wz

Zpět na hlavní stránku!


Dokonalost křesťanské mravouky.

Pravé náboženství je jen Kristovo náboženství. Obsahuje povznesenou nauku víry, kterou rozum člověka dostává skutečně Božskou odpověď o nejvážnějších otázkách, jak jste to mohli vidět v mé předešlé práci.

Jenže pro náboženství a život nestačí, aby rozum věděl co věřit, jak se věci mají s Bohem, ze světem a s člověkem – je ještě potřebné, aby i vůle dostala příkazy, aby člověk věděl, co dělat, aby dosáhl toho cíle, pro který je určen – po křesťanské věrouce.

Obsah těchto příkazů je mravouka.

Mravouka, kterou Kristus hlásal, je nejdokonalejší a skutečně Božská. Uvažme si následující:

1./ Křesťanská mravouka je všeobecná: obsahuje příkazy, kterými se má spravovat život člověka naproti Bohu, bližnímu a sobě samému; má své příkazy pro všechny lidi: pro bohaté i chudé, pro panovníky i poddané, pro zdravé i nemocné, pro jednotlivce i pro celou společnost. Není okolnosti, pro které by Kristova mravouka neměla předpisu, není hříchu, který by nezakazovala, není ctnosti, kterou by nepřikazovala anebo alespoň nedoporučovala. Hezky to říká sv. Pavel: “Cokoliv je pravé, cokoliv poctivé, cokoliv spravedlivé, cokoliv svaté … o tom přemýšlejte.” (Filip 4, 8). Křesťanská mravouka se nevztahuje jen na vnější skutky a slova – jako světský zákon – ale i na vnitřní myšlenky, úmysly a žádosti.

2./ Křesťanská mravouka je v největší míře praktická: nejen zakazuje jednotlivé hříchy, ale žádá vyseknout kořen všech hříchů, totiž “žádost těla, žádost očí a pýchu života” (1 Jan 2, 16): sebezapřením, skromností a pokorou srdce třeba je vykořenit.

3./ Křesťanská mravouka při své všeobecnosti je přesto jednoduchá, ačkoliv i velmi povznesená. Jednoduchá tj. každému srozumitelná, přístupná a přitom stálá, jistá bez kolísavosti. Kristus Pán totiž svou mravouku přednášel v krátkých, jasných, každému pochopitelných slovech; vysvětlil ji nejpřiměřenějšími příklady a podobenstvy – ale ji přednesl i jako závaznou pro všechny bez veškeré kolísavosti a habkání, “jako mající moc”. (Mat 7, 29), jako skutečný zákonodárce.

Při své přístupnosti a jednoduchosti však křesťanská mravouka je nevýslovně povznesená. Dává totiž možnost dosáhnout velikou dokonalost, vždyť klade za vzor nekonečnou dokonalost samotného Pána Boha: “Buďte tedy dokonalí, jako i váš Otec nebeský je dokonalý” (Mat 5, 48). A protože nekonečnou dokonalost Boží žádný tvor nemůže dosáhnout – nik nemusí zastat na kterémsi určitém stupni dokonalosti, jako kdyby už dokonalejším nemohl být; protože ještě vždy v nekonečné dálce před ním svítí dokonalost boží, která ho volá vždy dále a dále…

Na dosáhnutí dokonalosti slouží v prvním řadě ctnosti, které jsou všem přikázány – to je obyčejná cesta křesťanské spravedlnosti. Kromě toho však dal Kristus Pán i zvláštní cestu: evangeliumové rady, totiž radu dobrovolné chudoby, čistoty a poslušnosti na které se například členové v řeholích zvláštními sliby i zavazují.

4./ Povznesenost křesťanské mravouky jeví se i v tom, že ty mnohé předpisy a ctnosti ví shrnout v jeden zákon, v zákon lásky k Bohu a bližnímu, v kterém jsou všechny ostatní zákony obsaženy. I láska k Bohu a bližnímu je vlastně jeden zákon, protože i v bližním milujeme Boha. A proto kdo skutečně miluje Boha miluje i bližního a naopak, kdo nemiluje bližního, nemiluje ani Boha.

Proto láska k bližnímu má být všeobecná, musí se vztahovat i na nepřátele; dobro, které dobrým úmyslem bližnímu proukazujeme, Kristus Pán tak považuje, jako by jsme to Jemu samému prokázali; láska k bližnímu je znakem, že jsme Jeho učeníky: “Po tom budou poznávat všichni, že jste mými učeníky, když budete mít lásku jedni k druhým.” (Jan 13, 35).

5./ Konečně dokonalost křesťanské mravouky se jeví i v tom, že tato mravouka je v životě Kristovém i uskutečněna. Kristus nám tedy ukazuje cestu, jako živý příklad toho všeho, co hlásal: a svou milostí i vnitřně nám pomáhá, abychom Jeho nauku mohli splnit i tehdy když požaduje od nás námahu a sebezapření. A toto je velmi vážná věc! Protože nauka Kristova – ta všeobecná láska – to se líbí mnohým lidem, i těm, kteří stojí mimo katolické víry. Říkají, že toto hlásání lásky k lidem je vlastně nejhlavnější, co Kristus přinesl – to ostatní prý, jako vykoupení na kříži, nadpřirozená milost atd. že je všechno jen pobočné. My netajíme, že příkaz lásky je hlavním příkazem, vždyť sám Pán Ježíš Kristus ho za hlavní označuje – ale to už tvrdíme, že tento příkaz se důsledně a vytrvale nedá plnit když nás nepohání živý příklad Syna Božího a nepomáhá nám Jeho milost.

Životní zkušenost to jasně učí: ti lidomilové mají, pravda, plné ústa lásky k bližnímu, ale starají se jen o sebe, o svoje kapsy a své pohodlí, někdy i učiní dobře, když je to nestojí osobní námahy, a když už se tomu pro své společenské postavení nemohou vyhnout, anebo když tím nějakou chválu chtějí dosáhnout. Aby však člověk i v skrytosti, když o tom nik neví – i tehdy, když ho to stojí námahy a utrpení – s čistým úmyslem a vytrvale konal příkazy křesťanské mravouky, i příkaz lásky k nepříteli: na to je potřebná nadpřirozená síla, nadpřirozené pohnutky a živý příklad osoby Pána Ježíše Krista.

Vždyť On sám nám ukázal, že tyto příkazy nejsou nemožné: že v křehkém lidském těle možno žít životem Božským – protože on Bůh stal se člověkem, své Božství celkem ukryl, vyvolil si lidský život plný útrap, námahy, utrpení a na konci strašnou smrt, a přežil tento lidský život bez nejmenšího hříchu. Tým ukázal, že i my můžeme za Jeho příkladem i v námahách a trápeních přežít lidský život bez hříchu, bez přestoupení příkazů.

Takto dosvědčené, v živém příkladu dokonale představené mravouky nemá nijaké jiné náboženství, jen křesťanské, a proto jen toto je to jedině pravé náboženství.

 

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si šestnáct listů adresovaných studentovi Martinovi:

1.list Martinovi: Bůh existuje – nevyvratitelné důkazy Jeho existence!

2.list Martinovi: O tom, jaký Bůh existuje a jaký nikoliv!

3.list Martinovi: Stvořil Bůh svět nebo ne?

4.list Martinovi: Co je to ten jednotící princip mého bytí?

5.list Martinovi: Intelektuál, který patří mezi intelektuální elitu lidstva…

6.list Martinovi: Jak Bůh vytvořil vesmír, jak Bůh vytvořil planetu zemi?

7.list Martinovi: Je něco po smrti těla anebo ne? A proč?

8.list Martinovi: Fenomény jako ”Caelum”, ”Tartarus”, ”Exorcismus”…

9.list Martinovi: Jaká je podstata eschatologické dimenze existence člověka?

10.list Martinovi: Nevyvratitelné důkazy o existenci Krista jako člověka!

11.list Martinovi: Bůh a Jeho Zjevení: proroctví, zázraky a Kristus!

12.list Martinovi: Kristus je Bohočlověk – Kristus je osobou Bůh, přirozeností Bůh i člověk!

13.list Martinovi:Kristus vytvořil pouze jednu Církev – ty ostatní ”církve” Kristus nezakládal!

14.list Martinovi: Jak a proč Kristus uskutečnil vykoupení právě takovýmto způsobem!

15.list Martinovi: Jak se uskutečnilo vtělení a jak je to s Pannou Marií?

quasi 16.list Martinovi: Dodatky po patnáctém listu Martinovi.

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si pět listů pro Andreu (ve slovenštině):

1.list pre Andreu: Dva hlavné argumenty dokazujúce existenciu Boha.

2.list pre Andreu: Stvorenie sveta a človeka podľa prvých troch kapitol ”Genesis”.

3.list pre Andreu: Moje osobné hodnotenie prípadu Majstra Jana Husa.

4.list pre Andreu: Moje osobné hodnotenie fenoménu stredovekej inkvizície.

5.list pre Andreu: Kristovo zmŕtvychvstanie je dokázaný historický fakt: viac ako 500.svedkov na vlastné oči videlo zmŕtvychvstalého Krista!

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si předcházejících třiadvacet prací z cyklu: Bůh k nám mluví skrze metafyzická tajemství přírody:

1práce: Hvězdnatá obloha vesmíru i planeta Země: Moudrý řád existuje v celém světě.

2práce: Laplaceova teorie o vzniku světa: Mohl se svět utvořit jen tak bez Boha sám?

3práce: Co říká nám empirické poznání o materii světa?

4práce: Vitalita lidí, rostlin a zvířat se nedá objasnit bez Boha

5práce: Některé ateisty od nepaměti charakterizuje lhářství, pokrytectví a občasná nechtěná upřímnost.

6práce: Mají také i rostliny imateriální duchovní jsoucno? A jaká je vlastně tajemná síla rostlin?

7práce: Miniaturní rostlinky baktérie – tajemný svět nebezpečných bakterií a jiných podobných miniaturních částic.

8práce: Algy. Kvasinky. Sterilizace a destilace. Svět potřebných bakterií. Zázrak: In minimis Deus maximus v Bohem stvořené přírodě.

9práce: Osteoporóza a osteopenie. Kosti a maso i svaly. Obdivuhodná moudrost Boha – Stvořitele ukrytá v tělesné soustavě zvířat i lidí.

10práce: Pepsin a metabolismus. Trávení a zásobování těla. Obdivuhodná moudrost Boha – Stvořitele ukrytá v tělesné soustavě zvířat i lidí.

11práce: Dodavatel a policajt těla: Srdce. Krev. Krv. Bílé krvinky. Červené krvinky.

12práce: Mistrovské zařízení plic, pľúc. Plíce, pľúca. Ledvina, ledviny. Oblička, obličky.

13práce: Telegraf - v těle. Mozek. Mozog. Ganglie. Nerv. Nervy.

14práce: Práce nervů. Práce nervov. Tajnosti světa. Oko. Oči. Nástroj zraku. Oční koule. Hmat.

15práce: Jak žijí zvířata? Ako žijú zvieratá? Pudy. Instinkty. Inštinkty. Když zvíře neví, proč to dělá. Keď zviera nevie, prečo to robí.


16práce: Odkud se vzalo první zvíře či odkud se vzal první živočich? Odkiaľ sa vzalo prvé zviera či odkiaľ sa vzal prvý živočích?


17práce: Odkud se vzaly rozličné druhy zvířat či živočichů? Odkiaľ sa vzali rozličné druhy zvierat či živočíchov?


18práce: Odkud se vzal člověk? O tělesné stránce člověka. Opičáři. Opičiari
.

19práce: Odkud se vzal člověk? O duševní a duchovní stránce člověka. Proč je lidská duše nesmrtelná?

20práce: Co nám říká Písmo Svaté o stvoření světa?

21práce: Astronomové prohledali nebe – a Boha nenašli?

22práce: Všechno to je prý jen příroda?

23práce: Odkud je život na zemi?

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si Blok: Bůh, náboženství, náboženské obřady, osobnost Ježíše Krista, věrouka, mravouka, zázraky, víra, Božská přirozenost, Božská blaženost, Nebeská blaženost, Život věčný:

1.práce: 14 žalm: Řekl blázen v srdci svém: “Bůh není”.

2práce: Velcí intelektuálové vždy věřili v Boha.

3práce: Je náboženství zbytečné?

4práce: Zda-li kněží vynašli náboženství?

5práce: Zda-li jsou náboženské obřady zbytečné?

6práce: Zda-li je každé náboženství dobré?

7práce: Které náboženství je pravé?

8práce: Osobnost Pána Ježíše Krista nám ukazuje, že náboženství křesťanské je pravé.

9práce: Velebnost křesťanské věrouky.

Zpět na hlavní stránku!