wz

Zpět na hlavní stránku!Svědectví pravdy Božího služebníka otce Mariana Kuffy:

 

Páter Marián Kuffa dnes v sobotu 8.9.2018 na svátek Narození Panny Marie kázal i u nás v České republice na sv. Hostýně v rámci smírné pouti za zlo tzv. “Istanbulské úmluvy“, za tradiční přirozenou roli muže a ženy v manželství, rodině a lidské společnosti, jakož i proti zlu genderové rodové ideologii. 


To, co si tak nějak zhruba pamatuji nejen z tohoto jednoho konkrétního kázání duchovního otce Mariana Kuffy, ale vůbec celkově za celá ta dlouhá léta z mnohých jeho kázání, které jsem zhlédl na Internetu, mohu zdůraznit a dát do popředí zejména tyto velmi důležité úvahy a myšlenky:

 

Před křesťanstvím měla žena ve společnosti velmi mizerné postavení. Křesťanství povýšilo ženy z jejich mizérie a dalo tak ženu dle důstojnosti na roveň muže. 


Bůh si vždy vybírá lidi pokorné. Nevybírá si dokonalé - to by se načekal, ale vybírá si pokorné, právě tak jako Bůh si nevybírá chytré, ale Bůh si vybírá ochotné. Bůh si nevybírá totiž ty nejvzdělanější, ba dokonce ani ty nejsvatější, ale vybírá si ty nejpokornější a nejochotnější.  Do čela Církve si totiž náš Pán Ježíš Kristus nevyvolil toho nejvzdělanějšího, kterým byl apoštol sv. Pavel, a ani toho nejsvatějšího, kterým byl nejmladší z dvanáctičlenného apoštolského zboru apoštol sv. Jan, ale vyvolil si apoštola sv. Petra, který sice nebyl ani nejvzdělanější a ani nejsvatější, ale byl nejpokornější a nejochotnější.

 

A o to jde. Když se starozákonní židovský kněz Zachariáš pokorně modlil a chtěl potomka, říkal: já hříšník jsem a potomka si nezasloužím, ale pro mou zbožnou ženu prosím, dej nám Pane potomka. A tato řeč se Pánu Bohu líbila a Ten hned poručil sv. archandělovi Gabrielovi, aby šel oznámit starozákonnému židovskému knězi Zachariášovi, že potomka mít bude. A to ne kdejakého. Na pokornou prosbu pokorného člověka Bůh nejvíce slyší. Pokorné lidi Bůh povyšuje, pyšné ponižuje. A nebereme-li v úvahu samotného Bohočlověka Ježíše Krista, nejpokornější člověkem ze všech lidí v celých dějinách lidstva byla Panna Maria. 


Obrazem a vzorem všech žen je Přesvatá přeblahoslavená Panna Maria, která se nad njkoho nepovyšuje, je nanejvýš pokorná, snaží se držet mimo pozornost, chce sloužit, a ačkoliv byla mnohem svatější a zbožnější než její snoubenec sv. Josef, ve své hluboké pokoře byla mu plně poddána a poslušná. Bůh Pannu Marii za její nesmírnou pokoru a službu ji povyšuje nad všechna stvoření, takže tedy i nad muže.

 

Stejně tak i ostatní ženy, pokud jsou pokorné, přijmou svou roli, přijmou to že muž je hlava rodiny a zajišťují teplo rodinného krbu, tak Bůh je může povýšit.

 

Tzv. “moderní“ ženy, které jsou zpravidla  pod vlivem krajně ultralevičáckého ultraliberálního neomarxismu, tj. buď nějaké svalnaté mužatky, namóděné fifleny anebo namyšlené intelektuálky honící se za kariérou svým opičením se po mužích se stávají nedokonalými karikaturami mužů, a proto jsou protikladem vzoru, který nám dává Panna Maria. 


Ženy ve své roli mají být podřízeny svým mužům a sloužit rodině, muži zase mají své protějšky hýčkat, milovat je a být k nim gentlemani. Muži a stejně tak i ženy k sobě potřebují svůj protiklad, který jim chybí. Muži nepotřebují mužatky, která je pouhou nedokonalou karikaturou muže, právě tak jako ani ženy nepotřebují mužskou rozmaznanou navoňavkovanou narcistickou femininní trasořítku, který je zas pouhou nedokonalou karikaturou ženy.

 
Citace Efezanům 5, 21-24: Ženy, podřizujte se svým mužům. Muži, milujte své ženy. Tento citát by mohl znít tvrdě, ale dále to pokračuje: "milujte své ženy, jako Kristus miluje Církev". A jak Kristus miluje Církev? Podívejte se na kříž. Kristus za svou Církev podstoupil utrpení a smrt. Jestli mají muži milovat své ženy jako Kristus Církev, pak jsou muži ochotni za ně i zemřít pokud to bude třeba. 


Páter Marián Kuffa vysvětloval svůj citát zhruba v tom smyslu, že zatímco v komunistickém režimu byla tma, v krajně ultralevičáckém ultraliberalistickém neomarxistickém režimu je mlha.

 

Ve tmě když zasvítíš, tak vidíš, v mlze ale i když zasvítíš, stejně nic nevidíš.

 

Vládnoucí komunistické režimy potlačovaly pravdu, produkovali lži a propagovali nesmysly. Pokud se ale člověk o poznání pravdy skutečně zajímal, mohl identifikovat, že to, co říkají komunističtí ideologové a propagandisté je hloupost a přiklonit se k pravdě.

 

Dnešní vládnoucí krajně ultralevičácké ultraliberální neomarxistické režimy, které již více než dvacet let vládnou v západních zemích jsou dnes však mnohem zákeřnější, mašinérii své totalitní  moci a prolhané demagogické propagandy mají dnes již mnohem dokonaleji a sofistikovaněji propracovanou než měli jejich starší ideologičtí marxističtí bratři komunisté.

 

V krajně ultralevičáckém ultraliberálním neomarxismu jsou pravdivé informace zamlčovány a ostatní je demagogicky tak dokonale sofisticky překrucováno jako hyperbolicky zdeformovaný negativ a všelijak lživě zamlženo jejich krajně ultralevičáckou ultraliberální neomarxistickou ideologií a různými subjektivistickými balasty, takže je mnohem těžší rozeznat, kde skutečná pravda je.

 

Komunismus zakazoval to zlé, ale i to dobré. A proto nakonec padl.

 

Krajně ultralevičácký ultraliberální neomarxismus naoko podporuje to dobré, fakticky ale prosazuje zlo a proto krachne taky.

 

Katolická Církev to dobré podporuje a to zlé zakazuje. Chová se jako moudrý rodič ke svým dětem, na kterých mu záleží.

 

V minulosti komunismus kým ještě nevládl, tak náboženství “jen“ nepodporoval, když se ale zmocnil vlády, tak náboženství začal zakazovat.

 

Stejně tak dnes i krajně ultralevičácký ultraliberální neomarxismus nenápadně nejprve začíná svou genderovou rodovou ideologii brát jako “možnou cestu“, pak po utužení své despotické totalitní moci tuto svou chorou zvrácenou genderovou rodovou ideologii vnucuje každému  jako “cestu jedinou“. A jakékoliv odlišné názory jsou už v totalitním krajně ultralevičáckém ultraliberálním neomarxistickém státě údajně prý “fašismus“…


Páter Marián Kuffa vyprávěl, že dříve, když se pouze jen staral o různé chudáky na okraji společnosti jako například o bezdomovce, cikány, sodomity a mnohé další, tak byl velmi populární. Měl různé nabídky, aby kandidoval do parlamentu, aby kandidoval na slovenského prezidenta, ba dokonce i dostal nabídku od biskupa aby se stal jeho pomocným biskupem.

 

Jak ale páter Marián Kuffa začal na veřejnosti kritizovat potratovou genocidu nenarozených dětí umělými potraty a říkat pravdu o umělých potratech, že je to vražda nevinného malého dítěte v prenatálním stadiu jeho lidského života, když začal  kritizovat feminizmus, kde feministky z tribuny - kterou jim ještě k tomu navíc postavili právě ti samotní “hloupí muži“ - nenávistně se vysoce vyvyšují nad muže, když páter Marián Kuffa neváhal otevřeně říci, že tak jako mít rád notorické alkoholiky neznamená to, že jim dáme láhev alkoholu, tak ani mít rád sodomity neznamená to, že se má podporovat jejich sodomie, a když mu neomarxističtí obhájci sodomie oponovali, že vždyť i samotný Ježíš říkal, že „abychom se všichni navzájem milovali“, tak jim páter Marián Kuffa odvětil, aby si ten výrok dočetli až do konce, neboť je tam v Evangeliu sv. Jana v kapitole třinácté, verši třicátém-čtvrtém sice napsána tato věta „Nové přikázání vám dávám, aby jste se milovali navzájem.“, hned ale za ní v témže třicátém-čtvrtém verši je však ale napsána ještě i tato hned následující druhá věta: „Aby jste se i vy vzájemně milovali, jako jsem já miloval vás“ /Jan 13,34/, kde nás lidi náš Pán Ježíš Kristus miloval až tak velmi, že z lásky k nám lidem byl ochoten za naše hříchy podstoupit velice krutou smrt ukřižováním, a v neposlední řadě když páter Marián Kuffa odsoudil zrůdnou totalitní extrémistickou genderovou rodovou ideologii vládnoucích krajně ultralevičáckých ultraliberálních neomarxistických extrémistů, hned se stal najednou velmi nepopulární a vládnoucí krajně ultralevičáčtí ultraliberální neomarxističtí extrémisté začali ho skrze své lokajské novinářské presstituty fanaticky nenávidět, ideologicky nálepkovat a lživě osočovat.

 

Když páter Marián Kuffa podpořil Bratislavě před slovenským parlamentem Národní Radou Slovenské republiky na přelomu května a června tohoto roku 2018 PRO-LIFE protipotratový zákon, který předložila Lidová Strana Naše Slovensko ĽSNS,  všechna média před budovou parlamentu na něho začala agresivně útočit svým typickým neomarxistickým způsobem zhruba v těchto intencích, že zda-li mu nevadí, že tak podporujete návrh, který předložili ti zlí krvežízniví fašisté, nacisté, rasisté a bůh ví ještě jaký údajní  “-isté“ Kotlebovci?

 

Páter Marián Kuffa se nijako nenechal vyvézt z míry a klidně jim na to odpověděl, například jedné reportérce těmito slovy: „kdybyste ten protipotratový zákon předložila paní redaktorko vy, tak bych stejně tak podpořil veřejně i návrh Váš“.

 

V tomto my katolíci musíme jít s tím, co říkali naši papežové, sv. otec Jan Pavel II. a Benedikt XVI., a to, že každý návrh na zpřísnění či zakázání potratů je dobrý, ať již ho předloží či podpoří kdokoliv. Pokud tedy někdo nesouhlasí s tímto protipotratovým PRO-LIFE návrhem jen proto, že ho předložili “Kotlebovci“, je to jen pokrytecký alibismus a účelově pokrytecké politikaření. Pokrytecké vymlouvání se to, že tento protipotratový PRO-LIFE zákon nemohou podpořit proto, že ho předložili „Kotlebovci“ je pouze jen uměle smyšlený účelový zástupní problém, neboť  to co těmto pokrytcům  ve skutečnosti vadí je to, že je to protipotratový PRO-LIFE zákon….

 

Dále páter Marián Kuffa tam citoval odborné texty které se učí na medicíně, že život začíná okamžikem početí. Médiím se tato odpověď ovšemže nelíbila a proto ji ani nedávali do zpráv. Místo toho tam ten den dávali zprávy o zvířátkách: o příbězích medvěda jak se honil za liškou, o psech, orlech apod. s tím, „že jim všichni drží palce, aby to přežili“. Zvířátka tedy naše mainstreamove neomarxistické pseudonovináře zajímají, nenarozené děti však nikoliv.

 

V dnešní době probíhá trend, že zvířata se humanizují a lidé se animalizují. Zvířata se povyšují a staví na roveň lidí a hodnota lidí se zas degraduje na roveň zvířat, ba dokonce i níž. Převrací se Boží řád: Když totiž někdo zničí oplodněné orlí vajíčko, tak jde do kriminálu. Když ale někdo zničí oplodněné lidské vajíčko, tak nejenže se mu nic nestane, ale vládnoucí neomarxistická společnost skrze své novinářské prestituty mu za to dokonce ještě i nadšeně zatleská. 


Páter Marián Kuffa se vyjádřil v tom smyslu, že my jako křesťané „musíme milovat hříšníka, ale nenávidět hřích“, dle sv. Augustina. Proto máme milovat komunisty a současně nenávidět komunizmus. Právě tak nikdy nesmíme nenávidět krajně ultralevičácké ultraliberální neomarxistické extrémisty, ale nenávidět máme krajně ultralevicový ultraliberální neomarxistický extremismus, neboť tak jak například matka poté co umyje své dítě, nevylije své dítě i s vaničkou do odpadové stoky, ale dítě postaví na osušky a špinavou vodu samotnou vylije do kanálu, tak podobně to má být  i ve světě politicko-společenském: A tak komunistu aniž bychom mu cokoliv špatného přáli imaginárně obrazně řečeno rovněž “postavme na osušky“ a onen špinavý komunizmus vylijme do kanálu. Právě tak i krajně ultralevicového ultraliberálního neomarxistického extrémistu také aniž bychom mu cokoliv špatného přáli imaginárně obrazně řečeno též “postavme na osušky“, a onen špinavý krajně ultralevicový ultraliberální neomarxistický extremismus vylijme do odpadové stoky. 


Kdyby někdo chtěl uřezat svou nohu či ruku protože si myslí, že ona jeho vlastní noha či vlastní ruka k jeho vlastnímu tělu nepatří, tak se asi nejspíše může octnout v blázinci. Pokud ale jistá nemocná tzv. “transgender“ dívka si myslí o sobě že je údajně prý chlapcem, a  bude v důsledku této své nemoci si chtít nechat uřezat svá vlastní prsa, je to podle názorů vládnoucích krajně ultralevičáckých ultraliberálních neomarxistických extrémistů údajně prý plně v pořádku.

 

Páter Marián Kuffa popisoval příběh v USA, kdy tzv. “transgender“ nemocná nezletilá holka prý cítila, že má být mužem a chtěla si proto nechat uřezat prsa. Rodiče byli sice proti, ale krajně ultralevičáčtí ultraliberální neomarxističtí soudci rozhodli, že tato tzv. “transgender“ nemocná nezletilá dívka má na uřezání svých prsou “právo“. Prsa ji tedy uřezali, podstoupila operaci tzv. “změny pohlaví“. Za pár let si to ale tato dívka rozmyslela a už nechtěla být mužem, ale chtěla být znovu ženou. Jenže operace nazpátek ovšemže už nešla. A tak se dostala do depresí, psychicky se proto hrozně trápila, až nakonec spáchala sebevraždu. A do toho nás tlačí gendeová rodová ideologie vládnoucích  krajně ultralevičáckých ultraliberálních neomarxistických extrémistů.


Pohlaví si totiž nevybíráme my sami na základě nějaké naší libovůli či nějakého našeho rozmaru, ale pohlaví nám určuje a dává Bůh. A proto každý člověk musí přijmout to pohlaví, respektive tu ať již mužskou anebo ženskou společenskou roli, která je jeho vlastní. 


Páter Marián Kuffa i když měl spousty nabídek na církevní úřady a světskou slávu, nechce je. Chce být obyčejným vesnickým knězem. To proto, aby mohl svobodně říkat pravdu, třeba o tom, že umělý potrat je vražda nevinného malého dítěte v prenatálním stadiu jeho lidského života a kritizovat zrůdnou totalitní extrémistickou genderovou rodovou ideologii vládnoucích krajně ultralevičáckých ultraliberálních neomarxistických extrémistů. Otevřeně na veřejnosti říci, že “umělý potrat je vražda“ nebo říci že “umělé potraty jsou genocida“ jako  též i říci že “sodomie je hřích“ nebo že “gender je zlý“ vyžaduje dnes již často obdobnou odvahu jako byla odvaha malého dítěte v Andersenově pohádce „Císařovi nové šaty“, když veřejně řeklo, že „císař je nahý“! Páter Marián Kuffa totiž nechce být tzv. “politicky korektní“. A taky páter Marián Kuffa chce mít i nadále možnost ve službě Kristovu evangeliu obracet obyčejné lidi k Bohu.

 

 

Na základě e-mailu, který mi dne 8.9.2018 poslal Ing. Martin P. pod názvem „Poznámky z kázání P. Mariana Kuffy na sv. Hostýně“ editoval dne 9.9.2018 Henryk Lahola

 

 

Zpět na hlavní stránku!