wz

Zpět na hlavní stránku!

Podaří se na západě již zhruba dvacet let vládnoucím krajně levičáckým neomarxistickým extrémistům skutečně nakonec ovládnout celý svět, a pak do roku 2050 zavést i nový celosvětový jazyk tzv. „Newspeak“?

První odkazovač: Jste z tohoto článku zmateni? Netušíte oč se jedná? Pak tedy raději klikněte myší zde na tento řádek a přečtěte si pozorně nejprve tento můj první článek o neomarxismu a neomarxistech.

Druhý odkazovač: Ještě i teď po přečtení onoho mého prvního článku o neomarxismu a neomarxistech není Vám vše zcela jasné? Pak tedy raději klikněte myší opět zas na tento řádek a přečtěte si též i tento můj druhý článek o neomarxismu a neomarxistech.

Tretí odkazovač: Ste zo Slovenskej republiky? Potom radšej kliknite myšou na tento modrý nápis a prepnite sa tým do slovenskej verzie!

 

 

Nevidíte-li žádné ohrožení demokracie proto, že u nás je zatím ještě relativně dosti veliká svoboda, pak vězte, že takovou svobodu jakou dnes mají  země naší postkomunistické střední Evropy (tj. Polsko, Maďarsko, Česká republika a Slovensko) země západní Evropy, Skandinávie a Severní Ameriky dnes již bohužel nemají, přičemž skutečnost, že neomarxistická propaganda ještě i dnes tyto státy označuje dnes již lživě za údajné "demokracie", ačkoliv ve skutečnosti zhruba posledních dvacet let v těchto západních zemích úplně všude ve větší nebo menší míře až na ojedinělé politické představitele vládnou vesměs pouze jen samotní krajně levičáčtí neomarxističtí extrémisté. Někteří intelektuálové na Internetu si sice uvědomují ultralevicovou marxistickou podstatu jejich extrémistické ideologie, přesto však ale bagatelizují jejich nebezpečí když tyto lidi eufemicky označují za pouhé tzv. "kulturní neomarxisty". 

 

To že se nejen u nás v zemích postkomunistické střední Evropy, ale dokonce ani na samotném západě zatím ještě nikde fyzicky nepopravuje za projevení politického nesouhlasu a kritiky ještě neznamená, že současné dnešní prozatím ještě  pouze jen nekrvavé pronásledování politických oponentů a kritiků ve formě zatím ještě jen vyhazování studentů i profesorů ze škol, jakož i vůbec vyhazování zaměstnanců ze zaměstnání, astronomicky vysoké likvidační pokuty podnikatelům a živnostníkům, jakož i pokutování politických oponentů a kritiků vůbec, či relativně krátkodobě trvající vězení atd. Dnešní již zhruba dvacet let trvající nesvoboda na západě může být totiž přenesena i k nám do střední Evropy a do naší vlastní země. 

 

Nevěříte v možný příchod totality k nám do střední Evropy? Vždyť i u nás již dnes z výjimkou zatím ještě relativně svobodného Internetu pokud jde o celostátní masmédia, ty jsou dnes již dávno prakticky úplně všechny anebo téměř všechny dokonale totalitně zglajchšaltovány vládnoucími - v našem případě zpravidla zahraničními - soudruhy krajně levičáckými neomarxistickými extrémisty, přičemž nejsnáze doložitelná pravdivost tohoto mého tvrzení je v případě celostátních deníků. Každý, kdo by snad eventuálně měl nějakou pochybnost o tomhle mém tvrzení, že minimálně náš periodický tisk u hlavních celostátních deníků je totalitně zglajchšaltován i totalitně cenzurován, kontrolován, ba dokonce i direktivně centrálně jednotně řízen z jednoho centra, o čemž se ostatně můžete velice lehce přesvědčit i sám. Kupte si jednou v novinovém stánku výtisky ze všech celostátních deníků, které budou mít k dispozici. Popřípadě pokud jste chudý a je Vám líto peněz, nuž tak zajděte do nějaké veřejné knihovny a vypůjčete si tam ať již absenčně anebo prezenčně tam mající všechny výtisky celostátních deníků daného dne,anebo které - kvůli komparativnímu srovnání - vyšli v jeden a tentýž den. Poté si v duchu položte otázku ohledem toho, která zahraničněpolitická událost anebo která vnitropolitická událost celostátního významu je pro všechny ony celostátní deníky vyšlých v daný den hlavní nejdůležitější správou daného dne. A pak si porovnejte co jednotlivé celostátní deníky o dané politické události píší. Pokud by jste se podíval třebas na starý prvorepublikový tisk popřípadě třebas i na ještě starší tisk, tak by jste zjistil, že co noviny to vlastní politický i ideologický názor na věc. Ba dokonce někdy i novináři těch samých novin nemuseli nutně mít úplně na všechno úplně stejný politický úhel pohledu. A dnes? Nebudete se stačit divit! To všichni novináři ze všech celostátních deníků mají v politických záležitostech úplně ve všem a to i do těch nejmenších detailů úplně stejné názory? Při podrobném komparativním porovnávání příslušného článku v celostátních denících budete žasnout ještě více. Zjistíte, že mezi jednotlivými celostátními deníky, které o dotyčné zahraničněpolitické události anebo vnitropolitické události celostátního významu publikovali článek, zpravidla je rozdíl pouze jen ve druhu, typu a velikosti použitého písma; a někdy jsou ještě i rozdílné názvy titulků, nadpisů, popřípadě podnadpisů. Toť ale úplně vše. Nejen že ve všech oněch celostátních denících je příslušný novinový článek o dotyčné politické události obsahově úplně stejný, ale tento článek ve všech denících navíc obsahuje úplně stejné věty, slova i slovosled, respektive dotyčný článek, který vyšel ve všech celostátních denících je "od slova do slova" úplně identický. Ba dokonce budete-li mít to "štěstí" - které jsem já měl již dvakrát v případě celostátních deníků České republiky a jednou v případě celostátních deníků Slovenské republiky - tak možná, že i Vy narazíte na to, že nějaká nahodile přehlédnuvší chyba, ať již zdvojené písmenko, vypadlé písmenko, překlep či zjevná gramatická chyba, kterou najdete v dotyčném článku v jednom z oněch celostátních deníků se často "div se světe" v tomtéž článku, v téže větě, v tomtéž slově a na tomtéž místě objeví úplně ve všech celostátních denících daného státu /!!!/.

 

Anebo najde se snad ještě i teď nějaký zaslepený demagog bagatelizující za každou cenu význam veškerých mých důkazů, který se mi bude snažit ještě i teď tvrdit, že oni novináři z různých celostátních deníků daného státu, kteří dotyčný článek psali, že ho psali údajně prý úplně nezávisle na sobě, a tedy pouze jen nějakou čirou náhodou ho oni úplně všichni do jednoho napsali "od slova do slova" úplně identicky stejně, a to dokonce opět čirou náhodou opět úplně nezávisle na sobě se oni opět opakovaně všichni do jednoho dopustili též i v úplně stejné větě na úplně stejném místě a v úplně stejném slově úplně stejné chyby gramatické, úplně stejného překlepu, vypadnutí úplně stejného písmenka či naopak zdvojení úplně stejného písmenka?

 

A nakonec ani současná situace na západě nemusí zůstat stejná jako je tomu dnes, ale může dojít postupně na západě a později dokonce i u nás k ještě pevnějšímu utažení šroubů neomarxistické totalitní diktatury, která může o několik let či několik málo desítek let eventuálně nakonec vyústit k milionům lidí povražděných, popravených či umučených za jejich tzv. "homofobii" anebo tzv. "islamofobii", popřípadě pod nějakou jinou záminkou k provedení genocidy, záminku smyšlenou ze strany vládnoucích ovšemže - vždyť jak jinak - nepochybně plně heterosexuálních a rozhodně i zcela neislámských krajně levičáckých neomarxistických extrémistů, kterým ovšemže nejde o nějaké homosexuály či muslimy jak pokrytecky předstírají, ale ve skutečnosti jim jde pouze jen o nastolení své vlastní extrémistické krajně levičácké neomarxistické totalitní tyranie

 

Navíc dnes již zhruba dvacet let na západě vládnoucí soudruzi krajně levičáčtí neomarxističté extrémisté hodlají kromě již ovládnuté západní Evropy a severní Ameriky ovládnout i zvyšek světa, aby pak po ovládnutí celého světa a utažení šroubů své neomarxistické celosvětové totalitní diktatury v této své budoucí celosvětové totalitní diktatuře na celém světě s výjimkou angličtiny potlačili a zakázali všechny ostatní jazyky (ovšemže i češtinu), a navíc dokonce i tato samotná angličtina nebude již více používána v té podobě jak ji známe dnes, ale bude přetvořena v tzv. „Novou, moderní, nerasistickou, nehomofobní, neislamofobní, nexenofobní a nediskriminační politicky korektní angličtinu“, která se ve zkratce bude nazývat „NEWSPEAK“.

 

A pokud se dnes již zhruba dvacet na západě vládnoucím krajně levičáckým neomarxistickým extrémistům skutečně nedej Bůh podaří ovládnout celý svět, pak tento jejich neomarxistický newspeak bude jediným jazykem na celém světě. Nemusím snad zdůrazňovat, že tento newspeak bude vytvořen vládnoucími krajně levičáckými neomarxistickými extrémisty pro jejich ideologické potřeby, respektive v zájmu jejich tzv. „politické korektnosti“, respektive v zájmu politické a ideologické petrifikace, ideologického upevnění jejich extrémistických totalitních krajně levičáckých neomarxistických diktatur.

 

Předpokládá se, .že newspeak  začne postupně nahrazovat oldspeak (tj. dnešní anglický spisovní jazyk) nejpozději někdy do roku 2050. V přechodné době podle plánů těchto na západě již dvacet let vládnoucích krajně levičáckých neomarxistických extrémistů bude získávat soustavně půdu a neomarxisté budou ve stále větší míře užívat newspeakových slov a gramatických vazeb stále častěji a častěji ve svých každodenních projevech. Tato jejich prozatímní prvotní verze newspeaku ještě bude obsahovat mnoho tzv. „politicky nekorektních“ údajně prý „přebytečných slov a zastaralých tvarů“, které budou však ale nakonec později úplně potlačeny.

 

Zde se proto budu zabývat pouze konečnou, zdokonalenou definitivní formou newspeaku.

 

Ovšemže newspeak nebude určen ke všestranné komunikaci mezi lidmi, ba dokonce nebude ani vytvořen pouze jen k vyjadřování politických a ideologických světonázorových myšlenkových postupů vlastních oddaných stoupenců vládnoucího extrémistického krajně levičáckého neomarxistického  režimu, nýbrž newspeak bude ze „staré“ angličtiny vytvořen zejména.proto, aby znemožnil všechny jiné tzv. „homofobní“, „islamoforní“ a jiné tzv. „politicky nekorektní“ způsoby myšlení.

 

Záměrem vládnoucích krajně levičáckých neomarxistických extrémistů je ten, aby.až.si newspeak všichni jednou provždy osvojí a oldspeak bude lidmi postupně zapomenut, stane se tzv. „homofobní“, „islamoforní“ a jiné tzv. „politicky nekorektní“ způsoby myšlení - to jest myšlení, které se odchyluje od propotratového, homofašistického, genderového, feministického, proislámského, sluníčkářského, protikřesťanského a ateistického myšlení vládnoucích extrémistických krajně levičáckých neomarxistických ideologů a propagandistů nemyslitelné, alespoň tedy v té míře, v níž. je myšlení závislé na slovech.

 

Slovní zásoba newspeaku bude totiž taková, aby poskytovala přesné a často velmi propracované výrazivo pro každý pojem, který by ideolog anebo propagandista vládnoucí extrémistické krajně levičácké neomarxistické totalitní diktatury chtěl slovně vyjádřit, a přitom vylučovala všechny ostatní významy a také možnosti dospět k nim nepřímými metodami.

 

Toho vládnoucí krajně levičáčtí neomarxističtí extrémisté dosáhnou částečně vytvářením nových slov (například „homofobie“, „islamofobie“ atd.), ale hlavně pak zejména eliminací slov pro neomarxisty ideologicky nežádoucích, a to ve všech myslitelných variantách jejich neortodoxních významů. Slova newspeaku budou zbavena všech jejich druhotných významů.

 

Uvedu zde jeden příklad za všechny: Slovo free - svobodný, prostý něčeho, v newspeaku sice bude existovat, ale bude ho možno použít jen v takových výrocích jako například.This dog is free from lice. - Tento pes je prost vší.. Nebude již více moci být slovo free použito ve významu nezávislý, samostatný, volný, ve smyslu intelektuálním a politickém, protože politické a intelektuální svobody v extrémistické krajně levičácké neomarxistické diktatuře té době již dávno nebudou existovat už ani jen jako pojmy, a proto pro ně nebude existovat už ani žádné adekvátní pojmenování.

 

Jinými slovy budou potlačena nejprve slova jednoznačně tzv. „homofobní“, „islamoforní“ a později i veškerá jiná slova umožňující  jakékoliv tzv. „politicky nekorektní“ způsoby myšlení.

 

Tato redukce slovní zásoby se stane sama sobě cílem. Žádnému slovu nebude dovoleno v newspeaku přežít, pokud bude možné se bez něj obejít. Newspeak totiž nebude zaveden  proto, aby se rozsah politického a filosofického myšlení zvětšil, nýbrž právě naopak cílem newspeaku bude. aby se co nejvíce zmenšil prostor pro politické a filosofické myšlení tím, že tomuto účelu nepřímo poslouží co nejmaximálnější možné oklešťování výběru slov.

 

Newspeak bude vycházet ze současného anglického jazyka, i když mnohé věty v newspeaku, i ty, které nebudou obsahovat nově vytvořená slova budou sotva srozumitelné anglicky mluvícímu člověku našich dnů.

 

Slova newspeaku bude rozdělena do tří odlišných  skupin nazvaných Slovní zásoba A, Slovní zásoba B (které se též bude říkat složeniny) a Slovní zásoba C. Bylo by jednodušší kdybych pojednal o každé skupině zvlášť, ale gramatickými zvláštnostmi tohoto jazyka se mohu zabývat v části věnované Slovní zásoba A, protože stejná pravidla platí pro všechny tři skupiny.

 

 

Slovní zásoba A = Nejzákladnější všeobecná slovní zásoba.

 

Slovní zásoba A bude obsahovat slova potřebná v každodenním.životě k pojmenování takových věcí, jako jsou jídlo, pití, práce, oblékání, chůze, jízda vozidly, zahradničení, vaření a podobně. Tato slovní zásoba se bude skládat téměř úplně ze slov, která jsou běžná i nyní, jako třeba hit - zasáhnout, run - běžet, dog - pes, tree - strom, sugar - cukr, house - dum, field - pole, ale ve srovnání se stavem slovní zásoby současného jazyka bude jejich počet krajně redukovaný, přičemž. jejich významy budou omezeny daleko přísněji. Budou z nich vymýceny všechny dvojsmysly a významové odstíny. Pokud se toho bude dát dosáhnout, bude slovo newspeaku v této skupině pouze staccatovým zvukem, který bude vyjadřovat jeden jasně vymezený pojem. Slovní zásoba A bude naprosto nepoužitelná v literární tvorbě nebo v politických či filozofických diskusích. Bude určena výlučně jen k vyjádření jednoduchých, účelových myšlenek, které se budou vázat ke konkrétním věcem nebo fyzickým úkonům. Gramatika newspeaku bude mít dvě výrazné zvláštnosti. První zvláštností bude téměř dokonalá zaměnitelnost různých slovních kategorií. Každé slovo v tomto jazyce, a v zásadě to bude platit i pro velmi abstraktní slova jako if - kdyby nebo when - kdy, se bude moci použít buď jako sloveso, podstatné jméno, příslovce nebo přídavné jméno. Mezi slovesným a jmenným tvarem slov tvořených ze stejného kořene nebude žádný formální rozdíl. Toto pravidlo už samo o sobě povede k zániku mnohých zastaralých tvaru. Například slovo thought - myšlenka se v newspeaku nebude vyskytovat. Nahradí je slovo think - myslet, které bude zastávat funkci podstatného jména i slovesa. Nebudou se dodržovat žádná etymologická pravidla; v některých případech bude zvoleno pro další existenci podstatné jméno, v jiných sloveso. Dokonce i tam, kde podstatné jméno i sloveso příbuzného významu nebudou mít etymologicky nic společného, bylo jedno z nich potlačeno. Například přestane existovat sloveso cut - řezat a jeho význam uspokojivě převezme podstatné jméno knife – nuž. Přídavná jména se budou tvořit přidáním -ful (-ný) k podstatnému jménu - slovesu, příslovce přidáním -wise (-ni). Tak.tedy například speadful - rychlostní bude znamenat quickly - rychle. Některá současná přídavná jména jako silný, velký, černý, měkký zůstanou zachována, ale jejich počet bude nepatrný. Nebude jich ani příliš. zapotřebí, protož téměř každý adjektivní význam bude možné utvořit podáním přípony ful k podstatnému jménu - slovesu. Z nynějších příslovcí se nezachovají prakticky žádné, a. na několik málo těch, která i dnes má koncovku wise: zakončení na wise bude konstantní. Například slovo well - dobře bude nahrazeno slovem goodwise.

 

Navíc - a to se opět bude vztahovat v zásadě na všechna slova v jazyce – bude možno z jakéhokoli slova utvořit jeho záporný význam předponou un- -ne-, anebo zdůraznit jeho význam předponou plus-, anebo ještě více předponou doubleplus-. Tak například uncold - nestudený bude znamenat warm - teplý, zatímco pluscold a doublepluscold znamenalo very cold - velmi studený, resp. superlatively cold - nadmíru studený. Význam téměř každého slova bude možno, tak jako v současné angličtině, modifikovat předponami jako ante - před, post - po, up - nahoru, down - dolu. Zjistilo se, že takovými metodami lze nesmírně zredukovat slovní zásobu. Máme-li například slovo good - dobrý, pak už. není zapotřebí slova jako bad - zlý, .patrný, protože požadovaný význam lze právě tak dobře - ba dokonce i lépe - vyjádřit slovem ungood - nedobrý.

 

Ve všech případech, kde dvě slova tvoří přirozenou dvojici protikladu, se jazykovědci v službách vládnoucích krajně levičáckých neomarxistických extrémistů rozhodnou, které z nich potlačí. Dark - tmavý, se například dá nahradit slovem unlight - nesvětlý, anebo light - světlý slovem undark - netmavý, podle toho, čemu se dá přednost. Druhým charakteristickým znakem gramatiky newspeaku bude její pravidelnost. Až. na několik níže uvedených výjimek bude podléhat ohýbání slov stejným pravidlům. Tak u všech sloves budey minulý čas a příčestí minulé trpné stejné a bude končit na -ed. Současná spisovná angličtina rozlišuje pravidelná a nepravidelná slovesa. Jen u pravidelných sloves se tvoří minulý čas a příčestí minulé trpné koncovkou -ed. Nepravidelná slovesa tvoří tyto tvary změnou kmenové samohlásky (to steal, stole, stolen, to think, thought) anebo je tvoří zcela odlišným slovem - to go, went, gone. Minulý čas slovesa steal - krást bude stealed - ukradl, minulý čas slovesa think - myslet bude thinked - myslel, a tak se to bude dít v celém jazyce, všechny nepravidelné tvary jako swam - plaval, gave - dal, brought - přinesl, spoke - hovořil, taken - vzatý, budou zrušeny. Množné číslo podstatných jmen man - muž, člověk, ox - vůl, life - život, bylo mans, oxes, lifes. Současná spisovná angličtina tvoří u těchto a jiných podstatných jmen plurál nepravidelně: man - men, ox - oxen, life - lives. Stupňování přídavných jmen se bude tvořit bez rozdílu přidáním koncovek -er, -est (good - dobrý, gooder - dobřejší, goodest - nejdobřejší), nepravidelné tvary a stupňování pomocí tvaru more, most bude potlačeno. Současná spisovná angličtina má nepravidelné stupňování některých přídavných jmen: good, better, the best. Přídavná jména trojslabičná a další se stupňují opisně, například beautiful, more beautiful, the most beautiful atd. Jedinými druhy slov, které bude ještě dovoleno ohýbat nepravidelně, budou osobní, vztažná a ukazovací zájmena a pomocná slovesa. Všechny tyto druhy slov se budou používat podle starého úzu. Jisté nepravidelnosti se budou vyskytovat také v tvorbě slov. Vyplývá to z potřeby rychlé a snadné výslovnosti. Slovo, které se obtížně vyslovuje, anebo slovo, které by mohlo být sluchem nesprávně zachyceno, bude už tím považováno za slovo špatné; proto se někdy kvůli eufónii, libozvučnosti budou vkládat do slov písmena navíc anebo se ponechá starší tvar. Tato potřeba bude však pociťována zejména v souvislosti se Slovní zásobou B. Proč bude přikládán takový obrovský význam snadné výslovnosti vysvětlím později.

 

 

Slovní zásoba B = Slovní zásoba určena pro politické účely.

 

Slovní zásoba B se bude skládat ze slov, která budou vytvořena záměrně pro politické účely; to jest ze slov, která budou mít nejen v každém případě politický obsah, ale navíc jejich úkolem bude navodit žádoucí myšlenkový postoj u člověka,  který je použije. Bez plného pochopení principů krajně levičáckého neomarxismu nebude snadné těchto slov používat. V některých případech bude možné je přeložit do oldspeaku nebo je vyjádřit slovy ze Slovní zásoby A, ale to si obyčejně vyžádá zdlouhavý opis a pokaždé se z textu vytratí určitá harmonie. B slova budou prostě jakýsi verbální těsnopis, shrnující celý okruh myšlenek do několika málo slabik, a přitom přesnější a působivější než výrazy přirozeného jazyka. Slovní zásoba B bude obsahovat totiž pouze složeniny. Skládat se budou ze dvou či více slov anebo jejich částí spojených do lehce vyslovitelného tvaru. Výslednou směsí bude vždy podstatné jméno - sloveso, jež se obvykle ohýbalo podle běžných pravidel.

 

Jeden příklad za všechny: slovo goodthink znamená velmi zhruba řečeno správné myšlení.; když se ho použije jako slovesa, znamená to „myslet správným způsobem“. Ohýbat se bude následovně: minulý čas a příčestí trpné goodthinked; příčestí přítomné činné goodthinking; přídavné jméno goodthinkful; příslovce goodthinkwise; činitelské podstatné jméno goodthinker.

 

B slova nebudou tvořena podle .žádných etymologických zásad. Mohou být složena ze slov všech slovních druhů tak, .že jednotlivé základy mohou být rozmístěny v jakémkoli pořádku a jakýmkoli způsobem mrzačeny, aby byl celek lehce vyslovitelný a aby poukazoval na svou odvozenost. Například ve slově thoughtcrime - “závadné myšlení“ je slovo crime na druhém místě, zatímco ve slově crimestop je na místě prvém. Vzhledem k tomu, .že by bylo velmi obtížné dosáhnout eufónie, budou se vyskytovat ve Slovní zásobě B nepravidelné tvary častěji než tomu bude ve Slovní zásobě A. Ze základu některých slov se bude přebírat buď celá slabika či dvě, nebo pouze jejich část, podle toho, který tvar se lépe vyslovuje. Lamini - Ministerstvo lásky (ve skutečnosti Ministerstvo neomarxistické politické tajné policie), Blahmini - Ministerstvo blahobytu (ve skutečnosti Ministerstvo jehož úkolem bude zabezpečit permanentní nedostatek veškerého zboží pro obyčejné obyvatelstvo, a tak obyvatelstvo udržovat v bídě a tedy závislosti na milodarech od státu), Pramini - Ministerstvo pravdy (ve skutečnosti Ministerstvo propagandy plus Ministerstvo pro ideologické falšování dokumentů minulosti) a Mírmini - Ministerstvo míru (ve skutečnosti Ministerstvo války).

 

V zásadě se však všechna slova B budou moci ohýbat, jak jsem o tom hovořil v části o slovní zásobě A. Některá B slova budou mít přesně stanovený význam a budou sotva srozumitelná těm, kteří nezvládnou celý tento jazykový systém. Vezměme si například typickou neomarxistickou větu „Oldthinkers unbellyfee“. Nejstručněji by se to dalo do oldspeaku převést takto: „Ti, jejichž. názory se zformovaly před Revolucí, nejsou schopni plni se oddat ideálům politické korektnosti“.. To však není adekvátní překlad. Především k plnému pochopení výše citované newspeakové věty musí mít člověk jasnou představu o tom, co vlastně vládnoucí krajně levičácký neomarxismus obnáší. Kromě toho jenom ten, kdo byl zevrubně vyškolen ve vládnoucí ideologii extrémistického krajně levičáckého neomarxismu, plně ocení údernost slova bellyfeel, jež vyjadřuje „slepou, nadšenou oddanost“, anebo slova oldthinkers, jež bude neoddělitelně spjato s neomarxistickou představou fašistů, nacistů, rasistů, islamofobů, xenofobů, homofobů, misogynů což jsou propagandistické pseudopojmy pocházející z ideologického slovníku krajně levičáckých neomarxistických extrémistů, které používají zpravidla jako nenávistné nadávky vůči lidem aktivně vystupujím na ochranu každého lidského života od početí až do přirozené smrti, dále vůči lidem vystupujícím za ochranu rodinu tvořených celoživotním svazkem jednoho muže s jednou ženou a práva každého dítěte mít mámu a tátu, dále vůči lidem vystupujícím za výhradu svědomí nebýt nikým nucen k čemukoliv co je v rozporu s lidským svědomím každého konkrétního člověka, a v neposlední řadě i vůči lidem vystupujícím za slobodu slova a projevu, za náboženskou svobodu, za svobodu podnikání, včetně i práva na svobodnou volbu svého smluvního spolukontrahenta, jakož i za všechna ostatní skutečná lidská práva, a jako takoví jsou tito lidé skutečnými bojovníky za respektování a dodržování lidských práv a základních svobod, a jako takový jsou nutně úhlavními odpůrci vládnoucích krajně levičáckých neomarxistických extrémistů a jejich despotické a lidská práva hrubě porušující krajně levičácké neomarxistické tyranie.

 

Funkcí určitých slov newspeaku nebylo ani tak významy formulovat, jako je ničit. Významy těchto slov, pochopitelně nepříliš. početných, se rozšířily natolik, až do sebe pojaly celé skupiny výrazu, které bylo možno vyškrtnout a zapomenout, protože jejich smysl byl dostatečně zakódován v jediném souhrnném výrazu. Nejobtížnějším úkolem tohoto extrémistického krajně levičáckého neomarxistického newspeaku není ani tak vynalézt nové nenávistné nadávky či ideologicky lživá propagandistická slova jako jsou například neomarxistické nadávky „homofob“, „islamofob“, „ultranacionalista“ či nové lživé demagogické propagandistické fráze těchto neomarxistických ideologů a propagandositů jako jsou například „reprodukční zdraví“, „výchova k toloranci“, výchova k sexuální rozmanitosti“, „tolerance k sexuální rozmanitosti“ „politická korektnost“, „řeč nenávisti“ atd., popřípadě naplňovat staré pojmy úplně odlišným obsahem jako například je tomu u slova „fašista“, „nacista“, „tolerance“, “nenávist“ atd.; ale úplně tím nejtěžším problémem neomarxistických jazykovědců v součinnosti s ideologickými propagandisty vládnoucích krajně levičáckých neomarxistických extrémistů je vymezovat slovům jejich významový okruh v tom smyslu, aby poté, co budou vynalezena se i bezpečně určí, která slova budou z jazyka v důsledku jejich existence vyřazena. Jak jsme už viděli v případě slova free - svobodný, bude někdy z pohodlnosti zachována i slova, která v sobě kdysi nesla, popřípadě mohla nést do jisté míry anti-neomarxistický obsah; na druhé straně však ale původní slova protipotratový, protihomosexualistický, protigenderový, protifeministický, protislámský, protisluníčkářský se do neomarxistického newspeaku budou vládnoucí soudruzi neomarxisté a jejich kariérističtí patolízalové, jazykovědci, novináři a politická tajná policie překládat důsledně pouze jen jednotným společným pojmem a jedním slovem „Crimethink“. Na druhé straně zas tito vládnoucí krajně levičáčtí neomarxističtí soudruzi plus neomarxističtí kariéristé chtějící si politicky „šplhnout“ například „umělý potrat“ do neomarxistického newspeaku budou překládat slovem „Goodeststep“, dále zas euthanasie na doporučení soudruhů jazykovědců do neomarxistického newspeaku bude překládat slovem „Goodestdeath“,  Právě tak jako též i dále pak například celá fráze „homosexuální pohlavní styk“ se do neomarxistického newspeaku newspeaku vládnoucími neomarxistickými soudruhy a jim přitakávajícími kariéristy bez hřbetní kostii bude opět jednoslovně překládat tímto jedním slovem „Goodestsex“ atd.

 

Mnoho dalších slov jako například: „čest“, „poctivost“, „mravnost“, „morálka“, „dobro“, „zlo“, „hřích“, „svědomí“, „nenarozený“, „život“, „rodina“, „muž“, „žena“, „chlapec“, „dívka“, „otec“, „matka“, „táta“, „máma“ „rodina“, „manželství“, „pohlaví“, „spravedlnost“, „pravda“, „lež“, „špatný“, „zlý“, „svoboda“, „právo“, „věda“, „Bůh“, „Ježíš“, „Kristus“, „křesťanství“, „náboženství“, „víra“, „modlitba“, „obřad“, „bohoslužba“, „kostel“, „chrám“, „katedrála“, „bazilika“, „kostelník“, „mše“, „liturgie“, „svátost“, svatý-á-é, „panna“, „panic“, „panenství“, „panictví“, „svoboda“, „demokracie“, „církev“, „monarchie“, „císař“, „král“, „car“, „panovník“, „vladař“, „kníže“, „šlechtic“, „biskup“, „kněz“, „jáhen“, „věřící“, „křest“, „biřmování“, „eucharistie“, „oltář“, „trůn“, „hodnoty“, „ideály“, „národ“, „vlastenectví“, „patriotismus“, „vlast“, „neomarxismus“, „komunismus“, „diktatura“, „despotismus“, „tyranie“, „teror“, útisk“, „genocida“, vraždění“, „sodomie“, „pronásledování“, „persekuce“, „šikana“ „lidskost“, „bible“, „restituce“ a ,mnohá další takováto tzv. „politicky nekorektní“ slova brzy po nastolení celosvětové neomarxistické diktatury z politických a ideologických důvodů přestanou prostě existovat neboť budou vzhledem ke své „ideologické závadnosti“ anebo tzv. „zneužitelnosti ke konspiracím“ jakož i k tzv. „řečem nenávisti“ anebo nedostatku tzv. „politické korektnosti“ budou tato a mnohá další slova neomarxistickými jazykovědci zrušeny, zakázány, a důsledně vymazány úplně ze všech slovníků a postupem času díky generační výměně budou by měly být tyto slova obyvatelstvem postupně úplně zapomenuty s tím, že tato odstraněná slova v newspeaku nahradí několik relativně málo ideologicky potencionálně neškodných všeobecných výrazů, čímž budou tato ideologicky nevhodná slova sama o sobě v anglickém jazyce zrušena.

 

Pro bližší ilustraci uvedu, že například všechny politologické, filosofické, sociologické, psychologické a teologické pojmy a ostatní slova, která se v naší současnosti spojují s nejrůznějšími pojmy a výrazy pro objektivitu a logiku budou v newspeaku nahrazeny jediným společným newspeaksovým všeobecným slovem „oldthink“. Větší konkretizaci těchto pojmů totiž vládnoucí krajně levičáčtí neomarxističtí extrémisté budou pokládat pro svou vládu za ideologicky škodlivé a nebezpečné.

 

A tak v tomto newspeaku bude prakticky úplně nemožné jakkoliv verbálně či písemně konkrétněji rozvíjet vládnoucímu krajně levičáckému, neomarxistickému a extrémistickému totalitnímu režimu jakoukoliv „ideologicky závadnou“ myšlenku dál než k pouhému všeobecnému a konkrétně nic neříkajícímu formálnímu konstatováni, že je tato myšlenka „ideologicky závadná“, neboť: za hranicí tohoto svého všeobecného a konkrétně nic neříkajícího formálního prohlášení o „ideologické závadnosti“ dotyčné své myšlenky již nebude schopen o této své myšlence říci nic konkrétnějšího, protože v newspeaku vůbec nic konkrétnějšího a ani detailnějšího k tomuto tématu existující slovní zásoba již nebude obsahovat.

 

V Slovní zásobě B nebude .žádné slovo ideologicky neutrální. Mnohá slova budou eufemismy, ba dokonce eufemismy jsou již dnes, jako například je extrémistická krajně levičácká neomarxistická fráze „umělé přerušení těhotenství“ znamenající ve skutečnosti „úmyslnou chladnokrevně provedenou vraždu nenarozeného dítěte“ a nikoliv jak tato fráze lživě naznačuje nějaké pouhé přerušení .těhotenství, neboť se těhotenství ve skutečnosti „nepřeruší“, ale definitivně raz pro vždy ukončí nevratným zavražděním člověka nacházejícím se v prenatální fázi jeho života. Stejně tak například už dnes krajně levičáckými neomarxistickými extrémisty používaná fráze „zabezpečení reprodukčního zdraví“ ve skutečnosti znamená „provedení genocidy nenarozených dětí“, či jiná již dnes vládnoucími extrémistickými krajně levičáckými neomarxistickými režimy používaná fráze „výchova k toleranci vůči sexuální rozmanitosti“ zas ve skutečnosti znamená „vyprání mozků malých dětí homosexualistickou ideologií a propagandou“, popřípadě v ne příliš vzdálené budoucnosti poté co na západě již zhruba dvacet let vládnoucí krajně levičáčtí neomarxističtí extrémisté jak doufají nastolí svou krajně levičáckou neomarxistickou totalitní diktaturu na celém světě bude slovo „joycamp“ (joy - radost, camp - tábor) ve skutečnosti znamenat tzv. „převýchovný“ koncentrační tábor nucených prací určený pro upřímně věřící křesťany, zejména katolíky, dále pro tzv. „homofoby“, dále bojovníky za právo na každé lidské bytosti na život od početí až do přirozené smrti, jakož i pro všechny ostatní skutečné bojovníky za lidská práva, plus i ostatní oponenty a kritiky vládnoucího extrémistického krajně levičáckého neomarxistického režimu.

 

Rovněž tak též v budoucnosti i Mírmini - Ministerstvo míru bude Ministerstvo války. Tyto výrazy vyjadřují téměř přesný opak toho, co předstírají. Na druhé straně některá slova otevřeně a s pohrdáním budou ukazovat na pravou povahu  společnosti pod vládou krajně levičáckých neomarxistických extrémistů. Příkladem bude slovo prolefeed, jež bude pojmenování pro brakovou zábavu a překroucené informace, které vládnoucí krajně levičáčtí neomarxističtí extrémisté již dnes začínají poskytovat masám. Jiná slova budou zase ambivalentní; znamenajíc něco dobrého, pokud se to týká vládnoucích krajně levičáckých  neomarxistických extrémistů, a něco špatného, pokud se to zas naopak týká jejích oponentů a kritiků.

 

Pak bude existovat ještě řada slov, jež na první pohled budou vypadat jako pouhé zkratky a která budou odvozovat své ideologické zabarvení ne ze svých významu, ale ze své struktury. Pokud to bude možné, bude všechno, co bude mít nebo by mohlo mít jakýkoli politický význam, zařazeno do Slovní zásoby B. Jména všech organizací, sdružení, učení, zemí, institucí nebo veřejných budov budou bez výjimky vměstnána do běžného tvaru, to jest do jediného, snadno vyslovitelného slova s nejmenším počtem slabik, které budou zachovávat původní odvození. Například „Oddělení záznamu na Ministerstvu pravdy (propagandy)“ se bude jmenovat „Recdep“ (tj. Records Department), „Oddělení televizních programu Teledep“ (tj. Teleprogrammes Department) atd. To se ovšemže nebude dít jen pro úsporu času. Již v prvních desetiletích dvacátého století se takové spřežky staly charakteristickým rysem politického jazyka; bylo zaznamenáno, .že tendencí používání zkratek tohoto typu se nejvíce vyznačovaly totalitní organizace. Příkladem byla taková slova jako nacista, gestapo, Kominterna, inprekor, agitprop. Zprvu se taková praxe zaváděla v zásadě podvědomě, ale v newspeaku se to bude dít s vědomým úsilím. Zjistilo se totiž, že takovým zkrácením názvu se eufemicky zúží a navíc i jemně pozmění jeho význam tak, .že se od slovotvorného jádra odloučí většina asociací, která by na něm jinak ulpívala. Například výraz „komunistická internacionála“ vyvolával například složitý obraz všeobecného lidského bratrství, rudých praporu, Karla Marxe a Pařížské komuny. Naproti tomu slovo „Kominterna“ navozuje mnohem jednodušší představu pevně semknuté organizace a propracované soustavy pouček. Vztahuje se na něco, co je tedy tak snadno pochopitelné a účelově vymezené jako třeba židle nebo stůl. „Kominterna“ je tak slovo, které lze pronést téměř bez přemýšlení, zatímco „Komunistická internacionála“ je výraz, nad nímž musí člověk aspoň chvilku zauvažovat. Právě tak nebude vyvolávat slovo Pramini tolik představ jako Ministerstvo pravdy, a navíc s ním krajně levičáčtí neomarxističtí extrémisté budou moci lze lépe manipulovat. To platí nejen pro zvyk zkracovat všechno, co se dá, ale také pro téměř přehnanou péči věnovanou neomarxistickými jazykovědci snadné výslovnosti každého slova.  K tomu všemu navíc bude přispívat i malý výběr slov. Ve srovnání s naší dnešní slovní zásobou bude slovník newspeaku nejen že výrazně omezený, ale navíc neomarxističtí jazykovědci budou vládnoucími krajně levičáckými neomarxistickými extrémisty neustále tlačeni ke hledání stále k další a další redukci zbývající slovní zásoby. Newspeak se skutečně bude lišit od drtivé většiny ostatních jazyku tím, že se jeho slovní zásoba bude permanentně zmenšovat, místo toho, aby se rok od roku rozšiřovala.

 

Z hlediska protagonistů vládnoucího extrémistického krajně levičáckého neomarxistického totalitního režimu každá redukce zbývající slovní zásoby bude považována za úspěch, protože čím menší:výběr slov bude k dispozici, tím bude i menší pokušení přemýšlet. Na „konci tunelu“ pak vládnoucím krajně levičáckým neomarxistickým extrémistům bude zářit naděje, že snad nakonec artikulovaná lidská řeč bude vycházet z hrdla bez toho, aniž se na ní budou jakkoli podílet vyšší mozková centra. Tento cíl je ostatně otevřeně přiznán v newspeakovém slově „duckspeak“, což znamená „gágat jako kachna“. Tak jako různá další slova ve Slovní zásobi B budou mít duckspeak ambivalentní význam. V případě, že názory takto gágané budou vládnoucími krajně levičáckými neomarxistickými extrémisty považovány za ideově správné, budou vyvolávat jejich chválu.

 

 

Slovní zásoba C = Úzce specificky speciálně odborná slovní zásoba určena výlučně jen pro vědu a techniku.

 

Slovní zásoba C pak bude doplňovat předcházející, a jako taková pozůstávat výlučně jen z vědeckých a technických termínu. Tyto výrazy budou připomínat vědecké a technické termíny současného anglického jazyka a budou utvořeny ze stejných kořenu. Obvyklá péče neomarxistických jazykovědců se však ale bude věnovat tomu, aby byly stroze definovány a zbaveny všech nežádoucích významů. Budou podléhat týmž gramatickým pravidlům jako slova z předešlých dvou slovních zásob. Jen velmi málo C slov – pokud vůbec nějaká – se bude používat v běžné řeči (Slovní zásoba A) nebo dokonce v politických projevech (Slovní zásoba B). Pokud jde o tuto vysoce odborně specifickou Slovní zásobu C, zpravidla pouze jen oborově příslušný vědecký pracovník nebo technik bude mít na speciální povolení možnost vyhledat si všechna slova náležející do jeho vlastního oborového seznamu, ale jinak ovšemže bude mít dokonce i tento vědecký pracovník či technik zpravidla jen velmi ubohé anebo dokonce vůbec žádné znalosti o slovech, jež se budou vyskytovat v ostatních oborových seznamech Slovní zásoby C, protože k nim mu jako osobě odborně nepříslušné zpravidla  nikdy nebude umožněn žádný přístup. Pouze jen několik málo slov bude uvedeno ve všech oborových seznamech Slovní zásoby C, a úplně bude chybět slovní zásoba, jež by vyjadřovala poslání vědy jako způsobu nebo metody myšlení, bez ohledu na jednotlivé obory. Dokonce ani pro .vědu. vlastně žádné slovo nebude existovat.

 

 

Sečteno a podtrženo – Skutečný cíl vládnoucích neomarxistů, kvůli kterému v případě svého ovládnutí celého světa zavedou na celém světě tento svůj „Newspeak“:

 

Z předcházejícího výkladu vyplývá, že vyjádřit jakýkoliv kritický či dokonce protirežimní tzv. „politicky nekorektní“ názor, kromě názoru na té úplně nejprimitivnější nejnižší úrovni, bude vzhledem k neexistenci k tomu potřebné slovní zásoby prakticky vyloučeno. Vzhledem k tomu, že například nebudou existovat již ani jen taková slova jako „špatný“ či „zlý“, bude možné tento význam vyjádřit pouze jen záporem přídavného jména „dobrý“, respektive neexistující přídavná jména „špatný“, „zlý“ bude možno vyjádřit pouze jen slovem „nedobrý“. 

 

To tedy znamená, že například bude sice možno na adresu nejvyššího státního představitele vládnoucího extrémistického krajně levičáckého neomarxistického režimu anebo dokonce i na samotný vládnoucí extrémistický krajně levičácký neomarxistický režim vyslovit tzv. „politicko nekorektní“ kacířství nejhrubšího zrna, rouhat se zde slovy, že je „nedobrý“. Ale takovéto eventuální prohlášení bude znít běžnému občanovi s dokonale vypraným mozkem neomarxistickou propagandou samozřejmě, že jako absurdita. A navíc toto tvrzení vzhledem k absenci příslušné slovní zásoby newspeaku nebude ani moci být podepřeno žádnými rozumnými argumenty, protože nebudou k dispozici potřebná slova.

 

Tudíž jakékoliv kritické myšlenky vůči extrémistické krajně levičácké neomarxistické totalitní diktatuře budou nanejvýš moci býti přechovávány pouze jen ve velice vágní nonverbální neslovní podobě, kterou nelze nikomu sdělit ani řečí a ani písemně, neboť jich lze verbálně vyjádřit pouze jen ve velmi obecných termínech, které, shrnujíc v sobě úplně celé klubko všech tzv. „politicko nekorektních“ neomarxistickému režimu nepohodlných myšlenek, aniž se budou dát jakkoliv blíže rozvinout, definovat či vysvětlit, se pak tudíž nutně budou zcela míjet jakýmkoliv účinkem. Ve skutečnosti bude možno newspeaku používat k vyjádření politicky a ideologicky neomarxistickému režimu nepohodlných myšlenek pouze jen nedovoleným překladem alespoň některých slov zpět do „oldspeaku“ (tj. spisovné angličtině, která existovala předtím než vládnoucí neomarxisté zavedou svůj tzv. „newspeak“ jako jediný povolený jazyk, který nahradí dosavadní spisovnou angličtinu), přičemž navíc tuto možnost z logiky věci budou mít pouze jen „starší“ lidé, kteří v minulosti před zavedením neomarxistického „newspeaku“ se obeznámili s tzv. „oldspeak“, tj. necenzurovanou slovní zásobou spisovné angličtiny, která existovala před zavedením „newspeaku“. A ovšemže postupem času, se tato skupina „starších“ lidí, kteří ještě díky svému včasnému narození zažili ještě „předrevoluční“ před-newspeakovou spisovnou angličtinu, kterou neomarxisté pojmenují slovem „oldspeak“ bude tato skupina „pamětníků“ předrevoluční spisovné angličtiny se permanentně zmenšovat, až nakonec postupně vyhynou všichni lidé, kteří ještě měli to štěstí, že díky svému včasnému narození se stihli ještě obeznámit se spisovnou angličtinou dříve než ji vládnoucí krajně levičáčtí neomarxističtí extrémisté nahradili svým „newspeakem“.

 

Tak například věta „Všichni lidé jsou si rovni“ bude sice v newspeaku formálně možná, ale významově bude odpovídat adekvátnímu oldspeakovému konstatování, že „Všichni lidé jsou zrzaví“. Věta je sice gramaticky bez chyby, ale vyjadřuje zjevnou nepravdu, tj. že všichni lidé jsou stejně velcí, mají stejnou váhu anebo sílu. Pojem politické rovnosti v neomarxistickém státě nebude existovat, a druhotný – ideologicky nebezpečný - význam bude tedy ze slova „rovný“ vymýcen.

 

V přechodném období, kdy bude ze strany vládnoucích krajně levičáckých neomarxistických extrémistů ještě tolerován „oldspeak“ a zejména pak po zákazu oldspeaku bude ještě nějakou dobu kým postupně vyhynou všichni pamětníci někdejší spisovné angličtiny zvané neomarxistami „oldspeak“ bude ještě existovat nebezpečí, že si někdo bude i po zákazu a zrušení „oldspeak“ ještě pamatovat původní „předrevoluční“ význam slov. Pro člověka dobře fundovaného v „doublethinku“ nebude však v praxi obtížné takovému uklouznutí zabránit, a během pár generací se vyloučí dokonce i možnost takového uklouznutí. Lidé budou vyrůstat se znalostí newspeaku jako jediného jazyka a nebudou již například vědět, že slova svobodný či rovný měla kdysi politický podtext, podobně jako člověk, který nikdy neslyšel o hře v .šachy, nepřikládá druhotný význam slovům královna nebo věž. Tudíž bude nad jejich možnosti páchat jakékoliv tzv. „ideozločiny“ proti vládnoucímu režimu krajně levičáckých neomarxistických extrémistů či dopouštět se různých politických nebo ideologických tzv. „omylů“ jednoduše prostě proto, že pro ně nebude existovat žádné pojmenování, a tato veškerá imponderabilní skutečnosti budou tedy přesahovat lidskou představivost. Je možné předpokládat, .že v průběhu času se budou určující charakteristiky newspeaku stále více prosazovat, že slov bude stále ubývat, jejich významy budou stále strnulejší a možnost jejich politicky nebo ideologicky nesprávného použití stále mizivější.

 

Podle představ vládnoucích krajně levičáckých neomarxistických extrémistů v budoucnosti po smrti posledního pamětníka na „předrevoluční“ spisovnou angličtinu bude tento oldspeak jednou provždy definitivně zapomenut, čímž bude přerváno poslední spojení s tzv. „homofobní“ a „politicky nekorektní“ vládnoucím neomarxistům nepohodlnou minulostí. Ostatně dějiny už i dnes jsou různými historiky i pseudohistoriky na politickou objednávku vládnoucích krajně levičáckých neomarxistických extrémistů z nemalé části přepsány tak, aby byly poplatné ideologii vládnoucích krajně levičáckých neomarxistických extrémistů. Zlomky prozatím ještě neúplně cenzurované literatury minulosti, které ještě tu a tam budou přežívat, a pokud si člověk zachoval znalosti oldspeaku, bude možné si je i přečíst.

 

V budoucnosti po definitivním zapomnění zakázaných a zrušených významů spisovné angličtiny nastane definitivní přervání posledního spojení s minulostí. Poté i kdyby se někde v nějakém sklepě mezi starými odloženými věcmi podařilo nějakým literárním zlomkům z dob „předrevolučních“ nějakým zázrakem přežít, budou pak již pro lidi absolutně nesrozumitelné a nepřeložitelné. Pak již přeložit jakoukol ivpasáž z oldspeaku do newspeaku bude absolutně nemožné, s výjimkou těch, které popisují technický proces, velmi jednoduchý každodenní děj anebo byly již ve svém původním zaměření „ideologicky správné“ (v newspeaku by se řeklo „goodthinkful“). V praxi to bude znamenat, .že žádná z knih napsaných před zavedením „newspeaku“ nebude moci být ze svého „oldspeku“ přeložena do „newspeaku“ jako celek. To znamená, že tzv. „předrevoluční“ literatura bude moci býti jen objektem ideologického překladu, což znamená, že se fakticky změní nejen jazyk, ale také i obsah a smysl.

 

Jako příklad na ilustraci vezměme si například dobře známou pasáž z Všeobecní deklarace lidských práv schválené dne 10.12.1948 Valným shromážděním Organizace Spojených Národů, kde je v této deklaraci OSN o lidských právech v Článku 16 v třetím odstavci napsáno:

 

„Rodina je přirozenou a základní jednotkou společnosti a má nárok na ochranu ze strany společnosti a státu."

 

Bude nemožné převést tuto pasáž do newspeaku a zachovat přitom smysl originálu. Celá výše uvedená pasáž totiž do extrémistického krajně levičáckého neomarxistického newspeaku se bude na základě jazykovědních směrnic vydaných nejvýše postavenými soudruhy totalitního neomarxistického režimu překládat totiž pouze jen  tímto jediným slovem: „Crimethink“.

 

Ostatně pod vládou západních krajně levičáckých neomarxistických extrémistů bude v budoucnu po větším utažení šroubů jejich totalitní diktatury veškeré literatura minulosti – která nebude úplně zlikvidována – bude nakonec minimálně přepsána tímto newspeakovým způsobem. Nelze totiž dosti dobře beze zbytku zlikvidovat veškeré písemnosti, které vznikli v průběhu celého zhruba čtyřtisíciletého období před nástupem tzv. „neomarxistické revoluce“, respektive před celosvětovým zavedením jejich neomarxistického tzv. „newspeaku“. Ovšemže většina tzv.“předrevolučních“ písemností bude zlikvidována beze zbytku, tj. spáleny a úplně vygumována z paměti lidstva, že vůbec někdy nějaká takováto písemnost vůbec existovala. 

 

Ostatní mnohem menší část tzv. „předrevolučních“ písemností, které vládnoucí krajně levičáčtí neomarxističtí extrémisté nenechají zlikvidovat úplně „beze zbytku“ jejich absolutním vygumováním z paměti lidstva  budou zlikvidovány „pouze“ jejich „oldspeakové“ originály poté, co budou přepsány do „politicky korektního“ neomarxistického tzv. „newspeaku“. Pak dále již budou archivovány a zachovávány veškeré beze zbytku nezlikvidované tzv. „předrevoluční“ písemnosti pouze jen v jejich tzv. „newspeakových“ verzích, do kterých budou bez jakékoliv výjimky veškeré beze zbytku nezlikvidované „předrevoluční“ písemnosti přepsány. To, že nebudou beze zbytku zlikvidovány úplně všechny tzv. „předrevoluční“ písemnosti, které vznikli v předcházejícím čtyřtisíciletým období lidstva bude vládnoucími krajně levičáckými neomarxistickými extrémisty učiněno pouze jen proto, že minimálně z prestižních důvodů bude totiž i pro vládnoucí krajně levičácké neomarxistické extrémisty velice žádoucí uchovat i nadále v paměti lidstva některé historické postavy a současně uvést jejich dílo do souladu s vlastní extrémistickou krajně levičáckou neomarxistickou ideologií. Toto „neomarxistické ideologické přivlastnění si“, respektive přepsání do newspeaku a poté zachování písemností v jejich neomarxistické newspeakové verzi se bude týkat například některých významných spisovatelů, jako ku příkladu Shakespeara, Miltona, Swifta, Byrona, Dickense a dalších. A až bude tento úkol splněn, respektive jejich díla přepsána do tohoto neomarxistického newspeaku, pak budou okamžitě původní díla zničena spolu se vším, co ještě přežilo z literatury minulosti. Takové překládání je pomalé a obtížné; očekává se, že neskončí dříve než někdy kolem roku 2060 - 2090. Pak už jen zůstane veliké množství literatury užitkové, respektive nezbytných technických příruček a podobně - s níž bude naloženo stejným způsobem.Zpět na hlavní stránku!