wz

Zpět na hlavní stránku!


Ministře Kocábe, Vaši osobní "sexuální orientaci" respektujeme!

Respektujte i Vy mravní cítění slušných lidí, a nevnucujte své perverzní sexuální představy našim dětem!

Na úvod rád bych v této souvislosti připomenul mou práci www.henryklahola.nazory.cz/buz.htm kterou jsem napsal před více než třemi lety. O tom, co jsem v ní prorokoval do budoucna tenkrát mnozí pochybovali, dnes se však ale ukazuje, že současná realita některých oblastech dokonce předčila i ta moje nejčernější proroctví obsažená v práci www.henryklahola.nazory.cz/buz.htm , ke kterým jsem došel na základě přísně tajného dokumentu Svobodných zednářů z roku 1990 mající oficiální signaturu CKK/2056/cs1/899-90 .

současné době již po tak intenzivním homosexuálním masírování mozků obyvatel prakticky všudypřítomnou homosexuální propagandou z prakticky téměř všech masmédií, je již tvrzení, že homosexuálové jsou údajná menšina zcela absurdní.

Pokud budu totiž vše hodnotit podle nechvalně známého výsledku hlasování českého parlamentu o takzvaném registrovaném partnerství a poté i o takzvaném antidiskriminačním zákonu, tak to spíše poukazuje na to, že v současné České republice dnes jsme menšinou spíše již my heterosexuálové, zatímco Vy homosexuálové tvoříte většinu.

Masmediálně často opakované tvrzení, že homosexuálů jsou pouze jen čtyři procenta je směšné. Možná že ty čtyři procenta tvoří pouze jen takzvaní “praktikující homosexuálové”. K nim je však ale třeba připočíst ještě i ideologické homosexuály, tj. osoby, které hlásají, že homosexualita je údajně prý normálním a zdravým stylem života.

Použil jsem dva pojmy, a to jako první pojem “praktikující homosexuálové” a druhý pojem “ideologičtí homosexuálové”. Vysvětlím to:

Praktikující homosexuálové jsou ti homosexuálové, kteří aktivně se osobně zúčastňují na různých sexuálních perverzích homosexuálního charakteru.

Ideologičtí homosexuálové poněkud paradoxně i navzdory tomu že často i s nějakou osobou či osobami opačného pohlaví zplodili děti, veřejně velebí homosexuální styl života a prohlašují jej za údajně prý normální, zdravý a moderní.

Nicméně ale diferenciaci lidí na homosexuály praktikující a homosexuály ideologické pokládám za něco zcela umělého a nesmyslného. Já JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola nečiním mezi oběma těmito skupinami homosexuálů absolutně žádný rozdíl, a tudíž i Vás všechny homosexuály – ať již praktikující anebo ideologické plným právem házím do jednoho pytle osob souhrnně zvaných “homosexuálové”, kam ostatně Vy všichni plným právem i patříte.

Vždyť copak to, že někdo zplodil dítě anebo třebas i vícero dětí musí vždy nutně znamenat, že dotyčný člověk je heterosexuálem?

Copak není spíše pro určení neznámého člověka zda-li je homosexuálem nebo heterosexuálem spíše směrodatné to, zda-li homosexualitu chválí a velebí (čím zpravidla jen každý takovýto člověk podvědomě ospravedlňuje svou vlastní homosexuální úchylku), anebo naopak o odporně zvrhlých homosexuálních perverzích mluví tak, jak si ony i plným právem zaslouží?

Když nějaký politik nebo novinář anebo i kdykoliv jiný prohlašuje, že homosexualita je něco údajně prý cosi úplně normálního, není to pouze jen proto, že tím se snaží ospravedlňovat své vlastní homosexuální onemocnění?

Když nějaký politik nebo novinář anebo i kdykoliv jiný prohlašuje, že homosexualita je údajně prý nevyléčitelná, není to ve skutečnosti pouze jen proto, aby se sám nemusel z té své homosexuality léčit?

A úplně nejabsurdnější je když ať již politik anebo i kdykoliv jiný ve svém vystoupení prohlásí jedním dechem, to že homosexualita je údajně prý normální, jakož i to, že homosexualita je údajně prý nevyléčitelná a současně i to, že homosexuálů jsou pouze jen čtyři procenta!!!

Proč?

Za prvé – pokud by homosexualita byla údajně prý nevyléčitelná, lze pak o ní současně mluvit i tak že je normální?

Cožpak již tím když o něčem řekneme, že je to nevyléčitelné, neznamená to současně i podvědomé doznání si toho, že to není normální?

Cožpak o něčem co je normální bychom uvažovali současně i v té kategorii zda-li to “normální” je vyléčitelné?

Proč bychom měli léčit něco co je normální a pro lidskou společnost ideální?

Za druhé - pokud by homosexualita byla údajně prý skutečně čímsi normálním, proč pak tedy současně zdůrazňujete to, že je nevyléčitelná?

Je-li na mém zdravotním stavu něco úplně normálního, je snad logické a přirozené, abych si současně kladl i tu otázku, zda-li to “zdravé a normální” je vyléčitelné?

Za třetí - proč všichni říkáte, že homosexualita, která dle Vašich slov je údajně prý normální čítá v řadech populace praktikujících homosexuálů pouze jen čtyři procenta?

Pokud by homosexualita skutečně byla čímsi úplně normálním, cožpak by pak pro lidskou společnost nemělo být úplně lhostejné to, zda-li ve své populaci bude mít praktikujících homosexuálů jen čtyři procenta anebo třebas i plných sto procent obyvatelstva?

Například v oblasti rostlinné říše, právě tak jako i mezi baktériemi žádná dvoupohlavnost neexistuje, zde jsou tedy skutečně všichni jedinci de facto téhož pohlaví. Nicméně ale u vyšších živočichů a také i u člověka je Bohem (nebo chcete-li tak přírodou!) zavedena dvoupohlavnost. Proč asi?

Pokud by totiž byla homosexualita údajně prý úplně normální, proč by tedy vlastně Bůh (nebo chcete-li tak příroda!) vytvořil dvoupohlavné lidstvo členící se na muže a ženy? Cožpak by to v případě normality homosexuality nebylo něčím úplně zbytečným?

Kromě výše uvedeného sporného případu, znáte snad jakýkoliv jiný příklad z přírody, že by Bůh (nebo chcete-li tak příroda!) vytvořil v přírodě u živých organismů něco úplně nadbytečného a zbytečného?

Tento protest píši proto, že dozvěděl jsem se, že proti těm intelektuálně neslabším a nejbezbrannějším občanům České republiky – našim dětem – připravuje ministr Kocáb ve vládě České republiky a zejména pak ve své takzvané “Radě vlády pro lidská práva zákeřnou homosexuální převýchovu našich dětí v základních a středních školách.

Když už, pane ministře Kocábe - je-li Vám to libo – tak si homosexuálně převychovejte na homosexuály své vlastní heterosexuální děti, případně své vlastní heterosexuální vnuky si převychovejte na homosexuály, ale nám ostatním tyto odporně zvrhlé homosexuální perverze nevnucujte, a již vůbec je nevnucujte našim bezbranným dětem!

Navíc odhlédnouc od samotné podlé hanebnosti tohoto zločinu na našich dětech, je zejména též velice šokující ta skutečnost, že tyto své ohavné zločiny máte ještě k tomu tu nehoráznou drzost, že je činíte pod propagandistickou maskou “lidských práv”.

Ovšemže klobouk dolu, to nepochybně každý musí uznat, že pokud jde o propagandu, propagandistické vymývání mozků a ideologickou indoktrinaci obyvatelstva, to bez nejmenších pochybností ve srovnání s Vámi i takový Hitler se Stalinem a o něco později i s kambodžským Pol-Potem byli ve srovnání s Vámi chabými amatéry, neboť ve svém pokrytectví Vám a ostatním ideologickým homosexuálům nacházejícím se ve vládě České republiky nesahali Vám ani jen po členky.

Vládnoucí hitlerovci, stalinisté i polpotovci sice rovněž usilovali se své poddané indoktrinovat svou zločineckou ideologií, přičemž tyto jejich zrůdné ideologie ve své zrůdnosti se dokonce i málem vyrovnaly zrůdnosti Vaší homosexuální ideologie, nicméně ale ani Hitlera, ani Stalina, a ani Pol-Pota a ani nikoho z jejich profesionálních vymývačů mozků, lživých propagandistů a pokryteckých demagogů nenapadla až tak totálně absurdní zrůdnost, jako je vnucování obyvatelstvu své nacistické či komunistické ideologie brutálním vymýváním mozků a ještě k tomu i mít tu neuvěřitelnou nehoráznou drzost, že by tito tenkrát vládnoucí hitlerovci, stalinisté či polpotovci lidem tyto své zrůdné ideologie vnucovali pod oficiální záminkou “lidských práv”.

Z tohoto hlediska tudíž například hitlerovští nacisté mohli svůj vládni “Výbor pro konečné řešení židovské otázky” – pokud by chtěli dosáhnou propagandistického mistrovství úrovně současné vlády a režimu České republiky – pojmenovat nejspíše asi jako “Vládní výbor pro lidská práva”.

Ještě hanebnější a podlejší je zaměřit se na naše děti, vycházejíc přitom z poznatku, že pro propagandistickou mašinérii Vašeho perverzně zvrhlého prohnilého homosexuálního režimu České republiky bude nepochybně mnohem lehčí vymýt mozek lidem mladším a méně zkušeným, kteří neznají ve svém životě nic jiného než tento prohnilý homosexuální režim, v důsledku čehož v důsledku absence prožitku i myšlenkové reflexe jakéhokoliv odlišného režimu než je ten Váš režim totalitní homosexualikracie, si tito mladí lidé nejsou ani schopni uvědomit do očí bijící absurdity současného prohnilého a mravně úplně zvráceného homosexualikratického režimu, kterého jste Vy protagonisté; zatímco na vymývání mozků lidem střední a starší generace si alespoň se zatím omezujete pouze jen skrze Vaše režimní masmédiá, neboť jste si Vy tam nahoře ve vládě velice dobře vědomi, že naše střední a starší generace Vám již ty Vaše absurdně demagogické homosexuální lži jen tak lehce “nezbaští” jako naše nezkušená mládež; protože v podstatě o něco podobného, o co se Vy nyní pokoušíte, my příslušníci střední generace velice dobře známe již i z obdobných masmediálních kampaní vymývání mozků z časů komunismu, a příslušníci té nejstarší generace navíc možná ještě si vzpomenou i na obdobná masmediální vymývání mozků z časů fašismu a nacismu.

Nikdy však ale ani ti úplně nejhorší fašisté, nacisté nebo komunisté nezašli až tak daleko, že by se nás v rámci své ideologické indoktrinace usilovali přechovat z heterosexuálů na nějaké homosexuály. Ba dokonce což je ještě horší, Vaše hlavní homosexualizační perverzně zvrhlá propagandistická agrese není vlastně ani namířena proti nám příslušníkům střední a starší generaci, kteří již díky určitým politickým životním zkušenostem z minulosti máme určitou přirozenou rezistenci vůči obdobním totalitním ideologiím; a proto ve vládě České republiky zaměřujete hlavní masmediální proud své ideologické homosexualizace obyvatelstva prováděné skrze Vaše homosexuální masmédiá doplnit proti naším dětem přímým a bezprostředním ohlupováním našich dětí homosexuálizačním vymýváním mozků přeneseným pod záminkou školního vzdělávání i do školních lavic.

Když už, pane ministře Kocábe - je-li Vám to libo – tak si homosexuálně převychovejte na homosexuály své vlastní heterosexuální děti, případně své vlastní heterosexuální vnuky si převychovejte na homosexuály, ale nám ostatním tyto odporně zvrhlé homosexuální perverze nevnucujte, a již vůbec je nevnucujte našim bezbranným dětem!

Je podlou a zákeřnou hanebností, že takzvaná “Rada vlády pro lidská práva” pod vedením ministra Michaela Kocába připravuje zveřejnění ideologické publikace, o jejímž obsahu zcela výmluvně mluví již i její propagandistický název: "Homofobie v žákovských kolektivech" s podtitulem "Homofobní obtěžování a šikana na základních a středních školách - jak se projevuje a jak se proti ní bránit". Brožura je označena jako Doplňkový výukový materiál pro ZŠ a SŠ a to včetně příkladů a nácviků. Údajně se jedná o realizaci usnesení vlády z května 2009 o – cituji doslova: “Strategii boje proti extremismu”.

Ovšemže ta ty takzvané “extremisty” nejsou protagonisty tohoto prohnilého a zvráceného homosexuálního režimu pokládáni samotní perverzní homosexuálové mužského a ženského pohlaví, ale právě naopak, za údajné “extremisty” slušní lidé, kteří s těmito zvrhlými perverzemi nemají absolutně nic společného. Je to plně v duchu známého rčení, že zloděj proti slušnému člověku volá “Chyťte zloděje!” anebo jak stejně výstižně říká jistá anekdota:

“Otázka prvního souseda: Slyšeli jste pane sousede, že dnes asi v půl druhé nad ránem vtrhlo do našeho domu gestapo, a zatklo, a odvedlo do věznice pana profesora Nováka?

Údiv druhého souseda: Cože? Zatkli pana profesora Nováka? Profesor Novák je přece takový slušný člověk. A proč ho vlastně vůbec zatkli?

Právě proto! – Odpoví mu první soused.

Popřípadě na danou absurditu, když objektivně vzato skuteční extrémisté, kteří momentálně vládnou v České republice pokládají slušné občany za “extremisty” za to, že nesdílejí jejich homosexuální ideologii je zcela výstižně obsaženo i v nesmrtelné písni “Veličenstvo kat” od bohužel již zesnulého zpěváka Karla Kryla jak jsem si ji já zhruba zapamatoval:

“Král klečí před Satanem, na žezlo se těší, a lůza pod platanem radu moudrých věší, a zástup kacířů se raduje a jásá, vždyť prvním rytířů je Veličenstvo kat. Na rohu ulice vrah o morálce káže, před vraty věznice se procházejí stráže, a z vojenských pancířů vstříc černý nápis hlásá, že prvním z rytířů je veličenstvo kat. Nad palácem vlády ční prapor s gilotinou, děti mají rády kornouty se zmrzlinou, soudcové se na ně zlobili a zmzlináře dětem zabili. Je hrozný tento stát, když musíte se dívat, jak zakázali psát a zakázali zpívat, a bylo jim to ještě málo, přikázali dětem modlit se jak si přálo Veličenstvo kat. S úšklebkem ďábel viděl pro každého podíl, syn otce nenáviděl, bratr bratru škodil, a jen motýl smrtihlav se nad touto zemí vznáší, kde v kruhu tupých hlav dlí Veličenstvo kat”.

Nepřipomíná nám všem tato nadčasová píseň Karla Kryla něco? Stačí si do ní pouze jen namísto “Veličenstvo kat” dosadit jméno ministra Kocába, a je skutečně jako kdyby se zpívalo o naší dnešní současnosti!

Co však ovšemže nevylučuje si tuto všeobecnou a nadčasovou píseň “Veličenstvo kat” porůznu mírným přebásněním akomodovat na naši momentální aktuální vládnoucí současnost, což ostatně já osobně jsem si “do šuplíku” již i udělal. Moje maličkost JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola, já osobně, jsem si totiž již celou tuto píseň “Veličenstvo kat” již přebásnil, nicméně ale celou tuto přebásněnou píseň “Veličenstvo kat” hodlám publikovat na Internetu, a eventuálně i jinde teprve až poté, co pro to získám oficiální písemný souhlas držitelů dědických autorských práv po zpěvákovi Karlu Krylovi. Zatím se omezím pouze jen na tak zcela minimální malou ukážku, kterou nijak neporušuji autorská práva po Karlu Krylovi:

Namísto verše “Na rohu ulice vrah o morálce káže, před vraty věznice se procházejí stráže” v mojí doposud nikdy nijak a před nikým nezveřejněné přebásněné verzi mám: “Všude homosexuálové o morálce káží, kolem nich nečinně postává roj policejních stráží” atd.

Ovšemže ta věznice se mi z toho verše neztratila. Ta je přemístěna na trochu jiném místě, kde v trochu nedokonalých trochejských veších střídaných s daktyly zpívám o přeplněné věznici heterosexuálními vězni, které vládnoucí režim nechal uvěznit pouze za to, že se nechtějí stát homosexuály.

Škoda, že zpěvák Karel Kryl již není mezi námi. Určitě by na tuto absurditu dnešního režimu nějak zareagoval, a to bez ohledu na to, že ho současný vládnoucí homosexuální režim za to označí za největšího “extremistu”.

Ostatně již i před dvaceti či třiceti lety za bolševika když masmédiá o někom řekli, že je to extrémista, tak jsem se tomu vždy velice potěšil, protože tak dotyčnému člověku v mých očích nechtěně vystavili to úplně nejlepší vysvědčení, že se ve skutečnosti jedná o slušného člověka. A ani v současnosti tomu není jinak!

Alespoň vím, že jedná-li se o nějakého mně osobně neznámého člověka, tak když o něm všechna masmédiá píší jakýže je to údajně dobrý člověk, tak je to pro mě neklamné znamení toho, že to asi nejspíše bude nějaká pořádně obrovská svině, když toho hajzla všechny ty naše české homosexuální televizní a rozhlasové stanice plus právě tak i český tisk, až na ojedinělé výjimky rovněž vesměs je to tisk homosexuální – tohoto mně neznámého člověka tak velice až do nebe chválí.

A naopak když odevšad mohu číst jak na někoho kydáte bahno záště a slepé nenávisti, zejména když jej všechna masmédia démonizují jako nějakého údajně prý extrémistu, tak je to zase naopak pro mě neklamné znamení toho, že se asi nejspíše jedná o nějakého slušného člověka, vždyť proč by jinak ho dnešní vládnoucí homosexuálové tak lživě démonizovali a osočovali?

Když jsem se já narodil, tak Hitler i Stalin byli v té době již několik desítek let v pekle. A modlím se za to, aby doba kdy i Váš homosexuální režim skončí na smetišti dějin a výroky protagonistů Vašeho homosexuálního vládnoucího režimu týkající se homosexuality budou už na lidských tvářích vyvolávat pouze jen pobavený úsměv, kde tyto Vaše homosexualitu velebící a zbožňující bláboly budou se skvěle vynímat ve společnosti obdobně extremistických výroků protagonistů nacistického a stalinistického režimu v kronice černého humoru, respektive nechtěného humoru, který byl ale bohužel ve své době brán smrtelně vážně.

A právě tak pevně věřím i v to, že až tento prohnilý a zvrácený homosexuální vládnoucí režim České republiky skončí na smetišti dějin, že brzy poté, anebo ještě lépe současně s tím Hitlera a Stalina do pekla budete následovat i Vy pane Kocábe a Vám podobní. Kdybych já osobně býval žil dříve, a Adolf Hitler či Josif Visarionovič Džugašvilli Stalin, popřípadě i oba tito pánové by o mně řekli, že jsem dle jejich názoru “extremista” byla by to pro mě nepochybně veliká čest. A právě tak velikou ctí je být označen za “extremistu” i od ostatních skutečných extremistů, přičemž asi největší čest je být označen za “extremistu” od současného extremistického homosexuálního režimu co vládne v České republice.

Nadčasové písně Karla Kryla z konce šedesátých let dvacátého století byly vždy mocnou zbraní, které se předešlý režim strašně bál, právě tak jako se jich bojí i současný Váš homosexuální režim. To je též důvod, proč se v dnešních homosexuálních masmédiích Krylovy písně prakticky již nehrají.

Materiál, který má podnítit převýchovu žáků přijímat homosexuální chování jako zdravý životní styl, zaštítila i Klára Laurenčíková, náměstkyně ministryně školství, mládeže a tělovýchovy.

Text staví na ideologii genderu, který popírá komplementární role žen a mužů vycházející z jejich přirozenosti. Přijímá i zakořeněný předsudek, že tzv. sexuální orientace je něčím neměnným a je možné ji pouze přijmout. O možnostech terapií vůbec neuvažuje.

Ta Vaše propagandistická publikace operuje pojmem "homofobie", za kterou považuje "obavu z homosexuality a homosexuálních osob, která může vést k pocitům odporu, nepřátelství až nenávisti". Z přirozeného odporu a racionálního odmítání homosexuálního chování (sodomie) dělá úchylku (fóbii - bezdůvodný strach) a zároveň podsouvá, že nesouhlas s patologickým chováním vede k nepřátelství nebo nenávisti k takto postiženým osobám.

Co je to za propagandistické slovíčkaření, co jsou to za dementní bláboly? Když vy řeknete “homofobie”, to stejně tak i nějaký pedofilní úchyl může zase třebas zavést stejně tak absurdní pojem “pedofilofobie”. Ostatně mezi homosexuály a pedofily pokud jde o zvrácenou zvrhlost není prakticky vůbec žádný rozdíl. V sociální anamnéze praktikujících homosexuálů i pedofilů úplně stejně tak stojí ta skutečnost, že v obou těchto případech se jednalo v dětství o nešťastného chlapce, který svého otce prakticky nikdy ani příliš neznal, a o jeho výchovu se výlučně anebo téměř výlučně starala pouze jen osamělá matka ať již proto, že se rozvedla, anebo proto, že otec jejího syna předčasně zemřel, popřípadě v dnešní zvrácené době otce ani sama matka neznala, protože to její dítě bylo pouze nějakým nahodilým produktem dneska tak velice moderní a přitom tak odporně zvrhlé takzvané “lásky na jednu noc”.

A tak právě z takového chlapce o kterého pečovala pouze jen matka, a na jeho výchově se tudíž otec prakticky nijak nepodílel, vyrostl často z dotyčného dětství nešťastného chlapce buď homosexuál anebo pedofil.

Pokud jde o homosexuální úchylku u žen, pak v jejich případě je to zase dáno též pouhou jednorodičovskou výchovou v dětství, v daném případě zase výchovou dcery u otce, na kterém se zase svým výchovním působením pro změnu zas nepodílela matka.

A nespílejte mně do takzvaných “homofobů”. To spíše já osobně Vás ideologické homosexuály můžu označit za buzerantofily.

Ale neučiním tak, protože osobně nevěřím tomu, že by kdokoliv z ideologických homosexuálů by skutečně patřil do jakési pomyslné skupiny osob, o které bych mohl s čistým svědomím prohlásit, že Vy jste pouze jen idealističtí buzerantofilové.

Ne nic takého ve Vás není. Neboť i Vy všichni ideologičtí homosexuálové byť i nejste homosexuály praktikujícími, ba možná dokonce máte i děti a žijete třebas i v manželství, ve skutečnosti u Vás všech co tvrdíte, že homosexualita je údajně prý normální či nevyléčitelná, se jedná o autentické homosexuály, kteří jsou homosexuály každým coulem, pouze si to jen nechcete přiznat. Já osobně nevidím žádný důvod proč Vás ideologické homosexuály jakkoliv odlišovat od praktikujících homosexuálů. Vždyť každý ideologický homosexuál je podvědomě fakticky potencionálním praktikujícím homosexuálem.

Ostatně proč ne? Pokud Vy homosexualitu pokládáte za údajně prý úplně normální, pročpak by jste se Vy měli vyhýbat homosexuálnímu sexu?

Je snad normální odmítat něco co sám pokládám za normální?

Vy homosexuálové - a lhostejno zda-li praktikující anebo ideologičtí – by jste se tedy všichni měli z té Vaší homosexuality jít dobrovolně léčit.

Nechápu proč se léčit nechcete, a raději se snažíte přesvědčit okolí kolem sebe, ba možná že dokonce i sebe samých, že to Vaše homosexuální onemocnění je čímsi údajně prý normálním. Je to od Vás velice hloupé a ubohé.

To kdybych například já osobně byl býval na Vašem místě, tak určité bych si nevymýšlel nějaké výmluvy, abych se nemusel léčit, ale právě naopak ihned bych si zjistil, kde ordinuje nejbližší psychiatr v okolí, a ihned poté bych utíkal k němu, aby mě z té odporně hnusné homosexuality vyléčil. Já tedy sice netuším zda-li se pacienti musí dokonce i k psychiatrům objednávat, jak je to často obvyklé u lékařských specialistů různých jiných lékařských specializací, zřejmě to asi bude nejspíše případ od případů u různých psychiatrů různé, v závislosti na množství pacientů, závažnosti jejich onemocnění a tedy v závislosti od pracovní vytíženosti toho kterého psychiatra možná, že i někteří psychiatři pacienty objednávají, možná že pacienty objednávají dokonce i všichni psychiatři, ale též je možné i to, že nikdo z psychiatrů pacienty neobjednává. Nicméně ale ať již je to jakkoliv, domnívám se že pokud dotyčný psychiatr není úplný magor, tak homosexuálního pacienta jako velice těžký případ vezme vždy okamžitě a mimo jakékoliv pořadí. Alespoň tedy já, kdybych trpěl tímto onemocněním, tak bych se tohoto okamžitého přijetí a hospitalizace okamžitě domáhal. A i když vím, že lidé jsou všelijaký, a s největší pravděpodobností ani mezi samotnými psychiatry tomu asi není jinak, určitě bych se nenechal jen tak odbýt. Lékař nesmí odmítnout léčbu pacienta. A u vědomí si toho, kdybych byl homosexuálem, tak rozhodně v takto závažném případě bych nedopustil aby mně psychiatr odmítl léčit. To v nejkrajnějším případě bych dotyčného neochotného líného psychiatra tak zuřivě zmlátil, že by na to ten hajzl nadosmrti nezapomněl, neboť z jeho ordinace by zůstala kůlnička na dříví, vše to vypadající jako nějaká divoká scéna z nějakého akčního filmu, kde nakonec z bývalého nábytku jeho ordinace by zbyla již jen pouhá hromada polámaných desek a dřevěných polínek promísených s občasnými mazanci lidské krve. Takže kdybych byl homosexuálem, tak pokud by se psychiatr zdráhal mně léčit dobrovolně, jedna takováto pořádná nakládačka by i toho nejlínějšího a nejotrlejšího psychiatra donutila, aby mně z té odporně zvrhlé homosexuality začal ihned léčit, kdybych já tímto onemocněním trpěl.

A co děláte Vy? Pořád jen naříkáte, a snažíte se skrze svá prorežimní homosexuální televizní a rozhlasové stanice plus tisk své vlastní poddané přesvědčit o nesmyslech, kterým ani Vy samotní homosexuálové nevěříte, neboť víte velice dobře že ta Vaše homosexualita je závažná psychopatická porucha.

Taky mě uráží i to, že jakým právem nám heterosexuálům podsouváte nenávist vůči Vám všem homosexuálům?

Nepopírám, že nenávist cítím vůči Vám ideologickým homosexuálům sedícím u exekutivního kormidla této země, a nepochybně po správnosti by bylo mnohem adekvátnější, aby jste Vy homosexuální ministři a homosexuální poslanci, homosexuální novináři a další vládnoucí homosexuální papalášové neseděli ve vládě či parlamentu, ale aby jste seděli někde úplně jinde.

Vůči obyčejným praktikujícím homosexuálům, kteří současně nepatří mezi homosexuály ideologické však ale cítím soucit úplně stejně tak, jako ho cítím i vůči slepci s bílou hůlkou či ochrnutému mrzákovi sedícímu na invalidním vozíku.

V té Vaší psychopatické učebnici, kterou vnucujete ředitelům základních a středních škol za příčinu takzvaného "homofobního obtěžování a šikany" autoři uvádějí "přesvědčení, že heterosexualita je nadřazená všem ostatním variantám sexuality".

Mezi "projevy homofobního obtěžování a šikany" řadí "komentáře o homosexualitě", tedy např. i slušně a věcně vyslovené přesvědčení, že se jedná o poruchu sexuální orientace. Materiál tak přímo napadá svobodu slova a svobodu náboženského vyznání křesťanů a židů, kteří homosexuální chování veřejně odmítají jako hřích do nebe volající.

Podobně podle autorů je projevem šikany "ignorování konkrétních dívek a chlapců kvůli jejich ne-heterosexualitě". Brožura se pozastavuje nad tím, že chlapec poté, co zjistil, že jeho kamarád má homosexuální sklony, se s ním už méně stýkal, "dával si pozor, aby se k němu moc nepřiblížil, byl ostražitý, aby se ho nedotkl, a když se po tréninku sprchovali, vždy čekal, až bude z koupelny pryč". V oddílu nazvaném "Kam jít pro inspiraci" brožura odkazuje na webové stránky homosexuálních skupin.

Brožura dále doporučuje školení pedagogického sboru ohledně homofobie a zakročování proti ní, semináře na toto téma s rodiči žáků a zařazení této tématiky do výuky školních předmětů, jako je sexuální, občanská a rodinná výchova. Ani to však nestačí: "Ale ani výuka zdánlivě vzdálených předmětů by neměla tato témata zcela opomíjet. Například lze ve výkladových a procvičovacích příkladech pracovat s homosexuálními páry a rodinami [...],

[...], ve výuce jazyků lze používat texty [...] ve spojení s ne-heterosexuálními lidmi."

Druhá část publikace nazvané "Didaktická aplikace tématu" obsahuje šest cvičení, které mohou vyučující provádět s žáky.

Zde je třeba všem slušným lidem připomenout jejich práva, respektive že jsou to rodiče, kdo nese konečnou odpovědnost za výchovu svých vlastních dětí, a tedy volba patří předně rodičům, zda-li si přejí, aby si z jejich dětí vládnoucí homosexuální režim České republiky vychoval perverzně úchylné homosexuály, anebo zda-li přece jen tito rodiče upřednostňují to, aby v dospělosti z jejich syna vyrostl úplně normální dospělý muž, či z jejich dcery úplně normální dospělá žena.

Tudíž jsou to právě rodiče dětí a jejich trvalý zájem o obsah výuky, a jejich jasně formulované stanovisko může podpořit rozhodnutí ředitele školy odmítnout podobný materiál používat.

Zároveň zdůrazňuji, že v tomto útoku ideologických homosexuálů proti nám heterosexuálům, kteří jsme ani navzdory všudypřítomnému vymývání mozků homosexuální propagandou ještě doposud zdravý rozum neztratili, je třeba velice vyzdvihnout, že nelze nechat rodiče osamocené, a že nejen že organizace věnující se dětem nebo rodinám, ale každý rozumný člověk, by měl protestovat u předsedy vlády (www.vlada.cz), pod nějž činnost tento chorý prvek exekutivy nazývající se “Rady vlády pro lidská práva” spadá.

Na úplný závěr bych v této souvislosti připomenul mou práci www.henryklahola.nazory.cz/buz.htm kterou jsem napsal před více než třemi lety. O tom, co jsem v ní prorokoval do budoucna tenkrát mnozí pochybovali, dnes se však ale ukazuje, že současná realita některých oblastech dokonce předčila i ta moje nejčernější proroctví obsažená v práci www.henryklahola.nazory.cz/buz.htm , ke kterým jsem došel na základě přísně tajného dokumentu Svobodných zednářů z roku 1990 mající oficiální signaturu CKK/2056/cs1/899-90 .

Dne 12.2.2010 napsal JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!