wz

Zpět na hlavní stránku!

Babice, Huštěnovice a moje osobní úvaha na užitečnost či škodlivost existence elektrického proudu.

Nemíním se v této práci věnovat žádným složitostem, ale pouze mým osobním pohledem na život ve dvou sousedních obcí Moravského Slovácka. A nemíním nijak zastírat, že lidem v Huštěnovicích se bez nejmenších pochybností žije mnohem lépe, než lidem v Babicích.

A to říkám zcela vážně a s plnou odpovědností i navzdory tomu, že já sám žiji v Babicích.

I.Ideologie a politika KSČM je směsí všeho zla:

Důvodů je vícero, a celkem určitě tedy důvody politické nejsou jedinými důvody, proč se lidem v Huštěnovicích žije lépe než lidem v Babicích. V Babicích jak všichni velice dobře víte nejenže vládnou již celou dlouhou dobu komunisté, ale kromě této zločinecké organizace, která si říká KSČM, v Babicích nemá svou stranickou organizaci již žádná jiná politická strana nebo politické hnutí. Alespoň tedy kromě KSČM plus narychlo ad hoc pro komunální volby sestavené kandidátky tzv. “nezávislých kandidátů” jejichž zastupitelé jsou v koalici s KSČM, plus i všichni tito babičtí takzvaně “nezávislí” rovněž jednomyslně si zvolili bosse babických komunistů za svého starostu, a všichni tzv. “nezávislí” prakticky vždy jednomyslně odhlasují v zastupitelstvu úplně všechno společně i ze svými soudruhy z KSČM, co jim tento jejich milovaný komunistický starosta k odhlasování v zastupitelství na zasedání obecního zastupitelstva na jednomyslné odhlasování předloží. V Babicích na komunální úrovni prostě KSČM nemá absolutně žádnou politickou opozici. Ti, co zde nežijí a tyto politické reality obce Babice v rámci okresu Uherské Hradiště a Zlínského kraje neznají a tudíž mají možná i určité pochybnosti, těm doporučuji, aby se podívali na web Českého statistického úřadu věnovaného volbám na adrese www.Volby.cz , a proklikali se až k volebním výsledkům do Obecního zastupitelstva obce Babice, a sami se tak přesvědčili o volebních výsledcích v této nešťastné obci. To plně postačí. Další komentář již není zapotřebí, protože po zhlédnutí babických volebních výsledků do Obecního zastupitelstva v obci Babice si jistě každý soudný člověk adekvátní názor na vnitropolitickou situaci v Babicích utvoří i sám.

Naopak v Huštěnovicích funguje vícero demokratických politických stran, díky čemuž moc huštěnovských komunistů v Huštěnovicích není o moc větší než je moc komunistů v celostátním měřítku v celé České republice. V Huštěnovicích smí každý svobodně říkat co si myslí, svobodně nesouhlasit s politikou KSČM, ba dokonce což je něco až úplně neuvěřitelné – smí tuto politiku dokonce i veřejně kritizovat, zatímco v Babicích jsou lidé místními komunistickými agenty špiclováni dokonce i v kostele, kde dobrá třetina všech účastníků katolických bohoslužeb ve skutečnosti nejsou žádní věřící, ale pouze jen nastrčení agenti místní KSČM, kteří chození na katolické bohoslužby berou pouze jen jako plnění si svého stranického úkolu za účelem špiclování skutečných věřících v neformálních službách pro babického komunistického starostu, nebo místní babické organizace KSČM anebo jiných podobných místních babických struktur této výše zmiňované celostátní zločinecké organizace.

Ale ovšemže důvodů pro to, proč se obyčejným lidem žije v Huštěnovicích lépe než v Babicích je vícero, a celkem určitě tedy tyto výše zmiňované důvody ryze politické povahy ani jen zdaleka nejsou jedinými důvody, proč se lidem v Huštěnovicích žije lépe než lidem v Babicích.

II.Elektřina není k životu nutná, bez kostela se však žít nedá:

Stačí již když někdo jede vlakem po trati číslo 330 vedoucí mezi Břeclaví a Přerovem, kde již kousek za Starým Městem u Uherského Hradiště směrem na sever může vidět v dálce nádhernou vysokou věž huštěnovského kostela. To lidé v Babicích můžou Huštěnovským jejich veliký a nádherný kostel jenom závidět. Srovnávaní velikého kostela v obci Huštěnovice s malým kostelíkem v obci Babice je něco nesrovnatelné. Navíc u některých babických lidí chybí jim i pokora tohle uznat. Když jsem toto říkal jakési skupince lidí v Babicích, ve své zatvrzelé hříšnosti se mnou nechtěli souhlasit, přičemž nepomohlo ani když jsem je varoval, že ono to v podstatě vůbec nevadí že nesouhlasí s mojí osobou, vadí však ale že nesouhlasí s tímto názorem, který je pravdivý.

Dokonce se i hrubě rouhali Pánu Bohu když říkali, že prý cituji ty darebáky: “kostel údajně prý není všechno”. Když jsem tato jejich drzá rouhání slyšel, tak jsem měl z toho takový vztek, že jsem měl sto chutí vrazit jim pořádně přes držku.

Ovšemže oni žádné argumenty na podporu svých bohorouhavých názorů uvést ani nevěděli a proto ve své zkažené hříšnosti mlčeli.

Pouze jeden z dotyčných babických hříšníků cosi nejistě zamumlal o tom, že se domnívá, že tenkrát v dávné minulosti prý Babice byli dříve elektrizovanou obcí než obec Huštěnovice, což je další zcestný nesmysl!

Upřímně řečeno já osobně netuším zda-li byly dříve elektrizované Babice nebo Huštěnovice, či což je asi nejpravděpodobnější, že byli obě tyto obce v minulosti elektrizování v téže době. A jsem si jist, že touto věcí si nebyl zcela jist ani dotyčný babický hříšník co toto tak nejistě tvrdil, vždyť ostatně vzhledem k jeho věku ani on tenkrát ještě vůbec nežil. A kromě toho je to úplně jedno, neboť jak Huštěnovice, tak i Babice byli elektrizovány již před mnoha a mnoha dlouhými desetiletími, že si na to mohou pamatovat tak nanejvýš snad možná pouze již jen ti úplně nejstarší obyvatelé obou těchto sousedních slováckých obcí.

Navíc na tom nezáleží ani z čistě praktického hlediska. Co když je někdy třebas nějaká bouře nebo něco podobného, co je spojené s nějakým přechodným výpadkem elektrického proudu?

Nóóó Bože! Tak nejde elektřina! No a?

Bez elektrického proudu si já JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola svůj život představit umím. Bez kostela však nikoliv !!!

III.Elektrický proud nemusí být nutně vždy něčím úplně zbytečným:

Když elektrického proudu ještě nebylo, tak se po večerech na venkově svítilo kdečím, někdy to i všelijak čmoudilo, potažmo zanechávalo někdy i déle trvající zápach.

Dnes když je elektrický proud, tak ho lze vždy ihned zapnout když se zuřivě rozštěkají Vaše dogy nebo jiní Vaši psi, což dříve tak rychle něco rozsvítit skutečně nešlo.

Ba dokonce zejména v zimním období když je mše svatá brzy ráno, anebo již večer, pak třeba vzít v úvahu i tu skutečnost, že venku je v tom čase ráno ještě anebo večer již tma, a tudíž – což je ze všeho ten úplně nejsilnější argument ve prospěch existence a praktické využitelnosti elektrického proudu ve prospěch potřeb obyčejných lidí – elektrický proud je potřebný ke svícení dokonce i v kostele. Ba dokonce někde elektrický proud potřebují i k tomu, aby mohli hrát jejich kostelní varhany, popřípadě aby mohli v pravidelných časových intervalech třikrát denně na modlitbu “Anděl Páně” zvonit jejich kostelní zvony.

IV.Existence elektrického proudu má však i svou odvrácenou tvář:

Ono totiž ve skutečnosti nejde jen o elektrický proud samotný jako takový. A kdyby nikdy nebyl býval vynalezen elektrický proud, nikdy by neexistovalo ani nic tak mravně zvrhlého a odporného jako je televize, rozhlas, počítače, mobilní telefony a další podobné masmediální oblbováky sloužící především svobodným zednářům a vládnoucím třídám liberalistické polykapitalistické polyburžoasie i monokapitalistické bolševické monoburžoasie k současné ideologické homosexualizaci společnosti, feministickému vymývání mozků a vůbec protináboženskému a jinému oblbování svých poddaných.

Obdivuji jasnozřivou předvídatelnost těch našich předků, kteří v první polovině dvacátých let dvacátého století na stránkách zejména náboženských časopisů varovně bili na poplach, a varovali nás před ohrožením mravnosti ze strany nově vynalezeného média “rádia”, respektive dnes řekneme rozhlasu.

A s úžasem obdivuji tuto jejich geniální předvídatelnost tím více, že v té době dvacátých let dvacátého století rozhodně ještě nebylo obvyklé, aby rozhlasové stanice či jiné masmédia hlásali feministickou propagandu, velebili a propagovali homosexuální chování jako údajně prý cosi moderního a společensky žádoucího atd.

A přesto všechno tito tehdejší mimořádně jasnozřiví lidé již tenkrát svým rozumem byli schopni vytušit to, jak obrovské nebezpečí pro mravnost lidské společnosti se skrývá za vynálezem rozhlasového přijímače. A o televizi, která je ještě strašlivějším vynálezem, který v ještě v mnohem větší míře ohrožuje mravní integritu lidské společnosti již ani nemluvě.

V.Konečný rezultát ohledem vynálezu elektrického proudu:

Tudíž když na dvou miskách vah srovnám všechna pro i proti existenci vynálezu elektrického proudu, jsem toho názoru, že z hlediska potřeb úplně obyčejného člověka jakým jsem například i já JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola, a to zejména po zohlednění všech skutečností a okolností naší současnosti, racionální rozumné důvody mluvící ve prospěch toho, aby elektrický proud raději vůbec ani nebyl nikdy vynalezen, a tedy aby ani nikdy neexistoval přece jen celkově výrazně převažují…

Tuto osobní úvahu na téma užitečnosti či škodlivosti existence elektrického proudu dne 12.1.2010 napsal JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!