlament, prezidenta a vládu

3.) Nejvyšší kontrolní úřad

4.) Zpravodajské služby

5.) Orgány činné v trestním řízení

6.) Činnost státních zastupitelství

Důležitá poznámka:

Stížnost na jednání posudkových komisí správ sociálního zabezpečení není soukromo-právním řízením a lze ji tedy podat dle níže uvedeného konceptu.

Další důležité informace získáte na webu Ombudsmana http://www.ochrance.cz/

Kancelář veřejného

ochránce práv

Údolní 39

602 00 BRNO

PODNĚT VEŘEJNÉMU OCHRÁNCI PRÁV

I. PODNĚT ČINÍ :

Jméno:

Příjmení:

Bydliště:

Kraj:

Telefon:

II. PODNĚT SMĚŘUJE PROTI : příklad ………………

- Česká správa sociálního zabezpečení Křížová 25 225 08 Praha 5.

- Posudková komise - adresa ………………………………..

III. CO JE PŘEDMĚTEM VAŠÍ STÍŽNOSTI VEŘEJNÉMU OCHRÁNCI PRÁV:

( stručné vylíčení podstatných okolností věci)

Předmět stížnosti :

-zamítavé Rozhodnutí o nepřiznání plného invalidního důchodu dle přílohy číslo 1 vedené – číslo jednací ………………………..vydané ČSSZ Praha dne ……………

-Protokol z jednání posudkové komise o nepřiznání plného invalidního důchodu dle přílohy číslo 2 vedený – číslo jednací ………………………..vydaný posudkovou komisí dne …………….

Vylíčení okolnosti věci : ( jak se věci postupně udály! )

………………………………

IV. ČEHO CHCETE PODÁNÍM VEŘEJNÉMU OCHRÁNCI PRÁV DOSÁHNOUT

Chci dosáhnout nápravy jednání orgánů státní moci vedoucího k zamítavému rozhodnutí o přiznání plného invalidního důchodu, které, jak mám za to, je v rozporu s mými občanskými právy.

Domnívám se, že byl porušen :

příklad

zákon číslo 500/2004 Sb. správní řád, a to:

§ 2 (1) Správní orgán postupuje v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, jakož i mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu (dále jen "právní předpisy"). Kde se v tomto zákoně mluví o zákoně, rozumí se tím též mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu.

§ 3: Nevyplývá-li ze zákona něco jiného, postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v § 2.

§ 50 odstavec (4) Pokud zákon nestanoví, že některý podklad je pro správní orgán závazný, hodnotí správní orgán podklady, zejména důkazy, podle své úvahy; přitom pečlivě přihlíží ke všemu, co vyšlo v řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci.

§ 52 Účastníci jsou povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení. Správní orgán není návrhy účastníků vázán, vždy však provede důkazy, které jsou potřebné ke zjištění stavu věci.

1.)orgán nepřihlížel :

- k lékařské zprávě a ostatním zprávám MUDr. …………...(součást přílohy číslo 2 )

- k váze důkazů vázaných ke vzniku, diagnostice, léčení a zdravotních následků zdravotního postižení ……………………………….., který čítá více jak ……. (číslo) důkazních výsledků a namísto toho orgán státní moci neodůvodněně trvá na jediném lékařském vyšetření, vydává je za podrobné a

2.)neopatřil si :

- kvalitní a aktuální lékařské odborné podklady a poznatky o charakteristice zdravotního postižení tj. …………………………….., způsobech diagnostiky, výskytu, kritérií pro uznání, léčení, možných příčin vzniku, komplikací, možných trvalých zdravotních postižení atd. .........

- aktuální lékařskou zprávu o mém zdravotním stavu od předního specialisty na diagnostiku a léčení …………………….. v ČR pana (paní) MUDr. …………., který(á) v této oblasti postižení v praxi diagnostikuje a léčí.

Taktéž si mohl státní orgán vyžádat posudek od jiného odborného specialisty, který se na tak odborné úrovni zabývá v praxi tímto zdravotním postižením.

3.)nejednal a nečinil:

závěry dle posledních lékařských poznatků v oblasti výskytu, diagnostiky příčin vzniku, léčení, vzniku zdravotních následků …………………………… a nepostupoval při řešení řízení v přímém vztahu k tomuto zdravotnímu postižení.

- nevycházel z důkazů tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v § 2 (zřejmě osobní absence odborných znalosti o zdravotním postižení………..) a zanedbal tím svou povinnost zajištění kvality přípravy odborných podkladů, jejich posouzení v souvislostech, pro zajištění naplnění správního řádu, tj.poskytnutí pomoci občanům, aby neutrpěli v řízení újmu.

Závěr:

Zdravotní postižení - …………………………… byl jako diagnóza, pro svou různorodost projevů, způsobů léčení, diagnostiky, druhů trvalých následků a příčin vzniku, z novelizace přílohy číslo 2, Vyhlášky číslo 284/1995 Sb. vyjmut. Proto musí být uplatněno znění § 6 odstavec 6) cituji:

“Pokud v příloze číslo 2 není zdravotní postižení, které je příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, uvedeno, stanoví se procentní míra poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti podle takového zdravotního postižení uvedeného v této příloze, které je s ním funkčním dopadem nejvíce srovnatelné.”

Ze zdravotní dokumentace jednoznačně vyplývá, že se jedná o chronické onemocnění způsobené ………………. ( dále uveďte popis průběhu léčení )

Jde o následky dlouhotrvajících negativních zdravotních projevů projevujících se souborem subjektivních a objektivních příznaků a nálezů, a to :

……………….. ( pouze příklad! ) teploty, zánět nosohltanu, opakované infekční stavy, bolesti svalů, kloubů, kostí, zad, zápěstí, …………………….

Onemocnění probíhá bez známek výraznějšího zlepšování. Dlouhodobě trvá nepříznivý zdravotní stav a to více jak ….. roků.

Současná věda doposud nenalezla jednoznačně účinnou léčbu těchto vyskytujících se zdravotních následků po dlouhodobých …………….. stavech či jiných příčinách.

Z lékařského a posudkového hlediska se jedná o těžkou formu postižení se závažnými a trvalými poruchami funkce souboru orgánů s trvalými následky vedoucími k dlouhodobému výpadku soustavné výdělečné činnosti a malou pravděpodobností na vyléčení do budoucna.

Poznámka:

Všechny zde uvedené zdravotní informace, nálezy z vyšetření a hospitalizací by měly být obsaženy v mé zdravotní dokumentaci.

Tyto nejsou důkazem o tom, že musím být zdráv(a), nýbrž důkazem toho, že byly medicínsky vyčerpány a vyloučeny všechny možné jiné příčiny či původ jiných onemocnění.

Na základě toho pak bylo možno s konečnou platností specifikovat a diagnostikovat mé zdravotní postižení………………………..

Mám za to, že došlo k porušení Listiny základních práv a svobod číslo 2/1993 Sb. Usnesení ve znění pozdějších předpisů (dále jen “LZPS”), a to :

1.) - článek 2 odstavec 2) - státní moc byla uplatňována mimo meze a způsoby stanovené zákonem

2.) - článek 26 odstavec 3) - stát mě v důsledku zamítavého Rozhodnutí v přiměřeném rozsahu hmotně nezajišťuje, přestože nemohu bez své viny ze zdravotních důvodů získávat prostředky pro své životní potřeby prací

3.) - článek 30 odstavec 1) - veřejná moc zasáhla do mého práva na přiměřené hmotné zabezpečení při mé zdravotní nezpůsobilosti k práci

4.) - článek 37 odstavec 3) - porušení práva rovnosti v řízení, orgán státní moci nebyl schopen na odborné úrovni zhodnotit zprávy MUDr. ………… specialisty(tky) na …………………..

V. KOMU (jakému jinému úřadu) BYLA VĚC PŘEDLOŽENA PŘED TÍM, NEŽ JSTE SE OBRÁTIL(A) NA VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV ? CO VE VĚCI UČINIL?

Komu : žádnému jinému úřadu, mimo shora uvedenému

VI. VYZVAL(A) JSTE ÚŘAD, NA KTERÝ SI STĚŽUJETE K NÁPRAVĚ? KDY A JAKÝM ZPUSOBEM SE TAK STALO, CO VÁM ÚŘAD ODPOVĚDĚL?

( Doplňte )

VII. ZDE PROSÍM NAPIŠTE SEZNAM PŘÍLOH, KTERÉ K OSVĚTLENÍ PODNĚTU POTŘEBUJETE.

NEZAPOMEŇTE PŘEDLOŽIT VŠECHNA ROZHODNUTÍ , JICHŽ SE VÁŠ PODNĚT TÝKÁ.

Příloha číslo 1 -

Příloha číslo 2 -

Příloha číslo 3 -

Příloha číslo 4 -

atd. ….

Předem děkuji za pomoc:…………………

Datum: ………………………

Podpis: …………………………..

 

 

20.)Důsledné podání trestního oznámení na posudkového(vou) lékaře(řku) OSSZ.

POLICIE ČR

adresa

Trestní oznámení

Podávám trestní oznámení na :

MUDr. ………………. OSSZ v ……… adresa ……………………….

I. Předmětem podání je podezření, ze spáchání trestného činu :

1.) podvodu při posuzování trvalé invalidity a aplikace zákona číslo 155/1995 Sb., Vyhlášky číslo 284 /95 Sb.

2.) zneužití postavení lékaře při provádění zákona číslo 500/2004 Sb., Ústavy číslo: 1/1993 Sb. a Listiny základních práv a svobod číslo: 2/1993 Sb.

II. Popis situace : například:……….

Dne ……………… byla projednávána moje žádost o plný invalidní důchod dle Protokolu z jednání číslo jednací:.…………. se mnou byla přítomna další osoba, kterou jsem svým ústním souhlasem před komisí pozval(a) jako můj doprovod ( svědka) k jednání dne……………..týkajícího se posuzování mého zdravotního stavu pro potřeby rozhodnutí ve věci žádosti o plný invalidní důchod podané dne ……………………. Přítomný(á) lékař(ka) MUDr.……………… začal(a) protiprávně argumentovat, že přítomnost doprovodu (svědka) je neslučitelná se zákony a lékařským tajemstvím a že musím mít písemné vyhotovení mého souhlasu od právníka a stupňoval(a) vykazování doprovázející osoby až do krajnosti, pro kterou neexistuje žádný zákon ani ospravedlnění jeho(jejího) chování. atd.

Dále mi nařídil(a) podrobit se dalšímu, již mnohokráte provedenému vyšetření, které bylo mimochodem provedeno před samotným podáním žádosti o invalidní důchod a toto dával(a) za podmínku posouzení. Při mém nesouhlasu mi začal(a)……… atd.

III. Odůvodnění podezření :

ad I./1) podezření z podvodu spatřuji v tom, že ……………. například: … zřejmě došlo k záměrnému nezařazení posudkovým(ou) lékaře(řkou) MUDr.……………. dle zákona číslo 155 / 95 Sb., § 39, odstavec 3, při použití prováděcího předpisu a to zákonné Vyhlášky číslo 284 / 95 Sb., § 6, bod 6. a přílohy číslo 2, ale k podvodnému, diskriminačnímu a nezákonnému zařazení dle § 38, při použití prováděcího předpisu a to zákonné Vyhlášky číslo 284 / 95 Sb., přílohy číslo 3.

Dále se domnívám, že … například přiznání invalidního důchodu nebylo zařazeno dle následků příčiny mého zdravotního postižení …………………., ale dle osobního soukromého názoru posuzovatele(lky).

Uvedené zdravotní skutečnosti naleznete v mé zdravotní dokumentaci a já sám(sama) předkládám v příloze číslo: ... lékařskou zprávu z vyšetření ze dne ………….. ze které cituji : ………………………..

ad I./2) například: … domnívám se, že zneužití postavení lékaře(řky) došlo v tom, že MUDr. ………ve svém postavení lékaře(řky) cíleně zneužil(a) znění zákonů v tom, že vědomě jako lékař(ka) musel(a) vědět jaké sociální a hmotné důsledky bude mít jeho(její) jednání na mě jako na zdravotně postiženou osobu ………………………..

Došlo k porušování zákonů:

zákon číslo 500/2004 Sb. správní řád a to :

§ 2/1 Správní orgán postupuje v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, jakož i mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu (dále jen "právní předpisy"). Kde se v tomto zákoně mluví o zákoně, rozumí se tím též mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu.

§ 3: Nevyplývá-li ze zákona něco jiného, postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v § 2.

§ 50 odstavec 4 Pokud zákon nestanoví, že některý podklad je pro správní orgán závazný, hodnotí správní orgán podklady, zejména důkazy, podle své úvahy; přitom pečlivě přihlíží ke všemu, co vyšlo v řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci.

§ 52 Účastníci jsou povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení. Správní orgán není návrhy účastníků vázán, vždy však provede důkazy, které jsou potřebné ke zjištění stavu věci.

- rozhodnutí správního orgánu – posudkového lékaře (posudkové lékařky) nevychází z důkazů potřebných ke zjištění stavu věci-tj. zdravotního stavu postižení …………… a lékař(ka) nepřihlížel(a) k tomu, že z důvodu zdravotního postižení ………………. nemohu bez své viny ze zdravotních důvodů získávat prostředky pro své životní potřeby prací a porušil(a) tím Listinu základních práv a svobod (LZPS) článek 26 odstavec 3).

- lékař(ka) nechránil(a) v dostatečné míře mé právo postižené(ho)…………….. na přiměřené hmotné zabezpečení při mé zdravotní nezpůsobilosti k práci a porušil(a) LZPS článek 30 odstavec 1)

Lékař(ka) zřejmě porušil(a) svou povinnost zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho (jejího) úkonu s požadavky uvedenými v § 2.

- v případě posuzování pracovní schopnosti a nároku na dávky důchodového pojištění je pro správní orgán závazný postup podle právních předpisů, kterými se řídí činnost lékařské posudkové služby:

Například: podle ustanovení § 8 odstavec 10 zákona číslo 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení "při posuzování plné invalidity a částečné invalidity (...) musí lékaři okresních správ sociálního zabezpečení vycházet z lékařských zpráv a posudků vypracovaných odbornými lékaři o zdravotním stavu občanů."

A dále u § 39 odstavec 2) zákona 155/1995 Sb. “Při určování poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti pojištěnce se vychází z jeho zdravotního stavu doloženého výsledky funkčních vyšetření (…)”

Z důkazů plyne, že posudkový(á) lékař(ka) zřejmě nevycházel(a) z těchto závazných ustanovení.

Jednal(a) tak zřejmě z důvodu osobních předsudků, kdy postižení ……….. neuznává, a nepřipouští výskyt možných trvalých následků příčin prodělaných různých nemocí, projevujících se ve svých důsledcích projevy ……………….. Své konání vysvětluje absencí postižení ………………v příloze číslo 2 vyhlášky 284/95 Sb., kde se uvádějí nejčastější postižení způsobující invaliditu. Povinností lékařů však je uplatňovat znění zákona číslo 155/1995 Sb., § 39, odstavec 3, při použití prováděcího předpisu a to zákonné Vyhlášky číslo 284/1995 Sb., § 6, bod 6., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění a zejména použití přílohy číslo 2. - Procentní míry poklesu soustavné výdělečné činnosti a to § 6, odstavec 6), které musí být prováděno tak, cituji:

“Pokud v příloze číslo 2 není zdravotní postižení, které je příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, uvedeno, stanoví se procentní míra poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti podle takového zdravotního postižení uvedeného v této příloze, které je s ním funkčním dopadem nejvíce srovnatelné”.

K absenci takového postupu uvedeného v předchozím odstavci a k účelovému nakládání s informacemi z lékařských zpráv nejsou posudkoví lékaři - pracovníci správního orgánu oprávněni a jednají na základě ničím nepodložených osobních názorů, sympatií, antipatií atp., jejichž výskyt do provádění zákona posudkové služby nepatří.

- lékař(ka) nevycházel(a) ze zjištěného stavu věci podle posledních poznatků světové lékařské vědy a zanedbal(a) tím svou povinnost zajištění kvality přípravy odborných podkladů, jejich posouzení v souvislostech pro zajištění naplnění správního řádu, tj.poskytnutí pomoci občanům, aby neutrpěli v řízení újmu.

3.) dodržení Ústavního zákona číslo 1/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů – Ústava České republiky

4.) dodržení Ústavního zákona číslo 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod a to zejména :

článek 1 , článek 2 odstavec 2) , článek 3 odstavec 1) a 3) , článek 4 odstavec 4) , článek 26 odstavec 3) , článek 30 odstavec 1) , článek 36 odstavec 3) , článek 37 odstavec 3)

IV. Doporučení o získání důkazů :

1.) ( příklad ) Vyžádání si mojí kompletní žádosti od OSSZ v …………….. včetně mého zdravotního doplnění o aktuálním zdravotním stavu a Protokol číslo jednací: …………z jednání posudkové komise dne ….

2.) ( příklad ) Porovnat správnost zařazení přiznání invalidního důchodu dle následků příčiny mého zdravotního postižení …………… dle zákona číslo 155/1995 Sb., § 39, odstavec 3, při použití prováděcího předpisu a to zákonné Vyhlášky číslo 284/1995 Sb., § 6, bod 6. a přílohy číslo 2, a porovnat to s podvodným, diskriminačním a nezákonným zařazením dle § 38, při použití prováděcího předpisu a to zákonné Vyhlášky číslo 284/ 95 Sb., přílohy číslo 3.

3.) v důkazní příloze číslo .. předkládám Zákonně-právní stanovisko MZDR ČR k postižení ……………………. v otázkách a odpovědích.

Další důkazy, o které opírám podezření ze spáchání trestného činu, po vyžádání neprodleně dodám.

V. Domáhám se… , vznik škody : příklad ………….

Domáhám se

1.) správnosti zařazení ve věci přiznání invalidního důchodu dle následků příčiny tj. funkčního dopadu mého zdravotního postižení ………………… dle zákona číslo 155/1995 Sb., § 39, odstavec 3, při použití prováděcího předpisu a to zákonné Vyhlášky číslo 284/1995 Sb., § 6, bod 6. a přílohy číslo 2, které musí být prováděno tak, cituji:

“Pokud v příloze číslo 2 není zdravotní postižení, které je příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, uvedeno, stanoví se procentní míra poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti podle takového zdravotního postižení uvedeného v této příloze, které je s ním funkčním dopadem nejvíce srovnatelné”.

2.) dodržení zákona číslo 500/2004 Sb. správní řád, dle výše uvedeného popisu

3.) dodržení Ústavního zákona číslo 1/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů – Ústava České republiky

4.) dodržení Ústavního zákona číslo 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod a to zejména :

článek 1 , článek 2 odstavec 2) , článek 3 odstavec 1) a 3) , článek 4 odstavec 4) , článek 26 odstavec 3) , článek 30 odstavec 1), článek 36 odstavec 3) , článek 37 odstavec 3)

Vznik škody

Domáhám se odstranění vzniklé a stále se zvyšující škody, která vzniká nepřiznáním hmotného zabezpečení tj. invalidního důchodu v měsíční výši …………….. ,- Kč a za období ………… měsíců činí, při uplatnění zákona číslo 82/ 1998 Sb.

O odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nesprávným úředním rozhodnutím, včetně úroků z prodlení dle průměrné roční úrokové sazby ČNB, doposud k datu podání trestního oznámení, částku 00 000 ,- Kč.

Další navyšování částky bude způsobeno neposkytnutí dalších sociálních dávek souvisejících se základním zdravotním postižením ………………….

VI. Omezení souhlasu s prací s osobními a zdravotními údaji.

Já …………… bytem ……………, rodné číslo: ………….. uděluji vyšetřujícím orgánům souhlas s prací s mými veškerými osobními i zdravotními údaji vztahujícím se k uvedenému šetření. Celkově uděluji souhlas pouze při dodržování zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

...................................

podpis

Předem děkuji za přešetření a žádám o volný přístup k nahlédnutí do vyšetřovacího spisu během vývoje vyšetřování a podávání informací o průběhu vyšetřování.

Poznámka: Vzhledem k mým osobním údajům uvedených v tomto trestním oznámení, slouží tyto jen pro potřebu Policie ČR.

Datum:………………

Adresa:…………….

Podpis:…………………..

Příloha 1 – Základní informace o ……………… a zákonně-právní výklad k …………

1) Předkládám Vám porovnání otázek adresovaných Ministerstvu zdravotnictví ČR a následné odpovědi Ministerstva zdravotnictví.

-------------------------------------------------------------------------------

M I N I S T E R S T V O Z D R A V O T N I C T V Í

128 01 Praha 2, Palackého nám. číslo 4

ZÁKONNĚ-PRÁVNÍ VÝKLAD MZDR ČR k …………….. z …………..

Otázky ze žádosti o poskytnutí informací k …………………… ze dne ……………….. a odpovědi zaslané Ministerstvem zdravotnictví …………………

Otázka – 1.Jak se diagnostikuje …………….. ?

Otázka – 2.Která odborná pracoviště v ČR se zabývají diagnostikou a léčbou ……………?

2.)Odpověď MZ ČR

Ministerstvo zdravotnictví nemá centrální přehled o všech pracovištích zabývajících se diagnostikou a léčbou …………….. Za všechna je možné jmenovat …………………. O pracovištích v místě Vašeho bydliště by měl mít přehled referát zdravotnictví příslušného krajského úřadu.

Otázka – 3.)Jaká zdravotní kritéria musí být splněna pro potvrzení diagnózy …………………?

Otázka – 4.)Z jakých příčin …………….. vzniká ?

Otázka – 5.)Jaké možné zdravotní následky mohou vzniknout při těžších formách………… po těžkém průběhu léčení například…………………….. ?

Otázka – 6.)Jaký může být časový horizont léčení těžších forem ……………. ?

Hana Smetanová v.r.

ředitelka odboru kabinetu ministra

Konec citace informací Ministerstva zdravotnictví.

 

 

21.) Příklad stížnosti na policii, respektive podání opravního prostředku “stížnost” proti odložení trestního oznámení proti posudkové(mu) lékařovi(řce) OSSZ.

Stručný popis situace: Poté co policie Vaše trestní oznámení odložila s pokryteckým vyjádřením, že “věc odkládá, protože se nejedná o podezření ze spáchání trestního činu a není na místě věc vyřídit jinak”, pak podejte proti tomuto policejnímu Usnesení o odložení věci pokud možno ihned opravní prostředek, který se podle trestního řádu číslo 141/1961 Sb. nazývá stížnost. Pozor! Na podání tohoto opravného prostředku Vám zákon – výše zmiňovaný Trestní řád - dává bohužel (pozor: je v tom zlomyslný politický záměr režimu, který maximálně usiluje omezit práva obětí trestné činnosti vůči pachatelům, které tento režim z politických důvodů nezákonně osvobodil!) pouhé tři dny!

POLICIE ČR

adresa

Stížnost proti usnesení policie v ……… ze dne ………… evidované pod číslo jednací ……………………..

Podávám stížnost proti usnesení ve věci trestního oznámení na posudkového lékaře OSSZ…………… (Posudkovou lékařku OSSZ………) MUDr.……………. Adresa OSSZ:……………………

I.Odůvodnění:

1.) Usnesení postrádá konkrétní zdůvodnění v ……………..

2.) Vyjádření ……. ( toho a toho ) ………. považuji za účelová a neprůkazná trvám na znění trestního oznámení ve všech bodech předmětu podání a dále uvádím …………………..

II. Závěr.

Vzhledem ke složitosti zdravotní problematiky trvám na posouzení specialistou na vyšetřování zdravotní problematiky.

Domnívám se, že došlo k mému poškození ve smyslu zákona o zdraví lidu, Ústavy ČR, kde je deklarována Listina základních práv a svobod včetně Úmluvy a jejich Protokolů platných v EU, tj. právo na kvalitní zdravotní péči a ochranu zdraví občanů.

Prozatím nelze z mé strany považovat závěry usnesení tj. odložení věci ze shora uvedených důvodů za přijatelné. Mám zato, že ne zcela odpovídají možnostem zjištění, získání a porovnání důkazů dle zákona.

Datum:…………………….

Adresa:………………….

Podpis:………………..

 

22.)Důsledná stížnost na posudkovou komisi MPSV ČR.

Adresát:

MPSV ČR

(Adresovat i na Krajský soud v ………., kam jste podal(a) žalobu proti rozhodnutí ČSSZ o ID – stížnost však přeformulovat na Vyjádření k důkaznímu materiálu-posudku posudkové komise MPSV číslo:……………. a informovat soud o podání stížnosti na MPSV. )

Datum:……………….

Věc: STÍŽNOST na podjatost posudkové komise MPSV ČR, na nesprávné posouzení mého zdravotního stavu posudkovou komisí MPSV ČR a na obsah posudku číslo jednací:………….. a posudku číslo jednací:……………

STÍŽNOST na nesprávné, neúplné a nepřesvědčivé posouzení mého zdravotního stavu s následkem nesprávného stanovení míry poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti k uvedenému dni vydání posudku a v jeho důsledku nesprávného posouzení zákonných podmínek plné invalidity posudkovou komisí MPSV ČR ze dne………….. (číslo jednací:………) ve složení Mudr.……………. – předseda komise, Mudr.…………….. – odborník…………, Mudr.…………., CSc. – odborník…………….., ……………… – tajemnice

a stížnost na obsah POSUDKU číslo jednací:………… a POSUDKU číslo jednací:…………….

Upozorňuji na skutečnost, že jsou oba výše jmenované posudky účelově sestavené dokumenty nezakládající se z větší části na pravdě. Výpis dodaných lékařských materiálů je neúplný a účelově jsou ze zpráv využity k posudku jen určité části lékařských dokumentů, což zkresluje můj zdravotní stav a události, jak je konkrétně popsáno v Příloze I – ODŮVODNĚNÍ STÍŽNOSTI bod:…….- bod ………….. Posudky nejsou vypracovány tak, aby byl zjištěn stav věci (můj zdravotní stav), o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky vedenými v § 2 správního řádu.

V POSUDCÍCH především došlo k:

I. Zkreslování dodaných lékařských zpráv, resp.účelové využívání jejich částí v můj neprospěch, jak vyplývá z důkazního materiálu jednotlivých příloh.

II. Porušení zákonů na ochranu osobnosti, které komise MPSV ČR ve výše uvedeném složení porušila a některé její výroky o ……………….. blíže specifikované v příloze č.I-Odůvodnění stížnosti zejména v bodech ………… lze chápat jako …………………..

Nebrání zřetele na námitky proti obsahu Protokolu o jednání číslo jednací:…………, kde je zaznamenáno, že protokolace “Přijatých opatření” neodpovídala situaci a vyřčeným slovům jednotlivých účastníku při jednání. Toto bylo zapsáno JUDr. …………….., mým zplnomocněným právním zástupcem (mou zastupující zplnomocněnou právní zástupkyní).

III. Neopodstatněné nucení k hospitalizaci na …………..oddělení. V pozvánce na …………………. vyšetření z …………... 200* číslo jednací:……….. se píše, že pokud se vyšetření nepodrobím, bude posudek vypracován na základě dostupné dokumentace. Neshledávám tedy důvod k hospitalizaci na ………………..oddělení vzhledem k faktu, že lékařské dokumenty dostatečně dokládají ……………… původ mých obtíží a hospitalizace by mi mohla způsobit zhoršení zdravotního stavu, neboť se podloženě domnívám, na základě postoje PK MPSV, že by nebyl brán ohled na ……………. obtíže, kterými trpím a které dokládají platné lékařské zprávy a které PK MPSV nepodloženě zpochybňuje pomocí vyloučení zásadních lékařských nálezů v rozporu se zákonem o hodnocení důkazů správním orgánem, protože tímto postupem znemožňuje zjištění stavu věci.

Dále si stěžuji na skutečnost, že mi nebylo umožněno podle správního řízení navrhovat důkazy a jejich doplnění– viz. příloha číslo I. Odůvodnění stížnosti, zejména bod číslo:……….,……... Posudkovou komisí MPSV byla použita moje snaha využít tohoto svého práva jako přitěžující okolnost.

Pokud stížnost nebude vyřizována v souladu se zákonem a nebude přihlédnuto k mým důkazním materiálům a všem bodům stížnosti a jejího odůvodnění (Příloha číslo I), jsem rozhodnut(a) podat žalobu (návrh na zahájení trestního řízení).

Ochranu osobnosti poskytuje vedle práva trestního zejména právo občanské v § 11an. Občanského zákoníku. Fyzická osoba má právo na ochranu osobnosti, zejména života, zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. Generální klauzule se však neomezuje na aspekty uvedené v § 11. Její záběr je širší. Přichází v úvahu ochrana těchto osobnostních práv:

1.) Právo na tělesnou integritu (ochrana života a zdraví)

2.) Právo na osobní svobodu – ochrana je poskytována též jinými právními předpisy (například trestní zákon)

3.) Právo na občanskou čest a důstojnost - ochrana spočívá zejména v zákazu neoprávněných zásahů na cti či důstojnosti. Při urážce na cti se vyžaduje, aby pomluva či jiný zásah byly nepravdivé a dosáhly určité intenzity, která je schopna snížit vážnost napadené osoby ve společnosti.

Jednotlivé prostředky ochrany osobnosti uvádí § 13 Občanského zákoníku. Fyzická osoba má žalobou na ochranu osobnosti právo domáhat se zejména:

3.1.) aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů do práva na ochranu její osobnosti

3.2.) aby byly odstraněny následky těchto zásahů

3.3. aby jí bylo poskytnuto přiměřené zadostiučinění (tím může být nejen např. veřejná omluva, ale i peněžité zadostiučinění v případě, že byla značně snížena důstojnost fyzické osoby nebo její vážnost ve společnosti). Výši škody určí soud s přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k porušení práva došlo.

Kdo neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti způsobí škodu (materiální), např. v důsledku manipulace s důkazními materiály – lékařskými materiály a dojde ke ztrátě možnosti přidělení dávek invalidního důchodu, odpovídá za ni podle ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu. Tato většinou materiální škoda přistupuje k morální újmě, která byla způsobena zásahem do práva na ochranu osobnosti a náhradu za tuto škodu lze požadovat vedle peněžitého zadostiučinění.

Dále bych chtěl(a) upozornit na skutečnost, že využiji k domožení spravedlivosti všech možností a to:

- Oslovení Rady vlády pro lidská práva, úřadu Veřejného ochránce práv, neboť v mém případě jde o porušení základních práv, která by mi měla být jako občanovi ČR zaručena. Usnesení předsednictva České národní rady číslo 2/1993 Sb., vyhlašuje LISTINU ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky; ve znění ústavního zákona číslo 162/1998 Sb.

- Oslovení Evropské komise pro lidská práva (podle článku 25 Úmluvy stížnosti osob….považující se za poškozené v důsledku porušení práv přiznaných Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod), popř. Evropský soud pro lidská práva (podle článku 46 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod).

Česká republika jako nástupnický stát po bývalé České a Slovenské Federativní Republice je vázána Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, běžně nazývanou jako Evropská úmluva o lidských právech (dále jen “Úmluva”), od 18. března 1992. Úmluva byla publikována pod číslem 209/1992 Sb. společně s jejími dodatkovými protokoly č. 1, 2, 4, 6 a 7. Pod číslem 41/1996 Sb. byl potom zveřejněn 9. protokol k Úmluvě, ten byl následně překonán revizním 11. protokolem k Úmluvě, který byl publikován pod číslem 243/1998 Sb.

Podepsaná Úmluva má na zřeteli Všeobecnou deklarací lidských práv vyhlášenou Valným shromážděním OSN. V mém případě bylo porušen například článek 3, 8, 10, 22, 25, 28, 30.

- Oslovení Výboru OSN pro lidská práva neboť ČR je vázána dodržovat Mezinárodní pakt o občanských a politických právech

- Oslovení Evropské úřadovny WHO. Členské státy WHO potvrdily věrnost principům deklarovaných v její Ústavě. Dezinformace v ČR ve spojitosti s nemocí ……………… je možno považovat za porušování demokracie, etiky a lidských práv a je v rozporu s vyhlášeným programem European health for All series No. 6 Zdraví 21. Členské státy se taktéž zavázaly používat globální a evropské ukazatele HFA a vzájemně se informovat o dosahovaných výsledcích. Deklarace v bodě III. taktéž zajišťuje všeobecný přístup ke zdravotním službám, založeným na současných vědeckých poznatcích a dobré kvalitě.

- Oslovení organizací na ochranu lidských práv a to i se zahraniční působností jako Amnesty International ČR, Humans Right Watch, Ligu lidských práv atd., neboť systémově nastavený postup ČR není v souladu s výše uvedenými ratifikovanými listinami

- Oslovení medií a medializaci mého případu.

Seznam příloh:

· Příloha číslo: I – Odůvodnění stížnosti

· ………..

Adresa a podpis:

Příloha číslo I - Stížnosti na nesprávné posouzení zdravotního stavu posudkovou komisí MPSV

ODŮVODNĚNÍ STÍŽNOSTI – vyjádření nesouhlasu k obsahu posudků číslo jednací:……….. a ………….. vypracovaných PK MPSV.

( Na jednotlivá vyjádření posudkové komise MPSV, se kterými nesouhlasím, se odkazuji v bodech. V původním textu obou posudků (příloha II., číslo: 3,4) jsem výroky komise, se kterými nesouhlasím, pro přehlednost očíslovala, z čehož jasně plyne, k jakým výrokům posudkové komise se jednotlivé body odůvodnění stížnosti vztahují.)

K posudku číslo jednací:…………….. (z…………….200*)

1/ Z dokumentu (příloha II., číslo 2) jasně vyplývá, že mohu zvolit variantu, kdy se nepodrobím ………………… vyšetření a posudek bude tedy vypracován z dostupné dokumentace. Tak jsem učinil(a), neboť má obsáhlá dokumentace stvrzuje dostatečně můj zdravotní stav.

2/ Zhodnocení zdravotního stavu je dle dostupných lékařských zpráv neúplné.

Chybí záznam o recidivujících ……………., nálezech z oblasti ………………… z lékařských zpráv kliniky……………….,- Mudr.…………… z………….200* (příloha IV., číslo 3) a Mudr.…………….. z ……………….200* (příloha IV., číslo 14). Na klinice …………….. mi byl veden diagnostický proces od ……………….. 200* do ………………. 200*. V závěru zprávy je uvedeno: ………………………………………………………………………………………………………….

Tuto skutečnost podporuje i fakt, že dne……………….. 200* mi Mudr. ………………, posudkovým(ou) lékařem(řkou) OSSZ byla přidělena dg. …………………(příloha: II.., číslo:…….). Jde u mne tedy o poruchu týkající se ………………….., což je dle MNK 10 řazena do kapitoly III. ……………….. Mezi posudkovým hodnocením posudkové(ho) lékaře(řky) OSSZ a PK MPSV je závažný rozpor, který dokazuje má tvrzení o nesprávném posouzení posudkovou komisí, která účelově vynechala výše uvedené lékařské zprávy, na kterých posudkový(á) lékař(ka) OSSZ stavěl(a) celý posudek, proto je nesporné, že jde o závažné materiály a jejich vynechání zadává pochybnosti o spolehlivě zjištěném stavu věci.

Posuzování ……………………. pouze na základě ………………… je nesprávné. Z odborného článku (příloha IX., č. ..)Mudr. ………………. (………………… Ústav): “U ………………… potíží zjišťujeme poruchy funkce buď na základě strukturálních změn, nebo bez strukturálních změn.” Z mých lékařských zpráv a nálezu vyplývá, že jde o onemocnění ………………(viz rozvedeno v bodě 27).

V lékařských zprávách figuruje taktéž pojem ………………. = forma …………………., při níž pacient pociťuje ………………………………………... Je přítomna zvýšená lokalizovaná citlivost nebo chronická bolest. Nejčastěji postihuje muže/ženy mezi ………….. rokem. Ač jde o onemocnění velmi běžné, jsou potíže s rozpoznáním etiologie. Prakticky chybí patologickoanatomické léze…” (příloha IX., číslo:. ..).

3/ Označení “údajný ………………” nemá opodstatnění. V opačném případě jde o zpochybnění zpráv a znalostí a odbornosti lékařů:

Mudr. ………………… – ošetřujícího lékaře ……………… (příloha IV., .číslo:…….. - doloženo ke Krajskému soudu v …………….. jako důkazní materiál (příloha II., str.5.).

Mudr. ……………, CSc. – Nemocnice na Homolce z ………….. 200* (příloha IV., číslo:….. ) - doloženo ke Krajskému soudu v …………….. jako důkazní materiál (příloha III., strana 5).

Mudr. ……………… – fakultní nemocnice Bulovka, ……………. klinika (příloha IV., číslo:….. )

4/ Tento odstavec je obsahově zcela chybný a protiřečící. Na jedné straně se píše, že “novější zdravotnická dokumentace není k dispozici” a hned na to na druhé straně se píše: “Ostatně posudek má být vypracován k datu vydání napadeného rozhodnutí ČSSZ, tj. ke dni ……….. 200*.”.

Dále bych chtěl(a) upozornit na skutečnost, že v důkazních materiálech ke Krajskému soudu v …………….. byla např. zpráva:

- Mudr. …………….. z Ambulance ……………. Z………….. 200*. (příloha IV., číslo:…….). Tato zpráva není uvedena v posudku číslo jednací:………….. ve výčtu zpráv! Toto opomenutí je záměrné a má zastínit vyvolaný konflikt (dále rozvedeno v bodě 11) před …………………. vyšetřením Mudr. …………..ou,členkou PK MPSV, který byl pochybením PK a je zcela nelogicky obrácen proti mé osobě.

Cituji z obsahu Opravného prostředku proti rozhodnutí správního orgánu (příloha III., strana 6 ) psaného JUDr. …………… “……na základě již existujících podkladů mých ošetřujících lékařů (viz. přílohou zpráva Mudr. ………….. z Ambulance …………., ………… z …………...200*., kde je jednoznačně doporučeno: u pacientky je nutno vždy využít pouze měkkých technik, při manipulaci s nárazem vždy dochází ke zhoršení obtíží)”.

Závěr: fakta jsou zmanipulována PK MPSV.

5/ Tvrzení, že nejsem významněji postižen(a), se dá hodnotit jako ignorace obsahu lékařských zpráv, faktur za pečovatelskou službu (doloženo taktéž v důkazních materiálech ke Krajskému soudu v ………..), kterou musel sjednat Ing. ……………. v době ……… 200*. – ………. 200*. (příloha VI), kdy můj zdravotní stav vyžadoval péči, kterou již časově nezvládal.

6/ Vyvrácení dg. ………………., kterou trpím již od 20 let, což je nyní 14. rok. Potíže se výrazně zhoršily na podzim roku 200*., kdy jsem prodělal(a) oboustranný zánět zubů a dutin.

Fakta:

- Mudr. …………… z katedry fyzioterapie a ergoterapie, Fakulty tělesné kultury fyzioterapie a ergoterapie, z roku 199*. (příloha V., číslo__ ). Cituji: (toto jsou zde pouze narychlo vymyšlené nějaké demonstrativní příklady!!) “ Je ambulantně ošetřován(a) a léčen(a) u nás pro záchvatovité bolesti v krajině pravé horní čelisti v krajině výstupu 2. větve trigeminu vpravo. Pravá horní rýha nasobiliární mírně vyhlazena, taktéž pravá tvář nad horní čelistí je vyhlazenější. Palpační citlivost v krajině výstupu 2. větve trigeminu vpravo, palpační citlivost v záhlaví v krajině subokcipálních nervů, tamtéž zřetelný otok. Hmatné drobné uzliny za kývačem vpravo palpačně citlivé…”.

- Mudr. …………… Ambulance ……………, ………….. medicíny (příl.IV., č.4).

Cituji: (toto jsou zde pouze narychlo vymyšlené nějaké demonstrativní příklady!!) “VAS polytropní s maximem Cp. CC syndrom. neurogenní iritace, trigeminus, predil Idx 2 větev st. Sinussitis + opak. neúspěšně sanován chrup…”.

- Zpráva kliniky …………..Mudr. …………. (příloha: III., číslo:………). Cituji: “ORL a CT VDN z …………….. 200*.: ….zduření dolních lastur a concha bullosa středních lastur. Tento nález může působit jako trigger point pro draždění n.V. terapeutická možnost úpravy sliznice po vyloučení jiných příčin obtíží”.

- Z operační zprávy Doc. Mudr. ……………., CSc. z …………. 200*. (příloha IV., číslo:……).Cituji: (toto jsou zde pouze narychlo vymyšlené nějaké demonstrativní příklady!!)

“ ..Dále pod kontrolou optiky odstraněna kyprá, edematózní sliznice z ethoidů bilat. Při preparaci je sliznice výrazně kyprá, edematózní a krvácející…Provedena mukotomie dolních lastur bilat. Také silně krvácející…”Po operaci i nadále bolest přetrvává, avšak trochu mírněji, neboť nedochází již k tak velkému rozsahu zduřování sliznice, diagnóza neuralgie trigeminu přetrvává, což potvrzuje zpráva Mudr. …………..é, klinika…………. z …………… 2002 (příloha IV., číslo 14)

7/ Nepravdivé tvrzení o neuskutečnění ………………..

O ………………… posouzení jsem požádala na klinice ……………. Dr. ………………… mne navštívil(a) doma, vzhledem k mému zdravotnímu stavu 14., 16., 24., 25., 26. 6. 2002. Toto je stvrzeno na fakturách z kliniky………….. (příloha VII., číslo:………). Slíbený posudek nebyl dodán pro odchod Dr. ……… z této kliniky.

8/ S dotazem, zda bych byla ochotna vyplnit nějaké testy u …………… přišel(přišla) Mudr. ………………, člen(ka) PK MPSV. Po pravdě jsem odpověděl(a), že mám velký problém s ……………, neudržím se déle v předklonu a nerad(a) bych toto podstupoval(a), neboť u mne dochází k výraznému zhoršení stavu. O potížích s …………….je zmínka v lékařské zprávě z kliniky ………….. Mudr.………….. z ……………200*(příloha IV., číslo:…..).

MUDr. ……………, předseda(dkyně) PK chtěl(a) do zápisu napsat, že nejsem ochoten(ochotna) jít na …………..vyšetření. Po té došlo k ostřejšímu dialogu MUDr.…………. s mým zastupujícím advokátem (mou zastupující advokátkou), neboť MUDr. ………….. prvně řekl(a), že rozhodne ………….., zda budu muset…………… a pak chtěl dát zapsat něco jiného. Šlo o to, že nikoli nejsem ochoten(ochotna), nýbrž že nejsem schopen(schopna)………….vyšetření ………………… vydržet. V protokolu o jednání v Přijatých opatření je JUDr.…………… , mým zastupujícím advokátem (mou zastupující advokátkou), dle protokolace ”přijatých opatření” zapsáno - neodpovídá situaci a vyřčeným slovům jednotlivých účastníku při jednání !!! (příloha II., číslo:….) Tento postup je v souladu se základním předpisem pro tuto oblast, jež je správní řád. Cituji:” Odepření podpisu, důvody tohoto odepření a námitky proti obsahu protokolu se v něm zaznamenávají”.

S Judr.………….. a Ing. ………… jsme usoudili, že ………………. vyšetření je již předem podjaté, což stvrzuje dokument (příloha II., číslo: 5). Podle tohoto dokumentu – cituji: (…)”nelze bez podrobného vyšetření ………………….. rozhodnout, jde-li o těžkou …………………...”.

Z tohoto dokumentu je zřejmé, že se potvrzují naše domněnky, že mám předurčenou ………………………. diagnózu dříve, než jsem se vůbec k ……………... vyšetření dostavil(a)!!!

9/ Nařčení z mého vysoce účelného jednání je obrazem, ze Mudr. …………..,předseda(dkyně) PK není obeznámen(a) se zákonem.

Fakta: Zákon číslo 182/1991 SB,§ 3, odstavec 4 říká: “ K jednání posudkové komise ministerstva je možno se souhlasem posuzovaného občana přizvat na jejich žádost jiné občany a zástupce právnických osob, lze-li od nich očekávat, že přispějí k objasnění závažných okolností důležitých pro posudkový závěr.”

Ing. ……….. se již od …………. 200* o mne pro vyhrocení mého zdravotního stavu trvale stará a pomáhá mi, neboť jsem nebyl(a) již od této doby schopen(schopna) uřídit auto, samostatně si nakoupit, či se dopravit k lékařům. Doprovází mne na všechna vyšetření. Vyřešit moji situaci je mým i jeho(jejím) zájmem, protože asistencí pro mě přichází o čas v pracovním a osobním životě.

10/ Konzultace s přítomným právníkem (přítomnou právničkou) je zcela oprávněná a zákonná, neboť Judr. …………. mne právně v této věci zastupoval(a) a měl(a) plnou moc, která byla jako příloha dodána ke Krajskému soudu v ……………. Není zde žádný důvod zpochybňovat naši konzultaci, čehož se dopustil(a) MUDr.…………., předseda(dkyně) PK. Tuto situaci lze hodnotit jako odepření mých práv, která jsou mi jako občanovi(občance) ČR zaručena dle Listiny základních práv a svobod v Článku 37 , v bodě 2 Každý má právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné správy, a to od počátku řízení.

11/ Udávat mé jednání jako prostředek k ……………… je nesmyslný. …………… jsem měl(a) jako pracovně úspěšný(á) muž(žena). Nebýt onemocnění, dnes bych již třetím rokem pracoval(a) na managerské pozici s velmi uspokojivým příjmem, společenskou pozicí a nemusel(a) bych podstupovat ponižující jednání s pracovníky SSZ a PK MPSV kvůli částce, která ztěží zajišťuje přežití.

Kvůli onemocnění žiji izolovaně, tedy nemám jak…………………….

Udávat mé jednání jako prostředek k dosažení nějakých výhod je nesmyslné. Ztratil(a) jsem své pracovní postavení, společenské postavení, přišel(přišla) jsem o velké finanční prostředky.

12/ V tomto odstavci jsem označen(a) posudkovou komisí za inteligentní(ho) simulanta(tku), který(á) se záměrně vyhýbá vyšetření, které nezná, avšak v “Protokolu o jednání” v “Přijatých opatřeních” z …………. 200* vypracovaného PK MPSV (příloha II., číslo: 1) stojí :“….žalobce(žalobkyně) nejprve projevuje ochotu se za těchto podmínek vyšetření podrobit, ale po kratičké poradě se svými přítomnými zástupci …………….. vyšetření odmítá”. Dále je totéž zaznamenáno v posudku PK MPSV číslo jednací ……………….

Tímto Mudr. …………….,předseda(dkyně) PK zpochybnil(a) své předchozí spekulace o mé osobě a třech možnostech proč se vyšetření vyhýbám a toto vyšetření odmítám, neboť vlastně udává, že jsem jednala na radu svého zastupujícího advokáta (své zastupující advokátky), který(á) po zhodnocení situace dospěla k názoru, že vyšetření je podjaté a má za účel mě poškodit. V zájmu klienta doporučil(a) toto vyšetření odmítnout!!! Nejednalo se tedy o mé inteligentní simulantství, nýbrž o radu mých zástupců(zástupkyň).

13/ Další tvrzení: “ K ……………. lze přiřadit přesvědčení žalobkyně, že trpí …………..” je také zavádějící. Tato diagnóza mi byla stanovena na základě ……………….. a další-viz příloha číslo:……………..

14/ Nařknutí: “ zakládání publikací o ………….. do posudkového spisu” je nepravdivé. Mudr. …………………..,předseda(dkyně) PK si neuvědomil(a), že šlo o materiály doložené k soudu mým právním zástupcem (mou právní zástupkyní) jako důkazy (příloha III., strana:……). Soud zřejmě předal materiály posudkové komisi MPSV.

Předpokládám, že mi nebude MPSV bráněno šířit poznatky o informacích o …………………a mým zástupcům(zástupkyním) nebude bráněno předkládat důkazní materiály. V opačném případě jde o porušení Listiny základních práv a svobod, která je součásti ústavního pořádku ČR číslo 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona číslo 162/1998 Sb. a to Článku 17 bod 2 Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.

15/ V posudku se dále píše: ”Nedomyslel(a) však, že dg. ……………….. se stanovuje “per exclusionem”, tj. vylučováním jiných příčin ……………….. Základní podmínkou je vyloučení …………………….. poruch (zejména ……………….…”.

Diagnóza …………………….. se stanovuje přesně stanovenými kriterii. V ČR podle …………….. kriterií, která jsou nejpřísnější. ………………. je souborem ……………………… poruch svědčících o rozvratu v těchto systémech. Jak poslední výzkumy ukazují, probíhá tento rozvrat na ………………….. úrovni, dochází k poruchám …………………… Mezi veřejností a někdy bohužel i mezi lékaři dochází k záměně pojmů ………………………… –tj.doprovodná potíž řady nemocí a onemocnění ……………………… mezi jeho základní symptomy náleží právě ……………………..

V případě mé osoby jsou evidentně primární ……………………. onemocnění – …………… stav, …………………… poruchy - hodnocené jako ………………. s diag.kódem …………….viz. zpráva kliniky …………. ze dne ………………..

Z odpovědi MUDr.Aleny Budilové ředitelky odboru koncepce sociálně zdravotní politiky MPSV ČR z dne ……….200*.:

V případě ………………………. jde o onemocnění, které se diagnostikuje na základě zjištění řady předepsaných kritérií. Působí u různých osob různé funkční poruchy - …………………………. apod., a proto vzhledem k různorodosti jeho projevu a následku nebylo vhodné pro ně stanovit v citované příloze pouze jednu položku.

Proto se při posuzování zdravotního stavu osoby s ……………………. postupuje dle ustanovení § 6 odstavec 6 vyhlášky číslo 284/1995 Sb., v platném znění. To znamená, že okruh osob s ……………… není při posuzování žádným způsobem zněvýhodněn a právní úprava umožňuje individuální posouzení a uznání plné nebo částečné invalidity .”

Tedy v případě, že zdravotní postižení není přímo v příloze uvedeno, umožňuje ustanovení § 6 odstavce 6 vyhlášky číslo 284/1995 Sb., v platném znění, stanovit pokles výdělečné schopnosti podle takového zdravotního postižení, které je s ním funkčním dopadem srovnatelné. V kapitole:……. – poruchy …………. (vyhlášky číslo 284/1995Sb.,příloha číslo:……..) se praví: “Pro stanovení míry poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti ………………….., ale především ………………….

Tedy, aby byl zákon dodržen, měl posudkový(á) lékař(ka) hodnotit …………. podle jiného onemocnění se závažným dopadem na výkonnost, jak je tomu v případě ……………….., ať už označeného jako …………………………….

Například - ………………. nemoci přešlé v dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav- to je kapitola:……………. přílohy číslo:…….. příslušného zákona uvedeného níže. …………….zde stanoví: Středně těžké formy s postižením funkce některých orgánů nebo systémů středního stupně, nebo formy chronické, pomalu progredující, s podstatným snížením celkové výkonnosti organismu – sazba ……….%. …………… se týká těžkých forem a sazba je ……….%.

16/ Tvrzením: “ Posuzovaný(á) po vysvětlení podmínek ………………….. vyšetření se přikláněl(a) k tomu, že vyšetření absolvuje, ale po zásahu právního zástupce (právní zástupkyně) a krátké poradě s ní(m) svůj názor změnil(a)” je potvrzeno předchozí upozornění, že Mudr……..,předseda(dkyně) PK zpochybnil(a) své předchozí spekulace o mé osobě a třech možnostech, proč toto vyšetření jako “inteligentní simulant” odmítám. A jak již bylo uvedeno v dokumentu (příloha II., číslo:……. ) je pochybnost právního zástupce (právní zástupkyně) o nepodjatosti komise a o předem domluveném záměru přiřadit mi …………………………. diagnózu potvrzena.

17/ K tvrzení “Nelze se zbavit dojmu, že žalobce(žalobkyně) je na obou doprovázejících osobách závislá a v jakémkoliv rozhodování se řídí jejich radami” a poukazování na tomto podkladě na …………………….., dodávám :

- na pomoc Ing. ………….. jsem pro fyzické zdravotní postižení závislý(á) již od ……….. 200*

- Judr. ………….. byl(a) v tomto soudním sporu mým zplnomocněným právním zástupcem (mou zplnomocněnou právní zástupkyní) a tudíž je zcela logické, že jsem se řídil(a) jejími pokyny. Proč bych si hradil(a) službu právníka a následně se jeho doporučeními neřídil(a)?

18/ K bodu 6 – pokud by nebyl brán ohled na mé zdravotní potíže, a to evidentně pro chápaní mých potíží jako ………………………. nebylo, došlo by při hospitalizaci na ………………. k zhoršení mého zdravotního stavu a odvážím se tvrdit i trvalým následkům. Při každé jakékoli dosavadní hospitalizaci jsem musel(a) žádat o samostatný pokoj, z důvodu nutnosti individuálních podmínek (větrání, …).Tudíž odmítám hospitalizaci, pokud mi z důvodu obsazenosti nejsou zajištěny individuální podmínky, neboť jsem povinen(povinna) chránit svůj zdravotní stav.

Navíc mám opodstatněné obavy, které vycházejí ze skutečnosti, že ČR dosud nepřistoupila na novelu zákona o veřejném ochránci lidských práv, podle kterého by musela být uznána pravomoc expertů, kteří by mohli podle vzoru Evropského výboru pro zabránění mučení (CPT) navštěvovat všechna místa, kde se nacházejí osoby zbavené svobody. S největším odporem proti návrhu zatím vystoupilo ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo vnitra, které pod různými záminkami nechtějí kontrolnímu mechanismu umožnit přístup do zdravotnické dokumentace. To podle Ligy lidských práv představuje zásadní problém pro efektivní fungování nového mechanismu v praxi, neboť takto se nebudou moci delegace veřejného ochránce práv zaměřit na podstatné důkazy o špatném zacházení s osobami, které se dají vyčíst právě ze zdravotnické dokumentace. Rada vlády pro lidská práva však předložila paragrafové znění do vlády s rozporem a stojí si za svým návrhem, který by nahlížení do zdravotnické dokumentace umožnil.

V případě nutnosti,vzhledem k výše uvedenému, trvám pouze na ambulantním……………… vyšetření. Svého lékaře si stanovím sama, neboť jako pacient mám právo na volbu lékaře.

K posudku číslo jednací …………z ………….200* Je uvedeno, že jsem byla posouzena na základě posudkového spisu, zapůjčené dokumentace praktického lékaře, podstoupeného svazku OSSZ .

K výčtu lékařských zpráv – z lékařských zpráv jsou vyňaty podstatné záležitosti, což zkresluje zdravotní stav mé osoby a nejsou uvedeny lékařské dokumenty, které jsou pro posouzení mého zdravotního stavu rozhodující (viz bod 2)

2/ Vyjádření “údajný” …………………. je neopodstatněné (viz. předchozí bod 3) a lékařská zpráva ………………… Mudr. …………….. z …………... 200* (příloha IV., číslo:…) cituji: “ Doporučení: nadále nález trvá. Vzhledem k progresi …………….. v závislosti na ………………….…”.

Při ……………….. trpím zhoršením dýcháním, oslabenou mimikou, tuhnutím šíje a ramen, ztíženým polykáním. V případě nachlazení,virozy či námahy u mne dochází k velkému zhoršení - ztížené chůzi, nezvednutí rukou.

3/ Velké množství onemocnění bylo a je považováno prvotně mylně za ………………., než je zjištěna patogeneze a etiologie nemoci. Nevolnost, pro kterou jsem byla hospitalizována, následovala po ………………… (příloha IV., číslo:…….) a aplikaci ……………. Tudíž předcházelo ……………. onemocnění spojené s problémy v oblasti ………….., což by potvrzovalo řazení do ………………. U ………………… nejsou přítomny symptomy související s ………………: bolesti v …………., citlivé ………………. a nejdůležitější příznak, a to zhoršení po …………….. Pacienti s ………….., na rozdíl od těch s ………………….., často udávají opakované vleklé ……………. nebo ………….. s abnormálním průběhem”.

Dokládám odborný článek (příloha IX., číslo:…) o korelaci …………….. se zánětem ………….

4/ Ve zprávě (příloha IV., číslo:……) je uveden příjem pro ………... Je rozdíl mezi pojmy ……………. a ……………. Dle “Praktického slovníku medicíny” od J.Vokurky: ……….. – ……... Příznak může mít řadu příčin, včetně vlivu některých léků. Běžně vzniká i u ……………, ale může být též příznakem vážnějšího onemocnění.

Avšak jako hlavní nemoc je uvedena ……………….. a v závěrečné diagnóze figuruje: ……………………….. , …………………………... Symptomy lze souhrnně shrnout do onemocnění nazývané ……………….

5/ Zdůrazňuji, že v operačním nálezu (příloha IV., číslo:……) je uvedeno, že ……… je výrazně ………, ………….. a …………... Na problém silného prokrvení a zduření, které je bolestivé si stěžuji a vysvětlují mé bolesti v ……………….

6/ K vyjádření ve zprávě a průběhu hospitalizace jsem se již vyjádřil(a) v bodě ………………..

7/ Nesouhlasí, že na ………………….. není uvedeno pracoviště, což tvrdí PK. V seznamu důkaz. materiálů ke Krajskému soudu v …………………. (příloha III., strana:….. ) je uvedeno – cituji: “ lékařská zpráva Institutu ……………………., ………………. pracoviště z …………….200*. Přikládám dodanou kopii (příloha IV., číslo:…….),z které jasně vyplývá, že pracovištěm je ……………………………….

8/ Zpráva Mudr. …………….. je složena ze třech listů A6 , jež je každý opatřen pro úplnost razítky. Zprávy byly pouze z originálu nakopírovány za sebe. Datum bylo opomenuto, lékař(ka) omyl napravil(a) (příloha IV., číslo:……). Posudková komise podle správního řádu může použít všech prostředků, jimiž lze objasnit stav věcí a které jsou v souladu s právními předpisy. Tudíž si mohli ověřit u lékaře(řky), kdy byla listina vystavena.

9/ Ve výčtu lékařských zpráv zřejmě záměrně nejsou uvedeny kompletně dodané lékařské materiály, které jsou rozhodující pro posouzení mého zdravotního stavu a to zvláště:

-Mudr. …………… z …………. 200* (viz. předchozí bod 4) a z ………… 200* (datum lékařem(řkou) doplněno viz. bod 32) k němuž(k ní) pravidelně docházím od ……….. 200*.

-kompletní zprávy z kliniky ………….., kde jsem byl(a) v diagnostickém procesu od …………. 200* do ………… 200*, kde je uvedena diagnóza ……………, …………….. na podkladě ……………………onemocnění, …………….., recidivující …………..… (příloha IV., číslo:……… ). Zpráva číslo 14 je uvedena jako důkazní materiál ke Krajskému soudu v …………. (příloha III., strana:……).

10/ Je psáno: “…………… vyšetření odmítá s tím, že dříve absolvovaná ……………….. vyšetření ji způsobila trvající obtíže, například. vlivem …………………”. Skutečnost je již zhodnocena v předchozím bodě…………………………

Jak jsem již uvedl(a), v důkazech k soudu byla přiložena zpráva …………. Mudr. ………….. z ………………. 200*. Mudr. ……………..,předseda(dkyně) PK zřejmě záměrně tuto zprávu neuvedl(a) do posudkového zhodnocení. Posudková komise byla vyzvána opakovaně mojí osobou, panem Ing. ……………. a JuDr. ………….. k přečtení tohoto odstavce ze zprávy.

Ing. ……………. nalistoval Mudr.…………..,předsedovi(dkyni) PK tuto zprávu při jednání v materiálech na stole. Mudr.…………., předseda(dkyně) PK, si striktně odmítl(a) doporučení mého lékaře-ošetřujícího ………………. přečíst. Po té jsme se rozhodli k odmítnutí ……………….. vyšetření, protože u mne v minulosti prokazatelně došlo použitím nepřiměřených metod vyšetření ke zhoršení celkového stavu. Z toho důvodu Mudr.…………. napsal doporučení (příloha IV., číslo:….. ). Cituji:” U pacienta(pacientky) je nutno vždy využít pouze měkkých technik. Při manipulaci s nárazem vždy dochází ke zhoršení obtíží.”

11/ K ……………….. posudku:

V posudku číslo jednací:………. v bodě 5. se píše, že nebylo možno provést ……………….vyšetření v obvyklém rozsahu tudíž zhodnocení by nemělo být bráno v úvahu. Navíc toto zhodnocení neodpovídá v určitých skutečnostech a události jsou zmanipulovány (svědek Ing. ………..a Judr. …………). A to například:

- V posudku se uvádí: “Svůj projev protkává jmenováním různých diagnóz, kterými trpí.”

Uváděl(a) jsem pouze diagnózy, které mám objektivně stanovené lékaři a jsou lékařsky potvrzené a jsou uváděny v lékařských zprávách. Svědek Ing. ……….., JuDr. ……….

PK mi vyčítá znalost vlastního zdravotního stavu?

Z výše uvedeného vyplývá, že se nemůže jednat o záměrnou simulaci za účelem dosažení nějakých výhod.

- K větě o mém přesvědčení o potížích a onemocněních, kterými trpím a která jsou údajně nevývratná, musím opětovně konstatovat, že jsem uváděl(a) pouze onemocnění uváděná v lékařských zprávách.

Další úvahy o mém ………………… onemocnění z okruhu …………… považuji za výroky neoprávněné a poškozující mou osobu.

IGNORACE NÁLEZU ZE ZOBRAZOVACÍCH METOD, DALŠÍCH OBJEKTIVNÍCH NÁLEZU (vyplývá především z bodu …..) A ZÁVĚRU ZPRÁV ………….., …………… A POKUS PŘIŘKNOUT MÉ OSOBĚ …………………….. POVAŽUJI ZA PROTIPRÁVNÍ A V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDE TENTO PŘESTUPEK ŘEŠEN, PODÁM TRESTNÍ OZNAMENÍ A PŘÍPAD BUDU MEDIALIZOVAT!

Za objektivní diagnostický proces v 21. století v mém případě považuji pouze další diagnostické postupy, které by více objasnily mé nespecifické nálezy na ……………, akumulace ……………. ve tkáních, nespecifické …………………...

12/ Viz předchozí bod 11.

13/ Není pravdivě uvedeno, že rokem 200* samostatné zprávy od lékařů končí (viz předchozí bod *).

14/ Mudr…………..,předseda(dkyně) PK si na jedné straně stěžuje na záplavu lékařských zpráv a výsledků a na druhé straně poukazuje na mé řídké návštěvy u praktického lékaře (praktické lékařky). Což je rozporné a jak sám již dříve uvádí “Ostatně posudek má být vypracován k datu vydání napadeného rozhodnutí ČSSZ, tj. ke dni ……………. 200*”.

15/ Píše se, že není možno rozpracovaný posudek dokončit. Avšak v pozvánce na odborné vyšetření (příloha II., číslo:….. ) je poučení, že pokud se vyšetření nepodrobím, bude posudek vypracovaný na základě dostupné dokumentace. To v sobě nese rozpor. Znovu podotýkám, že posudek nebyl vyhotovený na základě dostupné dokumentace, nebylo přihlédnuto ani ke zprávám doloženým jako důkazní materiál ke Krajskému soudu v ………….. a nedošlo k objektivnímu zjištění ve věci. Celkový postup je v rozporu s právy, které mi zaručuje jako občanovi (občance) Ústava ČR.

Podpis:………………………

 

 

23.)Žádost na Českou advokátní komoru o bezplatné ustanovení advokáta na podání kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

Česká advokátní komora

Národní 16

PRAHA 1

110 00

Věc: Žádost o bezplatné ustanovení advokáta pro zastupování u …….soudu v ………… - podání kasační stížnosti

Vzhledem ke skutečnosti, že nemám žádné finanční prostředky, žádám Vás o bezplatné ustanovení advokáta .

Žádost podávám ve věci právního řešení mé žádosti o přiznání plného invalidního důchodu zamítnutého Krajským soudem v …………….. dne …….. vedeného pod značkou …………….. .

Advokátní zastoupení potřebuji na podání kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

Dlouhodobě trpím na …………………. (opakované infekční stavy, teploty, krční záněty a záněty zažívacího traktu, bolesti svalů, kloubů, závratě, rozmazávání vidění, prakticky nulová fyzická výkonnost, těžké únavové stavy atd. ..)

Jsem již …….. roků nemocný(á) a nyní již ve stavu krajní zdravotní i finanční nouze.

Majetkové a sociální poměry :

• jsem dlouhodobě bez zaměstnání z důvodu zdravotní nezpůsobilosti

• nevlastním žádné úspory ani majetek

(Doplňte podle vašeho skutečného stavu!)

Děkuji za pochopení a rád(a) bych Vás požádal(a) o brzké vyřízení mé žádosti, neboť lhůtu na podání kasační stížnosti mám jen do ……….

Datum:……………………

Adresa:………………….

Podpis:……………………

 

 

24.)Kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

Kasační stížnost musí zpracovat právník. Toto podání samostatně učiníte v případě, že nemáte právního zástupce a vaše žádost o jeho přidělení se teprve vyřizuje. Ačkoli sice nejste oprávněni k podání kasační stížnosti, musíte tak fakticky učinit z důvodu, abyste nepromeškali – relativně krátkou – pouze 14-ti denní lhůtu pro její podání !

Nejvyšší správní soud

Masarykova 31

657 40 BRNO

Kasační stížnost ve věci přiznání plného invalidního důchodu projednávané pod značkou krajského soudu číslo jednací: ……………………

Podávám tuto stížnost proti rozsudku Krajského soudu v ………….. vydaného dne ………… projednávaného pod značkou soudu číslo jednací:. ………………………………

Protiprávnost rozsudku spatřuji v těchto bodech :

( doplňte si dle svých potřeb například:………. )

I.)(…) soud bral za stěžejní pouze výrok posudkové komise MPSV číslo:……….. a posudkové hodnocení posudkového lékaře OSSZ ………………, tím porušil mé právo na rovný přístup ke mně jako k žalující protistraně viz.odůvodnění rozsudku strana 3. odstavec 4. věta druhá, cituji : “Proto v tomto soudním řízení byl vypracován posudek a doplňující posudek posudkovou komisí, a tento důkaz považuje soud za stěžejní”, bez ohledu na mnou podané důkazy o neúplném a nepřesvědčivém posouzení rozhodujícího zdravotního postižení, jímž jsem trpěl(a) ke dni vydání přezkoumávaného rozhodnutí a v tom spatřuji vadu řízení, která mohla mít za následek nesprávné stanovení míry poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti k uvedenému dni a v jeho důsledku nesprávné posouzení zákonných podmínek plné invalidity ve smyslu § 39 odstavec 1 zákona číslo 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, jako základního předpokladu pro posouzení nároku na dávku důchodového pojištění, jíž se dovolávám. Domnívám se, že jde o jinou vadu ve smyslu § 103 odstavec 1 písmeno d) soudního řádu správního. K této vadě řízení mohl soud přihlédnout i za použití § 109 odstavec 3 soudního řádu správního.

II.) V odůvodnění výroku soudu není soudem dokumentována snaha soudu zabývat se mnou předloženými důkazy – lékařskými zprávami zejména …………………. Mezi důkazy patřilo i řešení stížnosti na posudkového lékaře OSSZ, jímž vypracovaný posudek byl podkladem pro vydání rozhodnutí ČSSZ. Důkazy jsou již v soudní dokumentaci, ale pro snadnější orientaci je předkládám v příloze číslo 1.

III.) Soud v odůvodnění rozsudku vycházel též ze závěru posudků posudkové komise MPSV číslo:….,ze dne….učiněných na základě neplatných závěrů ………………… vyšetření (nedodržení ………. vyšetření viz příloha číslo:……….).

Soud se opírá o stěžejní důkaz tj. o ………………………… vyšetření provedené dne …… tj. 4 měsíce po podání mé žádosti o důchod a vydává je za stav ke dni ………….. , což považuji za protiprávní.

Mým stěžejním důkazem, kterým se především měla zabývat posudková komise i soud jsou :

1.) závěry MUDr. …….. specialisty na …………….. ze dne ………… a to na jeho závěru posouzení zdravotního stavu :

cituji : ,, Z posudkového hlediska ……………………………………….”

2.) další vyšetření platné jako doplnění i po datu podání žádosti o invalidní důchod, které je nutno zahrnout do důkazů a svědčí o mém dlouhodobém nepříznivém zdravotním stavu a jednoznačně podporuje oprávněnost mého nároku na invalidní důchod.

Viz. v dokumentaci :

- zpráva o vyšetření MUDr.……………… ze dne …….. o trvání stavu dle písmena a) tohoto bodu, cituji závěry : ,,Uzavíráme, že z posudkového hlediska se jedná o ………...”

- zpráva MUDr. ………… specialisty na …………… ze dne …………o trvání stavu dle písmena a) tohoto bodu, cituji: “pracovní potenciál pacienta(tky) je v současné době prakticky nulový…”.

Závěr posudku OSSZ a posudkové komise MPSV je prokazatelně naprosto v rozporu se závěry mnou dodaných lékařských zpráv a je tím zpochybněna jeho věrohodnost.

IV.) Soud neodůvodnil, proč se nevypořádal s mnou dodanými důkazy, tj. lékařskými zprávami (vyjmenovat předmětné zprávy!), jejichž závěry byly v příkrém rozporu se závěry posudků OSSZ a ministerské komise MPSV.

V.)(…)

VI.) Soud nezkoumal protiprávnost postupů posudkových lékařů, kterého jsem se na něm opakovaně dožadoval(a) pro mé opakované poškozování jejich závěry. Proto nechápu smysl takovýchto soudních jednání, jestliže jsou takto jednostranná. Soud uznal pouze argumenty posudkové komise, byť jsou postaveny na protiprávních základech.

VII.) Domáhám se, aby Nejvyšší správní soud :

1.) Nepovažoval za stěžejní důkazy v tomto řízení závěry posudků uvedených posudkových komisí a to Protokoly z jednání číslo jednací: ………….. ze dne vydaných ……….. jako podkladů pro rozhodování Krajského soudu v ……………..

Mám za to, že došlo k protiprávním jednáním posudkové komise a k záměrnému nezařazení dle Zákona číslo 155/1995 Sb., § 39, odstavec 3, při použití prováděcího předpisu a to zákonné Vyhlášky číslo 284/1995 Sb., § 6, bod 6. a přílohy číslo 2, a k podvodnému, diskriminačnímu a nezákonnému zařazení dle § 38, při použití prováděcího předpisu a to zákonné Vyhlášky číslo 284/1995 Sb., přílohy číslo 3.

2.) Zrušil napadený rozsudek Krajského soudu v …………….. ze dne …………pod značkou …………………..s poukazem na § 103 odstavec 1 písmena a) a b) soudního řádu správního, protože správní orgán vycházel z nesprávného a nedostatečného skutkového zjištění, z nichž proto vyvodil nesprávné posouzení věci. Při zjišťování skutkové podstaty byl porušen zákon v ustanoveních o řízení před správním orgánem takovým způsobem, že to mohlo ovlivnit zákonnost, a pro tyto důvodně vytýkané vady měl krajský soud, který ve věci rozhodoval, napadené rozhodnutí správního orgánu zrušit. Podle ustanovení § 1 odstavce 2 se zřetelem k ustanovení § 3 odstavce 8 vyhlášky číslo 182/1991 Sb., kterou se prováděl zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, při posuzování zdravotního stavu a pracovních schopností občanů, přihlédne lékař k výsledkům vlastního vyšetření a musí vycházet z lékařských zpráv a posudků, vypracovaných odbornými lékaři o zdravotním stavu občanů. Tímto způsobem v mém případě postupováno nebylo, a skutkový stav, z něhož správní orgán v napadeném rozhodnutí vycházel, tedy zejména závěr o mém zdravotním stavu a nároku na invalidní důchod, nemá oporu ve spisech.

VIII.) Navrhuji proto vynesení tohoto soudního výroku :

Rozsudek Krajského soudu v …………….. ze dne ……………., číslo jednací:…………. se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení. Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že kasační stížnost je důvodná.

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, posudek PK MPSV v ………………. ze dne …………. není posudkem způsobilým zcela prokázat rozsah a intenzitu rozhodujícího zdravotního postižení, kterým stěžovatel(ka) ke dni vydání rozhodnutí skutečně trpěl(a). Nejsou zde tedy předpoklady k posouzení otázky, zda stěžovatel(ka) byl(a) ke dni …………….. plně invalidní či nikoliv, což ve svých důsledcích znamená, že dosud nebyly vytvořeny předpoklady k posouzení zákonnosti přezkoumávaného rozhodnutí, jímž byla žádost stěžovatele(lky) o plný invalidní důchod zamítnuta. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost považuje za důvodnou a napadený rozsudek krajského soudu ruší a věc vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

V dalším řízení je krajský soud vázán právním názorem, případně pokynem uvedeným v tomto rozsudku. Bude proto třeba, aby byl vydán další doplňující posudek s tím, že posudková komise MPSV bude muset posoudit rozsah zdravotního postižení stěžovatele(lky) ke dni ……………. z odborných lékařských nálezů, které stěžovatel(ka) zaslala v průběhu řízení a z nichž posudková komise nevycházela, nebo je nezohlednila v plném rozsahu.

IX.) Zamítnutím mé žaloby Krajským soudem v ……………………

1.) jsem zbaven(a) práva na ochranu zdraví nerespektováním negativního zdravotního stavu, dovolávám se u Vás svých práv vyplývajících z Listiny základních práv a svobod (dále jen ZLPS)

2.) posudky komisí MPSV ČR je mi působena zdravotní škoda - nesprávné úřední rozhodnutí státní správy ( viz ZLPS )

3.) nerespektováním podmínek ( nutnost PN ) pro kvalitní léčení mé nemoci je porušováno mé právo zajištění znovuzískání schopnosti získávat finanční prostředky pro své životní potřeby prací viz ZLPS.

4.) jsem více než ….. roky nemocný(á) ve stavu krajní zdravotní nouze za opakovaného uplatňování neetických, záměrných a protiprávních praktik některých lékařů se snahou mě poškodit mařením výkonu mých práv .

Zamítnutím mé žádosti o plný invalidní důchod došlo k mé diskriminaci jako občana a pacienta.

Důrazně se u Vás dovolávám dodržování mých občanských práv vyplývajících z Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod.

Právního zástupce (právní zástupkyni), který mě bude zastupovat, mi z důvodu mé sociální situace v současné době přiděluje Česká advokátní komora, po jeho přidělení se s Vámi písemně spojí.

Děkuji:……………………..

Dne: ……….

Adresa:…………………

Podpis:……………………

 

 

25.)Žádost o osvobození od soudních poplatků.

Velmi důležitá poznámka: Soud může, při neúspěchu nařídit úhradu nákladů za ušlou mzdu případných svědků, cestovné, jízdné, atd., a proto je třeba podat žádost o osvobození od soudních poplatků!

Nejvyšší správní soud

Masarykova 31

657 40 BRNO

Žádost o osvobození od soudních poplatků

Vzhledem ke skutečnosti, že nemám žádné finanční prostředky, žádám Vás o osvobození od soudních poplatků a to případných nákladů vzniklých ušlou mzdou svědků, či účastníků řízení, jízdné atp.

Žádost podávám ve věci právního řešení mé žádosti o přiznání plného invalidního důchodu projednávaného u Krajského soudu v ……………… pod značkou …………………….

Dlouhodobě trpím na následky onemocnění …………………..

Jsem již ……… roky nemocný(á) a nyní již ve stavu krajní zdravotní i finanční nouze.

Majetkové a sociální poměry :

DOPLŇTE

Rád(a) bych Vás poprosil(a) o vyjádření v co nejkratším čase a to z důvodu běhu odvolací lhůty.

Děkuji za pochopení a brzké vyřízení mé žádosti.

V ………… datum:…………………

Adresa:……………………

Podpis:…………………….

 

 

26.)Řízení před Ústavním soudem ČR. Žádost o projednání mojí ústavní stížnosti mimo pořadí pro její mimořádnou naléhavost.

ÚSTAVNÍ SOUD ČR

Joštova 8

660 83 Brno

---------------------------

Žádost o projednání ústavní stížnosti mimo pořadí pro naléhavost

Vážení,

dovoluji si Vás požádat o projednání mnou podané ústavní stížnosti mimo pořadí pro naléhavost.

Důvodem mé žádosti k Vám je doba, která už uplynula od projednávání mé žádosti o plný invalidní důchod z důvodu zdravotního postižení …………………………..

Doba soudního projednávání se blíží již ke ……… roku a já již nemám sil odolávat traumatizujícímu stavu v projednávané věci.

Jedná se o ústavní stížnost proti Rozsudku Nejvyššího správního soudu v Brně, projednávaného pod značkou …………………. ze dne ………………….

Chápu, že máte jistě složitější případy, které Vám zaberou mnoho času, ale věřte, že je velice těžké čekat na zahájení dalšího řízení ve stálé existenční nejistotě za zhoršování zdravotních následků mého postižení.

Děkuji předem za pochopení a přeji Vám hezký den.

S úctou

Datum:…………………….

Adresa:…………………..

Podpis:……………………..

 

 

27.)Řízení před Ústavním soudem ČR. Žádost o neuložení úhrady nákladů řízení dle § 62 odstavec 3 a 4, zákona číslo 182/1993 Sb. z důvodu špatných majetkových a sociálních poměrů.

ÚSTAVNÍ SOUD ČR

Joštova 8

660 83 Brno

Žádost o neuložení úhrady nákladů řízení dle § 62 odstavec 3 a 4, zákona číslo 182/1993 Sb. z důvodu špatných majetkových a sociálních poměrů.

Vzhledem ke skutečnosti, že nemám žádné finanční prostředky, žádám Vás o neuložení úhrady nákladů řízení dle § 62 odstavec 3 a 4. zákona 182/1993 Sb. o Ústavním soudu.

Žádost podávám ve věci podání ústavní stížnosti proti zamítavému Rozsudku Nejvyššího správního soudu v Brně dne ………. vedenému pod značkou ……………… a mně doručenému dne ……………...

Dlouhodobě trpím zdravotním postižením …………………………..

Jsem již ………. roků nemocný(á) a nyní již ve stavu krajní zdravotní i finanční nouze.

Majetkové a sociální poměry :

• doplnit ………………….

Předem Vám děkuji.

S úctou

Datum:………………….

Adresa:…………………

Podpis:………………….

 

 

28.)Řízení před Ústavním soudem ČR. Nejspíše použitelné články Ústavy ČR s možnostmi použití pro tento typ ústavní stížnosti.

Ústava České republiky

ze dne 16. prosince 1992

ústavní zákon číslo 1/1993 Sb. ve znění ústavního zákona číslo 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 Sb. a 515/2002 Sb.

Článek 3 Součástí ústavního pořádku České republiky je Listina základních práv a svobod.

Článek 4 Základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci.

Článek 82/1 Soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí. Jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat.

(2) Soudce nelze proti jeho vůli odvolat nebo přeložit k jinému soudu; výjimky vyplývající zejména z kárné odpovědnosti stanoví zákon.

(3) Funkce soudce není slučitelná s funkcí prezidenta republiky, člena Parlamentu ani s jakoukoli funkcí ve veřejné správě; zákon stanoví, se kterými dalšími činnostmi je výkon soudcovské funkce neslučitelný.

Článek 87/1 Ústavní soud rozhoduje

  1. o zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem,
  2. o zrušení jiných právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem nebo zákonem,
  3. o ústavní stížnosti orgánů územní samosprávy proti nezákonnému zásahu státu,
  4. o ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánů veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a svobod,

Soudy

Článek 90 Soudy jsou povolány především k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytovaly ochranu právům. Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy.

Článek 96/1 Všichni účastníci řízení mají před soudem rovná práva.

(2) Jednání před soudem je ústní a veřejné; výjimky stanoví zákon. Rozsudek se vyhlašuje vždy veřejně.

 

 

29.)Řízení před Ústavním soudem ČR. Nejspíše použitelné články Listiny základních práv a svobod s možnostmi použití pro tento typ ústavní stížnosti.

USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.

Ústavní zákon číslo 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona číslo 162/1998 Sb.

Předsednictvo České národní rady se usneslo takto:

Předsednictvo České národní rady vyhlašuje LISTINU ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součást ústavního pořádku České republiky.

Uhde v.r.

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD – VÝŇATEK

Hlava první

Obecná ustanovení

Článek 1 Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.

Článek 2/1 Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání.

(2) Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.

(3) Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

Článek 3/1 Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení

(2) Každý má právo svobodně rozhodovat o své národnosti. Zakazuje se jakékoli ovlivňování tohoto rozhodování a všechny způsoby nátlaku směřující k odnárodňování.

(3) Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.

Článek 4/1 Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.

(2) Meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených Listinou základních práv a svobod (dále jen "Listina") upraveny pouze zákonem.

(3) Zákonná omezení základních práv a svobod musí platit stejně pro všechny případy, které splňují stanovené podmínky.

(4) Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro jaké byla stanovena.

Hlava čtvrtá - Hospodářská, sociální a kulturní práva

Článek 26/1 Každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost.

(2) Zákon může stanovit podmínky a omezení pro výkon určitých povolání nebo činností.

(3) Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací. Občany, kteří toto právo nemohou bez své viny vykonávat, stát v přiměřeném rozsahu hmotně zajišťuje; podmínky stanoví zákon.

(4) Zákon může stanovit odchylnou úpravu pro cizince.

Článek 30/1 Občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, jakož i při ztrátě živitele.

(2) Každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek.

(3) Podrobnosti stanoví zákon.

Hlava pátá - Právo na soudní a jinou právní ochranu

Článek 36/1 Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu.

(2) Kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, může se obrátit na soud, aby přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí, nestanové-li zákon jinak. Z pravomoci soudu však nesmí být vyloučeno přezkoumávání rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod podle Listiny.

(3) Každý má právo na náhradu škody způsobené mu nezákonným rozhodnutím soudu, jiného státního orgánu či orgánu veřejné správy nebo nesprávným úředním postupem.

(4) Podmínky a podrobnosti stanoví zákon.

Článek 37/1 Každý má právo odepřít výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké.

(2) Každý má právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné správy, a to od počátku řízení.

(3) Všichni účastníci jsou si v řízení rovni.

(4) Kdo prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, má právo na tlumočníka.

Článek 38/1 Nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci. Příslušnost soudu i soudce stanoví zákon.

(2) Každý má právo, aby jeho věc byla projednána veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům. Veřejnost může být vyloučena jen v případech stanovených zákonem.

 

 

30.)Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

POZOR!!

1.) Počet stránek značených v oficiálním formuláři stížnosti musí zůstat zachován a nesmí se přečíslovávat tj. snižovat ani zvyšovat, je dovoleno ve stávajících stránkách pokračovat dle potřeby, ale bez dalšího označování číslem. Základní značení čísel stránek musí zůstat!

Věnujte maximální možné úsilí a pečlivost v seřazení (a označení čísly) všech příloh, neboť vás může při chybě následně čekat výzva soudu k nějakému doplnění či vysvětlení nejasnosti a budete potřebovat právníka, který bude se soudem komunikovat ve francouzštině či angličtině!

2.) Pro část stížnosti - Spravedlivé zadostiučinění soustřeďujte a doložte do stížnosti kopie účtenek všech vašich nákladů.

3.) V podání stížnosti nelze žádat, jak to údajně prý dělají i někteří hloupí právníci, o přiznání důchodu či zrušení rozsudků atp. Tento fakt může být příčinou neúspěchu stížnosti !

Soud rozhoduje jen o porušení či neporušení čl. Úmluvy uvedených ve stížnosti!!

ČR je smluvně vázána s EU, že bude výroky soudu akceptovat.

4.) Pokud se rozhodnete využít pro vyplnění a podání stížnosti služeb vámi placeného právníka, upozorňuji Vás, že se mohou celkové náklady, podle složitosti případu včetně zastupování, vyšplhat až někam k závratné částce 150 tis. Kč.

5.) Stížnost pošlete na uvedenou adresu poštou jako cenné psaní s dodejkou nebo jako termínovanou zásilku s určeným datem doručení adresátovi. Důvodem je nutnost rychlé a písemně ověřené informace, že vaše podání došlo včas a stihli jste odvolací lhůtu. Pokud vám nepřijde poštou ze Štrasburku potvrzená dodejka po uplynutí na poště určené dodací doby + 3 dny, jděte reklamovat nedodání zásilky. Dohledání zásilky do zahraničí trvá poště 2 měsíce, případně uplatněte pojištění zásilky, ve výši kterou jste si určili.

Zde Vám podle paměti a zkušenosti uvádím názorný příklad jak asi přibližně by měla vypadat taková Stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva do Štrasburku:

Voir Note explicative

See Explanatory Note

viz Vysvětlující poznámka

 

 

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L' HOMME

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA

 

 

Conseil de l' Europe - Council of Europe

Strasbourg, France

Rada Evropy, Štrasburk, Francie

 

 

REQUÊTE

APPLICAT

STÍŽNOST

 

 

présentée en application de l' article 34 de la Convention européenne des Droits de l' Homme,

ainsi que des articles 45 et 47 du Règlement de la Cour

under Article 34 of the European Convention on Human Rights

and Rules 45 and 47 of the Rules of Court

podaná podle článku 34 Evropské úmluvy o lidských právech a podle článků 45 a 47 Jednací řád Soudu

 

 

IMPORTANT: La présente requête est un document juridique et peut affecter vos droits et obligations

This application is a formal legal document and may affect your rights and obligations.

UPOZORNĚNÍ: Tato stížnost je právní dokument a může ovlivnit Vaše práva a povinnosti.

 

 

I - LES PARTIES

THE PARTIES

STRANY

 

 

A.)LE/LA REQUÉRANT/E /

THE APPLICANT

STĚŽOVATEL

 

 

Renseignements à fournir corcernant le/la requérant(e) et son/sa représentant(e) éventuel(e)

Fill in the following details of the applicant and the representantive, if any

Vyplňte následující údaje o stěžovateli a případném zástupci

 

 

1.)Nom de famille ………………… 2.) Prénom (s) …………………

Surname First name (s)

Příjmení Jméno

 

 

3.)Sexe: masculin/féminin …………………

Sex: male/female

Pohlaví:muž/žena

 

 

4.)Nationalité …………. 5.) Profession …………………….

Nationality Occupation

Státní příslušnost Povolání

 

 

6.)Date et lieu de naissance ……………………….

Date and place of birth

Datum a místo narození

 

 

7.)Domicile ………………………………

Address

Bydliště

 

 

8.)Tel. N°/Tel. ………………………….

 

 

9.)Adresse actuelle (si différente de 6.)

Present address (if different from 6.)

Současná adresa (pokud je jiná než v bodě 6.)

 

 

10.)Nom de famille et prénom du/de la représentant (e)* .................................................................................................................

Surname and first name of representative*

Příjmení a jméno zástupce*

 

 

11.)Profession du/de la représantant(e) ............................................................................................................................

Occupation of representative

Povolání zástupce

 

 

12.)Adresse du/de la représentant(e) ................................................................................................................................

Address of representative

Adresa zástupce

 

 

13.)Tel. N°/Tel............................................................

Fax N°/Fax............................................................

 

 

B.)LA HAUTE PARTIE CONTRACTANTE

THE HIGH CONTRACTING PARTY

VYSOKÁ SMLUVNÍ STRANA

 

 

Indiquer ci-après le nom de l'Etat/des Etats contre le(s)quel(s) la requête est dirigée

Fill in the name of the State(s) against which the application is directed

Uveďte stát / státy, proti kterému / kterým je Vaše stížnost podána

14.)La République Tchèque

 

 

___________

* Si le/la requérant(e) est représenté(e), joindre une procuration signée par le/la requérant(e) en faveur du/de la représentant(e).

A form of authority signet by the applicant should be submitted if representative is appointed.

Pokud je stěžovatel zastoupen, připojte plnou moc podepsanou stěžovatelem.

 

 

II - EXPOSÉ DES FAITS

STATEMENT OF THE FACTS

POPIS SKUTEČNOSTÍ

Voir chapitre II de la note explicative

See Part II of the Explanatory Note

Viz část II Vysvětlující poznámky

 

 

15.)Chronologické vylíčení skutečností : (PŘÍKLAD!!) ……………..

Nikdy v minulosti jsem nebyl(a) vážněji nemocný(á) či v delší pracovní neschopnosti.

15.1.) V ………… 199* jsem bez zjevné příčiny začal(a) pozvolna trpět nadměrnou…………………….

15.2.) Dne ………………. jsem byl(a) uznán(a) práce neschopen (neschopna) MUDr. ……………………za velkých zdravotních potíží.

15.3.) Od ………………. jsem nebyl(a) schopen (schopna) pro ztrátu ………………… .

15.4.) Pro stálé přetrvávání základních zdravotních potíží jsem musel(a) ……………………

15.5.) Roční léčení praktickým lékařem(řkou) MUDr. ……………nepřinášelo odstranění mých základních dlouhodobých potíží …………………………..

15.6.) atd. (pokračujte v chronologii - vylíčení skutečností)……………………………………..

15.7.) Stálé dlouhotrvající potíže, které se u mě dodnes vyskytují :……………………………….

15.8.)Skutečnosti k onemocnění:

Jedná se o ………………… způsobené dlouhotrvajícími chronickými ……………..

Bylo vystaveno několik dlouhodobých pracovních neschopenek za sebou s krátkým 1 denním přerušením a nástupem do zaměstnání. Mnohokrát jsem byl(a) donucen(a) se písemně odvolávat k orgánům veřejné moci, proti jejich bezdůvodnému rušení sociálního a nemocenského zabezpečení.

Jde o následky dlouhotrvajících chronických ………………….projevujících se souborem subjektivních a objektivních příznaků a nálezů, a to :

-vypište objektivní nálezy i subjektivní potíže

Jak mi bylo písemně sděleno Ministerstvem zdravotnictví ČR (viz. příloha č. ……….), současná světová věda doposud nenalezla jednoznačně účinnou léčbu těchto vyskytujících se zdravotních následků po dlouhodobých …(infekčních)… stavech či jiných příčinách těchto zdravotních postižení shrnutých pod diagnózu …………………………………….

Všechny zde uvedené zdravotní informace, nálezy z vyšetření a hospitalizací by měly být obsaženy v mé zdravotní dokumentaci, ke které mám dodnes veřejnou mocí zamezen přístup.

Bylo mi úřady státní moci vyčítáno, že jsem byl(a) již na mnoha vyšetřeních. Já však nemohu za to, že se včas nerozpoznalo, že u mě rok probíhá … (druh infekčního onemocnění)… a namísto toho jsem byla opakovaně posílána na ………………… a bezdůvodně léčena ………………….. Nemohu za to, jak mi doposud zdravotně je a jaké mám trvalé zdravotní následky.

Množství vyšetření a léků není důkazem toho, že musím být zdráv(a), nýbrž důkazem toho, že byly medicínsky vyčerpány a vyloučeny všechny jiné možné příčiny či původ jiných onemocnění, neboť se dlouhou dobu ( cca rok ) nevědělo, jaká je příčina mého onemocnění. Na základě dlouhotrvajících zdravotních následků pak bylo možno s konečnou platností specifikovat a diagnostikovat mé zdravotní postižení ……………………………………

Onemocnění u mě probíhá bez známek výraznějšího zlepšování. Dlouhodobě trvá nepříznivý zdravotní stav a to bezmála …počet….roků .

15.9.)Závěr popisu událostí - shrnutí :

15.9.1.)Měl(a) jsem stálé zaměstnání, dobrý plat a nikdy předtím jsem nebyl(a) dloudoběji nemocný(á). Žil(a) jsem spořádaným životem rodinným i pracovním.

15.9.2.)Ne svou vinou jsem dlouhodobě onemocněl(a) těžkými formami závažných …………….., jejichž následky se projevily trvalým zdravotním postižením ……………………….

Orgány veřejné moci tj. Česká republika mi dodnes zamezují přístup k mé zdravotní dokumentaci (viz. bod:…………...)

15.9.3.)Česká republika mi po ………….. letech soudního jednání zamítla mou žádost o plný invalidní důchod pouze na základě jednoho jediného vyšetření, které si jako jediné obecný soud v celém řízení vyžádal sám ( viz. bod:………… )

Za hlavní důkaz zamítnutí si z tohoto svého jediného vyšetření určil postižení XY………………………

Důvodem podání mé žádosti o invalidní důchod není toto postižení XY……………………. ,

ale trvalé následky po ……………………………………, projevující se zdravotním postižením ……………………………… a jinými zdravotními následky.

Závěry posudkové komise …………………., že …….…diagnózu ………………… nelze akceptovat” a že ”není podložena objektivními nálezy” , svědčí o absenci odborných znalostí posuzovatelů k tomuto postižení, neboť jsou dle informací Ministerstva zdravotnictví ČR (viz. příloha Ústavní stížnosti číslo 37) schválena závazná mezinárodní kritéria pro uznání tohoto postižení.

15.9.4.)Česká republika mě svým posledním soudním jednáním Ústavního soudu doživotně odsoudila do pro mne neřešitelné životní situace zdravotně postiženého člověka, bez finančních prostředků, zbaveného možnosti si tyto prostředky zajišťovat vlastní prací a odmítla mě ve zdravotní nouzi přiměřeně hmotně zajišťovat.

Nevlastním žádný majetek, nemám ani úspory, jsem tedy Českou republikou navždy zbaven(a) práva na důstojný život zdravotně postiženého člověka a odkázán(a) na přežívání v podmínkách existenční a hmotné chudoby.

Věřte, že se mi to nepíše lehce, ale už po těch …X…… letech snahy o řešení mého zdravotního stavu a diskriminace od České republiky nějak ztrácím chuť žít v takovém ponižujícím stavu, a stydím se za to, že Česká republika nemá kvalitní a zodpovědné pracovníky, a já se musím o výkon spravedlnosti obracet až k Vaší instituci.

Jste má poslední šance na spravedlnost, která mi ještě zůstala, prosím pomozte.

III- EXPOSÉ DE LA OU DES VIOLATION(S) DE LA CONVENTION ET/OU DES

PROTOCOLES ALLÉGUÉE(S), AINSI QUE DES ARGUMENTS À L’APPUI

STATEMENT OF ALLEGED VIOLATION(S) OF THE CONVENTION AND/OR

PROTOCOLS AND OF RELEVANT ARGUMENTS

Uvedení namítaných porušení ÚMLUVY a/nebo Protokol/-ů a příslušných argumentů

Voir chapitre III de la note explicative

See Part III of the Explanatory Note

Viz Část III Vysvětlující poznámky

16.)Mám zato, že byl Českou republikou porušen tento článek Úmluvy : Článek 6 - Právo na spravedlivý proces, projednávání v přiměřené lhůtě, nezávislost nestrannost soudů.

16.1.)Argumenty porušení : Mám zato, že bylo porušeno mé právo na spravedlivý proces tím, že obecné soudy i soud Ústavní :

16.1.1.)Ústavní soud i soudy obecné z předložených důkazů nezjistily hrubé důkazní pochybení Okresní posudkové komise v ………….., Posudkové komise MPSV ČR v …………………., Krajského soudu v …………. a Nejvyššího správního soudu v Brně tím, že v odůvodněních protiprávně trvaly na těchto svých chybných rozhodnutích a závěrech, kterými jsou :

16.1.1.1.)

- že není splněna hlavní podmínka přiznání plného invalidního důchodu podle § 38 zákona číslo 155/1995 Sb. z důvodu nesplnění doby pojištění, a nároku na starobní důchod

- že jde o nesplnění podmínky invalidity následkem pracovního úrazu

16.1.1.2.)

- že dle § 39, odstavec 3) zákona číslo 155/1995 Sb. a prováděcího předpisu tj. Vyhlášky číslo 284/1995 Sb. :

není splněna ani podmínka podle zákonné vyhlášky přílohy číslo 3 a to :

že nejde ani o plnou invaliditu, nebo o zdravotní postižení umožňující soustavnou výdělečnou činnost jen za zcela mimořádných podmínek tj. :

nevidomost obou očí, amputační ztráty nebo ochrnutí končetin, trvalá odkázanost na invalidní vozík, střední mentální retardace s IQ 35 - 49, těžké formy duševních nemocí provázené častými atakami a opakovaným ústavním léčením se závažným postprocesuálním defektem a těžkým narušením osobnosti, anebo těžce slabý zrak spolu s těžkou nedoslýchavostí nebo hluchotou.

Poznámka: Tento zbytečný výčet argumentů vůbec nesouvisí s hlavním předmětem podání mé žádosti o invalidní důchod a navozuje argumentační dojem o oprávněnosti zamítnutí žádosti .

16.1.2.)Orgány veřejné moci České republiky včetně Ústavního soudu mi nezajistily rovné hodnocení důkazů tím, že :

16.1.2.1.)nenechaly nezávislým soudním znalcem přezkoumat věcnou a odbornou správnost lékařských závěrů MUDr. ………….. specialistou na …………………. s celkovým posouzením …………… následků zdravotního postižení ………………………, tj. podrobně prověřit hlavní důvod podání mé žádosti o důchod, které jsem opakovaně uplatňovala v navržených důkazech.

16.1.2.2.)nezkoumaly důkazní správnost zařazení mého zdravotního postižení dle zákona číslo 155/1995 Sb., § 39, odstavec 3), při použití prováděcího předpisu a to zákonné Vyhlášky číslo 284/1995 Sb., § 6, odstavec 6) a přílohy číslo 2, kapitola ………….. i, položka …………….., písmeno ……………….), kde : se hodnotí zejména trvalé zdravotní následky ……………………..nemocí, cituji : “těžké formy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů - systémů , vedoucí k trvalému a výraznému snížení celkové výkonnosti organismu, nebo vleklá ....... aktivní onemocnění ..........”

Orgány veřejné a soudní moci ČR včetně Ústavního soudu ČR nebraly v úvahu převažující váhu …( číslo) …-ti důkazů obsažených v mé zdravotní dokumentaci, tj. doklady o …………………léčby jiných zdravotních postižení, lékařských vyšetření, nálezů a závěrů ze zpráv z hospitalizací a zejména popisu trvalých následků, včetně dostatečného počtu jiných vyšetření a dále zpráv odborného specialisty na diagnostiku a léčení ………………………………...

Za hlavní důkaz pro zamítnutí přiznání plného invalidního důchodu označily obecné soudy České republiky ,, …………………………,, , jako rozhodující příčinu nepříznivého zdravotního stavu vyskytujícího se již od roku ……………, aniž by si nechaly ověřit v mé zdravotnické dokumentaci, že první vyšetření takového druhu u mě bylo provedeno teprve až o dva roky později na pokyn posudkového lékaře ……………………., tedy až v roce ………… . Bez jakéhokoli vztahu k mé žádosti byla tedy soudy hlavně hodnocena u mě “nově” objevená ,,diagnóza” ( zjištěná jednorázově za 10 minut ), aniž by soudům důkazně vadilo, že jsem kvůli této ,,nové” diagnóze o důchod nikdy nežádal(a).

Ústavní soud ČR měl jednoznačně přijmout nález, jímž podle § 82 odstavec 3 písmena a) zákona číslo 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ruší Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky číslo jednací: ………………… ze dne…………………, rozsudek Krajského soudu v ……………. Číslo jednací: ………………. ze dne ………………….. a rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o zamítnutí žádosti o plný invalidní důchod číslo: ……………….. ze dne ……………………, pro hrubé pochybení v procesních postupech soudů a správního orgánu.

16.1.3.)Ústavní soud i soudy obecné :

16.1.3.1.)mi svým jednáním nezaručily rovná práva v hodnocení důkazů a ve svých závěrech a odůvodněních zcela opustily skutečný předmět podání žádosti o plný invalidní důchod, kterým je lékařské a právní hodnocení míry následků prodělaných ……………nemocí.

Podklady zdravotních posudků měly být podrobeny zkoumání odborně kvalifikovanými znalci v oboru ………………….., …………………., ………………, …………………….. a zejména z toho vyplývajících dlouhodobých zdravotních postižení.

16.1.3.2.)soudy porušily mé právo na rovné postavení v řízení tím, že si neudělaly vlastní názor ke zdravotnímu postižení ………………………………

16.1.3.3)porušily mé právo rovnosti v soudním řízení tím, že soudy postavily svá zamítavá stanoviska pouze na jednom jediném důkazu tj. …………………….. vyšetření, které mi Krajský soud v ……………….. sám nařídil viz bod:………...

Soudy se přesvědčivě nevypořádaly s důkazy, nevznesly pochybnosti k vypracovaným posudkům, které byly výrazně rozporné s mnou navrženými důkazy a neprovedly důkazy jiné, např. přezkoumání objektivity některých lékařských zpráv.

Soudy takto postupovaly vědomě a opakovaně i přes mé písemné podávání důkazů o nízké objektivitě tohoto jednoho jediného vyšetření.

Na tyto důkazy soudy nebraly žádný zřetel a bez zjevného důvodu a vztahu k předmětu podání žádosti o důchod se zaměřily na …………………………………….viz. body:……………..

16.1.3.4.)porušily svou povinnost přesného a úplného zjištění stavu věci, vztahující se k hlavnímu předmětu podání žádosti o důchod.

16.1.3.5.)byla porušena nestrannost soudu proti mé osobě tím, že Krajský soud v ………… už 4 měsíce před svým prvním jednáním ( dne………… ) , nedůvodně nařídil dne ……… mé další ………………………………. vyšetření, aniž by předtím zkoumal zdravotní důkazy k hlavnímu předmětu podání mé žádosti o důchod.

16.1.3.6.)porušily mé právo na projednání bez zbytečných průtahů, zejména tím, jedná-li se jako v mém případě o vymahatelnost práva zdravotně postiženého, který je v akutní neřešitelné životní a existenční situaci, špatném zdravotním stavu a jemuž průtahy způsobují zhoršování projevů nemoci.

16.1.3.7.)soudní moc České republiky nechránila má základní práva a svobody, zejména však také soud Ústavní, který uvádí v textu svého Usnesení - odůvodnění (cituji jen některé důvody) :

- “ ....... , že mohl přezkoumávat pouze ústavnost”.

- “ ....... Ústavnímu soudu v zásadě nepřísluší právo přehodnocovat důkazy, provedené obecnými soudy, a to ani tehdy, kdyby se s takovým hodnocením sám neztotožňoval”.

- “ ....... Ústavnímu soudu nepřísluší přezkoumávat zákonnost či dokonce věcnou správnost”.

- ostatní podobné argumenty dále v textu Usnesení

Mám zato, že Ústavní soud České republiky porušil mé právo vyplývající ze zákona číslo: 182/1993 Sb. o Ústavním soudu a to v paragrafech, cituji :

Dokazování

§ 48/1 Ústavní soud provádí důkazy potřebné ke zjištění skutkového stavu. Rozhoduje, které z navrhovaných důkazů je třeba provést, a může provést i jiné důkazy, než jsou navrhovány. Provedením určitého důkazu mimo ústní jednání může pověřit jednotlivého soudce. Může též o provedení určitého důkazu požádat jiný soud.

§ 49/1 Za důkaz mohou sloužit všechny prostředky, jimiž lze zjistit skutkový stav, zejména výslech svědků, znalecký posudek, zprávy a vyjádření orgánů a právnických osob, listiny, ohledání, jakož i výslech účastníků.

16.2.) Další argumenty porušení :

Dále mám zato, že jsem v důsledku porušení mého práva na spravedlivý proces diskriminován(a) v užívání práv a svobod v mém postavení dlouhodobě zdravotně postiženého člověka s trvalými následky tím, že:

16.2.1.)mě Česká republika v přiměřeném rozsahu hmotně nezajišťuje přesto, že nemohu bez své viny, z důvodu zdravotní nezpůsobilosti k práci, získávat prostředky pro své životní potřeby prací.

16.2.2.)je mi dodnes bezdůvodně zamezen svobodný přístup ke zdravotním informacím obsaženým v mé zdravotnické dokumentaci a to Krajským ……………… kraje ) odborem zdravotnictví, tj. výkonným orgánem veřejné moci viz bod:………...

16.2.3.)v důsledku toho, že mě obecné soudy České republiky odmítly v přiměřené míře hmotně zajišťovat nemám již roky finanční prostředky na doplatky léků nutných pro léčení mého zdravotního postižení a musím se neustále zadlužovat.

16.2.4.)mě Česká republika doživotně uvrhla do bezvýchodného sociálního, existenčního a hmotného strádání ve stavu trvalého zdravotního postižení.

16.2.5.)byly zájmy České republiky nadřazeny nad mé zájmy jako lidské bytosti a žití mého života za důstojných sociálních podmínek.

16.2.6.) * letým projednáváním mé žádosti o plný invalidní důchod přispěly soudy České republiky ke zhoršování projevů mého postižení tím, že jsem dodnes psychicky přetěžována nejistotou a bezvýchodností závažné existenční a životní situace.

V průběhu léčení ……………………. u mě bylo zjištěno také postižení ……………………í tj. výskyt skrytých nervosvalových křečí svalstva celého těla (viz. závěry lékařských zpráv). Je známou skutečností, že je u těchto zdravotních postižení psychické přetěžování zakázáno.

16.3.)POZNÁMKA - OSOBNÍ PROSBA

V případě, že se rozhodnete mou stížností zabývat, dovolte mi abych :

16.3.1.)dle Článku 40 požádal(a) pana předsedu Soudu o umožnění projednávání mé stížnosti v neveřejném slyšení, neumožnění přístupu veřejnosti k dokumentům stížnosti a zachování mé anonymity.

16.3.2.)dle Článku 44 požádal(a) pana předsedu Soudu o nezveřejnění konečného rozsudku a zachování mé anonymity.

Jediným důvodem mé prosby je u obou článků ochrana lékařského tajemství o mém zdravotním stavu.

Děkuji Vám za pochopení.

 

IV- EXPOSÉ RELATIV AUX PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 35 § 1 DE LA CONVENTION

STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 § 1 OF THE CONVENTION

PROHLÁŠENÍ VE SMYSLU ČLÁNKU 35 ODST. 1 ÚMLUVY

Voir chapitre IV de la note explicative. Donner pour chaqe grief, et au besoin sur une feuille séparée, les renseignemets demandés sous les points 17 à 19 ci-après.

See Part IV of the Explanatory Note. If necessary, give the details mrntianed below under points 17 to 19 on a separate sheet for each separate complaint.

Viz Část IV Vysvětlující poznámky. V případě nutnosti uveďte pro každou jednotlivou stížnost informace požadované v bodech 17 až 19 na samostatném listě.

 

 

17.)Décision interne définitive - date et nature de la décision, organe - judiciaire ou autre - l'ayant rendue.

Final decision - date, court or authority and nature of decision.

Konečné rozhodnutí - datum a druh rozhodnutí, soud nebo jiný vydávající orgán.

V rámci namítaného porušení Úmluvy dle Čl. 6 - Právo na spravedlivý proces, projednávání v přiměřené lhůtě, nezávislost a nestrannost soudu, jsem vyčerpal(a) tento konečný právní prostředek nápravy :

 

 

18.)Autres décisions - énurnérées dans l'ordre chronologique en indiquant, pour chaque décision, sa date, sa nature et l'organe - judiciaire ou autre - l'ayant rendue.

Other desicions - list in chronological order, giving date, court or authority and nature of decision for each of them.

Další rozhodnutí - chronologický seznam s uvedením data, soudu nebo jiného orgánu a druhu rozhodnutí.

V rámci namítaného porušení Úmluvy dle Čl. 6 - Právo na spravedlivý proces, projednávání v přiměřené lhůtě, nezávislost a nestrannost soudu, jsem vyčerpal(a) tyto právní prostředky nápravy :

Záznam o jednání posouzení zdravotního stavu Okresní správy sociálního zabezpečení v ………….. ze dne:………………………..

Rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení v Praze ze dne ………. o zamítnutí žádosti o plný invalidní důchod číslo jednací: ……………………. .

· Protokol o jednání Krajské posudkové komise ČR v ………………. ze dne ………….. ve věci mé žádosti o plný invalidní důchod – číslo jednací: ………………… - zamítnutí.

· Vydán zamítavý rozsudek o nepřiznání invalidního důchodu Krajským soudem v ………………. vedený pod spisovou značkou ……………………… ze dne ……………...

Dne ………………. mi byl doručen rozsudek o zamítnutí kasační stížnosti Nejvyšším správním soudem v Brně projednávané dne ………….., ve věci invalidního důchodu, vedeným pod značkou ……………….

Dne ………….. jsem obdržel(a) usnesení Ústavního soudu ČR v Brně číslo jednací: ………………… ze dne …………… s výrokem: Ústavní stížnost se odmítá.

 

 

19.Dispos(i)ez-vous d'un recours que vous n'avez pas exercé? Si oui, lequel et pour quel motif n'a-t-il pas été exercé?

Is there or was there any other appeal or other remedy available to you which you have not used? If so, explain why yoou have not used it.

Máte, případně měli jste k dispozici jiný prostředek nápravy, který jste vyčerpali? Pokud ano, vysvětlete, proč jste jej nevyužili.

Mám zato, že jsem vyčerpal(a) všechny dostupné právní prostředky, které je možné v České republice k ochraně práv použít.

 

 

Si nécessaire, continuer sur une feuille séparée

Continue on a separate sheet if necesary

V případě nutnosti pokračujte na zvláštním listě

V- EXPOSÉ DE L'OBJET DE LA REQUÊTE ET PRÉTENTIONS PROVISOIRES POUR UNE SATISFACTION QUITABLE

STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION AND PROVISIONAL CLAIMS FOR JUST SATISFACTION

Popis předmětu Stížnosti a uvedení předběžných nároků na spravedlivé zadostiučinění

Voir chapitre V de la note explicative

See Part V of the Explanatory Note

Viz Část V Vysvětlující poznámky

 

20.)Od řízení před Soudem očekávám:

- zjištění porušení Článku 6 Úmluvy, ze strany České republiky u těchto rozsudků, rozhodnutí a protokolů z jednání :

jednání o posouzení zdravotního stavu Okresní správou sociálního zabezpečení v ………….ze dne ……..

zamítnutí žádosti o plný invalidní důchod číslo: …………….ze dne ………….. Českou správou sociálního zabezpečení.

§ Protokol o jednání Krajské posudkové komise ČR v …………… ze dne …………… ve věci mé žádosti o plný invalidní důchod – číslo jednací: ………………- zamítnutí.

§ Protokol o doplňujícím jednání Krajské posudkové komise ČR v …………….. ze dne ……………- číslo jednací: …………………. - zamítnutí.

§ Rozsudek Krajského soudu v ……………. číslo jednací: ……………….. ze dne ………………..

§ Rozsudek o zamítnutí kasační stížnosti Nejvyšším správním soudem v Brně projednávané dne ………….., ve věci invalidního důchodu, vedeným pod značkou ………………….

§ Usnesení Ústavního soudu ČR v Brně číslo jednací: …………….. ze dne ……….. o odmítnutí Ústavní stížnosti

§ zjištění mého již ……….. roky trvajícího stavu porušování práv zdravotně postiženého občana a to ze strany porušovatele tj. České republiky

zjištění, že mě Česká republika diskriminuje ve zdravotní tísni v užívání práv vyplývajících z Listiny základních práv a svobod

§ přiznání mého práva na mé přiměřené hmotné zajištění ze strany České republiky a to od počátku podání žádosti o plný invalidní důchod, z důvodu, že nemohu bez své viny získávat prostředky pro své životní potřeby prací v důsledku svého zdravotního postižení

§ přiznání časově neomezeného přístupu k informacím obsažených v mé zdravotní dokumentaci

§ přiznání soudem přiměřeného spravedlivého zadostiučinění vyjádřeného v penězích, nutných na pokrytí mých nákladů spojených s celým roky trvajícím řízením, hmotným nezajištěním atd. viz. níže

Protože výše uvedená očekávání mohou umožnit nápravu pouze částečnou, dovoluji si Vám předložit mé předběžné nároky spravedlivého zadostiučinění vyjádřeného také v penězích :

· náklady řízení vzniklé od data podání žádosti o důchod tj. za … roky a .. měsíce - 000 000,- Kč

· hmotné zajištění vyplývající alespoň z minimální mzdy v ČR, za … roky a … měsíce - 000 000,- Kč

· dlouhodobé porušování důstojnosti postavení postiženého ve společnosti, morální a sociální újma, včetně nevyplácení podpůrných sociálních příspěvků pro zdravotně postiženého, zamezení uplatňovat nároky ze ZTP, atd...... za … roky a … měsíce - 000 000,- Kč

· dlouhodobá zdravotní újma projevující se zhoršováním projevů postižení ……………………….., vyúsťující ve výskyt zdravotních kolapsů, zhoršování mé …………………., tedy zdravotních postižení, u nichž je psychické přetěžování lékaři zakázáno. Dále potlačováním mých práv způsobených nepřístupem k mé zdravotní dokumentaci, kdy je mi dodnes znemožněno činit jakákoli rozhodnutí o způsobu a vhodnosti mé léčby - 000 000,- Kč

CELKEM 000 000,- Kč

 

VI- AUTRES INSTANCESINTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAITÉ L'AFFAIRE

STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEEDINGS

PROHLÁŠENÍ O ŘÍZENÍ PŘED JINÝMI MEZINÁRODNÍMI INSTITUCEMI

Voir chapitre VI de la note explicative

See Part VI of the Explanatory Note

Viz Část VI Vysvětlující poznámky

 

 

21.)Avez-vous soumis à unc autre instance internationale d'enquête ou de règlement les griefs énoncés dans la présente requête? Si oui, fournir des indications détaillées à ce sujet.

Have you submitted the above complaints to any other procedure of international investigation or settlement? If so, give full datails.

Předložili jste výše uvedenou stížnost jiné mezinárodní vyšetřovací nebo smírčí instituci? Pokud ano, uveďte podrobnosti.

Ne. Tato stížnost nebyla doposud předložena jiné mezinárodní instituci.

 

 

VII- PIÈCES ANNEXÉES - PAS D'ORIGINAUX, LIST OF DOCUMENTS UNIQUEMENT DES COPIES. NO ORIGINAL DOCUMENTS, ONLY PHOTOCOPIES.

Seznam příloh. Nezasílejte originály dokumentů, pouze jejich kopie.

Voir chapitre VII de la note explicative. Joindre copie de toutes les décisions mentionnées sous ch. IV et VI ci-dessus. Se procurer, au besoin, les copies nécessaires, et, en cas d'impossibilité, expliquer pourquoi celle ci ne peuvent pas être obtenues.m Ces documents ne vous seront pas retournés.

See Part VII of the Explanatory Note. Include copies of all decisions referred to in Parts IV and VI above. If you do not have copies, you should obtain them. If you cannot obtain them, explain why not. No documents will be returned to you.

Viz Část VII Vysvětlující poznámky. Připojte kopie všech rozhodnutí zmíněných v Části IV a VI tohoto formuláře. Pokud kopie nemáte a nemůžete si je obstarat, vysvětlete proč. Tyto dokumenty Vám nebudou vráceny.

 

PŘÍLOHA A ) - Lékařská zpráva z vyšetření ze dne ………

PŘÍLOHA B ) - Lékařská zpráva z vyšetření ze dne ……….

PŘÍLOHA C ) - Lékařská zpráva z vyšetření ze dne ………….

PŘÍLOHA D ) - Rozhodnutí o zamítnutí invalidního důchodu ze dne ……….

PŘÍLOHA E ) - Ústavní stížnost ze dne ……………… + přílohy ( Seznam viz níže)

Seznam příloh k Ústavní stížnosti:

PŘÍLOHA číslo: 1 - Lékařská zpráva z vyšetření ze dne

PŘÍLOHA číslo: 2 - Lékařská zpráva z hospitalizace ze dne ……………..

PŘÍLOHA číslo: (…)

PŘÍLOHA číslo: 23 - Nesouhlas se závěry jednání Krajské posudkové komise ČR v ………………konané dne ……………..

PŘÍLOHA číslo: 24 - Zamítnutí žádosti o přiznání plného invalidního důchodu Krajským soudem v …., Rozsudek ze dne …………. vedený pod spis.značkou ………………

PŘÍLOHA číslo: 25 - Odvolání proti Rozsudku Krajského soudu v ………….. ze dne …………., k Vrchnímu soudu v ……………. podané ……………..

PŘÍLOHA číslo: 26 - Lékařská zpráva z vyšetření specialisty na ………………. MUDr. ……… ze dne:………………..

PŘÍLOHA číslo: 27 – (…)

PŘÍLOHA číslo: 28 - Protokol o doplňujícím jednání Krajské posudkové komise ČR v ……………. jednání ze dne ……………….

PŘÍLOHA číslo: 29 - Nesouhlas s doplňujícími závěry jednání Krajské posudkové komise ČR v ……………. konané dne ……... Nesouhlas zaslán dne …………….

PŘÍLOHA číslo: 30 - Rozsudek o zamítnutí žádosti o přiznání plného invalidního důchodu Krajským soudem v …………… ze dne ……….. vedený pod spis.značkou ……………….

PŘÍLOHA číslo: 31 - Kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ze dne ..….. včetně doplnění-upřesnění právním zástupcem ze dne …………..

PŘÍLOHA číslo: (…)

PŘÍLOHA číslo: 38 - Rozsudek o zamítnutí Nejvyšším správním soudem v Brně, ve věci podání žádosti o plný invalidní důchod vedený pod spis. značkou ……………….. ze dne ……

PŘÍLOHA číslo: 39 - Lékařská zpráva z vyšetření specialisty na …………… MUDr. …………ze dne…...

PŘÍLOHA I ) - Usnesení Ústavního soudu ČR v Brně číslo jednací: …………….. ze dne …………..

PŘÍLOHA J ) - Lékařská zpráva z vyšetření ze dne ………………

 

 

VIII- DÉCLARATION ET SIGNATURE

DECLARATION AND SIGNATURE

PROHLÁŠENÍ A PODPIS

Voir chapitre VIII de la note explicative

See Part VIII of the Explanatory Note

Viz Část VIII Vysvětlující poznámky

 

 

22.)Je déclare en toute conscience et loyauté que les renseignements qui figurent sur la présente formule de requête sont exacts.

I hereby deklare that, to the best of my knowledge and belief, the information I have given in the present application form is correct.

Prohlašuji podle mého nejlepšího vědomí a svědomí, že všechny informace uvedené v tomto formuláři jsou pravdivé.

 

 

Lieu ………………………..

Place

Místo

 

 

Date…………..

Date

Datum

 

Signature du/de la réquérant(e) ou du/de représentant(e)………………

Signature of the applicant or of the representative

Podpis stěžovatele nebo zástupce

 

 

31.)Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Znění Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

U P O Z O R N Ě N Í !!!

Pro podání Stížnosti lze použít především - čl. 6 : Právo na spravedlivý proces

Přiměřenost lhůty projednávání (z praxe je nutno předpokládat, že soud může uznat dobu projednávání vašeho případu v ČR delší než 3-4 roky)

- čl.41 Spravedlivé zadostiučinění

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Změna: 41/1996 Sb.

Změna: 243/1998 Sb.

Čl.6 - Právo na spravedlivý proces

1.)Každý má právo na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem, zřízeným zákonem, který rozhodne o jeho občanských právech nebo závazcích nebo o oprávněnosti jakéhokoli trestního obvinění proti němu.

Čl.41 - Spravedlivé zadostiučinění

Jestliže Soud zjistí, že došlo k porušení Úmluvy nebo Protokolů k ní, a jestliže vnitrostátní právo dotčené Vysoké smluvní strany umožňuje pouze částečnou nápravu, přizná Soud v případě potřeby poškozené straně spravedlivé zadostiučinění.

Čl.44 - Konečnost rozsudku

3.)Konečný rozsudek se zveřejní.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚMLUVY dle zákona číslo 209/1992 Sb.

SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí najdete na portále veřejné správy http://www.portal.gov.cz/ položka na horní liště - Zákony Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod – Zákon číslo 209/1992 Sb.

 

 

32.)Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Žádost o přednostní projednání stížnosti u Evropského soudu pro lidská práva v Štrasburku.

(Doporučuji Vám: Tuto žádost volně přiložte ke stížnosti!)

Žádost o schválení přednostního projednání Stížnosti číslo: / - proti České republice mimo pořadí, pro naléhavost ze zdravotních důvodů.

Ctihodný Soude,

dovoluji si Vás požádat dle článku 41 - Jednací řád Soudu, o schválení přednostního projednání mnou podané Stížnosti ze dne ……….. mimo pořadí pro naléhavost ze zdravotních důvodů.

Jediným důvodem je, že ……………………….

Lékařskou zprávu k mému současnému stavu dokládám v příloze číslo 1.

Předem děkuji za pochopení mé složité zdravotní a životní situace.

V úctě

Vaše adresa :………………………………………………………., La République Tchèque

Příloha číslo 1: Lékařská zpráva

 

 

33.)Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Dohoda o mimosoudním vyrovnání.

UPOZORNĚNÍ ! - Jednoduchý výpočet předpokládané částky výše vašeho starobního důchodu nebo invalidního důchodu si můžete vypočítat kalkulátorem na webových stránkách http://www.sfinance.cz/

Ministerstvo spravedlnosti

Vyšehradská 424 / 16

128 10 PRAHA 2

Dohoda o mimosoudním vyrovnání – Základní část

Vážení,

dovoluji si Vám v příloze číslo 1 předložit návrh Dohody o mimosoudním vyrovnání v souvislosti s mým podáním stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku proti České republice.

Dle písemného oznámení soudem byla má stížnost přijata a bude projednávána pod číslem spisu ………/ ………

1) Důvody zamítnutí mé žádosti zdravotně postiženého ………………….. o přiznání plného invalidního důchodu uvedené v rozsudcích všech soudů a rozhodnutí ČSSZ ČR odmítám jako nedůvodné a nezaručující ochranu mých zákonných práv zdravotně postiženého občana vyplývajících z Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod .

2) Cítím se být důvody České republiky diskriminován(a) ve svých zákonných právech a mám za to, že došlo mimo důvody uvedené v mé stížnosti k mezinárodnímu soudu ve Štrasburku také k porušení :

· Ústavního zákona číslo 1/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů – Ústava České republiky

§ 39 odstavec 1) – bylo provedeno neobjektivní posouzení míry poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti na základě dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a vyskytující se trvalých poruch funkcí postižených systémů, orgánů, odpovídajících následkům po prodělaných nemocích tj. dle § 39 zákona číslo 155/1995 Sb., odstavec 3), při použití prováděcího předpisu a to zákonné vyhlášky číslo 284/1995 Sb., § 6, bod 6, § 39 odstavec 2) - při určování míry poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti bylo provedeno nedůsledné hodnocení závěrů z doložených výsledků funkčních vyšetření z hospitalizací, lékařských zpráv a jiných dokladů.

Byla porušena podmínka zákona, a to v nekvalitním posouzení mé schopnosti vykonávat práce odpovídající zachovaným tělesným schopnostem, a posouzení, zda jde o zdravotní postižení trvale ovlivňující schopnost výdělečné činnosti, a jak jsem jako žadatel(ka) o invalidní důchod na své zdravotní postižení adaptován(a).

§ 39 odstavec 3) – posudková komise hodnotila způsob, posouzení a stanovení procentní míry poklesu zřejmě na základě subjektivního odhadu, a nikoliv podle funkčního dopadu postižení.

- Vyhlášky číslo 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění a použití přílohy číslo: 2. - Procentní míry poklesu soustavné výdělečné činnosti a to : § 6 odstavec 6) musí být uplatněno, cituji:

“Pokud v příloze číslo 2 není zdravotní postižení, které je příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, uvedeno, stanoví se procentní míra poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti podle takového zdravotního postižení uvedeného v této příloze, které je s ním funkčním dopadem nejvíce srovnatelné.”

- zákona číslo 500/2004 Sb. správní řád a to :

- rozhodnutí ČSSZ jako správního orgánu nevychází ze zjištěných závěrů v souladu s § 3 správního řádu - správní orgán postupuje tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v § 2.

Rozhodnutí ČSSZ jako správního orgánu nevychází ze zjištěných závěrů zdravotního stavu postižených …………………. a v rozhodnutí o zamítnutí žádosti o plný invalidní důchod orgán nepřihlížel k tomu, že vlivem postižení …………………….. nemohu bez své viny ze zdravotních důvodů získávat prostředky pro své životní potřeby prací a porušil tím LZPS článek 26 odstavec 3).

- správní orgán nechránil v dostatečné míře mé právo postiženého ……………. na přiměřené hmotné zabezpečení při mém zdravotní nezpůsobilosti k práci a porušil LZPS článek 30 odstavec 1)

- správní orgán porušil svou povinnost zjištění stavu věci k postižení ……………….., které neuznává, a nepřipouští výskyt možných trvalých následků příčin prodělaných různých nemocí projevujících se ve svých důsledcích projevy ……………….. Zřejmě vychází ze stavu, kdy pro výskyt různorodých zdravotních projevů, možných příčin vzniku a trvalých následků byla diagnóza ……………… v r.199* vypuštěna z přílohy číslo 2 Vyhlášky číslo 284/1995 Sb., což však neznamená konec existence nemoci, ale odpovídá hlubší patogenetické úvaze autorů novelizace Vyhlášky, kdy samostatná položka pro …………. byla spíše anomálií, protože samostatnou položku nemají ani jiné závažné nemoci jako např. Systémový lupus erytematodes, nebo Sjőgrenův syndrom.

V souladu s § 50 odstavec 4 správního řádu je povinností správního orgánu uplatňovat znění Vyhlášky číslo 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění a použití přílohy číslo 2. - Procentní míry poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti a to § 6, odstavec 6) které musí být prováděno tak, cituji:

“Pokud v příloze číslo 2 není zdravotní postižení, které je příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, uvedeno, stanoví se procentní míra poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti podle takového zdravotního postižení uvedeného v této příloze, které je s ním funkčním dopadem nejvíce srovnatelné.”

K takovému postupu, jak fakticky probíhal v mém případě, a nakládání s informacemi, nejsou pracovníci posudkových komisí oprávněni, a zřejmě jednali na základě ničím nepodložených osobních názorů, sympatií, antipatií atp., jejichž výskyt do provádění posudkové služby nepatří.

- Posudková komise nevycházela ze zjištěného stavu věci podle posledních poznatků světové lékařské vědy a zanedbala tím svou povinnost zajištění kvality přípravy odborných podkladů, jejich posouzení v souvislostech pro zajištění naplnění správního řádu, tj. poskytnutí pomoci občanům tak, aby neutrpěli v řízení újmu.

- Etický kodex zaměstnanců ČSSZ, a to:

Článek 1 Základní ustanovení -Zaměstnanci nevykonávali svou práci ve shodě s Ústavou České republiky, zákony, dalšími právními předpisy a vnitřními normami ČSSZ.

Zákonnost při rozhodování a rovný přístup ke všem fyzickým i právnickým osobám nebyly základními zásadami, které je povinen každý zaměstnanec ČSSZ dodržovat a vytvářet tak základ pro budování a udržení důvěry veřejnosti.

Článek 3 Jednání s klienty -Zaměstnanci nečinili rozhodnutí a neřešili záležitosti objektivně na základě jejich skutkové podstaty, nepřihlíželi k právně relevantním skutečnostem.

Nejednali tak, aby nezpůsobili újmu jakékoli osoby, skupiny osob nebo orgánů či složky právnické osoby, ale naopak neprosazovali práva a oprávněné zájmy občanů.

Zaměstnanci mě uváděli vědomě v omyl ve vlastním protiprávním posuzování pouze jednoho hlavního lékařského vyšetření a toto bylo použito jako hlavní důkaz zamítnutí tzn., že došlo k porušení podmínky úplnosti, nezkreslenosti, pravdivosti a srozumitelnosti v komplexnosti zdravotního hodnocení.

3) Dohodu předkládám z toho důvodu, že jsem vlivem protiústavních rozsudků vystavena neúměrnému a nežádoucímu dlouhodobému psychickému zatížení a stresu. Žiji v neustálé sociální tísni, hmotné chudobě a v nedůstojných podmínkách diskriminovaného zdravotně postiženého člověka, uvrženého ČR do bezvýchodné životní situace.

Toto zatížení je při mém zdravotním postižení zcela zakázáno, jak je uvedeno v již doložených lékařských zprávách, a vede ke stále většímu prohlubování a zhoršování zdravotních projevů mého zdravotního postižení …………………… a jiných doprovodných onemocnění.

4) Předkládám základní zákonně-právní informace MZDR ČR ke zdravotnímu postižení ……………… viz Příloha číslo 2

Očekávám Vaše vyjádření o Vašich návrzích a podobě dohody do ……………. jednoho měsíce.

V případě Vašeho nevyjádření se v uvedeném termínu, budu tuto dohodu považovat z Vaší strany za odmítnutou.

Přílohy číslo: 1,2

Datum:…………………….

Adresa:……………………

Podpis:…………………….

D O H O D A - PŘÍLOHA číslo 1 k Základní části Dohody o mimosoudním vyrovnání ze dne…………… O MIMOSOUDNÍM VYROVNÁNÍ

Strany

Porušovatel : a Poškozený(á):……………………….

Česká republika Jméno : ……………

Ministerstvo spravedlnosti Příjmení : ……………..

Vyšehradská 424 / 16 Adresa

128 10 Praha 2 rodné číslo :…………………….

( dále jen porušovatel ) ( dále jen poškozený(á) )

uzavírají

tuto dohodu o mimosoudním vyrovnání :

I. Předmět dohody

Vyrovnání závazků mezi porušovatelem a poškozeným(nou) ve věci přijaté a projednávané stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku, proti České republice podané poškozeným(nou) a soudem označeným číslem spisu ……/………

II. Výpočet finanční částky mimosoudního vyrovnání dle předmětu bodu 1., dohody

například: …..

Předběžné nároky spravedlivého zadostiučinění vyjádřeného v penězích :

- náklady řízení vzniklé od data podání žádosti o důchod tj. za … roky a .. měsíce - 000 000,- Kč

- hmotné zajištění tj. nárok na plný invalidní důchod v Kč/měsíc ……, za … roky a … měsíce - 000 000,- Kč

- úroky z prodlení z nárokované částky na plný invalidní důchod za … roky a … měsíce - 000 000,- Kč

- porušování důstojnosti postavení postiženého ve společnosti, morální a sociální újma, včetně nevyplácení podpůrných sociálních příspěvků pro zdravotně postiženého, zamezení uplatňovat nároky ze ZTP, atd..... za … roky a … měsíce - 000 000,- Kč

- dlouhodobá zdravotní újma projevující se zhoršováním projevů postižení ……………., vyúsťující ve výskyt zdravotních kolapsů, například: … dále ve zhoršování mé ……………., tedy zdravotních postižení, u nichž je psychické přetěžování lékaři zakázáno, jak bylo mnou doloženo.

CELKEM 000 000,- Kč

Porušovatel uznává svá porušení uvedená v bodě 2.), uvedená v Základní části této dohody a akceptuje návrh strany poškozené(ho) o způsobu a výši mimosoudního vyrovnání.

Dále uznává : například: …..

1.) vznik nároku na plný invalidní důchod od data podání žádosti číslo jednací: ………………….. ze dne ……….. a dále, dle zákona číslo 155/1995 Sb. § 39 zákona číslo 155/1995 Sb., odstavec 3), při použití prováděcího předpisu a to zákonné vyhlášky číslo 284/1995 Sb., § 6, bod 6, přílohy číslo 2

2.) vzniklou újmu dle zákona číslo 82/ 1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nesprávným úředním rozhodnutím, včetně úroků z prodlení dle průměrné roční úrokové sazby ČNB včetně navýšení částky způsobené neposkytnutím dalších sociálních dávek souvisejících se základním zdravotním postižením ………………….

3.) náklady řízení vzniklé od data podání žádosti o důchod, porušování důstojnosti postavení postižené(ho) ve společnosti, morální a sociální újmu, včetně nevyplácení podpůrných sociálních příspěvků pro zdravotně postiženého(postiženou) vyplývající ze zamezení uplatňovat nároky ze ZTP, atd..... a dlouhodobou zdravotní újmu projevující se zhoršováním projevů postižení ……………………., vyúsťující ve výskyt zhoršování zdravotního stavu postižené(ho).

III. Způsob vyrovnání

Porušovatel vyplatí celkovou, mimosoudně dohodnutou částku ve výši ………………,- Kč, k datu ……, a to na číslo účtu poškozené(ho) číslo:…………………………… nebo na jeho(její) adresu

IV. Prohlášení porušovatele

Souhlasím o svobodné vůli a zavazuji se výše uvedené(mu) poškozené(mu) uhradit částku celkem za podmínek dle bodu 2. a 3.

V. Prohlášení poškozené(ho)

Zavazuji se, že nebudou z mé strany podnikány žádné další právní kroky proti porušovateli a předmětu věci dle bodu 1.) dohody, a budu celou věc považovat za uzavřenou.

V………………………. dne ...........................

---------------------------- ---------------------

porušovatel poškozený(á)

Příloha č.2 –

Základní informace o ……………… a zákonně-právní výklad MZDR ČR k ……………

Předkládám Vám porovnání otázek adresovaných Ministerstvu zdravotnictví ČR a následné odpovědi.

--------------------------------------------------------------------------------

M I N I S T E R S T V O Z D R A V O T N I C T V Í

128 01 Praha 2, Palackého nám. č.4

ZÁKONNĚ-PRÁVNÍ VÝKLAD MZDR ČR k ………………. z …………………

Otázky ze žádosti o poskytnutí informací k …………………….. ze dne ……………….. a odpovědi zaslané Ministerstvem zdravotnictví ………………..

Otázka – 1.)Jak se diagnostikuje …………………. ?

Otázka – 2.)Která odborná pracoviště v ČR se zabývají diagnostikou a léčbou ……………..?

2.)Odpověď MZ ČR

Ministerstvo zdravotnictví nemá centrální přehled o všech pracovištích zabývajících se diagnostikou a léčbou …………………. Za všechna je možné jmenovat ………………………….. O pracovištích v místě Vašeho bydliště by měl mít přehled referát zdravotnictví příslušného krajského úřadu.

Otázka – 3.)Jaká zdravotní kritéria musí být splněna pro potvrzení diagnózy ……………… ?

Otázka – 4.)Z jakých příčin ………………. vzniká ?

Otázka – 5.)Jaké možné zdravotní následky mohou vzniknout při těžších formách ………….. po těžkém průběhu léčení například……………………… ?

Otázka – 6.)Jaký může být časový horizont léčení těžších forem ………………. ?

Hana Smetanová v.r.

ředitelka odboru kabinetu ministra

Konec citace informací Ministerstva zdravotnictví.

 

 

34.)Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Doplnění informací o aktuálním zdravotním stavu.

Velice důležitá poznámka!

KOPII TÉTO PŘÍLOHY SI NECHTE ORAZÍTKOVAT NA PODATELNĚ OSSZ.

Okresní správa

Sociálního zabezpečení

v ………

celá adresa

PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI O PLNÝ INVALIDNÍ DŮCHOD PODANÝ DNE:……………………

Sdělení k aktuálnímu zdravotnímu stavu

1.)Sdělení k aktuálnímu zdravotnímu stavu :

1.1.)Stálé, dlouhotrvající potíže, které se u mě dodnes vyskytují :

Výčet :………………………….

1.2.)Schopnost fyzické výdrže

Popis:………………………….

1.3.)Schopnost fyzické zátěže :

Popis:………………………………

1.4.)Skutečnosti k průběhu zdravotního postižení

Chronologický popis ……… například:………….

- Od …………….. jsem začal(a) mít zdravotní problémy s ………….

- Dále jsem podstoupil(a) tato lékařská vyšetření s těmito závěry : Popis ……………….

-

- atd. atd. ………..

- Dne jsem podstoupil(a) vyšetření u MUDr. ……… s výsledkem stanovení zdravotního postižení …………………….. Obtížnosti léčení tohoto zdravotního postižení, které u mě trvá od ……….. dokladuji zprávou z lékařského vyšetření ze dne ……………….. a Přílohou číslo 1 – Vyjádření MZDR ČR, které vychází ze současných poznatků světové lékařské vědy.

- Od ……….. se u mě vyskytují výše uvedené zdravotní problémy, které mi zamezují vykonávání popisovaných činností ……….

Datum:…………………………….

Adresa:…………………………..

Podpis:…………………………….

------------------------------------------------------------------------------

M I N I S T E R S T V O Z D R A V O T N I C T V Í

128 01 Praha 2, Palackého nám. číslo 4

ZÁKONNĚ-PRÁVNÍ VÝKLAD MZDR ČR k ……………. z ……………….

Otázky ze žádosti o poskytnutí informací k …………………… ze dne ………………….. a odpovědi zaslané Ministerstvem zdravotnictví ……………………….

Otázka – 1.)Jak se diagnostikuje …………………….. ?

Otázka – 2.)Která odborná pracoviště v ČR se zabývají diagnostikou a léčbou ……………..?

2.)Odpověď MZ ČR

Ministerstvo zdravotnictví nemá centrální přehled o všech pracovištích zabývajících se diagnostikou a léčbou ………….. Za všechna je možné jmenovat …………………. O pracovištích v místě Vašeho bydliště by měl mít přehled referát zdravotnictví příslušného krajského úřadu.

Otázka – 3.)Jaká zdravotní kritéria musí být splněna pro potvrzení diagnózy ………………. ?

Otázka – 4.)Z jakých příčin ……………….. vzniká ?

Otázka – 5.)Jaké možné zdravotní následky mohou vzniknout při těžších formách ……………… po těžkém průběhu léčení například……………………… ?

Otázka – 6.)Jaký může být časový horizont léčení těžších forem ……………………. ?

Hana Smetanová v.r.

ředitelka odboru kabinetu ministra

Konec citace informací Ministerstva zdravotnictví.

 

 

A ještě několik slov na úplný závěr:

Sloužit lidem podle svého nejlepšího vědomí a svědomí pokládám za svoji křesťanskou povinnost. Kdyby nás bylo třeba více, tak jeden by si třeba vzal na mušku problematiku starobních důchodců, druhý problematiku invalidních důchodců, třetí nemocenské pojištění, čtvrtý problematiku nezaměstnaných a pátý třeba problematiku bezdomovců. Ale jsem na vše sám! A pouze já sám navštěvuji různé knihovny, ve kterých na jejich veřejných počítačích píši i tyto práce – v časových dimenzích ve kterých mi to v těchto knihovnách dovolí - které jsou jak doufám nejen adresovány, ale též i užitečné lidem, kteří na tom zrovna nejsou právě sociálně nejlépe.

Proto chcete-li mi nějak pomoci, nejvíce mi pomůžete tím, že mi nebudete absolutně nic psát. Pokud mi totiž nikdy nenapíšete absolutně žádný e-mail, přispějete tím k tomu, že těchto e-mailů nejrůznějších obsahů které denně dostávám bude alespoň o něco méně. Bude to zejména projev Vašeho altruizmu vůči ostatním lidem, kteří stejně tak jako i Vy sám či Vy sama na tom rovněž nejsou právě sociálně nejlépe (ba možná, že jsou na tom ještě hůř než Vy!), protože čím méně e-mailů dostanu, tím více volného času budu mít na to, abych sloužil sociálně nuzným lidem psaním dalších podobných vzorů, prací či souborů se sociální problematikou, které Vám všem můžou být někdy nějak užitečné.

Na závěr bych Vás chtěl ujistit také i o svých modlitbách za Vás všechny, za Vás všechny bezdomovce, za Vás všechny nezaměstnané, za Vás starobní i invalidní důchodce, za Vás všechny chromé, ochrnuté, slepé, hluché či jakkoliv jinak zdravotně postižené. Vy všichni zůstáváte hluboce v mém srdci, a Vás všechny zahrnuji do svých modliteb!

Váš spolubrat v Kristu JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět!