wz

Zpět na hlavní stránku!


Zda-li jsou náboženské obřady zbytečné?

Katolická Církev – tak říkají odpůrcové katolického náboženství – klade velikou váhu na vnější obřady, úkony. To je prý zbytečné, ba škodlivé, protože věřící se pak uspokojí jen vnějšími obřady a o vnitřní úctu Bohu se nestarají. Takto prý katolické náboženství pozůstává jen z vnějších prázdných obřadů.

Co na to říci? Třeba uznat, že námitka je obratně uvedená. Přiznáváme hned i to, že jako v každém blude, tak i na této námitce se zdá být i cosi pravdy. Pravda je totiž, že mnozí katolíci skutečně tak žijí, že vnějších obřadů se ještě jakž – takž zúčastňují ale vnitřního náboženského života nemají. Jsou to takzvaní “matrikoví katolíci,” kteří jsou v matrikách za katolíky zapsaní – ale když přijde lámat chléb, když třeba přinášet oběti za víru, nemožno s nimi počítat.

Je to známý zjev zejména u nás. Ba najdou se i tací katolíci, kteří si například i o svatí zpovědi myslí, že je to jen jakýsi vnější obřad, že k svaté zpovědi možno platně přistoupit, i když svůj život nesrovnají s Boží vůlí; i když upřímně nelitují, co bylo zlé; i když všechno nenapraví podle vůle Boží. Například takoví co žijí v neplatném manželství se někdy diví, proč by prý nemohli jít na sv. zpověď, proč by nemohli dostat rozhřešení – a pak ovšemže proč by nemohli dále žít v zakázaném a hříšném stavu. Vždyť prý jsou zato “taky katolíci!”

V jistém ohledu je tedy pravda, že mnozí katolíci se jen o vnější obřady starají. To však není vina těch obřadu ani katolického náboženství. Katolická Církev vždy hlásala a hlásá, že jen vnější úcta Boha bez vnitřní úcty a vnitřního přesvědčení by byla ošklivou přetvářkou, farizejstvím. Duší náboženství je vždy vnitřní úcta Boží, vnitřní obsah.

Ale právě tak rozhodně učí katolická Církev i to, že u lidí i vnější obřady jsou podstatnou částkou náboženství. Čistě vnitřní náboženství je pro anděly, kteří jsou čistí duchové. Člověk však pozůstává i z vnějšího, viditelného těla. Tělo je podstatnou částkou člověka. Proto i podstatnou částkou náboženství u lidí jsou obřady. Právě proto, že člověk pozůstává nejen z duše, ale i z těla, je to u člověka celkem přirozené, že všechno, co se v jeho vnitřku děje, navenek se projevuje. Tak i vnitřní úcta k Bohu se i navenek musí projevit vnějšími obřady.

Kristus Pán sám říká, že Boha třeba uctívat “v duchu a v pravdě.” (Jan 4,24). Tedy v první řadě v duchu, jak se to výše přizvukovalo. Ale nejen v duchu, ale i v pravdě. V té pravdě totiž, že člověk pozůstává i t těla a že proto všechny vnitřní city a smýšlení se navenek projevují: tedy i náboženské smýšlení a úcta se projevují v náboženských obřadech – aby nejen duše sloužila Bohu, ale celý člověk i se svým tělem, se všemi svými smysly: očima, ušima, hlasem atd.

Proto sám Bůh v Starém Zákoně nařídil nádherné obřady: proto se Bůh stal člověkem, protože člověk pozůstávající i z těla chce i neviditelného Boha vidět; proto jsou ustanovené svátosti jako viditelné znaky; proto je dovolená úcta soch a obrazů atd. To všechno se zakládá na té pravdě, že člověk je bytost pozůstávající i z těla a proto vnitřní, duchovné pravdy si chce i navenek představit, ačkoliv dobře ví – anebo má vědět – že základem je vnitřní úcta.

Bez vnějších obřadů by u člověka přestala i vnitřní úcta, ba je jisté, že ti, kteří brojí proti náboženským obřadům, nemají ani vnitřního náboženství. Zda-li bychom mohli říci, že dítě si ctí svého otce anebo matku, když tuto úctu k nim nikdy neprojevuje? Tak je to i s úctou náboženskou.

Pomysleme, jaké by to bylo náboženství, kdyby nebylo nijaké slovní modlitby, nijakého sepnutí rukou, nijakého sehnutí kolena, nijakých průvodů, nijakých svátostí, nijaké mše svaté? Lidská přirozenost si natolik žádá při náboženství vnější obřady, že například i sami protestanti žádají často od svých duchovních, aby též odbavovali pobožnosti, jaké mají katolíci, jako litanie, roráty. Tam to skutečně může být jen vnější prázdnou věcí. Vždyť v těchto pobožnostech katolíci často právě takové pravdy náboženské projevují, které protestanti popírají.

Katolické náboženství však se svými obřady není prázdným obřadnictvím, protože základem jsou tu vnitřní nauky a pravdy, které jsou ve vnějších obřadech jakoby ztělesněny, když lidská přirozenost vyžaduje, aby se vnitřní úcta i navenek projevovala a aby člověk na vnitřní věci byl upozorňován vnějšími znaky a obřady.

 

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si šestnáct listů adresovaných studentovi Martinovi:

1.list Martinovi: Bůh existuje – nevyvratitelné důkazy Jeho existence!

2.list Martinovi: O tom, jaký Bůh existuje a jaký nikoliv!

3.list Martinovi: Stvořil Bůh svět nebo ne?

4.list Martinovi: Co je to ten jednotící princip mého bytí?

5.list Martinovi: Intelektuál, který patří mezi intelektuální elitu lidstva…

6.list Martinovi: Jak Bůh vytvořil vesmír, jak Bůh vytvořil planetu zemi?

7.list Martinovi: Je něco po smrti těla anebo ne? A proč?

8.list Martinovi: Fenomény jako ”Caelum”, ”Tartarus”, ”Exorcismus”…

9.list Martinovi: Jaká je podstata eschatologické dimenze existence člověka?

10.list Martinovi: Nevyvratitelné důkazy o existenci Krista jako člověka!

11.list Martinovi: Bůh a Jeho Zjevení: proroctví, zázraky a Kristus!

12.list Martinovi: Kristus je Bohočlověk – Kristus je osobou Bůh, přirozeností Bůh i člověk!

13.list Martinovi:Kristus vytvořil pouze jednu Církev – ty ostatní ”církve” Kristus nezakládal!

14.list Martinovi: Jak a proč Kristus uskutečnil vykoupení právě takovýmto způsobem!

15.list Martinovi: Jak se uskutečnilo vtělení a jak je to s Pannou Marií?

quasi 16.list Martinovi: Dodatky po patnáctém listu Martinovi.

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si pět listů pro Andreu (ve slovenštině):

1.list pre Andreu: Dva hlavné argumenty dokazujúce existenciu Boha.

2.list pre Andreu: Stvorenie sveta a človeka podľa prvých troch kapitol ”Genesis”.

3.list pre Andreu: Moje osobné hodnotenie prípadu Majstra Jana Husa.

4.list pre Andreu: Moje osobné hodnotenie fenoménu stredovekej inkvizície.

5.list pre Andreu: Kristovo zmŕtvychvstanie je dokázaný historický fakt: viac ako 500.svedkov na vlastné oči videlo zmŕtvychvstalého Krista!

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si předcházejících třiadvacet prací z cyklu: Bůh k nám mluví skrze metafyzická tajemství přírody:

1práce: Hvězdnatá obloha vesmíru i planeta Země: Moudrý řád existuje v celém světě.

2práce: Laplaceova teorie o vzniku světa: Mohl se svět utvořit jen tak bez Boha sám?

3práce: Co říká nám empirické poznání o materii světa?

4práce: Vitalita lidí, rostlin a zvířat se nedá objasnit bez Boha

5práce: Některé ateisty od nepaměti charakterizuje lhářství, pokrytectví a občasná nechtěná upřímnost.

6práce: Mají také i rostliny imateriální duchovní jsoucno? A jaká je vlastně tajemná síla rostlin?

7práce: Miniaturní rostlinky baktérie – tajemný svět nebezpečných bakterií a jiných podobných miniaturních částic.

8práce: Algy. Kvasinky. Sterilizace a destilace. Svět potřebných bakterií. Zázrak: In minimis Deus maximus v Bohem stvořené přírodě.

9práce: Osteoporóza a osteopenie. Kosti a maso i svaly. Obdivuhodná moudrost Boha – Stvořitele ukrytá v tělesné soustavě zvířat i lidí.

10práce: Pepsin a metabolismus. Trávení a zásobování těla. Obdivuhodná moudrost Boha – Stvořitele ukrytá v tělesné soustavě zvířat i lidí.

11práce: Dodavatel a policajt těla: Srdce. Krev. Krv. Bílé krvinky. Červené krvinky.

12práce: Mistrovské zařízení plic, pľúc. Plíce, pľúca. Ledvina, ledviny. Oblička, obličky.

13práce: Telegraf - v těle. Mozek. Mozog. Ganglie. Nerv. Nervy.

14práce: Práce nervů. Práce nervov. Tajnosti světa. Oko. Oči. Nástroj zraku. Oční koule. Hmat.

15práce: Jak žijí zvířata? Ako žijú zvieratá? Pudy. Instinkty. Inštinkty. Když zvíře neví, proč to dělá. Keď zviera nevie, prečo to robí.


16práce: Odkud se vzalo první zvíře či odkud se vzal první živočich? Odkiaľ sa vzalo prvé zviera či odkiaľ sa vzal prvý živočích?


17práce: Odkud se vzaly rozličné druhy zvířat či živočichů? Odkiaľ sa vzali rozličné druhy zvierat či živočíchov?


18práce: Odkud se vzal člověk? O tělesné stránce člověka. Opičáři. Opičiari
.

19práce: Odkud se vzal člověk? O duševní a duchovní stránce člověka. Proč je lidská duše nesmrtelná?

20práce: Co nám říká Písmo Svaté o stvoření světa?

21práce: Astronomové prohledali nebe – a Boha nenašli?

22práce: Všechno to je prý jen příroda?

23práce: Odkud je život na zemi?

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si Blok: Bůh, náboženství, náboženské obřady, osobnost Ježíše Krista, věrouka, mravouka, zázraky, víra, Božská přirozenost, Božská blaženost, Nebeská blaženost, Život věčný:

1.práce: 14 žalm: Řekl blázen v srdci svém: “Bůh není”.

2práce: Velcí intelektuálové vždy věřili v Boha.

3práce: Je náboženství zbytečné?

4práce: Zda-li kněží vynašli náboženství?

 

Zpět na hlavní stránku!