wz

Zpět na hlavní stránku!


Je náboženství zbytečné?

Všechny národy všech věků měly a mají náboženství. Ale přece se najde mudrlant, který nechce plnit náboženské povinnosti, nechce žít podle náboženských příkazů. Aby se však nějako před světem ospravedlnil, vyrukuje s tým: “Náboženství a náboženské obřady jsou zbytečné, hlavní věc je, aby člověk čestně a spravedlivě žil!”

Co na to říci? Především se tě ptám příteli, - koho pokládáš za “čestného” člověka? Ptám se nemravného mladíka, zda-li se může považovat za čestného při rozpustilém životě? “Jaká to otázka? – odpovídá on; - takovéto mládenecké poblouzení mě jen neučiní nečestným? Já se alespoň považuji za celkem čestného člověka a nikomu neradím, aby mi to popíral!” Ptej se úžernického obchodníka, který za svůj zlý tovar bere nespravedlivě vysokou cenu, kde je jeho statečnost. Co ti odpoví? “Ale takováto obchodnická obratnost jen nemůže naštrbit moji statečnost!” Doptej se pijana, který propije svůj majetek a dětem nechá žebráckou hůl – kde je tu statečnost a nalitý s lahví v ruce ti rovněž dokáže, že na jeho statečnosti není ani nejmenší skvrnky!

Nuž hle, když smilník, úžerník, korhel se má nazývat statečným, čestným člověkem – vždyť prý nikoho nezabil ani nepodpálil – nuž to uznávám, že takováto “statečnost” je možná i bez náboženství. Ale skutečná statečnost nikdy ne!

Ale přece jen může být někdo celkem čestným člověkem bez náboženství – tak se zkouší dále bránit náš mudrlant – když si řádně koná svšechny své povinnosti: občanské, rodinné a povinnosti svého povolání.”

No toto je pokrytecká výmluva! Nejprve proto, že kdo nemá náboženství, ten i kdyby všechny své ostatní povinnosti plnil, neplní své nejpřednější povinnosti, totiž povinnosti náboženské. Člověk celkem závisí od Boha. Všechno dostává od Boha. Bez Boží vůle by člověka vůbec nebylo. Člověk tedy nejen k státu, k rodině, l spolubližním má povinnosti, ale v prvním řadě k Bohu, od kterého především závisí. Plnění povinností k Bohu nazýváme náboženstvím. Kdo si tedy neplní náboženské povinnosti, ten právě ty nejdůležitější povinnosti neplní a proto nemohu říci, že si vykonal všechny povinnosti, že je tedy statečný – i kdyby i všechny své ostatní povinnosti i skutečně dokonale vykonával.

No, bez náboženství člověk ani ostatní povinnosti nebude úplně a svědomitě plnit. Protože člověk je plný rozličných zlých náklonností, náruživostí, jako jsou: požívačnost, lakomství, smyslnost, lenivost. A tyto dostatečně na uzdě může držet jen náboženství. Je pravda, že i světské zákony nás udržují v poctivosti, ale tyto zákony nás nemohou všude a vždy kontrolovat. I zdravý rozum nám káže čestně žít, ale náruživosti málo dbají na rozum, když je silnější moc nezadrží. Jen Bůh nás může udržet v statečnosti i tehdy, když o našich skutcích nik jiný neví. Bůh totiž vidí a ví všechno, i to, co myslíte a co v tajnosti děláte. A proto On jediný nás může v každém případě i ve svědomí vázat a v statečnosti udržet.

Jinak bez Boha statečnost v skutečnosti tak pochodí, jako – dle žertu – otec poučoval svého syna. Syn se totiž ptal otce, co je to statečnost. “Víš synku – říká otec – statečnost je toto: když najdeš jednu korunu, tu nevrátíš, protože nestojí za tu námahu, aby si vyhledával majitele; - když najdeš 200 Kč, ty vrátíš, aby lidé věděli, jaký si ty statečný; - když však najdeš 20 000 000 Kč, ty nevrátíš, protože tehdy už nepotřebuješ statečnosti.”

 

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si šestnáct listů adresovaných studentovi Martinovi:

1.list Martinovi: Bůh existuje – nevyvratitelné důkazy Jeho existence!

2.list Martinovi: O tom, jaký Bůh existuje a jaký nikoliv!

3.list Martinovi: Stvořil Bůh svět nebo ne?

4.list Martinovi: Co je to ten jednotící princip mého bytí?

5.list Martinovi: Intelektuál, který patří mezi intelektuální elitu lidstva…

6.list Martinovi: Jak Bůh vytvořil vesmír, jak Bůh vytvořil planetu zemi?

7.list Martinovi: Je něco po smrti těla anebo ne? A proč?

8.list Martinovi: Fenomény jako ”Caelum”, ”Tartarus”, ”Exorcismus”…

9.list Martinovi: Jaká je podstata eschatologické dimenze existence člověka?

10.list Martinovi: Nevyvratitelné důkazy o existenci Krista jako člověka!

11.list Martinovi: Bůh a Jeho Zjevení: proroctví, zázraky a Kristus!

12.list Martinovi: Kristus je Bohočlověk – Kristus je osobou Bůh, přirozeností Bůh i člověk!

13.list Martinovi:Kristus vytvořil pouze jednu Církev – ty ostatní ”církve” Kristus nezakládal!

14.list Martinovi: Jak a proč Kristus uskutečnil vykoupení právě takovýmto způsobem!

15.list Martinovi: Jak se uskutečnilo vtělení a jak je to s Pannou Marií?

quasi 16.list Martinovi: Dodatky po patnáctém listu Martinovi.

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si pět listů pro Andreu (ve slovenštině):

1.list pre Andreu: Dva hlavné argumenty dokazujúce existenciu Boha.

2.list pre Andreu: Stvorenie sveta a človeka podľa prvých troch kapitol ”Genesis”.

3.list pre Andreu: Moje osobné hodnotenie prípadu Majstra Jana Husa.

4.list pre Andreu: Moje osobné hodnotenie fenoménu stredovekej inkvizície.

5.list pre Andreu: Kristovo zmŕtvychvstanie je dokázaný historický fakt: viac ako 500.svedkov na vlastné oči videlo zmŕtvychvstalého Krista!

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si předcházejících třiadvacet prací z cyklu: Bůh k nám mluví skrze metafyzická tajemství přírody:

1práce: Hvězdnatá obloha vesmíru i planeta Země: Moudrý řád existuje v celém světě.

2práce: Laplaceova teorie o vzniku světa: Mohl se svět utvořit jen tak bez Boha sám?

3práce: Co říká nám empirické poznání o materii světa?

4práce: Vitalita lidí, rostlin a zvířat se nedá objasnit bez Boha

5práce: Některé ateisty od nepaměti charakterizuje lhářství, pokrytectví a občasná nechtěná upřímnost.

6práce: Mají také i rostliny imateriální duchovní jsoucno? A jaká je vlastně tajemná síla rostlin?

7práce: Miniaturní rostlinky baktérie – tajemný svět nebezpečných bakterií a jiných podobných miniaturních částic.

8práce: Algy. Kvasinky. Sterilizace a destilace. Svět potřebných bakterií. Zázrak: In minimis Deus maximus v Bohem stvořené přírodě.

9práce: Osteoporóza a osteopenie. Kosti a maso i svaly. Obdivuhodná moudrost Boha – Stvořitele ukrytá v tělesné soustavě zvířat i lidí.

10práce: Pepsin a metabolismus. Trávení a zásobování těla. Obdivuhodná moudrost Boha – Stvořitele ukrytá v tělesné soustavě zvířat i lidí.

11práce: Dodavatel a policajt těla: Srdce. Krev. Krv. Bílé krvinky. Červené krvinky.

12práce: Mistrovské zařízení plic, pľúc. Plíce, pľúca. Ledvina, ledviny. Oblička, obličky.

13práce: Telegraf - v těle. Mozek. Mozog. Ganglie. Nerv. Nervy.

14práce: Práce nervů. Práce nervov. Tajnosti světa. Oko. Oči. Nástroj zraku. Oční koule. Hmat.

15práce: Jak žijí zvířata? Ako žijú zvieratá? Pudy. Instinkty. Inštinkty. Když zvíře neví, proč to dělá. Keď zviera nevie, prečo to robí.


16práce: Odkud se vzalo první zvíře či odkud se vzal první živočich? Odkiaľ sa vzalo prvé zviera či odkiaľ sa vzal prvý živočích?


17práce: Odkud se vzaly rozličné druhy zvířat či živočichů? Odkiaľ sa vzali rozličné druhy zvierat či živočíchov?


18práce: Odkud se vzal člověk? O tělesné stránce člověka. Opičáři. Opičiari
.

19práce: Odkud se vzal člověk? O duševní a duchovní stránce člověka. Proč je lidská duše nesmrtelná?

20práce: Co nám říká Písmo Svaté o stvoření světa?

21práce: Astronomové prohledali nebe – a Boha nenašli?

22práce: Všechno to je prý jen příroda?

23práce: Odkud je život na zemi?

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si Blok: Bůh, náboženství, náboženské obřady, osobnost Ježíše Krista, věrouka, mravouka, zázraky, víra, Božská přirozenost, Božská blaženost, Nebeská blaženost, Život věčný:

1.práce: 14 žalm: Řekl blázen v srdci svém: “Bůh není”.

2práce: Velcí intelektuálové vždy věřili v Boha.

 

Zpět na hlavní stránku!