wz

Zpět!


Legislativní návrh nového zákona o univerzitním studiu v České republice:

ZÁKON

č.…/… Sb.

ze dne…

o univerzitním studiu v České republice

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

HLAVA I

ŠVEJKOVSKÉ STUDIUM A ŠVEJKOVSKÁ UNIVERZITA

§ 1

Úvodní ustanovení o švejkovském studiu

Univerzity jako nejvyšší článek vzdělávací soustavy jsou vrcholnými centry vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti a mají klíčovou úlohu ve vědeckém, kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti tím, že:

a) uchovávají a rozhojňují dosažené poznání a podle svého typu a zaměření pěstují činnost vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost,

b) umožňují v souladu s demokratickými principy přístup k univerzitnímu vzdělání, získání odpovídající profesní kvalifikace a přípravu pro výzkumnou práci a další náročné odborné činnosti,

c) poskytují další formy vzdělávání a umožňují získávat, rozšiřovat, prohlubovat nebo obnovovat znalosti z různých oblastí poznání a kultury a podílejí se tak na celoživotním vzdělávání,

d) hrají aktivní roli ve veřejné diskusi o společenských a etických otázkách, při pěstování kulturní rozmanitosti a vzájemného porozumění, při utváření švejkovské buržoasní společnosti a přípravě mladých lidí pro život v ní,

e) přispívají k rozvoji na národní a regionální úrovni a spolupracují s různými stupni státní i samosprávné byrokracie, a s tunelářskou a korupční sférou,

f) aby té naší ostudy nebylo málo, rozvíjejí mezinárodní a zvláště evropskou spolupráci jako podstatný rozměr svých činností, podporují společné projekty s obdobnými švejkovskými institucemi v zahraničí, vzájemné uznávání studia a diplomů, výměnu akademických pracovníků a studentů.

§ 2

Zřízení švejkovské univerzity

(1)Švejkovská univerzita se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo.

(2)Švejkovská univerzita se může sloučit nebo splynout jen s jinou švejkovskou univerzitou; rozdělit se může jen na jiné švejkovské univerzity. Tyto změny je možné provést pouze zákonem.

(3)V případě zrušení švejkovské univerzity podle odstavce 1 nebo sloučení, splynutí nebo rozdělení švejkovské univerzity podle odstavce 2 zákon též stanoví, na které právnické osoby přechází její majetek a závazky a které švejkovské univerzity umožní dokončení univerzitního vzdělání studentům zrušené švejkovské univerzity.

HLAVA II

SEMINÁŘE A ZÁPOČTY

§ 3

Ustanovení o názvech seminářů

(1)Čím více má seminář obecnější název – tím méně se na něm naučíte.

(2)Čím více má seminář speciálnější název – tím spíše Vám v budoucnosti bude k ničemu.

§ 4

Ustanovení o seminářích s povinnou a nepovinnou docházkou

(1)Je-li docházka na seminář povinná, při plánovaném termínu zkoušky dojde ke zvýšené absenci.

(2)Je-li docházka na seminář nepovinná, setkáme se při zkoušce s lidmi, které jsme v životě nikdy neviděli.

§ 5

Ustanovení o konání seminářů a získávání zápočtů

(1)Pokud se na seminář, který byste velmi rád(a) navštěvoval(a), může zapsat pouze “N” posluchačů a posluchaček, Vy budete posluchač či posluchačka N + 1.

(2)Semináře jsou zpravidla rozvrženy tak, aby mezi nimi student(ka) zbytečně proflákal(a) co nejvíce času.

(3)Pokud se Vám i podaří zapsat si dva semináře následující za sebou, budou se konat na opačných koncích města.

(4)Podmínky pro absolvování semináře a získání zápočtu budou oznámeny až příští semestr.

(5)Povinný seminář, bez kterého nemůžete ukončit své studium, není v posledním semestru otevřen.

HLAVA III

SOUBĚŽNÉ STUDIUM NA DVOU FAKULTÁCH

§ 6

Ustanovení pro ty, co studují na dvou fakultách současně

(1)Na konci semestru při listování ve svých dvou indexech si najednou všimnete, že jste se na jeho začátku zapsal i na seminář, na který jste pak ani jednou nepřišel.

(2)Každý učitel (učitelka) si myslí, že nemáte nikdy nic jiného na starosti než se připravovat právě na jeho hodiny – například: těsně před zkouškou z české historie Vám profesor biologie uloží naučit se dvě stě stránek o plošticích.

HLAVA IV

ZKOUŠKY A OBHAJOBA VĚDECKÉ PRÁCE

§ 7

Ustanovení o konání státních zkoušek

(1)Kapesní kalkulačce, která Vám spolehlivě sloužila po celý semestr, dojdou baterie zrovna ve chvíli, když sedíte u státní zkoušky z matematiky.

(2)Pokud jste čirou náhodou ze sebou i měl(a) náhradní baterie – tak budou úplně vybité.

(3)Osmdesát procent státní zkoušky se skládá z obsahu přednášky na které jste se nezúčastnil nebo se týká knihy, kterou jste nečetl.

(4)Je-li zkouška založena na práci s přineseným textem, zapomenete jej doma.

§ 8

Ustanovení o písemné zkoušce

Co se od Vás ze zadání písemné zkoušky vlastně chtělo, si uvědomíte teprve v okamihu, kdy jsou písemky již posbírány.

§ 9

Ustanovení o studentovi co nesedí v první lavici

Při nejnáročnější písemné zkoušce si do lavice přímo před Vás sedne ta absolutně nejhezčí kočka z ročníku, takže sotva udržíte pero v ruce.

§ 10

Ustanovení o přípravě na rigorózní zkoušku a obhajobu vědecké práce

(1)Když si přípravě před rigorózní zkouškou procházíte vlastní staré poznámky z dob Vašeho studia, zjistíte, že ty nejdůležitější pasáže jsou již naprosto nečitelné.

(2)Skripta, knihy nebo časopisy, které jsou pro napsání Vaší rigorózní práce klíčové, zpravidla už někdo z knihovny ukradl.

(3)I kdyby tam čirou náhodou ještě byly – tak někdo vyškubl z nich ty nejdůležitější stránky.

(4)Vzhledem k platnosti ustanovení uvedených v odstavci 2 nebo 3 – nejcennější citát bývá právě ten, u kterého vzhledem k těmto skutečnostem nejste s to určit jeho autora.

(5)Autorství takovéhoto neurčeného citátu Vám s radostí prozradí nejnepříznivější recenze vaší rigorózní práce.

HLAVA V

ÚČINNOST

Tento zákon nabývá účinnosti dnem…

 

Pozor!!! Důležitá poznámka pro některé natvrdlé lidi:

Tento “Legislativní návrh nového zákona o univerzitním studiu v České republice” není myšlen vážně!

Jeho případná podobnost s některými již existujícími předpisy v České republice je zcela náhodná!

Zpět!