wz

Zpět na hlavní stránku!


Cyklus: Bůh k nám mluví skrze metafyzická tajemství přírody.

Astronomové prohledali nebe – a Boha nenašli?

Předem bych chtěl čtenáře a čtenářky této práce upozornit na to, že tuto práci publikuji na náboženských webových stránkách o Bohu a víře www.henryklahola.nazory.cz především pro děti, což je též důvod toho, proč tato práce je napsaná tou formou, která je přístupná dětskému myšlení i chápání. Přesto však se ale domnívám, že – nehledě na svou ”dětskou formu” kterou je tato práce psaná – má svým věcným obsahem mnoho co říci i dospělým lidem, kteří se upřímně zajímají o metafyzická tajemství vesmíru a přírody.

Ateisté říkají: “Kdeže je Bůh, vždyť ho nevidíme.” Ale jaká ubohá je to námitka! Vždyť na to jim odpoví každé školní dítě. Zdalipak vidíme povětří, vítr? Zdalipak vidíme své myšlenky, či někdo již viděl svůj rozum? A přesto každý by se urazil, kdybychom mu řekli, že nemá rozum, protože ho neviděl. Ba ani svou tvář, ani svých očí nik neviděl – leda v zrcadle.

Tedy jako víme, že je povětří, je vítr, protože vidíme jeho účinky; jak jsme přesvědčení, že máme rozum, protože přemýšlíme; a jako svou tvář vidíme v zrcadle – tak víme, že je Bůh, protože vidíme jeho účinky, totiž tento stvořený svět. Svět je jakoby veliké zrcadlo, v kterém je odzrcadlen Bůh a jeho vlastnosti. V jestvování světa je odzrcadleno jestvování Boha; ve velikosti světa je odzrcadlena jeho nekonečná moc; a v moudrém uspořádání světa je odzrcadlená nekonečná moudrost Boží.

“Ale kdyby tomu tak bylo, Bůh by přece někde musel být ve světě! No nikde ho není! Předtím se mohlo říkat, že Bůh je v nebi – protože lidé mysleli, že obloha je jakoby pevná klenba, která dělí nebe od země a že tam nad tou klenbou je Pán Bůh ve svém nebi. Ale nyní astronomové svými přístroji prohledali celou nebeskou oblohu, až za ty hvězdy, které my na obloze vidíme, tak daleko, že si to ani představit nevíme. A zjistili, že obloha to není nějaká betonová klenba, za kterou následuje nebe, ale je jen prázdný prostor, tak veliký že kosmická raketa by musela letět miliardy let bez přestání, a i tak by se na jeho konec nedostala. V tomto prostoru je hvězd na stamiliardy, mnohé jsou tak obrovské, že naše země je naproti nim jen jako prášek oproti velikému vrchu – ale co jak prohledali astronomové tento prostor, Boha v něm nikde nenašli.”

To je právě takové mudrování, jako kdybych řekl, že co jak jsem prohledal svoje hodinky, nikde jsem v nich nenašel hodináře, tedy nijakého hodináře na světě není!

Athanáz Kircher, slavní astronom jednou ukazoval jednomu ateistovi krásně sestavené hodiny. “Kdože vynašel a sestrojil tento skvostní přístroj?” – ptal se ateista. “Nikdo, pane můj, vůbec nikdo” – odpověděl Kircher. “Jak to můžete říkat – pokračuje ateista – to uráží můj zdravý rozum, abych uvěřil, že tak krásné hodiny povstaly samé od sebe – bez mistra!” – “Ale ještě více uráží můj rozum – říká Kircher – když žádáte, abych uvěřil, že hodiny světa, ta složitá soustava nebeská, která pozůstává z tolika hvězd, povstala sama od sebe.”

A skutečně: celkem jistě víme, že na světě nic nepovstává samo od sebe. Nikde nevidíme vznikat samo od sebe nějaký stůl, nějaké hodinky, nějaký dům, anebo cokoliv jiného. Proto ani svět nemůže být sám od sebe, ale musí mít svou příčinu! A když astronomové dokázali, že ten svět je tak ohromný, z toho následuje, že jeho Tvůrce má nesmírnou moc. A pak, když ty miliony a miliony tak ohromných hvězd tak přesně zachovávají určitý řád tak, že v této nesmírné soustavě nenastanou poruchy, z toho následuje, že jejich Tvůrce je nevýslovně moudrý, když všemu určil přesné zákony. Skutečně “nebesa vyprávějí slávu Boží” – jak volá Žalmista ( Ž 18, 1).

Po tomto je nám už ne zatěžko říci, kde je Bůh, když ho astronomové svými přístroji na nebi nenašli. Především musím připomenout, že katolická Církev nikdy neučila, že Bůh je jen v nebi, tam kdesi za oblohou, ale vždy učila, že Bůh je všude; na nebi, na zemi i na každém jiném místě.

Vidět Ho, sice nevidíme tělesnými očima, jako ani svého rozumu nevidíme: Bůh je totiž sama nesmírná moudrost, čistý a nekonečný rozum, když ustanovil taký zázračný řád v tom nesmírném množství nebeských těles, a proto – jako čistého ducha – nemůžeme Ho vidět tělesnými očima, jako nevidět očima ani myšlenky, žádosti, ctnosti a vůbec duchovné věci.

Duchovné věci se projevují navenek a tak víme, že existují. Ctnost se projevuje ctnostným životem, rozum se projevuje rozumným životem. I Bůh se projevuje svými díly a proto je všude tam, kde jsou Jeho díla, kde panují od Něho ustálené zákony.

Kdyby však někdo tvrdil, že to je všechno jen příroda bez Boha, tomu dám odpověď v následující práci.

 

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si šestnáct listů adresovaných studentovi Martinovi:

1.list Martinovi: Bůh existuje – nevyvratitelné důkazy Jeho existence!

2.list Martinovi: O tom, jaký Bůh existuje a jaký nikoliv!

3.list Martinovi: Stvořil Bůh svět nebo ne?

4.list Martinovi: Co je to ten jednotící princip mého bytí?

5.list Martinovi: Intelektuál, který patří mezi intelektuální elitu lidstva…

6.list Martinovi: Jak Bůh vytvořil vesmír, jak Bůh vytvořil planetu zemi?

7.list Martinovi: Je něco po smrti těla anebo ne? A proč?

8.list Martinovi: Fenomény jako ”Caelum”, ”Tartarus”, ”Exorcismus”…

9.list Martinovi: Jaká je podstata eschatologické dimenze existence člověka?

10.list Martinovi: Nevyvratitelné důkazy o existenci Krista jako člověka!

11.list Martinovi: Bůh a Jeho Zjevení: proroctví, zázraky a Kristus!

12.list Martinovi: Kristus je Bohočlověk – Kristus je osobou Bůh, přirozeností Bůh i člověk!

13.list Martinovi:Kristus vytvořil pouze jednu Církev – ty ostatní ”církve” Kristus nezakládal!

14.list Martinovi: Jak a proč Kristus uskutečnil vykoupení právě takovýmto způsobem!

15.list Martinovi: Jak se uskutečnilo vtělení a jak je to s Pannou Marií?

quasi 16.list Martinovi: Dodatky po patnáctém listu Martinovi.

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si pět listů pro Andreu (ve slovenštině):

1.list pre Andreu: Dva hlavné argumenty dokazujúce existenciu Boha.

2.list pre Andreu: Stvorenie sveta a človeka podľa prvých troch kapitol ”Genesis”.

3.list pre Andreu: Moje osobné hodnotenie prípadu Majstra Jana Husa.

4.list pre Andreu: Moje osobné hodnotenie fenoménu stredovekej inkvizície.

5.list pre Andreu: Kristovo zmŕtvychvstanie je dokázaný historický fakt: viac ako 500.svedkov na vlastné oči videlo zmŕtvychvstalého Krista!

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si předcházejících dvacet prací z cyklu: Bůh k nám mluví skrze metafyzická tajemství přírody:

1práce: Hvězdnatá obloha vesmíru i planeta Země: Moudrý řád existuje v celém světě.

2práce: Laplaceova teorie o vzniku světa: Mohl se svět utvořit jen tak bez Boha sám?

3práce: Co říká nám empirické poznání o materii světa?

4práce: Vitalita lidí, rostlin a zvířat se nedá objasnit bez Boha

5práce: Některé ateisty od nepaměti charakterizuje lhářství, pokrytectví a občasná nechtěná upřímnost.

6práce: Mají také i rostliny imateriální duchovní jsoucno? A jaká je vlastně tajemná síla rostlin?

7práce: Miniaturní rostlinky baktérie – tajemný svět nebezpečných bakterií a jiných podobných miniaturních částic.

8práce: Algy. Kvasinky. Sterilizace a destilace. Svět potřebných bakterií. Zázrak: In minimis Deus maximus v Bohem stvořené přírodě.

9práce: Osteoporóza a osteopenie. Kosti a maso i svaly. Obdivuhodná moudrost Boha – Stvořitele ukrytá v tělesné soustavě zvířat i lidí.

10práce: Pepsin a metabolismus. Trávení a zásobování těla. Obdivuhodná moudrost Boha – Stvořitele ukrytá v tělesné soustavě zvířat i lidí.

11práce: Dodavatel a policajt těla: Srdce. Krev. Krv. Bílé krvinky. Červené krvinky.

12práce: Mistrovské zařízení plic, pľúc. Plíce, pľúca. Ledvina, ledviny. Oblička, obličky.

13práce: Telegraf - v těle. Mozek. Mozog. Ganglie. Nerv. Nervy.

14práce: Práce nervů. Práce nervov. Tajnosti světa. Oko. Oči. Nástroj zraku. Oční koule. Hmat.

15práce: Jak žijí zvířata? Ako žijú zvieratá? Pudy. Instinkty. Inštinkty. Když zvíře neví, proč to dělá. Keď zviera nevie, prečo to robí.


16práce: Odkud se vzalo první zvíře či odkud se vzal první živočich? Odkiaľ sa vzalo prvé zviera či odkiaľ sa vzal prvý živočích?


17práce: Odkud se vzaly rozličné druhy zvířat či živočichů? Odkiaľ sa vzali rozličné druhy zvierat či živočíchov?


18práce: Odkud se vzal člověk? O tělesné stránce člověka. Opičáři. Opičiari
.

19práce: Odkud se vzal člověk? O duševní a duchovní stránce člověka. Proč je lidská duše nesmrtelná?

20práce: Co nám říká Písmo Svaté o stvoření světa?

Zpět na hlavní stránku!