wz

Zpět na hlavní stránku!


249. papež Klement XIII. napsal roku 1759 APPETENTE SACRO - text česky:

Ctihodným bratrům patriarchům, primasům, arcibiskupům, biskupům a ostatním ordinářům spojeným v pokoji a jednotě s Apoštolským Stolcem.

Ctihodní bratři - pozdrav a apoštolské požehnání!

Posvátné období předvelikonočního půstu, které je plné tajemství a nikoliv bez tajemství, se blíží. Předchází oné velké oslavě Velikonoc, jíž samou se posvěcuje důstojnost jiných náboženských událostí. Ctihodní bratři, měli byste chápat, že věřící mají svědomitě dodržovat tento svatý půst, který nám doporučuje svědectví zákonů a proroků, a je posvěcený Pánem Ježíšem Kristem a předaný nám apoštoly.

Katolická Církev jej vždy zachovávala, takže umrtvováním těla a pokorou ducha můžeme být lépe připraveni přiblížit se tajemství utrpení Krista a pašijových svátostí. Stejně tak skrze půst můžeme znovu povstat ve vzkříšení Toho, k jehož utrpení a smrti jsme se připojili, když jsme odložili starého člověka.

Náš předchůdce Benedikt XIV. vás povzbudil dvěma dřívějšími instrukcemi, abyste horlivě zachovávali takovou svatou a prospěšnou instituci.

Vaše práce a zápal by měly volat zpět ke kázni předvelikonočního půstu, nyní zeslabené mnoha zkaženostmi oproti původnímu dodržování.

Z tohoto důvodu papež Benedikt XIV. odstranil z vašeho středu mnoho kritiků, kteří narušovali půst.

Protože však ze strany zkaženého a nebezpečného nepřítele lidstva existují trvalé hrozby Pánovu stádu, měli bychom si dávat pozor pro případ, že starý lišák přidá další nové vychytralosti do myslí slabších věřících.

Tyto věci zeslabí sílu půstu a přinutí jej klesnout zpět do bodu, z něhož byl nedávno navrácen.

Myslíme si, že je nutné vám poslat tento dopis, abychom vašemu bratrstvu ukázali, jak se bojíme, že staré zkaženosti mohou přetrvat, nebo že nová poskvrna může přijít na církevní kázeň v této věci, jejímž následkem bude zkáza duší věřících.

Dáno v Římě u sv. Petra dne 20. prosince 1759, druhého roku Našeho pontifikátu.

Klement XIII.

Zpět na hlavní stránku!