wz

Zpět na hlavní stránku!


Apolitický pohled na život občana Korejské lidovědemokratické republiky v KLDR.

Tento můj pohled na život občana KLDR v Korejské lidově demokratické republice je skutečně apolitický a přeji si aby byl čtenáři jako takový i vnímán.

Žádná politika a ani žádná ideologie mně nevedla a ani nevede při pohledu na tento fenomén. Ostatně moje náboženské webové stránky www.henryklahola.nazory.cz si důsledně zakládají na své úplné apolitičnosti, na své absolutní politické a ideologické nestrannosti a objektivitě, a to i tehdy, když se věnují tématu, které leckoho přímo svádí k politizování a ideologizování.

Jako právník při pohledu na život v Korejské lidově demokratické republice vycházím z jejího základního zákona – Ústavy Korejské lidově demokratické republiky. Pro mně jako právníka není důležité to, co o Korejské lidově demokratické republice řekl ten či onen politik, popřípadě to, co napsal ten či onen novinář.

Pro mějako právníka je důležité to, co praví Ústava Korejské lidově demokratické republiky. A tento pohled zde sprostředkovávám i Vám ostatním čtenářům, aby jste si přečtením prvních pět hlav Ústavy KLDR utvořili o této zemi svůj vlastní názor. Další hlavy jsem již nepřekládal, neboť jsem nechtěl psát o struktuře státních orgánů KLDR a jejich kompetencích, protože tím bych se již spronevěřil, popřípadě mohl spronevěřit své zásadě strikní apolitičnosti a neideologičnosti tím, že bych se začal zabývat státem samotným, nemluvě již i o tom, že tím by jsem již opustil i mé téma: ”Pohled na život občana Korejské lidově demokratické republiky v Korejské lidově demokratické republice”. Další hlavy Ústavy Korejské lidově demokratické republiky totiž již nejsou o ”občanovi”, nýbrž o ”státu”, o jeho fungování, o jeho orgánech, o kompetencích jeho jednotlivých orgánů – a o tom jsem již psát nechtěl, protože to by bylo již téma politické.

To ale již ani není zapotřebí, neboť již přečtením si prvních pět hlav Ústavy Korejské lidově demokratické republiky si každý může vytvořit objektivní názor na to, jak se v Korejské lidově demokratické republice žije obyčejným lidem. Jakémukoliv osobnímu hodnocení se rovněž důsledně vyhybám, neboť by to bylo v rozporu s proklamovanou apolitičností a politickou nestranností náboženských webových stránek www.henryklahola.nazory.cz

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

 

KLDR - Ústava

Hlava prvá - Věci obecní a politické

Článek 1: Definice státu

Korejská lidově demokratická republika /dále jen "KLDR"/ je nezávislý socialistický stát reprezentující zájmy Korejců.

Článek 2: Dědictví revolučních tradic

KLDR je revoluční stát, který navazuje na dědictví skvělých tradic slavného revolučního boje proti imperialistickým agresorům, boje za dosažení osvobození vlastní země, svobody a blahobytu lidu.

Článek 3: Dnešní moderní stát

KLDR se ve své činnosti řídí ideami "Juche", světovým výhledem se zřetelem na lid, revoluční ideologií za dosažení emancipace lidových vrstev obyvatelstva.

Článek 4: Moc a jednota pracujících

(1) Svrchovanost KLDR spočívá v dělnících, zemědělcích, pracující inteligenci a všech ostatních pracujících.

(2) Pracující vykonávají svou moc prostřednictvím zastupitelských orgánů - Nejvyššího lidového shromáždění /dále jen "SPA"/ a místních lidových shromáždění na všech úrovních.

Článek 5: Demokratický centralismus

Všechny státní orgány KLDR jsou formovány a fungují na principu demokratického centralismu.

Článek 6: Volební právo

SPA, jako i všechny ostatní státní orgány v zemi s mocí na všech úrovních jsou voleni podle zásad všeobecných, rovných a přímých voleb formou tajného hlasování.

Článek 7: Imperativní mandát poslanců

(1) Poslanci státních orgánů v zemi s mocí na všech úrovních mají vázaný mandát a povinnost zodpovídat se ze své činnosti.

(2) Voliči mají právo odvolat poslance které zvolili, jestliže tito později nemají jejich důvěru.

Článek 8: Moc pracujících a jejich ochrana státem

(1) Společenský systém KLDR je lidový centralizovaný systém ve kterém jsou pracující pány všeho, a všechno ve společnosti slouží pracujícím.

(2) Stát má povinnost chránit zájmy dělníků, zemědělců a pracující inteligence, kteří musí být osvobozeni od vykořisťování a útisku, a stát se pány státu a společnosti.

Článek 9: Poslání a cíle státu

KLDR se musí usilovat o dosažení úplného vítězství socialismu v severní polovině korejského poloostrova posilováním lidové moci a energické uskutečňování tří revolucí - ideologické, kulturní a technické - a sjednocení země podle zásad nezávislosti, mírového sjednocení a veliké národní jednoty.

Článek 10: Moc dělnické třídy a budoucnost

(1) KLDR je konstituována na základě politické a ideologické jednoty všeho lidu založené na svazku dělníků a rolníků ve kterém má dělnická třída vůdčí pozici.

(2) Stát posiluje ideologickou revoluci a revolucionizaci všech příslušníků společenských tříd pracujících, aby spojili celou společnost do jednotné skupiny sjednocením v beztřídním společenství.

Článek 11: Vedoucí úloha Korejské strany práce

KLDR vykonává všechny své činnosti pod vedením Korejské strany práce.

Článek 12: Obrana revolučních vymožeností proti nepřátelům

Stát se přidržuje třídní linie, posiluje demokratickou diktaturu lidu a pevně brání lidovou moc a socialistický systém proti všem podvratným činům nepřátelských elementů doma i v cizině.

Článek 13: Duch a metody politické práce pro lid

Stát má nástroj masové linie a používat ducha i metod "Chongsari" do všech svých aktivit, ducha a metod pomocí kterých nadřízení pomáhají svým podřízeným, vyhledávají lidové masy a nacházejí řešení problémů a probouzejí v jejich vědomí nadšení především prostřednictvím politické práce s lidem.

Článek 14: Revoluce a zrychlování budování socialismu

Stát podporuje trojí hnutí Revoluce ve znamení rudé zástavy a jiné masové hnutí a urychluje budování socialismu na maximum.

Článek 15: Obrana práv Korejců v zámoří

KLDR má povinnost demokraticky hájit národnostní práva Korejců v zámoří, a jejich práva uznává podle mezinárodního práva.

Článek 16: Záruka zákonných práv a zájmů cizinců

KLDR na svém území zaručuje zákonné práva a zájmy cizinců.

Článek 17: Zásady zahraniční politiky

(1) Nezávislost, mír a solidarita jsou základní ideály zahraniční politiky a principy vnější činnosti KLDR.

(2) Stát je povinný zakládat diplomatické, právě tak jako i politické, hospodářské a kulturní vztahy se všemi přátelskými zeměmi na principech úplné rovnosti, nezávislosti, vzájemného respektu, nezasahování do žádných jiných záležitostí a vzájemného prospěchu.

(3) Stát je povinný podporovat jednotně ze světovou veřejností obranu lidí, kteří se postavili proti všem formám agrese a vměšování, a zápas za nezávislost jejich země, a národnostní a třídní emancipaci.

Článek 18: Stát pracujících a současně i právní stát

(1) Právo KLDR odráží přání a zájmy pracujících a je základním nástrojem státní správy.

(2) Respekt k právu a jeho přísné dodržování a aplikace je povinností všech institucí, podniků, organizací a občanů.

(3) Stát je povinný zdokonalovat systém socialistického práva a povýšit socialistickou zákonnost do života.

Hlava druhá – Hospodářství

Článek 19: Výrobní vztahy a nezávislost ekonomiky

KLDR stojí na socialistických výrobních vztazích na základě nezávislosti národní ekonomiky.

Článek 20: Vlastnictví výrobních prostředků

V KLDR jsou výrobní prostředky pouze ve vlastnictví státu a společenských družstevních organizací.

Článek 21: Státní vlastnictví a strategické podniky

(1) Státní majetek patří všemu lidu.

(2) Neexistuje žádný limit majetku, který stát může vlastnit.

(3) Pouze stát vlastní přírodní zdroje, železnice, letiště, dopravu a dopravní komunikace, přístavy, banky, větší továrny a podniky.

(4) Stát musí zaručovat preferování růstu majetku, který má rozhodující úlohu v rozvoji národní ekonomiky.

Článek 22: Společenské družstevní organizace

(1) Majetek společenských družstevních organizací patří do kolektivního vlastnictví pracujících v rámci dané organizace.

(2) Společenské družstevní organizace můžou vlastnit takový majetek jako půdu, zemědělské stroje, lodě, menší továrny a podniky.

(3) Stát je povinný chránit majetek společenských družstevních organizací.

Článek 23: Poslání společenských družstevních organizací

Stát posiluje ideové vědomí, technickou a kulturní úroveň zemědělců, zvýrazňuje úlohu všelidového vlastnictví ve vedení družstevního majetku tak, jako je systematické spojení obou forem majetku s cílem vytvoření a upevnění systému socialistického družstevního hospodářství, zdokonalování vedení a správy družstevního hospodářství a postupné přeměny majetku družstevních organizací ve vlastnictví lidu jako celku ne základě dobrovolné vůle všech jejich členů.

Článek 24: Ochrana soukromého vlastnictví a dědické právo

(1) Soukromé vlastnictví je majetek sloužící drobným individuálním potřebám občanů.

(2) Soukromé vlastnictví se zakládá na socialistickém rozdělování výsledků práce a prospěchu od státu a společnosti.

(3) Výrobky individuálních jednotlivců, kuchyně nebo zahrady družstevních zemědělců a příjmy z jiných zákonných hospodářských činností patří též do soukromého vlastnictví.

(4) Stát je povinný chránit soukromé vlastnictví a garantovat jeho zákonné dědění.

Článek 25: Povinnost státu zajistit každému bydlení a jídlo

(1) Nejvyšším principem KLDR je neustálé zlepšování hmotné a kulturní úrovně lidu.

(2) Neustálé zvyšování hmotného bohatství společnosti v naší zemi - kde daně musí zůstat zrušeny - se musí užívat pro zvětšování blahobytu pracujících.

(3) Stát je povinný zajistit všem pracujícím všechny podmínky pro získání potravin, oblečení a bydlení.

Článek 26: Budování nezávislé národní ekonomiky

(1) Nezávislost národní ekonomiky KLDR je pevný základ pro šťastný socialistický život lidu a pro prosperitu vlasti.

(2) Stát musí v dynamické linii budovat nezávislost národní ekonomiky, postupovat přitom v souladu s idejemi "Juche", a usilovat se o budování pevné materiálně-technické základny plnohodnotné socialistické společnosti.

Článek 27: Pokrok vědeckotechnické revoluce

(1) Technická revoluce je životně důležitá ve vývoji socialistického hospodářství.

(2) Stát musí provádět všechny hospodářské činnosti kladouc přitom vrcholovou prioritu na řešení problémů technického vývoje, dynamického pokroku vpřed v rozvoji materiálně- -technické revoluce, vstřebáváním nových poznatků vědeckého a technického vývoje a inovací do národního hospodářství, odbřemeňování manuálně pracujících od namáhavých a škodlivých prací a v neposlední řadě též diferenciací mezi fyzickou a duševní prací.

Článek 28: Eliminace sociálních rozdílů a aktivita státu

(1) Stát musí zavádět vymoženosti technické revoluce ve venkovských oblastech, eliminovat rozdíly mezi městskými a venkovskými oblastmi, jako i třídní rozdíly mezi dělnickou třídou a rolníky, industrializovat a modernizovat zemědělství, posilovat pomoc venkovským oblastem a zvyšovat jejich úlohu ve státě.

(2) Stát je povinný přebírat na své vlastní náklady budování výrobních provozoven pro družstevní hospodářství a moderních obytných domů ve všech částech země.

Článek 29: Definice práce a postavení pracujících

(1) Socialismus a komunismus se buduje kreativní, tvořivou prací pracujících lidových mas.

(2) V KLDR práce je nezávislou a kreativní prací pracujících lidových mas, která musí být osvobozena od vykořisťování a útlaku.

(3) Stát vrátil práci našemu pracujícímu lidu, který není sužován nezaměstnaností, více radostných a cenných chvil, tak aby oni byli ochotni pracovat s enthusiasmem, nadšením a s plnou kreativitou pro společnost, organizace a pro sebe.

Článek 30: Délka pracovního času a úkoly státu

(1) Délka denního pracovního času je osm hodin.

(2) Stát může rozhodnout o zkrácení denního pracovního času v závislosti od obtížnosti a specifických podmínek práce.

(3) Stát musí efektivně organizovat práci, zdokonalovat předpisy bezpečnosti práce, a též plnohodnotně využívat dobu pracovního času.

Článek 31: Minimální pracovní věk a zákaz dětské práce

(1) V KLDR je minimální pracovní věk 16 let.

(2) Stát kategoricky zakazuje dětskou práci osob nedosahujících stanovený minimální pracovní věk.

Článek 32: Řízení hospodářství a materiální motivace

Stát má povinnost podniky usměrňovat podle principu řádného spojení politického vedení s hospodářským a technickým vedením, sjednoceným vedením státu s kreativitou každé jednotky, monokratického vůdcovství s demokracií, politické a morální pohnutkami s pohnutkami materiálními ve vedení a správě socialistického hospodářství.

Článek 33: Národní hospodářství a regulace účetních cen

(1) Stát má povinnost vést a spravovat národní hospodářství podle týmového pracovního systému, který řídí a koordinuje formy socialistického hospodářského řízení, funguje a je řízen vědeckou a racionální cestou v závislosti na kolektivní síle výroby lidových mas a podle koordinovaného systému vedení zemědělství se zachováváním industriálních metod a postupů.

(2) Stát má povinnost uvádět systém účetních cen v ekonomice podle požadavek poptávky po týmovém systému práce, užitečnosti takových ekonomických pák jako jsou základní, hlavní ceny, hodnoty a zisky.

Článek 34: Rovnováha mezi akumulací zdrojů a spotřebou

(1) Národní ekonomika KLDR je centrálně plánovaná ekonomika.

(2) Stát je povinný udržovat rovnováhu a proporce mezi řádnou akumulací zdrojů a správnou spotřebou, akcelerovat, zrychlovat hospodářskou výstavbu, pokračovat ve zvyšování životní úrovně lidu a formulovat plány vývoje a rozvoje nástrojů národní ekonomiky, posilovat schopnosti národní obrany.

(3) Stát je povinný formulovat jednotné a detailní plány, jako i usilovat o vysokou rychlost růstu výroby a rovnovážného vývoje národní ekonomiky.

Článek 35: Státní rozpočet, finanční regulace a úspory peněz

(1) KLDR musí sestavovat státní rozpočet a používat jeho nástroje pouze v souladu s plánem vývoje a rozvoje národního hospodářství.

(2) Stát je povinný zesilovat kampaň za zvýšení výroby a expanzi ekonomiky, uskutečňovat přísnou finanční regulaci, zvětšovat státní peněžní úspory, expandovat a rozvíjet socialistické vlastnictví.

Článek 36: Rovnost, vzájemný prospěch a obchodní bilance

(1) V KLDR stát a společenské družstevní organizace mají povinnost vést se zahraničními obchodními partnery aktivní obchodní bilanci.

(2) Stát má povinnost rozvíjet zahraniční obchod na principech úplné rovnosti a vzájemného prospěchu.

Článek 37: Speciální hospodářské zóny a společné podniky

Stát má povinnost podporovat instituce, podniky a sdružení KLDR, aby na základě rovnosti zakládaly společné podniky se zahraničními korporacemi nebo jednotlivci na teritoriu speciální hospodářské zóny.

Článek 38: Celní politika jako nástroj hospodářské ochrany

Stát má povinnost provádět celní politiku s cílem chránit nezávislost národní ekonomiky.

Hlava třetí - Kultura

Článek 39: Definice a poslání socialistické kultury

Socialistická kultura, která je ozdobou vývoje v KLDR, přispívá k zdokonalování tvůrčích schopnosti pracujících a setkáním s jejich zdravými kulturními a estetickými požadavky.

Článek 40: Význam kultury a úkoly kulturní revoluce

KLDR má povinnost dokonale pokračovat v kulturní revoluci, vést pracujících aby byli budovateli socialismu a komunismu vybavenými s hlubokými vědomostmi přírody a společnosti, a vysokou úrovní kulturní a technologickou, intelektuálním zdokonalením celé společnosti.

Článek 41: Vývoj kultury a boj proti kulturní infiltraci

(1) KLDR vyvíjí s dokonalou úctou lidovou, revoluční kulturu která slouží socialistickým pracujícím.

(2) V budování socialistické národní kultury se stát musí postavit proti kulturní infiltraci imperialismu a jiných tendencí návratu do minulosti, chránit její národní kulturní odkaz, a vyvíjet ji v souladu s aktuální socialistickou situací.

Článek 42: Vyloučené modely společnosti a kultury

Stát musí vyloučit zděděné cesty života z vyloučených modelů společnosti a založit nové socialistické cesty života ve všech oblastech.

Článek 43: Poslání výchovy a vzdělávání

Stát je povinný klást principy socialistické výchovy do praxe, a vychovávat novou generaci v neochvějné revolucionáře, kteří chtějí bojovat za společnost a lid, a stanou se lidmi nového komunistického typu, kteří jsou plní znalostí a vědomostí, jako i mravně a fyzicky zdraví.

Článek 44: Vzdělávání a výchova kádrů a smysl vzdělávání

Stát je povinný dávat precedens veřejnému vzdělávání a výchově, a vzdělávat kádry pro národ a spojit všeobecné vzdělávání se vzděláváním technologickým, a vzdělávání s produktivní prací.

Článek 45: Jedenáctiletá povinná školní docházka

Stát poskytuje všeobecnou a povinnou jedenáctiletou školní docházku, která zahrnuje povinnou jednoletou docházku do předškolního zařízení pro vysokou úroveň v shodě s trendy moderní vědy a techniky, a praktickými požadavky socialistické výstavby.

Článek 46: Úkoly státu ve školství

Stát je povinný vést příslušné odborníky a znalce pro zvyšování kvality vzdělávacího systému, právě tak jako rozlišovat formy studia denního a při zaměstnání, zdokonalovat vědeckou a teoretickou úroveň technického vzdělávání a vzdělávání o společenských vědách a základních vědách.

Článek 47: Bezplatné vzdělávání na všech školách a stipendia

Stát je povinný poskytovat vzdělávání všem žákům a studentům bezplatně, a poskytovat příspěvky studentům univerzit a vysokých škol.

Článek 48: Vytváření všestranně příznivých podmínek studia

Stát je povinný posilovat společenské vzdělávání, a poskytovat pracujícím všestranně přístupné podmínky pro studium.

Článek 49: Péče o děti v jeslích a školkách na účet státu

Stát je povinný vydržovat děti v předškolním věku v dětských jeslích a dětských školkách na své vlastní náklady.

Článek 50: Nové oblasti vědy a techniky, a bádání "Juche"

Stát je povinný zřídit vědecké bádání "Juche", představit pokročilou vědu a techniku v každé možné cestě, otevřít nové oblasti vědy a techniky, a zvedat v zemi vědu a techniku na světovou úroveň.

Článek 51: Plán pro práci vědeckého výzkumu

Stát je povinný stanovovat vlastní plán pro práci vědeckého výzkumu, a upevňovat tvůrčí spolupráci mezi vědci, specialisty a výrobními lidovými masami.

Článek 52: Podpora státu revoluční literatuře a umění

(1) Stát rozvíjí na "Juche" orientovanou revoluční literaturu a umění, národní ve formě, a socialistická v spokojenosti.

(2) Stát je povinný podporovat tvořivost pracovníků, aby umělci předkládali práce vysoké ideologické a umělecké hodnoty a získali širokou podporu pracujících lidových mas v literatuře a umělecké činnosti.

Článek 53: Uspokojení moderními kulturními příležitostmi

Stát je povinný zabezpečit dostatečně moderní kulturní příležitosti uspokojit požadavky lidu, kteří se chtějí nepřetržitě zdokonalovat duševně i fyzicky tak, aby se pracující mohli těšit socialistické vzdělanosti a estetické spokojenosti života ve svých srdcích.

Článek 54: Ochrana korejského jazyka

Stát je povinný ochraňovat náš jazyk přede všemi pokusy o jeho vyhlazení, jakož je i povinný rozvíjet ho v potřebách setkávání se s ním v přítomných dnech.

Článek 55: Podpora tělovýchovy a sportovním aktivitám

Stát je povinný propagovat tělovýchovu, podporovat tělovýchovné aktivity v životě lidí, a tak lid připravovat pro práci i národní obranu, rozvíjet tělovýchovné cvičení přizpůsobením se aktuální situaci v naší zemi a trendům v rozvoji moderního tělovýchovného cvičení.

Článek 56: Bezplatná lékařská služba a preventivní medicína

Stát je povinný upevňovat a rozvíjet systém všeobecné bezplatné zdravotnické lékařské a pohotovostní služby, preventivní medicínou ochraňovat lidský život a zlepšovat zdraví pracujících.

Článek 57: Ochrana životního prostředí a hygieny

Stát je povinný přijímat opatření v ochraně životního prostředí, a to i přednostně před zájmy výrobními, jako je i povinný chránit a podporovat životní prostředí a tak předcházet znečišťování prostředí a poskytovat lidem hygienické prostředí a pracovní podmínky.

Hlava čtvrtá - Národní obrana

Článek 58: Národní obranný systém

KLDR se opírá o široký národní obranný systém.

Článek 59: Poslání ozbrojených sil

Poslání ozbrojených sil KLDR je záruka zájmů pracujících, obrana socialistického systému a vymožeností revoluce před agresí, a ochrana svobody, nezávislosti a míru v krajině.

Článek 60: Obrana nástroji sebespolehnutí a modernizace

Stát je povinný zabezpečit obranu nástroji sebespolehnutí, dovážet zbraně a zaručit bezpečnost pro všechen lid, vzdělávat armádní kádry, a modernizovat armádu moderní technikou a vybavením, vzdělávat armádu i lid politicky a ideologicky.

Článek 61: Jednota armády

Stát je povinný posilovat vojenskou masovou disciplínu v armádě, a podporovat projevy tradičních ušlechtilých rysů jednoty mezi důstojníky a vojáky, jako i jednoty mezi armádou a civilním obyvatelstvem.

Hlava pátá - Základní práva a povinnosti občanů

Článek 62: Nabytí státního občanství

(1) Podmínky pro nabytí státního občanství KLDR jsou vymezeny v Zákoně o Státní Příslušnosti.

(2) Občané jsou pod ochranou KLDR bez ohledu na bydliště.

Článek 63: Práva a povinnosti na kolektivním principu

V KLDR jsou práva a povinnosti občanů založeny na kolektivním principu jeden za všechny a všichni za jednoho.

Článek 64: Práva a svobody v souladu se systémem společnosti

(1) Stát je povinný účinně garantovat nefalšované demokratické práva a svobody, právě tak, jako i materiální a kulturní blahobyt pro své občany.

(2) V KLDR se práva a svobody občanů musí realizovat v souladu s vývojem a rozvojem společenského systému.

Článek 65: Stejná práva ve všech oblastech života

Občané se těší stejným právům ve všech oblastech veřejného a společenského života.

Článek 66: Volební právo

(1) Všichni občané, kteří dosáhli 17 let mají právo volit a být voleni bez ohledu na pohlaví, rasu, zaměstnání, místo bydliště, majetkové poměry, vzdělání, stranické příslušnosti, politických názorech nebo náboženství.

(2) Občané sloužící v ozbrojených silách mají rovněž právo volit a být voleni. Osoba, která byla zbavena volebního práva na základě soudního rozhodnutí a osoby zbavené svéprávnosti nemají právo volit a ani býti voleni.

Článek 67: Svoboda projevu, tisku, shromažďování, sdružování

(1) Občanům je zaručena svoboda projevu, tisku, shromažďování, demonstrování, a sdružování.

(2) Stát je povinný zajistit podmínky pro svobodnou činnost demokratických politických stran a společenských organizací.

Článek 68: Svoboda náboženství

(1) Občanům je zaručena svoboda náboženství. Toto právo je podporované pomocí výstavby náboženských objektů a vysluhováním náboženských obřadů.

(2) Nikdo nesmí zneužívat náboženství jako záminku pro službu zahraniční moci nebo pro poškozování státu a společenského řádu.

Článek 69: Předkládání a vyřizování stížností a peticí

(1) Občané mají právo předkládat stížnosti a petice.

(2) Stížnosti a petice musí být vyšetřovány, a musí být postupováno v rámci lhůt stanovených podle zákona.

Článek 70: Právo na práci, svobodný výběr a odměna za práci

(1) Občané mají právo na práci.

(2) Všichni práceschopní občané si zvolí nebo vyberou zaměstnání ve schodě s jejich přáními a zručností a v souladu s pracovními podmínkami stávajících prací.

(3) Občané pracují podle svých schopností a zručností, a jsou placeni podle kvantity a kvality své práce.

Článek 71: Právo na odpočinek

Občané mají právo na odpočinek. Toto právo je zajištěno vedle vymezení pracovního času rovněž stanovením dnů pracovního klidu, placené dovolené, pobytech v koupelích a rekreačních zařízeních na státní útraty, jakož i seberealizací v síti kulturních zařízení.

Článek 72: Bezplatná lékařská péče a sociální zabezpečení

Občané mají právo na bezplatnou lékařskou péči, a všichni lidé, kteří nejsou schopni práce v důsledku staroby, nemoci nebo fyzického postižení, právě tak i dospělí a děti, kteří nemají prostředky na živobytí mají právo na hmotné zabezpečení. Toto právo je zajištěno bezplatnou lékařskou péčí, celostátní sítí nemocenských zařízení, sanatoriemi a jinými zdravotnickými institucemi, státním sociálním pojištěním a dalšími systémy sociálního zabezpečení.

Článek 73: Právo na vzdělá

Občané mají právo na vzdělání. Toto právo je zajištěno vyspělým vzdělávacím systémem a vzdělávacími opatřeními uzákoněnými státem ve prospěch lidu.

Článek 74: Umělecká tvorba, vynálezci, autoři a patenty

(1) Občané se svobodně mohou věnovat literární a umělecké tvorbě.

(2) Stát je povinný poskytovat odměny vynálezcům a zlepšovatelům.

(3) Autorské právo a patentové právo jsou chráněny podle zákona.

Článek 75: Svoboda bydlení a cestování

Občanům je zaručena svoboda bydlení a cestování do jakéhokoliv místa.

Článek 76: Speciální ochrana státu a společnosti

Revoluční bojovníci, rodiny revolučních a vlasteneckých mučedníků, rodiny vojáků lidové armády se těší speciální ochraně státu a společnosti.

Článek 77: Rovnoprávnost žen s muži a ochrana mateřství

(1) Ženy mají tentýž sociální statut a tytéž práva jako muži.

(2) Stát je povinný poskytovat speciální ochranu matkám a dětem pomocí zabezpečení mateřské dovolené, zkrácení délky pracovního času matkám s více dětmi, širokou sítí mateřských nemocnic, dětských jeslí, dětských školek a jiných opatření.

(3) Stát je povinný zabezpečit podmínky pro ženy, aby hrály plnohodnotnou úlohu ve společnosti.

Článek 78: Podpora upevnění rodiny

(1) Mateřství a rodina jsou pod ochranou státu.

(2) Stát je povinný věnovat velkou pozornost upevnění rodiny jako základní jednotky společenského života.

Článek 79: Nedotknutelnost osoby, domova a korespondence

(1) Občanům je zaručena nedotknutelnost osoby, domova a soukromé korespondence.

(2) Občané nesmí být umístěni pod dozor nebo uvězněni, ani se nesmí vstoupit do jejich obydlí bez zákonného oprávnění.

Článek 80: Právo na politický asyl

KLDR zaručuje právo na asyl pro cizince, kteří jsou perzekvováni kvůli boji za mír a demokracii, národní nezávislost a socialismus, a pro svobodu od vědeckého a kulturního pronásledování.

Článek 81: Jednota, solidarita, kolektivy a oddanost práci

(1) Občané pevně ochraňují politickou a ideologickou jednotu a solidaritu mezi lidmi.

(2) Občané si mají ctít organizace a kolektivy, a mají prokazovat ducha své oddanosti práci pro společnost a lid.

Článek 82: Zákony státu, standarty života a důstojnost

Občané mají přísně zachovávat zákony státu a socialistické standarty života a hájit jejich vážnost, a důstojnost jako občanů KLDR.

Článek 83: Práce a výkon práce

(1) Práce je vznešená povinnost a čest občana.

(2) Občané mají ochotně a svědomitě pracovat, a přísně zachovávat pracovní disciplínu a pracovní čas.

Článek 84: Péče o majetek a jeho nedotknutelnost

(1) Občané mají starostlivě pečovat o státní a společný majetek ve všech formách, včetně třídění všech forem odpadů, a spravovat národní hospodářství usilovně tak, jako se sluší a patří na jeho pány.

(2) Vlastnictví státu a společenských družstevních organizací je nedotknutelné.

Článek 85: Bdělost a oddanost boji za bezpečnost státu

Občané mají zvětšovat svou revoluční bdělost a oddanost boji za bezpečnost státu.

Článek 86: Povinnost sloužit v ozbrojených silách

(1) Národní obrana je nejvyšší povinnost a čest občanů.

(2) Občané mají bránit zemi a sloužit v ozbrojených silách podle požadavek zákona.

 

Zpět na hlavní stránku!