wz

Zpět na hlavní stránku!


Londýn vykořisťuje Severní Irsko, koloniální útisk a utrpení irského lidu pod nadvládou cizáků, krvelačných kolonizátorů, tyranů, vrahů a zločinců z Londýna !!!

Úplně osobitou speciální kapitolou samou osobě je otázka Irska. O minulosti i současnosti brutálního koloniálního útisku a vykořisťování katolického irského lidu ze strany protestantského Londýna, které bohužel v severní části irského ostrova trvá dodnes, plánuji do budoucna na těchto mých skromných náboženských webových stránkách o Bohu a víře www.henryklahola.nazory.cz napsat úplně samostatnou obšírnou práci, která bude detailněji popisovat tyto zločiny londýnských koloniálních vrahů a zločinců, kteří dodnes v rozporu s přáním převážné většiny irského lidu okupují severní část irského ostrova a brání tak ve sjednocení Irska, svobodě, nezávislosti a uplatnění práva irského národa na sebeurčení, aby si irský národ mohl vládnout sám na celém území irského ostrova bez jakéhokoliv vykořisťování a vměšování se anglických krvelačných kolonizátorů do vnitřních záležitostí Irska, a to i Irska takzvaně “severního”, které nadále trpí po jihem anglických kolonizátorů, vrahů a zločinců.

Nerad bych jakkoliv předbíhal prozrazováním toho o čem hodlám ve své budoucí práci o “irské otázce” psát, nicméně mohu snad říci alespoň to, že jak irská národní minulost, tak i irská národní současnost je minulostí i současností irského národa skládajícího se jak ze skutečných hrdinů a vlastenců, kteří již po celé generace bojovali za osvobození Irska zpod jarma cizí nadvlády, přičemž ti nejlepší synové a dcery irského národa bojují i dnes na prahu třetího tisíciletí všemi dostupnými prostředky za osvobození zbývající severní části irského ostrova kým ji neopustí utlačovatelská noha anglického kolonizátora, a pokud jde o srovnání spravedlivého boje irského lidu za svobodu s námi “kontinentálními” Evropany, tak lze říci, že dnešní statečný boj irského lidu za své národní osvobození, vyhnaní nenasytných anglických kolonizátorů i ze severní části irského ostrova, a sjednocení Irska pod svou jedinou a legitimní irskou vládou v Dublinu, je co do významu, důležitosti tohoto boje za svobodu i jeho heroické důstojnosti takového rázu, že tento probíhající boj lze z “našeho hlediska” plně srovnat i s těmi nejskvělejšími historickými kapitolami protifašistického odboje československého národa v časech druhé světové války proti nacistické okupaci Československa, neboť mezi hitlerovskými nacisty a protestantskými kolonizátory z Londýna objektivně příliš veliký rozdíl není, a tudíž sice například osobně války rád nemám – uznávám, že výjimečná situace si vždy vyžadovala výjimečné prostředky, a tudíž asi těžko může někdo spravedlivě od skutečných irských vlastenců očekávat, že budou proti svým anglikánským utlačovatelům z Londýna vést méně lítý, ostrý a urputní boj, jako jsme například my Čechoslováci v časech druhé světové války vedli proti nacistům, proti Hitlerovi, anebo i například proti K.H.Frankovi, který v Praze po druhé světové válce, či R.Heidrichovi, který již 27.5.1942 dostali oba dva tito zločinci jen to, co si plně zasloužili...

A ovšemže jak my Čechoslováci, tak i Irové měli jak ve své vzdálenější, ale i méně vzdálené minulosti, a konec konců i v dnešní současnosti katoličtí Irové žijící v pazourech  anglikánského protestantského Londýna v okupovaném a nábožensky i národnostně utlačovaném takzvaném “Severním Irsku” mají i dnes jak své heroické statečné irské katolické hrdiny, tak i odporné irské kolaboranty a zrádce, své heroické statečné irské novododobé Jany Kubiše a Jozefy Gabčíky dnešních dnů, ale i odporné kolaboranty a zrádce, respektive jakési irské dnešní Emanuely Moravce a Vojtěchy Tuky, kteří jsou pouze ostudou irského národa; a i když sice Boží mlýny melou pomalu, melou jistě, a tudíž ani tito dnešní kolaboranti a zrádci, kteří se odrodili irské krvi a katolické víře, nemohou reálně doufat, že budou nevěky unikat před svým plně zaslouženým spravedlivým trestem.

Dobrý irský katolický lid je mému srdci velice milý, a proto pln lásky a solidarity s trpícím irským lidem a mými spolubratry v společné katolické náboženské víře často se velice upřímně modlím k svatému Patrikovi - svatému patronovi Irska za dosažení úplného osvobození irského národa, vyhnání cizích kolonizátorů ze severní části irského ostrova ať již po dobrém anebo když to nepůjde jinak, tak i po zlém, a nakonec poté co noha posledního koloniálního cizáka a tyrana navždy opustí irský ostrov, tak i slavnostní sjednocení Irské republiky a Severního Irska do jednotného společného irského státu ve kterým by byl tento dobrý a i našemu Pánu Bohu nekonečně milý a našim Pánem Ježíšem Kristem Bohem Spasitelem a Vykupitelem nekonečně milovaný irský katolický národ, který pak již bez jakéhokoliv cizáckého vměšování se kohokoliv z vnějšku irského ostrova do vnitřních záležitostí Irska mohl tento dobrý a mírumilovný irský katolický národ žít v míru a svobodě, aby tak tento dobrý, Bohu milý a hluboce zbožný irský katolický národ si byl již konečně na celém teritoriu irského ostrova sám sobě plně svrchovaným pánem!

Tuto stručnou poznámku z  lásky k irskému národu a současně i solidarity se svými utlačovanými irskými katolickými spolubratry ve společné víře napsal dne 11.8.2009 jejich československý katolický spolubratr JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!