wz

Zpět na hlavní stránku!


Kontakt kontakty na léčení léčba terapie homosexuality pomoc poradenství homosexuálům.

Odkazovač: Ste zo Slovenskej republiky? Potom radšej kliknite myšou na tento modrý nápis a prepnite sa tým do slovenskej verzie!

Homosexualitu lze vyléčit! To je důležitá odpověď zvláště pro ty, kdo své neheterosexuální sklony prožívají jako utrpení, touží po rodině a dětech a rádi by vyhledali lékařskou pomoc. Zde jsou některé organizace, které poskytují poradenství lidem, pro něž homosexualita znamená utrpení a kteří hledají skutečnou pomoc terapií - léčbou své nemoci:

1.)České občanské sdružení EXODUS pomáhá lidem trpícím homosexualitou prostřednictvím terapie či podpory života v čistotě žít plnohodnotným životem – web: www.homosexualita.cz e-mail: info@homosexualita.cz

2.)Rovněž český web “Homosexualita, pedofilie, AIDS a gay / lesbická problematika” – web: www.homosexualita.eu e-mail: post@homosexualita.eu

3.)Slovenské občanské sdružení Fórum života v části věnované problematice homosexuality – web: http://www.forumzivota.sk/homosexualita/

4.Slovenská Linka Valentín, Gréckokatolícka cirkev, P.O. Box B-43, 040 01 Košice 1 email: valentinskespolocenstvo@centrum.sk

5.)Courage: www.couragerc.net

6.)Desert Stream: www.desertstream.org

7.)Deutsches Institut für Jugend und Gesellschaft: www.dijg.de

8.)Wüstenstrom: www.vuestenstrom.de

9.)Exodus International: www.exodusglobalalliance.org

10.)Homosexuals Anonymous: www.ha.-fs.org

11.)Living Hope Ministries: https://livehope.org

12.)National Association for Researchand Therapy of Homosexuality: www.narth.com

13.)Jews Offering New Alternatives to Homosexuality: www.jonahweb.org

14.)PATH Positive Alternatives to Homosexuality: www.pathinfo.org

15.)Organizace PFOX sdružuje rodiče a přátele homosexuálů a bývalých homosexuálů, kteří sa z homosexuality vyléčili: www.pfox.org

16.)Organizace PFOX sdružuje rodiče a přátele homosexuálů a bývalých homosexuálů, kteří sa z homosexuality vyléčili a v USA, ve státě Virginia spustila k tomu vzdělávací reklamní kampaň, kterou chce šířit reálná vědecká dáta týkající sa výskumů homosexuality. Jejich billboardy obzvláště upozorňují na zkoumané případy jednovaječných dvojčat - tedy jedinců, kteří jsou geneticky identičtí, a přece nebyla homosexuální orientace u oboch z nich - v případě, že se u jedného z nich projevovala.: www.pfox.org/pfox-billboard-makes-news/

Odborníci hovoří o “egodystonní” homosexualitě, tj. homosexuálně nemocným vnitřně nepřijímané, jejíž projevy dotyčný postižený homosexualitou nepovažuje za součást své identity. Ve svobodné společnosti by měla existovat možnost vést o tom vědeckou rozpravu. Tak tomu však není, dokonce už ani ve vědeckém prostředí humanitních věd. Kniha A. Dean Byrd, Destructive Trends in Mental Health. Zhe Well-Intentioned Path to Harm, New York – Routledge 2005, informuje o ochromení psychologie v důsledku pomýlené tzv. “politické korektnosti”. Kdo se však někdo o nějakou vědeckou diskusi na téma léčby homosexuality přesto všechno pokusí, vystavuje se masivní diskriminaci a pronásledování ze strany stoupenců homosexualistické ideologie a propagandy a někdy i ze strany represivních, mocenských složek státu – jinými slovy ze strany politicky i mocensky všemocné tzv. “homosexualistické lobby”.

Pojem “homosexualistická lobby” nemá ve skutečnosti nic společného s nějakými obyčejnými, běžnými homosexuály, ale jedná se o profesionálně vyškolené demagogické ideology a propagátory ideologie homosexualismu, kteří jsou ve skutečnosti sami o sobě většinou příslušníky tzv. “heterosexuální orientace”, a často jsou tito emisaři ideologie homosexualismu jednak svobodnými zednáři, jednak velice dobře placenými aktivisty z různých nadací amerických dolarových multimiliardářů usilujících skrze tuto podporu celosvětového šíření potratů, sterilizací a ideologie homosexualismu o radikální snížení celosvětové populace na naší planetě, protože v miliardových masách chudého lidu vidí ohrožení svého bohatství.

Dnes tato homosexualistická lobby totalitně ovládá celou řadu států včetně jejich státního, mocenského a policejního aparátu, prokuratury či státního zastupitelství, soudů a masmédií zahrnující všechny televizní a rozhlasové stanice v zemi a veškerý periodický i neperiodický tisk. Takto homosexualistická lobby ovládá dnes v různé intenzitě s výjimkou Ruska a Běloruska prakticky již všechny státy v Evropě a Severní Americe, dále pak ovládá i Brazílii, Argentinu, Japonsko, Jižní Koreu a řadu dalších států.

Svědkem možnosti změny stojícím mimo jakékoliv podezření je profesor psychiatrie Robert L. Spitzer, který sehrál roku 1973 klíčovou roli v rozhodnutí Americké asociace psychiatrů škrtnout homosexualitu ze seznamu psychických poruch. Když homosexuálové při jednom výročním zasedání Americké asociace psychiatrů demonstrovali za své právo na léčbu, zahájil řadu výzkumů, aby zjistil, nakolik je terapeutická změna homosexuality úspěšná. Své výsledky zveřejnil v roce 2003. Ze dvou set mužů a žen , o nichž studie podává zprávu, došlo u 66% mužů a 44% žen k významným změnám a žijí “teď kvalitním heterosexuálním životem”. Prameny: Robert L. Spitzer, M.D.., Can Some Gay Men and Lesbians Change from Homosexual to Heterosexual Orientation, In: Archives of Sexual Behavior 32, říjen 2003.

Profesor psychiatrie Robert L. Spitzer sa kvůli těmto svým výsledkům stal terčem nenávistného hněvu homosexualistické lobby. A tato celosvětově mocná homosexualistická lobby doštvala profesora psychiatrie Roberta L. Spitzera až tak daleko, že se jim prý omluvil, že zveřejnil údajně “nedokázaná tvrzení” (Spiegel online, 21.05.2012).

Krom četných vědců a terapeutů dokládá změnitelnost pohlavní orientace též představitel leseb a gayů strany Zelených v Anglii Peter Tatchell http://www.petertatchell.net./lbgt-rights/queer-theory/not-glad.htm

Dva prezidenti Americké asociace psychiatrů, Robert Perloff a Nicholas Cummings veřejně vyjádřili svou lítost nad tím, že rozhodnutí Americké asociace psychiatrů z roku 1973 omezilo svobodu léčby. Prameny: Otevřený dopis prezidentu Americké asociace psychiatrů Koocherovi: http://www.narth.com/docs/nicospeech.html

Mnoho vědců a terapeutů dokládá úspěšnou změnu nežádoucí homosexuality v heterosexualitu, která pro pacienta znamená naplnění. Prameny: Webové stránky people-can-change – (lidé se mohou změnit) uveřejňují třiadvacet vědeckých výzkumů z posledních čtyřiceti let, které dokládají možnost změny homosexuality http://www.people-can-change.blogspot.com/2009/04/big-lie-no-evidence-of-change.html

Na každého – ať již vědce, pacienta anebo publicistu – který má cokoliv dočinění s léčbou homosexuality, vyvíjí homosexualistická lobby brutální nátlak, diskriminuje ho, pronásleduje ho a pokud možno umlčuje.

Podobně jako je tomu například u protialkoholické léčby notorických alkoholiků, tak úplně stejně tak i v případě léčby homosexuálů je jen samozřejmé, že pouze jen úplná dobrovolnost a upřímná touha po vyléčení se ať již z notorického alkoholismu anebo z homosexuality jsou nezbytnými podmínkami úspěšné terapeutické pomoci. Žádný motorický alkoholik a úplně stejně tak ani žádný homosexuál nemůže být nikdy vyléčen ze svého neduhu pokud sám nemá upřímnou touhu po svém vyléčení.

Ovšemže i u homosexuála upřímně toužícího po svém vyléčení se z homosexuality stejně tak jako i při jakékoliv jiné terapeutické nebo lékařské léčbě může občas stát, že tento zásah terapeuta či lékaře se může minout cílem a nepřinést očekávané zlepšení. Nicméně nejsou k dispozici žádné vědecké výsledky, které by dokazovaly, že použití terapie za účelem léčby egodystonní homosexuality vede k nežádoucím výsledkům nadprůměrně často. Prameny: Joseph Nicolosi – A. Dean Byrd – Richard W. Potts, Retrospective selfreports of changes in homosexual orientation. A consumer survey of conversion therapy clients, In: Psychological Reports 86, s. 1071 – 1088.

Míra úspěšnosti uváděná u terapeutické intervence bývá různá. Důležitým faktorem je zřejmě to, zda má léčba zároveň i náboženskou dimenzi. Prameny: Richard Fitzgibbons, Origin and Healing of Homosexual Attractions and Behavuours; http://www.catholiceducation.org/articles/homosexuality/ho0011.html

Jedním z nejznámějších svědků možnosti vyléčení se z homosexuality je Michael Glatze, zakladatel a bývalý šéfredaktor homosexuálního časopisu “Young Gay America”, který říká: “Nejvíce osvobodivé bylo, že jsem se zbavil vlivu homosexuální mentality. To mne naplnilo největším úžasem a bylo to to nejkrásnější, co jsem kdy zažil. Bůh ke mně přišel, když jsem byl zmaten a ztracen, osamocen, ustrašen a rozerván. V modlitbě mi dal na srozuměnou, že neexistuje absolutně nic, čeho bych se musel obávat – a že jsem doma. Jen bylo ještě potřeba “doma trochu uklidit”. Homosexualita mne připravila o téměř šestnáct let života… Jako vůdce hnutí za “práva homosexuálů” jsem měl mnohokrát příležitost obracet se k široké veřejnosti. Kdybych dnes mohl vzít zpátky něco z toho, co jsem říkal, udělal bych to. Teď vím, že homosexualita je chtíč a pornografie v jednom. O opaku mne nepřesvědčí nikdo, i když ke mně bude mluvit sebeobratněji a líčit mi svůj osobní příběh sebesmutněji. Já jsem v tom totiž byl – a proto znám pravdu. Prameny: Michael Glatze, Ich bin dort gewesen, ich kenne die Wahrheit; http://www.hv-cv.de/23.html

Homosexualistická lobby dělá celosvětově všechno možné pro to, aby se zvěst o změnitelnosti homosexuální orientace v heterosexuální pokud možno úplně vymazala z povědomí veřejnosti a aby organizace, které lidem k této změně homosexuální orientace v heterosexuální pomáhají, lživými pomluvami, osočováním a kampaněmi připravila o existenci.

V dopise předsedovi Diakonického díla Evangelické církve v Německu (EKD) Johannu Stockmeierovi ze dne 10.11.2011 požadoval poslanec Spolkového sněmu Volker Beck vyloučení “Ofenzivních mladých křesťanů” (Offensive JungeChristen) a “Bílého kříže” z Diakonie. Jsou to dvě organizace, které lidem s egodystonickými sexuálními sklony nabízejí pomoc bez nátlaku – pokud je o ni tito lidé požádají! Beckovo zdůvodnění: “Terapie vedou zpravidla k depresím, sociální izolaci a dokonce k sebevraždám.” Doložit tato závažná obvinění se nenamáhal. Doložit se totiž nedají! Tentokrát byl jeho zásah pro egodystonní homosexuály naštěstí bezúspěšný.

Návrh nového zákona pro Kalifornii (SB 1172) dokonce zakazuje poskytovat léčbu a pastorační pomoc lidem, pro které je jejich egodystonní homosexualita utrpením. Neexistují vědecká zdůvodnění, která by to mohla ospravedlnit; poptávek po takové léčbě je zato dost. O uznávání a kontrole terapeutických postupů dosud rozhodovala vědecky kvalifikovaná profesní sdružení. Navrhovaný kalifornský zákon chce dát toto rozhodování do rukou pouze politikům a učinit je tak záležitostí mocenské politické hry. Takový zákon by tyto egodystonní homosexualitou postižené nešťastníky připravil o svobodnou možnost nechat se léčit a rodiče o právo rozhodovat o přiměřené terapeutické pomoci svému nezletilému dítěti. Prameny: http://narth.com/2012/04/narth-statement-on-californis-sb-1172-sexualorien-tation-change-efforts/

Christian Spaemann, odborný psychiatr a psychoterapeut, dříve vedoucí lékař Kliniky pro duševní zdraví při Nemocnici svatého Josefa v rakouském Braunau, v jednom rozhovoru říká: “Kdyby byla homosexualita vrozená jako barva kůže, pak by se v případě touhy po změně pohlavní orientace skutečně jednalo o takovou žádost o léčbu, jaká by se nedala eticky ospravedlnit. Tak tomu ovšem není. Dnes už dokonce ani seriozní představitelé hnutí homosexuálů netvrdí, že je homosexualita podmíněna geneticky. V současné době již existuje řada vědeckých důkazů, že pohlavní orientaci lze trvale změnit… Vzhledem ke stávajícím údajům není zásadně přijatelné odmítat žádosti o změnu sexuální orientace, případně nabízet pouze tzv. “afirmativní léčbu”, tj. takovou, která by žadatele namísto úsilí o změnu homosexuality v heterosexualitu měla se pokoušet utvrzovat, že údajně být homosexuálem je dobré. To by do oblasti psychoterapie vnášelo ideologii a pohrdání s autonomní vůlí pacientů… Zpracování emocionálních konfliktů, které jdou někdy do značné hloubky, vede k tomu, že pacientovy homosexuální impulzy slábnou, čímž získává svobodu otevřít se pro přijetí heterosexuálního potenciálu… O nějaké tzv. “změně polarity”, jak to neustále tvrdí homosexuální hnutí, tedy nemůže být řeč.” Prameny: http://www.kath.net/detail.php?id=20708

Nápadný rozpor je v tom, že homosexualistická lobby, která jak tvrdí “bojuje” za likvidaci údajně prý existující “nucené heterosexuality”, dělá vše pro to, aby popřela změnitelnost homosexuálních sklonů, dále třeba i násilně potlačila veškeré informace o způsobech a možnostech terapeutické změny homosexuality v heterosexualitu a nenávistnými politickými kampaněmi upírali právo na existenci terapeutům a organizacím, které egodystonním homosexuálům takovou pomoc poskytují. Tato homosexualistická lobby - též coby samozvaní obhájci zájmů údajně prý všech homosexuálů - vyrazila do světa pod falešně pokryteckými hesly boje za údajnou svobodu, toleranci a boje za odstranění diskriminace ve skutečnosti však ale sami pokrytecky ve jménu “lidských práv” hrubě porušují lidská práva tím, že despoticky potlačují občanské svobody, a to zejména svobodu projevu, svobodu vědeckého bádání i svobodu terapie.

V sázce je úplně nevědecká pseudokoncepce homosexualistického ideologického dogmatu o údajně prý nezměnitelné “pohlavní identitě”, za jejíž ústavní ochranu homosexualistická lobby celosvětově bojuje.

V sázce je názor prosazovaný homosexualistickou lobby, že homosexualita má údajně prý přinejmenším stejnou společenskou hodnotu jako heterosexualita, a tudíž je oprávněna požívat týchž práv jako manželství a rodina, včetně práva na adopce našich dětí.

V sázce je oprávnění homosexualistické lobby informovat naše děti a naši mládež ve vzdělávacích institucích o tom, že rozhodnutí se pro homosexualitu je údajně prý přinejmenším rovnocennou volbou.

V sázce je etická odpovědnost jednotlivce.

a
Zaujalo Vás to? Pokud áno, tak Vám doporučuji přečíst si ještě i tuto zajímavou práci ve slovenštině:

Henryk Lahola : Homosexuáli a lesbičky! Preč zo zvráteným úchyláctvom!! Vyliečte sa z tej odporne hnusnej a zvrhlej homosexuality!! Táto práca je určená k samoliečbe homosexuálov a lesbičiek, ktorí či ktoré o túto liečbu majú úprimný záujem!!! (po slovensky), Babice 2009, publikováno i na

www.henryklahola.nazory.cz/Terapiabuz.htm

 

 

 

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola, napsáno dne 23.1.2015

Zpět na hlavní stránku!