wz

Zpět na hlavní stránku!


Velevážený pane Radku Huláne,

v poslední době jsme svědky nenávistné, štvavé kampaně určité samozvané skupiny lidí, kterým “nekonvenují” některé nezávislé, mimovládní webové stránky, a proto se rozhodli podniknout brutální útok proti demokracii, proti svobodě slova a projevu garantovaného Listinou základních práv a svobod č.2/1993 Sb., která je součástí ústavního řádu České republiky, a to tak, že se je rozhodli veřejně ostrakizovat ve své štvavé kampani plné nenávistného fanatizmu v samozvané takzvané soutěži “o nejhorší web”, ačkoliv se do této soutěže autoři ostrakizovaných nezávislých, mimovládních webových stránek ani nepřihlásili a ani nedali svůj souhlas se svojí “účastí” v ní.

A ovšemže – svého cíle organizátoři této nenávistné a štvavé kampaně proti nezávislým, mimovládním webovým stránkám také i dosáhli! Jak se dalo logicky čekat toto jejich zuřivé štvaní nezůstalo dlouho bez odezvy, ale velice brzy – podle jejich kalkulu - se na ně nalepili i různé zločinecké a psychopatické živly, kterým ostatně vždy stačí málo, aby byli lidmi z okruhu www.idnes.cz/nejhorsiweb nepřímo vybídnuti k "hrdinskému činu”. Už jsem totiž obdržel i prvý e-mail, který mi vyhrožuje smrtí rozčtvrcením s následným spálením mrtvého těla. A tak lidé z okolí www.idnes.cz/nejhorsiweb teď samou spokojeností zřejmě mohou skákat nadšením, protože jak se ukazuje, jejich kampaň štvavé nenávisti začíná jim přinášet to jimi tak vytoužené “ovoce”.

Ostatně již i v minulosti – například - na mně bylo podáno několik “trestních oznámení” – jedním se nelíbil můj “Manifest revoluce” a viděli v tom propagování komunismu a nenávisti, jako kdyby touha teoretického modelování ideální společnosti, kde všichni lidé by byli absolutně šťastní a spokojení a tedy ideální společnost, která přinesla by lidem mnohem větší svobodu i ekonomický blahobyt než mají nyní by byla prý “projevem nenávisti”. Další trestní oznámení před měsícem pak zas označilo můj osobní názor, že homosexualita je duševní nemoc opět za údajné “šíření nenávisti”, ačkoliv ve skutečnosti jde “o šíření lásky k bližnímu”, respektive informování o úmyslném zfalšování takzvaného ekumenického překladu Písma Svatého, kde falzifikátoři vypustili zásadní tvrzení apoštola sv.Pavla o tom, že lidé kteří páchají homosexuální hříchy nebudou nikdy spaseni, v důsledku čeho někteří lidé mohou být teď třeba uvedeni v omyl, respektive v mylnou představu, že homosexuální chování je slučitelné s chováním křesťana, který touží po spáse své duše a nechce žít tedy jen pro tento svět. Navíc pokud jde o tato trestní oznámení, chudáci policisté a státní zástupci namísto toho aby honili zloděje a vrahy museli sedět ve svých kancelářích a číst veškeré ty obsáhlé texty ze všech souborů mých webových stránek, aby posléze věc jak při prvním trestním oznámení, tak i při druhém trestním oznámení opětovně odložili, protože ani poprvé a ani podruhé neshledali, že by byl spáchán nějaký trestní čin nebo přestupek a není na místě podle zákona vyřídit věc ani jinak. A když právě v těchto dnech přišlo pak i třetí trestní oznámení, to si již policista oddechl slovy “no, naštěstí jsem již všechny tvé česky a slovensky psané soubory na tvých webových stránkách dvakrát četl, takže teď když to již všechno odznovu budu muset přečíst potřetí již to bude pro mě mnohem jednodušší…” Ovšemže je mi toho policejního vyšetřovatele velice líto, právě tak jako je mi líto i státního zástupce, který již všechny ty mé soubory již taky dva krát si musel nedobrovolně přečíst, a teď nějaký psychopat ho novým trestním oznámením podaným právě v těchto dnech fakticky nutí všechny tyto mé soubory číst ještě i po třetí.

Smrtí mi však v minulosti ale ještě nikdo nevyhrožoval. To je opravdu nóvum! To zde ještě nebylo!! A pokud by dosáhli toho, že díky jejich nenávistné štvavé kampani proti – nesporně - oblíbeným nezávislým, mimovládním webovým stránkám třeba nějaký psychicky labilní psychopat by mně anebo někoho jiného z autorů takto démonizovaných webových stránek zavraždil, to by pak lidé, co tuto nenávistnou, štvavou kampaň spustili byli již určitě samým štěstím – obrazně řečeno – v “sedmém nebi”.

Pokud jde o mně, ovšemže je možné, ba dokonce i dosti pravděpodobné, že tato štvavá kampaň www.idnes.cz/nejhorsiweb bude mít ještě svoji dohru i před civilním soudem, zejména pokud moje plánované vyjednávání s pány Dr.Karlem Hansem Arnoldem a Dr.Gottfriedem Arnoldem v Düsseldorfu o mimosoudním vyrovnání anebo sjednání nápravy nepovede ke kýženému cíli. Lituji pouze toho, že dotyčný e-mail vyhrožující mi smrtí mi nepřišel jako klasický dopis, byl by totiž pak alespoň dobrý důkazní prostředek pregnantně dokumentující “plody” této nenávistné kampaně proti nezávislým, mimovládním webovým stránkám ze strany www.idnes.cz/nejhorsiweb.

Pro mě osobně jako věřícího křesťana je prioritní láska k Bohu a láska k bližnímu, respektive láska ke všem lidem na světě, které podle příkazu mého Pána Ježíše Krista Boha Spasitele a Vykupitele, ale koneckonců vlastně i ze svého vlastního přesvědčení úplně všechny (dokonce i nepřátele) úpřimně “miluji jako sebe samého” a často se modlím za to, aby všichni lidé na světě byli šťastní a měli se dobře a po smrti aby i všichni lidé dosáhly spásy své duše, respektive aby žádný člověk pokud je to možné nakonec po své smrti nebyl zatracen v pekle.

A ovšemže tak jako v minulosti, tak i v současnosti se snažím vždy myslet především ne na sebe samotného, ale na své bližní, na ostatní lidi, zejména pak na ty lidi, kteří jsou na tom ještě hůře něž já samotný, respektive – v daném případě – na člověka, který byl v této souvislosti vystaven ještě brutálnější a nenávistnější kampani než já samotný. A zde touto obětí nenávistné kampaně jste především Vy pane Huláne, protože zatímco mně “Jeho samozvané veličenstvo” www.idnes.cz/nejhorsiweb nakonec ponechalo alespoň trochu v závětří na tom přece jen trochu pokojnějším “třetím místě”, Vás pane Huláne postavili úplně “na čelo”, že prý Váš web je nejhorší. Tudíž je mi jasné, že teď hlavní vlna jimi zrežírované nenávisti je namířena proti Vám, je mi jasné že projevy fanatické zloby a nenávisti, které zažívám nyní já samotný jsou pouze nějakým slabým odvarem nepředstavitelného pekla fanatické zloby a nenávisti, které nyní jste vystaveni Vy pane Huláne, protože jste to právě Vy, proti kterému je nyní veden hlavní proud této nenávistné kampaně. A to navíc i navzdory tomu, že Vaše webové stránky jsou na vysoké profesionální úrovni, samotné webové stránky www.idnes.cz/nejhorsiweb jim nepochybně nesahají ani jen po členky a tudíž útok proti Vám je motivován pouze jejich zarputilou slepou závistí ke které se ovšemže přidají – z úplně týchž důvodů a pohnutek – i další návštěvníci Internetu, a mezi nimi v hojném počtu často zejména pak nejrůznější psychopatické živly, prostě lidé, kteří sami absolutně nic neumí a proto každému vždy všechno závidí, a na ty co něco umí (jako například i na Vás pane Huláne, který jste nesporně velikým počítačovým odborníkem!) kydají pak verbální bláto svojí vlastní ubohosti, aby si tak kompenzovali své pocity méněcennosti; popřípadě se k těmto psychopatům přidají i úplně obyčejní kriminální zločinci, kteří by v právním státě vůbec neměli sedět u počítače, respektive by měli sedět úplně někde jinde.

Vážený pane Huláne, je mi jasné, že peklo, kterému jste nyní vystaven je větší jako je to peklo, které zažívám nyní já. My dva osobně se sice nijak neznáme a v lecčems nepochybně máme možná i zcela rozdílné názory, priority a zájmy. Nicméně rád bych Vás ubezpečil, že i navzdory veškerým vzájemným odlišnostem se dívám na Vás jako na člověka, který v životě toho již hodně dokázal a který je velikým počítačovým odborníkem, respektive od kterého se my ostatní počítačoví laici můžeme pouze učit, mně nevyjímaje.

Rovněž netuším, jak budete tuto situaci řešit, respektive jak se budete bránit proti této nenávistné, brutální a špinavé štvavé kampani. Zda-li trestním oznámením proti neznámým pachatelům z okruhu akciové společnosti MAFRA a.s. pro podezření ze spáchání trestného činu Pomluvy podle ustanovení § 206 odst.1 a odst.2 v jednočinném souběhu s trestním činem Poškozování cizích práv podle ustanovení § 209 odst.1 písm.a/ zákona č.140/1961 Sb., trestní zákon v platném znění plus podezřením i ze spáchání přestupku proti občanskému soužití podle ustanovení § 49 odst.1 písm.c/ zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích; popřípadě zda-li plánujete i občanskoprávní žalobu na ochranu osobnosti podle ustanovení § 11 a následující zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, eventuálně spojenou či v petitu žaloby rozšířenou i o žalobu na náhradu škody podle ustanovení § 420 a následující téhož zákona (občanský zákoník), a to v eventuálním rozsahu daném ustanovením § 442 odst.1 téhož zákona (občanský zákoník), který stanoví, že se hradí skutečná škoda (tj.damnum emergens), jako i to, co v důsledku způsobení této škody poškozenému ušlo, respektive Váš případný ušlý zisk (tj.lucrum cesans). Potažmo třeba zda-li plánujete o této špinavé a štvavé kampani informovat i mezinárodní organizace na ochranu lidských práv se sídlem v zahraničí, protože vzhledem ke všem okolnostem není nejmenších pochyb o tom, že v zákulisí této nenávistné a štvavé kampaně proti nezávislým, mimovládním webovým stránkám tahá “za provázky” právě současná vláda České republiky, čím Česká republika nepřímo torpéduje své mezinárodní závazky v oblasti respektování základních lidských práv a občanských svobod (já osobně tak zřejmě udělám, protože se domnívám, že vyhrožování smrtí kvůli obsahu mých webových stránek určitě není slučitelné s garantovanou svobodou projevu, respektive – bohužel pouze - na papíře garantovaného “šíření informací a názorů všemi možnými prostředky a bez ohledu na hranice”)

V každém případě ale, ať již to bude jakkoliv, rád bych Vás ubezpečil, že ať již půjde o trestní řízení podle zákona č.141/1961 Sb., trestní řád v platném znění; přestupkové správní řízení podle zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění, respektive zákona č.500/2004 Sb., správní řád v platném znění anebo i o civilní, občanskoprávní řízení před civilním, občanskoprávním soudem (ať již půjde o věc občanskoprávní anebo obchodní věc, respektive věc, která z hmotněprávního hlediska bude vedena třeba podle zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění anebo podle zákona č.516/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění) podle zákona č.99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění v procesu dokazování v každém z těchto všech jmenovaných alternativ bude z největší pravděpodobností nevyhnutné přistoupit i k dokazování formou svědeckých výpovědí. Pokud by jste se pak třeba mezi svými svědky rozhodl jmenovat i mně, nebudu mít proti tomu vůbec žádných námitek a velice rád a zcela dobrovolně budu ochoten - ať již před policejním orgánem, státním zástupcem, trestním či civilním soudem anebo i před přestupkovým správním orgánem – podat svoji svědeckou výpověď o této trestné činnosti jejíž obětí jste se právě stal, jako i o jejím a všeobecném škodlivém a protispolečenském pozadí a následcích, potažmo – podle okolností – i o jejím širším politickém pozadí umlčet nezávislá, mimovládní média České republiky, které nejsou ochotny lokajsky “zobat z rujky”, respektive papouškovat oficiální politické názory vlády České republiky.

S projevem hluboké úcty

JUDr. PhDr. Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!